MODUL GRAFIK BERKOMPUTER

3,339 views

Published on

TING 4&5

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,339
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
49
Actions
Shares
0
Downloads
74
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MODUL GRAFIK BERKOMPUTER

 1. 1. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah1PENGENALANPentaksiran Mata Pelajaran Vokasional dilaksanakan secara berasaskan sekolah dan berpusat.Pentaksiran berasaskan sekolah dikendalikan oleh guru mata pelajaran berkenaan seiring denganproses pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran berasaskan sekolah mentaksir eviden proses daneviden produk bagi sesuatu kompetensi. Penskoran kompetensi calon bagi sesuatu modulpentaksiran dilaporkan dalam Sijil Mata Pelajaran Vokasional. Pentaksiran secara berpusatdilaksanakan secara bertulis yang mentaksir eviden pengetahuan dikendalikan sama seperti matapelajaran Sijil Pelajaran Malaysia yang lain.Dokumen pentaksiran ini disediakan untuk membantu guru pentaksir, calon, pentadbir sekolah danpihak lain yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti pentaksiran yang dijalankan disekolah.Dokumen pentaksiran ini mengandungi maklumat berkaitan dengan Organisasi dan SyaratPentaksiran, Instrumen Pentaksiran, Panduan Merekod dan Menyimpan Eviden, Panduan PenskoranSerta Maklumat Am Untuk Calon.
 2. 2. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah2ORGANISASI DAN SYARAT PENTAKSIRANOrganisasi PentaksiranModul pentaksiran yang dijelmakan daripada modul pembelajaran menjadi asas kepada pentaksirantentang penguasaan calon dalam sesuatu kompetensi. Pentaksiran berasaskan sekolah melibatkanproses mengumpul eviden yang dikendalikan oleh guru mata pelajaran berkenaan, yang bertindaksebagai pentaksir. Ia bertujuan untuk mentaksir kompetensi calon dalam sesuatu modul denganmerujuk kepada sesuatu kriteria yang ditentukan sebelum dihakimi sama ada calon telah kompetenatau belum.Syarat PentaksiranPentaksiran kompetensi yang dilaksanakan berasaskan sekolah hendaklah menggunakan ModulPentaksiran bagi Mata Pelajaran Vokasional yang berkenaan.Pentaksiran dijalankan sepanjang tingkatan 4 dan 5 apabila calon menyatakan kesediaan untukditaksir. Proses pentaksiran dilaksanakan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran.Tempoh PentaksiranPentaksiran berasaskan sekolah dilaksanakan pada : Tingkatan 4 dari bulan Januari hingga Disember. Tingkatan 5 dari bulan Januari hingga Julai.
 3. 3. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah3Pentaksiran UlanganPengulangan pentaksiran boleh dilakukan jika calon belum kompeten dalam sesuatu kompetensiyang ditaksir.Keputusan untuk menentukan samada seseorang calon itu kompeten atau belum kompeten adalahberdasarkan kepada eviden yang ditunjukkan oleh calon untuk dihakimi.Calon hendaklah diberi maklum balas oleh pentaksir tentang kesilapan yang dilakukan bagi sesuatukriteria atau kompentensi yang dicatatkan sebagai belum kompeten.Calon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten kompetensi dan kompeten semua kompetensiuntuk kompeten modul. Jika calon belum kompeten, calon diberi peluang untuk mengulangikompetensi dalam modul yang sama atau modul yang lain atau ulang keseluruhan modul. Calondiberi peluang mengulang sehingga calon kompeten atau tamat tempoh pentaksiran.
 4. 4. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah4Keperluan Am Untuk Aktiviti PentaksiranPihak sekolah hendaklah menamakan guru Mata Pelajaran Vokasional sebagai pentaksir untukdilatih oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan seterusnya dilantik menjadi pantaksir.Pentaksiran hendaklah dijalankan berdasarkan standard yang ditetapkan. Oleh itu semua pentaksirperlulah menjalani latihan dan ditauliahkan pelantikannya supaya proses mentaksir dapatdilaksanakan dengan mematuhi standard yang ditetapkan.Proses pentaksiran mungkin melibatkan penggunaan atau pengendalian alat, mesin, bahan dankelengkapan yang merbahaya. Pihak sekolah bertanggungjawab memastikan aspek keselamatandan kesihatan calon dipatuhi semasa proses pentaksiran dilaksanakan.Calon perlulah diberi peluang dan kemudahan untuk menggunakan peralatan dan kelengkapan bagimenyempurnakan aktiviti dalam melaksanakan sesuatu tugasan.Pentaksir wajib memastikan bahawa eviden proses dan eviden produk yang dikemukakan untukditaksir adalah hasil kerja calon itu sendiri.Eviden proses dan eviden produk hendaklah direkod dan disimpan untuk tujuan penyelarasan danpengendalian pentaksiran semula.
 5. 5. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah5Sumbangan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Terhadap Gred MPV di Peringkat SPM.Syarat kelayakan minimum untuk penggredan MPV di peringkat SPM ialah calon telahmenyempurnakan dan kompeten sekurang-kurangnya 30% daripada keseluruhan modul bagi MPVpilihannya.Calon akan memperoleh gred 8E dalam sijil SPM jika hanya kompeten 30% daripada keseluruhanmodul bagi Mata Pelajaran Vokasional pilihannya.
 6. 6. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah6INSTRUMEN PENTAKSIRANBagi tujuan pentaksiran Mata Pelajaran Vokasional, modul pentaksiran dijelmakan daripada modulpembelajaran. Setiap modul pentaksiran boleh ditaksir secara berasingan atau berkelompok.Hubungkait antara modul pembelajaran dan modul pentaksiran bagi Mata Pelajaran Vokasionalditunjukkan dalam Jadual 1.
 7. 7. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah7SENARAI MODUL PENTAKSIRAN DAN MODUL PEMBELAJARANGRAFIK BERKOMPUTERMODUL PEMBELAJARAN MODUL PENTAKSIRAN1. GRAFIK DIGITAL DAN KOMUNIKASIVISUALM1. GRAFIK DIGITAL DAN KOMUNIKASIVISUAL2. PERKAKASAN DAN PEMEROLEHANGRAFIKM2. PERKAKASAN DAN PEMEROLEHANGRAFIK3. PERISIAN GRAFIK BITMAPM3. PERISIAN PENYUNTINGAN ADOBEPHOTOSHOP4. PEREKAAN DAN MANIPULASI IMEJGRAFIKM4. PEREKAAN DAN MANIPULASI IMEJ5. PERISIAN GRAFIK VEKTORM5. PERISIAN PENYUNTINGANMACROMEDIA FREEHAND6. ILUSTRASI DAN ANIMASIM6. ILUSTRASI DAN ANIMASIMACROMEDIA FLASH7. PERISIAN PERMODELAN 3DM7. PENGGUNAAN PERISIAN 3D STUDIOMAX8. PERSEMBAHAN KARYA GRAFIKM8. PERSEMBAHAN KARYA GRAFIKDIGITALJadual 1
 8. 8. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah8Bagi membantu guru melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah, dua paparan disediakan iaitu : Paparan Kompetensi, Petunjukan Prestasi dan Eviden Paparan Instrumen dan TugasanPaparan Kompetensi, Petunjukan Prestasi dan EvidenDalam paparan ini ditunjukkan kompetensi yang diterbitkan daripada modul pentaksiran. Dalampentaksiran Mata Pelajaran Vokasional, kompetensi ialah merujuk kepada aras perlakuan yangmengintergrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai termasuk penggunaan alat, bahan dan tekniktertentu untuk menyempurnakan sesuatu modul. Dalam pentaksiran berasaskan sekolah, tahapkemahiran dan nilai yang menunjukkan individu itu kompeten atau belum kompeten dinyatakanmelalui pernyataan kriteria atau standard.Bagi membuktikan bahawa individu itu kompeten atau belum kompeten, beberapa bentuk responsperlu dikutip sebagai eviden. Eviden dalam bentuk proses dan produk dipanggil menggunakanpelbagai jenis instrumen.Paparan Instrumen dan TugasanDalam paparan ini dinyatakan dengan jelas tugasan yang perlu dilakukan oleh pelajar. Tugasanmenyediakan tempat bagi pelajar mempamerkan eviden proses dan eviden produk. Tugasan yangdisediakan bagi setiap kompetensi adalah merujuk kepada pelbagai bentuk aktiviti yang merangkumiarahan, penggunaan alat, bahan dan teknik tertentu.
