Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tvet di msia

7,077 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Tvet di msia

 1. 1. REKABENTUK KERANGKA PIAWAIAN NASIONAL PROGRAM KEJURULATIHAN GURU/PENSYARAH TVET: PERSPEKTIF INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DI MALAYSIA 1 2 Mimi Suhana Bt Abd Aziz , Muhaini Bt Muhammad Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Port Dickson 1 mimi@polipd.edu.my 2 muhaini@polipd.edu.my AbstrakKajian ini dijalankan dengan tujuan untuk merekabentuk kerangka piawaian program kejurulatihanguru/pensyarah latihan dan pendidikan teknik dan vokasional (TVET) dari perspektif institusi pengajiantinggi di Malaysia berdasarkan keperluan domain keterampilan yang dicadangkan. Domain tersebut adalahPengetahuan, Kemahiran, Etika dan Profesionalisme, Proses Sosial, Keusahawanan dan AkauntabilitiSosial. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif dengan rekabentuk tinjauan dan proses pengumpulan datadilakukan dengan kaedah analisis dokumen, pengedaran soal selidik dan temubual. Seramai 246 orangpensyarah dipilih secara rawak daripada Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti TeknologiMalaysia, Universiti Putra malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Politeknik Johor Bharu, Politeknik PortDickson dan Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah telah terlibat dalam menjawab soal selidikkajian. Data yang dikumpul kemudiannya dianalisis menggunakan perisian SPSS 12.0 for Windows(Statistical Packages for the Social Sciences) untuk mendapatkan skor min. Dapatan kajian mendapatikesemua domain tersebut adalah diperlukan membentuk kerangka piawaian keterampilan pensyarahpoliteknik dalam program kejurulatihan guru/pensyarah TVET. Kriteria yang dicadangkan bagi setiap domainjuga memperoleh persetujuan yang tinggi (purata skor min = 3.81 hingga 4.54) yang mana ia menunjukkanbahawa kriteria tersebut adalah diperlukan. Seterusnya, satu kerangka piawai dalam penyediaan programlatihan bagi pensyarah politeknik dirangka hasil sintesis dapatan kajian. Akhir sekali, pengkaji berharapsupaya kajian ini dapat dimanfaatkan bagi merangka komposisi latihan yang bersesuaian bagimeningkatkan keterampilan pensyarah di politeknik Malaysia.Kata Kunci – keterampilan pensyarah TVET, kemahiran, pengetahuan, etika dan profesionalisme, prosessosial, keusahawanan, akauntabiliti sosial.1.0 PENDAHULUAN Sistem pendidikan di Malaysia telah melalui pelbagai reformasi sejak zaman selepasmerdeka sehingga kini. Perubahan ini merupakan salah satu usaha Kementerian PelajaranMalaysia (KPM) dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) untuk memperbaiki sistempendidikan sedia ada supaya sesuai dan selari dengan keperluan semasa di sampingmeningkatkan kualiti dan produktiviti di Malaysia. Ini adalah bertujuan untuk menjadikan Malaysiasebagai pusat kecemerlangan pendidikan dan menyediakan pendidikan di negara ini bertarafdunia (Rushami Zien Yusoff, et. al 1999). Pendidikan merupakan industri berjuta ringgit dan ianyaamat penting bagi memajukan sesebuah negara. Ianya menentukan masa hadapan negaraterutamanya pendidikan kejuruteraan apabila negara tersebut ingin menjadi negara maju
 2. 2. berlandaskan perindustrian seperti yang dinyatakan dalam Wawasan 2020. Menurut NorHazimah Ismail (2000), institusi pendidikan memainkan peranan penting ke arah pencapaianmatlamat pendidikan negara iaitu mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia. Satu etika kerjayang mantap dan berkualiti tinggi perlu diamalkan untuk memastikan semua warga pendidikmempunyai sifat-sifat luhur, bertanggungjawab dan tahap profesionalisme yang tinggi dalammenjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Justeru itu tidak dapat tidak, dalammenempuh era persaingan yang mementingkan