SlideShare a Scribd company logo

Pisana priprava za polaganje SI primjer

Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agencysenior advicer at Education and Teacher Training Agency

Pisana priprava za polaganje SI primjer

1 of 18
Download to read offline
PISANA PRIPRAVA
ZA IZVEDBU NASTAVNOGA SATA
NA STRUČNOME ISPITU

Pristupnik:

Mentor na stručnome ispitu:

Natalija Stjepanek

Vlado Vranješ

Škola: Ekonomska i upravna škola Osijek, Osijek
Nadnevak: 7. siječnja 2014.
Pisana priprava na stručnome ispitu

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE
Škola:
OŠ Frana Krste Frankopana
Nastavni predmet:
Tehnička kultura
Nastavna cjelina:
Informatička tehnologija
Nastavna tema:
Crtanje programom za obradu teksta
Učiteljica:
Natalija Stjepanek
Datum izvođenja oglednog sata: 7. siječnja 2014.

Mjesto: Osijek
Razred: 7.a

1. Podjela:
1.1. nastavne cjeline na teme:
1.1.1. Tablice u programima za obradu teksta
1.1.2. Crtanje programom za obradu teksta
1.1.3. Pretraživanje obavijesti na internetu
1.1.4. Rad s porukama
1.2. nastavne teme na jedinice:
1.2.1. Crtanje programom za obradu teksta - obrada
1.2.2. Crtanje programom za obradu teksta – izrada stripa
1.3. nastavna tema/jedinica:
Crtanje programom za obradu teksta - obrada
2. Vrsta metodičke jedinice (tip sata):





obrada novih nastavnih sadržaja
ponavljanje
vježbanje
provjeravanje

3. Obrazovna postignuća: nacrtati zadane objekte, obraditi ih crtama različitih boja i
debljina te ih naredbom za okupljanje spojiti u jednu cjelinu
4. Ključni pojmovi: alati za crtanje, crtanje osnovnih likova, skupina objekata (npr.
trokuta, pravokutnika, kvadrata, elipse i kruga).
5. Cilj nastavne teme/jedinice:
Učenik će, u dokument izrađen programom za obradu teksta (MS Word 2007), moći
umetnuti gotove oblike, nacrtati osnove likove, uređivati ih, brisati ili grupirati te će
stečeno znanje i vještine moći primijeniti pri izradi tehničkih crteža i u svakodnevnom
životu.

Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek
Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.

Page 2
Pisana priprava na stručnome ispitu

6. Obrazovna postignuća:
Kognitivna
(spoznajna – materijalna)

Psihomotorička
(funkcionalna)

Afektivna
(odgojna)

Učenici će moći:
- objasniti svrhu umetanja
različitih oblika u dokument
- opisati kako doći do naredbe
Oblici
- nabrojati vrste oblika u
izborniku Oblici

Učenici će moći
- odabrati i primijeniti različite
oblike u dokumentu,
- umetnuti osnovne oblike u
dokument
- samostalno crtati likove
- razvijati
sposobnost
korištenja različitih linija
- razvijati vještinu crtanja
- urediti, obrisati i grupirati
oblike na različitim
primjerima
- primijeniti stečena znanja i
kreativno riješiti zadatak u
različitim područjima
izraditi Božićnu čestitku

Razvijati kod učenika:
osjećaj zadovoljstva,
samopouzdanje i povjerenje u
vlastite sposobnosti
- povezati naučeno sa
zadacima iz svakodnevnog
života i struke
- radne navike i organizacijske
vještine te sposobnost
samoprocjene
- sustavnost, postupnost i
upornost u radu s programom
za obradu teksta
- koncentraciju te preciznost i
urednost u radu

7. Oblici rada: Frontalni oblik, individualni oblik rada, rad u paru ( ako nema dovoljan
broj računala)
8. Nastavne metode: Metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, metoda praktičnog
rada na računalu, metoda demonstracije, rad s digitalnim tekstom
9. Nastavna sredstva i pomagala: MS Word, potrebni dokumenti za demonstraciju,
računalo, LCD projektor, udžbenik , nastavni listić
10. Korelacije: Hrvatski jezik i strani jezik - strip (od 1. razreda), matematika - geometrija
(od 1. razreda), likovna kultura - boje (od 1. razreda), informatika- NC obrada teksta
(5. i 6.razred)
11. Literatura i izvori:

Literatura za
učitelja/nastavnika



Literatura za
učenike





Vinković, Labaš, Androlić, Medved : Tehnička kultura 3,
Profil
Darko Grundler, Sanda Šutalo, CD uz udžbenik
Računalstvo, Školska knjiga, Zagreb, 2007.
Natalija Stjepanek, Predrag Brođanac, Informatika 2,
Školska knjiga 2007
Vinković, Labaš, Androlić, Medved : Tehnička kultura 3,
Profil

Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek
Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.

Page 3
Pisana priprava na stručnome ispitu

ORGANIZACIJA NASTAVNOGA SATA
Etapa nastavnoga
sata

1. PRIPREMA

1.1. Materijalno
– tehnička
priprema

1.2. Sadržajna
priprema

Sadržaj
Priprema za sat.
Priprema nastavnih
materijala.
Priprema računala i
projektora.

Osnovne obavijesti o temi
nastavnog sata.

Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek

Aktivnost nastavnika
Pripremiti računalo i
projektor za rad,
pripremanje učionice
Priprema potrebnih
materijala (dokumenata)
Upisati sat i odsutne
učenike Nastavnik
prikazuje dokumente u
kojima se vidi korištenje
osnovnih oblika u crtežima.
Upoznaje učenike da će se
upoznati s postupcima
crtanja u programu za
obradu teksta

Aktivnost učenika

Uočavaju od kojih dijelova
se sastoje prikazani
dokumenti (slike). Otvaraju
MS Word

Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.

Nastavne
metode

Nas.
sredstva i
pomagala

usmeno
izlaganje,
razgovor,
prikazivanja
radova

dokumenti
u Wordu,
projektor,
računalo

Page 4

Vrijeme
(min)

3
Pisana priprava na stručnome ispitu

Etapa nastavnoga
sata

1.3. Psihološka
priprema
učenika
(motivacija)

2. Obrada novih
nastavnih
sadržaja

Sadržaj

Aktivnost nastavnika

Prikazivanje različitih slika
nacrtanih programom za
obradu teksta. Motivirati
učenike za svladavanje
novog gradiva i nastavak
rada.
Uz aktivnost učenika
spoznati zašto je to njima
važno

- kroz primjere, potiče
učenike na razmišljanje
- pokazujući gotove
primjere navodi učenike na
zaključak koja su područja
primjene crtanja u Wordu

- objašnjavanje ključnih
pojmova,
- demonstriranje umetanje
oblika, crtanje osnovnih
likova, brisanje i uređivanje
(crte različitih boja i
debljina) te grupiranje u
jednu cjelinu.