 9. 9. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah9MODUL 01 : GRAFIK DIGITAL DAN KOMUNIKASI VISUALEVIDENKOD DANKOMPETENSIPETUNJUK PRESTASIPROSES PRODUKPPGB 01/1Menghasilkan contohgrafik yang menunjukkansetiap elemen rekaanFolio yang mempunyaicontoh grafik yangmenunjukkan setiap elemenrekaan, iaitu :1. garisan2. rupa3. bentuk4. warna5. ruang6. tekstur/jalinanKMGB 01Menghasilkanfolio elemenrekaanPPGB 01/2Menyediakan satu contohgrafik dan labelkanelemen rekaan.Tandakan bahagian yangmengaplikasikan elemenrekaan pada contoh grafikPPGB 02/1Mengumpul contoh grafikyang menunjukkan setiapprinsip rekaanFolio yang mempunyaicontoh grafik yangmenunjukkan setiap prinsiprekaan, iaitu :1. harmoni2. kontra3. penegasan4. keseimbangan5. kesatuan6. pergerakanKMGB 02Menghasilkanfolio prinsiprekaanPPGB 02/2Menyediakan satu contohgrafik dan labelkan prinsiprekaan.Tandakan bahagian yangmengaplikasikan prinsiprekaan pada contoh grafikPAPARAN KOMPETENSI, PETUNJUK PRESTASI DAN EVIDEN
 10. 10. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah10EVIDENKOD DANKOMPETENSIPETUNJUKPRESTASI PROSES PRODUKKMGB 03Menghasilkanbayanganpada imejPPGB 03/1Menghasilkan bentukdengan menentukanarah cahaya dan kesanbayang.1. Menghasilkanbentuk2. Menentukan arahcahaya3. Shading4. BayangObjek 3D yang mempunyaiarah cahaya dan kesanbayang denganmenggunkan teknik pencilrendering.PPGB 04/1Mengumpul contohgrafik yangmenunjukkan:1. Gubahan warnaharmoni2. Gubahan warnakontra3. Olahan ton warnamenimbulkan bentuk4. Olahan ton warnamenimbulkan ruangFolio yang mempunyaicontoh grafik yangmenunjukkan:1. Gubahan warnaharmoni2. Gubahan warnakontra3. Olahan ton warnamenimbulkan bentuk4. Olahan ton warnamenimbulkan ruangKMGB 04 :Menghasilkanfolio aplikasiwarna dalamrekaanPPGB 04/1Mengumpul contohgrafik yangmenggunakan gubahanwarna untukmenampakkan kesanmood :1. Ceria2. TenangMengumpul contoh grafikyang mengaplikasikangubahan warna untukmenampakkan kesan :1. Ceria2. Tenang
 11. 11. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah11MODUL 02 : PERKAKASAN DAN PEMEROLEHAN GRAFIKEVIDENKOD DANKOMPETENSIPETUNJUKPRESTASI PROSES PRODUKPPGB 05/1Menghasilkan imejfoto denganmenggunakan kameradigital berdasarkanPrinsip FotografiMenghasilkan imejfoto berdasarkankriteria-kriteriaberikut:1. Focal Length2. Aperture3. Shutter Speed4. Jarak Subjek5. CahayapersekitaranMenghasilkan imej fotoyang baik dari segi:1. Depth of field luas( kawasan kejelasanyang luas )2. Depth of field sempit( kawasan kejelasanyang sempit )KMGB 05Menggunakankamera digitalPPGB 05/2Menghasilkan imejfoto denganmenggunakan kameradigital, berdasarkanteknik fotografi yangditentukanMenghasilkan imejfoto berdasarkankriteria-kriteriaberikut :1. Focal Length2. Aperture3. Shutter Speed4. Jarak Subjek5. CahayapersekitaranMenghasilkan imej fotoyang baik dari segi teknikfotografi :1. Lanskap2. Potret3. Aksi4. Makro5. Alam benda6. Seni bina7. Silhouttes8. Pemandangan WaktuMalamPAPARAN KOMPETENSI, PETUNJUK PRESTASI DAN EVIDEN
 12. 12. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah12EVIDENKOD DANKOMPETENSIPETUNJUKPRESTASI PROSES PRODUKKMGB 06MenggunakanPengimbasPPGB 06/1Menghasilkan imejmelalui pengimbasmengikut settingyang ditetapkandengan betulMeletakkan imej yanghendak diimbasmengikut kedudukanyang dikehendaki :1. Membuatreview/prescan2. Membuat settingimbasan3. Membuat pilihankawasan gambar4. MelakukanPengimbasan5. Menyimpan failMenghasilkan imej digitalyang berkualiti selepasproses pengimbasan
 13. 13. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah13MODUL O3 : PERISIAN PENYUNTINGAN ADOBE PHOTOSHOPEVIDENKOD DANKOMPETENSIPETUNJUKPRESTASI PROSES PRODUKPPGB 07/1Menghasilkan postermengikut prosedurdan langkah-langkahpenghasilan grafikdengan betul.Menghasilkanposter denganmengikutilangkah-langkahseperti :1. Penetapansetting2. MenggunakanSelection Tool,Magic WandTool,Lasso Tool,Marquee Tool,Eraser Tool.3. MenggunakanfungsiLayer Style,Filter,Edit-Image,Edit-Transform.4. MenambahTypeMenghasilkan posterberpandukan langkah-langkah penghasilanyang diberi.KMGB 07 :MenghasilkanposterPPGB 07/2Menghasilkan posterberdasarkan satudaripada tema yangberikut:1. Alam sekitar2. Media komunikasi3. Pelancongan4. Sukan5. Hiburan6. Sains & teknologi7. Pendidikan8. Kesenian dankebudayaan9. Kerohanian10. KesihatanMenghasilkan posterbertema yangmempunyai:1. Ciri-ciri reka bentukgrafik2. Komunikasi visual3. Pengolahan elemendan prinsip rekaanyang sesuai4. Nilai estetikaa. keseluruhan grafikyang mempunyaiidentiti daninterpretasi yangtersendiriPAPARAN KOMPETENSI, PETUNJUK PRESTASI DAN EVIDEN
 14. 14. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah14EVIDENKOD DANKOMPETENSIPETUNJUKPRESTASI PROSES PRODUKKMGB 08 :Menghasilkanproduk grafikbertemaPPGB 08/1Menghasilkan satuproduk grafikbertepatan dengantema yang dipilih:1. Reka bentuk /risalah / leaflet2. Laporan tahunan3. Brosur4. Kulit majalah / fail/ buku5. Kalendar6. Banner7. Bunting8. Streamer9. Flyers10. Billboard11. Cover CD / DVD12. Poskad13. Label danpembungkusanproduk14. Iklan15. HomepageSatu grafik bertema yangmempunyai :1. Ciri-ciri reka bentukgrafik.2. Komunikasi visual3. Pengolahan elemendan prinsip rekaansesuai dengansubject matter4. Mesej adalah jelasdan berkesan5. Nilai estetikaa. Keseluruhangrafik mempunyaiidentiti daninterpretasi yangtersendiri.
 15. 15. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah15EVIDENKOD DANKOMPETENSIPETUNJUKPRESTASI PROSES PRODUKKMGB 09 :Mereka ImejPPGB 09/1Menggunakan teknikperekaanMenggunakan teknikperekaan seperti :1. Distortion2. Pecahan(fragementation)3. Pembesaran(magnification)4. Penghasilan semula(reproduction)5. Pembalikan(reversal)Membentuk imejmenggunakan teknikperekaan berpandukanlangkah-langkahpenghasilan yang diberiKMGB 10 :MemanipulasiimejPPGB 10/1Menggunakan teknikmemanipulasi imejberpandukan langkah-langkah penghasilanyang diberi denganbetulMenghasilkan karyagrafik berdasarkanaspek-aspek berikut:1. Colour / Brightness2. Hue / Saturation3. Photo Montage4. Photo Collage5. Superimpose6. FilterKMGB 11 :Menghasilkankarya grafikPPGB 11/1Menghasilkan karyagrafik bertemaberdasarkan teknikperekaan danmanipulasi imej yangtelah ditetapkanKarya grafikberdasarkan teknikperekaan danmanipulasi imej yangditentukan.MODUL 04 : PEREKAAN DAN MANIPULASI IMEJPAPARAN KOMPETENSI, PETUNJUK PRESTASI DAN EVIDEN
 16. 16. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah16MODUL 05 : PERISIAN PENYUNTINGAN MACROMEDIA FREEHANDEVIDENKOD DANKOMPETENSIPETUNJUKPRESTASI PROSES PRODUKKMGB 12 :MenghasilkanlogoKGB 12/1Mengikuti prosedurdan langkah-langkahpenghasilan logodengan betulMenggunakan : Rectangle tool Line tool Bezigon tool Text tool Swatches tool Align Resize stroke Copy & reflect Combine Group ResizeMenghasilkan logoberpandukan langkah-langkah penghasilanyang diberiKMGB 13 :MenghasilkanidentitikorporatKGB 13/1Menghasilkan identitikorporat yangbertepatan dengantema/perananorganisasi.Produk yang dihasilkanhendaklah : Menepati tema/perananorganisasi Mempunyai prinsipkomunikasi visual- Pengolahan elemengrafik dan prinsiprekaan sesuai dengansubject matter- Mesej adalah jelasdan berkesan Mempunyai nilai-nilaiestetika- keseluruhan grafikmempunyai identitidanintepretasi yangtersendiriSatu identiti korporatyang dihasilkan mengikutprosedur kerja iaitu :1. Logo2. Kepala surat3. Kad nama4. Kad perniagaan5. Sampul suratPAPARAN KOMPETENSI, PETUNJUK PRESTASI DAN EVIDEN
 17. 17. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah17EVIDENKOD DANKOMPETENSIPETUNJUKPRESTASI PROSES PRODUKKGB 14/1Mengikuti prosedurdan langkah –langkah penghasilanilustrasipemandangandengan betul.Menghasilkan ilustrasipemandangan berpandukanlangkah-langkah yangberikut. Menetapkan saizdokumen Menggunakan tools Membuat layer Menggunakan menupaparan layer Membuat rotation Menggunakan menu Membuat styleIlustrasi pemandanganyang menampakkankesan perspektif.KMGB 14 :MenghasilkanilustrasilandskapKGB 14/2Menghasilkanilustrasi perspektifmengikut prosedurdan langkah-langkahyang betulMenghasilkan ilustrasiperspektifKMGB 15 :MenghasilkanilustrasibertemaKGB 15/1Menghasilkanilustrasi yangbertemakan alambenda (still life),menetapi ciri-cirirekaan dan nilaiestetikaIlustrasi bertemakanalam benda (still life)
 18. 18. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah18MODUL 06 : ILUSTRASI DAN ANIMASI MACROMEDIA FLASHEVIDENKOD DANKOMPETENSIPETUNJUKPRESTASI PROSES PRODUKPPGB 16/1Menghasilkan animasipergerakan objek danteks.Animasi pergerakan objekdan teks menggunakanmotion tweenPPGB 16/2Menghasilkan animasiperubahan warnapada objek dan teks.Animasi perubahanwarna pada objek danteks menggunakan shapetweenPPGB 16/3Menghasilkan animasiperubahan saiz padaobjek dan teks.Animasi perubahan saizobjek dan teksmenggunakan motiontweenPPGB 16/4Menghasilkan animasiperubahan bentukpada objek dan teks.Animasi perubahanbentuk pada objek danteks menggunakan shapetweenPPGB 16/5Menghasilkan animasimotion guide.Pergerakan objekmenggunakan animasimotion guideKMGB 16Menghasilkananimasi 2DPPGB 16/6Menghasilkan animasimask.Pergerakan objekmenggunakan animasimaskKMGB 17Menghasilkanpapan cerita dananimasi 2DPPGB 17/1Menghasilkan papancerita animasi 2D yanglengkap sekurang-kurangnya tiga babak.Papan cerita yang lengkap.PAPARAN KOMPETENSI, PETUNJUK PRESTASI DAN EVIDEN
 19. 19. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah19EVIDENKOD DANKOMPETENSIPETUNJUKPRESTASI PROSES PRODUKPPGB 17/2Menghasilkan satuilustrasi karektor atauimej berdasarkanpapan cerita yangtelah dibina.Ilustrasi karektor atau imejyang lengkap, teratur danmenarik dari aspek rekaandan komunikasi visualPPPGB 17/3Menghasilkan animasi2D yang lengkapberdasarkan papancerita.Animasi karektor ataumontaj yang lengkap.
