Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pisana priprava za polaganje SI primjer

7,451 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pisana priprava za polaganje SI primjer

 1. 1. PISANA PRIPRAVA ZA IZVEDBU NASTAVNOGA SATA NA STRUČNOME ISPITU Pristupnik: Mentor na stručnome ispitu: Natalija Stjepanek Vlado Vranješ Škola: Ekonomska i upravna škola Osijek, Osijek Nadnevak: 7. siječnja 2014.
 2. 2. Pisana priprava na stručnome ispitu PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Škola: OŠ Frana Krste Frankopana Nastavni predmet: Tehnička kultura Nastavna cjelina: Informatička tehnologija Nastavna tema: Crtanje programom za obradu teksta Učiteljica: Natalija Stjepanek Datum izvođenja oglednog sata: 7. siječnja 2014. Mjesto: Osijek Razred: 7.a 1. Podjela: 1.1. nastavne cjeline na teme: 1.1.1. Tablice u programima za obradu teksta 1.1.2. Crtanje programom za obradu teksta 1.1.3. Pretraživanje obavijesti na internetu 1.1.4. Rad s porukama 1.2. nastavne teme na jedinice: 1.2.1. Crtanje programom za obradu teksta - obrada 1.2.2. Crtanje programom za obradu teksta – izrada stripa 1.3. nastavna tema/jedinica: Crtanje programom za obradu teksta - obrada 2. Vrsta metodičke jedinice (tip sata):     obrada novih nastavnih sadržaja ponavljanje vježbanje provjeravanje 3. Obrazovna postignuća: nacrtati zadane objekte, obraditi ih crtama različitih boja i debljina te ih naredbom za okupljanje spojiti u jednu cjelinu 4. Ključni pojmovi: alati za crtanje, crtanje osnovnih likova, skupina objekata (npr. trokuta, pravokutnika, kvadrata, elipse i kruga). 5. Cilj nastavne teme/jedinice: Učenik će, u dokument izrađen programom za obradu teksta (MS Word 2007), moći umetnuti gotove oblike, nacrtati osnove likove, uređivati ih, brisati ili grupirati te će stečeno znanje i vještine moći primijeniti pri izradi tehničkih crteža i u svakodnevnom životu. Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014. Page 2
 3. 3. Pisana priprava na stručnome ispitu 6. Obrazovna postignuća: Kognitivna (spoznajna – materijalna) Psihomotorička (funkcionalna) Afektivna (odgojna) Učenici će moći: - objasniti svrhu umetanja različitih oblika u dokument - opisati kako doći do naredbe Oblici - nabrojati vrste oblika u izborniku Oblici Učenici će moći - odabrati i primijeniti različite oblike u dokumentu, - umetnuti osnovne oblike u dokument - samostalno crtati likove - razvijati sposobnost korištenja različitih linija - razvijati vještinu crtanja - urediti, obrisati i grupirati oblike na različitim primjerima - primijeniti stečena znanja i kreativno riješiti zadatak u različitim područjima izraditi Božićnu čestitku Razvijati kod učenika: osjećaj zadovoljstva, samopouzdanje i povjerenje u vlastite sposobnosti - povezati naučeno sa zadacima iz svakodnevnog života i struke - radne navike i organizacijske vještine te sposobnost samoprocjene - sustavnost, postupnost i upornost u radu s programom za obradu teksta - koncentraciju te preciznost i urednost u radu 7. Oblici rada: Frontalni oblik, individualni oblik rada, rad u paru ( ako nema dovoljan broj računala) 8. Nastavne metode: Metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, metoda praktičnog rada na računalu, metoda demonstracije, rad s digitalnim tekstom 9. Nastavna sredstva i pomagala: MS Word, potrebni dokumenti za demonstraciju, računalo, LCD projektor, udžbenik , nastavni listić 10. Korelacije: Hrvatski jezik i strani jezik - strip (od 1. razreda), matematika - geometrija (od 1. razreda), likovna kultura - boje (od 1. razreda), informatika- NC obrada teksta (5. i 6.razred) 11. Literatura i izvori:  Literatura za učitelja/nastavnika  Literatura za učenike   Vinković, Labaš, Androlić, Medved : Tehnička kultura 3, Profil Darko Grundler, Sanda Šutalo, CD uz udžbenik Računalstvo, Školska knjiga, Zagreb, 2007. Natalija Stjepanek, Predrag Brođanac, Informatika 2, Školska knjiga 2007 Vinković, Labaš, Androlić, Medved : Tehnička kultura 3, Profil Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014. Page 3
