Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kata terbitan

12,247 views

Published on

 • Be the first to comment

Kata terbitan

 1. 1. Kata Terbitan1)Awalan2)Akhiran3)Apitan Disediakan oleh: 1. Corina4)Sisipan 2. Daniel http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 2. 2. Kata terbitan•Kata terbitan ialah hasil daripada penggabungankata dasar dengan imbuhan-imbuhanawalan, akhiran, apitan atau sisipan.•Merupakan proses menggandingkan imbuhan padakata dasar.•Kata dasar bagi kata terbitan ini terdiri daripadabeberapa jenis. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 3. 3. a) Kata akar – bentuk morfem terikat yang belum mencapai taraf kata dan tidak berimbuhan. contohnya: Kata Akar Kata Terbitan tawa Tertawa tapa pertapaan http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 4. 4. b) Kata tunggal – perkataan yang dibentuk oleh satu morfem bebas, tidak berimbuhan dan bukan berbentuk kata jamak. contoh: Kata Tunggal Kata Terbitan cat mengecat pakai Dipakaikan
 5. 5. c) Kata Terbitan – perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. Contoh: Kata Terbitan Kata terbitan berangkat keberangkatan
 6. 6. d) Kata Majmuk atau rangkai kata – perkataan yang dibentuk oleh dua morfem bebas atau lebih. Contoh: Kata Majmuk Kata Terbitan Ibu bapa keibubapaan tanggungjawab bertanggungjawab
 7. 7. e) Kata Ganda – bentuk perkataan yang mengalami proses pengulangan kata. Contoh: Kata Ganda Kata Terbitan cantik-cantik mencantik-cantikkan jauh-jauh berjauh-jauhan
 8. 8. Awalan kata namaAwalan kata nama dalam bahasaMelayu ialah:a) peN-b) pe-c) peR-d) ke-e) juru-
 9. 9. (a) Awalan peN-• Awalan peN- terdiri daripada 4 bentuk iaitu:1. pe-2. pem-3. pen-4. peng-
 10. 10. I. Awalan peN- menjadi pe- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf seperti m, n, ny, ng, r, l dan w. Contoh: masak pemasak naik penaik nyanyi penyanyi
 11. 11. II. Awalan peN- menjadi pem- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf b, f, p dan v. baca pembaca beri pemberiPerkataan pinjaman boikot pemboikot proses pemproses http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 12. 12. iii. peN- menjadi pen- apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf d, c, j, sy dan z dan perkataan- perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf t dan s. dapat pendapat datang pendatangPerkataan pinjaman tadbir pentadbir terjemah Penterjemah http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 13. 13. • Iv) peN- menjadi peng- apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf g, kh, h (bunyi-bunyi konsonan dan a, e,i, o dan u (bunyi-bunyi vokal). hubung penghubung ikat pengikat
 14. 14. (b) Awalan pe-• Awalan pe- berbeza daripada awalan peN- kerana diimbuhkan kata dasar tertentu tiada perubahan bentuk pada huruf awal kata dasar tersebut. tunjuk petunjuk sakit pesakit
 15. 15. (c) Awalan peR-• Awalan peR- bleh diimbuhkan pada kata nama dan kata kerja tanpa melibatkan perubahan bentuk pada huruf awal kata dasar tersebut. tapa pertapa buru perburu
 16. 16. (d) Awalan ke-• Awalan ke- apabila diimbuhkan pada kata dasar tertentu tidak melibatkan perubahan bentuk pada huruf awal kata dasar tersebut. hendak kehendak kasih kekasih
 17. 17. (e) Awalan juru-• Awalan juru- boleh diimbuhkan pada kata nama dan kata kerja tanpa melibatkan perubahan bentuk pada huruf awal kata dasar tersebut. bahasa jurubahasa hias juruhias
 18. 18. Awalan kata kerja• Awalan kata kerja dalam bahasa Melayu ialah:a) meN-b) beR-c) teR-d) di-e) mempeR-f) dipeR-
 19. 19. (a) Awalan meN-• Awalan meN- menghasilkan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Awalan ini mempunyai alomorf iaitu me, mem-, men- dan meng- yang dijelaskan seperti yang berikut :
 20. 20. • i) awalan meN- menjadi me- apabila diimbuhkan kata dasar yang bermula dengan huruf m,n,ng,ny,r,l,w. masak Memasak naik menaik nganga menganga nyanyi menyanyi rawat merawat lawan melawan wangi mewangi
 21. 21. Bagi kata dasar yang bermula dengan huruf p, t, kdan s, huruf-huruf ini akan digugurkan apabiladiimbuhkan pada awalan meN-. pegang memegang tekan menekan kunyah mengunyah saji menyaji http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 22. 22. ii) Awalan meN- menjadi ‘mem-’ apabila diimbuhan padakata dasar yang bermula dengan huruf b dan katapinjaman yang bermula dengan huruf f, p dan v. beza membeza fitnah memfitnah pamer mempamer veto memveto
 23. 23. iii) Awalan meN- menjadi ‘men-’ apabila diibuhkanpada kata dasar yang bermula dengan d, c, j, sy dan zdan kata pinjaman yang bermula dengan huruf t dans. dalam Mendalam cipta mencipta jerat menjerat syarah mensyarah ziarah menziarah
 24. 24. iv) Awalan meN- menjadi ‘meng-’ apabiladiimbuhkan pada kata dasar yang bermula denganhuruf g, gh, kh, h (bunyi konsonan), a, e, i, o, u(bunyi vokal) dan kata pinjaman yang hurufawalnya bermula dengan huruf k. genggam menggenggam ghairah mengghairah khusus mengkhusus hantar menghantar arah mengarah elak mengelak ikat mengikat olah mengolah ubat mengubat kritik Mengkritik
 25. 25. b) Awalan beR-•Awalan beR- mempunyai satu alomorf sahaja, iaitu‘ber-’ yang boleh diimbuhkan pada semua bentuk katadasar. ekor berekor angka berangka tahan bertahan depan berdepan
 26. 26. •Apabila ‘ber-’ diimbuhkan pada kata dasar yangbermula dengan huruf ‘r’, satu daripada ‘r’ tersebutakan digugurkan. renang berenang rehat berehat
 27. 27. c) Awalan teR-•Awalan teR- mempunyai satu alomorf sahaja, iaitu ‘ter-’ yangboleh diimbuhkan pada semua bentuk kata dasar. atas teratas duduk terduduk•Apabila ‘ter-’ diimbuhkan pada kata dasar yang bermuladengan huruf ‘r’, satu daripada ‘r’ tersebut akan digugurkan. rentang terentang rancang terancang
 28. 28. d) Awalan di-•Awalan di- boleh digabungkan dengan semuabentuk kata dasar untuk mewujudkan kata kerja ayatpasif. marah dimarah tuduh dituduh
 29. 29. e) Awalan mempeR-•Awalan ini hanya mempunyai satu alomorf, iaitu‘memper-’. cantik mencantik taruh mempertaruh
 30. 30. f) Awalan dipeR-•Awalan ini mempunyai satu alomorf, iaitu ‘diper-’. hamba diperhamba jelas diperjelas
 31. 31. Awalan Kata Adjektifa) Awalan ter-• Awalan ter- apabila digabungkan dengan golongan kata adjektif akan membentuk kata adjektif juga. murah termurah baharu terbaharu http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 32. 32. b) Awalan se-•Awalan se- apabila digabungkan dengan golongankata adjektif akan membentuk kata adjektif juga. cantik secantik baik sebaik http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/

×