 20. 20. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah20MODUL O7 : PENGGUNAAN PERISIAN 3D STUDIO MAXEVIDENKOD DANKOMPETENSIPETUNJUKPRESTASI PROSES PRODUKPPGB 18/1Menghasilkan model3D dengan betul.1. Menghasilkanlima model 3Dberdasarkanbentuk asasStandardPrimitives.2. Meletakkantekstur kepadaobjek.Lima model 3D daripadaStandard Primitives dansatu daripada objekdimasukkan tekstur.KMGB 18:Menghasilkanmodel 3DPPGB 18/2Menghasilkan model3D menggunakanteknik lathe.Menghasilkan model3D menggunakanteknik lathe.Model 3D menggunakanteknik lathe.KMGB 19:Menghasilkankesan cahaya padamodel 3DPPGB 19/1Menghasilkanpelbagai kesancahaya pada model3D1. Memasukkancahaya ke dalamscene.2. Memasukkanbayang (shadow)ke dalam scene.Model 3D yangmempunyai kesan cahaya.KMGB 20:Menghasilkanpandanganperspektif padamodel 3DPPGB 20/1Menghasilkanpelbagai pandanganperspektif pada model3D1. Meletakkankamera di dalamscene.2. Mengubahsuaisetting kamera(Menukar FocalLenght)Model 3D yang mempunyaipelbagai pandanganperspektif.PAPARAN KOMPETENSI, PETUNJUK PRESTASI DAN EVIDEN
 21. 21. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah21EVIDENKOD DANKOMPETENSIPETUNJUKPRESTASI PROSES PRODUKKMGB 21:Menghasilkananimasi 3DPPGB 21/1Menghasilkan animasi3D ringkas.1. Menghasilkansatu animasiringkasberdasarkanpergerakan objekdan mengubahsuaisetting.2. Menghasilkananimasi ringkasberdasarkanpergerakan danmengubahsuaisetting kamera..Model 3D yang mempunyaikesan animasi.KMGB 22:Menghasilkanmontaj 3DPPGB 22/1Menghasilkan sebuahmontaj berdasarkantema yang ditentukan.Membuat satu montaj 3Dyang merangkumi aspek-aspek berikut:1. Permodelan objek.2. Pembentukan teks.3. Pengolahan tekstur padaobjek dan teks.4. Pergerakan objek.5. Pergerakan teks6. Penggunaan cahaya.7. Penggunaan kamera.8. Reka letak objek danteks.
 22. 22. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah22EVIDENKOD DANKOMPETENSIPETUNJUKPRESTASI PROSES PRODUKKMGB 23PendokumentasianpameranPPGB23/1Menyedikan senaraisemak dan kertascadanganpelaksanaan pameranproduk digital secarateratur, menarik danberkesanMenyenaraikan :1. Jenis-jenis mediumpersembahanproduk dalam bentuksoftcopy atauhardcopy2. Produk-produk yangakandipersembahkan /dipamerkan dalambentuk 2D (bercetakdan maunted) atau3D (diaplikasikanpada reka bentukgrafik seperti kotakpermbungkusan,kalendar meja danpamphlet)3. Pelan susun aturkedudukan4. Senarai bahan danperalatan yangdiperlukan5. Aspek-aspekteknikal yang perludiuruskan6. Anggaranbelanjawan / bajetSemua produk yangtelah dihasilkanMODUL 08 : PERSEMBAHAN KARYA GRAFIK DIGITALPAPARAN KOMPETENSI, PETUNJUK PRESTASI DAN EVIDEN
 23. 23. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah23KMGB 24Pembentanganhasil produk-produk grafikPPPGB 24/1Mengadakanpembentangan hasilproduk-produk grafikdigital secara individuberdasarkan kriteria-kriteria :1. penampilan diri2. komunikasi3. kekemasanprodukPembentangan individuyang memenuhi kriteriayang telah ditetapkanKMGB 25MelaksanakanpameranPPPGB 25/1Mengadakan pameranproduk-produk grafikdigital yang telahdibuat sepanjangtempoh yangditentukanberdasarkanperancangan yangteratur, menarik, danberkesanPameran hasil produk-produk grafik digitalyang telah dibuatsepanjang tempohyang ditentukan
 24. 24. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah24PAPARAN INSTRUMEN DAN TUGASANMODUL 01 : GRAFIK DIGITAL DAN KOMUNIKASI VISUALKOD DANKOMPETENSIINSTRUMEN TUGASANMurid dikehendaki menghasilkan folio yang mempunyaicontoh grafik yang menunjukkan setiap elemen rekaanKMGB 01Menghasilkan folioelemen rekaanFolioMurid menandakan bahagian yang mengaplikasikanelemen rekaan pada contoh grafikMurid dikehendaki menghasilkan folio yang mempunyaicontoh grafik yang menunjukkan setiap prinsip rekaanKMGB 02Menghasilkan folioprinsip rekaanFolioMurid menandakan bahagian yang mengaplikasikanprinsip rekaan pada contoh grafikKMGB 03Menghasilkanbayangan pada imej FolioMurid dikehendaki menghasilkan objek 3D yangmempunyai arah cahaya dan kesan bayangMurid dikehendaki menghasilkan folio yang mempunyaicontoh grafik yang menunjukkan:1. Gubahan warna harmoni2. Gubahan warna kontra3. Olahan ton warna menimbulkan bentuk4. Olahan ton warna menimbulkan ruangKMGB 04 :Menghasilkan folioaplikasi warnadalam rekaanFolioMurid mengumpul contoh grafik yang mengaplikasikangubahan warna untuk menampakkan kesan :1. Ceria2. Tenang
 25. 25. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah25MODUL 02 : PERKAKASAN DAN PEMEROLEHAN GRAFIKKOD DANKOMPETENSIINSTRUMEN TUGASANProjek Murid dikehendaki menghasilkan imej foto yang baikdengan menggunakan kamera digital berdasarkanprinsip fotografi mengikut kriteria yang betulKMGB 05 :Menggunakan KameraDigitalProjekMurid dikehendaki menghasilkan imej foto yang baikdengan menggunakan kamera digital berdasarkanteknik fotografi mengikut kriteria yang betulKMGB 06 :MenggunakanPengimbasFolioMurid dikehendaki menghasilkan imej digital yangberkualiti selepas proses pengimbasan mengikutsetting yang ditetapkan dengan betulPAPARAN INSTRUMEN DAN TUGASAN
 26. 26. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah26PAPARAN INSTRUMEN DAN TUGASANMODUL 03 : PERISIAN PENYUNTINGAN ADOBE PHOTOSHOPKOD DANKOMPETENSIINSTRUMEN TUGASANFolio Murid dikehendaki menghasilkan poster mengikutprosedurKMGB 07MenghasilkanposterProjek Murid dikehendaki menghasilkan poster bertemaKMGB 08Menghasilkanproduk grafikbertemaFolio Murid dikehendaki menghasilkan produk grafikbertema.
