Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PENGENALAN Grafik komputer

5,174 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

PENGENALAN Grafik komputer

 1. 1. 1GRAFIK KOMPUTERPengenalan1. Grafik komputer (Computer graphics) adalah ilmu komputer yang berkaitandengan pembuatan dan manipulasi gambar (visual) secara digital. Bentuk sederhanadari grafik komputer adalah grafik komputer 2D yang kemudian berkembangmenjadi grafik komputer 3D, pemprosesan gambar (image processing),dan pengenalanpola (pattern recognition). Grafik komputer sering dikenal juga denganistilah visualisasi data.2. Grafik komputer merupakan penghasilan grafik menggunakan bantuanperkakasan dan perisian perisian tertentu dari komputer bagi menggantikan alat danbahan penghasilan imej konvensional seperti pen, berus dan warna.3. Keperluan peralatan: CPU ( memproses kerja ), monitor (papar visual), perakanDVD/cakera padat, cakera DVD/CD atau flash/thumb drive ( untuk simpan data ),pengimbas, kamera digital, pencetak.4. Skop Perisian grafik: Program persembahan, Program lukisan dancatan, Program penyuntingan foto, dan Program penerbitan (Desktop Publishing)contoh gambar yang menggunakan grafik komputer untuk jenis vektor
 2. 2. 2b- Jadual Fungsi, Perkakasan dan Perisian KomputerKomponen asas fizikal komputer terdiri daripada peranti input,unit sistem (pemprosesan), storan dan output.1. InputDigunakan untuk memasukkan data dan arahan ke dalam komputer.Perkakasan Input♦ Papan Kekunci (Keyboard)♦ Tetikus (Mouse)♦ Mikrofon♦ Pengimbas (Scanner)♦ Kamera Digital♦ Joystick♦ Pengimbas kod bar (barcode scanner)♦ Mesin CT X-Ray♦ Pembaca kad pintar (smartcard reader)♦ Pengimbas cap jari
 3. 3. 3Perisian InputCapture ProImage Stabelizer,Light mastering,Graphic adapterIntermec SmartWedge2. StorageIngatan utama komputer untuk menyimpan program atau data yang sedang digunakan.Dikenali sebagai storan primer atau storan utama. Terdapat 2 jenis ingatan dalam komputeriaitu Ingatan Capaian Rawak (RAM-Random Access Memory) dan Ingatan Baca Sahaja(ROM-Read Only Memory). Kandungan ROM tidak boleh diubah oleh pengguna dan data didalam ROM tidak akan hilang apabila komputer dimatikan. ROM digunakan untukmenyimpan arahan yang diperlukan ketika memulakan computer. RAM menyimpan databuat sementara ketika komputer digunakan. Kandungannya boleh diubah dan dan akanhilang apabila komputer dimatikan. Storan sekunder ialah peranti storan bagi menyimpandata secara kekal seperti CD dan sebagainya.Perkakasan Storage♦ Thumb Drive♦ Hard Disk♦ Server / Hosting♦ Flash memory♦ USB drive♦ Optical drives♦ Buslink♦ Iomega Portable♦ CD-R (CD-Recordable)Teknologi CD rakaman untuk storan data dan muzik menggunakan cakera yang bolehditulis sekali sahaja. Saiz cakera adalah kira-kira 650MB♦ CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory)
