Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xquang hội chứng trung thất

 • Be the first to comment

Xquang hội chứng trung thất

 1. 1. April 2, 2014April 2, 2014 11 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNHCHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỘI CHỨNG TRUNG THẤTHỘI CHỨNG TRUNG THẤT BS.NGUYỄN QUÝ KHOÁNGBS.NGUYỄN QUÝ KHOÁNG BS.NGUYỄN QUANG TRỌNGBS.NGUYỄN QUANG TRỌNG KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN AN BÌNH -TP.HCM
 2. 2. 22April 2, 2014April 2, 2014 DÀN BÀIDÀN BÀI I.Định nghĩa.I.Định nghĩa. II.Nhắc lại giải phẫu trung thất.II.Nhắc lại giải phẫu trung thất. III.Triệu chứng học X quang.III.Triệu chứng học X quang. IV.ChẩnIV.Chẩn đđoán các khối u dựa vào vị trí.oán các khối u dựa vào vị trí. V.Một số bệnh lý trung thất.V.Một số bệnh lý trung thất. VI.Kết luận.VI.Kết luận.
 3. 3. 33April 2, 2014April 2, 2014 DÀN BÀIDÀN BÀI I.Định nghĩa.I.Định nghĩa. II.Nhắc lại giải phẫu trung thất.II.Nhắc lại giải phẫu trung thất. III.Triệu chứng học X quang.III.Triệu chứng học X quang. IV.ChẩnIV.Chẩn đđoán các khối u dựa vào vị trí.oán các khối u dựa vào vị trí. V.Một số bệnh lý trung thất.V.Một số bệnh lý trung thất. VI.Kết luận.VI.Kết luận.
 4. 4. 44April 2, 2014April 2, 2014 ĐỊNH NGHĨAĐỊNH NGHĨA  Hội chứng trung thất bao gồm các dấu hiệu X quangHội chứng trung thất bao gồm các dấu hiệu X quang diễn tả sự hiện diện của các tế bào bất thdiễn tả sự hiện diện của các tế bào bất thưường trongờng trong trung thất (Khí,dịch,trung thất (Khí,dịch,đđóng vôi, bóng vôi, bưướu).ớu).  Cần lCần lưưu ý rằngu ý rằng đưđường kính của hạchờng kính của hạch đưđược quiợc qui ưướcớc đđoo theo bề ngang chứ không phải là bề dài của hạch vàtheo bề ngang chứ không phải là bề dài của hạch và nếu kích thnếu kích thưước nàyớc này ≤≤ 1cm là hạch bình th1cm là hạch bình thưườngờng ((không phải là hạch bệnh lýkhông phải là hạch bệnh lý).).
 5. 5. 55April 2, 2014April 2, 2014 DÀN BÀIDÀN BÀI I.Định nghĩa.I.Định nghĩa. II.Nhắc lại giải phẫu trung thất.II.Nhắc lại giải phẫu trung thất. III.Triệu chứng học X quang.III.Triệu chứng học X quang. IV.ChẩnIV.Chẩn đđoán các khối u dựa vào vị trí.oán các khối u dựa vào vị trí. V.Một số bệnh lý trung thất.V.Một số bệnh lý trung thất. VI.Kết luận.VI.Kết luận.
 6. 6. 66April 2, 2014April 2, 2014 NHẮC LẠI GIẢI PHẪU TRUNG THẤTNHẮC LẠI GIẢI PHẪU TRUNG THẤT ĐĐƯƯỜNG VIỀN TRUNG THẤTỜNG VIỀN TRUNG THẤT BỜ PHẢI TRUNG THẤT 1.Thân TM cánh tay-đầu (P). 2.TMC trên. 3.Nhĩ (P). 4.TMC dưới. 5.Rốn phổi (P). 6.Viền mỡ trước tim (Franges graisseuses). BỜ TRÁI TRUNG THẤT 7.ĐM dưới đòn (T). 8.Quai ĐMC. 9.Cung ĐMP. 10.Thất (T). 11.Rốn phổi (T). 12.Viền mỡ trước tim (Franges graisseuses).
