SlideShare a Scribd company logo

Vh mentorstvo pripravniku osijek, 7.1.2014-urucak

Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency
Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agencysenior advicer at Education and Teacher Training Agency

Vh mentorstvo pripravniku osijek, 7.1.2014-urucak

1 of 5
Download to read offline
Mentorstvo pripravniku i polaganje stručnoga ispita
Stručna sprema učitelja i nastavnika određena je:
- Člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,
…)
- Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i
stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96) i Pravilnik o dopuni Pravilnika…
(NN 56./2001)
- Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u
srednjem školstvu (NN 1/96.) i
- Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i
pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 80/99.)
SVRHA je pripravničkog staža:
osposobiti učitelje, stručne suradnike i nastavnike (u daljnjem tekstu: učitelji) bez radnog
iskustva za uspješno, stručno i samostalno obavljanje poslova u osnovnoj odnosno srednjoj
školi.
Zakonska regulativa
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08,
…..) Članak 108., 109. i 110.
- Zakon o radu (Narodne novine, broj 149/09)
Podzakonski akti
- Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom
školstvu i nastavnika u srednjem školstvu
(Narodne novine broj, 88/03)
- Poslovnik o radu komisije za stažiranje i komisije za polaganje stručnog ispita
(Glasnik Ministarstva prosvjete i športa 5/96)
I još …
- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i
srednjoj školi (Narodne novine 112/10.)
- Nacionalni okvirni kurikulum (http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=18247)
- Nastavni plan i program za osnovnu školu (http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=14181)
- Nastavni planovi i programi za srednje škole dijelom su dostupni na stranicama
NCVVO, većim dijelom u papirnatom obliku (Glasni Ministarstva, Prosvjetni vjesnik…)
pisani za određene strukovne programe
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN
63/2008.)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN
63/2008.)
Operativni program stažiranja
- Povjerenstvo za stažiranje izrađuje operativni program stažiranja za svakog pojedinog
pripravnika i odgovorno je za njegovo provođenje i eventualne prilagodbe tijekom
cijele godine stažiranja
-

Program stažiranja se sastoji od općeg i metodičkog dijela

Opći dio
- Ustav Republike Hrvatske, zakoni, pravilnici…
- Nadležne institucije
- Djelatnost i ustroj odgojno-obrazovne ustanove
- Opća deklaracija o ljudskim pravima
- Konvencija o pravima djeteta
- Poslovi razrednika i suradnja s roditeljima
- Komunikacija s učenicima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa
- Pedagoška dokumentacija
- Školske obveze i prava učitelja
Metodički dio
- Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih sadržaja nastave informatike
- Organiziranje, pripremanje i izvođenje nastave
- Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika u nastavi informatike
- Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala,
udžbeničke i stručne literature te drugih izvora znanja
Obveze škole
- imenovati povjerenstvo za stažiranje (ravnatelj, mentor – sustručnjak, stručni
suradnik)
- izraditi operativni program stažiranja (najkasnije 15 dana od početka rada
pripravnika) i dostaviti AZOO
- prijaviti stažiranje (najkasnije 30 dana od dana početka rada pripravnika AZOO na
obrascu SI-1)
- uključiti pripravnika u planiranje i programiranje, pružati pomoć pripravniku, pratiti i
vrednovati ostvarivanje programa stažiranja
Obveze Povjerenstva
- Izrađuje operativni program stažiranja
- Radi u punom sastavu
- Pružaju stalnu stručno-pedagošku i metodičku pomoć
- Obvezni su nazočiti najmanje dva puta po dva sata na redovnoj nastavi ili ostalim
oblicima odgojno-obrazovnog rada pripravnika
- Prilaže izvješće (SI-2) o ostvarivanju Programa stažiranja (evidenciju o ostvarivanju
programa vodi svaki član Povjerenstva)
Obveze mentora
- Stalna suradnja s pripravnikom
- Obvezan nazočiti na nastavnim satima pripravnika 10 sati
- Vodi evidenciju o praćenju
- Prilaže EVIDENCIJU o ostvarivanju metodičkog dijela Programa
Promjena škole ili prekid stažiranja
- prelazak u drugu školu:
prethodna škola obvezna sastaviti izvješće (SI-2)
-

o ostvarenom pripravničkom stažu u njoj
prekid zbog duže odsutnosti (bolovanje, rodiljni dopust i sl.): izvijestiti AZOO

