Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
April 2, 2014 1
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
BS.NGUYỄN QUÝ KHOÁNG
BS.NGUYỄN QUANG TRỌNG
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
...
2April 2, 2014
DÀN BÀI
I.Định nghĩa.
II.Các hình ảnh X quang của Hội
chứng thành ngực.
III.Nguyên nhân.
VI.Kết luận.
3April 2, 2014
DÀN BÀI
I.Định nghĩa.
II.Các hình ảnh X quang của Hội
chứng thành ngực.
III.Nguyên nhân.
VI.Kết luận.
4April 2, 2014
ĐỊNH NGHĨA
Hội chứng màng phổi bao gồm những dấu hiệu
X quang diễn tả các tổn thƣơng nằm giữa lá
thành và l...
5April 2, 2014
DÀN BÀI
I.Định nghĩa.
II.Các hình ảnh X quang của Hội
chứng thành ngực.
III.Nguyên nhân.
VI.Kết luận.
6April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
1.Tràn dịch màng phổi tự do.
2.Tràn dịch dƣới đáy phổi.
3.Tràn...
7April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI TỰ DO
VỚI ĐƢỜNG CONG DAMOISEAU
ĐIỂN HÌNH
8April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI TỰ DO
9April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI (T) (Chụp
bệnh nhân ở tƣ thê nằm ngửa)
10April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
Dị vật phế quản?(Bệnh nhân đƣợc chụp ở
tƣ thế nằm)
Tràn dịch ...
11April 2, 2014
a.Tràn dịch màng phổi khu trú.
b.Tràn dịch màng phổi khu trú.
c.Tràn dịch màng phổi khu trú.
d.Tràn dịch r...
12April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN DỊCH DƢỚI ĐÁY PHỔI
13April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN DỊCH DƢỚI ĐÁY PHỔI
14April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN DỊCH DƢỚI ĐÁY PHỔI
15April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN DỊCH DƢỚI ĐÁY PHỔI
16April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
17April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
18April 2, 2014
TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI (T) VÀ ĐÁY PHỔI (T):
TRƢỚC VÀ SAU CHỌC HÖT DỊCH
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀN...
19April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN DỊCH DƢỚI ĐÁY PHỔI
20April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI KHU TRÖ
21April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
22April 2, 2014
TRƢỚC VÀ SAU KHI CHỌC HÖT DỊCH
23April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI KHU TRÖ
24April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN DỊCH RÃNH LIÊN THÙY BÉ
25April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN DỊCH RÃNH LIÊN
THÙY LỚN (P)
26April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN DỊCH RÃNH LIÊN THÙY BÉ VÀ PHẦN
DƢỚI RÃNH LIÊN THÙY LỚN (...
27April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN DỊCH RÃNH LIÊN THÙY LỚN
28April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
29April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
30April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
31April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
(Tomography quy ƣớc)
32April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
33April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƢƠNG NGỰC (Chú
ý:có gãy...
34April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI VÀ TRÀN KHÍ DƢỚI DA (Thấy
đƣợc bóng cơ ngự...
35April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI / KHÍ PHẾ THŨNG TOÀN TIỂU THÙY
36April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
37April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
38April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI ĐẨY TRUNG THẤT QUA (T)
39April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ ĐÁY PHỔI (P) TRÀN KHÍ ĐÁY PHỔI (T)
DẤU HIỆU VÕM HOÀN...
40April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ KÈM TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI (T)
41April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
Bệnh nhân đau tức ngực (T).Chụp phim
21/04/98 không thấy gì l...
42April 2, 2014
21/04/89:Không thấy tổn
thƣơng.
24/06/89:TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI (T) VÙNG ĐỈNH &
TRÀN KHÍ KÈM TRÀN DỊCH ĐÁY PHỔ...
43April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI (P)? NẾP GẤP DA THÀNH NGỰC
44April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
Dấu hiệu này đƣợc phổ biến ở
Pháp bởi José REMY.Nó giúp
phân ...
