Anhgiavacambaytrongxqnguc

818 views

Published on

 • Be the first to comment

Anhgiavacambaytrongxqnguc

 1. 1. November 23, 2013 1 ẢNH GIẢ VÀ CẠM BẪY TRONG X QUANG NGỰC BS.NGUYỄN QUÝ KHOÁNG BS NGUYỄN QUANG TRỌNG
 2. 2. November 23, 2013 2 DÀN BÀI I- MỤC ĐÍCH II- NGUYÊN DO CÁC SAI LẦM TRONG CHẨN ĐOÁN III- ẢNH GIẢ: do kỹ thuật chụp X Quang Ngực không chuẩn. IV- CẠM BẪY do thiếu hiểu biết: 1- về ý nghĩa của ảnh giả. 2- về những biến thể của bình thường. 3- về một số nguyên nhân gây sai lầm. 4- về một số bệnh lý gây sai lầm. V- CÁCH KHẮC PHỤC CÁC SAI LẦM VI- KẾT LUẬN
 3. 3. MỤC ĐÍCH  KHÔNG MẮC CÁC SAI LẦM TRONG CHẨN ĐOÁN  X QUANG NGỰC CHUẨN VẪN LÀ “VIÊN ĐÁ TẢNG” (Corner stone)  PHẢI KHAI THÁC HẾT MỨC NHỮNG THÔNG TIN TỪ PHIM X QUANG NGỰC CHUẨN (THẲNG, NGHIÊNG) TRƯỚC KHI SỬ DỤNG ĐẾN MSCT NGỰC. November 23, 2013 3
 4. 4. NGUYÊN DO SAI LẦM  CÁCH THẤY (NHÃN THỨC) MỖI NGƯỜI KHÔNG GIỐNG NHAU  THIẾU HIỂU BIẾT VỀ ẢNH GIẢ VÀ CẠM BẪY  ĐỌC PHIM X QUANG NGỰC KHÔNG ĐÚNG CÁCH  KHÔNG NẮM ĐƯỢC CÁC HỘI CHỨNG X QUANG  KHÔNG ĐỐI CHIẾU GIỮA X QUANG VỚI LÂM SÀNG November 23, 2013 4
 5. 5. 23-Nov-13 5
 6. 6. 23-Nov-13 6
 7. 7. 23-Nov-13 7
 8. 8. November 23, 2013 8 _“Ngöôøi ta chæ gaëp caùi ngöôøi ta ñi tìm vaø ngöôøi ta chæ ñi tìm caùi ngöôøi ta ñaõ bieát” (On ne trouve que ce qu’on cherche et on ne cherche que ce qu’on connait). “Người ta chỉ thấy cái mà người ta chuẩn bị thấy” (People only see what they are prepared to see). Ralph Waldo Emerson
 9. 9. November 23, 2013 9 ẢNH GIẢ Ảnh giả còn được gọi là Artefact hoặc artifact. Đó là một hình ảnh không có thực xẩy ra do: Kỹ thuật chụp X Quang ngực không chuẩn: 1/ Đầu đèn X quang không ngay ngắn so với phim. 2/ Để người nhà đặt tay lên ngực bệnh nhân. 3/ Không bảo bệnh nhân kẹp tóc lên cao. 4/ Rửa phim chưa sạch.
 10. 10. 10 November 23, 2013
 11. 11. 11 November 23, 2013
 12. 12. 12 November 23, 2013 BÓNG MỜ PHẾ NANG Ở NGỰC (P) ?