 4. 4. Pisana priprava na stručnome ispitu ORGANIZACIJA NASTAVNOGA SATA Etapa nastavnoga sata 1. PRIPREMA 1.1. Materijalno – tehnička priprema 1.2. Sadržajna priprema Sadržaj Priprema za sat. Priprema nastavnih materijala. Priprema računala i projektora. Osnovne obavijesti o temi nastavnog sata. Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Aktivnost nastavnika Pripremiti računalo i projektor za rad, pripremanje učionice Priprema potrebnih materijala (dokumenata) Upisati sat i odsutne učenike Nastavnik prikazuje dokumente u kojima se vidi korištenje osnovnih oblika u crtežima. Upoznaje učenike da će se upoznati s postupcima crtanja u programu za obradu teksta Aktivnost učenika Uočavaju od kojih dijelova se sastoje prikazani dokumenti (slike). Otvaraju MS Word Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014. Nastavne metode Nas. sredstva i pomagala usmeno izlaganje, razgovor, prikazivanja radova dokumenti u Wordu, projektor, računalo Page 4 Vrijeme (min) 3
 5. 5. Pisana priprava na stručnome ispitu Etapa nastavnoga sata 1.3. Psihološka priprema učenika (motivacija) 2. Obrada novih nastavnih sadržaja Sadržaj Aktivnost nastavnika Prikazivanje različitih slika nacrtanih programom za obradu teksta. Motivirati učenike za svladavanje novog gradiva i nastavak rada. Uz aktivnost učenika spoznati zašto je to njima važno - kroz primjere, potiče učenike na razmišljanje - pokazujući gotove primjere navodi učenike na zaključak koja su područja primjene crtanja u Wordu - objašnjavanje ključnih pojmova, - demonstriranje umetanje oblika, crtanje osnovnih likova, brisanje i uređivanje (crte različitih boja i debljina) te grupiranje u jednu cjelinu. - piše naslov na ploču - dijeli nastavne listiće učenicima - objašnjava ključne pojmove, - demonstrira: umetanje oblika, crtanje osnovnih likova, brisanje i uređivanje (crte različitih boja i debl jina) grupiranje u jednu cjelinu. Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Aktivnost učenika Učenici navode, nabrajaju… gdje su se još sreli s crtežima i oblicima i gdje vide primjenu umetanje oblika i crtanje osnovnih likova . - ponavljaju radnje koje nastavnik demonstrira - zapisuju u bilježnicu naslov rješavaju zadatke s nastavnog listića - samostalan rad učenika za računalima Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014. Nas. sredstva i pomagala Vrijeme (min) usmeno izlaganje, razgovor prikazivanje radova dokument u Wordu, projektor, računalo 4 usmeno izlaganje, razgovor, praktičan rad na računalu frontalni oblik rada dokument u Wordu, projektor, računalo, nastavni listić 15 Nastavne metode Page 5
 6. 6. Pisana priprava na stručnome ispitu Etapa nastavnoga sata 3. Vježbanje 4. Ponavljanje 5. Provjeravanje Sadržaj Aktivnost nastavnika Aktivnost učenika Izrada praktičnog rada (Božićne čestitke). Uvježbavanje osnovnih postupaka umetanjem i oblikovanjem elemenata, grupiranje elemenata i kopiranje u novi dokument. - daje upute učenicima za rad - prati rad učenika - pomaže učenicima kojima je potrebna pomoć ponavljanje ključnih pojmova - navodi učenike da samostalno iskažu što su na satu naučili - projicira učeničke radove - samostalno rješavaju postavljeni zadatak: kreiraju čestitku umetanjem gotovih oblika te njihovim oblikovanjem, - grupiraju gotove oblike te ihi kopiraju u novi dokument i uređuju - pohranjuju svoje radove u mrežnu mapu ponavljaju osnovne vještine umetanjem oblika u zajedničku čestitku - pohranjuju dokumente - prisjećaju se što su na satu naučili i samostalnu opisuju pojmove i radnje - objašnjavaju što su koristili pri izradi čestitke - vrednovanje uspješnih radova - provjeravanje