Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modul pembelajaran photoshop cs

3,570 views

Published on

 • Be the first to comment

Modul pembelajaran photoshop cs

 1. 1. pusat perkembangan kurikulum kementerian pendidikan malaysia 2005 ® ® m o d u l p e m b e l a j a r a n g r a f i k b e r k o m p u t e r d a n p r o d u k s i m u l t i m e d i a AdobePhotoshop cs
 2. 2. Cetakan Pertama 2003 Cetakan Kedua 2005 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Pesiaran Duta off Jalan Duta, 50604 Kuala Lumpur.. Perpustakaan Negara Malaysia Data Penkatalogan Dalam Penerbitan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Modul Pembelajaran Grafik Berkomputer Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1. Modul Adobe Photoshop 2. Aplikasi Perisian Grafik 3. Judul 2
 3. 3. PENDAHULUAN 3 Setiap murid berupaya untuk menguasai perkara yang dipelajari dan tahap penguasaan ini adalah bergantung kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. Pengajaran dan pembelajaran bermodul merupakan satu pendekatan yang memberi peluang kepada murid untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri. Dengan ini, murid- murid akan dapat mempertingkatkan penguasaan pembelajaran ke tahap yang maksima. Modul ini mengandungi penerangan dan tata cara melaksanakan sesuatu arahan dalam perisian Adobe Photoshop. Adalah diharapkan ia dapat membimbing dan membantu guru dan murid untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran aplikasi Adobe Photoshop. Penting: Bagi tujuan pentaksiran mata pelajaran Grafik Berkomputer dan Produksi Multimedia, guru-guru adalah diingatkan supaya merujuk kepada kompetensi-kompetensi yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.
 4. 4. 4 KANDUNGAN UNIT 1 muka surat Paparan dan Toolbar 1 UNIT 2 Marquee, Magic Wand dan Move Tool 4 Unit 3 Lasso, Paintbrush dan Airbrush Tool 7 Unit 4 History Brush, Rubber Stamp dan Pencil Tool 10 Unit 5 Dodge, Blur & Sharpen dan Type Tool 12 Unit 6 Pen, Gradient dan Measure Tool 14 Unit 7 Eye dropper, Paint Bucket, Zoom dan Hand Tool 16 Unit 8 Menu Edit : Transform dan Adjust 18 Unit 9 Menu Imej: Variation dan Menu Layer: Style 23
 5. 5. 5
 6. 6. Objektif Selepas mengikuti unit pembelajaran ini, murid dapat: • memulakan aplikasi Adobe Photoshop. • menetapkan setting untuk canvas baru. • mengetahui penggunaan Menu Bar, Tool Bar, Tool Box dan Paparan Kotak Layer. • Mengetahui fungsi layer Aktiviti 1: Memulakan aplikasi Photoshop. Untuk memulakan aplikasi Adobe Photoshop, pengguna perlu mengklik pada menu Start, pilih program, dan klik pada Adobe Photoshop. Aktiviti 2: Menetapkan setting Aplikasi Adobe Photoshop akan dibuka dan klik pada menu File dan klik New untuk memaparkan dialog box berikut. UNIT 1 : PAPARAN DAN TOOLBAR
 7. 7. Tetapkan setting seperti di bawah. 1. Berikan nama fail yang sesuai dalam ruangan Name. 2. Untuk Saiz Imej, tetapkan kelebaran (Width) dan ketinggian imej (Height), resolusi (Resolution) dan Mode dan Contents i) Pastikan saiz imej sesuai ii) Resolusi yang sesuai untuk paparan monitor adalah 72 iii) Mode RGB sesuai untuk tujuan paparan di monitor manakala mode CMYK sesuai untuk cetakan iv) Content white = kanvas akan berwarna putih Content background color = kanvas akan mengikut warna latarbelakang yang telah dipilih Content transparent = kanvas tidak mempunyai sebarang warna latar 3. Setelah menetapkan setting, klik OK. Aktiviti 3: Pembentangan Menu Bar, Tool Bar, Tool Box dan Paparan Kotak Layer. Satu paparan baru akan muncul. Secara lalainya (default) paparan akan kelihatan seperti dalam di bawah. Ruang Kerja (Canvas) Tool Box Tool Bar Menu Bar 2