 27. 27. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah27PAPARAN INSTRUMEN DAN TUGASANMODUL 04 : PEREKAAN DAN MANIPULASI IMEJKOD DANKOMPETENSIINSTRUMEN TUGASANKMGB 09Mereka ImejFolio Pelajar dikehendaki membentuk imejmenggunakan teknik perekaan mengikutprosedur.KMGB 10Memanipulasi ImejFolio Pelajar dikehendaki menghasilkan karya grafikdengan memanipulasi imej digital mengikutprosedur.KMGB 11Menghasilkan karyagrafikProjek Pelajar dikehendaki menghasilkan karya grafikbertema berdasarkan teknik perekaan danmanipulasi imej yang ditentukan
 28. 28. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah28MODUL 05 : PERISIAN PENYUNTINGAN MACROMEDIA FREEHANDKOD DANKOMPETENSIINSTRUMEN TUGASANKMGB 12 :Menghasilkan logoFolio Murid dikehendaki menghasilkan logo berpandukanlangkah-langkah penghasilan yang diberiKMGB 13 :Menghasilkan identitikorporatProjek Murid dikehendaki menghasilkan identiti korporatyang bertepatan dengan tema/peranan organisasi.Folio Murid dikehendaki menghasilkan ilustrasipemandangan berpandukan langkah-langkah yangberikut:1. Menetapkan saiz dokumen2. Menggunakan tools3. Membuat layer4. Menggunakan menu paparan layer5. Membuat rotation6. Menggunakan menu7. Membuat styleKMGB 14 :Menghasilkan ilustrasilandskapFolio Murid dikehendaki menghasilkan ilustrasi perspektifmengikut prosedur yang betulKMGB 15 :Menghasilkan ilustrasibertemaProjek Murid dikehendaki menghasilkan ilustrasibertemakan alam benda (still life)PAPARAN INSTRUMEN DAN TUGASAN
 29. 29. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah29PAPARAN INSTRUMEN DAN TUGASANMODUL 06 : ILUSTRASI DAN ANIMASI MACROMEDIA FLASHKOD DANKOMPETENSIINSTRUMEN TUGASANMurid dikehendaki menghasilkan animasi objek dan teksmenggunakan motion tweenMurid dikehendaki menghasilkan animasi perubahanwarna pada objek dan teks menggunakan shape tweenMurid dikehendaki menghasilkan animasi perubahan saizobjek dan teks menggunakan motion tweenMurid dikehendaki menghasilkan animasi perubahanbentuk pada objek dan teks menggunakan shape tweenMurid dikehendaki menghasilkan pergerakan objekmenggunakan animasi motion guideKMGB 16Menghasilkananimasi 2DProjekMurid dikehendaki menghasilkan pergerakan objekmenggunakan animasi mask
 30. 30. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah30KOD DANKOMPETENSIINSTRUMEN TUGASANMurid dikehendaki menghasilkan papan ceritaMurid dikehendaki menghasilkan ilustrasi karektor atauimej yang lengkap, teratur dan menarik dari aspek rekaandan komunikasi visualKMGB 17Menghasilkanpapan cerita dananimasi 2DProjekMurid dikehendaki menghasilkan animasi karektor ataumontaj yang menepati kriteria berikut :1. Kadar : 24 frame per saat2. Saiz skrin : 640X360 (wide screen)3. Format rendering : avi / mpeg / swf
 31. 31. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah31MODUL O7 : PENGGUNAAN PERISIAN 3D STUDIO MAXPAPARAN INSTRUMEN DAN TUGASANKOD DANKOMPETENSIINSTRUMEN TUGASANMurid dikehendaki menghasilkan lima bentuk geometriasas yang terdapat di dalam panel arahan StandardPrimitives dan meletakkan tekstur pada satu objekyang dipilih dengan menggunakan elemen-elemendalam Material Editor.KMGB 18:Menghasilkan model3DFolioMurid dikehendaki menghasilkan model 3Dmenggunakan teknik LatheKMGB 19:Menghasilkan kesancahaya pada model 3DFolioMurid dikehendaki memasukkan cahaya dan bayangan(Shadow) ke dalam sceneKMGB 20:Menghasilkanpandangan perspektifpada model 3DFolioMurid dikehendaki menghasilkan model 3D yangmempunyai kesan pandangan perspektif denganmeletakkan kamera di dalam scene dan mengubahsuaisetting (Focal Length)
 32. 32. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah32KOD DANKOMPETENSIINSTRUMEN TUGASANMurid dikehendaki menghasilkan satu animasi ringkasberdasarkan pergerakan objek dan mengubahsuaisettingKMGB 21:Menghasilkan animasi3DFolioMurid dikehendaki menghasilkan animasi ringkasberdasarkan pergerakan dan mengubahsuai settingkameraKMGB 22:Menghasilkan montaj3D ProjekMurid dikehendaki membuat satu montaj 3D yangmerangkumi aspek-aspek berikut:1. Permodelan objek2. Pembentukan teks3. Pengolahan tekstur pada objek dan teks4. Pergerakan objek5. Pergerakan teks6. Penggunaan cahaya7. Penggunaan kamera8. Reka letak objek dan teks
 33. 33. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah33PAPARAN INSTRUMEN DAN TUGASANKOD DANKOMPETENSIINSTRUMEN TUGASANKMGB 23Pendokumentasian pameranProjek Pelajar dikehendaki menyediakan senaraisemak dan kertas cadangan pelaksanaanpameran produk grafik digital secarateratur, menarik dan berkesan memenuhitema yang ditetapkan guru dari aspek :1. Jenis media – bercetak dan digital2. Produk – bercetak dan dibingkaikan(mounted)3. Pelan susun atur bahan pameran4. Peralatan dan bahan yangdiperlukan untuk kekemasan produk5. Aspek teknikal – persediaanperalatan perkakasan dan papanpameran6. Anggaran perbelanjaanKMGB 24Pembentangan hasil produkgrafik digitalProjek Pelajar dikehendaki mengadakanpembentangan hasil produk-produk grafikdigital secara individu berdasarkan kriteria-kriteria :1. penampilan diri2. komunikasi3. kekemasan produkKMGB 25Melaksanakan pameranProjek Pelajar dikehendaki mengadakan pameranproduk-produk grafik digital yang telahdihasilkan dalam tempoh tertentuberdasarkan1. perancangan yang teratur2. menarik, dan berkesan dari aspekkomunikasi visual dan nilai-nilaiestetikaMODUL 08 : PERSEMBAHAN KARYA GRAFIK DIGITAL
 34. 34. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah34MODULPENTAKSIRANMPGB 01 : GRAFIK DIGITAL DAN KOMUNIKASI VISUALPENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN EVIDENBagaimanaEviden DikutipEviden dikutip daripada folio yang dihasilkan oleh murid.Eviden Proses Eviden ProdukBila EvidenDikutip Tiada Selepas selesai setiap tugasanSiapa YangMengutipEvidenGuru PentaksirEviden Proses Eviden ProdukTiada Borang Penskoran Individu, Projek dan CDBagaimanaEvidenDikumpulkanSemua eviden disimpan dalam portfolio.PENSKORANBagaimanaskor diberiSkor diberi bagi setiap eviden dengan merujuk kepada pernyataan kriteria.Bila Skor Diberi Skor diberi sebaik sahaja eviden produk dikutip.Apa Skor Diberi Skor diberi dalam bentuk kompeten atau belum kompeten. Skor kompetendiberi sekiranya eviden yang ditunjukkan menepati kehendak pernyataankriteria.Skor belum kompeten diberi sekiranya eviden tidak menepati kehendakpernyataan kriteria , tidak relevan atau tiada eviden yang ditunjukkan.BagaimanaSkor DirumusCalon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten peringkat kompetensidan kompeten semua kompetensi untuk kompeten peringkat modul.Sekiranya belum kompeten peringkat modul, calon perlu ulang kompetensidalam modul lain / ulang kompetensi dalam modul yang sama / ulangkeseluruhan modul.
 35. 35. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah35GRAFIK BERKOMPUTER (7404/2)BORANG PENSKORAN INDIVIDUNama Murid : ………………………………………………………………………No. Kad Pengenalan : ……………………………………………………………………Tarikh : ………………….......No. Pusat : ………………………Angka Giliran : ……………………...MODUL 01 : GRAFIK DIGITAL DAN KOMUNIKASI VISUALKMGB 01 Menghasilkan folio elemen rekaanKMGB 02 Menghasilkan folio prinsip rekaanKMGB 03 Menghasilkan bayangan pada imejKMGB 04 Menghasilkan folio aplikasi warna dalam rekaanPentaksiran 1 Pentaksiran 2Kod danKompetensiPernyataan Kriteria TarikhKompetenTarikhBelumKompetenTarikhKompetenTarikhBelumKompetenCatatanMenghasilkancontoh grafik yangmenunjukkan setiapelemen rekaan,iaitu :1. Garisan2. Rupa3. Bentuk4. Warna5. RuangKMGB 01Menghasilkanfolio elemenrekaan6. TeksturLEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIASIJIL MODULAR MATA PELAJARAN VOKASIONALSIJIL PELAJARAN MALAYSIA
 36. 36. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah36Pentaksiran 1 Pentaksiran 2Kod danKompetensiPernyataanKriteriaTarikhKompetenTarikhBelumKompetenTarikhKompetenTarikhBelumKompetenCatatanMenyediakan satucontoh grafik danlabelkan elemenrekaan.Mengumpulkancontohgrafik yangmenunjukkansetiap prinsipelemen, iaitu:1. harmoni2. kontra3. penegasan4. keseimbangan5. kesatuan6. pergerakanKMGB 02Menghasilkanfolio prinsiprekaanMenyediakan satucontoh grafik danlabelkan prinsiprekaan.KMGB 03Menghasilkanbayanganpada imejMenghasilkanbentuk denganmenentukanarah cahaya dankesan bayang.
