2.reading radiograph

475 views

Published on

 • Be the first to comment

2.reading radiograph

 1. 1. June 19, 2013 1 CAÙCH ÑOÏC PHIM X QUANG NGÖÏC BS.NGUYEÃN QUYÙ KHOAÙNG BS.NGUYEÃN QUANG TROÏNG KHOA CHAÅN ÑOAÙN HÌNH AÛNH BEÄNH VIEÄN AN BÌNH -TP.HCM
 2. 2. 2June 19, 2013 DAØN BAØI Ñaïi cöông. Kieåm tra veà kyõ thuaät. Phaân tích hình aûnh. Toång hôïp caùc daáu chöùng. Caùc nguyeân nhaân. Chaån ñoaùn. Keát luaän.
 3. 3. 3June 19, 2013 ÑAÏI CÖÔNG Ñoái vôùi moät Baùc só X Quang,thì phim X Quang ngöïc thöôøng gaëp nhaát (#50%) Tuy vaäy,keát quaû ñoïc phim tuøy thuoäc nhieàu vaøo trình ñoä vaø kinh nghieäm cuûa BS ñoïc phim: Tyû leä AÂm tính giaû # 15-30%. Tyû leä Döông tính giaû # 1-15%.
 4. 4. 4June 19, 2013 ÑAÏI CÖÔNG *Cách dùng từ khác nhau= Graphie phulmonaire- Chest radiography *Ñeå traùnh sai soùt,ta caàn ñoïc phim moät caùch heä thoáng: Kieåm tra veà kyõ thuaät. Phaân tích hình aûnh. Toång hôïp caùc daáu chöùng. Keát luaän. Ñeà nghò.
 5. 5. 5June 19, 2013 DAØN BAØI Ñaïi cöông. Kieåm tra veà kyõ thuaät. Phaân tích hình aûnh. Toång hôïp caùc daáu chöùng. Caùc nguyeân nhaân. Chaån ñoaùn. Keát luaän.
 6. 6. 6 February 10, 2004 KYÕ THUAÄT PHIM NGÖÏC THAÚNG SAU-TRÖÔÙC
 7. 7. 7 February 10, 2004 KYÕ THUAÄT Phim ngöïc thaúng chuaån(standard chest XR): Theá sau-tröôùc:Tia X ñi töø sau löng ra tröôùc ngöïc ñeå tim khoâng bò phoùng ñaïi. Khoaûng caùch töø ñaàu ñeøn ñeán cassette: 1,8m(6 feet). Beänh nhaân ñöùng ngay ngaén,ngöïc aùp saùt cassette,hai tay choáng naïnh vaø ñöa hai khuyûu tay ra tröôùc ñeå taùch hai xöông baû vai ra khoûi loàng ngöïc.
 8. 8. 8June 19, 2013 KIEÅM TRA VEÀ KYÕ THUAÄT Chuïp ôû thì hít vaøo saâu vaø nín thôû: Thaáy ñöôïc vòm hoành phải ở từ cung söôøn sau thứ 9 trở xuống. Söû duïng kV cao (Haute tension):100- 120 kV, ñeå ñaùnh giaù toát trung thaát. Boùng xöông baû vai phaûi taùch khoûi tröôøng phoåi. Buùi toùc phaûi ñöôïc cuoän cao treân ñaàu.
 9. 9. 19-Jun-139
 10. 10. 10 February 10, 2004
 11. 11. 19-Jun-1311 AP view và PA view ở cùng một bệnh nhân: bóng tim bị phóng đại khi chụp tư thế trước-sau.
 12. 12. 12June 19, 2013 KIEÅM TRA VEÀ KYÕ THUAÄT Phim phaûi ñöôïc chuïp ôû tö theá thaät ngay thaúng: Khoaûng caùch töø ñaàu trong xöông ñoøn hai beân ñeán maáu gai ñoát soáng baèng nhau (ñoái vôùi treû em thì so saùnh khoaûng caùch töø ñaàu trong cung söôøn tröôùc ñeán ñöôøng giöõa).
 13. 13. 19-Jun-1313 Được xem là cân đối khi khoảng cách từ đầu trong của xương đòn hai bên đến gai sống bằng nhau.
 14. 14. 14June 19, 2013 KIEÅM TRA VEÀ KYÕ THUAÄT
 15. 15. 15June 19, 2013 KIEÅM TRA VEÀ KYÕ THUAÄT
 16. 16. 19-Jun-1316
 17. 17. 19-Jun-1317 Được xem là hít đủ sâu khi ta thấy được hình chiếu của xương sườn lên phổi 6 cung sườn trước hoặc 10 cung sườn sau.