Metodički je dio najzastupljeniji dio programa pripravničkoga staža
Najviše je vremena tijekom stažiranja posvećeno hospitiranju pripravnika u nastavi koju je
izvodio mentor te samostalnom pripravnikovom održavanju nastave pred članovima
Povjerenstva za stažiranje.
Kompetencije na kraju pripravničkoga stažiranja
- Poznavanje predmeta
- Znanje o razvoju i učenju djece/učenika
- Prilagođavanje nastave potrebama učenika
- Primjena raznovrsnih nastavnih metoda i strategija učenja
- Motivacija u učionici i organizacijske vještine
- Komunikacijske vještine
- Vještine planiranja
- Ocjenjivanje, praćenje i vrjednovanje učenja učenika
- Profesionalna posvećenost i odgovornost
- Partnerstvo (timski rad)
STRUČNI ISPIT
CILJ:
Utvrđivanje profesionalne, poglavito metodičko - didaktičke i pedagoško - psihološke
osposobljenosti pripravnika za samostalan odgojno-obrazovni rad.
Ispitni rokovi
Srednje škole:
1. rok: od 10. veljače do 10. travnja
2. rok: od 10. listopada do 10. prosinca
Osnovne škole:
1. rok: od 15. siječnja do 1. ožujka
2. rok: od 15. travnja do 1. lipnja
3. rok: od 1. listopada do 15. studenoga
Prva prijava stručnoga ispita
- PRIJAVNICA (SI-3) za polaganje stručnog ispita
- IZVJEŠĆE povjerenstva o rezultatima stažiranja (SI-2)
- ovjerena* preslika DIPLOME ili rješenja o priznavanju strane diplome
(‘nostrifikacija’)
- nenastavnički studiji: ovjerena* preslika isprave o položenom PEDAGOŠKO –
PSIHOLOŠKOM obrazovanju
- EVIDENCIJA (mentora/povjerenstva) o prisutnosti satima pripravnika
* dovoljno je da škola ovjeri dokumente službenim pečatom
Ponovljena prijava stručnoga ispita
- PRIJAVNICA (SI-3) za polaganje stručnog ispita
- PONAVLJAČI:
dokaz o plaćenim troškovima dijela ispita koji se ponavlja (račun škole u kojoj sjedište
ispitnog povjerenstva)
Ispitno povjerenstvo
Sastav ispitnog povjerenstva:
- viši savjetnik Agencije za odgoj i obrazovanje – predsjednik
- ispitivač metodike iz redova sveučilišnih profesora metodike ili istaknutih
učitelja/nastavnika
- mentor na ispitu – sustručnjak pripravnika
- ravnatelj škole u kojoj se polaže SI
- učitelj/nastavnik hrvatskoga jezika
Osnovne škole - Informatika
- Viktorija Hržica, prof.
- mr. sc. Slavko Petrinšak
- Ivica Rumora, prof.
- Marija Anić, dipl. uč.
- Silvana Medvedović, prof.

– predsjednica
– ispitivač metodike
– sustručnjak
– ravnateljica škole
- lektorica

Sjedište:
OŠ svete Ane u Osijeku, Osijek, Svete Ane 2
Srednje škole - Informatika
- Viktorija Hržica, prof.
- mr. sc. Slavko Petrinšak
- Natalija Stjepanek, prof.
- Lidija Žaper, prof.
- Marijana Biljan, prof.

– predsjednica
– ispitivač metodike
– sustručnjak
– ravnateljica škole
- lektorica

Sjedište:
Ekonomska i upravna škola Osijek,
Osijek, Trg Svetog Trojstva 4
Osnovne škole – Tehnička kultura
- Viktorija Hržica, prof.
– predsjednica
- Antun Ptičar, prof. – ispitivač metodike
- Vlado Vranješ, prof. – sustručnjak
- Zlatko Đurković
– ravnatelj škole
- Ksenija Budija, prof. – lektorica
Sjedište:
OŠ Frana Krste Frankopana,
Osijek, Frankopanska 64
Stručni se ispit sastoji od:
- pisani rad
- napisana priprava za nastavni sat i izvođenje nastavnoga sata (ogledni sat)
-

usmeni ispit
uspjeh na svakom dijelu ispita je „položio” ili „nije položio”
Ukoliko je ocjena iz pisanoga rada ili oglednoga sata „nije položio”, kandidat ne može
polagati usmeni dio ispita, a pri ponovnom polaganju polaže se dio ispita koji nije
položen

Izvođenje nastavnoga sata
- jedan školski sat (45 minuta)
- obavezne su konzultacije s mentorom (sustručnjakom)
Usmeni dio ispita
Nakon položenog :
o pisanoga rada i
o izvedbe nastavnog sata
- osvrt na pisani rad:
o ocjena pismenosti - učitelj/nastavnik hrvatskog jezika
o stručno-metodička obrada teme – ispitivač metodike,
- osvrt na nastavni sat – metodičar, savjetnik, mentor
- pitanja iz metodike – metodičar, savjetnik
- pitanja iz općeg dijela programa - ravnatelj
Kandidati koji su položili stručni ispit dobivaju:
- Potvrdu o položenom stručnom ispitu - neposredno nakon ispita
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu - unutar 6 mjeseci od dana polaganja
Prvom licencom za rad učitelja, nastavnika i stručnih suradnika smatra se isprava o
položenom stručnom ispitu.
Korisne stranice
www.azoo.hr
www.mzos.hr
www.ncvvo.hr
www.carnet.hr/referalni/obrazovni
ahyco.ffri.hr/metodika/predavanja.htm
www.ucitelji.hr
www.skole.hr
www.slideshare.net/vhrzica
http://skola.sys.hr/
http://edupoint.carnet.hr/
ttp://www.one45.com/teachingperspectives/PDF/goodteaching.pdf
http://www.teachingperspectives.com/

