2.pulmonary vasculature

969 views

Published on

2.pulmonary vasculature

 1. 1. CHAÅN ÑOAÙN HÌNH AÛNH HOÄI CHÖÙNG MAÏCH MAÙU BS.NGUYEÃN QUYÙ KHOAÙNG BS.NGUYEÃN QUANG TROÏNG
 2. 2. 19-Jun-13 2 NỘI DUNG I-Đại cương và mục đích. II-Tuần hoàn phổi bình thường trên phim X quang ngực chuẩn.  Động mạch phổi: Phân bố từ đỉnh tới đáy.  Động mạch phổi: Phân bố từ trung tâm ra ngoại vi.  Tĩnh mạch phổi. III-Tăng tuần hoàn phổi:  Tăng tuần hoàn phổi chủ động.  Tăng tuần hoàn phổi thụ động. IV-Giảm tuần hoàn phổi:  Giảm tuần hoàn phổi toàn diện.  Thuyên tắc động mạch phổi  Tăng tuần hoàn phổi trung tâm và giảm ở ngoại biên V-Rò động- tĩnh mạch VI-Kết luận. VII-Tài liệu tham khảo.
 3. 3. June 19, 2013 3 ÑAÏI CÖÔNG  Hoäi chöùng maïch maùu bao goàm caùc daáu hieäu X quang cuûa nhöõng thay ñoåi beänh lyù veà:soá löôïng,kích thöôùc vaø vò trí cuûa caùc maïch maùu phoåi.  Moät phim X quang ngöïc khoâng phaûi chæ ñeå khaûo saùt caùc toån thöông phoåi-maøng phoåi.  Noù coøn ñeå khaûo saùt caùc thay ñoåi veà huyeát ñoäng hoïc aûnh höôûng treân caùc buoàng tim vaø tuaàn hoaøn phoåi.
 4. 4. 19-Jun-13 4 X QUANG TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THƯỜNG ĐỘNG MẠCH VÀ TĨNH MẠCH PHỔI L
 5. 5. June 19, 2013 5 GIAÛI PHAÃU X QUANG VAØ SINH LYÙ CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI BÌNH THUÔØNG
 6. 6. 19-Jun-13 6 X QUANG TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THƯỜNG ĐỘNG MẠCH PHỔI Phân bố từ đỉnh tới đáy Chúng ta có thể xem hệ thống động mạch phổi như một cột máu liên tục vì tuaàn hoaøn phoåi gioáng nhö moät caùi bôm coù: löu löôïng maùu cao, aùp löïc vaø khaùng löïc maïch maùu thaáp  phaân boá maïch maùu theo troïng löïc. Sự chênh lệch về áp suất giữa đỉnh và đáy phổi khoảng 30cm nước hoặc 23mm thủy ngân. Đây là sự chênh lệch khá lớn ở hệ thống tuần hoàn phổi có áp lực thấp (so với hệ đại tuần hoàn).
 7. 7. 19-Jun-13 7  Theo West, Terry Des Jardins et al. Cardiopulmonary Anatomy and Physiology. 4th Edition. 2002
 8. 8. 19-Jun-13 8
 9. 9. 19-Jun-13 9  Phim phổi bình thường chụp ở tư thế đứng:  Động mạch phổi ở đáy có khẩu kính lớn hơn động mạch phổi ở đỉnh do tác động của trọng lực.  Khẩu kính động mạch phổi ở 1/3 dưới gấp đôi khẩu kính động mạch phổi ở 1/3 trên. Tư thế đứng
 10. 10. 19-Jun-13 10  Phim phổi chụp ở tư thế nằm ngửa:  Sự chênh lệch về áp suất giữa đỉnh và đáy sẽ không còn và khẩu kính của động mạch ở 1/3 trên phổi sẽ bằng 1/3 dưới.  Phim phổi chụp tư thế ngược đầu:  Khẩu kính động mạch phổi ở đỉnh phổi sẽ lớn hơn khẩu kính động mạch phổi ở đáy phổi. Tư thế ngược đầuTư thế nằm ngửa
 11. 11. 19-Jun-13 11 MSCT 16 có chích thuốc cản quang, khảo sát toàn bộ lồng ngực trong vòng 10 giây: mạch máu phổi bình thường ở BN nam 56 tuổi.