 18. 18. 19-Jun-1318 Hít không đủ sâu Hít đủ sâu
 19. 19. 19June 19, 2013 KIEÅM TRA VEÀ KYÕ THUAÄT
 20. 20. 19-Jun-1320 Hít không đủ sâu Hít đủ sâu
 21. 21. 21June 19, 2013 KIEÅM TRA VEÀ KYÕ THUAÄT
 22. 22. DẤU HIỆU BĂNG QUA THÀNH NGỰC (CROSSING CHEST WALL SIGN) Búi tóc
 23. 23. 24June 19, 2013 KIEÅM TRA VEÀ KYÕ THUAÄT
 24. 24. 25June 19, 2013 KIEÅM TRA VEÀ KYÕ THUAÄT BAØN TAY NGÖÔØI CHAÊM SOÙC BEÄNH NHAÂN BOÙNG MÔØ PHEÁ NANG PHOÅI (P)?
 25. 25. 26June 19, 2013 KIEÅM TRA VEÀ KYÕ THUAÄT
 26. 26. 27June 19, 2013 KIEÅM TRA VEÀ KYÕ THUAÄT
 27. 27. 28June 19, 2013 KIEÅM TRA VEÀ KYÕ THUAÄT
 28. 28. 29June 19, 2013 DAØN BAØI Ñaïi cöông. Kieåm tra veà kyõ thuaät. Phaân tích hình aûnh. Toång hôïp caùc daáu chöùng. Caùc nguyeân nhaân. Chaån ñoaùn. Keát luaän.
 29. 29. 30June 19, 2013 PHAÂN TÍCH HÌNH AÛNH Moâ meàm thaønh ngöïc. Khung xöông ngöïc. Maøng phoåi. Trung thaát. Phoåi.
 30. 30. 31 June 19, 2013 BAÁT THÖÔØNG HOAËC TOÅN THÖÔNG MOÂ MEÀM ÑOÙNG VOÂI THAØNH NGÖÏC HAÏCH VOÂI HOÙA ÔÛ BEÄNH NHAÂN COÙ TIEÀN CAÊN LAO PHOÅI
 31. 31. 32 June 19, 2013 BAÁT THÖÔØNG HOAËC TOÅN THÖÔNG MOÂ MEÀM TRAØN KHÍ DÖÔÙI DA
 32. 32. 33 June 19, 2013 BAÁT THÖÔØNG HOAËC TOÅN THÖÔNG KHUNG XÖÔNG TOÅN THÖÔNG THAØNH NGÖÏC Imaging of Chest Wall Disorders.Mi-Young Jeung, MD. (Radiographics. 1999;19:617-637.) CHONDROSARCOMA
 33. 33. 19-Jun-1335
 34. 34. A.J.Chandrasekhar,M.D.Chest X-ray Atlas. HILUM OVERLAY SIGN: TERATOMA
 35. 35. Thymoma
 36. 36. Schwannoma
 37. 37. 40June 19, 2013 PHAÂN TÍCH HÌNH AÛNH Hình bình thöôøng hay baát thöôøng ? Vò trí toån thöông ? Maät ñoä toån thöông ? Caùc toån thöông keát hôïp ?
 38. 38. 4 ĐẬM ĐỘ CHÍNH ĐĐ.KHÍ (AIR DENSITY): đen ĐĐ MỠ (FAT DENSITY):Xám ĐĐ NƯỚC (WATER DENSITY):Trắng ĐĐ VÔI (CALCIUM DENSITY):Trắng nhiều 41June 19, 2013
 39. 39. 42June 19, 2013 PHAÂN TÍCH HÌNH AÛNH ÑAÄM ÑOÄ – X QUANG QUI ÖÔÙC
 40. 40. 43June 19, 2013 PHAÂN TÍCH HÌNH AÛNH ÑAÄM ÑOÄ – X QUANG QUI ÖÔÙC Dalia Megiddo,M.D et al. Chest X-ray interpretation. Academia Medica,Jerusalem,ISRAEL.
 41. 41. 44June 19, 2013 DAØN BAØI Ñaïi cöông. Kieåm tra veà kyõ thuaät. Phaân tích hình aûnh. Toång hôïp caùc daáu chöùng. Caùc nguyeân nhaân. Chaån ñoaùn. Keát luaän.
 42. 42. 45June 19, 2013 TOÅNG HÔÏP CAÙC DAÁU CHÖÙNG TAÙM HOÄI CHÖÙNG LOÀNG NGÖÏC Hoäi chöùng thaønh ngöïc. Hoäi chöùng maøng phoåi. Hoäi chöùng trung thaát. Hoäi chöùng pheá nang. Hoäi chöùng moâ keõ. Hoäi chöùng pheá quaûn. Hoäi chöùng maïch maùu. Hoäi chöùng chuû moâ.
 43. 43. 19-Jun-1346
 44. 44. 19-Jun-1347
 45. 45. 19-Jun-1348
 46. 46. 19-Jun-1349
 47. 47. 19-Jun-1352
 48. 48. 53June 19, 2013 PHAÂN TÍCH HÌNH AÛNH CAÙC VUØNG HAY BOÛ SOÙT KHI ÑOÏC PHIM
 49. 49. 54June 19, 2013 DAØN BAØI Ñaïi cöông. Kieåm tra veà kyõ thuaät. Phaân tích hình aûnh. Toång hôïp caùc daáu chöùng. Caùc nguyeân nhaân. Chaån ñoaùn. Keát luaän.