 8. 8. Ruang-ruang kanvas yang digunakan akan dipaparkan dalam paparan layer sebagai lapisan-lapisan yang berlainan mengikut jumlah kanvas yang digunakan. Contohnya, jika kita menggunakan tiga gambar dan satu imej teks dalam sesuatu penghasilan kerja, maka empat layer akan terpapar dalam paparan layer. Layer yang pertama akan merujuk kepada background kanvas. Berikut merupakan paparan Toolbox. Move Tool Magic Wand Slice Tools Pencil Tools History Tools Paint Bucket Tool Dodge Tools Type Tools Rectangle Tools Eyedropper Tools Zoom Tools Rectangular Marquee Tool Lasso Tool Crop Tool Clone Stamp Tool Tool Blur Tool Pen Tools Hand Tool Healing Brush Tool Eraser Tool Path Selection Tool Audio Annotation Tool Foreground Color Background Color Paparan Layer 3
 9. 9. Refleksi Melabelkan tool berdasarkan gambarajah di bawah: 4
 10. 10. Objektif Selepas mengikuti unit pembelajaran ini, murid dapat: • menggunakan Marquee Tool untuk memilih sesuatu kawasan (area) dari sesuatu image. • menggunakan Magic Wand untuk memilih sesuatu kawasan (area) warna dari sesuatu imej mengikut setting tolerans. • menggunakan Move Tool untuk memindahkan imej yang dipilih. Aktiviti 1: Menggunakan Marquee Tool Dalam Marquee Tool terdapat 4 jenis marquee iaitu: a. Rectangular Marquee Tool b. Elliptical Marquee Tool c. Single Row Marquee Tool d. Single Column Marquee Tool Rectangular Marquee Tool digunakan untuk memilih kawasan imej secara segiempat tepat. Elliptical Marquee Tool pula digunakan untuk memilih kawasan imej secara membulat. Single Row Marquee Tool pula digunakan untuk memilih kawasan imej secara baris melintang (Horizontal line). Single Column Marquee Tool digunakan untuk memilih kawasan secara baris menegak (Vertical line). Menggunakan Rectangular Marquee Tool UNIT 2 : MARQUEE, MAGIC WAND DAN MOVE TOOL Segitiga Kecil menandakan terdapat beberapa tool yang lain di dalam paparanTool Box. 5
 11. 11. Kumpulan alat Marquee membenarkan anda membuat pilihan secara menyeret dengan tetikus. Dengan alat yang sesuai, pilihan berbentuk segiempat tepat atau bulatan boleh dibuat. Bagi pilihan bentuk segiempat tepat atau bulatan: 1. Pilih alat Rectangular Tool atau Elliptical Tool. 2. Tetapkan kursor di atas kawasan imej yang dipilih, kemudian klik dan seret. 3. Setelah melepaskan kursor, segiempat tepat atau bulatan bergariskan titik-titik akan kelihatan menandakan kawasan pilihan. 4. Anda boleh memindahkan pilihan anda ke lokasi lain jika perlu. Pastikan alat berkenaan masih dipilih, letakkan kursor dalam pilihan (kursor bertukar bentuk) , kemudian klik dan seret. Dengan alat yang masih dipilih, anda boleh membatalkan pilihan ini dengan mengklik di luar atau di dalam pilihan. Aktiviti 2: segiempat tepat atau bulatan bergariskan titik-titik 6