 12. 12. 19-Jun-13 12 X QUANG TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THƯỜNG ĐỘNG MẠCH PHỔI Phân bố từ trung tâm ra ngoại vi  Các động mạch phổi thường thấy rõ ở hai rốn phổi và giảm dần khẩu kính khi ra ngoại vi.  Phần gốc của động mạch phổi hai bên thường không xác định được vì chúng nằm trong trung thất.
 13. 13. 19-Jun-13 13
 14. 14. 19-Jun-13 14  Bề rộng của động mạch phổi trung gian  chia ra động mạch thùy giữa và động mạch thùy dưới.  thường nằm ở khoảng liên sườn thứ 8 đằng sau bên phải.  10 – 15mm ở Nam giới 9 – 14mm ở Nữ giớí.
 15. 15. June 19, 2013 15 GIAÛI PHAÃU X QUANG VAØ SINH LYÙ CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI BÌNH THUÔØNG GIAÛI PHAÃU  Bình thöôøng khaåu kính ÑMP(P) baèng khaåu kính Khí quaûn ôû ngang möùc Quai ÑMC.  ÔÛ treû em,beà ngang ñoäng maïch phoåi trung gian baèng beà ngang cuûa cung söôøn sau thöù VIII beân (P).
 16. 16. 19-Jun-13 16
 17. 17. 19-Jun-13 17  Phổi có thể được chia thành 3 vùng:  Ở 1/3 trong, khẩu kính động mạch phổi < 20mm.  Ở 1/3 giữa (phân nhánh thứ 3 và thứ 4), khẩu kính < 5mm.  Ở 1/3 ngoài, khẩu kính < 1mm.
 18. 18. 19-Jun-13 18  Bình thường, động mạch phổi luôn luôn đi cùng phế quản.  Tỷ lệ khẩu kính của động mạch trên khẩu kính phế quản bình thường là 1-1,2. phế quảnđộng mạch
 19. 19. June 19, 2013 19
 20. 20. 19-Jun-13 20 X QUANG TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THƯỜNG TĨNH MẠCH PHỔI  Thông thường, có 4 tĩnh mạch phổi đổ vào nhĩ trái.  Hai tĩnh mạch phổi trên chạy thẳng đứng và ở phía ngoài động mạch phổi của thùy trên.  Ngược lại, hai tĩnh mạch phổi dưới chạy ngang và bắt chéo các động mạch phổi ở đáy phổi.
 21. 21. 19-Jun-13 21 Tuần hoàn phổi bình thường TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI
 22. 22. 19-Jun-13 22 Tĩnh mạch phổiĐộng mạch phổi
 23. 23. 19-Jun-13 23  Phân nhánh của động mạch phổi tựa như cành cây phân nhánh “dichotomus branching”, một thân chia hai, càng lúc càng nhỏ dần.  Phân nhánh của tĩnh mạch phổi tựa như phân nhánh của lá dừa “monopodial branching”, các nhánh nhỏ tĩnh mạch đổ về các thân tĩnh mạch lớn hơn. Tĩnh mạch phổi Động mạch phổi
 24. 24. June 19, 2013 24 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SỰ NỞ LỚN CỦA ĐỘNG MẠCH PHỔI GỐC  SIMON phaân ra 3 ñoä giaõn nôû cuûa ÑMP goác: -d = 2- 4 mm  ñoä I -d = 4- 9 mm  ñoä II -d > 9mm  ñoä III *d laø khoaûng caùch ño töø bôø xa nhaát cuûa ÑMP goác ñeán ñoaïn noái tieáp giöõa 2 ñieåm A vaø B.
 25. 25. 25 PULMONARY ARTERIAL ANEURYSM / SEVERE MITRAL STENOSIS
 26. 26. 19-Jun-13 26 Tuần hoàn phổi bình thường Tăng tuần hoàn phổi chủ động TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG
 27. 27. 19-Jun-13 27  Theo Guyton, khả năng dự trữ của mao mạch phổi gấp 8 lần lưu lượng tuần hoàn phổi bình thường.  Vì thế, lượng máu đến phổi có thể gấp 4 lần cung lượng tim mà vẫn chưa có sự gia tăng áp lực động mạch phổi.  Nhưng nếu lưu lượng động mạch phổi tiếp tục tăng, chắc chắn sẽ đưa đến tăng áp động mạch phổi.