 37. 37. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah37Pentaksiran 1 Pentaksiran 2Kod danKompetensiPernyataan Kriteria TarikhKompetenTarikhBelumKompetenTarikhKompetenTarikhBelumKompetenCatatanMengumpulkancontoh grafik yangmenunjukkan:1. Gubahan warnaHarmoni2. Gubahan warnakontra3. Olahan tonwarnamenimbulkanbentuk4. Olahan tonwarnamenimbulkanruangMengumpulkancontoh grafik yangmenggunakangubahan warna bagimenampakkankesan mood1. CeriaKMGB 04Menghasilkanfolio aplikasiwarna dalamrekaan2. Tenang
 38. 38. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah38KEPUTUSAN PENSKORANPERINGKAT KOMPETENSIKGBKod KompetensiSkor01 02 03 04KompetenBelum kompetenPERINGKAT MODULKOMPETENBELUM KOMPETENUlang kompetensi dalam modul lainUlang kompetensi dalam modul yang samaUlang keseluruhan modulKomen Calon :Tandatangan Calon : Tarikh :Komen Pentaksir :Tandatangan Pentaksir : Tarikh :Nama Pentaksir :Komen Penyelaras Dalaman:Tandatangan Penyelaras Dalaman:Nama Penyelaras Dalaman : Tarikh :
 39. 39. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah39MODULPENTAKSIRAN MPGB 02 : PERKAKASAN DAN PEMEROLEHAN GRAFIKPENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN EVIDENBagaimanaEviden DikutipEviden dikutip daripada pemerhatian proses dan penghasilan produkoleh calonEviden Proses Eviden ProdukBila Eviden DikutipDikutip semasa calonmenggunakan kamera digital danpengimbas.Dikutip selepas calonmenghasilkan imej yangberkualitiSiapa Yang MengutipEvidenGuru PentaksirEviden Proses Eviden ProdukPemerhatian terhadap prosespelaksanaan tugasan.Imej yang telah siap disimpandalam bentuk softcopy danhardcopyBagaimana EvidenDikumpulkanSemua eviden disimpan dalam portfolioPENSKORANBagaimana skordiberiSkor diberi bagi setiap eviden dengan merujuk kepada pernyataankriteriaBila Skor Diberi Skor diberi sebaik sahaja eviden proses dan produk dikutipApa Skor Diberi Skor diberi dalam bentuk kompeten atau belum kompeten. Skorkompeten diberi sekiranya eviden yang ditunjukkan menepatikehendak pernyataan kriteria.Skor belum kompeten diberi sekiranya eviden tidak menepatikehendak pernyataan kriteria, tidak relevan atau tiada eviden yangditunjukkanBagaimana SkorDirumusCalon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten peringkatkompetensi dan kompeten semua kompetensi untuk kompetenperingkat modul.Sekiranya belum kompeten peringkat modul, calon perlu ulangkompetensi dalam modul lain / ulang kompetensi dalam modul yangsama / ulang keseluruhan modul.
 40. 40. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah40GRAFIK BERKOMPUTER (7404/2)BORANG PENSKORAN INDIVIDUNama Murid : ………………………………………………………………………No. Kad Pengenalan : ………………………………………………………………………Tarikh : ………………….......No. Pusat : ………………………Angka Giliran : ……………………...MODUL 02 : PERKAKASAN DAN PEMEROLEHAN GRAFIKKMGB 05 : Menggunakan Kamera DigitalKMGB 06 : Menggunakan PengimbasPentaksiran 1 Pentaksiran 2Kod danKompetensiPernyataanKriteriaTarikhKompetenTarikhBelumKompetenTarikhKompetenTarikhBelumKompetenCatatanSatu contoh imejfoto yangmengaplikasikanprinsip fotografi:1. Depth of FieldLuas2. Depth of FieldSempitImej foto yangberdasarkanteknik fotografi :1. LanskapKMGB 05 :Menggunakankamera digital2. PotretLEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIASIJIL MODULAR MATA PELAJARAN VOKASIONALSIJIL PELAJARAN MALAYSIA
 41. 41. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah41Pentaksiran 1 Pentaksiran 2Kod danKompetensiPernyataanKriteriaTarikhKompetenTarikhBelumKompetenTarikhKompetenTarikhBelumKompetenCatatan3. Aksi4. Makro5. Alam benda6. Seni bina7. Silhouttes8. PemandanganWaktu MalamImej digital yangberkualiti selepasprosespengimbasanmengikut settingdengan betul:1. Meletakkanimej yanghendakdiimbasmengikutkedudukanyangdikehendaki2. Membuatreview /Prescan3. Membuatsettingimbasana. colourb. brightnessc. resolusiKMGB 06 :Menggunakanpengimbas4. Membuatpilihankawasangambar /crop
 42. 42. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah42Pentaksiran 1 Pentaksiran 2Kod danKompetensiPernyataanKriteriaTarikhKompetenTarikhBelumKompetenTarikhKompetenTarikhBelumKompetenCatatan5. Melakukanpengimbasanscan6. Menyimpan failPenghasilan imejdigital selepasprosespengimbasan
 43. 43. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah43KEPUTUSAN PENSKORANPERINGKAT KOMPETENSIKMGBKod KompetensiSkor05 06KompetenBelum kompetenPERINGKAT MODULKOMPETENBELUM KOMPETENUlang kompetensi dalam modul lainUlang kompetensi dalam modul yang samaUlang keseluruhan modulKomen Calon :Tandatangan Calon : Tarikh :Komen Pentaksir :Tandatangan Pentaksir : Tarikh :Nama Pentaksir :Komen Penyelaras Dalaman:Tandatangan Penyelaras Dalaman:Nama Penyelaras Dalaman : Tarikh :
 44. 44. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah44MODULPENTAKSIRANMPGB 03 : PERISIAN PENYUNTINGAN ADOBE PHOTOSHOPPENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN EVIDENBagaimanaEviden DikutipEviden dikutip daripada folio dan projek yang dihasilkan oleh murid.Eviden Proses Eviden ProdukBila Eviden DikutipDikutip semasa muridmelaksanakan folio dalamtempoh waktu yang telahditetapkan.Dikutip selepas murid menyiapkanprojek dalam tempoh waktu yangtelah ditetapkan.Siapa YangMengutip EvidenGuru PentaksirEviden Proses Eviden ProdukBorang Penskoran Individu,Folio dan CDBorang Penskoran Individu, Projekdan CDBagaimana EvidenDikumpulkanSemua eviden disimpan dalam portfolio.PENSKORANBagaimana skordiberiSkor diberi bagi setiap eviden dengan merujuk kepada pernyataankriteria.Bila Skor DiberiSkor diberi sebaik sahaja eviden proses dan produk dikutip.Apa Skor Diberi Skor diberi dalam bentuk kompeten atau belum kompeten. Skorkompeten diberi sekiranya eviden yang ditunjukkan menepatikehendak pernyataan kriteria.Skor belum kompeten diberi sekiranya eviden tidak menepatikehendak pernyataan kriteria , tidak relevan atau tiada eviden yangditunjukkan.Bagaimana SkorDirumusCalon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten peringkatkompetensi dan kompeten semua kompetensi untuk kompetenperingkat modul.Sekiranya belum kompeten peringkat modul, calon perlu ulangkompetensi dalam modul lain / ulang kompetensi dalam modul yangsama / ulang keseluruhan modul.
 45. 45. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah45GRAFIK BERKOMPUTER (7404/2)BORANG PENSKORAN INDIVIDUNama Calon : ………………………………………………………………………No. Kad Pengenalan : ………………………………………………………………………Tarikh : ………………….......No. Pusat : ………………………Angka Giliran : ……………………...MODUL 03 : PENGGUNAAN PERISIAN GRAFIK BITMAPKMGB 07 : Menghasilkan posterKMGB 08 : Menghasilkan produk grafik bertemaPentaksiran 1 Pentaksiran 2Kod danKompetensiPernyataan KriteriaTarikhKompetenTarikhBelumKompetenTarikhKompetenTarikhBelumKompetenCatatanMenghasilkan postermengikut langkah-langkah yang berikut:1. Menetapkansetting ruang kerja(kanvas)a. Image sizeb. Resolutionc. Moded. ContentsKMGB 07Menghasilkanposter2. Menghasilkanimejmenggunakantools berikut:a. Selection toolb. Magic Wandtoolc. Lasso toold. Marquee toole. Eraser toolLEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIASIJIL MODULAR MATA PELAJARAN VOKASIONALSIJIL PELAJARAN MALAYSIA
 46. 46. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah46Pentaksiran 1 Pentaksiran 2Kod danKompetensiPernyataan Kriteria TarikhKompetenTarikhBelumKompetenTarikhKompetenTarikhBelumKompetenCatatan3. Menggunakanfungsi :a. Layer Styleb. Filterc. Edit-Imaged. Edit-Transform4. Memilih mukataipyang sesuaidengan tema:a. Jenisb. Saizc. Warnad. KesanMenghasilkan satuposter bertema yangmempunyai :1. Ciri-ciri rekabentuk grafik2. Komunikasivisual3. Pengolahanelemen danprinsip rekaanyang sesuai4. Nilai estetikaa.keseluruhangrafik yangmempunyaiidentiti daninterpretasiyang tersendiri
 47. 47. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah47Pentaksiran 1 Pentaksiran 2Kod danKompetensiPernyataan Kriteria TarikhKompetenTarikhBelumKompetenTarikhKompetenTarikhBelumKompetenCatatanMenghasilkan satuproduk grafik bertemayang mempunyai:1. Ciri-ciri rekabentuk grafikyang ditentukan.2. Prinsipkomunikasi visuala. Pengolahanelemen danprinsip rekaansesuai dengansubject matter.b. Mesej adalahjelas danberkesan.KMGB 08Menghasilkanproduk grafikbertema3. Mempunyai nilai-nilai estetikaa. Keseluruhangrafikmempunyaiidentiti daninterpretasiyangtersendiri.