 12. 12. Menggunakan Magic Wand Alat ini berguna untuk memilih bahagian warna imej yang sama warna. Setting tolerans yang rendah akan menghadkan kawasan pilihan warna manakala yang tinggi akan memilih julat piksel yang lebih luas. Magic Wand sesuai untuk memilih bahagian warna yang tekal. Sebelum memilih alat Magic Wand, semak setting tolerance. 1. Klik alat Magic Wand. Masukkan satu nilai tolerance dari 0 – 255. Jika nilai maksimum 255 dimasukkan, anda akan memilih setiap piksel dalam imej. 2. Klik pada bahagian imej di mana piksel dengan warna yang sama akan dipilih. Semasa mengguna alat Magic Wand, mula dengan setting ketentuan 32. 3. Untuk membatalkan sesuatu pilihan ketika alat Magic Wand masih dipilih, klik di dalam pilihan. Jika anda klik di luar pilihan, suatu pilihan lain akan terhasil. . Aktiviti 3: Luar Pilihan Dalam Pilihan 7
 13. 13. Menggunakan Move Tool Anda boleh mengalihkan satu pilihan (bukan sempadan pilihan saja) ke lokasi lain. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan alat move. 1. Buatkan suatu kawasan pilihan (kawasan a) dengan menggunakan alat marquee, pilih alat move kemudian letakkan kursor di dalam kawasan pilihan. 2. Klik dan seret untuk mengalih kawasan pilihan tadi (kawasan a). Piksel gambar yang dipindahkan dengan cara ini, yang menjadi kawasan pilihan terapung adalah berguna dan penting. Ketika kawasan pilihan terapung diaktifkan, kawasan a akan terapung di atas piksel gambar di bawahnya tanpa menggantikan kawasan pilihan b. UNIT 3 : LASSO, PAINTBRUSH DAN AIRBRUSH TOOL Kawasan a Kawasan a Kawasan b 8
 14. 14. Objektif Selepas mengikuti unit pembelajaran ini, murid dapat: • menggunakan alat-alat seperti Lasso, Paintbrush dan Airbrush Tool untuk membuat sunting atau mengubah sesuatu imej. • menggunakan Paintbrush Tool meletakkan warna dalam sesuatu kawasan imej. • menggunakan Airbrush Tool untuk meletakkan warna dalam sesuatu kawasan imej berdasarkan warna latar belakang atau latar depan. Aktiviti 1 Menggunakan Lasso Tool Alat Lasso digunakan untuk membuat pilihan bentuk bebas melalui klik dan seret. Terdapat 3 jenis Lasso Tool iaitu: a. Lasso Tool b. Polygonal Lasso Tool c. Magnetic Lasso Tool. a. Lasso Tool digunakan untuk menandakan kawasan melalui kaedah mengheret tetikus secara bebas sambil menekan tetikus. b. Polygonal Lasso Tool pula digunakan untuk menandakan sesuatu kawasan secara mengklik dan mengheret tetikus mengikut kawasan yang dikehendaki. c. Magnetic Lasso Tool pula digunakan untuk menandakan sesuatu kawasan mengikut sempadan yang dikehendaki dengan kaedah “gliding” mengikut sempadan tersebut. Untuk alat Lasso: 1. Klik Lasso Tool untuk memaparkan palet opsyen di menu bar. 2. 2. Setkan opsyen Feather dan Anti-Aliased. Masukkan satu nilai Feather dari 0 – 250 pixel. Jika nilai Feather 20 px dimasukkan, kesan Feather akan terhasil apabila kawasan yang dipilih dibuang (delete). Jika Nilai Feather 0 dimasukkan maka kesan Feather tidak akan kelihatan. 9
