Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xq giai phau long nguc

 • Be the first to comment

Xq giai phau long nguc

 1. 1. April 2, 2014April 2, 2014 11 GIẢI PHẪU X QUANG LỒNGGIẢI PHẪU X QUANG LỒNG NGỰCNGỰC BS.NGUYỄN QUÝ KHOÁNG BS.NGUYỄN QUANG TRỌNG KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN AN BÌNH–TP.HCM
 2. 2. April 2, 2014April 2, 2014 22 DÀN BÀIDÀN BÀI  Mô mềm.Mô mềm.  Khung xKhung xươương.ng.  Trung thất:Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch.Cấu trúc tim-mạch. – Phân chia trung thất.Phân chia trung thất. – Các bờ trung thất.Các bờ trung thất. – CácCác đưđường trung thất.ờng trung thất.  Rốn phổi.Rốn phổi.  Cây khí-phế quản.Cây khí-phế quản.  Hạch bạch huyết.Hạch bạch huyết.  Cửa sổ phế-chủ.Cửa sổ phế-chủ.  Các rãnh liên thùy.Các rãnh liên thùy.  Rãnh Azygos.Rãnh Azygos.  Phân vùng phổi.Phân vùng phổi.  Các thùy và phân thùy phổi.Các thùy và phân thùy phổi.
 3. 3. April 2, 2014April 2, 2014 33 DÀN BÀIDÀN BÀI  Mô mềm.Mô mềm.  Khung xKhung xươương.ng.  Trung thất:Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch.Cấu trúc tim-mạch. – Phân chia trung thất.Phân chia trung thất. – Các bờ trung thất.Các bờ trung thất. – CácCác đưđường trung thất.ờng trung thất.  Rốn phổi.Rốn phổi.  Cây khí-phế quản.Cây khí-phế quản.  Hạch bạch huyết.Hạch bạch huyết.  Cửa sổ phế-chủ.Cửa sổ phế-chủ.  Các rãnh liên thùy.Các rãnh liên thùy.  Rãnh Azygos.Rãnh Azygos.  Phân vùng phổi.Phân vùng phổi.  Các thùy và phân thùy phổi.Các thùy và phân thùy phổi.
 4. 4. April 2, 2014April 2, 2014 44 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU MÔ MỀMMÔ MỀM
 5. 5. April 2, 2014April 2, 2014 55 DÀN BÀIDÀN BÀI  Mô mềm.Mô mềm.  Khung xKhung xươương.ng.  Trung thất:Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch.Cấu trúc tim-mạch. – Phân chia trung thất.Phân chia trung thất. – Các bờ trung thất.Các bờ trung thất. – CácCác đưđường trung thất.ờng trung thất.  Rốn phổi.Rốn phổi.  Cây khí-phế quản.Cây khí-phế quản.  Hạch bạch huyết.Hạch bạch huyết.  Cửa sổ phế-chủ.Cửa sổ phế-chủ.  Các rãnh liên thùy.Các rãnh liên thùy.  Rãnh Azygos.Rãnh Azygos.  Phân vùng phổi.Phân vùng phổi.  Các thùy và phân thùy phổi.Các thùy và phân thùy phổi.
 6. 6. April 2, 2014April 2, 2014 66 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU KHUNG XKHUNG XƯƠƯƠNGNG
 7. 7. April 2, 2014April 2, 2014 77 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU KHUNG XKHUNG XƯƠƯƠNGNG
 8. 8. April 2, 2014April 2, 2014 88 DÀN BÀIDÀN BÀI  Mô mềm.Mô mềm.  Khung xKhung xươương.ng.  Trung thất:Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch.Cấu trúc tim-mạch. – Phân chia trung thất.Phân chia trung thất. – Các bờ trung thất.Các bờ trung thất. – CácCác đưđường trung thất.ờng trung thất.  Rốn phổi.Rốn phổi.  Cây khí-phế quản.Cây khí-phế quản.  Hạch bạch huyết.Hạch bạch huyết.  Cửa sổ phế-chủ.Cửa sổ phế-chủ.  Các rãnh liên thùy.Các rãnh liên thùy.  Rãnh Azygos.Rãnh Azygos.  Phân vùng phổi.Phân vùng phổi.  Các thùy và phân thùy phổi.Các thùy và phân thùy phổi.