 48. 48. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah48KEPUTUSAN PENSKORANPERINGKAT KOMPETENSIKMGB KMGBKod KompetensiSkor07 08KompetenBelum kompetenPERINGKAT MODULKOMPETENBELUM KOMPETENUlang kompetensi dalam modul lainUlang kompetensi dalam modul yang samaUlang keseluruhan modulKomen Calon :Tandatangan Calon : Tarikh :Komen Pentaksir :Tandatangan Pentaksir : Tarikh :Nama Pentaksir :Komen Penyelaras Dalaman:Tandatangan Penyelaras Dalaman:Nama Penyelaras Dalaman : Tarikh :
 49. 49. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah49MODUL PENTAKSIRAN KMGB 04 : PEREKAAN DAN MANIPULASI IMEJPENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN EVIDENBagaimanaEviden DikutipEviden dikutip dari pemerhatian projek yang dihasilkan oleh muridEviden Proses Eviden ProdukBila Eviden DikutipDikutip apabila imej telah direkadan dimanipulasi dalam tempohyang ditetapkan.Dikutip selepas calon menyiapkankarya grafik bertema berdasarkanteknik perekaan dan manipulasiimej dalam tempoh yangditetapkan.Siapa Yang MengutipEvidenGuru PentaksirEviden Proses Eviden ProdukBorang Penskoran Individu,Gambar dan CDBorang Penskoran Individu, Gambardan CDBagaimana EvidenDikumpulkanSemua eviden disimpan dalam portfolioPENSKORANBagaimana skor diberi Skor diberi bagi setiap eviden dengan merujuk kepada pernyataankriteria.Bila Skor Diberi Skor diberi sebaik sahaja eviden proses dan produk dikutip.Apa Skor Diberi Skor diberi dalam bentuk kompeten atau belum kompeten. Skorkompeten diberi sekiranya eviden yang ditunjukkan menepatikehendak pernyataan kriteria.Skor belum kompeten diberi sekiranya eviden tidak menepatikehendak pernyataan kriteria , tidak relevan atau tiada eviden yangditunjukkan.Bagaimana SkorDirumusCalon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten peringkatkompetensi dan kompeten semua kompetensi untuk kompetenperingkat modul.Sekiranya belum kompeten peringkat modul, calon perlu ulangkompetensi dalam modul lain / ulang kompetensi dalam modul yangsama / ulang keseluruhan modul.
 50. 50. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah50GRAFIK BERKOMPUTER (7404/2)BORANG PENSKORAN INDIVIDUNama Calon : ………………………………………………………………No. Kad Pengenalan : ………………………………………………………………Tarikh : ………………….......No. Pusat : ………………………Angka Giliran : ……………………...MODUL 04 : PEREKAAN MANIPULASI IMEJ GRAFIKKMGB 09 : Mereka imejKMGB 10 : Memanipulasi imejKMGB 11 : Menghasilkan grafik bertema.Pentaksiran 1 Pentaksiran 2Kod danKompetensiPernyataanKriteriah Kompeten TarikhBelumKompetenh Kompeten TarikhBelumKompetenCatatanKMGB 09Mereka ImejMenghasilkan imejmenggunakangabungan teknikperekaanberpandukanlangkah-langkahpenghasilan yangdiberi seperti:1. Distortion2. Pecahan(fragmentation)3. Pembesaran(magnification)4. Penghasilansemula(Reproduction5. Pembalikan(Reversal)LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIASIJIL MODULAR MATA PELAJARAN VOKASIONALSIJIL PELAJARAN MALAYSIA
 51. 51. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah51Pentaksiran 1 Pentaksiran 2Kod danKompetensiPernyataanKriteriah Kompeten TarikhBelumKompetenh Kompeten TarikhBelumKompetenCatatanKMGB 10ManipulasiImejMemanipulasi imejdigital berdasarkanaspek-aspek berikut:1. Colour2. Brightness3. Hue4. Saturation5. Photo Montage6. Filter7. Photo collage8. Super ImposeKMGB 11MenghasilkanKarya GrafikMenghasilkan karyagrafik bertemaberdasarkan teknikperekaan danmanipulasi imej
 52. 52. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah52KEPUTUSAN PENSKORANPERINGKAT KOMPETENSIKMGBKod KompetensiSkor09 10 11KompetenBelum kompetenPERINGKAT MODULKOMPETENBELUM KOMPETENUlang kompetensi dalam modul lainUlang kompetensi dalam modul yang samaUlang keseluruhan modulKomen Calon :Tandatangan Calon : Tarikh :Komen Pentaksir :Tandatangan Pentaksir : Tarikh :Nama Pentaksir :Komen Penyelaras Dalaman:Tandatangan Penyelaras Dalaman:Nama Penyelaras Dalaman : Tarikh :
 53. 53. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah53MODULPENTAKSIRAN KMGB 05 : PERISIAN PENYUNTINGAN MACROMEDIA FREEHANDPENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN EVIDENBagaimanaEviden DikutipEviden dikutip daripada folio dan projek yang dihasilkan muridEviden Proses Eviden ProdukBila Eviden DikutipSemasa murid melaksanakantugasan dan projek siapSetelah folio atau projek siapSiapa YangMengutip Eviden Guru PentaksirEviden Proses Eviden ProdukBorang Penskoran Projek yang siap dicetakBagaimana EvidenDikumpulkanSemua eviden disimpan dalam portfolio (softcopy dan hardcopy)PENSKORANBagaimana skordiberiSkor mengikut standard di dalam pernyataan kriteriaBila Skor Diberi Skor diberi sebaik sahaja eviden dinilaiApa Skor Diberi Skor diberi dalam bentuk kompeten atau belum kompeten. Skor kompetendiberi sekiranya eviden yang ditunjukkan menepati kehendak pernyataankriteria.Skor belum kompeten diberi sekiranya eviden tidak menepati kehendakpernyataan kriteria , tidak relevan atau tiada eviden yang ditunjukkan.Bagaimana skordirekodSkor direkod dengan menandakan ( √ ) pada ruang skor yang berkenaandalam Borang Penskoran IndividuBagaimana SkorDirumusCalon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten peringkat kompetensidan kompeten semua kompetensi untuk kompeten peringkat modul.Sekiranya belum kompeten peringkat modul, calon perlu ulang kompetensidalam modul lain / ulang kompetensi dalam modul yang sama / ulangkeseluruhan modul.
 54. 54. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah54GRAFIK BERKOMPUTER (7404/2)BORANG PENSKORAN INDIVIDUNama Calon : ………………………………………………………………………No. Kad Pengenalan : ………………………………………………………………………Tarikh : ………………….......No. Pusat : ………………………Angka Giliran : ……………………...MODUL 05 : PERISIAN PENYUNTINGAN MACROMEDIA FREEHANDKMGB 12 : Menghasilkan logoKMGB 13 : Menghasilkan identiti korporatKMGB 14 : Menghasilkan ilustrasi landskapKMGB 15 : Menghasilkan ilustrasi bertemaPentaksiran 1 Pentaksiran 2Kod danKompetensi Pernyataan KriteriaTarikhKompetenTarikhBelumKompetenTarikhKompetenTarikhBelumKompetenCatatanKMGB 12 :MenghasilkanlogoMenghasilkan logomenggunakan toolberikut : Rectangle tool Line tool Bezigon tool Text tool Swatches tool Align Resize stroke Copy & reflect Combine Group ResizeLEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIASIJIL MODULAR MATA PELAJARAN VOKASIONALSIJIL PELAJARAN MALAYSIA
 55. 55. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah55Menghasilkan Logokorporatberpandukanaspek-aspekberikut :Identiti korporatyang bertepatandengantema/perananorganisasi.Mempunyai prinsipkomunikasi visual- Pengolahanelemen grafik danprinsip rekaansesuai dengansubject metter- Mesej adalahjelas danberkesanKMGB 13 :MenghasilkanidentitikorporatMempunyai nilai-nilai estetika- Keseluruhangrafikmempunyaiidentiti danintepretasiyang tersendiri
 56. 56. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah56Menghasilkanilustrasipemandanganberpandukanlangkah-langkahyang berikut. Menetapkansaiz dokumen Menggunakantools Membuat layer Menggunakanmenu paparanlayer Membuatrotation Menggunakanmenu Membuat styleKMGB 14 :MenghasilkanilustrasilandskapMenghasilkanilustrasi perspektifmengikut proseduryang betulKMGB 15 :MenghasilkanilustrasibertemaMenghasilkanilustrasi yangbertemakan alambenda (still life),menetapi ciri-cirirekaan dan nilaiestetika
 57. 57. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah57KEPUTUSAN PENSKORANPERINGKAT KOMPETENSIKMGBKod KompetensiSkor12 13 14 15KompetenBelum kompetenPERINGKAT MODULKOMPETENBELUM KOMPETENUlang kompetensi dalam modul lainUlang kompetensi dalam modul yang samaUlang keseluruhan modulKomen Calon :Tandatangan Calon : Tarikh :Komen Pentaksir :Tandatangan Pentaksir : Tarikh :Nama Pentaksir :Komen Penyelaras Dalaman:Tandatangan Penyelaras Dalaman:Nama Penyelaras Dalaman : Tarikh :
 58. 58. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah58MODULPENTAKSIRAN MPGB 06 : ILUSTRASI DAN ANIMASI MACROMEDIA FLASHPENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN EVIDENBagaimanaEviden DikutipEviden dikutip daripada folio dan projek yang dihasilkan oleh murid.Eviden Proses Eviden ProdukBila Eviden DikutipTiada Selepas selesai setiap tugasanSiapa YangMengutip EvidenGuru PentaksirEviden Proses Eviden ProdukTiada Borang Penskoran Individu, Projek dan CDBagaimana EvidenDikumpulkanSemua eviden disimpan dalam portfolio.PENSKORANBagaimana skordiberiSkor diberi bagi setiap eviden dengan merujuk kepada pernyataan kriteria.Bila Skor Diberi Skor diberi sebaik sahaja eviden produk dikutip.Apa Skor Diberi Skor diberi dalam bentuk kompeten atau belum kompeten. Skor kompetendiberi sekiranya eviden yang ditunjukkan menepati kehendak pernyataankriteria.Skor belum kompeten diberi sekiranya eviden tidak menepati kehendakpernyataan kriteria, tidak relevan atau tiada eviden yang ditunjukkan.Bagaimana SkorDirumusCalon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten peringkatkompetensi dan kompeten semua kompetensi untuk kompeten peringkatmodul.Sekiranya belum kompeten peringkat modul, calon perlu ulang kompetensidalam modul lain / ulang kompetensi dalam modul yang sama / ulangkeseluruhan modul.