 15. 15. 3. Letakkan kursor di atas imej, maka kursor bertukar ke bentuk Lasso Tool. 4. Klik dan seret untuk menyurih bahagian kawasan imej yang hendak dipilih secara bebas. Pastikan kursor anda balik semula ke titik permulaan. Jika kursor dilepaskan sebelum itu, Photoshop akan melengkapkan pilihan dengan garis lurus. Sempadan bertitik menunjukkan bahagian terpilih. Untuk alat Polygonal Lasso: Alat Polygonal Lasso digunakan dengan cara klik mencipta pilihan bentuk bebas bergaris lurus. 1. Pilih alat Polygonal Lasso dan letakkan kursor di atas kawasan imej yang hendak dipilih. 2. Klik secara berterusan sehingga bertemu semula ke titik permulaan untuk melengkapkan pilihan. Anda boleh mengalihkan satu pilihan (bukan sempadan pilihan saja) ke lokasi lain. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan alat move. Aktiviti 2 Brush Tool Alat ini digunakan untuk mendapatkan kesan berus pada lukisan. Anda boleh memilih saiz ketebalan berus pada menu Brush . Alat Polygonal Lasso Titik – titik telah bersambung 10
 16. 16. Pilih dan tentukan Mode, Opacity dan Flow yang berada di bawah menu bar utama. Latihan 1. Buka satu fail yang mengandungi imej yang sesuai. 2. Layari dan gunakan Alat Brush ini sambil memilih efek-efek yang sesuai yang terdapat pada sub menu Mode, Opacity dan Flow ini dan perhatikan efek-efek yang dihasilkan Aktiviti 3 Airbrush Tool Alat Airbrush (Berus Sembur Angin) bertujuan untuk memberi kesan menyembur cat dengan alat penyembur angin. Alat ini mewarnakan dengan mengambil warna latar depan di dalam Tool Box pada Foreground Color ( rujuk pada mukasurat 3 ). Untuk mewarna dengan menggunakan alat Airbrush, pilih dan tentukan Mode, Opacity dan Flow yang berada di bawah menu bar utama. Contoh: Klik dan seret melintasi imej untuk mengisikannya dengan warna latar depan ( Foreground Colour ). Sekiranya nilai Opacity di kurangkan kesan warna yang disembur akan kelihatan pudar. Berbeza dengan perubahan Flow yang dilakukan. Sekiranya nilai Flow dikurangkan maka kesan keamatan warna berkurangkan dan kelajuan anda menyeret berus juga mempengaruhi keamatan warna. Mode Pilihan saiz Brush Flow Opacity UNIT 4 : HISTORY, RUBBER STAMP DAN PENCIL TOOL Gambar asal Airbrush Tool boleh didapati setelah anda klik pada Brush Tool Brush Tool 11
 17. 17. Objektif Diakhir pembelajaran modul ini, pelajar akan dapat: • menggunakan History Brush Tool untuk mengesan segala aktiviti yang telah dilakukan sebelumnya. • menggunakan alat Rubber Stamp Tool untuk menyalin sesuatu imej agar mendapat klon yang serupa atau melahirkan beberapa bentuk yang serupa. • menggunakan Pencil Tool untuk mencipta garisan secara bebas. Aktiviti 1 History Brush Tool Berperanan untuk mengimbas kembali arahan- arahan yang telah dilakukan terhadap Tool Brush. Jika anda terlupa jenis peralatan yang telah digunakan, melalui kemudahan ini anda boleh memanggil semula Tool yang digunakan. Melalui Tool Box yang disediakan, klik pada alat yang berkenaan. Terdiri daripada 2 sub-tool iaitu History Brush Tool dan Art History Brush. Aktiviti 2 Pelajar dapat menggunakan alat Clone Stamp Tool untuk menyalin sesuatu imej agar mendapat klon yang serupa atau melahirkan beberapa bentuk yang serupa. Clone Stamp Tool Alat Clone Stamp, boleh digunakan untuk memperkemaskan imej secara menyalin sebahagian imej anda. Untuk menyalin sebahagian imej, klik alat Clone Stamp untuk memaparkan palet opsyennya yang berada di bawah Menu Bar utama. 1. Menetapkan saiz berus yang sesuai. 2. Pilih Clone Stamp dan bawa kursor ke bahagian imej yang hendak disalin. Kursor akan bertukar dalam bentuk ikon bulat 3. Tekan butang kekunci Alt, kursor akan bertukar kepada ikon target. 4. Klik pada bahagian imej yang hendak disalin. O 12