 4. 4. 4Sebuah format cakera padat yang digunakan untuk menyimpan teks, grafik dan muzik.Pemain CD audio tidak boleh membaca CD-ROM berisi data tetapi pemain CD-ROM bolehmembaca CD audio.♦ CD-RW (CD-ReWritable)Pemacu CD-RW boleh menulis kepada cakera CD-R, dan ia boleh membaca CD-ROM.Cakera CD-RW boleh ditulis semula banyak kali dan boleh dibaca berulang kali padapemacu CD-ROM atau CD-RW.♦ DVD (Digital Versatile Disk)Diperkenalkan pada tahun 1996, cakera optik ini mempunyai saiz yang sama dengan CDtetapi kapasiti storan adalah lebih besar iaitu dari 4 hingga 28 kali lebih besar.♦ DVD VideoFormat yang popular untuk kualiti tinggi video MPEG2 dan bunyi sekeliling digital.♦ DVD-RAM (DVD Random Acces Memory)Cakera DVD boleh tulis semula berasaskan katrij. DVD-RAM pertama diperkenalkan padatahun 1998 dengan kapasiti 2.6GB (sebelah) dan 5.2GB (dua belah). Versi 2 DVD-RAMdengan kapasiti 4.7GB dikeluarkan pada 1999 dan kapasiti 9.4GB pada tahun 2000.♦ DVD-ROMMula diperkenalkan pada tahun 1997, cakera DVD digunakan untuk menyimpan data danaliran interaktif bersama-sama audio dan video.♦ DVD+RW (DVD ReWritable)Ia dibangunkan bersama oleh Hewlett-Packard, Mitshubishi Chemical, Philip, Ricoh, Sonydan Yamaha, di mana ia adalah satu-satunya format boleh tulis semula yang serasi denganpemain video DVD dan pemain DVD-ROM♦ NAS (Network Attached Storage)Storan berkeupayaan tinggi yang menyediakan perkongsian data kepada pelanggan danpelayan dalam rangkaian kawasan setempat (Local Area Network)3. ProcessingMerupakan satu unit sistem di mana satu kotak yang mengandungi litar elektronikmelaksanakan pemprosesan data. Ia terdiri daripada Unit Pemprosesan Pusat (CPU) jugadikenali sebagai „otak‟ kepada sistem komputer, ingatan dan komponen-komponenelektronik yang lain.
 5. 5. 5Perkakasan Pemprosesan♦ CPU (central processing unit) atau mesin memproses yang disokong oleh motherboard(papan induk) dan dibantu oleh komponen-komponen yang terdapat di dalam motherboardtersebut. CPU juga dikenali sebagai mikropemproses, iaitu sebuah cip yang mengawal danmenjalankan segala tugas komputer.Perisian Sistem- Win95, Win98, WinNT, WinMe, Win2000, WinXP,- Linux- Antivirus- Macintosh- DOS (Disk operating system)Perisian Apilkasi- Publisher- Computer Aided Design (CAD)- Adobe Flash, menyuntik elemen grafik animasi- Lotus- Page Maker- Photoshop- Coraldraw- Ilustrator dan lain-lain4. OutputPeranti Output digunakan untuk mengeluarkan teks atau grafik daripada komputer ke dalambentuk fizikal menggunakan pencetak/printer.Sesuatu maklumat yang dihasilkan daripada prosesan di dalam sesuatu sistem.Perkakasan Output♦ Pencetak
 6. 6. 6♦ Pembesar suara♦ Projector♦ Kad tebuk♦ Telefon♦ Monitor♦ Facsimile (Fax)♦ MultifunctionPerisian OutputXMLLabel, ERPLabelJenis-Jenis PerisianTerbahagi kepada 3 jenis iaitu;1. Perisian Sistem2. Perisian Utiliti3. Perisian AplikasiPerisian SistemSatu perisian Sistem Operasi. Membolehkan perkakasan berkomunikasi dengan perisianaplikasi. Berperanan sebagai perisian tulang belakang komputer.Contoh-contoh perisian Sistem:• Windows (98, 2000, Me, XP, Vista)• DOS 6.22• UNIX, Linux• OS2• Mac OS XPerisian UtilitiPerisian ini berfungsi untuk menguruskan fail-fail dan perkakasan komputer.Contoh dan Kegunaan
