6.pulmonary edema and ards

484 views

Published on

0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
484
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6.pulmonary edema and ards

 1. 1. 1 CHAÅN ÑOAÙN HÌNH AÛNH PHUØ PHOÅI CAÁP VAØ HOÄI CHÖÙNG NGUY CAÁP HOÂ HAÁP ÔÛ NGÖÔØI LÔÙN BS.NGUYEÃN QUYÙ KHOAÙNG BS.NGUYEÃN QUANG TROÏNG
 2. 2. 2 DAØN BAØI  Nhaäp ñeà.  Beänh lyù pheá nang lan toûa.  X quang Phuø phoåi caáp.  X quang Hoäi chöùng nguy caáp hoâ haáp ôû ngöôøi lôùn.  Sinh lyù beänh cuûa Phuø phoåi caáp vaø ARDS.  Toùm taét.
 3. 3. 3 NHAÄP ÑEÀ  Phuø phoåi caáp (Acute pulmonary edema) vaø Hoäi chöùng nguy caáp ôû ngöôøi lôùn (Adult respiratory distress syndrome- ARDS) laø hai beänh lyù thöôøng gaëp taïi caùc phoøng Saên soùc ñaëc bieät vaø Hoài söùc ngoaïi.  Coù nhöõng daáu hieäu laâm saøng vaø X quang deã laãn loän.
 4. 4. NHAÄP ÑEÀ  Bieån hieän baèng söï tuï dòch trong caùc pheá nang moät caùch lan toûa.  Phuø phoåi caáp thöôøng gaëp hôn,tieân löôïng khaû quan neáu ñieàu trò sôùm.  ARDS hieám gaëp hôn nhöng tieân löôïng raát xaáu maëc duø coù ñieàu trò.
 5. 5. 5 BEÄNH LYÙ PHEÁ NANG LAN TOÛA ÑAËC ÑIEÅM CUÛA TOÅN THÖÔNG PHEÁ NANG  Nhieàu ñaùm môø maät ñoä nöôùc,bôø khoâng roõ, deã hoäi tuï vôùi nhau.  Coù khí aûnh noäi pheá quaûn (air bronchogram) hoaëc hình caùnh böôùm (Butterfly’s wings).  Xoùa môø caùc maïch maùu vaø bôø tim.  Thöôøng thay ñoåi nhanh theo thôøi gian.
 6. 6. 6 KHÍ AÛNH NOÄI PHEÁ QUAÛN (AIR BRONCHOGRAM)
 7. 7. 8 VIEÂM PHOÅI (Coù air bronchogram)
 8. 8.  Giá trị lớn nhất mà dấu hiệu này đem là, đó là khi có Air bronchogram sign (+) thì ta có thể khẳng định tổn thƣơng ở nhu mô phổi, loại trừ tổn thƣơng có nguồn gốc từ màng phổi, từ thành ngực, cũng nhƣ từ trung thất.  Dấu hiệu khí ảnh nội phế quản thƣờng gặp nhất trong Viêm phổi, nhƣng cũng có thể gặp trong các bệnh lý khác nhƣ Phù phổi, Nhồi máu phổi, thậm chí cả trong bƣớu phổi (bronchioloalveolar carcinoma, lymphoma).
 9. 9. Focal bronchiolo alveolar carcinoma
 10. 10. 11 BUTTERFLY WINGS (Pulmonary edema in a patient with acute left ventricular failure-ruptured papillary muscle).
 11. 11. 12 Phù phổi cấp biểu hiện bằng hình cánh bƣớm hoặc cánh dơi
 12. 12. 13 PULMONARY EDEMA / MITRAL STENOSIS AFTER TREATMENT
 13. 13. 14 BEÄNH LYÙ PHEÁ NANG LAN TOÛA ÑAËC ÑIEÅM CUÛA TOÅN THÖÔNG PHEÁ NANG  Treân thöïc teá,caùc toån thöông pheá nang lan toûa thöôøng khoâng ñaëc hieäu cho moät beänh lyù naøo caû. Lyù do laø coù nhieàu chaát coù theå traùm ñaày caùc pheá nang nhö:dòch,maùu,muû,protein,teá baøo…
 14. 14. 15 BEÄNH LYÙ PHEÁ NANG LAN TOÛA CAÙC NGUYEÂN NHAÂN CHÍNH  1/ Phuø phoåi caáp do beänh lyù tim.  2/ Phuø phoåi khoâng do beänh tim.  3/ Hoäi chöùng nguy caáp hoâ haáp ôû ngöôøi lôùn.  4/ Xuất huyết trong phổi (Chaán thöông ngöïc lan toûa).