45April 2, 2014
P # P’A = A’
46April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
DẤU HIỆU GÓC SƢỜN HOÀNH SÂU (DEEP
SULCUS SIGN)
Bệnh nhân đƣợc...
47April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI (Chụp tƣ thế
nằm ngửa và năm nghiêng(P))
48April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
Vùng phổi xẹp bắt thuốc cản quang (các đầu mũi tên).
Tràn dịc...
49April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
THE DISPLACED CRUS SIGN: Tràn dịch màng phổi đẩy chân
vòm hoà...
50April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
THE INTERFACE SIGN: Tràn dịch màng phổi có mặt phân
cách mờ n...
51April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
THE BARE AREA SIGN: Nếu dịch bao quanh mặt sau gan thì
đó là ...
52April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
THE BARE AREA SIGN: Nếu dịch bao quanh mặt sau gan thì
đó là ...
53April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
DÀY DÍNH MÀNG PHỔI (T)
54April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
VÔI HÓA MÀNG PHỔI:HÌNH ẢNH MAI MỰC
55April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
VÔI HÓA MÀNG PHỔI
56April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
VÔI HÓA MÀNG PHỔI SAU TDMP DO LAO
(Nhiều hạch vôi hóa ở trung...
57April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
VÔI HÓA MÀNG PHỔI / ASBESTOSIS
(Đối xứng,tập trung nhiều ở vù...
58April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
VÔI HÓA MÀNG PHỔI /
ASBESTOSIS
59April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
Dày màng phổi >1cm, dạng nốt,không đều, ăn lan vào
màng phổi ...
60April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
61April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
MESOTHELIOMA
62April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
MESOTHELIOMA
63April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
Tràn dịch màng phổi (P) và Tràn mủ
màng phổi (T) (có khí sau ...
64April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
MESOTHELIOMA
Elizabeth K Dee, MD et al..Mesothelioma, Maligna...
65April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
66April 2, 2014
CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA
HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
MESOTHELIOMA THỂ KHÔ
(TOBIAS-ESCUDERO)
67April 2, 2014
DÀN BÀI
I.Định nghĩa.
II.Các hình ảnh X quang của Hội
chứng thành ngực.
III.Nguyên nhân.
VI.Kết luận.
68April 2, 2014
NGUYÊN NHÂN
A.Tràn dịch,tràn khí màng phổi:
1.Chấn thƣơng.
2.Nhiễm trùng: cấp (Tụ cầu),mạn (Lao).
3.Bƣớu:M...
69April 2, 2014
DÀN BÀI
I.Định nghĩa.
II.Các hình ảnh X quang của Hội
chứng thành ngực.
III.Nguyên nhân.
VI.Kết luận.
70April 2, 2014
KẾT LUẬN
1.Cần biết phân biệt giữa tràn dịch màng phổi lƣợng nhiều với xẹp
phổi hoàn toàn.
2.Cần chụp thêm...
71April 2, 2014
CẢM ƠN SỰ CHÖ Ý THEO DÕI CỦA
QUÝ BÁC SĨ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Xq hoi chung mang phoi

 • Be the first to comment

Xq hoi chung mang phoi

 1. 1. April 2, 2014 1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI BS.NGUYỄN QUÝ KHOÁNG BS.NGUYỄN QUANG TRỌNG KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN AN BÌNH -TP.HCM
 2. 2. 2April 2, 2014 DÀN BÀI I.Định nghĩa. II.Các hình ảnh X quang của Hội chứng thành ngực. III.Nguyên nhân. VI.Kết luận.
 3. 3. 3April 2, 2014 DÀN BÀI I.Định nghĩa. II.Các hình ảnh X quang của Hội chứng thành ngực. III.Nguyên nhân. VI.Kết luận.
 4. 4. 4April 2, 2014 ĐỊNH NGHĨA Hội chứng màng phổi bao gồm những dấu hiệu X quang diễn tả các tổn thƣơng nằm giữa lá thành và lá tạng: TDMP,TKMP,đóng vôi màng phổi,bƣớu màng phổi. Luôn luôn phải đi tìm tổn thƣơng kết hợp ở thành ngực cũng nhƣ ở nhu mô phổi.