 7. 7. 7a. Menyusun fail iaitu seperti Defrag dan Speed Disk.b. Mengimbas Fizikal Cakera Keras seperti Scandisk, Norton Disk Doctor, Antivirus(Mengimbas dan Nyahvirus), PC-Cillin, Norton Antivirus, Mc Afee, AVG dan Kaspersky.c. Memampatkan fail iaitu WinZip, ARJ dan Winrard. Memotong fail kepada beberapa bahagian iaitu File Splittere. Pakej Pengurusan Fail Komputer seperti Norton System Works dan System MechanicPerisian AplikasiPerisian ini mempunyai pelbagai jenis variasi perisian mengikut penggunaan.Ianya berkembangdengan cepat kerana penggunaan komputer yang tidak terhad.Contoh dan kegunaana. Pemproses Perkataan iaitu MS Word, Lotus, open office dan sebagainyab. Perisian Persembahan seperti MS PowerPoint, Harvard Graphic dan Lotus FreeLancec. Penyunting Web seperti Composer, Dreamweaver dan FrontPaged. Penyunting Video seperti Adobe Premier, Ulead Cool dan Ifilm EditorTerdapat perisian Aplikasi yang lain seperti untuk Hiburan / Multimedia : CyberLink Player,Penyunting Grafik : Adobe Photoshop, Pelayar Internet : Internet Explorer, Pengaturcaraan :MS Visual C++ dan sebagainya.C- Produk Contoh
 8. 8. 8Grafik untuk watak animasi filemLogo 3 dimensi
 9. 9. 9Mencipta imej 3 DimensiPaparan dua dimensi menggunakan perisian komputerd. Format Fail Grafik untuk internetBiasanya bagi penggunaan grafik di dalam internet, sambungan atau format fail yang biasadigunakan ialah GIF (Graphic Interchange Format) dan JPEG (Joint Photographic ExpertGroup).1. · GIF (Graphic Interchange Format)- Format GIF biasanya menggunakan kaedah pemadatan algoritma dan ia merupakan salahsatu cara yang paling mudah dan berkesan bagi tujuanmemadatkan sesuatu data dalamsistem komputer. Piawaian jenis ini telah dibangunkan pada tahun 1987 oleh CompuServe iaitu
 10. 10. 10salah sebuah syarikat yang memberi perkhidmatan papan buletin (bulletin board) yangterkemuka.-Format penyimpanan fail grafik secara GIF sering digunakan untuk menyimpan grafik asasseperti ikon, butang, garisan atau imej-imej yang berbentuk kartun.- Fail yang menggunakan format GIF menggunakan format grafik 8 bit yang mana ini bermaknaia mampu memaparkan imej sehingga 256 warna yang berbeza. Ini membolehkan satu failyang kecil dihasilkan dan ini merupakan antara faktor kenapa imej berformat GIF seringdigunakan bagi tujuan pindah terima memerusi talian internet.- Walaupun imej GIF agak kecil dan tidak memerlukan masa pemindahan terima yang tingginamun ia mempunyai satu kelemahan ia itu tidak boleh digunakan bagi grafik yang mempunyailebih dari 256 warna.2. · JPEG (Joint Photographic Expert Group)- Format jenis ini direka untuk memberikan kesan yang lebih baik daripada GIF dalamsesetengah keadaan. Ini memandangkan JPEG menggunakan teknik pemadatan algoritmayang lebih baik berbanding dengan GIF dan sekaligus menghasilkan satu fail grafik yangsaiznya lebih kecil dan padat berbanding GIF.-Salah satu kegunaan utama fail berformat JPEG ini adalah untuk menyimpan fail bagi gambarsebenar. Ini adalah kerana JPEG mampu mengendalikan imej-imej yang mempunyaikedalaman warna yang tinggi (sehingga 16.7 juta warna) tetapi dalam masa yang sama ia tidakmemerlukan ruang storan yang terlalu besar.3. · BMP (Bitmap)- BMP merupakan antara format fail yang paling lama wujud iaitu sejak sejak kemunculansistem pengoperasian Microsoft Windows 3.0. Ia sesuai untuk menyimpan grafik dalam kualitiyang tinggi kerana ia tidak cuba untuk memadatkan sesebuah imej tersebut. Ini menyebabkankebanyakan fail grafik yang menggunakan format ini mempunyai saiz fail yang agak besar.