usvojenosti ključnih pojmova nastavnim listićem - ocjenjuje najuspješnije radove - - provjerava točnost odgovora sa nastavnih listića - daje povratnu informaciju učenicima (rezultat riješenosti nastavnog listića) - učenici si radove šalju elektroničkom poštom na svoje adrese ili spremaju na neki od medija kako bi, ukoliko to žele, mogli nastaviti s radom - samostalno odgovaraju na pitanja u nastavnom listiću Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014. Nas. sredstva i pomagala Vrijeme (min) praktičan rad na računalu dokument u Wordu, projektor, računalo 10 razgovor demonstaracija dokument u Wordu, projektor, računalo, 8 demonstracija, rad s tekstom razgovor nastavni listić/udžb., projektor, računalo 5 Nastavne metode Page 6
 7. 7. Pisana priprava na stručnome ispitu 2. TIJEK NASTAVNOGA PROCESA (detaljna razrada nastavnog procesa) 2.1. Priprema 2.1.1. Sadržajna priprema (trajanje: 3 min) Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Za početak jedno neuobičajeno pitanje, gdje se susrećemo s crtežima i slikama u svakodnevnom životu? Časopisi, udžbenici, knjige, slikovnice, katalozi, novine, TV, posteri, stripovi… Zašto su svuda prisutne slike ili crteži? Kaže se da slika ili crtež govori više od tisuću riječi. Jeste li vi nekada kreirali crteže na računalu? Kako ste to napravili? Tko ih je kreirao? U kojim ste programima kreirali crteže? Učenici odgovaraju različito (u programu Bojanje, MS PowerPoint, MS Word, različitim alatima na Internetu). Što ste crtali? Učenici odgovaraju različito: kuće, drveće, sunce, more.... Znate li koji su programi namijenjeni isključivo crtanju i obradi slike ili crteža? Učenici odgovaraju Corel, Photoshop, Gimp, online programi .. Pogledajte različite primjere crteža u nekim programima s kojima ste se vi već sigurno sreli. U programu Bojanje: Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 8. 8. Pisana priprava na stručnome ispitu U programu MS PowerPoint: U programu MS Wordu: Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 9. 9. Pisana priprava na stručnome ispitu 2.1.2. Psihološka priprema učenika (motivacija) (trajanje : 4 min) Od kojih su oblika kreirani crteži? Koje osnovne oblike uočavate? Učenici odgovaraju: od trokuta, pravokutnika, kruga, elipse, linija… Gdje možemo koristiti crteže kreirane računalom? Crteže možemo koristiti i u čestitkama, pozivnicama, tehničkim crtežima ili kada želimo napraviti vlastiti logo. Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 10. 10. Pisana priprava na stručnome ispitu 2.2. Obrada novih nastavnih sadržaja (trajanje: 15 min) Danas ćemo naučiti kreirati crteže u programu za obradu teksta, MS Wordu. Neki od vas idu na informatiku pa su se već sreli sa gotovim oblicima u MS Wordu, oni će nam pomoći svojim znanjem u korištenju i uređivanju oblika prilikom izrade crteža. Napisati naslov na ploču: Crtanje programom za obradu teksta. U Wordu postoji mogućnost umetanja različitih oblika u dokument pomoću kojih možemo kreirati vlastite crteže (poput stripova, pozivnica, čestitki, tehničkih crteža) u svom dokumentu. Spajanjem oblika možemo kreirati različite likove i objekte. Pokrećem Word i demonstriram vještine i radnje o kojima govorim. Možemo umetati različite oblike ako na kartici Umetanje izaberemo naredbeni gumb Oblici. U padajućem popisu pojavit će se galerija oblika koje često koristimo u uređivanju Wordovih dokumenata. Radi jednostavnijeg pregleda likovi su podijeljeni u niz kategorija. Kategorije oblika su: crte, osnovni oblici, bločne strelice, dijagram toka…Neki od oblika su: crte, pravokutnici, trokuti, elipsa… Ovi oblici postoje i u drugim programima pa ćete ih moći koristiti na sličan način. Odabirom željenog lika, lik postavljamo u dokument na mjesto točke unosa. Kada mišem odaberete oblik, pokazivač dobije oblik plusa. Sada je potrebno dovesti