 5. 5. 5April 2, 2014 DÀN BÀI I.Định nghĩa. II.Các hình ảnh X quang của Hội chứng thành ngực. III.Nguyên nhân. VI.Kết luận.
 6. 6. 6April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI 1.Tràn dịch màng phổi tự do. 2.Tràn dịch dƣới đáy phổi. 3.Tràn dịch màng phổi khu trú. 4.Tràn dịch rãnh liên thùy. 5.Tràn dịch màng phổi trung thất. 6.Tràn khí màng phổi. 7.Tràn khí kèmTràn dịch màng phổi. 8.Dày dính màng phổi. 9.Vôi hóa màng phổi. 10.Bƣớu màng phổi: -Mésothélioma. -Thể khô Tobias-Escudero.
 7. 7. 7April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI TỰ DO VỚI ĐƢỜNG CONG DAMOISEAU ĐIỂN HÌNH
 8. 8. 8April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI TỰ DO
 9. 9. 9April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI (T) (Chụp bệnh nhân ở tƣ thê nằm ngửa)
 10. 10. 10April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI Dị vật phế quản?(Bệnh nhân đƣợc chụp ở tƣ thế nằm) Tràn dịch màng phổi (T).
 11. 11. 11April 2, 2014 a.Tràn dịch màng phổi khu trú. b.Tràn dịch màng phổi khu trú. c.Tràn dịch màng phổi khu trú. d.Tràn dịch rãnh liên thùy bé. e.Tràn dịch rãnh liên thùy lớn. f.Tràn dịch dƣới đáy phổi (f>1,5cm). CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
 12. 12. 12April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN DỊCH DƢỚI ĐÁY PHỔI
 13. 13. 13April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN DỊCH DƢỚI ĐÁY PHỔI
 14. 14. 14April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN DỊCH DƢỚI ĐÁY PHỔI
 15. 15. 15April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN DỊCH DƢỚI ĐÁY PHỔI
 16. 16. 16April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
 17. 17. 17April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
 18. 18. 18April 2, 2014 TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI (T) VÀ ĐÁY PHỔI (T): TRƢỚC VÀ SAU CHỌC HÖT DỊCH CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
 19. 19. 19April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN DỊCH DƢỚI ĐÁY PHỔI
 20. 20. 20April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI KHU TRÖ
 21. 21. 21April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
 22. 22. 22April 2, 2014 TRƢỚC VÀ SAU KHI CHỌC HÖT DỊCH
 23. 23. 23April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI KHU TRÖ
 24. 24. 24April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN DỊCH RÃNH LIÊN THÙY BÉ
 25. 25. 25April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN DỊCH RÃNH LIÊN THÙY LỚN (P)
 26. 26. 26April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN DỊCH RÃNH LIÊN THÙY BÉ VÀ PHẦN DƢỚI RÃNH LIÊN THÙY LỚN (P)
 27. 27. 27April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN DỊCH RÃNH LIÊN THÙY LỚN
 28. 28. 28April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
 29. 29. 29April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
 30. 30. 30April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
 31. 31. 31April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI (Tomography quy ƣớc)
 32. 32. 32April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
 33. 33. 33April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƢƠNG NGỰC (Chú ý:có gãy một số cung sƣờn bên (P)).
 34. 34. 34April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI VÀ TRÀN KHÍ DƢỚI DA (Thấy đƣợc bóng cơ ngực lớn)
 35. 35. 35April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI / KHÍ PHẾ THŨNG TOÀN TIỂU THÙY
 36. 36. 36April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
 37. 37. 37April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
 38. 38. 38April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI ĐẨY TRUNG THẤT QUA (T)
 39. 39. 39April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN KHÍ ĐÁY PHỔI (P) TRÀN KHÍ ĐÁY PHỔI (T) DẤU HIỆU VÕM HOÀNH ĐÔI (DOUBLE-DIAPHRAGM SIGN)
 40. 40. 40April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN KHÍ KÈM TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI (T)
 41. 41. 41April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI Bệnh nhân đau tức ngực (T).Chụp phim 21/04/98 không thấy gì lạ. Hai tháng sau vẫn còn đau tức ngực (T).Chụp phim 24/06/98.