 18. 18. 5. Alih kursor ke tempat lain, kemudian klik dan seret tanpa melepaskan tetikus, imej yang hendak disalin tadi akan terpapar. Aktiviti 3 Pencil Tool Berada bersama-sama dengan menu Brush Tool. Anda boleh menggunakan alat pensil untuk: 1. melukis garis dengan bebas, 2. melukis dengan warna latar depan (foreground). Klik alat dan palet opsyennya akan terpapar, dan 3. menentukan mod paduan serta setting saiz pensil, Opacity, Mode dan Auto erase. Klik dan seret untuk menghasilkan satu garis. Tekan kekunci Shift ketika melukis garis lurus. Imej asal yang hendak disalin Hasil imej yang telah disalin (clone) 13
 19. 19. Dodge tool Objektif Diakhir pembelajaran modul ini, pelajar akan dapat: • menggunakan Dodge Tool, untuk mengubah kecerahan sesuatu imej. • menggunakan Alat Blur dan Sharpen Tool, untuk mengimbangi kontras warna di antara piksel sesuatu imej. • menggunakan Type Tool untuk menaip perkataan di dalam aplikasi Photoshop. Aktiviti 1 Dodge Tool Untuk mendapatkan sebahagian imej yang lebih cerah, pilih alat Dodge. 1. Pilih saiz dan jenis berus yang sesuai. (Airbrush memberikan kesan hasil yang paling halus). 2. Klik Dodge Tool untuk memaparkan Opsyen palet iaitu Brush, Range, dan Exposure. 3. Klik Dodge Tool dan klik kursor pada imej, kemudian seret untuk menjadikan piksel imej lebih cerah. Lepaskan tetikus, kemudian seret lagi untuk meningkatkan keamatan kesannya. UNIT 5 : DODGE, BLUR & SHARPEN DAN TYPE TOOL Klik untuk mendapatkan menu pilihan bagi saiz dan jenis berus 14
 20. 20. Aktiviti 2 Blur Tool Alat blur dan sharpen ialah dua alat fokus. Alat Blur (Kabur) akan mengurangkan kontras di antara piksel dan amat berguna untuk memperkemas pinggir bergerigi dan melembutkan tepi antara dua bentuk. 1. Klik Blur Tool untuk memaparkan Tool Option di menu bar utama. 2. Tentukan Mode, Strength dan saiz berus. 3. Letakkan kursor di atas imej, kemudian klik dan seret untuk untuk mengkaburkan piksel. Aktiviti 3 Type Tool 1. Pilih Type Tool, letakkan kursor di atas imej atau ruang kerja canvas dan klik. 2. Ini menandakan titik bermulanya untuk anda menaip. Kotak dialog Type Tool akan terpapar. 3. Tetapkan settingnya bagi jenis Font Family, Font Style, Font Size, Leading, Spacing, Colour dan Alignment. 4. Pilih satu atau lebih style untuk teks anda. Opsyen Anti-aliased dipilih secara lalai (default). UNIT 6 : PEN, GRADIENT DAN MEASURE TOOL Imej yang terhasil setelah menggunakan dodge tool 15
 21. 21. Objektif Diakhir pembelajaran modul ini, pelajar dapat: • menggunakan Pen Tool, untuk melukis bentuk secara bebas. • mengenali dan menggunakan Gradient Tool, untuk menghasilkan ton warna yang berbeza. • mengenali dan menggunakan Measure Tool, untuk melukis imej mengikut spesifikasi dengan tepat. Aktiviti 1 Pen Tool Pen Tool digunakan untuk menghasilkan garis lurus dan lengkungan yang sempurna. Sebelum menggunakan Pen Tool, adalah penting untuk memahami bagaimana lorong (path) dibina. Lorong (path) yang dibina akan menghasilkan Point segmen. Setiap Point Segmen dapat diubah atau dibetulkan agar lorong atau lengkungan lebih sempurna. Pen Tool dibahagikan kepada beberapa sub menu :- 1. Pen Tool 2. Freeform Pen Tool 3. Add Anchor Point Tool 4. Delete Anchor Point Tool 5. Convert Point Tool Aktiviti 2 Gradient Tool Alat Gradient digunakan untuk menghasilkan perubahan warna yang berubah dari satu warna ke warna yang lain secara linear atau jejari. 