More Related Content

What's hot

Školski Kurikulum za 10/11 godinu
Školski Kurikulum za 10/11 godinuŠkolski Kurikulum za 10/11 godinu
Školski Kurikulum za 10/11 godinuDarko Rakić
 
Školski Kurikulum za 10/11 godinu
Školski Kurikulum za 10/11 godinuŠkolski Kurikulum za 10/11 godinu
Školski Kurikulum za 10/11 godinuDarko Rakić
 
2. radionica - 04 - Definiranje ishoda učenja za nastavne jedinice (rad po gr...
2. radionica - 04 - Definiranje ishoda učenja za nastavne jedinice (rad po gr...2. radionica - 04 - Definiranje ishoda učenja za nastavne jedinice (rad po gr...
2. radionica - 04 - Definiranje ishoda učenja za nastavne jedinice (rad po gr...petzanet.HR Kurikulum
 
Izvjesce exp vu_gkgu
Izvjesce exp vu_gkguIzvjesce exp vu_gkgu
Izvjesce exp vu_gkguSkolazazivot
 
Izvjesce vu front_gkgu
Izvjesce vu front_gkguIzvjesce vu front_gkgu
Izvjesce vu front_gkguSkolazazivot
 
Prezentacija Smotra 2014-2 3.11.2015. prezentacija za štand
Prezentacija Smotra 2014-2 3.11.2015. prezentacija za štandPrezentacija Smotra 2014-2 3.11.2015. prezentacija za štand
Prezentacija Smotra 2014-2 3.11.2015. prezentacija za štandIva Marinić
 
Izvjesce tzk vu zsv
Izvjesce tzk vu zsvIzvjesce tzk vu zsv
Izvjesce tzk vu zsvSkolazazivot
 
Podsjetnik priprema
Podsjetnik pripremaPodsjetnik priprema
Podsjetnik pripremadraginja
 
Izvjesce tzk vu os
Izvjesce tzk vu osIzvjesce tzk vu os
Izvjesce tzk vu osSkolazazivot
 
Izvjesce vu tzk ss
Izvjesce vu tzk ssIzvjesce vu tzk ss
Izvjesce vu tzk ssSkolazazivot
 
ISE i Scientix webinar: 'Online savjetovanje o primjeni istraživačke nastave'
ISE i Scientix webinar: 'Online savjetovanje o primjeni istraživačke nastave'ISE i Scientix webinar: 'Online savjetovanje o primjeni istraživačke nastave'
ISE i Scientix webinar: 'Online savjetovanje o primjeni istraživačke nastave'Inspiring Science Education Croatia
 
06. virtualna ucionica br.vi izvjesce
06. virtualna ucionica br.vi izvjesce06. virtualna ucionica br.vi izvjesce
06. virtualna ucionica br.vi izvjesceSkolazazivot
 
ISE projekt predstavljen na Zimskoj školi fizike u Osijeku - 6. veljače 2016.
ISE projekt predstavljen na Zimskoj školi fizike u Osijeku - 6. veljače 2016. ISE projekt predstavljen na Zimskoj školi fizike u Osijeku - 6. veljače 2016.
ISE projekt predstavljen na Zimskoj školi fizike u Osijeku - 6. veljače 2016. Inspiring Science Education Croatia
 
01. izvjesce o virtualnoj ucionici rn I
01. izvjesce o virtualnoj ucionici rn I01. izvjesce o virtualnoj ucionici rn I
01. izvjesce o virtualnoj ucionici rn ISkolazazivot
 
Izvjesce tzk vu szz exp
Izvjesce tzk vu szz expIzvjesce tzk vu szz exp
Izvjesce tzk vu szz expSkolazazivot
 

What's hot (20)

Školski Kurikulum za 10/11 godinu
Školski Kurikulum za 10/11 godinuŠkolski Kurikulum za 10/11 godinu
Školski Kurikulum za 10/11 godinu
 
Školski Kurikulum za 10/11 godinu
Školski Kurikulum za 10/11 godinuŠkolski Kurikulum za 10/11 godinu
Školski Kurikulum za 10/11 godinu
 
Pisana priprava za stručni ispit konacna verzija 2010
Pisana priprava za stručni ispit konacna verzija 2010Pisana priprava za stručni ispit konacna verzija 2010
Pisana priprava za stručni ispit konacna verzija 2010
 
2. radionica - 04 - Definiranje ishoda učenja za nastavne jedinice (rad po gr...
2. radionica - 04 - Definiranje ishoda učenja za nastavne jedinice (rad po gr...2. radionica - 04 - Definiranje ishoda učenja za nastavne jedinice (rad po gr...
2. radionica - 04 - Definiranje ishoda učenja za nastavne jedinice (rad po gr...
 