kualiti, satu tahap piawaian kualiti dalampenjaminan kualiti bagi menghasilkan pendidik-pendidik yang bermutu juga tidak ketinggalan. Piawaian adalah satu asas dalam membuat penilaian karektor yang diperlukan bagiprogram untuk melahirkan graduan yang berkelayakan. Dalam menghasilkan warga pendidikyang bermutu, justeru, satu kerangka piawaian diperlukan bagi program-program yang melatihpara guru. Kerangka piawaian adalah diperlukan bagi memperoleh pengiktirafan ataupengakreditasian bagi sesebuah program. Akreditasi adalah satu pengiktirafan rasmi kepadaprogram bahawa sijil, diploma atau ijazah yang akan dianugerahkan kepada graduan adalahselaras dengan piawaian yang telah ditetapkan (Muhammad Muammar Ghadaffi Omar, 2004).Sistem akreditasi telah dilaksanakan dalam sistem pendidikan tinggi yang termashyur di duniaseperti di negara Jerman, Perancis, United Kingdom, Amerika Syarikat dan Australia. NegaraJerman telah melaksanakan sistem akreditasi yang merupakan prasyarat kepada kelulusansetiap negeri atau Lander (Muhd Dzafir Mustafa, 2005). Akreditasi ini dijalankan oleh badan-badan bebas antaranya persatuan institusi pengajian tinggi (IPT) dan pengamal profesion yangtelah diakredit oleh Majlis Akreditasi. Sistem jaminan kualiti di Perancis pula adalah berdasarkaninstitusi dan menilai bukan sahaja pada aspek akademik dan penyelidikan tetapi juga aspekkebajikan pelajar dan lain-lain aspek yang menyumbangkan kepada pembentukan persekitaranpendidikan tinggi yang sihat. Jaminan kualiti di Perancis dilaksanakan oleh Committee NationalEvaluation (CNE) yang ditubuhkan di bawah undang-undang bertulis dan bertanggungjawabterus kepada Perdana Menteri (Muhd Dzafir Mustafa, 2005). Dalam sistem pendidikan tinggi diUnited Kingdom, terdapat perbezaan pendekatan penjaminan kualiti ke atas institusi yang bolehmenganugerahkan kelayakan pengajian tinggi dan institusi yang menganugerahkan pendidikanlanjutan. Bagi pendidikan tinggi, jaminan kualiti adalah berasaskan institusi atau subjek.Manakala bagi institusi pendidikan lanjutan wujud elemen jaminan kualiti berasaskan programpengajian dengan kebanyakkannnya mempunyai piawaian yang lebih preskriptif. Pendekatan inidirumuskan sebagai usaha mengekalkan elemen autonomi dan fleksibiliti dalam pendidikan danpenyelidikan yang pelbagai di universiti. Di Malaysia, kewujudan sistem pendidikan tinggi yang berkualiti merupakan hasratkerajaan dalam usaha merealisasikan polisi menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlanganpendidikan tinggi serantau (Mohamed Suleiman, 2004). Antara badan yang menjalankan sistemakreditasi adalah Lembaga Akreditasi Negara (LAN), Bahagian Jaminan Kualiti (BJK),Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) dan Kementerian Sumber Manusia (KSM). LANyang kini dikenali sebagai Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) adalah badan yangbertanggungjawab memberi Perakuan Akreditasi kepada institusi pengajian tinggi di Malaysia.Manakala Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) pula telah menyediakan Standard KemahiranPekerjaan Kebangsaan atau National Occupation Skills Standards (NOSS) sebagai garispanduan dalam memastikan program latihan yang disediakan di Malaysia adalah selari dengankeperluan sebenar di tempat kerja. JPK juga merupakan salah satu komponen yang terdapatdalam sistem latihan dan pendidikan teknik dan vokasional (TVET) di Malaysia. Sistem TVET adalah dilihat sebagai system yang mempunyai perkembangan yang baikdi Malaysia. Ini adalah kerana permintaan yang tinggi dalam sektor perindustrian samadadaripada keperluan pekerja professional dan separuh professional. Ini disokong dengankeperluan yang dinyatakan dalam Rancangan Malaysia ke Sembilan (RMK-9) yang memberpenekanan kepada industry pembuatan di Malaysia. Dalam system TVET di Malaysia, keperluanterhadap latihan di tempat kerja dilihat sebagai berkepentingan dalam meningkatkan produktivititenaga kerja terutama dalam sector perindustrian. Ini adalah selaras dengan misi nasional yang