 13. 13. 13 November 23, 2013 BÀN TAY NGƯỜI CHĂM SÓC BỆNH NHÂN BÓNG MỜ PHẾ NANG Ở NGỰC (P)
 14. 14. DẤU HIỆU BĂNG QUA THÀNH NGỰC (CROSSING CHEST WALL SIGN) Búi tóc
 15. 15. 18 November 23, 2013
 16. 16. 19 November 23, 2013
 17. 17. November 23, 2013 20 CẠM BẪY CẠM BẪY còn được gọi là PIÈGE hoặc PITFALL Đó là những nguyên nhân gây sai lầm trong chẩn đoán X Quang Ngực vì thiếu hiểu biết: 1/ Về ý nghĩa của ảnh giả. 2/ Về những biến thể của bình thường (Normal variants): khiếm khuyết cơ ngực to một bên hoặc phì đại cơ ngực to 2 bên, dị dạng xương sườn, cột sống, lồng ngực…
 18. 18. November 23, 2013 21 CẠM BẪY - 3/ Một số nguyên nhân gây sai lầm như: Bóng vú, núm vú, cắt vú, bơm vú, nếp gấp da, tuyến hung… - 4/ Về một số bệnh lý gây sai lầm như: U thành ngực, bướu Pancoast, bướu ma, tràn dịch dưới đáy phổi,viêm phổi tròn, đóng vôi màng phổi, achalasia, phổi biệt trí, bướu mỡ trung thất v…v.
 19. 19. 22 November 23, 2013
 20. 20. 23 November 23, 2013 Imaging of Chest Wall Disorders.Mi-Young Jeung, MD. (Radiographics. 1999;19:617-637.) POLAND’S SYNDROME Nam,17 tuổi, không có cơ ngực to bên (T), tật dính ngón ở bàn tay (T).
 21. 21. 24 November 23, 2013 BOÙNG CÔ NGÖÏC LÔÙN HAI BEÂN
 22. 22. 25 November 23, 2013 VUÙ TO ÔÛ NAM GIÔÙI DO DUØNG NOÄI TIEÁT TOÁ
 23. 23. 26 November 23, 2013 XÖÔNG SÖÔØN COÅ VII BEÂN (P)
 24. 24. 27 November 23, 2013 BÓNG MỜ PHẾ NANG THÙY GIỮA PHỔI (P)
 25. 25. 28 November 23, 2013 PECTUS EXCAVATUM: Do sự bất đối xứng của bóng vú  Không thấy bờ dưới của bóng vú (P),bóng vú (P) lệch vào trong tạo nên bóng mờ cạnh bờ tim (P).
 26. 26. 29 November 23, 2013 BOÙNG VUÙ VAØ NUÙM VUÙ HAI BEÂN
 27. 27. 30 November 23, 2013 BÖÔÙU VUÙ (P)
 28. 28. 31 November 23, 2013
 29. 29. 32 November 23, 2013 Mastectomie droite
 30. 30. 33 November 23, 2013 BREAST IMPLANTS
 31. 31. 34 November 23, 2013 BREAST IMPLANTS
 32. 32. 35 November 23, 2013 CHÍCH SILICONE TRÖÏC TIEÁP VAØO MOÂ TUYEÁN VUÙ HAI BEÂN
 33. 33. 36 November 23, 2013 TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI (P)?
 34. 34. 37 November 23, 2013NEÁP GAÁP DA THAØNH NGÖÏC
 35. 35. 39 November 23, 2013 KIỂM TRA SỨC KHOẺ
 36. 36. 40 November 23, 2013 DAÁU HIEÄU CAÙNH BUOÀM SAIL SIGN – Boùng tuyeán öùc bình thöôøng (normal thymus) ôû treû döôùi 3 tuoåi ñoâi khi bò chaån ñoaùn laàm laø khoái u trung thaát. – Hình aûnh thaáy ñöôïc treân X quang raát ña daïng,trong ñoù daáu hieäu caùnh buoàm laø ñieån hình.
 37. 37. 41 November 23, 2013 CÁC LOẠI TUYẾN HUNG THEO GS CAFFEY
 38. 38. 42 November 23, 2013 Boùng môø ôû trung thaát tröôùc vôùi daáu hieäu che laáp roán phoåi (T),khoâng cheøn eùp khí pheá quaûn-Khoâng coù hình aûnh xeïp phoåi (T). Treû 11 thaùng tuoåi, khoâng trieäu chöùng hoâ haáp. Boùng môø trung thaát tröôùc coù ñaäm ñoä ñoàng nhaát Tuyeán öùc bình thöôøng.