 28. 28. June 19, 2013 28 -Tăng lưu lượng máu làm tăng khẩu kính động mạch phổi từ trung tâm ra ngoại vi. -Taêng tuaàn hoaøn phoåi chuû ñoäng coù theå do:  Taêng cung löôïng tim.  Beänh lyù tim baåm sinh.
 29. 29. June 19, 2013 29 TAÊNG TUAÀN HOAØN PHOÅI CHUÛ ÑOÄNG  Taêng cung löôïng tim.  Sinh lyù: -Beänh nhaân soát cao. -Phuï nöõ coù thai. -Vaän ñoäng vieân.  Beänh lyù: -Thieáu maùu maïn tính. -Thieáu Vitamin B1. -Cöôøng giaùp. -Roø ñoäng-tónh maïch. -Beänh Paget.
 30. 30. June 19, 2013 30 TAÊNG TUAÀN HOAØN PHOÅI CHUÛ ÑOÄNG  Beänh lyù tim baåm sinh: coù hai loaïi.  Beänh tim baåm sinh khoâng tím: Coù luoàng thoâng (T)-(P).  Thoâng lieân nhó (Atrial septal defect).  Thoâng lieân thaát (ventricular septal defect).  Coøn oáng ñoäng maïch (Patent ductus arteriosus).  Söï trôû veà baát thöôøng vaø khoâng hoaøn toaøn cuûa TMP (Partial anomalous pulmonary venous return-PAPVR).
 31. 31. June 19, 2013 31 TAÊNG TUAÀN HOAØN PHOÅI CHUÛ ÑOÄNG Beänh tim baåm sinh tím: Coù söï troän laãn maùu tónh maïch vaøo maùu ñoäng maïch. Chuyeån vò ñaïi ñoäng maïch (Transposition of great arteries-TGA). Thaân chung ñoäng maïch (Truncus arteriosus-TA). Söï trôû veà baát thöôøng vaø hoaøn toaøn cuûa TMP (Total anomalous pulmonary venous return-TAPVR).
 32. 32. June 19, 2013 32 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH TAÊNG TUAÀN HOAØN PHOÅI CHUÛ ÑOÄNG
 33. 33. 19-Jun-13 33 HÌNH MẮT KÍNH HÌNH DẤU TRIỆN phế quảnđộng mạch Tuần hoàn phổi bình thường Tăng tuần hoàn phổi chủ động động mạch phế quản
 34. 34. 19-Jun-13 34 Thông liên thất
 35. 35. 19-Jun-13 35 Thân chung động mạch
 36. 36. June 19, 2013 36 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH TAÊNG TUAÀN HOAØN PHOÅI CHUÛ ÑOÄNG COÙ TÍM
 37. 37. June 19, 2013 37 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH TAÊNG TUAÀN HOAØN PHOÅI CHUÛ ÑOÄNG COÙ TÍM Total anomalous pulmonary venous return-TAPVR
 38. 38. June 19, 2013 38 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH TAÊNG TUAÀN HOAØN PHOÅI CHUÛ ÑOÄNG COÙ TÍM Total anomalous pulmonary venous return-TAPVR
 39. 39. June 19, 2013 39 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH TAÊNG TUAÀN HOAØN PHOÅI CHUÛ ÑOÄNG COÙ TÍM Total anomalous pulmonary venous return-TAPVR
 40. 40. June 19, 2013 40 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH TAÊNG TUAÀN HOAØN PHOÅI CHUÛ ÑOÄNG COÙ TÍM -RPV:right pulmonary vein. -LPV:left pulmonary vein. -CPV:common pulmonary vein. -VV:vertical vein. -LBCV:left brachio-cephalic vein. -SVC:superior vena cava. -RA:right atrium.
 41. 41. 19-Jun-13 41 TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG  Còn gọi là tăng áp tĩnh mạch phổi hoặc tăng áp sau mao mạch.  Dấu hiệu X quang điển hình là sự tái phân phối của mạch máu phổi.  Có nghĩa là ở tư thế đứng hoặc ngồi, khẩu kính động mạch phổi ở vùng đỉnh gấp hai lần khẩu kính động mạch phổi ở vùng đáy.