 3. 3. dibentangkan dalam RMK-9, yang menyentuh tentang pembangunan modal insan. Modal insannegara yang berkualiti menjadi teras pembangunan dalam tempoh RMK-9. Antara kaedah holistikyang direncanakan kerajaan adalah dengan melalui pendidikan, latihan dan pembelajaransepanjang hayat.1.1 Latar Belakang Masalah Persaingan antarabangsa dalam konteks ekonomi negara bukan sesuatu yang asing.Pelbagai strategi dan rancangan yang dibuat dan diimplementasi bagi memenuhi kehendakpersaingan ini. Ekonomi negara dapat dijana secara total dan efektif dengan produktiviti yangtinggi daripada tenaga buruh sesuatu negara. Sebagai negara yang pesat membangun, ciri-ciriekonomi negara adalah berdasarkan “investment-economic growth” (Laporan BankPembangunan Asia, 2004). Ia lebih tertumpu kepada sektor pembuatan yang mana melibatkanteknologi yang dibawa masuk daripada negara luar. Atas keadaan ini, cabaran utama bagiMalaysia adalah menarik dan membawa pelabur-pelabur asing untuk melabur di Malaysia danmembuat rangkaian ekonomi global dalam sektor pembuatan. Melihat kepada cabaran ini, satusistem pendidikan teknik dan vokasional yang memberi penekanan terhadap penyediaan pekerjapada tahap juruteknik harus dimantapkan. Keperluan juga dilihat kepada latihan dan pendidikanyang berterusan ditempat kerja bagi memantapkan lagi kemahiran-kemahiran yang perlu adapada pekerja-pekerja industri. Menurut Mustapha (2001), Malaysia masih lagi kekurangan pekerja mahir bagi memenuhikeperluan ekonomi Negara. Laporan Bank Pembangunan Dunia, 1999 melaporkan nisbahseorang jurutera adalah kepada tiga orang juruteknik kepada dua puluh orang operator (1:3:20).Namun, angka ini dilihat akan berubah atas faktor perubahan dan pembangunan ekonomiMalaysia yang mana nisbah seorang jurutera adalah lima orang juruteknik kepada dua belasorang operator (1:5:12). Perubahan skala nisbah ini seterusnya akan menjana pekerjaberpengetahuan dan mengubah struktur keperluan tenaga kerja di Malaysia. Perubahan inidisokong Wan Seman (2005) yang menyatakan bilangan pekerja separamahir (semiskilled),mahir (skilled) dan sangat mahir (highly skilled atau multiskilled) harus diperbanyakkan dalamfasa pembangunan ekonomi perindustrian di Malaysia. Guru, pensyarah, jurulatih adalah pengajar di institusi pendidikan yang mana merupakanprofesional dalam sistem latihan dan pendidikan teknik dan vokasional. Kumpulan pekerjaan iniadalah dimanfaatkan dan dinamakan di atas sifat pekerjaan mereka oleh majikan atau institusi dimana mereka bekerja, namun ianya merujuk kepada peranan sebagai tenaga pengajar disesebuah tempat. Komponen kritikal di dalam manmana program pendidikan dan latihan adalahjurulatih atau tenaga pengajar. Menurut Leslie Rae (1994) sesuatu program latihan bergantungkepada tenaga pengajar yang menjayakan program tersebut. Seperti yang dinyatakan dalammanual Ohio Workplace Education Resource Guide (2001), kurikulum yang baik hanya akanBerjaya dengan wujudnya tenaga pengajar yang bagus dalam penyampaian isi pengajarandengan berkesan. Di Amerika Syarikat, antara badan yang mengakreditasi program latihanjurulatih adalah Institute for Sustainable Power, Inc.. Antara faedah yang dikenalpasti dalampemberian akreditasi ini adalah kepada program itu sendiri dan juga kepada pelanggan programtersebut. Akreditasi membolehkan sesuatu organisasi atau program dinilai dari beberapa aspek.Akreditasi juga membolehkan sesuatu organisasi atau program tersebut dikenali dan diketahuioleh orang ramai. Di Australia, keperluan untuk menyediakan akreditasi bagi program latihanjurulatih di industri telah dikenalpasti kepentingannya.