 15. 15. PHÙ PHỔI CẤP DO SUY TIM TRÁI
 16. 16. 18 PHUØ PHOÅI TOÅN THÖÔNG (INJURY PULMONARY EDEMA) MENDELSON’S SYNDROME -Florid bilateral pulmonary edema secondary to aspiration of gastric contents. -Appearing within 24 hours of the incident. -The mortality is high.
 17. 17. Xuất huyết trong phổi
 18. 18. 20 BEÄNH LYÙ PHEÁ NANG LAN TOÛA CAÙC NGUYEÂN NHAÂN CHÍNH  5/ Vieâm pheá quaûn phoåi do nhieãm truøng.  6/ Bệnh màng trong (Membrane hyaline) và Bệnh đọng protein trong pheá nang (proteinose alveùolaire).  7/ Ung thö tieåu pheá quaûn-pheá nang (cancer bronchiolo-alveùolaire).
 19. 19. 21 D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998. VIEÂM PHOÅI (Leùgionellose)
 20. 20. 22 D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998. BEÄNH MAØNG TRONG
 21. 21. 23 D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998. ÑOÏNG PROTEIN PHEÁ NANG
 22. 22. Alveolar proteinosis
 23. 23. 25 K TIEÅU PHEÁ QUAÛN-PHEÁ NANG LAN TOÛA
 24. 24. 26 X QUANG PHUØ PHOÅI CAÁP  Haäu quaû cuûa söï öù dòch trong moâ keõ cuûa phoåi,vaø neáu naëng hôn thì dòch traøn vaøo pheá nang.  Hình X quang cuûa phuø phoåi tuøy thuoäc vaøo möùc ñoä dòch naøy:thay ñoåi töø hình môø maøu kính ñuïc cho ñeán hình ñuïc daïng caùnh böôùm.  Nguyeân nhaân coù theå do tim hoaëc khoâng do tim.
 25. 25. 27 X QUANG PHUØ PHOÅI CAÁP PHUØ PHOÅI DO NGUYEÂN NHAÂN TIM (CARDIOGENIC PULMONARY EDEMA)  Chuû yeáu do Suy tim traùi.  Bieåu hieän sôùm treân X quang laø söï taùi phaân phoái maïch maùu phoåi leân thuøy treân hai phoåi.  Neáu Suy tim traùi tieáp dieãn,ta seõ thaáy maïch maùu phoåi môø do dòch thaám quanh maïch maùu, keøm theo laø caùc ñöôøng Kerley.
 26. 26. HÌNH ẢNH MẶT KÍNH MỜ (GROUND-GLASS PATTERN)  Gọi là hình ảnh mặt kính mờ khi có sự gia tăng đậm độ nhu mô phổi, trong khi vẫn thấy rõ bờ mạch máu và phế quản. Hình ảnh mặt kính mờ có khi kết hợp với dấu hiệu khí ảnh nội phế quản (air bronchogram).  Cần phải phân biệt với đông đặc phổi (consolidation): bờ mạch máu-phế quản bị xoá.  Đây là hình ảnh thƣờng gặp nhƣng không đặc hiệu, thƣờng gặp ở xuất huyết phổi (pulmonary hemorrhage), phù phổi (pulmonary edema), viêm phổi.
 27. 27. 29 BOÙNG MÔØ KÍNH ÑUÏC (GROUND-GLASS OPACITY)
 28. 28. HYPERSENSITIVITY PNEUMONITIS
 29. 29. 31 VIEÂM PHOÅI NHAØ NOÂNG (Poumon de fermier)
 30. 30. HYPERSENSITIVITY PNEUNONITIS (TRƢỚC VÀ SAU ĐiỀU TRỊ BẰNG CORTISTEROID)
 31. 31. 33 PHUØ PHOÅI DO NGUYEÂN NHAÂN TIM (CARDIOGENIC PULMONARY EDEMA) PULMONARY EDEMA / MITRAL STENOSIS AFTER TREATMENT
 32. 32. 34 X QUANG PHUØ PHOÅI CAÁP PHUØ PHOÅI DO NGUYEÂN NHAÂN TIM (CARDIOGENIC PULMONARY EDEMA)  Naëng hôn,ta seõ thaáy tuï dòch trong caùc chuøm pheá nang ôû hai ñaùy phoåi,roài tuï dòch pheá nang quanh hai roán phoåi cho ra hình caùnh böôùm.  Coù theå traøn dòch raõnh lieân thuøy,traøn dòch maøng phoåi.
