E-potencije (online tečaj u nastavi matematike)

3,876 views

Published on

Autorice: Antonela Czwyk Marić, Zdravstvena škola, Split i Ivana Sarić, Osnovna škola Brda, Split

Opis: U ovom radu opisan je projekt uvođenja e-learning tečaja E-Potencije u nastavu matematike osnovne i srednje škole, kao i kontekst projekta.

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,876
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E-potencije (online tečaj u nastavi matematike)

 1. 1. E-potencije Antonela Czwyk Marić , Ivana Sarić
 2. 2. E-potencije <ul><li>Dizajneri online tečaj a u nastavi matematike </li></ul><ul><li>Antonela Czwyk Marić </li></ul><ul><li>Zdravstvena škola, Split </li></ul><ul><li>Ivana Sarić </li></ul><ul><li>Osnovna škola Brda, Split </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Rezultat suradnje na ELA-i </li></ul><ul><li>implementirati naše stavove i vještine izrade e-learning sadržaja </li></ul><ul><li>Tečaj je izrađen u Moodle uz potporu CARNeta http://moodle.carnet.hr/course/view.php?id=355 </li></ul>
 4. 5. Cilj p rojekt a <ul><li>mentoriran i tečaj iz matematike </li></ul><ul><li>korelacijske veze s ostalim nastavnim predmetima </li></ul><ul><li>ukaz ati učenicima smisao i primjenu potencija u stvarnom životu </li></ul><ul><li>o b rada nastavno g gradiv a prema nastavnom planu i programu osnov ne i sredn je škol e </li></ul><ul><li>motivacija učenika </li></ul>
 5. 6. <ul><li>na satovima matematike </li></ul><ul><li>ponuditi kao dodatn i rad učenicima </li></ul><ul><li>pomoć u priprem i za državnu maturu </li></ul><ul><li>primjeniti na više razina suradnje među učenicima (OŠ i SŠ) </li></ul>Primjena
 6. 7. <ul><li>Takav se sadržaj može višestruko koristiti: </li></ul><ul><ul><li>u OŠ kada prvi put uče potencije </li></ul></ul><ul><ul><li>1.srednje  „ponavljaju“ potencije i povezuju s korijenima </li></ul></ul><ul><ul><li>2. srednje – uvod za Eksponencijalnu funkciju i njen graf </li></ul></ul><ul><li>U početku bi bio kombinirani oblik nastave(hibridni) a postepeno samo online. </li></ul>Primjena
 7. 8. <ul><li>gotovo svi učeni ci ima ju kod kuće računalo i pristup internetu </li></ul><ul><li>mogu koristiti računala u školi </li></ul><ul><li>koriste razne uslug e interneta (zabava) </li></ul><ul><li>p oznaju portal Nikola Tesla </li></ul><ul><li>vide o konferencij e (SŠ) </li></ul><ul><li>digitaln i urođen ici ( Prensky ) - učenje  usmjeriti na način koji koriste njihove „urođene“ vještine </li></ul>Analiza učenika
 8. 9. <ul><li>Osnovna informatička pismenost </li></ul><ul><li>( nastava Računalstva i izborna: Internet,e-mail,…) </li></ul><ul><li>f2f radionicama </li></ul><ul><li>(upoznati se sa sučeljem, načinom rada i korištenja sadržaja u tečaju) </li></ul>Preduvjeti (predznanja)
 9. 10. <ul><li>Matematičko predznanje: </li></ul><ul><ul><li>osnovne matematičke operacije (zbrajanje, množenje, dijeljenje i rad sa zagradama u skupu realnih brojeva), </li></ul></ul><ul><ul><li>kvadriranje i kubiranje brojeva, </li></ul></ul><ul><ul><li>računanje s algebarskim izrazima, </li></ul></ul><ul><ul><li>pojam algebarskog izraza (monom, binom, polinom…), </li></ul></ul><ul><ul><li>računanje drugog korijena … </li></ul></ul>Predznanja
 10. 11. <ul><li>Planirani sadržaj online tečaja izrađenom je po nastavno m plan u i program u redovne nastave matematike u strukovnoj školi za 1.  i 2. razred , te 8. razreda OŠ </li></ul><ul><li>prikazan je dijagramom </li></ul>Analiza sadržaja
 11. 13. <ul><li>  </li></ul><ul><li>Usvojiti pojam potencije, računanja s potencijama, primjena na algebarske izraze, pojam eksponencijalne funkcije, uočiti svojstva  grafa </li></ul><ul><li>usvajati nove metode i pristupe učenja pomoću računala </li></ul><ul><li>stjecanje vještina komunikacija za razmjenu znanja </li></ul><ul><li>sposobnost samotestiranja, evaluacije </li></ul><ul><li>korelacija sa drugim predmetima (fizika, biologija, kemija, računalstvo, geografija, …). </li></ul>Ciljevi učenja
 12. 14. <ul><li>odabrati, prilagoditi i usavršiti (kroz povratne informacije, procjenu znanja i promišljanje) obrazovne aktivnosti online nastave koje maksimalno iskorištavaju prednosti weba (T.Anderson) </li></ul>Zadatak dizajnera i nastavnika
 13. 15. <ul><li>Dizajniranje usmjereno učeniku </li></ul><ul><li>revizij a (u svakoj fazi ) </li></ul><ul><li>podrža ti sve vrste interakcija: učenika, sadržaja i nastavnika </li></ul><ul><li>d iskusije  </li></ul><ul><li>samoprocjen a znanja </li></ul><ul><li>evaluacij a tečaja </li></ul><ul><li>razvijati kognitivne postupke učenja - samostalnim usvajanjem novih pojmova trajno ugradi t i nova znanja i integrira t i ih sa već postojećim </li></ul>Zadatak dizajnera i nastavnika