Izvjesce exp vu_gkgu
Izvjesce exp vu_gkguIzvjesce exp vu_gkgu
Izvjesce exp vu_gkgu
 
Izvjesce vu front_gkgu
Izvjesce vu front_gkguIzvjesce vu front_gkgu
Izvjesce vu front_gkgu
 
Prezentacija Smotra 2014-2 3.11.2015. prezentacija za štand
Prezentacija Smotra 2014-2 3.11.2015. prezentacija za štandPrezentacija Smotra 2014-2 3.11.2015. prezentacija za štand
Prezentacija Smotra 2014-2 3.11.2015. prezentacija za štand
 
Nastava usmjerena na učenika
Nastava usmjerena na učenikaNastava usmjerena na učenika
Nastava usmjerena na učenika
 
Izvjesce tzk vu zsv
Izvjesce tzk vu zsvIzvjesce tzk vu zsv
Izvjesce tzk vu zsv
 
Podsjetnik priprema
Podsjetnik pripremaPodsjetnik priprema
Podsjetnik priprema
 
Inovativni časovi (1)
Inovativni časovi (1)Inovativni časovi (1)
Inovativni časovi (1)
 
Stažiranje i stručni ispiti
Stažiranje i stručni ispitiStažiranje i stručni ispiti
Stažiranje i stručni ispiti
 
Izvjesce tzk vu os
Izvjesce tzk vu osIzvjesce tzk vu os
Izvjesce tzk vu os
 
Izvjesce vu tzk ss
Izvjesce vu tzk ssIzvjesce vu tzk ss
Izvjesce vu tzk ss
 
ISE i Scientix webinar: 'Online savjetovanje o primjeni istraživačke nastave'
ISE i Scientix webinar: 'Online savjetovanje o primjeni istraživačke nastave'ISE i Scientix webinar: 'Online savjetovanje o primjeni istraživačke nastave'
ISE i Scientix webinar: 'Online savjetovanje o primjeni istraživačke nastave'
 
06. virtualna ucionica br.vi izvjesce
06. virtualna ucionica br.vi izvjesce06. virtualna ucionica br.vi izvjesce
06. virtualna ucionica br.vi izvjesce
 
Stažiranje i stručni ispit skup za-pripravnike,osijek_4.11.2011
Stažiranje i stručni ispit skup za-pripravnike,osijek_4.11.2011Stažiranje i stručni ispit skup za-pripravnike,osijek_4.11.2011
Stažiranje i stručni ispit skup za-pripravnike,osijek_4.11.2011
 
ISE projekt predstavljen na Zimskoj školi fizike u Osijeku - 6. veljače 2016.
ISE projekt predstavljen na Zimskoj školi fizike u Osijeku - 6. veljače 2016. ISE projekt predstavljen na Zimskoj školi fizike u Osijeku - 6. veljače 2016.
ISE projekt predstavljen na Zimskoj školi fizike u Osijeku - 6. veljače 2016.
 
01. izvjesce o virtualnoj ucionici rn I
01. izvjesce o virtualnoj ucionici rn I01. izvjesce o virtualnoj ucionici rn I
01. izvjesce o virtualnoj ucionici rn I
 
Izvjesce tzk vu szz exp
Izvjesce tzk vu szz expIzvjesce tzk vu szz exp
Izvjesce tzk vu szz exp
 

Similar to Vh mentorstvo pripravniku osijek, 7.1.2014-urucak

Interaktivni medicinski centar obrazovanja (InterMeCo) hrvatskih medicinskih...
Interaktivni medicinski centar obrazovanja (InterMeCo) hrvatskih medicinskih...Interaktivni medicinski centar obrazovanja (InterMeCo) hrvatskih medicinskih...
Interaktivni medicinski centar obrazovanja (InterMeCo) hrvatskih medicinskih...Sunčana Kukolja Taradi
 
Erasmus + Povećajmo UM OŠ Nikole Tesle Portugal Metode a aktivno učenje i pov...
Erasmus + Povećajmo UM OŠ Nikole Tesle Portugal Metode a aktivno učenje i pov...Erasmus + Povećajmo UM OŠ Nikole Tesle Portugal Metode a aktivno učenje i pov...
Erasmus + Povećajmo UM OŠ Nikole Tesle Portugal Metode a aktivno učenje i pov...mesictihana
 
2003 odg.za kolok.didaktika 2
2003 odg.za kolok.didaktika 22003 odg.za kolok.didaktika 2
2003 odg.za kolok.didaktika 2Francuz Vedran
 
11. izvjesce o virtualnoj ucionici xi
11. izvjesce o virtualnoj ucionici xi11. izvjesce o virtualnoj ucionici xi
11. izvjesce o virtualnoj ucionici xiSkolazazivot
 
Skolski Kurikulum za 10/11 godinu
Skolski Kurikulum za 10/11 godinuSkolski Kurikulum za 10/11 godinu
Skolski Kurikulum za 10/11 godinuDarko Rakić
 