 42. 42. 42April 2, 2014 21/04/89:Không thấy tổn thƣơng. 24/06/89:TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI (T) VÙNG ĐỈNH & TRÀN KHÍ KÈM TRÀN DỊCH ĐÁY PHỔI (T) Cơ hoành Lá tạng màng phổi Mực thủy-khí giữa lá tạng màng phổi và cơ hoành Lá tạng màng phổi
 43. 43. 43April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI (P)? NẾP GẤP DA THÀNH NGỰC
 44. 44. 44April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI Dấu hiệu này đƣợc phổ biến ở Pháp bởi José REMY.Nó giúp phân biệt hình ảnh mực thủy-khí ở trong nhu mô phổi hay ở màng phổi. Nếu A = A’  Ở trong nhu mô phổi. Nếu P # P’  Ở trong màng phổi. DẤU HIỆU MỰC THỦY-KHÍ (SIGNE DES NIVEAUX)
 45. 45. 45April 2, 2014 P # P’A = A’
 46. 46. 46April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI DẤU HIỆU GÓC SƢỜN HOÀNH SÂU (DEEP SULCUS SIGN) Bệnh nhân đƣợc chụp ở tƣ thế nằm ngửa
 47. 47. 47April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI (Chụp tƣ thế nằm ngửa và năm nghiêng(P))
 48. 48. 48April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI Vùng phổi xẹp bắt thuốc cản quang (các đầu mũi tên). Tràn dịch màng phổi hai bên lƣợng ít. Joseph K.T.Lee. Lee computed body tomography with MRI correlation. 1998
 49. 49. 49April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI THE DISPLACED CRUS SIGN: Tràn dịch màng phổi đẩy chân vòm hoành ra xa thân đốt sống.Ngƣợc lại, TDMB đẩy chân vòm hoành sát vào thân đốt sống. Grainger & Allison’s Diagnostic Radiology. 1994
 50. 50. 50April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI THE INTERFACE SIGN: Tràn dịch màng phổi có mặt phân cách mờ nhoè với gan (ill-defined)(mũi tên cong). Các mũi tên thẳng chỉ vùng phổi bị xẹp. Grainger & Allison’s Diagnostic Radiology. 1994 Joseph K.T.Lee. Lee computed body tomography with MRI correlation. 1998
 51. 51. 51April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI THE BARE AREA SIGN: Nếu dịch bao quanh mặt sau gan thì đó là Tràn dịch màng phổi.Còn TDMB sẽ không bao quanh mặt sau gan do có vùng gan không đƣợc màng bụng bao phủ (bare area). Joseph K.T.Lee. Lee computed body tomography with MRI correlation. 1998
 52. 52. 52April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI THE BARE AREA SIGN: Nếu dịch bao quanh mặt sau gan thì đó là Tràn dịch màng phổi.Còn TDMB sẽ không bao quanh mặt sau gan do có vùng gan không đƣợc màng bụng bao phủ (bare area). Joseph K.T.Lee. Lee computed body tomography with MRI correlation. 1998
 53. 53. 53April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI DÀY DÍNH MÀNG PHỔI (T)
 54. 54. 54April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI VÔI HÓA MÀNG PHỔI:HÌNH ẢNH MAI MỰC
 55. 55. 55April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI VÔI HÓA MÀNG PHỔI
 56. 56. 56April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI VÔI HÓA MÀNG PHỔI SAU TDMP DO LAO (Nhiều hạch vôi hóa ở trung thất) Joseph K.T.Lee. Lee computed body tomography with MRI correlation. 1998
 57. 57. 57April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI VÔI HÓA MÀNG PHỔI / ASBESTOSIS (Đối xứng,tập trung nhiều ở vùng đáy phổi.Dày lớp mỡ ngoài màng phổi(f)Bệnh màng phổi mạn tính ) Joseph K.T.Lee. Lee computed body tomography with MRI correlation. 1998
 58. 58. 58April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI VÔI HÓA MÀNG PHỔI / ASBESTOSIS
 59. 59. 59April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI Dày màng phổi >1cm, dạng nốt,không đều, ăn lan vào màng phổi trung thất và vào các rãnh liên thùy,thƣờng ở một bên. Thƣờng có đóng vôi và có dịch màng phổi nhƣng không đẩy bóng tim qua bên đối diện. Xâm lấn thành ngực, trung thất, hạch. CE: Bắt thuốc mạnh, không đồng nhất MESOTHELIOMA
 60. 60. 60April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
 61. 61. 61April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI MESOTHELIOMA
 62. 62. 62April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI MESOTHELIOMA
 63. 63. 63April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI Tràn dịch màng phổi (P) và Tràn mủ màng phổi (T) (có khí sau chọc hút).Màng phổi bắt thuốc đều (smooth)Lành tính. Tràn dịch màng phổi (P).Màng phổi dày,không đều (irregular) Diffuse pleural mesothelioma.