 11. 11. 11-Kelebihannya, kebanyakan perisian grafik yang asas boleh menerima format fail ini.4. · TIFF (Tagged Image File Format)- TIFF telah dibangunkan oleh Aldus Corporation pada tahun 1986 dan ia khas digunakan bagitujuan menyimpan fail imej yang dihasilkan oleh peranti-peranti seperti pengimbas imej(scanner), frame grabber ataupun perisian-perisian grafik.- Kini ia merupakan antara piawaian atau format fail grafik yang serbaguna dan diterima denganmeluas bagi tujuan-tujuan mengubahsuai bagi imej-imej warna, hitam putih dan sebagainya.5. · PICT- PICT merupakan format fail yang sering digunakan pada komputer jenis Macintosh. Iabukanlah merupakan acronym (singkatan) daripada mana-mana perkataan.-Format fail ini muncul kali pertama pada tahun 1984 dan diperkenalkan oleh sebuah perisiangrafik iaitu MacDraw.-Format fail ini sesuai untuk kerja-kerja persembahan, paparan pada skrin mahupun untukkerja-kerja video digital. Format PICT boleh digunakan bagi tujuan penyimpanan fail bitmapmahupun vektor.6. · TGA (Targa)- TGA merupakan format grafik yang pertama mampu menampung imej dengan resolusi yangtertinggi (24-bit atau 16 juta warna). Ia juga sering digunakan dalam penghasilan video digitaldari imej statik.7. · EPS (Encapsulated PostScript)- merupakan format fail yang piawai bagi menyimpan ilustrasi PostScript yang mempunyairesolusi yang tinggi.
 12. 12. 12- Format jenis ini juga sesuai digunakan bagi meyimpan imej pada komputer yangmenggunakan sistem Macintosh mahupun Windows bagi tujuan persembahan secaraelektronik.8. · WMF (Windows Metafile Format)Format ini digunakan bersama – sama dengan sistem pengoperasian Microsoft Windows dansering digunakan bagi menyimpan imej jenis vektor terutamanya “clipart”. Imej yang mempunyaiformat ini kurang digunakan kerana tidak banyak sistem komputer perisian yang menyokongformat fail jenis ini.e. Perisian-perisian Grafik- Sesuatu imej yang diperolehi dari sumber asal (dari hasil imbasan misalnya) biasanya perludiubahsuai atau dipinda dari pelbagai sudut bagi membolehkannya sesuai untuk digunakan didalam pembangunan sesebuah projek multimedia.- Kesemua kerja-kerja ubahsuai ini sama ada dari sudut saiz, warna, kesan khas, lokasi gambardan sebagainya boleh dilakukan menggunakan peralatan (tool) yang disediakan olehkebanyakan perisian bahasa gubahan. Perisian-perisian grafik yang khas amat diperlukandiperlukan bagi menghasilkan kerja grafik yang berkualiti tinggi kerana setiap perisian tersebutmempunyai keupayaan tersendiri dalam penghasilan imej-imej tertentu.-Beberapa contoh perisian grafik yang biasa digunakan ialah :a- Perisian Reka Letak:Quark ExpressAdobePageMakerb-PerisianMelukis,ilustrasidanimej:MacromediaFreeHandAdobe I lustrator
 13. 13. 13CorelDrawMicrosoft Paint atau Paint BrushPainter 3Dc- Perisian Mengedit Foto dan Membentuk Imej:Adobe PhotoshopCorelPaintd- multimedia Interaktif, Linear dan Animasi:Macromedia DirectorMacromedia FlashMacromedia Authorwaree- Perisian Reka Bentuk 3-D dan animasi:3D Studio MaxAuto CADf- Reka Bentuk Laman Web:Macromedia Flash Ms Front Pageg- Mengedit filem:Adobe PremiereDigital Video Produceri FilmUlead VideoMovie MagicWindow Movie Makerh- Mengedit Audio:Sound ForgeSound Edit
 14. 14. 14sumber internet1. Laman Grafik Power: http://www.graphicpower.com2. Laman planer Photoshop : http://www.planetphotoshop.com3. Laman Digital Web Magezine: http://www.digital-web.com4. Laman Comunication Arts: http://www.commarts.com5. Laman Principles of GraphicDesign: http://wwwmundidesign.com/presentation/index2.html6. Laman Majalah HOW: http://wwwhowdesign.com7. Laman Destop Publishing :http://www.desktoppub.miningco.com8. Laman Graphic Art Morthly:http://www.gammag.com/index.html9. Laman Head North Graphic: http://www.headnorth.com/graphics.html10. Laman Pendidikan Seni Visual: http://www.geocities.com/hasmoli/11. Laman ABC Typography: http://wwwabc.planet-typography.com

×