 4. 4. 1.2 Penyataan Masalah Daripada pembentangan bajet 2006, antara dua sektor utama yang mendapat perhatiankerajaan adalah sektor perindustrian dan pendidikan. Sektor pendidikan yang mantap mampumenghasilkan tenaga kerja bagi sektor perindustrian yang memenuhi keperluan dan kehendakdaripada sektor tersebut. Keperluan tenaga kerja yang berbeza-beza dalam bidang teknik danvokasional yang dipengerahui oleh faktor ekonomi negara mewujudkan kepelbagaian jenis dancorak pembangunan program kejurulatihan guru/jurulatih TVET. Sehubungan itu, UNESCOInternational Meeting on Innovation and Excellent in TVET Teacher/Trainer Education diHangzhou, China (2004) telah menekankan bahawa terdapatnya keperluan bagi mewujudkansatu kerangka piawaian transnasional bagi pembangunan program kejurulatihan guru/jurulatihTVET. Kerangka ini akan melibatkan kerjasama antarabangsa daripada profesional TVET yangmana dilihat mampu meningkatkan tahap profesionalisme guru/jurulatih TVET. Seterusnya, turutdigariskan adalah keperluan untuk mengkaji parameter yang diperlukan sebagai garis panduandalam pembangunan program kejurulatihan guru/jurulatih TVET. Namun begitu, usaha ini tidak mungkin dapat dilakukan diperingkat nacional denganpenyertaan negara Malaysia kerana di Malaysia belum wujud piawaian program kejurulatihanTVET yang menyeluruh dan diterima pakai oleh kesemua pengamal TVET. Berikutan daripadaitu juga, satu mesyuarat EU-Asialink Project bersama stakeholder pendidikan TVET di Malaysiayang diadakan di Johor Bharu, Malaysia pada 22 Ogos 2006 melaporkan bahawa satu piawaianpada peringkat nasional perlu diwujudkan bagi menyelaras program latihan kejurulatihanguru/jurulatih TVET di Malaysia. Berdasarkan kepada keperluan ini, kehendak daripadastakeholder ini digabung dan kriteria keterampilan dikupas dalam menghasilkan pensyarah yangkompeten. Lanjutan daripada itu, EU-Asialink Project 2nd International Meeting di Malang,Indonesia (2006) telah menggariskan enam domain yang dijadikan asas dalam membentukkriteria keterampilan guru/jurulatih TVET. Enam domain tersebut adalah: i. Pengetahuan (Mastery of Body Knowledge) ii. Kemahiran (General Skills) iii. Etika & Profesionalisme (Ethics & Profesionalisme) iv. Proses Sosial (Social Processes) v. Keusahawanan (Entrepreneurship) vi. Akauntabiliti Sosial (Social Accountability)1.3 Objektif KajianKajian ini dijalankan bagi : i. Mengenalpasti domain keterampilan yang diperlukan dalam menghasilkan seorang pensyarah TVET daripada perspektif institusi pengajian tinggi awam di Malaysia. ii. Mengenalpasti kriteria bagi domain keterampilan yang diperlukan dalam menghasilkan seorang pensyarah TVET daripada perspektif institusi pengajian tinggi awam di Malaysia. iii. Merangka satu piawaian nasional yang sesuai bagi program kejurulatihan pensyarah TVET daripada perspektif institusi pengajian tinggi awam di Malaysia.1.4 Persoalan KajianBagaimanakah domain dan kriteria keterampilan yang diperlukan bagi menghasilkan seorangpensyarah TVET daripada perspektif institusi pengajian tinggi awam di Malaysia.