 7. 7. 77April 2, 2014April 2, 2014 NHẮC LẠI GIẢI PHẪU TRUNG THẤTNHẮC LẠI GIẢI PHẪU TRUNG THẤT CÁCH PHÂN CHIA TRUNG THẤTCÁCH PHÂN CHIA TRUNG THẤT THEO BENJAMIN FELSON THEO LUCY SQUIRE
 8. 8. 88April 2, 2014April 2, 2014 DÀN BÀIDÀN BÀI I.Định nghĩa.I.Định nghĩa. II.Nhắc lại giải phẫu trung thất.II.Nhắc lại giải phẫu trung thất. III.Triệu chứng học X quang.III.Triệu chứng học X quang. IV.ChẩnIV.Chẩn đđoán các khối u dựa vào vị trí.oán các khối u dựa vào vị trí. V.Một số bệnh lý trung thất.V.Một số bệnh lý trung thất. VI.Kết luận.VI.Kết luận.
 9. 9. 99April 2, 2014April 2, 2014 TRIỆU CHỨNG HỌC X QUANGTRIỆU CHỨNG HỌC X QUANG A.CácA.Các đđặcặc đđiểm chungiểm chung: Khối u mật: Khối u mật đđộ dịch,thộ dịch,thưườngờng đđồng nhất.ồng nhất. 1.Có bờ ngoài rõ,liên tục.1.Có bờ ngoài rõ,liên tục. 2.Lồi về phía phổi.2.Lồi về phía phổi. 3.Tạo một góc tù với trung thất.3.Tạo một góc tù với trung thất. 4.Bờ trong không rõ.4.Bờ trong không rõ. B.CácB.Các đđặcặc đđiểm riêngiểm riêng: Mỗi khối u khác nhau ở: Mỗi khối u khác nhau ở 1.Vị trí.1.Vị trí. 2.Đ2.Đưường viền.ờng viền. 3.Hình dạng.3.Hình dạng. 4.Mật4.Mật đđộ.ộ. 5.Kích th5.Kích thưước.ớc. C.Làm sao khu trúC.Làm sao khu trú đưđược khối u ở trung thất?ợc khối u ở trung thất? 1.Dấu hiệu bóng bờ (Silhouette sign).1.Dấu hiệu bóng bờ (Silhouette sign). 2.Dấu hiệu cổ-ngực (Cervico-thoracic sign).2.Dấu hiệu cổ-ngực (Cervico-thoracic sign). 3.Dấu hiệu tảng b3.Dấu hiệu tảng băăng (Iceberg sign).ng (Iceberg sign). 4.Dấu hiệu che lấp & Dấu hiệu hội tụ về rốn phổi (Hilum overlay4.Dấu hiệu che lấp & Dấu hiệu hội tụ về rốn phổi (Hilum overlay sign & Hilum convergence sign).sign & Hilum convergence sign). 5.Dấu hiệu cánh buồm (Sail sign).5.Dấu hiệu cánh buồm (Sail sign). 6.Dấu hiệu co kéo thực quản.6.Dấu hiệu co kéo thực quản.
 10. 10. 1010April 2, 2014April 2, 2014 DẤU HIỆU BÓNG BỜDẤU HIỆU BÓNG BỜ SILHOUETTE SIGNSILHOUETTE SIGN SILHOUETTE SIGN (+) SILHOUETTE SIGN (-) D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998.
 11. 11. 1111April 2, 2014April 2, 2014 DẤU HIỆU BÓNG BỜDẤU HIỆU BÓNG BỜ SILHOUETTE SIGNSILHOUETTE SIGN SILHOUETTE SIGN (+) D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998.
 12. 12. 1212April 2, 2014April 2, 2014 DẤU HIỆU CỔ NGỰCDẤU HIỆU CỔ NGỰC CERVICO-THORACIC SIGNCERVICO-THORACIC SIGN B:CERVICO-THORACIC SIGN (+) A:CERVICO-THORACIC SIGN (-) D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998.