 42. 42. June 19, 2013 42 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH TAÊNG TUAÀN HOAØN PHOÅI THUÏ ÑOÄNG  Laø tình traïng taêng aùp TMP, coøn goïi laø taêng aùp sau mao maïch phoåi.  Bình thöôøng, söï phaân boá maïch maùu laø theo troïng löïc,baèng chöùng laø neáu ngöôøi troàng caây chuoái ñöôïc chuïp phim ngöïc thì ta seõ thaáy khaåu kính cuûa ÑMP ôû 1/3 treân seõ gaáp ñoâi khaåu kính cuûa ÑMP ôû 1/3 döôùi.
 43. 43. 19-Jun-13 43  Phim phổi chụp tư thế ngược đầu:  Khẩu kính động mạch phổi ở đỉnh phổi sẽ lớn hơn khẩu kính động mạch phổi ở đáy phổi.
 44. 44. June 19, 2013 44 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH TAÊNG TUAÀN HOAØN PHOÅI THUÏ ÑOÄNG  Khi coù taêng aùp TMP,thì seõ coù hieän töôïng taùi phaân phoái maïch maùu phoåi:Khaåu kính maïch maùu phoåi ôû 1/3 treân seõ gaáp ñoâi khaåu kính cuûa maïch maùu phoåi ôû 1/3 döôùi.  Coù hai giaû thuyeát:  Giaû thuyeát WEST:cô cheá cô hoïc.  Giaû thuyeát SIMON:cô cheá thaàn kinh.
 45. 45. June 19, 2013 45 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH TAÊNG TUAÀN HOAØN PHOÅI THUÏ ÑOÄNG
 46. 46. June 19, 2013 46 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH TAÊNG TUAÀN HOAØN PHOÅI THUÏ ÑOÄNG GIAÛ THUYEÁT WEST  Bình thöôøng aùp suaát trong nhó (T) laø 7mmHg.Ñaây cuõng chính laø aùp suaát thuûy tónh cuûa TMP.  Trong khi ñoù aùp suaát keo cuûa huyeát töông laø 28mmHg.  Do vaäy coù söï cheânh leäch veà aùp suaát trong TMP:(28mmHg-7mmHg)=21mmHg.  Ñaây chính laø yeáu toá an toaøn choáng phuø phoåi (Safety factor against pulmonary edema-SFAPE) (theo Guyton).
 47. 47. June 19, 2013 47 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH TAÊNG TUAÀN HOAØN PHOÅI THUÏ ÑOÄNG GIAÛ THUYEÁT WEST  Trong tröôøng hôïp beänh lyù,khi aùp suaát nhó (T) taêngaùp suaát TMP taêng.  Khi aùp suaát trong TMP vöôït quaù aùp suaát keo cuûa huyeát töôngdòch thoaùt töø TMP vaøo khoaûng keõ.  Dòch trong khoaûng keõ khieán cho aùp suaát trong khoaûng keõ ñang aâm trôû thaønh döông.  Aùp suaát döông cuûa khoaûng keõ laøm cho TMP ôû 2 ñaùy phoåi bò xeïp laïimaùu seõ doàn leân TMP ôû phía treânKhaåu kính maïch maùu phoåi ôû 1/3 treân seõ gaáp ñoâi khaåu kính cuûa maïch maùu phoåi ôû 1/3 döôùi.
 48. 48. 19-Jun-13 48 Tuần hoàn phổi bình thường Tái phân phối
 49. 49. June 19, 2013 49 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH TAÊNG TUAÀN HOAØN PHOÅI THUÏ ÑOÄNG GIAÛ THUYEÁT WEST  Trong khoaûng keõ coù maïch baïch huyeát,noù haáp thu dòch ñeå khoaûng keõ ñöôïc khoâ raùo.  Söï haáp thu dòch khieán maïch baïch huyeát ôû vaùch lieân tieåu thuøy giaõn nôû,luùc naøy chuùng ta coù theå thaáy ñöôïc chuùng:caùc ñöôøng KERLEY.