 5. 5. 1.5 Kepentingan Kajian Penyelidik berharap daripada kajian yang dilakukan akan dapat memberi input danmembantu pihak pengurusan latihan di Politeknik Port Dickson dan Jabatan PengurusanPoliteknik dalam merancang program kejurulatihan bagi memastikan penghasilan pensyarahpoliteknik yang lebih kompeten samada melalui program latihan atau pendidikan berterusan. .1.6 Skop Dan Batasan Kajian Dalam memenuhi objektif kajian ini, pengumpulan data dimulakan dengan enam domain(cadangan EU-AsiaLink Project) iaitu pengetahuan, kemahiran, etika dan profesionalisme, prosessosial, keusahawanan dan akauntabiliti sosial. Enam domain ini adalah domain umum dalammelihat kriteria keterampilan pensyarah TVET. Walaubagaimanapun, skop kajian tidak tertaklukkepada enam domain tersebut sahaja. Responden diberi peluang untuk mencadangkan domainlain jika dirasakan sebagai keperluan. Kajian ini dijalankan dengan melibatkan responden daripada pensyarah dan pengajardalam aliran teknikal dan vokasional di beberapa institusi pengajian tinggi terpilih sahaja.Penyelidik juga membuat andaian bahawa responden telah memberi respon dengan baikmengenai keperluan domain yang dicadangkan.2.0 KAJIAN LITERATUR Di Malaysia, sejarah latihan perguruan TVET disediakan oleh beberapa pihakterutamanya dari Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Kementerian Pengajian TinggiMalaysia (KPTM). Selain daripada itu, Kementerian Sumber Manusia juga menawarkan kursusperguruan bagi menyediakan tenaga pengajar bagi latihan teknikal. Antara institusi yangmenawarkan latihan dan program kejurulatihan ialah Institut Perguruan Teknik, Institut AminuddinBaki, Universiti Teknologi Tun Hussein Onn Malaysia dan Pusat Latihan Pengajar dan KemahiranLanjutan (CIAST). Bahagian Pendidikan Guru (BPG), KPM meneraju sistem perguruan gurudengan misi dan visi untuk membangunkan profession perguruan. BPG telah menyediakanbeberapa kursus atau latihan pra perguruan bagi menampung keperluan tenaga pengajarsekolah-sekolah di Malaysia. Antara kursus praperguruan yang ditawarkan adalah: i. Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) ii. Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) iii. Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG) Diploma Perguruan Malaysia diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia mulaitahun 1996 menggantikan kursus Sijil Perguruan Asas (KPA) bagi menyediakan latihan kepadaguru-guru praperkhidmatan untuk sekolah rendah. Kursus ini dijalankan di institusi perguruanseluruh Malaysia untuk tempoh tiga tahun iaitu 6 semester dan bertaraf diploma. KursusPerguruan Lepasan Ijazah ialah kursus yang ditawarkan oleh pihak BPG, KPM untuk memberpeluang kepada graduan-graduan yang memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam pelbagai bidanguntuk menceburi profesion perguruan bagi menampung kekurangan para guru di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Program Khas Pensiswazahan Guru adalah khas bagi PegawaiPerkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah yang sedang berkhidmat disekolah rendah, sekolahmenengah, politeknik, kolej komuniti, institute perguruan atau pegawai pendidikan yang sedangberkhidmat di Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri, Bahagian-bahagian diKPM atau di agensi lain yang memohon mengikuti PKPG.