- piše naslov na ploču
- dijeli nastavne listiće
učenicima
- objašnjava ključne
pojmove,
- demonstrira: umetanje
oblika, crtanje osnovnih
likova, brisanje i uređivanje
(crte različitih boja i debl
jina) grupiranje u jednu
cjelinu.

Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek

Aktivnost učenika

Učenici navode,
nabrajaju… gdje su se još
sreli s crtežima i oblicima i
gdje vide primjenu
umetanje oblika i crtanje
osnovnih likova .

- ponavljaju radnje koje
nastavnik demonstrira
- zapisuju u bilježnicu
naslov
rješavaju zadatke s
nastavnog listića
- samostalan rad učenika
za računalima

Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.

Nas.
sredstva i
pomagala

Vrijeme
(min)

usmeno
izlaganje,
razgovor
prikazivanje
radova

dokument u
Wordu,
projektor,
računalo

4

usmeno
izlaganje,
razgovor,
praktičan rad
na računalu
frontalni oblik
rada

dokument u
Wordu,
projektor,
računalo,
nastavni
listić

15

Nastavne
metode

Page 5
Pisana priprava na stručnome ispitu

Etapa nastavnoga
sata

3. Vježbanje

4. Ponavljanje

5. Provjeravanje

Sadržaj

Aktivnost nastavnika

Aktivnost učenika

Izrada praktičnog rada
(Božićne čestitke).
Uvježbavanje osnovnih
postupaka umetanjem i
oblikovanjem elemenata,
grupiranje elemenata i
kopiranje u novi
dokument.

- daje upute učenicima za
rad
- prati rad učenika
- pomaže učenicima kojima
je potrebna pomoć

ponavljanje ključnih
pojmova

- navodi učenike da
samostalno iskažu što su
na satu naučili
- projicira učeničke radove

- samostalno rješavaju
postavljeni zadatak:
kreiraju čestitku
umetanjem gotovih oblika
te njihovim oblikovanjem,
- grupiraju gotove oblike te
ihi kopiraju u novi
dokument i uređuju
- pohranjuju svoje radove u
mrežnu mapu
ponavljaju osnovne
vještine umetanjem oblika
u zajedničku čestitku
- pohranjuju dokumente
- prisjećaju se što su na
satu naučili i samostalnu
opisuju pojmove i radnje
- objašnjavaju što su
koristili pri izradi čestitke

- vrednovanje uspješnih
radova
- provjeravanje usvojenosti
ključnih pojmova
nastavnim listićem

- ocjenjuje najuspješnije
radove
- - provjerava točnost
odgovora sa nastavnih
listića
- daje povratnu informaciju
učenicima (rezultat
riješenosti nastavnog
listića)

- učenici si radove šalju
elektroničkom poštom na
svoje adrese ili spremaju
na neki od medija kako bi,
ukoliko to žele, mogli
nastaviti s radom
- samostalno odgovaraju
na pitanja u nastavnom
listiću

Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek

Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.

Nas.
sredstva i
pomagala

Vrijeme
(min)

praktičan rad
na računalu

dokument u
Wordu,
projektor,
računalo

10

razgovor
demonstaracija

dokument u
Wordu,
projektor,
računalo,

8

demonstracija,
rad s tekstom
razgovor

nastavni
listić/udžb.,
projektor,
računalo

5

Nastavne
metode

Page 6

More Related Content

What's hot

Сабирање и одузимање троцифрених бројева - текстуални задаци
Сабирање и одузимање троцифрених бројева - текстуални задациСабирање и одузимање троцифрених бројева - текстуални задаци
Сабирање и одузимање троцифрених бројева - текстуални задациMilica Vasiljevic
 
Priprema površine pod
Priprema površine podPriprema površine pod
Priprema površine podFikret Hamidic
 
Recenicni i pravopisni znakovi
Recenicni i pravopisni znakoviRecenicni i pravopisni znakovi
Recenicni i pravopisni znakoviHrvatski Jezik
 
Površina i merenje površine - Saša Nikolić
Površina i merenje površine - Saša NikolićPovršina i merenje površine - Saša Nikolić
Površina i merenje površine - Saša NikolićEdukacija Obrazovni portal
 
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radioniceOS-VukKaradzic-Socanica
 
2. radionica - 04 - Definiranje ishoda učenja za nastavne jedinice (rad po gr...
2. radionica - 04 - Definiranje ishoda učenja za nastavne jedinice (rad po gr...2. radionica - 04 - Definiranje ishoda učenja za nastavne jedinice (rad po gr...
2. radionica - 04 - Definiranje ishoda učenja za nastavne jedinice (rad po gr...petzanet.HR Kurikulum
 
Formativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanjeFormativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanjeVerica Arula
 
Tadijanović, dugo u noć
Tadijanović, dugo u noćTadijanović, dugo u noć
Tadijanović, dugo u noćIvana Čališ
 
3. redosled racunskih operacija
3. redosled racunskih operacija3. redosled racunskih operacija
3. redosled racunskih operacijasaculatac
 
Testovi znanja - podsetnik za nastavnike
Testovi znanja - podsetnik za nastavnikeTestovi znanja - podsetnik za nastavnike
Testovi znanja - podsetnik za nastavnikeBiljana Radović
 
Književni rod, književna vrsta
Književni rod, književna vrstaKnjiževni rod, književna vrsta
Književni rod, književna vrstaDanijela Mikadi
 

What's hot (20)

Сабирање и одузимање троцифрених бројева - текстуални задаци
Сабирање и одузимање троцифрених бројева - текстуални задациСабирање и одузимање троцифрених бројева - текстуални задаци
Сабирање и одузимање троцифрених бројева - текстуални задаци
 
Priprema površine pod
Priprema površine podPriprema površine pod
Priprema površine pod
 
Veliko slovo diktati
Veliko slovo diktatiVeliko slovo diktati
Veliko slovo diktati
 
Recenicni i pravopisni znakovi
Recenicni i pravopisni znakoviRecenicni i pravopisni znakovi
Recenicni i pravopisni znakovi
 
Primer sveske deo
Primer sveske deoPrimer sveske deo
Primer sveske deo
 
Lirika
LirikaLirika
Lirika
 
Stilske figure
Stilske figureStilske figure
Stilske figure
 
Površina i merenje površine - Saša Nikolić
Površina i merenje površine - Saša NikolićPovršina i merenje površine - Saša Nikolić
Površina i merenje površine - Saša Nikolić
 
Tabela pran rada dramske sekcije tanja
Tabela pran rada dramske sekcije tanjaTabela pran rada dramske sekcije tanja
Tabela pran rada dramske sekcije tanja
 
Pridjevi
PridjeviPridjevi
Pridjevi
 
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
 
2. radionica - 04 - Definiranje ishoda učenja za nastavne jedinice (rad po gr...
2. radionica - 04 - Definiranje ishoda učenja za nastavne jedinice (rad po gr...2. radionica - 04 - Definiranje ishoda učenja za nastavne jedinice (rad po gr...
2. radionica - 04 - Definiranje ishoda učenja za nastavne jedinice (rad po gr...
 
Formativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanjeFormativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanje
 
Sesir profesora Vujica
Sesir profesora VujicaSesir profesora Vujica
Sesir profesora Vujica
 
Tadijanović, dugo u noć
Tadijanović, dugo u noćTadijanović, dugo u noć
Tadijanović, dugo u noć
 
3. redosled racunskih operacija
3. redosled racunskih operacija3. redosled racunskih operacija
3. redosled racunskih operacija
 
Testovi znanja - podsetnik za nastavnike
Testovi znanja - podsetnik za nastavnikeTestovi znanja - podsetnik za nastavnike
Testovi znanja - podsetnik za nastavnike
 
Vrste reči i služba reči u rečenici
Vrste reči i služba reči u rečeniciVrste reči i služba reči u rečenici
Vrste reči i služba reči u rečenici
 
Književni rod, književna vrsta
Književni rod, književna vrstaKnjiževni rod, književna vrsta
Književni rod, književna vrsta
 
Radionice za sat razrednika
Radionice za sat razrednikaRadionice za sat razrednika
Radionice za sat razrednika
 

Viewers also liked

Prilog 1 - Radionica za stručni - sigurniji internet
Prilog 1 - Radionica za stručni - sigurniji internetPrilog 1 - Radionica za stručni - sigurniji internet
Prilog 1 - Radionica za stručni - sigurniji internetPogled kroz prozor
 
Priprema za čas
Priprema za časPriprema za čas
Priprema za časNikola Nik
 
Informatko (lik čovječuljka)
Informatko (lik čovječuljka) Informatko (lik čovječuljka)
Informatko (lik čovječuljka) Pogled kroz prozor
 
Upute za rad – Informatička činkvina
Upute za rad – Informatička činkvinaUpute za rad – Informatička činkvina
Upute za rad – Informatička činkvinaPogled kroz prozor
 
Upute za rad – Kako napraviti dobru prezentaciju
Upute za rad – Kako napraviti dobru prezentacijuUpute za rad – Kako napraviti dobru prezentaciju
Upute za rad – Kako napraviti dobru prezentacijuPogled kroz prozor
 

Viewers also liked (20)

Priprema za stručni ispit pedagozi
Priprema za stručni ispit pedagoziPriprema za stručni ispit pedagozi
Priprema za stručni ispit pedagozi
 
Pisana priprava za stručni ispit 2010_1.12.2011.
Pisana priprava za stručni ispit 2010_1.12.2011.Pisana priprava za stručni ispit 2010_1.12.2011.
Pisana priprava za stručni ispit 2010_1.12.2011.
 
Pisana priprava za stručni ispit konacna verzija 2010
Pisana priprava za stručni ispit konacna verzija 2010Pisana priprava za stručni ispit konacna verzija 2010
Pisana priprava za stručni ispit konacna verzija 2010
 
Stažiranje i stručni ispit skup za-pripravnike,osijek_4.11.2011
Stažiranje i stručni ispit skup za-pripravnike,osijek_4.11.2011Stažiranje i stručni ispit skup za-pripravnike,osijek_4.11.2011
Stažiranje i stručni ispit skup za-pripravnike,osijek_4.11.2011
 
Stažiranje i stručni ispiti
Stažiranje i stručni ispitiStažiranje i stručni ispiti
Stažiranje i stručni ispiti
 
Prilog 1 - Radionica za stručni - sigurniji internet
Prilog 1 - Radionica za stručni - sigurniji internetPrilog 1 - Radionica za stručni - sigurniji internet
Prilog 1 - Radionica za stručni - sigurniji internet
 
Program skupa skup-za_pripravnike,osijek_4.11.2011
Program skupa skup-za_pripravnike,osijek_4.11.2011Program skupa skup-za_pripravnike,osijek_4.11.2011
Program skupa skup-za_pripravnike,osijek_4.11.2011
 
Vh mentorstvo pripravniku osijek, 7.1.2014
Vh mentorstvo pripravniku  osijek, 7.1.2014Vh mentorstvo pripravniku  osijek, 7.1.2014
Vh mentorstvo pripravniku osijek, 7.1.2014
 
naslov
naslovnaslov
naslov
 
Prirucnik za polaganje strucnog ispita informatika, osijek
Prirucnik za polaganje strucnog ispita  informatika, osijekPrirucnik za polaganje strucnog ispita  informatika, osijek
Prirucnik za polaganje strucnog ispita informatika, osijek
 
Mema (Marina icin Sain i Snjezana Babic)
Mema (Marina icin Sain i Snjezana Babic)Mema (Marina icin Sain i Snjezana Babic)
Mema (Marina icin Sain i Snjezana Babic)
 
Veronica samara
Veronica samaraVeronica samara
Veronica samara
 
Upute za izradu Informatka
Upute za izradu Informatka   Upute za izradu Informatka
Upute za izradu Informatka
 
Priprema za čas
Priprema za časPriprema za čas
Priprema za čas
 
Upute za rad – Moj kofer
Upute za rad – Moj koferUpute za rad – Moj kofer
Upute za rad – Moj kofer
 
Informatko (lik čovječuljka)
Informatko (lik čovječuljka) Informatko (lik čovječuljka)
Informatko (lik čovječuljka)
 
Upute za rad – Informatička činkvina
Upute za rad – Informatička činkvinaUpute za rad – Informatička činkvina
Upute za rad – Informatička činkvina
 
Upute za rad – Kako napraviti dobru prezentaciju
Upute za rad – Kako napraviti dobru prezentacijuUpute za rad – Kako napraviti dobru prezentaciju
Upute za rad – Kako napraviti dobru prezentaciju
 