2. radionica - 03 - Kurikulum temeljen na ishodima učenja (školski i predmetn...
2. radionica - 03 - Kurikulum temeljen na ishodima učenja (školski i predmetn...2. radionica - 03 - Kurikulum temeljen na ishodima učenja (školski i predmetn...
2. radionica - 03 - Kurikulum temeljen na ishodima učenja (školski i predmetn...petzanet.HR Kurikulum
 
Roditeljski sastanci Škola za život
Roditeljski sastanci Škola za životRoditeljski sastanci Škola za život
Roditeljski sastanci Škola za životSkolazazivot
 
Izvjestaj frontalna vu pov os
Izvjestaj frontalna vu pov osIzvjestaj frontalna vu pov os
Izvjestaj frontalna vu pov osSkolazazivot
 
08. izvjesce o virtualnoj ucionici viii.
08. izvjesce o virtualnoj ucionici viii.08. izvjesce o virtualnoj ucionici viii.
08. izvjesce o virtualnoj ucionici viii.Skolazazivot
 
Povijest (prezentacija kurikuluma za osnovne skole)
Povijest (prezentacija kurikuluma za osnovne skole)Povijest (prezentacija kurikuluma za osnovne skole)
Povijest (prezentacija kurikuluma za osnovne skole)Miljenko Hajdarović
 
Projektna nastava u obrazovanju - Razvoj i provedba modula za učenje i poučav...
Projektna nastava u obrazovanju - Razvoj i provedba modula za učenje i poučav...Projektna nastava u obrazovanju - Razvoj i provedba modula za učenje i poučav...
Projektna nastava u obrazovanju - Razvoj i provedba modula za učenje i poučav...Andreja Marcetić
 
03. izvjesce o virtualnoj ucionici rn iii.
03. izvjesce o virtualnoj ucionici rn iii.03. izvjesce o virtualnoj ucionici rn iii.
03. izvjesce o virtualnoj ucionici rn iii.Skolazazivot
 

Similar to Vh mentorstvo pripravniku osijek, 7.1.2014-urucak (20)

Interaktivni medicinski centar obrazovanja (InterMeCo) hrvatskih medicinskih...
Interaktivni medicinski centar obrazovanja (InterMeCo) hrvatskih medicinskih...Interaktivni medicinski centar obrazovanja (InterMeCo) hrvatskih medicinskih...
Interaktivni medicinski centar obrazovanja (InterMeCo) hrvatskih medicinskih...
 
ISE - uvod u izradu scenarija učenja
ISE - uvod u izradu scenarija učenjaISE - uvod u izradu scenarija učenja
ISE - uvod u izradu scenarija učenja
 
Usavrsavanje ppt
Usavrsavanje pptUsavrsavanje ppt
Usavrsavanje ppt
 
Hrvatski kvalifikacijski okvir
Hrvatski kvalifikacijski okvirHrvatski kvalifikacijski okvir
Hrvatski kvalifikacijski okvir
 
Microsoft word 04_h
Microsoft word 04_hMicrosoft word 04_h
Microsoft word 04_h
 
Erasmus + Povećajmo UM OŠ Nikole Tesle Portugal Metode a aktivno učenje i pov...
Erasmus + Povećajmo UM OŠ Nikole Tesle Portugal Metode a aktivno učenje i pov...Erasmus + Povećajmo UM OŠ Nikole Tesle Portugal Metode a aktivno učenje i pov...
Erasmus + Povećajmo UM OŠ Nikole Tesle Portugal Metode a aktivno učenje i pov...
 
Children with special needs
Children with special needsChildren with special needs
Children with special needs
 
Subjektivni i objektivni_cimbenici_vrednovanja-skup_za_pripravnike,osijek_4.1...
Subjektivni i objektivni_cimbenici_vrednovanja-skup_za_pripravnike,osijek_4.1...Subjektivni i objektivni_cimbenici_vrednovanja-skup_za_pripravnike,osijek_4.1...
Subjektivni i objektivni_cimbenici_vrednovanja-skup_za_pripravnike,osijek_4.1...
 
2003 odg.za kolok.didaktika 2
2003 odg.za kolok.didaktika 22003 odg.za kolok.didaktika 2
2003 odg.za kolok.didaktika 2
 
11. izvjesce o virtualnoj ucionici xi
11. izvjesce o virtualnoj ucionici xi11. izvjesce o virtualnoj ucionici xi
11. izvjesce o virtualnoj ucionici xi
 
Kineziološka metodika u RN
Kineziološka metodika u RNKineziološka metodika u RN
Kineziološka metodika u RN
 
Skolski Kurikulum za 10/11 godinu
Skolski Kurikulum za 10/11 godinuSkolski Kurikulum za 10/11 godinu
Skolski Kurikulum za 10/11 godinu
 
2. radionica - 03 - Kurikulum temeljen na ishodima učenja (školski i predmetn...
2. radionica - 03 - Kurikulum temeljen na ishodima učenja (školski i predmetn...2. radionica - 03 - Kurikulum temeljen na ishodima učenja (školski i predmetn...
2. radionica - 03 - Kurikulum temeljen na ishodima učenja (školski i predmetn...
 