 59. 59. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah59GRAFIK BERKOMPUTER (7404/2)BORANG PENSKORAN INDIVIDUNama Calon : ………………………………………………………………………No. Kad Pengenalan : ………………………………………………………………………Tarikh : ………………….......No. Pusat : ………………………Angka Giliran : ……………………...MODUL 06 : ILUSTRASI DAN ANIMASI MACROMEDIA FLASHKMGB 16 : Menghasilkan animasi 2DKMGB 17 : Menghasilkan papan cerita dan animasi 2DPentaksiran 1 Pentaksiran 2Kod danKompetensiPernyataanKriteriaTarikhKompetenTarikhBelumKompetenTarikhKompetenTarikhBelumKompetenCatatan1. Menghasilkananimasipergerakanobjek dan teks.2. Menghasilkananimasiperubahanwarna padaobjek dan teksKMGB 21Menghasilkananimasi 2D3. Menghasilkananimasiperubahan saizpada objek danteks.LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIASIJIL MODULAR MATA PELAJARAN VOKASIONALSIJIL PELAJARAN MALAYSIA
 60. 60. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah604. Menghasilkananimasiperubahanbentuk padaobjek dan teks.5. Menghasilkananimasi motionguide.6. Menghasilkananimasi mask.Menghasilkanpapan ceritaanimasi 2D yanglengkapa. mengandungisekurang-kurangnya tigababakMenghasilkan satuilustrasi karektoratau imejberdasarkan papancerita yang telahdibina.KMGB 22Menghasilkanpapan ceritadan animasi2DMenghasilkananimasi karektoratau montaj yangmenepati kriteriaberikut :1. Kadar: 24frame persecond2. Saiz skrin :640X360 (widescreen)3. Renderingformat: avi /mpeg / swf
 61. 61. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah61KEPUTUSAN PENSKORANPERINGKAT KOMPETENSIKMGBKod KompetensiSkor 16 17KompetenBelum kompetenPERINGKAT MODULKOMPETENBELUM KOMPETENUlang kompetensi dalam modul lainUlang kompetensi dalam modul yang samaUlang keseluruhan modulKomen Calon :Tandatangan Calon : Tarikh :Komen Pentaksir :Tandatangan Pentaksir : Tarikh :Nama Pentaksir :Komen Penyelaras Dalaman:Tandatangan Penyelaras Dalaman:Nama Penyelaras Dalaman : Tarikh :
 62. 62. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah62MODULPENTAKSIRANMPGB 07 : PENGGUNAAN PERISIAN 3D STUDIO MAXPENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN EVIDENBagaimanaEviden DikutipEviden dikutip daripada folio yang dihasilkan oleh murid.Eviden Proses Eviden ProdukBila Eviden Dikutip Semasa murid melaksanakantugasanSelepas selesai setiap tugasanSiapa YangMengutip EvidenGuru PentaksirEviden Proses Eviden ProdukBorang Penskoran IndividuBorang Penskoran Individu, Projekdan CDBagaimana EvidenDikumpulkanSemua eviden disimpan dalam portfolio.PENSKORANBagaimana skordiberiSkor diberi bagi setiap eviden dengan merujuk kepada pernyataan kriteria.Bila Skor Diberi Skor diberi sebaik sahaja eviden produk dikutip.Apa Skor Diberi Skor diberi dalam bentuk kompeten atau belum kompeten. Skor kompetendiberi sekiranya eviden yang ditunjukkan menepati kehendak pernyataankriteria.Skor belum kompeten diberi sekiranya eviden tidak menepati kehendakpernyataan kriteria , tidak relevan atau tiada eviden yang ditunjukkan.Bagaimana SkorDirumusCalon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten peringkatkompetensi dan kompeten semua kompetensi untuk kompeten peringkatmodul.Sekiranya belum kompeten peringkat modul, calon perlu ulang kompetensidalam modul lain / ulang kompetensi dalam modul yang sama / ulangkeseluruhan modul.
 63. 63. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah63GRAFIK BERKOMPUTER (7404/2)BORANG PENSKORAN INDIVIDUNama Murid : ………………………………………………………………………No. Kad Pengenalan : ………………………………………………………………………Tarikh : ………………….......No. Pusat : ………………………Angka Giliran : ……………………...MODUL 07 : PENGGUNAAN PERISIAN 3D STUDIO MAXKMGB 18 : Menghasilkan model 3DKMGB 19 : Menghasilkan kesan cahaya pada model 3DKMGB 20 : Menghasilkan pandangan perspektif pada model 3DKMGB 21 : Menghasilkan animasi 3DKMGB 22 : Menghasilkan montaj 3DPentaksiran 1 Pentaksiran 2Kod danKompetensi Pernyataan KriteriaTarikhKompetenTarikhBelumKompetenTarikhKompetenTarikhBelumKompetenCatatanKMGB 18:Menghasilkanmodel 3D1. Menghasilkanlima bentukgeometri asasyang terdapat didalam panelarahanStandardPrimitives.LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIASIJIL MODULAR MATA PELAJARAN VOKASIONALSIJIL PELAJARAN MALAYSIA
 64. 64. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah642. Meletakkantekstur kepadasatu objekdenganmenggunakanelemen-elemendalam MaterialEditor sepertiyang terdapatdalam modulpembelajaran.3. Menghasilkan 4model 3Dmenggunakanteknik LatheKMGB 19:Menghasilkan ikesan padamodel 3DMemasukkancahaya danbayangan(Shadow) kedalam sceneberpandukanlangkah-langkahyang diberi.KMGB 20:Menghasilkanpandanganperspektif padamodel 3DMenghasilkanmodel 3D yangmempunyai kesanpandanganperspektif denganmeletakkankamera di dalamscene danmengubahsuaisettingnya (FocalLength)berpandukanlangkah-langkahyang diberi.KMGB 21:Menghasilkananimasi 3D1. Kesanpergerakan objek.2. Kesanpergerakankamera danmengubahsuaisettingnya.3. Menghasilkansatu fail animasidalam format *.aviatau *.mov.
 65. 65. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah65KMGB 22:Menghasilkanmontaj 3DMenghasilkanmontaj animasi 3D
 66. 66. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah66KEPUTUSAN PENSKORANPERINGKAT KOMPETENSIKMGBKod KompetensiSkor 18 19 20 21 22KompetenBelum kompetenPERINGKAT MODULKOMPETENBELUM KOMPETENUlang kompetensi dalam modul lainUlang kompetensi dalam modul yang samaUlang keseluruhan modulKomen Calon :Tandatangan Calon : Tarikh :Komen Pentaksir :Tandatangan Pentaksir : Tarikh :Nama Pentaksir :Komen Penyelaras Dalaman:Tandatangan Penyelaras Dalaman:Nama Penyelaras Dalaman : Tarikh :
 67. 67. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah67MODUL PENTAKSIRAN MPGB 08 : PERSEMBAHAN KARYA GRAFIK DIGITALPENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN EVIDENBagaimanaEviden DikutipEviden dikutip daripada folio yang dihasilkan oleh murid.Eviden Proses Eviden ProdukBila Eviden DikutipTiada Selepas selesai setiap tugasanSiapa Yang MengutipEvidenGuru PentaksirEviden Proses Eviden ProdukBorang Penskoran Individu,Folio dan CDBorang Penskoran Individu,Projek dan FotografiBagaimana EvidenDikumpulkanSemua eviden disimpan dalam portfolio.PENSKORANBagaimana skor diberi Skor diberi bagi setiap eviden dengan merujuk kepadapernyataan kriteria.Bila Skor Diberi Skor diberi sebaik sahaja eviden produk dikutip.Apa Skor Diberi Skor diberi dalam bentuk kompeten atau belum kompeten. Skorkompeten diberi sekiranya eviden yang ditunjukkan menepatikehendak pernyataan kriteria.Skor belum kompeten diberi sekiranya eviden tidak menepatikehendak pernyataan kriteria , tidak relevan atau tiada evidenyang ditunjukkan.Bagaimana Skor Dirumus Calon perlu kompeten semua kriteria untuk kompeten peringkatkompetensi dan kompeten semua kompetensi untuk kompetenperingkat modul.Sekiranya belum kompeten peringkat modul, calon perlu ulangkompetensi dalam modul lain / ulang kompetensi dalam modulyang sama / ulang keseluruhan modul.