 33. 33. 35 Tuần hoàn phổi bình thường Tái phân phối mạch máu phổi
 34. 34. 36 CARDIAC FAILURE -Enlarged heart size. -No clear heart border (interstitiel edema), Kerley’s line, pleural effusion. -Redistribution.
 35. 35. 37
 36. 36. 38 Dày vách liên tiểu thùy
 37. 37. 39 X QUANG PHUØ PHOÅI CAÁP PHUØ PHOÅI DO NGUYEÂN NHAÂN TIM (CARDIOGENIC PULMONARY EDEMA) DAÁU HIEÄU KHOÂNG CHUYEÂN BIEÄT DAÁU HIEÄU CHUYEÂN BIEÄT 1’.Phuø quanh truïc maïch maùu-pheá quaûn. 2’.Traøn dòch raõnh lieân thuøy. 3’.Traøn dòch maøng phoåi. 1.Taùi phaân phoái maïch maùu phoåi. 2.Phaân boá hình caùnh böôùm. 3.Ñöôøng Kerley B.
 38. 38. 40 X QUANG PHUØ PHOÅI CAÁP PHUØ PHOÅI DO NGUYEÂN NHAÂN TIM (CARDIOGENIC PULMONARY EDEMA)
 39. 39. 41 X QUANG PHUØ PHOÅI CAÁP PHUØ PHOÅI DO NGUYEÂN NHAÂN TIM (CARDIOGENIC PULMONARY EDEMA) -Redistribution. -Diffuse bilateral interstitial edema. MYOCARDIAL INFARCTION TRANSVENOUS PACEMAKER -The lungs are now clear. -Normal pulmonary vasculature.
 40. 40. 42 X QUANG PHUØ PHOÅI CAÁP PHUØ PHOÅI DO NGUYEÂN NHAÂN TIM (CARDIOGENIC PULMONARY EDEMA) -Perihilar consolidation. -Cardiomegaly. LEFT HEART FAILURE
 41. 41. 43
 42. 42. 44 X QUANG PHUØ PHOÅI CAÁP PHUØ PHOÅI DO NGUYEÂN NHAÂN TIM (CARDIOGENIC PULMONARY EDEMA)
 43. 43. 45 X QUANG PHUØ PHOÅI CAÁP PHUØ PHOÅI KHOÂNG DO NGUYEÂN NHAÂN TIM (NON CARDIOGENIC PULMONARY EDEMA)  Nguyeân nhaân:coù nhöõng nguyeân nhaân nhö:Ngoäp nöôùc,Ureâ huyeát cao,truyeàn dòch quaù taûi,chấn thƣơng sọ não…  Caùc nguyeân nhaân treân gaây taêng tính thaám thaønh maïch vaø thoaùt dòch vaøo pheá nang.  Hình aûnh boùng môø pheá nang,thöôøng coù hình caùnh böôùm trong khi boùng tim bình thöôøng.
 44. 44. 46 X QUANG PHUØ PHOÅI CAÁP PHUØ PHOÅI KHOÂNG DO NGUYEÂN NHAÂN TIM (NON CARDIOGENIC PULMONARY EDEMA) DROWNING -Bilateral basal air-space consolidation. -Normal heart size.
 45. 45. 47 X QUANG PHUØ PHOÅI CAÁP PHUØ PHOÅI KHOÂNG DO NGUYEÂN NHAÂN TIM (NON CARDIOGENIC PULMONARY EDEMA) DROWNING -Asymmetric air-space consolidation. -Normal heart size.