 9. 9. April 2, 2014April 2, 2014 99 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU VÙNG TRUNG THẤTVÙNG TRUNG THẤT
 10. 10. April 2, 2014April 2, 2014 1010 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU VÙNG TRUNG THẤTVÙNG TRUNG THẤT
 11. 11. April 2, 2014April 2, 2014 1111 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU VÙNG TRUNG THẤTVÙNG TRUNG THẤT ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC
 12. 12. April 2, 2014April 2, 2014 1212 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU VÙNG TRUNG THẤTVÙNG TRUNG THẤT ĐỘNG MẠCH PHỔI TĨNH MẠCH PHỔI
 13. 13. April 2, 2014April 2, 2014 1313 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU VÙNG TRUNG THẤTVÙNG TRUNG THẤT
 14. 14. April 2, 2014April 2, 2014 1414 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU BÓNG TIMBÓNG TIM
 15. 15. April 2, 2014April 2, 2014 1515Weissleder et al.Diagnostic Imaging Expert.1998
 16. 16. April 2, 2014April 2, 2014 1616Angioscanographie des artères pulmonaires. V.Latrabe et al. CERF 2003.
 17. 17. April 2, 2014April 2, 2014 1717 Angioscanographie des artères pulmonaires. V.Latrabe et al. CERF 2003.
 18. 18. April 2, 2014April 2, 2014 1818 DÀN BÀIDÀN BÀI  Mô mềm.Mô mềm.  Khung xKhung xươương.ng.  Trung thất:Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch.Cấu trúc tim-mạch. – Phân chia trung thất.Phân chia trung thất. – Các bờ trung thất.Các bờ trung thất. – CácCác đưđường trung thất.ờng trung thất.  Rốn phổi.Rốn phổi.  Cây khí-phế quản.Cây khí-phế quản.  Hạch bạch huyết.Hạch bạch huyết.  Cửa sổ phế-chủ.Cửa sổ phế-chủ.  Các rãnh liên thùy.Các rãnh liên thùy.  Rãnh Azygos.Rãnh Azygos.  Phân vùng phổi.Phân vùng phổi.  Các thùy và phân thùy phổi.Các thùy và phân thùy phổi.
 19. 19. April 2, 2014April 2, 2014 1919 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU PHÂN CHIA TRUNG THẤTPHÂN CHIA TRUNG THẤT THEO BENJAMIN FELSON THEO LUCY SQUIRE
 20. 20. April 2, 2014April 2, 2014 2020 DÀN BÀIDÀN BÀI  Mô mềm.Mô mềm.  Khung xKhung xươương.ng.  Trung thất:Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch.Cấu trúc tim-mạch. – Phân chia trung thất.Phân chia trung thất. – Các bờ trung thất.Các bờ trung thất. – CácCác đưđường trung thất.ờng trung thất.  Rốn phổi.Rốn phổi.  Cây khí-phế quản.Cây khí-phế quản.  Hạch bạch huyết.Hạch bạch huyết.  Cửa sổ phế-chủ.Cửa sổ phế-chủ.  Các rãnh liên thùy.Các rãnh liên thùy.  Rãnh Azygos.Rãnh Azygos.  Phân vùng phổi.Phân vùng phổi.  Các thùy và phân thùy phổi.Các thùy và phân thùy phổi.