pokazivač na mjesto na kojem želite početi crtati i povući miša u pravcu u kojem želite oblik. Nakon umetanja oblika otvara se kartica Oblik Obliku možete dodati efekt odabranog stila, promijeniti konturu ili dodati efekt sjene i 3D efekt na kontekstnoj kartici Oblik. Iz grupe naredbi Stilovi oblika odaberite naredbu Ispuna oblika. Iz padajućeg izbornika izaberite boju ispune. Za primjenu dodatnih boja ispune odaberite naredbu Više boja ispune. U ovom izborniku možete još postaviti prijelaze, teksture i uzorke. – demonstracija, trajanje: 4 min Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 11. 11. Pisana priprava na stručnome ispitu Umetnite još neke oblike po izboru. Obilazim razred i provjeravam učenike Nakon što označite oblik, naknadno možete promijeniti veličinu pomoću hvataljki. Objekt premjestite na drugo mjesto tako da ga označite i kada se pojavi četverostrana strelice povucite objekt na mjesto gdje želite – demonstracija , trajanje: 1 min Iz grupe naredbi Stilovi oblika možete odabrati naredbu Kontura oblika. Iz padajućeg izbornika izaberite boju konture. Za primjenu dodatnih boja ispune odaberite naredbu Više boja ispune. U ovom izborniku možete još postaviti širinu obruba, vrstu obruba ili crtice i strelice. Za dodatno oblikovanje, kliknite desnim klikom na objekt i izaberite Oblikovanje samooblika. Ovdje možemo izabrati naredbe: kopiraj, dodaj tekst, grupiranje, redoslijed, oblikovanje samooblika. Otvaramo dijaloški oblik Oblikovanje samooblika. Ostale ćemo naredbe upoznati nešto kasnije. – demonstracija , trajanje: 1min Podijeliti učenicima nastavne listiće: Vještinu umetanja oblika ponovit ćemo kreiranjem sljedećih likova sa listića: Nastavnik pokaže oblikovanje prvog prometnog znaka zatim obilazi, pomaže, dok jedan učenik radi putem projektora. Potiču se učenici na samostalan rad i aktivno sudjelovanje. Zabrana prometa u jednom smjeru Cesta s prednošću prolaza Zabrana prometa Ustanova hitne medicinske pomoći Nailazak na prometna svjetla Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 12. 12. Pisana priprava na stručnome ispitu Učenici izlaze i crtaju prometne znakove. Nastavnik prati putem projektora i obilazi ostale učenike. Crtanjem prometnih znakova koristimo naredbe Ispuna oblika, Kontura oblika, Širina crte. Umećemo krug tako da držimo tipku SHIFT dok crtamo oblikom elipse. Umećemo kvadrat tako da držimo tipku SHIFT dok crtamo oblikom pravokutnika. Kako će se odnositi nacrtani likovi u odnosu na napisani tekst možete urediti naredbom prelamanja teksta. – demonstracija , trajanje: 5 min Nakon što smo nacrtali dva trokuta kojima ćemo oblikovati bor, iz grupe naredbi Razmještaj odaberite jednu od ponuđenih naredbi za premještanje ispred ili iza da oblike postavimo u razmještaj po želji. Skupina objekata nastaje spajanjem više crteža radi primjene izabrane naredbe na sve crteže. Postupak formiranja skupine objekata: 1. Držite pritisnutu tipku CTRL i kliknite lijevom tipkom miša na svaki oblik koji želite pridružiti skupini. 2. Nakon odabira svih oblika, izaberite naredbu Grupiraj. Tako ćete pojedinačne označene objekte grupirati u jednu cjelinu. To je osobito korisno ako isti lik ili pozadinu stripa trebamo kopirati nekoliko puta. Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 13. 13. Pisana priprava na stručnome ispitu 3. Nakon što su likovi povezani u skupinu dovoljno je kliknuti lijevom tipkom miša na bilo koji dio unutar skupine da biste označili cijelu skupinu objekata. Ako na označenoj skupini izaberete bilo koje oblikovanje ono će se primjeniti na sve oblike u skupini ( npr. vrsta crte, sjena, ispuna). Ako želite odustati od zajedničke povezanosti između oblika u skupini, potrebno je označiti skupinu i odabrati naredbu Razgrupiraj. – demonstracija , trajanje: 1 min Nacrtajte Svemirca kao na slici ili robota. Grupirajte oblike koji ga čine u jedan lik i kopirajte ga u novi dokument. Razgrupirajte robota ili svemirca. Uočite oblike od kojih je sastavljen razgrupirani lik. – demonstracija, trajanje: 3 min Umetanje i uređivanje oblika možete koristiti i u ostalim programima: Bojanje, MS PowerPoint, MS Excel. 