Razredna web stranica
Razredna web stranicaRazredna web stranica
Razredna web stranica
 
Slika kofera
Slika koferaSlika kofera
Slika kofera
 

Similar to Pisana priprava za polaganje SI primjer

E-potencije (online tečaj u nastavi matematike)
E-potencije (online tečaj u nastavi matematike)E-potencije (online tečaj u nastavi matematike)
E-potencije (online tečaj u nastavi matematike)Pogled kroz prozor
 
Osvrt na 2. domaću zadaću webinara "eTwinning i prirodne znanosti"
Osvrt na 2. domaću zadaću webinara "eTwinning i prirodne znanosti"Osvrt na 2. domaću zadaću webinara "eTwinning i prirodne znanosti"
Osvrt na 2. domaću zadaću webinara "eTwinning i prirodne znanosti"Nataša Ljubić Klemše
 
Etwinning radionica za početnike
Etwinning radionica za početnikeEtwinning radionica za početnike
Etwinning radionica za početnikeLidija Kralj
 
Modeli Vrednovanja Znanja, Sposobnosti I Procesa U
Modeli Vrednovanja Znanja, Sposobnosti I Procesa UModeli Vrednovanja Znanja, Sposobnosti I Procesa U
Modeli Vrednovanja Znanja, Sposobnosti I Procesa UKristina Rismondo
 
Etwinning matematicki projekti
Etwinning matematicki projektiEtwinning matematicki projekti
Etwinning matematicki projektiLidija Kralj
 
Interaktivni medicinski centar obrazovanja (InterMeCo) hrvatskih medicinskih...
Interaktivni medicinski centar obrazovanja (InterMeCo) hrvatskih medicinskih...Interaktivni medicinski centar obrazovanja (InterMeCo) hrvatskih medicinskih...
Interaktivni medicinski centar obrazovanja (InterMeCo) hrvatskih medicinskih...Sunčana Kukolja Taradi
 
Dropulja, Smrekar: Primjena MeindMeistera u obrazovanju
Dropulja, Smrekar: Primjena MeindMeistera u obrazovanjuDropulja, Smrekar: Primjena MeindMeistera u obrazovanju
Dropulja, Smrekar: Primjena MeindMeistera u obrazovanjuJelena Dropulja
 
IEEE: U očekivanju pingvina - nastava u raspodijeljenom okruženju
IEEE: U očekivanju pingvina - nastava u raspodijeljenom okruženjuIEEE: U očekivanju pingvina - nastava u raspodijeljenom okruženju
IEEE: U očekivanju pingvina - nastava u raspodijeljenom okruženjuIvana Bosnic
 
Etwinning info dan, Cakovec
Etwinning info dan, CakovecEtwinning info dan, Cakovec
Etwinning info dan, CakovecLidija Kralj
 
Primjena digitalnih alata - alat Prezi
Primjena digitalnih alata - alat PreziPrimjena digitalnih alata - alat Prezi
Primjena digitalnih alata - alat PreziReaPerui
 
PROJEKTNA NASTAVA - JV.pptx
PROJEKTNA NASTAVA - JV.pptxPROJEKTNA NASTAVA - JV.pptx
PROJEKTNA NASTAVA - JV.pptxJelenaVarga1
 

Similar to Pisana priprava za polaganje SI primjer (20)

E-potencije (online tečaj u nastavi matematike)
E-potencije (online tečaj u nastavi matematike)E-potencije (online tečaj u nastavi matematike)
E-potencije (online tečaj u nastavi matematike)
 
Osvrt na 2. domaću zadaću webinara "eTwinning i prirodne znanosti"
Osvrt na 2. domaću zadaću webinara "eTwinning i prirodne znanosti"Osvrt na 2. domaću zadaću webinara "eTwinning i prirodne znanosti"
Osvrt na 2. domaću zadaću webinara "eTwinning i prirodne znanosti"
 
Etwinning radionica za početnike
Etwinning radionica za početnikeEtwinning radionica za početnike
Etwinning radionica za početnike
 
Modeli Vrednovanja Znanja, Sposobnosti I Procesa U
Modeli Vrednovanja Znanja, Sposobnosti I Procesa UModeli Vrednovanja Znanja, Sposobnosti I Procesa U
Modeli Vrednovanja Znanja, Sposobnosti I Procesa U
 
Etwinning matematicki projekti
Etwinning matematicki projektiEtwinning matematicki projekti
Etwinning matematicki projekti
 
Interaktivni medicinski centar obrazovanja (InterMeCo) hrvatskih medicinskih...
Interaktivni medicinski centar obrazovanja (InterMeCo) hrvatskih medicinskih...Interaktivni medicinski centar obrazovanja (InterMeCo) hrvatskih medicinskih...
Interaktivni medicinski centar obrazovanja (InterMeCo) hrvatskih medicinskih...
 
eTwinning baš za Vas
eTwinningbaš za VaseTwinningbaš za Vas
eTwinning baš za Vas
 
Mokro ciljevi
Mokro ciljeviMokro ciljevi
Mokro ciljevi
 
Dropulja, Smrekar: Primjena MeindMeistera u obrazovanju
Dropulja, Smrekar: Primjena MeindMeistera u obrazovanjuDropulja, Smrekar: Primjena MeindMeistera u obrazovanju
Dropulja, Smrekar: Primjena MeindMeistera u obrazovanju
 
Portal razredne nastave
Portal razredne nastavePortal razredne nastave
Portal razredne nastave
 
Diferencirana nastava matematike
Diferencirana nastava matematikeDiferencirana nastava matematike
Diferencirana nastava matematike
 
IEEE: U očekivanju pingvina - nastava u raspodijeljenom okruženju
IEEE: U očekivanju pingvina - nastava u raspodijeljenom okruženjuIEEE: U očekivanju pingvina - nastava u raspodijeljenom okruženju
IEEE: U očekivanju pingvina - nastava u raspodijeljenom okruženju
 
Etwinning info dan, Cakovec
Etwinning info dan, CakovecEtwinning info dan, Cakovec
Etwinning info dan, Cakovec
 
Primjena digitalnih alata - alat Prezi
Primjena digitalnih alata - alat PreziPrimjena digitalnih alata - alat Prezi
Primjena digitalnih alata - alat Prezi
 
Razmisli prije nego klikneš
Razmisli prije nego kliknešRazmisli prije nego klikneš
Razmisli prije nego klikneš
 
Jezicni savjeti strucni ispit
Jezicni savjeti  strucni ispitJezicni savjeti  strucni ispit
Jezicni savjeti strucni ispit
 
Anketa L Uevaloacije
Anketa L UevaloacijeAnketa L Uevaloacije
Anketa L Uevaloacije
 
Asteriks pohadja nastavu
Asteriks pohadja nastavuAsteriks pohadja nastavu
Asteriks pohadja nastavu
 
PROJEKTNA NASTAVA - JV.pptx
PROJEKTNA NASTAVA - JV.pptxPROJEKTNA NASTAVA - JV.pptx
PROJEKTNA NASTAVA - JV.pptx
 
CUC 19.
CUC 19.CUC 19.
CUC 19.
 