Roditeljski sastanci Škola za život
Roditeljski sastanci Škola za životRoditeljski sastanci Škola za život
Roditeljski sastanci Škola za život
 
Izvjestaj frontalna vu pov os
Izvjestaj frontalna vu pov osIzvjestaj frontalna vu pov os
Izvjestaj frontalna vu pov os
 
Stažiranje i stručni ispitippt klara
Stažiranje i stručni ispitippt klaraStažiranje i stručni ispitippt klara
Stažiranje i stručni ispitippt klara
 
08. izvjesce o virtualnoj ucionici viii.
08. izvjesce o virtualnoj ucionici viii.08. izvjesce o virtualnoj ucionici viii.
08. izvjesce o virtualnoj ucionici viii.
 
Povijest (prezentacija kurikuluma za osnovne skole)
Povijest (prezentacija kurikuluma za osnovne skole)Povijest (prezentacija kurikuluma za osnovne skole)
Povijest (prezentacija kurikuluma za osnovne skole)
 
Projektna nastava u obrazovanju - Razvoj i provedba modula za učenje i poučav...
Projektna nastava u obrazovanju - Razvoj i provedba modula za učenje i poučav...Projektna nastava u obrazovanju - Razvoj i provedba modula za učenje i poučav...
Projektna nastava u obrazovanju - Razvoj i provedba modula za učenje i poučav...
 
03. izvjesce o virtualnoj ucionici rn iii.
03. izvjesce o virtualnoj ucionici rn iii.03. izvjesce o virtualnoj ucionici rn iii.
03. izvjesce o virtualnoj ucionici rn iii.
 

More from Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency

More from Agencija za odgoj i obrazovanje - Education and Teacher Training Agency (20)

naslov
naslovnaslov
naslov
 
IzbornaNastava-TK-5.raz
IzbornaNastava-TK-5.razIzbornaNastava-TK-5.raz
IzbornaNastava-TK-5.raz
 
IzbornaNastava-TK-6.raz.
IzbornaNastava-TK-6.raz.IzbornaNastava-TK-6.raz.
IzbornaNastava-TK-6.raz.
 
IzbornaNastava-TK-8.raz
IzbornaNastava-TK-8.razIzbornaNastava-TK-8.raz
IzbornaNastava-TK-8.raz
 
IzbornaNastava-TK-7.raz
IzbornaNastava-TK-7.razIzbornaNastava-TK-7.raz
IzbornaNastava-TK-7.raz
 
Info@Edu 4_Trogir_2015
Info@Edu 4_Trogir_2015Info@Edu 4_Trogir_2015
Info@Edu 4_Trogir_2015
 
DaniTehnickeKulture_Trogir_2015.
DaniTehnickeKulture_Trogir_2015.DaniTehnickeKulture_Trogir_2015.
DaniTehnickeKulture_Trogir_2015.
 
Ucenje kroz igru (Maja Barbic)
Ucenje kroz igru (Maja Barbic)Ucenje kroz igru (Maja Barbic)
Ucenje kroz igru (Maja Barbic)
 
Sat kodiranja hour of code (Davor Banovic)
Sat kodiranja  hour of code (Davor Banovic)Sat kodiranja  hour of code (Davor Banovic)
Sat kodiranja hour of code (Davor Banovic)
 
Projekt karijernog savjetovanja ucenika (Renato Barisic)
Projekt karijernog savjetovanja ucenika (Renato Barisic)Projekt karijernog savjetovanja ucenika (Renato Barisic)
Projekt karijernog savjetovanja ucenika (Renato Barisic)
 
Pocetnica proogramiranja (Marina Cicin Sain i Snjezana Babic)
Pocetnica proogramiranja (Marina Cicin Sain i Snjezana Babic)Pocetnica proogramiranja (Marina Cicin Sain i Snjezana Babic)
Pocetnica proogramiranja (Marina Cicin Sain i Snjezana Babic)
 
Office mix (Zeljka Knezovic)
Office mix (Zeljka Knezovic)Office mix (Zeljka Knezovic)
Office mix (Zeljka Knezovic)
 
Office 365 za os i ss (Zeljka Knezovic)
Office 365 za os i ss (Zeljka Knezovic)Office 365 za os i ss (Zeljka Knezovic)
Office 365 za os i ss (Zeljka Knezovic)
 
Mema (Marina icin Sain i Snjezana Babic)
Mema (Marina icin Sain i Snjezana Babic)Mema (Marina icin Sain i Snjezana Babic)
Mema (Marina icin Sain i Snjezana Babic)
 
Ict4 scf (Darko Vencl)
Ict4 scf (Darko Vencl)Ict4 scf (Darko Vencl)
Ict4 scf (Darko Vencl)
 
Ict curricula (Viktorija Hrzica)
Ict curricula (Viktorija Hrzica)Ict curricula (Viktorija Hrzica)
Ict curricula (Viktorija Hrzica)
 
Code eu (Ivana Ruzic)
Code eu (Ivana Ruzic)Code eu (Ivana Ruzic)
Code eu (Ivana Ruzic)
 