 6. 6. Latihan Pendidikan untuk pensyarah politeknik dan kolej komuniti pada peringkat awaltelah dilaksanakan di Maktab Perguruan dengan usahasama Bahagian Pendidikan Guru. Ketikaitu sehingga Disember 2007, politeknik dan kolej komuniti menggunakan Skim PerkhidmatanPendidikan sebagaimana yang digunapakai bagi guru-guru di sekolah. Skim tersebutbersandarkan kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 tahun 1996 dan Surat PekelilingPerkhidmatan Kementerian Pelajaran Bil. 1 tahun 1987 . Pekeliling ini menjelaskan bahawa guruyang diambil bertugas dan dilantik ke Skim Perkhidmatan Pendidikan perlu mempunyaikelayakan ikhtisas perguruan bagi maksud lantikan tetap dalam perkhidmatan. Pada tahun 2007dan 2008, pensyarah baharu politeknik dan kolej komuniti telah mengikuti kursus ProgramDiploma Pendidikan Lepasan Ijazah di tiga buah universiti iaitu Universiti Pendidikan Sultan IdrisShah (UPSI), Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan Universiti Tun Hussein Onn (UTHM).Berdasarkan kepada perubahan Skim Perkhidmatan, Program Diploma Pendidikan LepasanIjazah (DPLI) tidak lagi diambil sebagai prasyarat lantikan tetap dan program ini sekali lagimengalami perubahan sehingga membawa kepada keputusan penamatan pelaksanaannya.Progam ini seterusnya digantikan dengan Kursus Kepimpinan Instruksional dan PembangunanAndragogi (KIPA) Program latihan pengajaran dan pembelajaran ini dirangka untukmeningkatkan kompetensi pensyarah kerana ianya melibatkan aktiviti yang menyumbangkankepada pertambahan ilmu, kemahiran dan pengalaman yang boleh meningkatkanprofesionalisme pegawai dalam bidang pendidikan. KPTM mempunyai visi untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlanganpengajian tinggi menjelang tahun 2020. Misi yang didukung oleh KPTM adalah untukmembangunkan dan mewujudkan persekitaran pengajian tinggi yang menggalakkan ke arahpenghasilan pusat ilmu yang unggul dan insan kompeten, berinovasi serta berakhlah mulia untukmemenuhi keperluan negara dan antarabangsa. Dalam mencapai dan memenuhi visi dan misiKPTM, antara objektif yang dirangka bagi memantapkan institusi pengajian tinggi awam diMalaysia adalah untuk memastikan sekurang-kurangnya 75% pensyarah institusi pengajian tinggiawam mempunyai kelayakan Ph.D atau setaraf dengannya dan 30% pensyarah politeknik dankolej komuniti mempunyai kelayakan Ijazah Sarjana, Ph.D atau setaraf dengannya. Selaindaripada itu, KPTM juga mensasarkan untuk menghasilkan gradúan-graduan yang kompetenuntuk memenuhi keperluan guna tenaga kerja negara dan antarabangsa dengan sasaran 75%graduan mendapat pekerjaan dalam bidang relevan dalam tempoh enam bulan selepas tamatpengajian. Kesemua objektif yang dirangka KPTM adalah berteraskan lima teras utama iaitu: i. Mewujudkan perancangan pengajian tinggi yang strategik dan sistematik ii. Mengukuhkan pengurusan pengajian tinggi negara iii. Menambah kapasiti, akses dan penyertaan dalam bidang pengajian tinggi iv. Meningkatkan kualiti pengajian tinggi negara setanding peringkat antarabangsa v. Mengantarabangsakan pengajian tinggi negara. Daripada teras ketiga dan keempat yang saling berkait rapat antara satu sama lain bagimemenuhi keperluan penyediaan tenaga pengajar yang mempunyai kelayakan yang lebih tinggi,satu program kejurulatihan yang mantap dan berkualiti tinggi perlu disediakan untuk memastikansemua pendidik mempunyai sifat luhur, bertanggungjawab dan tahap profesionalisme yang tinggidalam menjalankan tugas. Dengan penekanan kepada penyediaan pensyarah politeknik danuniversiti, secara tidak langsung penyediaan pensyarah teknikal dan vokasional dilihatmempunyai keperluan yang tinggi dalam memenuhi objektif KPTM. Daripada Campos B.P. (2002), dalam memenuhi pencapaian pengajaran, antara kriteriayang terlibat adalah merujuk kepada: i. Objektif dan hasil pembelajaran program;