 39. 39. 43 November 23, 2013
 40. 40. 44 November 23, 2013
 41. 41. 45 November 23, 2013 CHONDROSARCOMA Keep Your Eyes on the Ribs: The Spectrum of Normal Variants and Diseases That Involve the Ribs.Adam R. Guttentag, MD. (Radiographics. 1999;19:1125-1142.)
 42. 42. 46 November 23, 2013 Beänh nhaân than ñau vai(P).
 43. 43. 47 November 23, 2013 PANCOAST TUMOR Phim ngöïc cho thaáy bôø trong cung söôøn I bình thöôøng. 8 tuaàn sau: Phaù huûy bôø trong cung söôøn I.
 44. 44. 48 November 23, 2013 Keep Your Eyes on the Ribs: The Spectrum of Normal Variants and Diseases That Involve the Ribs.Adam R. Guttentag, MD. (Radiographics. 1999;19:1125-1142.) PANCOAST TUMOR 3 tuaàn sau nöõa: Phaù huûy hoaøn toaøn cung söôøn I. Phaù huûy thaân T2 (caùc ñaàu muõi teân).
 45. 45. 49 November 23, 2013 BỆNH NHÂN HƠI BỊ TỨC NGỰC PHẢI
 46. 46. HÌNH ẢNH GIẢ BƯỚU  Tràn dịch rãnh liên thuỳ có thể cho ra những hình ảnh giả bướu hoặc Bướu ma (Ghost tumor). Cần nghĩ đến chẩn đoán này khi thấy bóng mờ nằm theo vị trí của rãnh liên thuỳ và nhất là có hình mỏ chim ở bóng mờ.
 47. 47. 51 November 23, 2013 TRAØN DÒCH RAÕNH LIEÂN THUØY LÔÙN (P)
 48. 48. Tràn dịch phần dưới rãnh liên thuỳ lớn phải.
 49. 49. 53 November 23, 2013 BỆNH NHÂN HƠI TỨC NGỰC PHẢI
 50. 50. 54 November 23, 2013 TRAØN DÒCH MÀNG PHỔI DÖÔÙI ÑAÙY PHOÅI PHẢI
 51. 51. 55 November 23, 2013 TRAØN DÒCH DÖÔÙI ÑAÙY PHOÅI PHẢI
 52. 52. November 23, 2013 58 Boùng môø troøn ôû giöõa phoåi (P)  U PHOÅI ?
 53. 53. November 23, 2013 59 Boùng môø troøn ôû giöõa phoåi (P)  U PHOÅI ? Hai ngaøy sau  VIEÂM PHOÅI
 54. 54. 60 November 23, 2013 BỆNH NHÂN CHỤP HÌNH KiỂM TRA SỨC KHOẺ
 55. 55. 61 November 23, 2013 VOÂI HOÙA MAØNG PHOÅI:HÌNH AÛNH MAI MÖÏC
 56. 56. 62 November 23, 2013 VOÂI HOÙA MAØNG PHOÅI
 57. 57. 63 BỆNH NHÂN THƯỜNG BỊ NÔN, ÓI
 58. 58. 64 ACHALASIA
 59. 59. 65 DAÁU HIEÄU ÑÖÔØNG VAØO-ÑÖÔØNG RA INLET TO OUTLET SIGN ACHALASIA
 60. 60. Achalasia
 61. 61. 67 November 23, 2013 BỆNH NHI 1O TUỔI NHẬP ViỆN VÌ SỐT
 62. 62. 68 November 23, 2013 PHOÅI CAÙCH LY-PULMONARY SEQUESTRATION