GOO u nastavnim temama iz informatike u srednjoj skoli
GOO u nastavnim temama iz informatike u srednjoj skoliGOO u nastavnim temama iz informatike u srednjoj skoli
GOO u nastavnim temama iz informatike u srednjoj skoli
 
GOO u nastavnim temama iz informatike u osnovnoj skoli
GOO u nastavnim temama iz informatike u osnovnoj skoliGOO u nastavnim temama iz informatike u osnovnoj skoli
GOO u nastavnim temama iz informatike u osnovnoj skoli
 
Sid 2013-rn
Sid 2013-rnSid 2013-rn
Sid 2013-rn
 

Vh mentorstvo pripravniku osijek, 7.1.2014-urucak

 • 1. Mentorstvo pripravniku i polaganje stručnoga ispita Stručna sprema učitelja i nastavnika određena je: - Člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, …) - Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96) i Pravilnik o dopuni Pravilnika… (NN 56./2001) - Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96.) i - Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 80/99.) SVRHA je pripravničkog staža: osposobiti učitelje, stručne suradnike i nastavnike (u daljnjem tekstu: učitelji) bez radnog iskustva za uspješno, stručno i samostalno obavljanje poslova u osnovnoj odnosno srednjoj školi. Zakonska regulativa - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, …..) Članak 108., 109. i 110. - Zakon o radu (Narodne novine, broj 149/09) Podzakonski akti - Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj, 88/03) - Poslovnik o radu komisije za stažiranje i komisije za polaganje stručnog ispita (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa 5/96) I još … - Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 112/10.) - Nacionalni okvirni kurikulum (http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=18247) - Nastavni plan i program za osnovnu školu (http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=14181) - Nastavni planovi i programi za srednje škole dijelom su dostupni na stranicama NCVVO, većim dijelom u papirnatom obliku (Glasni Ministarstva, Prosvjetni vjesnik…) pisani za određene strukovne programe - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008.) - Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008.) Operativni program stažiranja - Povjerenstvo za stažiranje izrađuje operativni program stažiranja za svakog pojedinog pripravnika i odgovorno je za njegovo provođenje i eventualne prilagodbe tijekom cijele godine stažiranja
 • 2. - Program stažiranja se sastoji od općeg i metodičkog dijela Opći dio - Ustav Republike Hrvatske, zakoni, pravilnici… - Nadležne institucije - Djelatnost i ustroj odgojno-obrazovne ustanove - Opća deklaracija o ljudskim pravima - Konvencija o pravima djeteta - Poslovi razrednika i suradnja s roditeljima - Komunikacija s učenicima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa - Pedagoška dokumentacija - Školske obveze i prava učitelja Metodički dio - Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih sadržaja nastave informatike - Organiziranje, pripremanje i izvođenje nastave - Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika u nastavi informatike - Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala, udžbeničke i stručne literature te drugih izvora znanja Obveze škole - imenovati povjerenstvo za stažiranje (ravnatelj, mentor – sustručnjak, stručni suradnik) - izraditi operativni program stažiranja (najkasnije 15 dana od početka rada pripravnika) i dostaviti AZOO - prijaviti stažiranje (najkasnije 30 dana od dana početka rada pripravnika AZOO na obrascu SI-1) - uključiti pripravnika u planiranje i programiranje, pružati pomoć pripravniku, pratiti i vrednovati ostvarivanje programa stažiranja Obveze Povjerenstva - Izrađuje operativni program stažiranja - Radi u punom sastavu - Pružaju stalnu stručno-pedagošku i metodičku pomoć - Obvezni su nazočiti najmanje dva puta po dva sata na redovnoj nastavi ili ostalim oblicima odgojno-obrazovnog rada pripravnika - Prilaže izvješće (SI-2) o ostvarivanju Programa stažiranja (evidenciju o ostvarivanju programa vodi svaki član Povjerenstva) Obveze mentora - Stalna suradnja s pripravnikom - Obvezan nazočiti na nastavnim satima pripravnika 10 sati - Vodi evidenciju o praćenju - Prilaže EVIDENCIJU o ostvarivanju metodičkog dijela Programa Promjena škole ili prekid stažiranja - prelazak u drugu školu: prethodna škola obvezna sastaviti izvješće (SI-2)