 50. 50. 19-Jun-13 50 Hẹp hai lá: Tái phân phối tuần hoàn phổi
 51. 51. June 19, 2013 51 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH TAÊNG TUAÀN HOAØN PHOÅI THUÏ ÑOÄNG Mitral regurgitation
 52. 52. 19-Jun-13 53  GIẢ THUYẾT CỦA SIMON Simon giải thích hiện tượng này bằng cơ chế thần kinh: Khi áp suất thủy tĩnh của tĩnh mạch phổi nằm trong khoảng từ 12 đến 18mmHg, dịch bắt đầu thoát ra ngoài thành mạch gây phù mô kẽ ở hai đáy phổi. Sự kiện này đưa đến hiện tượng thiếu oxy tại chỗ khiến cả hệ thống động mạch lẫn tĩnh mạch ở đáy phổi hai bên bị co lại. Do đó, máu sẽ dồn lên các mạch máu ở thùy trên.
 53. 53. 19-Jun-13 54  Khi áp suất thủy tĩnh nằm trong khoảng từ 18 đến 25mmHg, dịch thoát ra ngoài mô kẽ nhiều hơn  Hình kính mờ hai đáy phổi  Phù phổi mô kẽ.  Sự tái phân phối tuần hoàn phổi trở nên rõ hơn.
 54. 54. 19-Jun-13 55 Hình ảnh phế nang, phế quản và động mạch phổi bình thường Phù phổi mô kẽ Phù phổi phế nang
 55. 55. 19-Jun-13 56 Tuần hoàn phổi bình thường Tăng tuần hoàn phổi thụ động HÌNH MẮT KÍNH HÌNH VÒNG NHẪN phế quảnđộng mạch động mạch phế quản
 56. 56. 19-Jun-13 57  Mạch lâm ba nằm trong vách liên tiểu thùy, hấp thu dịch trong khoảng kẽ có thể gấp nhiều lần so với bình thường (50 lần). Do vậy, chúng dãn ra và biểu hiện bằng những đường Kerley (B, A, C và D)
 57. 57. 19-Jun-13 58
 58. 58. 19-Jun-13 59 Dày vách liên tiểu thùy
 59. 59. 19-Jun-13 60 Phù phổi mô kẽ
 60. 60. 19-Jun-13 61 BN nam, 65 tuổi, nhồi máu cơ tim thành trước: tái phân phối tuần hoàn phổi, xuất hiện các đường Kerley A, B, C biểu hiện phù mô kẽ. William E. Brant MD et al. Fundamentals of Diagnostic Radiology, 3rd Edition. 2007. Lippincott Williams & Wilkins
 61. 61. 19-Jun-13 62 Phù phổi cấp biểu hiện bằng hình cánh bướm hoặc cánh dơi William E. Brant MD et al. Fundamentals of Diagnostic Radiology, 3rd Edition. 2007. Lippincott Williams & Wilkins  Khi áp suất thủy tĩnh lớn hơn 25mmHg, dịch từ trong mô kẽ sẽ trào vào phế nang một cách đột ngột tạo nên phù phổi cấp, biểu hiện bằng hình cánh bướm hoặc cánh dơi.
 62. 62. June 19, 2013 63 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH TAÊNG TUAÀN HOAØN PHOÅI THUÏ ÑOÄNG  Thöôøng gaëp nhaát laø Heïp van 2 laù.  Taát caû caùc nguyeân nhaân gaây Suy tim (T).  Thuyeân taéc nhieàu choã cuûa ÑMP ôû 2 ñaùy.  Khí pheá thuõng toaøn tieåu thuøy.
 63. 63. 19-Jun-13 64 GIẢM TUẦN HOÀN PHỔI GIẢM TUẦN HOÀN PHỔI TOÀN DIỆN  Động mạch phổi giảm khẩu kính từ trung tâm ra ngoại vi, từ đỉnh tới đáy. Vì thế, ta thấy phổi trong hơn bình thường. Tuần hoàn phổi bình thường Giảm tuần hoàn phổi trong Tứ chứng Fallot
 64. 64. 19-Jun-13 65  Trong một vài trường hợp hẹp động mạch phổi, tuần hoàn phổi có thể biểu hiện gần như bình thường (do có thông nối từ động mạch phế quản qua động mạch phổi).  Ở bệnh nhân hẹp van động mạch phổi, động mạch phổi gốc thường dãn, ta gọi là dãn sau hẹp (do tác động của dòng chảy mạnh qua chỗ hẹp).