2.3. Vježbanje (trajanje: 10 min) Vještinu umetanja oblika uvježbat ćemo i provjeriti kreiranjem Božićne čestitke. Pokazujem učenicima gotovu čestitku , a oni trebaju napraviti vlastitu. Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 14. 14. Pisana priprava na stručnome ispitu Jedan učenik radi putem projektora, zajedničku Božićnu čestitku tako da svaki učenik dolazi i dodaje oblik ili lik po želji. Nastavnik obilazi učenike i pomaže ako je potrebno. Ako želite ispisati čestitku može izgledati ovako. Ispišemo prvo jednu, pa zatim drugu stranu. Potrebno je paziti kako ćete okrenuti papir prilikom ispisa. ili dvije čestitke na jednoj strani: Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 15. 15. Pisana priprava na stručnome ispitu Pokazujem učenicima ispisane, izrezane i presavijene čestitke. 2.4. Ponavljanje (trajanje: 8 min) Po završetku kreiranja Božićne čestitke slijedi projiciranje rezultata. Učenici objašnjavaju koje su oblike i radnje primjenjivali u svome radu. Spremaju svoje radove u mrežnu mapu. Koje su prednosti crtanja računalom? Mogu se obrisati likovi, promijeniti boje, naknadno dodati objekti, grupirati objekte , kopirati ih… 2.5. Provjeravanje (trajanje: 5 min) Razgovor o rezultatima i razjašnjavanje nejasnoća poslužit će učenicima za formativnu provjeru znanja. Nastavnik ocjenjuje uspješne radove. Učenici si radove šalju elektroničkom poštom na svoje adrese ili spremaju na neki od medija kako bi mogli nastaviti s radom. Rješavanje zadataka s nastavnog listića. Upisivanje odgovora na nastavni listić. Zajedničko odgovaranje na postavljena pitanja. Odgovori na pitanja: 1. Gdje se nalazi naredbeni gumb Oblici ? Kartica Umetanje, grupa naredbi ilustracije 2. U koje su kategorije grupirani oblici? Crte, osnovni oblici, bločne strelice, dijagram toka, oblačići… 3. Koja oblikovanja možemo primijeniti nad umetnutim oblicima? Oblikovanjem objekata mijenjamo debljinu, vrstu crte, boju ispune, konture, redoslijed likova 4. Čemu služi naredba Grupiraj? Zašto je ona korisna? Spaja više objekata u jednu cjelinu radi kopiranja, zajedničkog premještanja, promjene veličine, oblikovanja… Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 16. 16. Pisana priprava na stručnome ispitu PLAN PLOČE I PRILOZI Crtanje programom za obradu teksta - kartica Umetanje  naredbeni gumb Oblici - kategorije oblika: o crte, o osnovni oblici, o bločne strelice, o dijagram toka, o oblačići… - neki od oblika: o ravne crte, o strelice, o pravokutnik, o trokut, o elipsa... - oblikovanjem objekata mijenjamo debljinu, vrstu crte, boju ispune, konture… - redoslijed likova o ispred drugog lika i teksta o iza drugog lika i teksta. - grupiranje objekata o spajanje više objekata u jedinstvenu cjelinu o CTRL i klik lijevom tipkom miša  Grupiraj - Crtanje pravilnih likova: o shift +elipsa= krug o shift + pravokutnik = kvadrat Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 17. 17. Pisana priprava na stručnome ispitu Prilozi Slika s oblicima u programu Bojanje Prezentacija u MS PowerPointu s oblicima Strip1 u MS Wordu Strup2 u MS Wordu Slika- tehnički crtež teleskopa Nastavni listić Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 18. 18. Pisana priprava na stručnome ispitu ZAPAŽANJA O ODRŽANOME SATU Nakon održanoga sata, ovdje upisati svoja zapažanja, primjedbe, prijedloge za promjenu - kako bi sljedeći sat bio uspješniji. Na temelju zapažanja o satu, na usmenome dijelu ispita, moguće je izvršiti analizu održanoga sata. Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.

×