 13. 13. 1313April 2, 2014April 2, 2014 DẤU HIỆU CỔ NGỰCDẤU HIỆU CỔ NGỰC CERVICO-THORACIC SIGNCERVICO-THORACIC SIGN CERVICO-THORACIC SIGN (+): BƯỚU GIÁP THÒNG
 14. 14. 1414April 2, 2014April 2, 2014 DẤU HIỆU CỔ NGỰCDẤU HIỆU CỔ NGỰC CERVICO-THORACIC SIGNCERVICO-THORACIC SIGN CERVICO-THORACIC SIGN (-): NEUROBLASTOMA
 15. 15. 1515April 2, 2014April 2, 2014 DẤU HIỆU NGỰC-BỤNGDẤU HIỆU NGỰC-BỤNG THORACO-ABDOMINAL SIGN (ICEBERG SIGN)THORACO-ABDOMINAL SIGN (ICEBERG SIGN) ICEBERG SIGN (+) ICEBERG SIGN (-)
 16. 16. 1616April 2, 2014April 2, 2014 DẤU HIỆU NGỰC-BỤNGDẤU HIỆU NGỰC-BỤNG THORACO-ABDOMINAL SIGN (ICEBERG SIGN)THORACO-ABDOMINAL SIGN (ICEBERG SIGN) ICEBERG SIGN (+) :NEUROBLASTOMA
 17. 17. 1717April 2, 2014April 2, 2014 DẤU HIỆU CHE LẤP RỐN PHỔI & DẤU HIỆU HỘI TỤ RỐN PHỔIDẤU HIỆU CHE LẤP RỐN PHỔI & DẤU HIỆU HỘI TỤ RỐN PHỔI HILUM OVERLAY SIGN & HILUM CONVERGENCE SIGNHILUM OVERLAY SIGN & HILUM CONVERGENCE SIGN D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998.
 18. 18. 1818April 2, 2014April 2, 2014 DẤU HIỆU CHE LẤP RỐN PHỔI & DẤU HIỆU HỘI TỤ RỐN PHỔIDẤU HIỆU CHE LẤP RỐN PHỔI & DẤU HIỆU HỘI TỤ RỐN PHỔI HILUM OVERLAY SIGN & HILUM CONVERGENCE SIGNHILUM OVERLAY SIGN & HILUM CONVERGENCE SIGN HILUM OVERLAY SIGN: TERATOMA A.J.Chandrasekhar,M.D.Chest X-ray Atlas.
 19. 19. 1919April 2, 2014April 2, 2014 DẤU HIỆU CHE LẤP RỐN PHỔI & DẤU HIỆU HỘI TỤ RỐN PHỔIDẤU HIỆU CHE LẤP RỐN PHỔI & DẤU HIỆU HỘI TỤ RỐN PHỔI HILUM OVERLAY SIGN & HILUM CONVERGENCE SIGNHILUM OVERLAY SIGN & HILUM CONVERGENCE SIGN HILUM OVERLAY SIGN: TERATOMA
 20. 20. 2020April 2, 2014April 2, 2014 DẤU HIỆU CHE LẤP RỐN PHỔI & DẤU HIỆU HỘI TỤ RỐN PHỔIDẤU HIỆU CHE LẤP RỐN PHỔI & DẤU HIỆU HỘI TỤ RỐN PHỔI HILUM OVERLAY SIGN & HILUM CONVERGENCE SIGNHILUM OVERLAY SIGN & HILUM CONVERGENCE SIGN HILUM CONVERGENCE SIGN: PHÌNH ĐỘNG MẠCH PHỔI (T) D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998.
 21. 21. 2121April 2, 2014April 2, 2014 DẤU HIỆU CÁNH BUỒMDẤU HIỆU CÁNH BUỒM SAIL SIGNSAIL SIGN  Bóng tuyến ức bìnhBóng tuyến ức bình ththưường (normalờng (normal thymus) ở trẻ dthymus) ở trẻ dưưới 3ới 3 tuổituổi đđôi khi bị chẩnôi khi bị chẩn đđoán lầm là khối uoán lầm là khối u trung thất.trung thất.  Hình ảnh thấyHình ảnh thấy đưđượcợc trên X quang rấttrên X quang rất đđaa dạng,trongdạng,trong đđó dấuó dấu hiệu cánh buồm làhiệu cánh buồm là đđiển hình.iển hình.