 65. 65. 19-Jun-13 66 Hẹp van động mạch phổi
 66. 66. 19-Jun-13 67 Hẹp van động mạch phổi
 67. 67. 19-Jun-13 68  Ngược lại, ở bệnh nhân hẹp phễu động mạch phổi như Tứ chứng Fallot, động mạch phổi gốc xẹp tạo một cung lõm phía dưới quai động mạch chủ. Tim hình chiếc guốc Sabot
 68. 68. June 19, 2013 69 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH GIAÛM TUAÀN HOAØN PHOÅI Tetralogy of Fallot
 69. 69. June 19, 2013 70 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH GIAÛM TUAÀN HOAØN PHOÅI Tetralogy of Fallot
 70. 70. 19-Jun-13 71 Luồng thông phải-trái / thông liên thất, hẹp đường ra thất phải  TỨ CHỨNG FALLOT
 71. 71. June 19, 2013 72 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH GIAÛM TUAÀN HOAØN PHOÅI Pulmonary embolism
 72. 72. June 19, 2013 73 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH GIAÛM TUAÀN HOAØN PHOÅI MOÄT BEÂN Pulmonary embolism
 73. 73. June 19, 2013 74 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH GIAÛM TUAÀN HOAØN PHOÅI MOÄT BEÂN Pulmonary embolism
 74. 74. June 19, 2013 75 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH GIAÛM TUAÀN HOAØN PHOÅI MOÄT BEÂN Pulmonary embolism
 75. 75. June 19, 2013 76 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH GIAÛM TUAÀN HOAØN PHOÅI MOÄT BEÂN MSCT-Pulmonary embolism
 76. 76. 19-Jun-13 77 GIẢM TUẦN HOÀN PHỔI TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI TRUNG TÂM VÀ GIẢM Ở NGOẠI BIÊN  Động mạch phổi tăng khẩu kính ở trung tâm và giảm đột ngột ở ngoại biên (do phản ứng co thắt của các tiểu động mạch phổi)  Đảo ngược luồng thông do tăng áp động mạch phổi  tím muộn.  Hiện tượng này được gọi là Hội chứng Eisenmenger.
 77. 77. 19-Jun-13 78 Hội chứng EisenmengerTuần hoàn phổi bình thường
 78. 78. 19-Jun-13 79 Hội chứng Eisenmenger Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, 5th Edition. 2008. Churchill Livingstone
 79. 79. 19-Jun-13 80 Hội chứng Eisenmenger
 80. 80. 19-Jun-13 81
 81. 81. 19-Jun-13 82
 82. 82. 83 June 19, 2013 TAÊNG AÙP ÑOÄNG MAÏCH PHOÅI / ÑAÛO NGÖÔÏC PHUÛ TAÏNG
 83. 83. June 19, 2013 84 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH TAÊNG TUAÀN HOAØN PHOÅI TRUNG TAÂM-GIAÛM NGOAÏI VI  Coù theå gaëp trong:  Hoäi chöùng Eisenmenger.  Taâm-pheá maïn.  Heïp van 2 laù laâu naêm.  Thuyeân taéc ÑMP taùi dieãn nhieàu laàn.  Taêng aùp ÑMP nguyeân phaùt.
 84. 84. June 19, 2013 85 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH DOØ ÑOÄNG-TÓNH MAÏCH PHOÅI Pulmonary arteriovenous fistula
 85. 85. June 19, 2013 86 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH ROØ ÑOÄNG-TÓNH MAÏCH PHOÅI Pulmonary arteriovenous fistula
 86. 86. June 19, 2013 87 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH ROØ ÑOÄNG-TÓNH MAÏCH PHOÅI
 87. 87. June 19, 2013 88 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH ROØ ÑOÄNG-TÓNH MAÏCH PHOÅI
 88. 88. June 19, 2013 89 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH ROØ ÑOÄNG-TÓNH MAÏCH PHOÅI Pulmonary arteriovenous fistula
 89. 89. June 19, 2013 90 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH ROØ ÑOÄNG-TÓNH MAÏCH PHOÅI
 90. 90. June 19, 2013 91 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH ROØ ÑOÄNG-TÓNH MAÏCH PHOÅI
 91. 91. June 19, 2013 92 NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA TUAÀN HOAØN PHOÅI TREÂN X QUANG NGÖÏC TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BEÄNH LYÙ TIM-MAÏCH ROØ ÑOÄNG-TÓNH MAÏCH PHOÅI
 92. 92. June 19, 2013 93 KEÁT LUAÄN  Khi ñoïc moät phim X quang ngöïc,chuùng ta khoâng ñöôïc queân löu yù ñeán tuaàn hoaøn phoåi. Chuùng ta neân: 1.Tìm xem coù hieän töôïng taêng hoaëc giaûm tuaàn hoaøn phoåi,toaøn dieän hay khu truù. 2.Ñaùnh giaù kích thöôùc roán phoåi,kích thöôùc ÑMP naèm ngay caïnh pheá quaûn. 3.Xem coù taêng aùp suaát tieàn mao maïch hay sau mao maïch phoåi.  Hình aûnh X quang ngöïc,ñaëc bieät laø tuaàn hoaøn phoåi,laø taám göông phaûn chieáu sôùm vaø trung thaønh cuûa söï roái loaïn chöùc naêng tim maïch.