 21. 21. April 2, 2014April 2, 2014 2121 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC BỜ TRUNG THẤTCÁC BỜ TRUNG THẤT BỜ PHẢI TRUNG THẤT 1.Thân TM cánh tay-đầu (P). 2.TMC trên. 3.Nhĩ (P). 4.TMC dưới. 5.Rốn phổi (P). 6.Viền mỡ trước tim (Franges graisseuses). BỜ TRÁI TRUNG THẤT 7.ĐM dưới đòn (T). 8.Quai ĐMC. 9.Cung ĐMP. 10.Thất (T). 11.Rốn phổi (T). 12.Viền mỡ trước tim (Franges graisseuses).
 22. 22. April 2, 2014April 2, 2014 2222 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC BỜ TRUNG THẤTCÁC BỜ TRUNG THẤT VIỀN MỠ TRƯỚC TIM
 23. 23. April 2, 2014April 2, 2014 2323 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC BỜ TRUNG THẤTCÁC BỜ TRUNG THẤT VIỀN MỠ TRƯỚC TIM
 24. 24. April 2, 2014April 2, 2014 2424 DÀN BÀIDÀN BÀI  Mô mềm.Mô mềm.  Khung xKhung xươương.ng.  Trung thất:Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch.Cấu trúc tim-mạch. – Phân chia trung thất.Phân chia trung thất. – Các bờ trung thất.Các bờ trung thất. – CácCác đưđường trung thất.ờng trung thất.  Rốn phổi.Rốn phổi.  Cây khí-phế quản.Cây khí-phế quản.  Hạch bạch huyết.Hạch bạch huyết.  Cửa sổ phế-chủ.Cửa sổ phế-chủ.  Các rãnh liên thùy.Các rãnh liên thùy.  Rãnh Azygos.Rãnh Azygos.  Phân vùng phổi.Phân vùng phổi.  Các thùy và phân thùy phổi.Các thùy và phân thùy phổi.
 25. 25. April 2, 2014April 2, 2014 2525 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC ĐCÁC ĐƯƯỜNG TRUNG THẤTỜNG TRUNG THẤT
 26. 26. April 2, 2014April 2, 2014 2626 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC ĐCÁC ĐƯƯỜNG TRUNG THẤTỜNG TRUNG THẤT 1.Đ1.Đưường gặp nhau của màng phổi sau.ờng gặp nhau của màng phổi sau. 2.Đ2.Đưường gặp nhau của màng phổi trờng gặp nhau của màng phổi trưước.ớc. 3.Đ3.Đưường cạnh ĐMC xuống.ờng cạnh ĐMC xuống. 4.Đ4.Đưường cạnh trái cột sống.ờng cạnh trái cột sống. 5.Đ5.Đưường cạnh phải cột sống.ờng cạnh phải cột sống. 6.Đ6.Đưường cạnh phải khí quản.ờng cạnh phải khí quản. 7.Quai TM azygos.7.Quai TM azygos. 8.Đ8.Đưường cạnh azygos-thực quản.ờng cạnh azygos-thực quản.