 68. 68. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah68GRAFIK BERKOMPUTER (7404/2)BORANG PENSKORAN INDIVIDUNama Calon : ………………………………………………………………………No. Kad Pengenalan : ………………………………………………………………………Tarikh : ………………….......No. Pusat : ………………………Angka Giliran : ……………………...MODUL 8 : PERSEMBAHAN KARYA GRAFIK DIGITALKMGB 23 : Pendokumentasian pameranKMGB 24 : Pembentangan hasil produk grafikKMGB 25 : Melaksanakan pameranPentaksiran 1 Pentaksiran 2Kod danKompetensiPernyataanKriteriaTarikhKompetenTarikhBelumKompetenTarikhKompetenTarikhBelumKompetenCatatanKMGB 23Pendokumentasian pameranMenyediakansenarai semak dankertas cadanganpelaksanaanpameran produkdigital secarateratur, menarik,dan berkesan1. Jenis mediaa. Mediabercetakb. Media digitalLEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIASIJIL MODULAR MATA PELAJARAN VOKASIONALSIJIL PELAJARAN MALAYSIA
 69. 69. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah692. Jenis produka.bercetak dandibingkaikan(mounted)b.Aplikasi padareka bentukgrafik sepertikalendar mejadan pem-bungkusan3. Pelan susun aturbahan pamerana.Papanpameranb.Meja pameran(jika perlu)4. Peralatan danbahan yangdiperlukan untukkekemasanproduk5. Aspek teknikala.persediaanperalatanperkakasanb.papanpameran6. AnggaranperbelanjaanKMGB 24Pembentanganhasil produkgrafikMengadakanpembentanganproduk-produkgrafik digital secaraindividu ber-dasarkan kriteria-kriteria :a. penampilan dirib. komunikasic. kekemasanproduk
 70. 70. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah70Mengadakanpameran produk-produk grafikdigitalberdasarkan :a. perancanganyang teraturKMGB 25Melaksanakanpameranb. Menarik danberkesan dariaspekkomunikasivisualdan nilai-nilaiestetika secarakeseluruhannya
 71. 71. Grafik BerkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah71KEPUTUSAN PENSKORANPERINGKAT KOMPETENSIKGBKod KompetensiSkor23 24 25KompetenBelum kompetenPERINGKAT MODULKOMPETENBELUM KOMPETENUlang kompetensi dalam modul lainUlang kompetensi dalam modul yang samaUlang keseluruhan modulKomen Calon :Tandatangan Calon : Tarikh :Komen Pentaksir :Tandatangan Pentaksir : Tarikh :Nama Pentaksir :Komen Penyelaras Dalaman:Tandatangan Penyelaras Dalaman:Nama Penyelaras Dalaman : Tarikh :
 72. 72. Grafik berkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah 72MAKLUMAT AM UNTUK CALONPanduan Kepada CalonCalon yang mengambil mata pelajaran vokasional di Tingkatan 4 di sekolah akademik yangakan mengambil Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun berikutnya diwajibkan menghadiritaklimat mata pelajaran vokasional di peringkat sekolah.Calon hendaklah memahami kompetensi yang ditaksir dan standard yang sepatutnyadicapai serta kaedah penskoran dan jenis eviden yang dikumpul untuk dihakimi.Calon dinasihatkan supaya sentiasa berbincang dengan guru pelaksanaan pentaksiran.Calon hendaklah menunjukkan eviden yang calon telah kompeten bagi sesuatu bidang yangditaksir.Eviden yang ditunjukkan boleh dalam bentuk eviden proses atau eviden produk.Calon hendaklah melaksanakan aktiviti secara individu tanpa bantuan guru atau rakan bagisetiap kompetensi yang ditaksir.
 73. 73. Grafik berkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah 73Hak CalonCalon boleh meminta untuk ditaksir apabila telah bersedia, bersesuaian denganpendekatan pentaksiran atas permintaan (assessment on demand).Calon hendaklah memastikan tempoh masa yang diperuntukkan untuk aktiviti pentaksiranmencukupi.Calon berhak dimaklumkan keputusan pentaksirannya selepas pentaksiran dijalankan.Sekiranya calon belum kompeten dalam sesuatu kriteria atau kompetensi, calon bolehmemohon untuk ditaksir semula. Permohonan untuk ditaksir semula bolehlah dibuat kepadapentaksir atau Pengetua Sekolah.
 74. 74. Grafik berkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah 74Pengulangan Pentaksiran ModulCalon boleh mengulangi pentaksiran yang belum diakui kompeten. Kaedah pengulanganpentaksiran bagi kompetensi itu ditunjukkan dalam Rajah 1.Rajah 1Mata PelajaranVokasionalModul CModul DModul BModul AK1K2K3K2K4K2K5K6K7K8K9
 75. 75. Grafik berkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah 75Sekiranya calon belum kompeten sesuatu modul, contohnya Modul A, disebabkan tidakkompeten satu kompetensi (K2) dalam modul itu, calon dibenarkan mengulangi pentaksiran.Calon hanya perlu mengulang kompetensi K2 sahaja dan bukan keseluruhan Modul A.Jika kompetensi itu (K2) terdapat dalam modul lain (Modul B), calon boleh ditaksir bagikompetensi itu dalam Modul B. Calon masih boleh meneruskan pembelajaran Modul B danmenjalani pentaksiran kompetensi bagi Modul B dengan syarat Modul A bukan pra-syaratuntuk Modul B. Jika calon kompeten K2 dalam Modul B, secara automatik calon dianggapkompeten K2 dalam Modul A. Ini bermakna calon telah kompeten dalam Modul A dan bolehmeneruskan modul berikutnya.Jika Modul A adalah pra-syarat untuk modul B, maka calon tidak boleh meneruskan Modul Bkerana calon mesti kompeten Modul A terlebih dahulu. Calon hendaklah mengulangipentaksiran K2 dalam Modul A sehingga kompeten atau calon boleh meneruskan modul lainyang bebas (Modul C) yang juga mengandungi kompetensi K2. Jika kompeten, calonsecara automatik diiktiraf kompeten K2 dalam Modul A. Calon boleh meneruskan Modul Bdan modul seterusnya.Modul D pula mengandungi tiga kompetensi yang berbeza. Calon perlu kompeten dalamketiga-tiga kompetensi (K7, K8 DAN K9) untuk memperoleh kompeten dalam Modul D.
 76. 76. Grafik berkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah 76PENUTUPDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah MPV merupakan satu dokumen lengkap yangdigunakan oleh pentaksir untuk menjalankan aktiviti pentaksiran di sekolah. DokumenPentaksiran ini juga merupakan satu dokumen rasmi dan wajib dijadikan rujukan pentaksirsupaya standard pentaksiran di semua sekolah merujuk kepada tanda aras yang sama.Adalah diharapkan Dokumen Pentaksiran ini dapat digunakan dengan sepenuhnya dandapat mentaksir kompetensi calon seperti yang dihasratkan dalam modul pentaksiran.
 77. 77. Grafik berkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah 77DAFTAR KATACatatan : Daftar kata ini hanya untuk kegunaan Mata Pelajaran Vokasional (MPV)1. Kompeten Cekap melaksanakan sesuatu tugasan merujuk kepadastandard yang diperlukan oleh industri2. Kompetensi Satu unit yang mengintegrasikan pengetahuan,kemahiran dan sikap dalam menggunakan alat, bahandan teknik tertentu menyempurnakan tugas yangberkaitan dengan sesuatu pekerjaan3. Pentaksiran Kompetensi Proses mendapatkan maklumat dan mentafsirkeupayaan pelajar dalam melaksanakan sesuatutugasan berasaskan kepada sesuatu standard yangditetapkan4. Pentaksir Guru yang terlatih dalam bidangnya dan mempunyaikepakaran untuk melaksanakan aktiviti pentaksiran disekolah berdasarkan Dokumen Pentaksiran LPM5. Instrumen Pentaksiran Alat pentaksiran yang digunakan untuk mengukurkompetensi6. Modul pembelajaran Satu set maklumat lengkap untuk membimbing pelajarsecara total dalam melaksanakan sesuatu tugasan7. Penyelarasan Proses untuk memastikan pentaksiran memenuhistandard yang ditetapkan.8. Pemantau Dalaman Guru yang dilantik dan mempunyai authority untukmemantau dan mengesahkan proses pentaksiranberasaskan sekolah yang dilaksanakan di sekolahnya9. Eviden Respon / bahan yang dihasilkan oleh calon sebagai bukticalon telah melaksanakan sesuatu tugasan yangditetapkan10. Penyelaras Pegawai yang mempunyai kepakaran bagi menyelarasskor supaya keputusan pentaksiran mencapai standard11. Rekod PelaksanaanPentaksiran BerasaskanSekolahRekod yang mengandungi butiran pentaksiranberasaskan sekolah dengan maklumat tarikhpentaksiran, nama pentaksir, butiran calon yang ditaksir,modul/kompetensi yang ditaksir dan skor calonberasaskan bulanan
 78. 78. Grafik berkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah 7812. Pemantau Luaran Pegawai LPM, JPN dan JNSP yang akan memantaupengurusan dan pengendalian pentaksiran MPVberasaskan sekolah13. Borang EvidenPendaftaran Calon SPM(MPV)Borang yang digunakan oleh pihak sekolah untukmenentukan sama ada calon layak atau tidak bagi tujuanpendaftaran MPV di peringkat SPM14. Jadual PentaksiranUlangan (MPV)Jadual yang digunakan oleh pentaksir untuk merekodsesuatu kompeten bagi seseorang calon yang ditaksirsemula15. Borang PengesahanAktiviti PentaksiranDokumen yang mengesahkan aktiviti pentaksiran yangdijalankan oleh pentaksir di sekolah mengikut jadualyang ditetapkan16. Borang PengesahanKehadiran PenyelarasDokumen pengesahan kehadiran penyelaras untukmenjalankan aktiviti penyelarasan di sekolah yangdilawati17. Dokumen Pentaksiran Dokumen yang mengandungi maklumat berkaitandengan organisasi dan syarat pentaksiran, instrumenpentaksiran, panduan penskoran, panduan merekod danmenyimpan eviden serta panduan untuk calon dalammelaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah bagimata pelajaran vokasional.18. Pentaksiran AtasPermintaanPentaksiran yang dilaksanakan apabila calon telahbersedia dan minta untuk ditaksir19. Modul Pentaksiran Modul Pentaksiran dijelmakan daripada modulpembelajaran bagi sesuatu mata pelajaran untuk tujuanpentaksiran.20. Pengesanan instrumen Aktiviti yang dilaksanakan oleh pegawai pembina untukmengesan keberkesanan instrumen berkenaan dapatmencapai objektif / matlamat yang dihasratkan.
 79. 79. Grafik berkomputerDokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah 79LAMPIRAN 1

×