 50. 50. 55June 19, 2013 CAÙC NGUYEÂN NHAÂN TITO T (Trauma):Chaán thöông. I (Infection):Nhieãm truøng. T (Tumor):Khoái u. O (Others):Caùc nguyeân nhaân khaùc.
 51. 51. 56June 19, 2013 DAØN BAØI Ñaïi cöông. Kieåm tra veà kyõ thuaät. Phaân tích hình aûnh. Toång hôïp caùc daáu chöùng. Caùc nguyeân nhaân. Chaån ñoaùn. Keát luaän.
 52. 52. 57June 19, 2013 CHAÅN ÑOAÙN Chaån ñoaùn xaùc ñònh. Chaån ñoaùn phaân bieät. Ñeà nghò: So saùnh vôùi caùc hình tröôùc. Keát hôïp vôùi laâm saøng. Laøm theâm caùc khaùm nghieäm khaùc: Chuïp theâm caùc tö theá khaùc. Sieâu aâm,CT Scanner,MRI…keát hôïp. Noäi soi,Xeùt nghieäm…
 53. 53. 58June 19, 2013 DAØN BAØI Ñaïi cöông. Kieåm tra veà kyõ thuaät. Phaân tích hình aûnh. Toång hôïp caùc daáu chöùng. Caùc nguyeân nhaân. Chaån ñoaùn. Keát luaän.
 54. 54. 19 June 201359
 55. 55. 60June 19, 2013 KEÁT LUAÄN X quang cuõng nhö caùc phöông tieän chaån ñoaùn hình aûnh khaùc chæ laø “boùng cuûa söï thaät”. Phaûi bieát phoái hôïp vôùi caùc phöông tieän chaån ñoaùn hình aûnh vaø caän laâm saøng khaùc ñeå cho keát quaû toát nhaát. Caàn phaûi lyù giaûi döïa treân boái caûnh laâm saøng.
 56. 56. 19-Jun-1361 ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
 57. 57. 62June 19, 2013 NHÖÕNG BOÙNG DAÏNG HANG
 58. 58. June 19, 2013 AÙP-XE THUØY TREÂN PHOÅI (P)
 59. 59. June 19, 2013 AÙP-XE THUØY TREÂN PHOÅI (T)
 60. 60. June 19, 2013 AÙP-XE THUØY LÖÔÕI PHOÅI (T)
 61. 61. 66 June 19, 2013 AÙP-XE PHOÅI
 62. 62. June 19, 2013 HANG LAO
 63. 63. June 19, 2013 HANG LAO
 64. 64. Cavitating squamous cell carcinoma: hang lệch tâm, thành hang dày
 65. 65. Female: cavitary lesions, metastatic squamous cell carcinoma (cervix).
 66. 66. Mỗi hang thường có một banh nấm
 67. 67. Mukesh G. Harisinghani, MD et al. Tuberculosis from Head to Toe. Radiographics. 2000;20:449-470.
 68. 68. 74 June 19, 2013
 69. 69. June 19, 2013
 70. 70. 76 June 19, 2013 ASPERGILLOME
 71. 71. 77 June 19, 2013 ASPERGILLOME
 72. 72. DẤU HIỆU LỤC LẠC (SIGN OF TINTINNABULUM) Sign of tintinnabulum = Signe de grelot. Nấm Aspergillus có thể gây bệnh ở người với 2 thể chính: Thể xâm lấn mạch máu (Angioinvasive Aspergillosis): tổn thương lan toả, gặp ở người có cơ địa suy giảm miễn dịch. Ở thể này ta có dấu hiệu vầng hào quang (halo sign) trên CT. Thể banh nấm (Saprophytic Aspergillosis = Aspergilloma): hình thành banh nấm (fungus ball) trong lòng các tổn thương hang ở phổi, thường gặp ở BN có hang lao. Thể này cho dấu hiệu lục lạc (Tintinnabulum sign) hay dấu hiệu liềm khí (Air crescent sign) tuỳ theo tác giả.
 73. 73. 19 June 201379 XIN CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý THEO DÕI CỦA QUÝ BÁC SĨ

×