 27. 27. April 2, 2014April 2, 2014 2727
 28. 28. April 2, 2014April 2, 2014 2828 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC ĐCÁC ĐƯƯỜNG TRUNG THẤTỜNG TRUNG THẤT ĐƯỜNG GẶP NHAU CỦA MÀNG PHỔI SAU ( ) VÀ MÀNG PHỔI TRƯỚC ( )
 29. 29. April 2, 2014April 2, 2014 2929 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC ĐCÁC ĐƯƯỜNG TRUNG THẤTỜNG TRUNG THẤT ĐƯỜNG CẠNH (P) KHÍ QUẢN
 30. 30. April 2, 2014April 2, 2014 3030 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC ĐCÁC ĐƯƯỜNG TRUNG THẤTỜNG TRUNG THẤT ĐƯỜNG CẠNH AZYGOS-THỰC QUẢN
 31. 31. April 2, 2014April 2, 2014 3131 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC ĐCÁC ĐƯƯỜNG TRUNG THẤTỜNG TRUNG THẤT
 32. 32. April 2, 2014April 2, 2014 3232 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC ĐCÁC ĐƯƯỜNG TRUNG THẤTỜNG TRUNG THẤT QUAI TĨNH MẠCH AZYGOS (bình thường a < 7mm)
 33. 33. April 2, 2014April 2, 2014 3333 DÀN BÀIDÀN BÀI  Mô mềm.Mô mềm.  Khung xKhung xươương.ng.  Trung thất:Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch.Cấu trúc tim-mạch. – Phân chia trung thất.Phân chia trung thất. – Các bờ trung thất.Các bờ trung thất. – CácCác đưđường trung thất.ờng trung thất.  Rốn phổi.Rốn phổi.  Cây khí-phế quản.Cây khí-phế quản.  Hạch bạch huyết.Hạch bạch huyết.  Cửa sổ phế-chủ.Cửa sổ phế-chủ.  Các rãnh liên thùy.Các rãnh liên thùy.  Rãnh Azygos.Rãnh Azygos.  Phân vùng phổi.Phân vùng phổi.  Các thùy và phân thùy phổi.Các thùy và phân thùy phổi.
 34. 34. April 2, 2014April 2, 2014 3434 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU RỐN PHỔIRỐN PHỔI  Rốn phổiRốn phổi đưđược hình thành bởi ĐgM phổi, các TMợc hình thành bởi ĐgM phổi, các TM thùy trên phổi,PQ gốc và hạch bạch huyết (các TMthùy trên phổi,PQ gốc và hạch bạch huyết (các TM thùy dthùy dưưới phổi khôngới phổi không đđi qua rốn phổi).i qua rốn phổi).  PQ chứaPQ chứa đđầy khí và hạch bạch huyết bình thầy khí và hạch bạch huyết bình thưường thìờng thì quá nhỏ.quá nhỏ.  Các TM thùy trên phổi luôn luôn ở phía ngoàiCác TM thùy trên phổi luôn luôn ở phía ngoài (lateral) các ĐgM thùy trên phổi.(lateral) các ĐgM thùy trên phổi.  DoDo đđó,rốn phổió,rốn phổi đưđược xácợc xác đđịnh là chỗ giao nhau giữaịnh là chỗ giao nhau giữa TM thùy trên phổiTM thùy trên phổi vàvà ĐgM thùy dĐgM thùy dưưới phổiới phổi (B.Felson).(B.Felson).
 35. 35. April 2, 2014April 2, 2014 3535 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU RỐN PHỔIRỐN PHỔI
 36. 36. April 2, 2014April 2, 2014 3636 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU RỐN PHỔI-PHIM NGHIÊNGRỐN PHỔI-PHIM NGHIÊNG
 37. 37. April 2, 2014April 2, 2014 3737 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU RỐN PHỔIRỐN PHỔI  Bình thBình thưường,rốn phổi (P) thấp hờng,rốn phổi (P) thấp hơơn rốn phổin rốn phổi (T) do ĐgM phổi (P) chạy ngang trong khi(T) do ĐgM phổi (P) chạy ngang trong khi ĐgM phổi (T) leo lên trên PQ gốc (T) trĐgM phổi (T) leo lên trên PQ gốc (T) trưướcớc khi chạy xuống.Thkhi chạy xuống.Thưường thì bờ trên của rốnờng thì bờ trên của rốn phổi (P) là bờ dphổi (P) là bờ dưưới của rốn phổi (T) (97%).ới của rốn phổi (T) (97%).  Hiếm khi hai rốn phổi ngang nhau (3%).Hiếm khi hai rốn phổi ngang nhau (3%).  Bình thBình thưường,không bao giờ rốn phổi (P) caoờng,không bao giờ rốn phổi (P) cao hhơơn rốn phổi (T).n rốn phổi (T).