 22. 22. 2222April 2, 2014April 2, 2014 DẤU HIỆU CÁNH BUỒMDẤU HIỆU CÁNH BUỒM SAIL SIGNSAIL SIGN THYMIC SAIL SIGN
 23. 23. 2323April 2, 2014April 2, 2014
 24. 24. 2424April 2, 2014April 2, 2014 THYMIC SAIL SIGN Cấu trúc hồi âm luôn luôn đặc, đồng dạng
 25. 25. 2525April 2, 2014April 2, 2014 Bóng mờ ở trung thất trước với dấu hiệu che lấp rốn phổi (T),không chèn ép khí phế quản-Không có hình ảnh xẹp phổi (T). Trẻ 11 tháng tuổi, không triệu chứng hô hấp. Bóng mờ trung thất trước có đậm độ đồng nhất Tuyến ức bình thường.
 26. 26. 2626April 2, 2014April 2, 2014 Trẻ 9 tháng tuổi: Tuyến ức bình thường (các mũi tên trắng).Đậm độ tuyến ức đồng nhất và bằng với đậm độ cơ thành ngực.Mũi tên đen chỉ ống sonde trong thực quản. Trẻ 14 tuổi: Tuyến ức bình thường (các mũi tên trắng).Đậm độ tuyến ức đồng nhất và bằng với đậm độ cơ thành ngực.
 27. 27. 2727April 2, 2014April 2, 2014 DÀN BÀIDÀN BÀI I.Định nghĩa.I.Định nghĩa. II.Nhắc lại giải phẫu trung thất.II.Nhắc lại giải phẫu trung thất. III.Triệu chứng học X quang.III.Triệu chứng học X quang. IV.ChẩnIV.Chẩn đđoán các khối u dựa vào vị trí.oán các khối u dựa vào vị trí. V.Một số bệnh lý trung thất.V.Một số bệnh lý trung thất. VI.Kết luận.VI.Kết luận.
 28. 28. 2828April 2, 2014April 2, 2014 CHẨN ĐOÁN X QUANG CÁC KHỐI U TRUNG THẤT DỰACHẨN ĐOÁN X QUANG CÁC KHỐI U TRUNG THẤT DỰA VÀO VỊ TRÍ (THEO LUCY SQUIRE)VÀO VỊ TRÍ (THEO LUCY SQUIRE) 1.B1.Bưướu giáp thòng.ớu giáp thòng. 2.B2.Bưướu tuyến hung.ớu tuyến hung. 3.B3.Bưướu dị hình.ớu dị hình. 4.U hạch.4.U hạch. 5.Thoát vị qua lỗ Morgagni.5.Thoát vị qua lỗ Morgagni. 6.Nang phế tâm mạc.6.Nang phế tâm mạc. 7.Nang phế quản.7.Nang phế quản. 8.Thoát vị qua khe thực quản.8.Thoát vị qua khe thực quản. 9.Khối u thực quản.9.Khối u thực quản. 10.Túi phình10.Túi phình đđộng mạch chủ.ộng mạch chủ. 11.Thoát vị qua lỗ Bochdallek.11.Thoát vị qua lỗ Bochdallek. 12.B12.Bưướu thần kinh.ớu thần kinh.
 29. 29. 2929April 2, 2014April 2, 2014 CHẨN ĐOÁN X QUANG CÁC KHỐI U TRUNG THẤT DỰACHẨN ĐOÁN X QUANG CÁC KHỐI U TRUNG THẤT DỰA VÀO VỊ TRÍVÀO VỊ TRÍ
 30. 30. 3030April 2, 2014April 2, 2014 CHẨN ĐOÁN X QUANG CÁC KHỐI U TRUNG THẤT DỰACHẨN ĐOÁN X QUANG CÁC KHỐI U TRUNG THẤT DỰA VÀO VỊ TRÍVÀO VỊ TRÍ
 31. 31. 3131April 2, 2014April 2, 2014 DÀN BÀIDÀN BÀI I.Định nghĩa.I.Định nghĩa. II.Nhắc lại giải phẫu trung thất.II.Nhắc lại giải phẫu trung thất. III.Triệu chứng học X quang.III.Triệu chứng học X quang. IV.ChẩnIV.Chẩn đđoán các khối u dựa vào vị trí.oán các khối u dựa vào vị trí. V.Một số bệnh lý trung thất.V.Một số bệnh lý trung thất. VI.Kết luận.VI.Kết luận.