 46. 46. 48 X QUANG PHUØ PHOÅI CAÁP PHUØ PHOÅI KHOÂNG DO NGUYEÂN NHAÂN TIM (NON CARDIOGENIC PULMONARY EDEMA) -Diffuse air-space consolidation with air bronchograms. NEUROGENIC PUL.EDEMA HEAD TRAUMA INTRACRANIAL HEMORRAGE Wheezes and rales
 47. 47. 49 X QUANG ARDS PHUØ PHOÅI TOÅN THÖÔNG (INJURY PULMONARY EDEMA)  Khoaûng 150.000 beänh nhaân/naêm (ôû Hoa kyø) vôùi töû vong # 60%.  Caùc nguyeân nhaân nhö:Nhieãm truøng, haï huyeát aùp,hít caùc chaát ñoäc…coù theå laøm toån thöông noäi baøo mao maïch vaø lieân baøo pheá nang gaây neân tieát dòch vaøo pheá nang vaø suy hoâ haáp naëng.
 48. 48. 50 X QUANG ARDS PHUØ PHOÅI TOÅN THÖÔNG (INJURY PULMONARY EDEMA)  Coù 9 tieâu chuaån cuûa PETTY ñeå chaån ñoaùn ARDS,trong ñoù neân löu yù:  Khoâng coù tình traïng Suy tim traùi hoaëc COPD.  AÙp löïc mao maïch phoåi <12mmHg.  Coù tình traïng thieáu O2, trong maùu traàm troïng:PaO2 ≤ 50mmHg maëc duø beänh nhaân ñöôïc ñöa O2 hít vaøo FiO2 > 60%.
 49. 49. 51 X QUANG ARDS PHUØ PHOÅI TOÅN THÖÔNG (INJURY PULMONARY EDEMA) DAÁU HIEÄU KHOÂNG CHUYEÂN BIEÄT DAÁU HIEÄU CHUYEÂN BIEÄT 1’.Khoâng phuø quanh truïc maïch maùu-pheá quaûn. 2’.Môø maøu kính ñuïc. 3’.Khoâng coù Traøn dòch maøng phoåi. 1.Maïch maùu phoåi khoâng giaõn to vaø khoâng ñaûo ngöôïc. 2.Phuø phoåi raûi raùc ôû ngoaïi bieân. 3.Tim khoâng to
 50. 50. 52 X QUANG ARDS PHUØ PHOÅI TOÅN THÖÔNG (INJURY PULMONARY EDEMA)
 51. 51. Peripheral and widespread airspace opacities in ARDS
 52. 52. 54 X QUANG ARDS PHUØ PHOÅI TOÅN THÖÔNG (INJURY PULMONARY EDEMA)  Thôøi gian:  0-12 giôøX quang ngöïc bình thöôøng.  12-24 giôøPhuø phoåi moâ keõ cho ra hình môø maøu kính ñuïc.  24-48 giôøÑoâng ñaëc caùc chuøm pheá nang,raûi raùc chuû yeáu ôû ngoaïi bieân. Khoâng coù TDMP neáu khoâng keøm boäi nhieãm phoåi.
 53. 53. 55 X QUANG ARDS PHUØ PHOÅI TOÅN THÖÔNG (INJURY PULMONARY EDEMA)  Thôøi gian:  5-7 ngaøyPhuø phoåi bieán maát töø töø. Ñoâng ñaëc töøng vuøng.  > 7 ngaøyXô hoùa moâ keõ.
 54. 54. 56 X QUANG ARDS PHUØ PHOÅI TOÅN THÖÔNG (INJURY PULMONARY EDEMA)  Chaån ñoaùn phaân bieät vôùi Phuø phoåi caáp baèng:  Ño aùp suaát mao maïnh phoåi bít (PCWP) < 12mmHg.  Huùt dòch töø pheá quaûn (ARDS:protein > 50g/l.)
 55. 55. 57 X QUANG ARDS PHUØ PHOÅI TOÅN THÖÔNG (INJURY PULMONARY EDEMA) ARDS in a patient who sustained severe injuries in a road traffic accident. -Peripheral air-space consolidation with air bronchograms. -Normal heart size.
 56. 56. 58 X QUANG ARDS PHUØ PHOÅI TOÅN THÖÔNG (INJURY PULMONARY EDEMA) -Diffuse air-space consolidation with air bronchograms. -Normal heart size.
 57. 57. 59 X QUANG ARDS PHUØ PHOÅI TOÅN THÖÔNG (INJURY PULMONARY EDEMA) -Peripheral air-space consolidation. -Normal heart size.
 58. 58. 60 X QUANG ARDS PHUØ PHOÅI TOÅN THÖÔNG (INJURY PULMONARY EDEMA) -Peripheral air-space consolidation. -Normal heart size.