 64. 64. 64April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI MESOTHELIOMA Elizabeth K Dee, MD et al..Mesothelioma, Malignant.Last Updated: December 27, 2001.
 65. 65. 65April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI
 66. 66. 66April 2, 2014 CÁC HÌNH ẢNH X QUANG CỦA HỘI CHỨNG MÀNG PHỔI MESOTHELIOMA THỂ KHÔ (TOBIAS-ESCUDERO)
 67. 67. 67April 2, 2014 DÀN BÀI I.Định nghĩa. II.Các hình ảnh X quang của Hội chứng thành ngực. III.Nguyên nhân. VI.Kết luận.
 68. 68. 68April 2, 2014 NGUYÊN NHÂN A.Tràn dịch,tràn khí màng phổi: 1.Chấn thƣơng. 2.Nhiễm trùng: cấp (Tụ cầu),mạn (Lao). 3.Bƣớu:Mesothelioma,di căn. 4.Các nguyên nhân khác: a/Tràn dịch màng phổi: -Suy tim,suy gan,suy thận. -Viêm tụy cấp. -Bệnh mô liên kết (Lupus ban đỏ…). -Nhồi máu phổi. b/Tràn khí màng phổi: -Tự phát. -Hen phế quản. -Khí phế thũng. B.Vôi hóa màng phổi: 1.Tràn máu cũ ở màng phổi. 2.Tràn dịch màng phổi cũ do lao. 3.Tràn mủ màng phổi cũ. 4.Bệnh Asbestosis (nhiễm độc chất Amiante).
 69. 69. 69April 2, 2014 DÀN BÀI I.Định nghĩa. II.Các hình ảnh X quang của Hội chứng thành ngực. III.Nguyên nhân. VI.Kết luận.
 70. 70. 70April 2, 2014 KẾT LUẬN 1.Cần biết phân biệt giữa tràn dịch màng phổi lƣợng nhiều với xẹp phổi hoàn toàn. 2.Cần chụp thêm thế nằm nghiêng hoặc siêu âm ngực khi nghi ngờ tràn dịch đáy phổi. 3.Cần chụp hình nghiêng khi muốn xác định tràn dịch màng phổi khu trú hoặc tràn dịch rãnh liên thùy. 4.Khi thấy một mực nƣớc ngang ở phổi,phải nhớ là vừa có khí vừa có dịch và cần phân biệt tổn thƣơng này ở trong phổi (áp-xe) hay trong khoang màng phổi (tràn khí kèm tràn dịch màng phổi) (chụp thêm hình nghiêng). 5.Cần chụp phim ở thì thở ra sâu khi nghi ngờ tràn khí màng phổi ít.
 71. 71. 71April 2, 2014 CẢM ƠN SỰ CHÖ Ý THEO DÕI CỦA QUÝ BÁC SĨ

×