 32. 32. 3232April 2, 2014April 2, 2014 MỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤTMỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤT TRÀN KHÍ TRUNG THẤT
 33. 33. 3333April 2, 2014April 2, 2014 MỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤTMỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤT RING AROUND THE ARTERY SIGNRING AROUND THE ARTERY SIGN  Dấu hiệu này thấyDấu hiệu này thấy đưđược chủ yếu trên phim ngực nghiêng giúp chẩnợc chủ yếu trên phim ngực nghiêng giúp chẩn đđoán Tràn khíoán Tràn khí trung thất.trung thất.
 34. 34. 3434April 2, 2014April 2, 2014 MỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤTMỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤT KHỐI U TRUNG THẤT SAU + CALCIFICATION = NEUROBLASTOMA
 35. 35. 3535April 2, 2014April 2, 2014 MỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤTMỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤT HODGKIN’S DISEASE
 36. 36. 3636April 2, 2014April 2, 2014 MỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤTMỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤT Bóng mờ đa cung cạnh (P) khí quản Luôn luôn phải nghĩ LAO HẠCH
 37. 37. 3737April 2, 2014April 2, 2014 MỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤTMỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤT HODGKIN MYCOPLASME TUBERCULOSE
 38. 38. 3838April 2, 2014April 2, 2014 MỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤTMỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤT KHỐI U TRUNG THẤT TRƯỚC + CALCIFICATION + MỠ + DỊCH = TERATOMA
 39. 39. 3939April 2, 2014April 2, 2014 MỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤTMỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤT Trẻ 8 tuổi:Bóng mờ trung thất nằm cạnh (P) khí quản. BRONCHOGENIC CYST
 40. 40. 4040April 2, 2014April 2, 2014 MỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤTMỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤT BRONCHOGENIC CYST
 41. 41. 4141April 2, 2014April 2, 2014 MỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤTMỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤT NANG PHẾ TÂM MẠC
 42. 42. 4242April 2, 2014April 2, 2014 MỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤTMỘT SỐ BỆNH LÝ TRUNG THẤT NANG MÀNG TIM / ASBESTOSIS
 43. 43. 4343April 2, 2014April 2, 2014 DÀN BÀIDÀN BÀI I.Định nghĩa.I.Định nghĩa. II.Nhắc lại giải phẫu trung thất.II.Nhắc lại giải phẫu trung thất. III.Triệu chứng học X quang.III.Triệu chứng học X quang. IV.ChẩnIV.Chẩn đđoán các khối u dựa vào vị trí.oán các khối u dựa vào vị trí. V.Một số bệnh lý trung thất.V.Một số bệnh lý trung thất. VI.Kết luận.VI.Kết luận.
 44. 44. 4444April 2, 2014April 2, 2014 KẾT LUẬNKẾT LUẬN Đừng bao giờ chẩnĐừng bao giờ chẩn đđoán U tuyến ức ở trẻ < 3oán U tuyến ức ở trẻ < 3 tuổi.Nếu có gì nghi vấn,có thể dùng Siêu âmtuổi.Nếu có gì nghi vấn,có thể dùng Siêu âm đđể xácể xác đđịnh chẩnịnh chẩn đđoán (tuyến ức bình thoán (tuyến ức bình thưườngờng có cấu trúccó cấu trúc đđặc,ặc,đđồng dạng).ồng dạng). Dấu Bernou chỉ có giá trị tDấu Bernou chỉ có giá trị tươươngng đđối,vì cóối,vì có những bóng mờ tnhững bóng mờ tưưởng là ở trong nhu môởng là ở trong nhu mô phổi,nhphổi,nhưưng thực tế lại là bóng mờ trung thất.ng thực tế lại là bóng mờ trung thất.
 45. 45. 4545April 2, 2014April 2, 2014 CẢMCẢM ƠƠN SỰ CHÚ Ý THEO DÕI CỦAN SỰ CHÚ Ý THEO DÕI CỦA QUÝ BÁC SĨQUÝ BÁC SĨ

×