Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Priprema za čas

11,750 views

Published on

Припрема за "Креативну школу"

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Priprema za čas

  1. 1. Област: Књижевност Наставна јединица: „Ноћ и магла“ Данило Киш Тип часа: обрада новог градива Облик рада: Индивидуални,фронтални, групни Наставне методе: текстуална, дијалошка, монолошка, аудио- визуелна, метода рада на тексту, стваралачка, истраживачка Наставна средства: Читанка „Речи мудрости“ З.Несторовић, З.Грушановић, Klett, Београд, 2010. , презентација, збирка прича „Рани јади“, Предговор“Дрмолет“ писца ТВ драми „Ноћ и магла“, филм, документарна емисија „Успомене, сећања“ Образовни циљеви: -Укратко подсетити ученике на живот и дело Данила Киша. -Упознати ученике са ТВ драмом, с намером да се заинтересују за целокупно Кишово дело и жанр телевизијске драме. -Предочавање уметничких аспеката дела, што је занимљив начин односа измаштаног и стварног у делу, стварности и осећања. -Упућивање ученика на особености жанра ТВ драме. -Подстицање ученика да открију и схвате позитивну улогу маште у духовном развоју личности. Акценат се ставља на машту и њен значај за уметничко стварање. Васпитни циљеви: -Омогућавање ученицима да констатују и рационализују ефекте особеног уметничког поступка Данила Киша. -Уочавање разлика између непродуктивне и продуктивне маште. -Неговање и поштовање сопствене културе као и културе других народа. -Васпитавање ученика да неспоразуме решавају у духу толеранције и поштовања сваке особе. -Развијање осећања да успомене из детињства треба чувати и неговати, оне су наш пут у будућност. Никада више да не буде ратова, нити прекинутих детињстава...Развијање критичког мишљења код ученика као осуде система вредности и зла у духу бољег разумевања међу нацијама и поштовања сваке личности.
  2. 2. Функционални циљеви: -Оспособљавање ученика за тимски рад, међусобно креативно и конструктивно допуњавање и извршавање постављених задатака. -Подстицање креативног читања, оспособљавање за самосталну анализу текста, запажање битних појединости у одломку и доказивање својих закључака на основу уоченог. -Мотивисање ученика да прочитају дело у целини. Литература за наставника: 1. З.Грушановић, З.Несторовић : Читанка за 8.разред „Речи мудрости“, Klett, Београд, 2012; 2. Сајт www.kis.org.rs/nocimagla.html; 3. Бранислава Стојановић: Одбачени фрагменти „Раних јада“ www.danilokis.org/o5-b.stojanovic.html; 4. Ibrahim Hadžić, Četri kraka jedne menore www.okf-cetinje.org/OKF-Ibrahim-Hadžić-Četri kraka jedne menore ; 5. „Post skriptum“ драма посвећена животу и делу Д.Киша у режији Вање Ђукић; www.vijestv.me/kultura; 6. Филм „Пешчаник“ у CZKD, редитељ Саболча Толнаиа снимљен по делима Д.Киша, www.e-novine.com./kultura/kultura.../73456.-Film- Pescanik-CZKD.html; Литература за ученике: -Зоран Грушановић, Зорица Несторовић: Читанка за 8.разред „Речи мудрости“, Klett, Београд, 2010. Кључни појмови: Телевизијска драма, ТВ драма, теледрама Корелација: Историја, географија, биологија, верска настава, грађанско васпитање, ликовна култура, музичка култура, ликовно васпитање, ТИО Образовни стандарди:  CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима  CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног  CJ.1.2.4. уме да преприча текст  CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова,
  3. 3. карактеристичних ситуација  CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело  CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави* Истраживачки задаци: Прва група: Издвојите основне одлике ТВ драме. Пажљиво прочитајте одломак и обратите пажњу на предговор који писац даје. Прочитајте и упутства која писац даје глумцима и редитељу и подвуците их у тексту. Који звучни ефекат доминира у драми? Како се он постиже? Друга група: Присетите се дела Данила Киша које смо учили у 5., 6. и 7. разреду. Сетите се њихових назива и тематике. Упоредите личности из прича са ТВ драмом. Уочите сличности и разлике. Прочитајте причу: „Док му бишти косу, „Улица дивљих кестенова“; „Вереници“, „Дечак и пас“; „Ливада у јесен““Д.Киша. Чега се сећа главни јунак? Упоредите са „Предговором“. Шта све писац у „Предговору“ каже да му је послужило да формира лик главног јунака? Трећа група: Прочитајте пажљиво ТВ драму. У чему је неспоразум између госпође Риго и Андреаса Сама? Шта се све разликује у њиховим сећањима и осећањима? Образложите користећи раније обрађене приче и ТВ драму. Зашто је дошло до неспоразума? Како Ви превазилазите неспоразуме? Чији ставови Вам се више допадају? Објасните зашто. Какав однос имају личности садашњости и прошлости? Четврта група: Пажљиво прочитајте драму. Запазите на основу предговора како је писац замислио лик главног јунака? Како га ми видимо на основу ТВ драме? У чему се разликују наши ставови од пишчевих? Образложите. Протумачите наслов дела. Шта симболизују ноћ и магла? Пронађите у делу метафору и алузију. На шта нас подсећају прстен, бркови? Које форме приповедања је писац користио у ТВ драми?
  4. 4. Пета група: Прочитајте пажљиво ТВ драму. Размислите о порукама ове драме. Како бисте Ви замислили ТВ драму? Како замишљате сцену, костиме, ликове? ТОК ЧАСА Уводни део часа (10мин) Материјално - психолошка припрема На почетку часа упознајемо се са мислима писца и ученике укључујемо у дискусију око успомена и њиховом значају. -Затим, ученике упознајемо путем говорне вежбе о проблему главног јунака и повезујемо са стварношћу, путем питања. Путем говорне вежбе разговарамо о њиховом односу према учитељима и школи. Како треба решавати проблеме у школи.Подсећамо се биографије Данила Киша. Главни део часа (30 минута) Циљ часа: Данас ћемо се упознати са ТВ драмом Данила Киша и покушати да разумемо неспоразуме главног јунака и да кренемо у ходочаће његовог живота. 1.Слушање звучног записа ТВ драме . (Учениици могу да сценски изводе ову драму. За сценско извођење бирамо ученике чланове Драмско- рецитаторске секције). 2. Проверавање доживљаја пробуђених делом . Да ли им се ТВ драма допала? По чему је ово драмско дело другачије од дела које сте читали? Шта је оставило на њих најјачи утисак? Зашто главни јунак нема име? Кога он представља? Ко је он? Завршни део часа (5мин) Припремање ученика за самосталне облике рада подстакнуте делом. Домаћи задатак: Прочитати драму у целости.Изменити крај ТВ драме. Изглед табле:
  5. 5. „Ноћ и магла“ Данило Киш (1935 – 1989) • Биографија писца -Локализација ТВ драме Тема ТВ драме: Младићево ходочашће у прошлост 1Сусрет са учитељицом после двадесет година. 2.Разговор о Јулији Сабо (младићевој љубави) 3.Разговор о младићевом оцу 4.Сећање на поклоњене ципеле 5.Одлазак младића ММооттииввии:: ккеессттееннаа,, ссеећћаањњаа,, ооццаа,, ммаассккее ,, ггллааддии,,ззллаа.. Поруке: "“Боље је неправду трпети , него је чинити . „ "Не волим људе који се извлаче из свега као кишне глисте, Без огреботине, без ожиљака: Комедијаши." "Победе могу бити само делимичне или безначајне. Ако их у литратури опште има." Данило Киш

×