More from Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency

More from Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency (20)

IzbornaNastava-TK-5.raz
IzbornaNastava-TK-5.razIzbornaNastava-TK-5.raz
IzbornaNastava-TK-5.raz
 
IzbornaNastava-TK-6.raz.
IzbornaNastava-TK-6.raz.IzbornaNastava-TK-6.raz.
IzbornaNastava-TK-6.raz.
 
IzbornaNastava-TK-8.raz
IzbornaNastava-TK-8.razIzbornaNastava-TK-8.raz
IzbornaNastava-TK-8.raz
 
IzbornaNastava-TK-7.raz
IzbornaNastava-TK-7.razIzbornaNastava-TK-7.raz
IzbornaNastava-TK-7.raz
 
Info@Edu 4_Trogir_2015
Info@Edu 4_Trogir_2015Info@Edu 4_Trogir_2015
Info@Edu 4_Trogir_2015
 
DaniTehnickeKulture_Trogir_2015.
DaniTehnickeKulture_Trogir_2015.DaniTehnickeKulture_Trogir_2015.
DaniTehnickeKulture_Trogir_2015.
 
Ucenje kroz igru (Maja Barbic)
Ucenje kroz igru (Maja Barbic)Ucenje kroz igru (Maja Barbic)
Ucenje kroz igru (Maja Barbic)
 
Sat kodiranja hour of code (Davor Banovic)
Sat kodiranja  hour of code (Davor Banovic)Sat kodiranja  hour of code (Davor Banovic)
Sat kodiranja hour of code (Davor Banovic)
 
Projekt karijernog savjetovanja ucenika (Renato Barisic)
Projekt karijernog savjetovanja ucenika (Renato Barisic)Projekt karijernog savjetovanja ucenika (Renato Barisic)
Projekt karijernog savjetovanja ucenika (Renato Barisic)
 
Pocetnica proogramiranja (Marina Cicin Sain i Snjezana Babic)
Pocetnica proogramiranja (Marina Cicin Sain i Snjezana Babic)Pocetnica proogramiranja (Marina Cicin Sain i Snjezana Babic)
Pocetnica proogramiranja (Marina Cicin Sain i Snjezana Babic)
 
Office mix (Zeljka Knezovic)
Office mix (Zeljka Knezovic)Office mix (Zeljka Knezovic)
Office mix (Zeljka Knezovic)
 
Office 365 za os i ss (Zeljka Knezovic)
Office 365 za os i ss (Zeljka Knezovic)Office 365 za os i ss (Zeljka Knezovic)
Office 365 za os i ss (Zeljka Knezovic)
 
Ict4 scf (Darko Vencl)
Ict4 scf (Darko Vencl)Ict4 scf (Darko Vencl)
Ict4 scf (Darko Vencl)
 
Ict curricula (Viktorija Hrzica)
Ict curricula (Viktorija Hrzica)Ict curricula (Viktorija Hrzica)
Ict curricula (Viktorija Hrzica)
 
Code eu (Ivana Ruzic)
Code eu (Ivana Ruzic)Code eu (Ivana Ruzic)
Code eu (Ivana Ruzic)
 
GOO u nastavnim temama iz informatike u srednjoj skoli
GOO u nastavnim temama iz informatike u srednjoj skoliGOO u nastavnim temama iz informatike u srednjoj skoli
GOO u nastavnim temama iz informatike u srednjoj skoli
 
GOO u nastavnim temama iz informatike u osnovnoj skoli
GOO u nastavnim temama iz informatike u osnovnoj skoliGOO u nastavnim temama iz informatike u osnovnoj skoli
GOO u nastavnim temama iz informatike u osnovnoj skoli
 
Vh mentorstvo pripravniku osijek, 7.1.2014-urucak
Vh mentorstvo pripravniku  osijek, 7.1.2014-urucakVh mentorstvo pripravniku  osijek, 7.1.2014-urucak
Vh mentorstvo pripravniku osijek, 7.1.2014-urucak
 