 38. 38. April 2, 2014April 2, 2014 3838 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU RỐN PHỔIRỐN PHỔI
 39. 39. April 2, 2014April 2, 2014 3939 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU RỐN PHỔIRỐN PHỔI
 40. 40. April 2, 2014April 2, 2014 4040 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU RỐN PHỔIRỐN PHỔI
 41. 41. April 2, 2014April 2, 2014 4141 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU RỐN PHỔIRỐN PHỔI
 42. 42. April 2, 2014April 2, 2014 4242 DÀN BÀIDÀN BÀI  Mô mềm.Mô mềm.  Khung xKhung xươương.ng.  Trung thất:Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch.Cấu trúc tim-mạch. – Phân chia trung thất.Phân chia trung thất. – Các bờ trung thất.Các bờ trung thất. – CácCác đưđường trung thất.ờng trung thất.  Rốn phổi.Rốn phổi.  Cây khí-phế quản.Cây khí-phế quản.  Hạch bạch huyết.Hạch bạch huyết.  Cửa sổ phế-chủ.Cửa sổ phế-chủ.  Các rãnh liên thùy.Các rãnh liên thùy.  Rãnh Azygos.Rãnh Azygos.  Phân vùng phổi.Phân vùng phổi.  Các thùy và phân thùy phổi.Các thùy và phân thùy phổi.
 43. 43. April 2, 2014April 2, 2014 4343 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÂY KHÍ PHẾ QUẢNCÂY KHÍ PHẾ QUẢN
 44. 44. April 2, 2014April 2, 2014 4444 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÂY KHÍ PHẾ QUẢNCÂY KHÍ PHẾ QUẢN
 45. 45. April 2, 2014April 2, 2014 4545 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÂY KHÍ PHẾ QUẢNCÂY KHÍ PHẾ QUẢN
 46. 46. April 2, 2014April 2, 2014 4646Weissleder et al.Diagnostic Imaging Expert.1998
 47. 47. April 2, 2014April 2, 2014 4747 Weissleder et al.Diagnostic Imaging Expert.1998
 48. 48. April 2, 2014April 2, 2014 4848 DÀN BÀIDÀN BÀI  Mô mềm.Mô mềm.  Khung xKhung xươương.ng.  Trung thất:Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch.Cấu trúc tim-mạch. – Phân chia trung thất.Phân chia trung thất. – Các bờ trung thất.Các bờ trung thất. – CácCác đưđường trung thất.ờng trung thất.  Rốn phổi.Rốn phổi.  Cây khí-phế quản.Cây khí-phế quản.  Hạch bạch huyết.Hạch bạch huyết.  Cửa sổ phế-chủ.Cửa sổ phế-chủ.  Các rãnh liên thùy.Các rãnh liên thùy.  Rãnh Azygos.Rãnh Azygos.  Phân vùng phổi.Phân vùng phổi.  Các thùy và phân thùy phổi.Các thùy và phân thùy phổi.
 49. 49. April 2, 2014April 2, 2014 4949 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU HẠCH BẠCH HUYẾTHẠCH BẠCH HUYẾT
 50. 50. April 2, 2014April 2, 2014 5050 DÀN BÀIDÀN BÀI  Mô mềm.Mô mềm.  Khung xKhung xươương.ng.  Trung thất:Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch.Cấu trúc tim-mạch. – Phân chia trung thất.Phân chia trung thất. – Các bờ trung thất.Các bờ trung thất. – CácCác đưđường trung thất.ờng trung thất.  Rốn phổi.Rốn phổi.  Cây khí-phế quản.Cây khí-phế quản.  Hạch bạch huyết.Hạch bạch huyết.  Cửa sổ phế-chủ.Cửa sổ phế-chủ.  Các rãnh liên thùy.Các rãnh liên thùy.  Rãnh Azygos.Rãnh Azygos.  Phân vùng phổi.Phân vùng phổi.  Các thùy và phân thùy phổi.Các thùy và phân thùy phổi.