1. Klik alat gradient untuk memaparkan Gradient Tool Options di bawah Menu Bar utama. 2. Pilih jenis-jenis Gradient sama ada Linear Gradient, Radial Gradient, Angle Gradient, Reflected Gradient, Diamond Gradient dan tentukan opsyen opacity dan Mode. 3. Letakkan kursor di permulaan bahagian berlakunya perubahan Gradient, 16
 22. 22. 4. Kemudian klik dan seret. 5. Sudut dan jarak kursor diseret untuk menentukan sudut dan jarak perubahan. Aktiviti 3 Measure Tool Berfungsi untuk membuat pengukuran sesuatu objek mengikut spesifikasi yang dikehendaki. Dengan ini kita akan memperolehi imej yang sebenar berdasarkan kemahuan kita. Manakala ukurannya pula terdiri daripada piksel, inci dan sentimeter. Objektif UNIT 7 : EYE DROPER, PAINT BUCKET, ZOOM DAN HAND TOOL 17
 23. 23. Diakhir pembelajaran modul ini, pelajar akan dapat: • menggunakan Eyedropper Tool, untuk memilih sesuatu kawasan (area) warna dari sesuatu imej. • menggunakan Paint Bucket Tool, untuk mewarnakan sesuatu kawasan imej. • menggunakan Zoom Tool untuk membesarkan atau mengecilkan imej. • menggunakan Hand Tool untuk menggerakkan sesuatu imej di dalam paparan Photoshop® . Aktiviti 1 Eyedropper Tool 1. Memilih dengan segera warna latar belakang atau depan dari kawasan imej aktif, atau dari tetingkap imej Photoshop yang tidak aktif. 2. Untuk menetapkan warna latar depan, klik alat penitis (eyedropper tool). Letakkan alat penitis pada bahagian kawasan yang ingin dipilih warnanya. 3. Klik sekali lagi bagi mendapatkan warna latar depan yang diingini. Aktiviti 2 Paint Bucket Tool Alat Paint Bucket membolehkan anda mengisi warna dalam sesuatu kawasan yang mempunyai tolerance yang sama. 1. Aktifkan kawasan yang ingin diisikan warna, contohnya dengan menggunakan polygonal tool ataupun marquee tool 2.Tukarkan warna yang dikehendaki pada foreground color. 3.Dwiklik pada foreground color untuk mendapatkan paparan color picker ,klik pada warna yang dikehendaki dan klik butang OK. Foreground color 18
 24. 24. 4.Klik pada tool paint bucket, bawa ke dalam kawasan yang telah diaktifkan dengan garis putus-putus dan klik butang kiri tetikus. Aktiviti 3 Zoom Tool 1. Berfungsi untuk membesarkan atau mengecilkan imej sebanyak 100% 2. Untuk fungsi pembesaran, aktifkan ikon zoom tool dan bawa pada bahagian imej yang ingin diperbesarkan dan klik tetikus.. 3. Untuk fungsi mengecilkan imej, klik sebelah kiri tetikus seiring dengan menekan kekunci Alt dan ianya akan mengecil 100% pada setiap kali tetikus diklik. Aktiviti 4 Hand Tool Alat hand tool ialah suatu alat yang digunakan untuk menggerakan imej sesuatu objek di dalam paparan Photoshop. Klik pada sebahagian paparan tanpa lepas dan seret ke arah kanan, kiri, atas atau bawah mengikut kehendak pengguna. UNIT 8 : MENU EDIT - TRANSFORM DAN ADJUST 19
 25. 25. Objektif Diakhir pembelajaran modul ini, pelajar akan dapat: • menggubah bentuk objek menggunakan menu Edit > Transform. • mengguasai sebahagian sub menu Image, untuk mewarnakan sesuatu kawasan imej. Aktiviti 1 - Edit Menu Edit- Transform 1. Antara sub menu yang terdapat ialah Scale, Rotate, Skew, Distort, Perspektive, dan Rotate. 20