Sid 2013-rn
Sid 2013-rnSid 2013-rn
Sid 2013-rn
 
Sid 2013-kampanja
Sid 2013-kampanjaSid 2013-kampanja
Sid 2013-kampanja
 

Pisana priprava za polaganje SI primjer

 • 1. PISANA PRIPRAVA ZA IZVEDBU NASTAVNOGA SATA NA STRUČNOME ISPITU Pristupnik: Mentor na stručnome ispitu: Natalija Stjepanek Vlado Vranješ Škola: Ekonomska i upravna škola Osijek, Osijek Nadnevak: 7. siječnja 2014.
 • 2. Pisana priprava na stručnome ispitu PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Škola: OŠ Frana Krste Frankopana Nastavni predmet: Tehnička kultura Nastavna cjelina: Informatička tehnologija Nastavna tema: Crtanje programom za obradu teksta Učiteljica: Natalija Stjepanek Datum izvođenja oglednog sata: 7. siječnja 2014. Mjesto: Osijek Razred: 7.a 1. Podjela: 1.1. nastavne cjeline na teme: 1.1.1. Tablice u programima za obradu teksta 1.1.2. Crtanje programom za obradu teksta 1.1.3. Pretraživanje obavijesti na internetu 1.1.4. Rad s porukama 1.2. nastavne teme na jedinice: 1.2.1. Crtanje programom za obradu teksta - obrada 1.2.2. Crtanje programom za obradu teksta – izrada stripa 1.3. nastavna tema/jedinica: Crtanje programom za obradu teksta - obrada 2. Vrsta metodičke jedinice (tip sata):     obrada novih nastavnih sadržaja ponavljanje vježbanje provjeravanje 3. Obrazovna postignuća: nacrtati zadane objekte, obraditi ih crtama različitih boja i debljina te ih naredbom za okupljanje spojiti u jednu cjelinu 4. Ključni pojmovi: alati za crtanje, crtanje osnovnih likova, skupina objekata (npr. trokuta, pravokutnika, kvadrata, elipse i kruga). 5. Cilj nastavne teme/jedinice: Učenik će, u dokument izrađen programom za obradu teksta (MS Word 2007), moći umetnuti gotove oblike, nacrtati osnove likove, uređivati ih, brisati ili grupirati te će stečeno znanje i vještine moći primijeniti pri izradi tehničkih crteža i u svakodnevnom životu. Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014. Page 2
 • 3. Pisana priprava na stručnome ispitu 6. Obrazovna postignuća: Kognitivna (spoznajna – materijalna) Psihomotorička (funkcionalna) Afektivna (odgojna) Učenici će moći: - objasniti svrhu umetanja različitih oblika u dokument - opisati kako doći do naredbe Oblici - nabrojati vrste oblika u izborniku Oblici Učenici će moći - odabrati i primijeniti različite oblike u dokumentu, - umetnuti osnovne oblike u dokument - samostalno crtati likove - razvijati sposobnost korištenja različitih linija - razvijati vještinu crtanja - urediti, obrisati i grupirati oblike na različitim primjerima - primijeniti stečena znanja i kreativno riješiti zadatak u različitim područjima izraditi Božićnu čestitku Razvijati kod učenika: osjećaj zadovoljstva, samopouzdanje i povjerenje u vlastite sposobnosti - povezati naučeno sa zadacima iz svakodnevnog života i struke - radne navike i organizacijske vještine te sposobnost samoprocjene - sustavnost, postupnost i upornost u radu s programom za obradu teksta - koncentraciju te preciznost i urednost u radu 7. Oblici rada: Frontalni oblik, individualni oblik rada, rad u paru ( ako nema dovoljan broj računala) 8. Nastavne metode: Metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, metoda praktičnog rada na računalu, metoda demonstracije, rad s digitalnim tekstom 9. Nastavna sredstva i pomagala: MS Word, potrebni dokumenti za demonstraciju, računalo, LCD projektor, udžbenik , nastavni listić 10. Korelacije: Hrvatski jezik i strani jezik - strip (od 1. razreda), matematika - geometrija (od 1. razreda), likovna kultura - boje (od 1. razreda), informatika- NC obrada teksta (5. i 6.razred) 11. Literatura i izvori:  Literatura za učitelja/nastavnika  Literatura za učenike   Vinković, Labaš, Androlić, Medved : Tehnička kultura 3, Profil Darko Grundler, Sanda Šutalo, CD uz udžbenik Računalstvo, Školska knjiga, Zagreb, 2007. Natalija Stjepanek, Predrag Brođanac, Informatika 2, Školska knjiga 2007 Vinković, Labaš, Androlić, Medved : Tehnička kultura 3, Profil Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014. Page 3
 • 4. Pisana priprava na stručnome ispitu ORGANIZACIJA NASTAVNOGA SATA Etapa nastavnoga sata 1. PRIPREMA 1.1. Materijalno – tehnička priprema 1.2. Sadržajna priprema Sadržaj Priprema za sat. Priprema nastavnih materijala. Priprema računala i projektora. Osnovne obavijesti o temi nastavnog sata. Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Aktivnost nastavnika Pripremiti računalo i projektor za rad, pripremanje učionice Priprema potrebnih materijala (dokumenata) Upisati sat i odsutne učenike Nastavnik prikazuje dokumente u kojima se vidi korištenje osnovnih oblika u crtežima. Upoznaje učenike da će se upoznati s postupcima crtanja u programu za obradu teksta Aktivnost učenika Uočavaju od kojih dijelova se sastoje prikazani dokumenti (slike). Otvaraju MS Word Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014. Nastavne metode Nas. sredstva i pomagala usmeno izlaganje, razgovor, prikazivanja radova dokumenti u Wordu, projektor, računalo Page 4 Vrijeme (min) 3
 • 5. Pisana priprava na stručnome ispitu Etapa nastavnoga sata 1.3. Psihološka priprema učenika (motivacija) 2. Obrada novih nastavnih sadržaja Sadržaj Aktivnost nastavnika Prikazivanje različitih slika nacrtanih programom za obradu teksta. Motivirati učenike za svladavanje novog gradiva i nastavak rada. Uz aktivnost učenika spoznati zašto je to njima važno - kroz primjere, potiče učenike na razmišljanje - pokazujući gotove primjere navodi učenike na zaključak koja su područja primjene crtanja u Wordu - objašnjavanje ključnih pojmova, - demonstriranje umetanje oblika, crtanje osnovnih likova, brisanje i uređivanje (crte različitih boja i debljina) te grupiranje u jednu cjelinu. - piše naslov na ploču - dijeli nastavne listiće učenicima - objašnjava ključne pojmove, - demonstrira: umetanje oblika, crtanje osnovnih likova, brisanje i uređivanje (crte različitih boja i debl jina) grupiranje u jednu cjelinu. Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Aktivnost učenika Učenici navode, nabrajaju… gdje su se još sreli s crtežima i oblicima i gdje vide primjenu umetanje oblika i crtanje osnovnih likova . - ponavljaju radnje koje nastavnik demonstrira - zapisuju u bilježnicu naslov rješavaju zadatke s nastavnog listića - samostalan rad učenika za računalima Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014. Nas. sredstva i pomagala Vrijeme (min) usmeno izlaganje, razgovor prikazivanje radova dokument u Wordu, projektor, računalo 4 usmeno izlaganje, razgovor, praktičan rad na računalu frontalni oblik rada dokument u Wordu, projektor, računalo, nastavni listić 15 Nastavne metode Page 5