 51. 51. April 2, 2014April 2, 2014 5151 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CỬA SỔ PHẾ - CHỦCỬA SỔ PHẾ - CHỦ
 52. 52. April 2, 2014April 2, 2014 5252 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CỬA SỔ PHẾ - CHỦCỬA SỔ PHẾ - CHỦ
 53. 53. April 2, 2014April 2, 2014 5353 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CỬA SỔ PHẾ CHỦCỬA SỔ PHẾ CHỦ
 54. 54. April 2, 2014April 2, 2014 5454 DÀN BÀIDÀN BÀI  Mô mềm.Mô mềm.  Khung xKhung xươương.ng.  Trung thất:Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch.Cấu trúc tim-mạch. – Phân chia trung thất.Phân chia trung thất. – Các bờ trung thất.Các bờ trung thất. – CácCác đưđường trung thất.ờng trung thất.  Rốn phổi.Rốn phổi.  Cây khí-phế quản.Cây khí-phế quản.  Hạch bạch huyết.Hạch bạch huyết.  Cửa sổ phế-chủ.Cửa sổ phế-chủ.  Các rãnh liên thùy.Các rãnh liên thùy.  Rãnh Azygos.Rãnh Azygos.  Phân vùng phổi.Phân vùng phổi.  Các thùy và phân thùy phổi.Các thùy và phân thùy phổi.
 55. 55. April 2, 2014April 2, 2014 5555 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC RÃNH LIÊN THÙYCÁC RÃNH LIÊN THÙY
 56. 56. April 2, 2014April 2, 2014 5656 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC RÃNH LIÊN THÙYCÁC RÃNH LIÊN THÙY
 57. 57. April 2, 2014April 2, 2014 5757 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC RÃNH LIÊN THÙYCÁC RÃNH LIÊN THÙY
 58. 58. April 2, 2014April 2, 2014 5858 Joseph K.T.Lee. Lee computed body tomography with MRI correlation. 1998
 59. 59. April 2, 2014April 2, 2014 5959 DÀN BÀIDÀN BÀI  Mô mềm.Mô mềm.  Khung xKhung xươương.ng.  Trung thất:Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch.Cấu trúc tim-mạch. – Phân chia trung thất.Phân chia trung thất. – Các bờ trung thất.Các bờ trung thất. – CácCác đưđường trung thất.ờng trung thất.  Rốn phổi.Rốn phổi.  Cây khí-phế quản.Cây khí-phế quản.  Hạch bạch huyết.Hạch bạch huyết.  Cửa sổ phế-chủ.Cửa sổ phế-chủ.  Các rãnh liên thùy.Các rãnh liên thùy.  Rãnh Azygos.Rãnh Azygos.  Phân vùng phổi.Phân vùng phổi.  Các thùy và phân thùy phổi.Các thùy và phân thùy phổi.
 60. 60. April 2, 2014April 2, 2014 6060 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU RÃNH AZYGOSRÃNH AZYGOS
 61. 61. April 2, 2014April 2, 2014 6161 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU RÃNH AZYGOSRÃNH AZYGOS
 62. 62. April 2, 2014April 2, 2014 6262 DÀN BÀIDÀN BÀI  Mô mềm.Mô mềm.  Khung xKhung xươương.ng.  Trung thất:Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch.Cấu trúc tim-mạch. – Phân chia trung thất.Phân chia trung thất. – Các bờ trung thất.Các bờ trung thất. – CácCác đưđường trung thất.ờng trung thất.  Rốn phổi.Rốn phổi.  Cây khí-phế quản.Cây khí-phế quản.  Hạch bạch huyết.Hạch bạch huyết.  Cửa sổ phế-chủ.Cửa sổ phế-chủ.  Các rãnh liên thùy.Các rãnh liên thùy.  Rãnh Azygos.Rãnh Azygos.  Phân vùng phổi.Phân vùng phổi.  Các thùy và phân thùy phổi.Các thùy và phân thùy phổi.