 26. 26. Aktiviti 1.1 Sebelum Scale Selepas Scale Aktiviti 1.2 Sebelum Rotate Selepas Rotate 21
 27. 27. Aktiviti 1.3 Sebelum Skew Selepas Skew Aktiviti 1.4 Sebelum Distort Selepas Distort Aktiviti 1.5 Sebelum Perspective Selepas Perspective 22
 28. 28. Aktiviti 2 - Imej Aktivit 2.1 : Image-Brightness/Contrast 1. Pilih Image > Adjust > Brightness/Contrast Sub Menu Brightness/Contrast digunakan untuk melaras Brightness dan Contrast 23
 29. 29. Aktiviti 2.2 – Menyunting Warna Gambar Asal Setelah disunting dengan menggunakan bringhtness/Contras 1. Laraskan Brightness dan Contrast pada imej yang hendak disunting mengikut kesesuaian. 2. Klik OK setelah pilihan dibuat. 24
 30. 30. Objektif Diakhir pembelajaran modul ini, pelajar akan dapat: • menggubah warna mengikut kehendak dan kesesuaian masing-masing dengan enggunakan fungsi Image- Variation. • menggubah bentuk kesan dan objek melalui menu Layer, Layer-Style Aktivit 1 : Membuka menu Image-Variations 1. Pilih Image > Adjust > Variations… UNIT 9 : IMAGE: VARIATON DAN LAYER: STYLE 25
 31. 31. Paparan berikut akan ditujukan pada skrin: Pilihan Variasi Warna (Variations) 26
 32. 32. Aktiviti 2 Menu Layer- Style Aktiviti 2.1 Antara sub menu yang disajikan ialah Drop Shadow, Inner Shadow, Outer Glow, Inner Glow, Bevel and Emboss, Satin, Color Overlay, Patern Overlay dan Stroke. 1. Klik pada menu bar layer>layer style>blending options. Kekotak layer style akan dipaparkan. 27
 33. 33. 2. Klik salah satu blending option yang dikehendaki dan kesan efek dapat dilihat pada kekotak preview disebelah kanan. 3. Klik Ok setelah anda membuat pilihan yang sesuai. Aktiviti 2.2 Layer Style – Drop Shadow Sebelum kesan Drop Shadow Selepas kesan Drop Shadow Aktiviti 2.4 Layer Style – Inner Shadow Sebelum kesan Inner Shadow Selepas kesan Inner Shadow Aktiviti 2.5 Layer Style – Bevel and Emboss Sebelum kesan Bevel and Emboss Selepas kesan Bevel and Emboss UNIT 10 : FILTER Pilihan Blending Option Hasil efek setelah membuat pilihan di ‘blending option’ 28
 34. 34. Objektif Diakhir pembelajaran modul ini, pelajar akan dapat menghasilkan imej yang menggunakan beberapa jenis filter. Aktiviti 1 : Meneroka menu bar filter (penapis) 1. Menu bar Filter digunakan bertujuan untuk membuat beberapa efek dan perubahan yang dikehendaki kepada mana-mana bahagian imej. 2. Sebagai contoh, kita akan gunakan filter>render>lens flare pada imej dune.tif 3. Klik pada menu bar filter>render>lens flare. Kekotak lens flare akan dipaparkan.Letakkan bulatan bercahaya sebagai punca cahaya . Diakhir pembelajaran modul ini, pelajar akan dapat: • Membuat beberapa efek khas pada sesuatu imej menggunakan menu Filter 29
 35. 35. 4. Pilih kecerahan (brightness) serta lens type.Sebagai contoh, bulatan di sudut atas kanan, brightness140 dan lens type 35 mmprime. 5, Anda akan dapat melihat preview efek yang terhasil dari aktiviti 4. Klik OK. 6. Imej akan mempunyai kesan seolah-oleh disinari matahari. 30 30
 36. 36. 7. Berikut adalah beberapa efek yang terhasil dari penggunaan filter yang lain a) Filter > noise > add noise b)Filter > distort > zigzag c) filter > brush strokes > dark strokes d) filter > stylize > tiles 31 31