 • 6. Pisana priprava na stručnome ispitu Etapa nastavnoga sata 3. Vježbanje 4. Ponavljanje 5. Provjeravanje Sadržaj Aktivnost nastavnika Aktivnost učenika Izrada praktičnog rada (Božićne čestitke). Uvježbavanje osnovnih postupaka umetanjem i oblikovanjem elemenata, grupiranje elemenata i kopiranje u novi dokument. - daje upute učenicima za rad - prati rad učenika - pomaže učenicima kojima je potrebna pomoć ponavljanje ključnih pojmova - navodi učenike da samostalno iskažu što su na satu naučili - projicira učeničke radove - samostalno rješavaju postavljeni zadatak: kreiraju čestitku umetanjem gotovih oblika te njihovim oblikovanjem, - grupiraju gotove oblike te ihi kopiraju u novi dokument i uređuju - pohranjuju svoje radove u mrežnu mapu ponavljaju osnovne vještine umetanjem oblika u zajedničku čestitku - pohranjuju dokumente - prisjećaju se što su na satu naučili i samostalnu opisuju pojmove i radnje - objašnjavaju što su koristili pri izradi čestitke - vrednovanje uspješnih radova - provjeravanje usvojenosti ključnih pojmova nastavnim listićem - ocjenjuje najuspješnije radove - - provjerava točnost odgovora sa nastavnih listića - daje povratnu informaciju učenicima (rezultat riješenosti nastavnog listića) - učenici si radove šalju elektroničkom poštom na svoje adrese ili spremaju na neki od medija kako bi, ukoliko to žele, mogli nastaviti s radom - samostalno odgovaraju na pitanja u nastavnom listiću Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014. Nas. sredstva i pomagala Vrijeme (min) praktičan rad na računalu dokument u Wordu, projektor, računalo 10 razgovor demonstaracija dokument u Wordu, projektor, računalo, 8 demonstracija, rad s tekstom razgovor nastavni listić/udžb., projektor, računalo 5 Nastavne metode Page 6
 • 7. Pisana priprava na stručnome ispitu 2. TIJEK NASTAVNOGA PROCESA (detaljna razrada nastavnog procesa) 2.1. Priprema 2.1.1. Sadržajna priprema (trajanje: 3 min) Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Za početak jedno neuobičajeno pitanje, gdje se susrećemo s crtežima i slikama u svakodnevnom životu? Časopisi, udžbenici, knjige, slikovnice, katalozi, novine, TV, posteri, stripovi… Zašto su svuda prisutne slike ili crteži? Kaže se da slika ili crtež govori više od tisuću riječi. Jeste li vi nekada kreirali crteže na računalu? Kako ste to napravili? Tko ih je kreirao? U kojim ste programima kreirali crteže? Učenici odgovaraju različito (u programu Bojanje, MS PowerPoint, MS Word, različitim alatima na Internetu). Što ste crtali? Učenici odgovaraju različito: kuće, drveće, sunce, more.... Znate li koji su programi namijenjeni isključivo crtanju i obradi slike ili crteža? Učenici odgovaraju Corel, Photoshop, Gimp, online programi .. Pogledajte različite primjere crteža u nekim programima s kojima ste se vi već sigurno sreli. U programu Bojanje: Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 • 8. Pisana priprava na stručnome ispitu U programu MS PowerPoint: U programu MS Wordu: Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 • 9. Pisana priprava na stručnome ispitu 2.1.2. Psihološka priprema učenika (motivacija) (trajanje : 4 min) Od kojih su oblika kreirani crteži? Koje osnovne oblike uočavate? Učenici odgovaraju: od trokuta, pravokutnika, kruga, elipse, linija… Gdje možemo koristiti crteže kreirane računalom? Crteže možemo koristiti i u čestitkama, pozivnicama, tehničkim crtežima ili kada želimo napraviti vlastiti logo. Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 • 10. Pisana priprava na stručnome ispitu 2.2. Obrada novih nastavnih sadržaja (trajanje: 15 min) Danas ćemo naučiti kreirati crteže u programu za obradu teksta, MS Wordu. Neki od vas idu na informatiku pa su se već sreli sa gotovim oblicima u MS Wordu, oni će nam pomoći svojim znanjem u korištenju i uređivanju oblika prilikom izrade crteža. Napisati naslov na ploču: Crtanje programom za obradu teksta. U Wordu postoji mogućnost umetanja različitih oblika u dokument pomoću kojih možemo kreirati vlastite crteže (poput stripova, pozivnica, čestitki, tehničkih crteža) u svom dokumentu. Spajanjem oblika možemo kreirati različite likove i objekte. Pokrećem Word i demonstriram vještine i radnje o kojima govorim. Možemo umetati različite oblike ako na kartici Umetanje izaberemo naredbeni gumb Oblici. U padajućem popisu pojavit će se galerija oblika koje često koristimo u uređivanju Wordovih dokumenata. Radi jednostavnijeg pregleda likovi su podijeljeni u niz kategorija. Kategorije oblika su: crte, osnovni oblici, bločne strelice, dijagram toka…Neki od oblika su: crte, pravokutnici, trokuti, elipsa… Ovi oblici postoje i u drugim programima pa ćete ih moći koristiti na sličan način. Odabirom željenog lika, lik postavljamo u dokument na mjesto točke unosa. Kada mišem odaberete oblik, pokazivač dobije oblik plusa. Sada je potrebno dovesti pokazivač na mjesto na kojem želite početi crtati i povući miša u pravcu u kojem želite oblik. Nakon umetanja oblika otvara se kartica Oblik Obliku možete dodati efekt odabranog stila, promijeniti konturu ili dodati efekt sjene i 3D efekt na kontekstnoj kartici Oblik. Iz grupe naredbi Stilovi oblika odaberite naredbu Ispuna oblika. Iz padajućeg izbornika izaberite boju ispune. Za primjenu dodatnih boja ispune odaberite naredbu Više boja ispune. U ovom izborniku možete još postaviti prijelaze, teksture i uzorke. – demonstracija, trajanje: 4 min Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 • 11. Pisana priprava na stručnome ispitu Umetnite još neke oblike po izboru. Obilazim razred i provjeravam učenike Nakon što označite oblik, naknadno možete promijeniti veličinu pomoću hvataljki. Objekt premjestite na drugo mjesto tako da ga označite i kada se pojavi četverostrana strelice povucite objekt na mjesto gdje želite – demonstracija , trajanje: 1 min Iz grupe naredbi Stilovi oblika možete odabrati naredbu Kontura oblika. Iz padajućeg izbornika izaberite boju konture. Za primjenu dodatnih boja ispune odaberite naredbu Više boja ispune. U ovom izborniku možete još postaviti širinu obruba, vrstu obruba ili crtice i strelice. Za dodatno oblikovanje, kliknite desnim klikom na objekt