 14. 16. <ul><li>Udžbenik i zbirka zadataka za 1.razred strukovnih škola, Sanja Varošanec, Element, ZG 2007 </li></ul><ul><li>Portal Nikola Tesla, </li></ul><ul><li>Priručnik za Moodle, Ivana Bosančić (dodatna literatura za nastavnike i dizajnere) </li></ul><ul><li>  online enciklopedija https://enciklopedija.carnet.hr/ </li></ul>Nastavni materijali
 15. 17. <ul><li>Koristit ćemo LMS – sustav za upravljanje učenjem </li></ul><ul><li>Moodle – alat otvorenog koda </li></ul><ul><li>Tehnologij a ima svrhu </li></ul><ul><ul><li>poticanja učenja, </li></ul></ul><ul><ul><li>vizualizacije matematičkih pojmova </li></ul></ul><ul><ul><li>primjene u stvarnom životu </li></ul></ul><ul><ul><li>uspostavljanje boljih koleracijskih veza s ostalim nastavnim predmetima </li></ul></ul><ul><li>Mentoriran o online učenje – individualn o, prilagođeno (raspored i trajanje) </li></ul><ul><li>Uloga m entor a (upute, poticanje, komunikacija, pomoć…)   </li></ul>Procjena tehnologije
 16. 18. SECTIONS analiz a <ul><li>učenici (brzi pristup internetu, osnovne vještine na računalu, edukacija u Moodle okruženju) </li></ul><ul><li>lakoća (Učenici, implementacija materijala, funkcionalnost) </li></ul><ul><li>financije- nekomercijalni softver </li></ul><ul><li>tehnologija i mediji će se koristiti prvenstveno u svrhu učenja i razvijanja kritičkog mišljenja, osjećaja odgovornosti </li></ul><ul><li>interaktivnost učenika i nastavnih sadržaja, osigurati komunikaciju </li></ul><ul><li>organiziranje tima podrške pri implementaciji i održavanju LMS sustava, edukacija učitelja i učenika </li></ul><ul><li>sasvim   novi alat i novi način učenja </li></ul><ul><li>brzina uvođenja softvera i primjena ovisi o ažurnosti nastavnika i podršk e </li></ul>
 17. 19. <ul><li>r ačunalo </li></ul><ul><li>pristup internetu </li></ul><ul><li>korisnički podaci za pristup LMS-u, </li></ul><ul><li>tehnička podrška </li></ul><ul><li>računalna učionica </li></ul><ul><li>p rojektni tim : instrukcijsk i dizajner, dva nastavnika stručnjaka za matematiku, tehničk a podršk a – nastavnik informatike, voditelj projekta </li></ul>Potrebni resursi
 18. 20. <ul><li>Microsoft Office (PowerPoint, Word…) </li></ul><ul><li>Audacity -  Audio zapis </li></ul><ul><li>Wiris Formula Editora   - matematičke simbole i formule </li></ul>Ostali alati
 19. 21. <ul><li>samostalni strijelci </li></ul><ul><li>nema iskustava timskog rada </li></ul><ul><li>financijska sredstva su minimalna, vrijeme rada  tima neprocjenjivo, ali se neće naplatiti </li></ul><ul><li>otpor učenika ili njihovih roditelja </li></ul><ul><li>uvrstiti u redovni plan nastave matematike </li></ul><ul><li>načini praćenja i ocjenjivanja </li></ul><ul><li>ne pretjera ti u količini informacija i zada taka </li></ul><ul><li>( motivirati , ne preopteretiti ) </li></ul><ul><li>Teško procijeniti pedagoške vrijednosti - e-pedagogija ? </li></ul>Problemi/izazovi
 20. 22. <ul><li>biheviorističke, kognitivne i konstruktivističke vještine učenja </li></ul><ul><li>diskusije - poticanje učenika na razmišljanje i razmijenu razmišljanja o gradivu kroz određene matematičke teme </li></ul><ul><li>pisanje eseja - istraživački zadatak potič e učenike na usvajanj e vještina informacijske pismenosti i vještin e izražavanj a </li></ul>Aktivnosti
 21. 23. <ul><li>dizajneri </li></ul><ul><li>nastavnici matematike </li></ul><ul><li>uključiti ostale predmetne nastavnike </li></ul><ul><li>pedagog i psiholog </li></ul><ul><li>učenik  ! </li></ul>Evaluacija tečaja
 22. 24. <ul><li>pripreme i implementacije tečaja 1 godina </li></ul><ul><li>Trajanje samog tečaja 2 mjeseca </li></ul><ul><li>zahtjeva neprekidne izmjene i prilagodbe </li></ul>Vrijeme realizacije
 23. 25. <ul><li>Prednost online tečaj s mentorom pred web sjedištem - učenici ozbiljnije i odgovornije prihvaćaju rad uz prisustvo nastavnika koji ga prati, potiče i usmjerava kroz proces usvajanja znanja </li></ul><ul><li>U LMS-u sadržaj je lakše “dozirati” i vremenski odrediti kada se i kojim redom određeni sadržaji, pravila i postupci usvajaju i uvježbavaju </li></ul><ul><li>Za budući razvoj tečaja razmotriti uključivanje i drugih alata i uz veću interaktivnost podržati nastavne sadržaje matematike </li></ul><ul><li>proširivanja tima i popravljanje dizajna pojedinih materijala </li></ul>Zaključak:
 24. 26. <ul><li>Hvala na pažnji! </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×