 63. 63. April 2, 2014April 2, 2014 6363 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU PHÂN VÙNGPHÂN VÙNG  Trên phim lồng ngực thẳng,phổi nằm hai bênTrên phim lồng ngực thẳng,phổi nằm hai bên trung thất.trung thất.  Nó thNó thưườngờng đưđược chia làm 3 vùng một cáchợc chia làm 3 vùng một cách ttươươngng đđối theo chiều cao của phổi:Vùngối theo chiều cao của phổi:Vùng trên,giữa và dtrên,giữa và dưưới.ới.  Vùng trên phổi cònVùng trên phổi còn đưđược chia thành vùngợc chia thành vùng đđỉnhỉnh và hạvà hạ đđòn.òn.
 64. 64. April 2, 2014April 2, 2014 6464 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU PHÂN VÙNGPHÂN VÙNG 1.Vùng đỉnh phổi. 2.Vùng hạ đòn. 3.Vùng giữa phổi. 4.Vùng đáy phổi.
 65. 65. April 2, 2014April 2, 2014 6565 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU PHÂN VÙNGPHÂN VÙNG  NgNgưười ta còn chia ra vùng trung tâmời ta còn chia ra vùng trung tâm (central,perihilar) và ngoại vi (peripheral,(central,perihilar) và ngoại vi (peripheral, subpleural):Vùng ngoại vi có bề rộng 4cm từsubpleural):Vùng ngoại vi có bề rộng 4cm từ màng phổi trở vào.màng phổi trở vào.
 66. 66. April 2, 2014April 2, 2014 6666 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU PHÂN VÙNGPHÂN VÙNG
 67. 67. April 2, 2014April 2, 2014 6767 DÀN BÀIDÀN BÀI  Mô mềm.Mô mềm.  Khung xKhung xươương.ng.  Trung thất:Trung thất: – Cấu trúc tim-mạch.Cấu trúc tim-mạch. – Phân chia trung thất.Phân chia trung thất. – Các bờ trung thất.Các bờ trung thất. – CácCác đưđường trung thất.ờng trung thất.  Rốn phổi.Rốn phổi.  Cây khí-phế quản.Cây khí-phế quản.  Hạch bạch huyết.Hạch bạch huyết.  Cửa sổ phế-chủ.Cửa sổ phế-chủ.  Các rãnh liên thùy.Các rãnh liên thùy.  Rãnh Azygos.Rãnh Azygos.  Phân vùng phổi.Phân vùng phổi.  Các thùy và phân thùy phổi.Các thùy và phân thùy phổi.
 68. 68. April 2, 2014April 2, 2014 6868 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC THÙY VÀ PHÂN THÙYCÁC THÙY VÀ PHÂN THÙY
 69. 69. April 2, 2014April 2, 2014 6969 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC THÙY VÀ PHÂN THÙYCÁC THÙY VÀ PHÂN THÙY
 70. 70. April 2, 2014April 2, 2014 7070 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC THÙY PHỔICÁC THÙY PHỔI
 71. 71. April 2, 2014April 2, 2014 7171 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC THÙY PHỔICÁC THÙY PHỔI
 72. 72. April 2, 2014April 2, 2014 7272 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC THÙY PHỔICÁC THÙY PHỔI
 73. 73. April 2, 2014April 2, 2014 7373 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC THÙY PHỔICÁC THÙY PHỔI
 74. 74. April 2, 2014April 2, 2014 7474 GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU CÁC THÙY PHỔICÁC THÙY PHỔI
 75. 75. April 2, 2014April 2, 2014 7575 CẢMCẢM ƠƠN SỰ CHÚ Ý THEO DÕI CỦAN SỰ CHÚ Ý THEO DÕI CỦA QUÝ BÁC SĨQUÝ BÁC SĨ

×