 37. 37. Ahli Panel Penulis Modul Pembelajaran Grafik Berkomputer Dan Produksi Multimedia (2002-2005) Latihan i) Terokai efek-efek yang akan terhasil dengan penggunaan lain-lain filter Penaung: Pengarah PPK Timbalan Pengarah PPK 32 32
 38. 38. Penasihat : Ketua Bidang, Bidang Pendidikan Teknologi dan Vokasional (2005) Ketua Unit, Unit Mata Pelajaran Vokasional (2005) Ketua Panel: En. Abdul Wahab b. Ibrahim (2003) PPK En. Shamsul Bahri b. Baharudin (2003) PPK En. Mazlan b. Haji Talib (2004-2005) PPK Panel Penulis (2002-2003) En. Jusni bin Nasirun Institut Perguruan Darulaman En. Tuan Rosdan b. Tuan Muda Institut Perguruan Darulaman En. Shukri b. Mansor Institut Perguruan Darulaman En. Ishak b. Othman(Allahyarham) Institut Perguruan Darulaman En. Zain Hazmi b. Zain Baharin Maktab Perguruan Ipoh En. M. Nadarajan Maktab Perguruan Ipoh En. Yahya b. Mohamad SMK Kulim, Kedah En. Abdul Jasheer b. Abdullah Maktab Perguruan Persekutuan, P.Pinang Pn. Nik Ruslah bt. Nik Ab. Rahman SMK Alor Janggus, Alor Setar Pn. Nor’ain bt. Sulaiman SMK Jitra, Kedah En. P. Sarjit Singh SMK Taman Ria Jaya, Sg. Petani En. Ibrahim b. Mat Aris SMKA Al-Irshad, Kepala Batas En. Zairudin b. Ahmad SMK Datuk Hj. Ahmad Badawi, Kepala Batas En. Mohd. Nawi b. Haron SMK Laloh, Kuala Krai, Kelantan Cik Rozilah bt. Mohd. Yusof SMK Permas Jaya, Johor Baharu Pn. Normiza bt. Mohd. SMK Anderson, Ipoh En. Nordin b. Awang Nor SMK Manek Urai, Kuala Krai, Kelantan En. Arman bin Ishak SMK Raja Lope Nor Rashid, Perak Pn. Siti Rohana bt. Abu Bakar SMK Convent, Perak En. Mahfudz b. Haji Ahmad SMKA Slim River Perak Pn. Nor Hadzlin bt. Mohd. Nor SMK Putra, Perlis Panel Penulis (2005) Pn. Suraya bt. Hashim SMK Seri Titiwangsa, Kuala Lumpur En. Abdul Karim b. Hamid SMK Kg. Jawa, Kelang Y.M. Tg. Norazlan Tg. Sulaiman SMK Merchang, K. Terengganu En. Ramlee b. Mat Rani SMK Tg. Mizan Zainal Abidin, K.Trengganu Pn. Samsuriyani bt. Ismail SMK Taman Tun Dr Ismail, K.Lumpur Pn. Arlina Hasmanizar bt. Che Ahmad SMK Segambut Jaya, Kuala Lumpur En. Abd. Majid b. Yusoff SMK Taman Dato Harun, P.Jaya, Selangor En. Abdul Halim b. Awang SMK Bkt.Gambir, Muar Pn. Haidaturayani bt. Md. Noor SMK Khir Johari, Beranang Pn. Suhaila bt. Abd. Rahman SMK Bukit Baru, Melaka Pn. Sarina bt. Zainuddin PPD Kota Setar, Alor Setar, Kedah En. Ramesh a/l Kanapathy SMK Alam Megah, Shah Alam Selangor Pn. Wong Siew Fong SMK Seri Titiwangsa, Kuala Lumpur Cik Siti Nurhasni bt. Nordin SMK ABI, Jln.Pdg.Melangit, Kangar Cik Siti Amrah bt. Zakaria SMK Dato' Hj. Mohd. Redza, Seremban Pn. Noor Azrina Jasmi SMK Tmn Perumahan Bedaun, WP Labuan Pn. Khairul Azlina Khairi SMK Dato, Seri MaharajaLela, Kg. Gajah, Perak En. Mohamad Nazri b. Zuhir SMK Tok Muda Abdul Aziz,Sg. Siput, Perak En. Haizul Faried Iskandar A.Halim SMK Khir Johari, Sg. Petani, Kedah En. Haziq b. Ruslan SMK Jeram, Selangor Penyunting(2003) En. Rozairi bin Taib Jabatan Pelajaran Melaka En. Razali bin Suman SMK Anjung Batu , Mersing En. Azhar bin Kamarudin SMK Gombak Setia, Selangor En. Badrolhisam Hj. Abd. Ghani EPRD, KPM Urus Setia En. Abu Sulaiman bin Ibrahim PPK En. Abd. Rahman bin Ismail PPK En. Mohd. Zubir b. Abdul Rahman PPK 33 1 Disember 2005Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia 33

×