i izaberite Oblikovanje samooblika. Ovdje možemo izabrati naredbe: kopiraj, dodaj tekst, grupiranje, redoslijed, oblikovanje samooblika. Otvaramo dijaloški oblik Oblikovanje samooblika. Ostale ćemo naredbe upoznati nešto kasnije. – demonstracija , trajanje: 1min Podijeliti učenicima nastavne listiće: Vještinu umetanja oblika ponovit ćemo kreiranjem sljedećih likova sa listića: Nastavnik pokaže oblikovanje prvog prometnog znaka zatim obilazi, pomaže, dok jedan učenik radi putem projektora. Potiču se učenici na samostalan rad i aktivno sudjelovanje. Zabrana prometa u jednom smjeru Cesta s prednošću prolaza Zabrana prometa Ustanova hitne medicinske pomoći Nailazak na prometna svjetla Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 • 12. Pisana priprava na stručnome ispitu Učenici izlaze i crtaju prometne znakove. Nastavnik prati putem projektora i obilazi ostale učenike. Crtanjem prometnih znakova koristimo naredbe Ispuna oblika, Kontura oblika, Širina crte. Umećemo krug tako da držimo tipku SHIFT dok crtamo oblikom elipse. Umećemo kvadrat tako da držimo tipku SHIFT dok crtamo oblikom pravokutnika. Kako će se odnositi nacrtani likovi u odnosu na napisani tekst možete urediti naredbom prelamanja teksta. – demonstracija , trajanje: 5 min Nakon što smo nacrtali dva trokuta kojima ćemo oblikovati bor, iz grupe naredbi Razmještaj odaberite jednu od ponuđenih naredbi za premještanje ispred ili iza da oblike postavimo u razmještaj po želji. Skupina objekata nastaje spajanjem više crteža radi primjene izabrane naredbe na sve crteže. Postupak formiranja skupine objekata: 1. Držite pritisnutu tipku CTRL i kliknite lijevom tipkom miša na svaki oblik koji želite pridružiti skupini. 2. Nakon odabira svih oblika, izaberite naredbu Grupiraj. Tako ćete pojedinačne označene objekte grupirati u jednu cjelinu. To je osobito korisno ako isti lik ili pozadinu stripa trebamo kopirati nekoliko puta. Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 • 13. Pisana priprava na stručnome ispitu 3. Nakon što su likovi povezani u skupinu dovoljno je kliknuti lijevom tipkom miša na bilo koji dio unutar skupine da biste označili cijelu skupinu objekata. Ako na označenoj skupini izaberete bilo koje oblikovanje ono će se primjeniti na sve oblike u skupini ( npr. vrsta crte, sjena, ispuna). Ako želite odustati od zajedničke povezanosti između oblika u skupini, potrebno je označiti skupinu i odabrati naredbu Razgrupiraj. – demonstracija , trajanje: 1 min Nacrtajte Svemirca kao na slici ili robota. Grupirajte oblike koji ga čine u jedan lik i kopirajte ga u novi dokument. Razgrupirajte robota ili svemirca. Uočite oblike od kojih je sastavljen razgrupirani lik. – demonstracija, trajanje: 3 min Umetanje i uređivanje oblika možete koristiti i u ostalim programima: Bojanje, MS PowerPoint, MS Excel. 2.3. Vježbanje (trajanje: 10 min) Vještinu umetanja oblika uvježbat ćemo i provjeriti kreiranjem Božićne čestitke. Pokazujem učenicima gotovu čestitku , a oni trebaju napraviti vlastitu. Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 • 14. Pisana priprava na stručnome ispitu Jedan učenik radi putem projektora, zajedničku Božićnu čestitku tako da svaki učenik dolazi i dodaje oblik ili lik po želji. Nastavnik obilazi učenike i pomaže ako je potrebno. Ako želite ispisati čestitku može izgledati ovako. Ispišemo prvo jednu, pa zatim drugu stranu. Potrebno je paziti kako ćete okrenuti papir prilikom ispisa. ili dvije čestitke na jednoj strani: Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 • 15. Pisana priprava na stručnome ispitu Pokazujem učenicima ispisane, izrezane i presavijene čestitke. 2.4. Ponavljanje (trajanje: 8 min) Po završetku kreiranja Božićne čestitke slijedi projiciranje rezultata. Učenici objašnjavaju koje su oblike i radnje primjenjivali u svome radu. Spremaju svoje radove u mrežnu mapu. Koje su prednosti crtanja računalom? Mogu se obrisati likovi, promijeniti boje, naknadno dodati objekti, grupirati objekte , kopirati ih… 2.5. Provjeravanje (trajanje: 5 min) Razgovor o rezultatima i razjašnjavanje nejasnoća poslužit će učenicima za formativnu provjeru znanja. Nastavnik ocjenjuje uspješne radove. Učenici si radove šalju elektroničkom poštom na svoje adrese ili spremaju na neki od medija kako bi mogli nastaviti s radom. Rješavanje zadataka s nastavnog listića. Upisivanje odgovora na nastavni listić. Zajedničko odgovaranje na postavljena pitanja. Odgovori na pitanja: 1. Gdje se nalazi naredbeni gumb Oblici ? Kartica Umetanje, grupa naredbi ilustracije 2. U koje su kategorije grupirani oblici? Crte, osnovni oblici, bločne strelice, dijagram toka, oblačići… 3. Koja oblikovanja možemo primijeniti nad umetnutim oblicima? Oblikovanjem objekata mijenjamo debljinu, vrstu crte, boju ispune, konture, redoslijed likova 4. Čemu služi naredba Grupiraj? Zašto je ona korisna? Spaja više objekata u jednu cjelinu radi kopiranja, zajedničkog premještanja, promjene veličine, oblikovanja… Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 • 16. Pisana priprava na stručnome ispitu PLAN PLOČE I PRILOZI Crtanje programom za obradu teksta - kartica Umetanje  naredbeni gumb Oblici - kategorije oblika: o crte, o osnovni oblici, o bločne strelice, o dijagram toka, o oblačići… - neki od oblika: o ravne crte, o strelice, o pravokutnik, o trokut, o elipsa... - oblikovanjem objekata mijenjamo debljinu, vrstu crte, boju ispune, konture… - redoslijed likova o ispred drugog lika i teksta o iza drugog lika i teksta. - grupiranje objekata o spajanje više objekata u jedinstvenu cjelinu o CTRL i klik lijevom tipkom miša  Grupiraj - Crtanje pravilnih likova: o shift +elipsa= krug o shift + pravokutnik = kvadrat Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 • 17. Pisana priprava na stručnome ispitu Prilozi Slika s oblicima u programu Bojanje Prezentacija u MS PowerPointu s oblicima Strip1 u MS Wordu Strup2 u MS Wordu Slika- tehnički crtež teleskopa Nastavni listić Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.
 • 18. Pisana priprava na stručnome ispitu ZAPAŽANJA O ODRŽANOME SATU Nakon održanoga sata, ovdje upisati svoja zapažanja, primjedbe, prijedloge za promjenu - kako bi sljedeći sat bio uspješniji. Na temelju zapažanja o satu, na usmenome dijelu ispita, moguće je izvršiti analizu održanoga sata. Ime i prezime pristupnika: Natalija Stjepanek Datum održavanja oglednoda sata: 7.1.2014.