 93. 93. 19-Jun-13 94 NHỮNG THÔNG TIN BẠN ĐEM VỀ
 94. 94. 19-Jun-13 95
 95. 95. June 19, 2013 96 CONGENITAL HEART DISEASE ACYANOTIC CYANOTIC Normal pulmonary Blood flow Increased pul.blood flow With large, convex PA Increased pul.blood flow, enlarged heart Decreased pul.blood flow, Right-to-left shunt -AORTIC STENOSIS -PULMONARY STENOSIS -COARCTATION -Pink TETRALOGY OF FALLOT 1.NORMAL LA SIZE -ATRIAL SEPTAL DEFECT 2.LARGE LA SIZE,NORMAL RA SIZE -VENTRICULAR SEPTAL DEFECT (SMALL AORTA) -PDA (LARGE AORTA) -AORTO-PULMONARY WINDOW -RUPTURED SINUS OF VALSALVA TO RV 3.LARGE LA SIZE,LARGE RA SIZE -LV-TO-RA SHUNT -CORONARY ARTERY FISTULA TO RA -RUPTURED SINUS OF VALSALVA TO RA 1.SMALL,CONCAVE PA -TGA -TA+VSD -SINGLE VENTRICLE -DORV TYPE II 2.LARGE,CONVEX PA -DORV TYPE I -EISENMENGER’S SYNDROME 3.PASSIVE CONGESTION -HYPOPLASTIC LEFT HEART SYNDROME 1.NORMAL HEART SIZE -TOF -TGA+PS -TA+PS -SV+PS 2.LARGE HEART SIZE -TRILOGY -HYPOPLASTIC RIGHT HEART -COMMON ATRIUM 3.VERY ENLARGED HEART -PULMONARY ATRESIA -SEVERE EBSTEIN’S -TA (WITHOUT PS)
 96. 96. 19-Jun-13 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Sebastian Lange – Radiology of chest diseases, 1998, Thieme, pp. 231 – 255.  Isadore Meschan – Synopsis of Roentgen signs, 1966, Saunders Company, pp. 303 – 321.  Stephen Wilmot Miller – Cardiac Radiology, the Requisites, 1996, Mosby, pp. 3 – 44.  Richard M. Slone – Thoracic imaging, 1999, Mc Graw Hill Companies, pp. 139 – 163.  Daniel Anthoine, Gerard Vaillant – Les grands syndromes radiopneumologiques, 1991, Laboratories Sandoz, pp. 55 – 66.  David Sutton – A Clinical textbook of Clinical imaging, 1995.  Eugene Braunwald – Heart Disease, A textbook of cardio vascular Medicine, W.B. Saunders Co. 2007.  Lee B. Lusted, Theodre E. Keats – Atlas of Roentgenographic measurement 4th Ed, 1978, pp. 232, 233, 244, 245  Adam: Grainger and Allison’s Diagnostic Radiology 5th edition 2008 Churchill Livingstone.  Ganong, William F. Review of Medical physiology, 22nd Edition 2005, Mc Graw Hill.  West, John B, Respiratory physiology: the essentials, 8th edition, 2008, Lippincott Williams and Wilkins  Rhoades, Rodney A, Bell, David R. Medical physiology: Principles for clinical Medicine 3rd edition 2008, Lippincott Williams and Wilkins.
 97. 97. 19-Jun-13 98 CÁM ƠN SỰ CHÚ Ý THEO DÕI CỦA QUÝ BÁC SĨ !

×