 59. 59. 61 X QUANG ARDS PHUØ PHOÅI TOÅN THÖÔNG (INJURY PULMONARY EDEMA) -Peripheral air-space consolidation.
 60. 60. 62 X QUANG ARDS PHUØ PHOÅI TOÅN THÖÔNG (INJURY PULMONARY EDEMA) -Consolidation with air bronchograms. -Some ground-glass opacities.
 61. 61. 63 Bệnh màng trong do thiếu Surfactant
 62. 62. 64 X QUANG ARDS PHUØ PHOÅI TOÅN THÖÔNG (INJURY PULMONARY EDEMA) DAY 1 DAY 5 DAY 7 SARS-SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME
 63. 63. 65 SARS-SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME 15/03/2003 19/03/2003 20/03/2003
 64. 64. 66 X QUANG ARDS PHUØ PHOÅI TOÅN THÖÔNG (INJURY PULMONARY EDEMA) SARS DAY 3 DAY 5
 65. 65. 67 SINH LYÙ BEÄNH CUÛA PHUØ PHOÅI  Coù 3 yeáu toá chính:  AÙp suaát thuûy tónh (ASTT).  AÙp löïc keo huyeát töông (ALKHT).  Tính thaám mao maïch (TTMM).  Tröôùc ñaây,ngöôøi ta hay duøng chöõ: ↑ASTTPhuø phoåi do tim. ↑TTMMPhuø phoåi khoâng do tim.
 66. 66. 68 SINH LYÙ BEÄNH CUÛA PHUØ PHOÅI  Ngaøy nay neân duøng:  Phuø phoåi thaám (Transudative pulmonary edema) do ↑ASTT hoaëc ↓ALKHT vaø maøng mao maïch coøn nguyeân veïn neân protein khoâng thaám qua ñöôïc.  Phuø phoåi tieát (Exudative pulmonary edema) do toån thöông noäi maïc mao maïch vaø bieåu moâ pheá nang vaø ↑TTMM neân protein vaøo ñöôïc pheá nang.
 67. 67. 69 SINH LYÙ BEÄNH CUÛA PHUØ PHOÅI
 68. 68. 70 SINH LYÙ BEÄNH CUÛA PHUØ PHOÅI  Döôùi kính hieån vi quang hoïc,coù hình aûnh phuø vaø thaâm nhieãm teá baøo cuûa vaùch lieân pheá nang vaø khoaûng keõ,ñoàng thôøi coù xuaát huyeát moâ keõ vaø pheá nang.  Ngoaøi vieäc maát caùc Pheá baøo type I, thì thöôøng thaáy caû tình traïng taêng saûn laãn loaïn saûn Pheá baøo type II.
 69. 69. 71 TOÙM TAÉT ALVEOLAR PUL.EDEMA ARDS 1.KERLEY’S LINES Often present. Usually absent. 2.FISSURES Thickened. Normal. 3.EFFUSION Frequent,especially on the right side. Usually absent or small. 4.PULMONARY VESSELS Redistribution. Normal. 5.BRONCHIAL WALLS Cuffing. +/- Cuffing. 6.HEART SIZE Enlarged. Normal. 7.DISTRIBUTION Perihilar. Diffuse or peripheral. 8.VASCULAR PEDICLE Wide. Normal.
 70. 70. 72 TOÙM TAÉT ALVEOLAR PULMONARY EDEMA ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME -Left heart failure. -Mitral valve disease. -Renal failure. -Overhydration. -Drowning. -Neurogenic. -Postembolic. -Sepsis. -Hypotension (“VietNam lung”,”DaNang lung”, ”shock lung”). -O2 toxicity. -Noxious inhalation (includes cocaine). -Aspiration. -Embolism (air,fat,amniotic). -Pancreatitis. -Disseminated intravascular coagulation. -Virulent pneumonias (SARS,Avian flu).
 71. 71. 73 KEÁT LUAÄN ALVEOLAR PULMONARY EDEMA ARDS (-) 1.Toån thöông noäi baøo mao maïch,lieân baøo pheá nang. (+) >30mmHg 2.AÙp löïc mao maïch phoåi bít. <12mmHg. <30g/l 3.Dòch trong pheá nang coù protein. >50g/l Toát,deã dieàu trò. 4.Tieân löôïng. Xaáu,khoù tri. (Töû vong 50-70%)
 72. 72. 74 XIN CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ THEO DÕI

×