 • 3. - o ostvarenom pripravničkom stažu u njoj prekid zbog duže odsutnosti (bolovanje, rodiljni dopust i sl.): izvijestiti AZOO Metodički je dio najzastupljeniji dio programa pripravničkoga staža Najviše je vremena tijekom stažiranja posvećeno hospitiranju pripravnika u nastavi koju je izvodio mentor te samostalnom pripravnikovom održavanju nastave pred članovima Povjerenstva za stažiranje. Kompetencije na kraju pripravničkoga stažiranja - Poznavanje predmeta - Znanje o razvoju i učenju djece/učenika - Prilagođavanje nastave potrebama učenika - Primjena raznovrsnih nastavnih metoda i strategija učenja - Motivacija u učionici i organizacijske vještine - Komunikacijske vještine - Vještine planiranja - Ocjenjivanje, praćenje i vrjednovanje učenja učenika - Profesionalna posvećenost i odgovornost - Partnerstvo (timski rad) STRUČNI ISPIT CILJ: Utvrđivanje profesionalne, poglavito metodičko - didaktičke i pedagoško - psihološke osposobljenosti pripravnika za samostalan odgojno-obrazovni rad. Ispitni rokovi Srednje škole: 1. rok: od 10. veljače do 10. travnja 2. rok: od 10. listopada do 10. prosinca Osnovne škole: 1. rok: od 15. siječnja do 1. ožujka 2. rok: od 15. travnja do 1. lipnja 3. rok: od 1. listopada do 15. studenoga Prva prijava stručnoga ispita - PRIJAVNICA (SI-3) za polaganje stručnog ispita - IZVJEŠĆE povjerenstva o rezultatima stažiranja (SI-2) - ovjerena* preslika DIPLOME ili rješenja o priznavanju strane diplome (‘nostrifikacija’) - nenastavnički studiji: ovjerena* preslika isprave o položenom PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKOM obrazovanju - EVIDENCIJA (mentora/povjerenstva) o prisutnosti satima pripravnika * dovoljno je da škola ovjeri dokumente službenim pečatom Ponovljena prijava stručnoga ispita - PRIJAVNICA (SI-3) za polaganje stručnog ispita - PONAVLJAČI:
 • 4. dokaz o plaćenim troškovima dijela ispita koji se ponavlja (račun škole u kojoj sjedište ispitnog povjerenstva) Ispitno povjerenstvo Sastav ispitnog povjerenstva: - viši savjetnik Agencije za odgoj i obrazovanje – predsjednik - ispitivač metodike iz redova sveučilišnih profesora metodike ili istaknutih učitelja/nastavnika - mentor na ispitu – sustručnjak pripravnika - ravnatelj škole u kojoj se polaže SI - učitelj/nastavnik hrvatskoga jezika Osnovne škole - Informatika - Viktorija Hržica, prof. - mr. sc. Slavko Petrinšak - Ivica Rumora, prof. - Marija Anić, dipl. uč. - Silvana Medvedović, prof. – predsjednica – ispitivač metodike – sustručnjak – ravnateljica škole - lektorica Sjedište: OŠ svete Ane u Osijeku, Osijek, Svete Ane 2 Srednje škole - Informatika - Viktorija Hržica, prof. - mr. sc. Slavko Petrinšak - Natalija Stjepanek, prof. - Lidija Žaper, prof. - Marijana Biljan, prof. – predsjednica – ispitivač metodike – sustručnjak – ravnateljica škole - lektorica Sjedište: Ekonomska i upravna škola Osijek, Osijek, Trg Svetog Trojstva 4 Osnovne škole – Tehnička kultura - Viktorija Hržica, prof. – predsjednica - Antun Ptičar, prof. – ispitivač metodike - Vlado Vranješ, prof. – sustručnjak - Zlatko Đurković – ravnatelj škole - Ksenija Budija, prof. – lektorica Sjedište: OŠ Frana Krste Frankopana, Osijek, Frankopanska 64 Stručni se ispit sastoji od: - pisani rad - napisana priprava za nastavni sat i izvođenje nastavnoga sata (ogledni sat)
 • 5. - usmeni ispit uspjeh na svakom dijelu ispita je „položio” ili „nije položio” Ukoliko je ocjena iz pisanoga rada ili oglednoga sata „nije položio”, kandidat ne može polagati usmeni dio ispita, a pri ponovnom polaganju polaže se dio ispita koji nije položen Izvođenje nastavnoga sata - jedan školski sat (45 minuta) - obavezne su konzultacije s mentorom (sustručnjakom) Usmeni dio ispita Nakon položenog : o pisanoga rada i o izvedbe nastavnog sata - osvrt na pisani rad: o ocjena pismenosti - učitelj/nastavnik hrvatskog jezika o stručno-metodička obrada teme – ispitivač metodike, - osvrt na nastavni sat – metodičar, savjetnik, mentor - pitanja iz metodike – metodičar, savjetnik - pitanja iz općeg dijela programa - ravnatelj Kandidati koji su položili stručni ispit dobivaju: - Potvrdu o položenom stručnom ispitu - neposredno nakon ispita - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu - unutar 6 mjeseci od dana polaganja Prvom licencom za rad učitelja, nastavnika i stručnih suradnika smatra se isprava o položenom stručnom ispitu. Korisne stranice www.azoo.hr www.mzos.hr www.ncvvo.hr www.carnet.hr/referalni/obrazovni ahyco.ffri.hr/metodika/predavanja.htm www.ucitelji.hr www.skole.hr www.slideshare.net/vhrzica http://skola.sys.hr/ http://edupoint.carnet.hr/ ttp://www.one45.com/teachingperspectives/PDF/goodteaching.pdf http://www.teachingperspectives.com/