 63. 63. 69 November 23, 2013 Intralobar Extralobar Lieân quan vôùi phoåi Naèm trong maøng phoåi chung Coù maøng phoåi rieâng TM hoài löu TM phoåi TM heä thoáng Vò trí Phoåi (T):60-70 % Phoåi (T):90% Baát thöôøng keát hôïp Hieám Thöôøng Tuoåi luùc chaån ñoaùn 50% tröôùc 20 tuoåi 60% tröôùc 1 tuoåi Tyû leä Nam/Nöõ Nam/Nöõ = 1:1 Nam/Nöõ = 8:1 Boäi nhieãm Thöôøng Hieám 18/35 PHOÅI CAÙCH LY - PULMONARY SEQUESTRATION
 64. 64. 70 November 23, 2013 PHOÅI CAÙCH LY - PULMONARY SEQUESTRATION INTRALOBAR EXTRALOBAR
 65. 65. 71 November 23, 2013 PHOÅI CAÙCH LY-INTRALOBAR PULMONARY SEQUESTRATION Beù trai 6 tuoåi,Vieâm phoåi thuøy döôùi (P) nhieàu laàn.CTangiogram:Ñoâng ñaëc ñaùy phoåi (P) vôùi maïch maùu lôùn ôû trung taâm. Maïch maùu naøy xuaát phaùt töø döôùi cô hoaønh.
 66. 66. 72 November 23, 2013 PHOÅI CAÙCH LY-INTRALOBAR PULMONARY SEQUESTRATION CT angiogram: Ñoäng maïch nuoâi xuaát phaùt töø ñoäng maïch thaân taïng (muõi teân) vaø Tónh maïch hoài löu trôû veà tónh maïch phoåi.
 67. 67. 73 November 23, 2013 PHOÅI CAÙCH LY-INTRALOBAR PULMONARY SEQUESTRATION Volume-render reformatted images (CT scanner):Ñoäng maïch nuoâi xuaát phaùt töø ñoäng maïch thaân taïng. Moå: Intralobar Sequestration.
 68. 68. BỆNH NHÂN 54 tuổi nam,chụp XQ Ngực để kiểm tra sức khoẻ. ECG bình thường.
 69. 69. CT scan : Khối u giảm đậm độ bao quanh tim Mediastinal lipomatosis
 70. 70. November 23, 2013 76 CÁCH KHẮC PHỤC CÁC SAI LẦM 1/ LUÔN LUÔN NHỚ HÌNH X QUANG CHỈ LÀ BÓNG CỦA SỰ THẬT NÊN PHẢI KẾT HỢP VỚI LÂM SÀNG KHI BIỆN LUẬN 2/ HÌNH X QUANG NGỰC RẤT QUAN TRỌNG, CHO MỘT CÁI NHÌN TỔNG THỂ,CẦN PHẢI ĐƯỢC KHAI THÁC TRIỆT ĐỂ TRƯỚC KHI NHỜ ĐẾN MSCT. 3/ PHẢI NẮM VỮNG CÁC ẢNH GIẢ VÀ CẠM BẪY CŨNG NHƯ CÁC HỘI CHỨNG X QUANG. 4/ PHẢI BIẾT ĐỌC PHIM X QUANG NGỰC ĐÚNG CÁCH
 71. 71. KẾT LUẬN “TIA X KHÔNG BAO GIỜ NÓI DỐI. CHỈ CÓ CHÚNG TA MỚI TỰ DỐI MÌNH KHI CHÚNG TA DIỄN TẢ SAI LẦM TIẾNG NÓI CỦA TIA X HOẶC CHÚNG TA ĐÒI HỎI NHỮNG GÌ NGOÀI KHẢ NĂNG CỦA TIA X.” ANTOINE BÉCLÈRE (1856-1939) November 23, 2013 77
 72. 72. XIN CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý THEO DÕI CỦA QUÝ BÁC SĨ 23-Nov-13 78

×