 7. 7. ii. Proses yang dijalankan bagi mencapai objektif program; iii. Aktor yang bertanggungjawab bagi proses yang terlibat; iv. Sumber yang diperlukan.Ini bermakna, aktor dan pekerja yang dimaksudkan adalah tenaga pengajar yang akanmenyampaikan isi pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran program tersebut.Dalam memenuhi objektif yang digariskan oleh KPTM dalam menghasilkan tenaga pengajar yangberkualiti, ciri-ciri keterampilan tenaga pengajar harus diambil kira. Dalam “Kod amalan JaminanKualiti Bagi Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia” edisi kedua 2005, telah menggariskanjaminan kualiti ialah keseluruhan sistem, sumber dan maklumat yang diperuntukkan bagimengekalkan dan memperbaiki kualiti dan standard pengajaran, kesarjanaan dan penyelidikan,serta pengalaman pembelajaran pelajar. Garis panduan kriteria dan piawai IPTA di Malaysiayang ditetapkan dan dipersetujui bersama oleh wakil komuniti akademik, profesional dankerajaan pada Mac 2002 mengkategorikan sembilan bahagian bagi taksiran, iaitu: i. Visi, misi, matlamat dan hasil pembelajaran; ii. Rekabentuk program pendidikan dan kaedah pengajaran an pembelajaran; iii. Penilaian pelajar; iv. Pemilihan pelajar dan sistem sokongan; v. Staf akademik; vi. Sumber pendidikan; vii. Penilaian program; viii. Kepimpinan dan governans; ix. Penambahbaikan kualiti berterusan. Begitu juga dengan sorotan kajian dan laporan terdahulu, kualiti staf akademik dilihatsebagai komponen atau bahagian yang paling kritikal dalam sistem pendidikan dan pengajiantinggi samada di luar negara atau di Malaysia. Oleh yang demikian, domain keterampilan bagiguru/pensyarah TVET perlu ditentukan. Professional Development Framework 2005/2006 forVocational Education and Training in Western Australia (2005) manggariskan kriteriaketerampilan yang perlu ada bagi pengamal TVET ialah pengetahuan, kepakaran teknikal,kepimpinan, kemahiran pengurusan, keusahawanan dan keterampilan dalam penyampaian.Daripada kerangka sistem dual, jurulatih TVET diperlukan memiliki tiga komponan keterampilaniaitu komponen keterampilan teknikal, keterampilan dalam sosial dan keterampilan dalampedagogi. Daripada kajian Izlin Zuriani (2002), domain yang mempengaruhi kualiti pensyarahpoliteknik adalah sikap, penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran danprofesionalisme. Manakala menurut Yasmin (2000) dalam Izlin Zuriani (2002) lima indikator ataudomain yang menilai guru yang efektif adalah kepimpinan, pengurusan bilik darjah, penglibatanan sokongan serta bahan pengajaran. Interstate New Teacher Assesment and SupportConsortium (INSTAC) menyenaraikan sepuluh standard keterampilan iaitu pengetahuanpembelajaran, pengetahuan perkembangan manusia, menilai keperluan individu, strategipengajaran yang pelbagai, kemahiran pengurusan, kemahiran komunikasi, kemahiranmerancang pengajaran, penilaian pelajar, komitmen dan tanggungjawab profesional danperkongsian atau partnerships. Selain daripada itu juga, Zakaria Kasa (2005) turutmengetengahkan keperluan latihan keusahawanan dalam perspektif pendidikan teknik danvokasional di Malaysia. Laporan minit mesyuarat stakeholder pendidikan TVET di Malaysia(Ogos, 2006) menyatakan keperluan kepada budaya keusahawanan dilihat sebagai pentingsebagai salah satu medium bagi menggerakkan produktiviti tenaga kerja yang dihasilkan olehsistem TVET. Ini mencontohi budaya perniagaan negara timur khasnya negara Jepun yangsangat bijak mengkomersialkan produk inovasi mereka. Antara lain, keterampilan yang perlu adabagi pekerja yang diperlukan oleh majikan di Malaysia menurut Ab. Rahim et. al (2005) adalahkomunikasi efektif, kemahiran interpersonal, kualiti kepimpinan yang baik, literasi komputer,kebolehan membentuk dan bekarja di dalam kumpulan, bermotivasi tinggi, kemahiran analitikalyang baik, mampu bekerja secara sendiri, berpengetahuan, mampu menyesuaikan keadaan,
 8. 8. jujur, integriti, kauntabiliti, berdisiplin, mahir berpengucapan awam, proaktif, bertanggungjawab,berinisiatif dan agresif. Daripada kriteria-kriteria yang disorot, boleh disimpulkan antara domain yangmengkelaskan kriteria tersebut adalah pengetahuan, kemahiran, etika dan profesionalisme,proses sosial, keuasahawanan dan akauntabiliti sosial. Domian-domain ini dilihat sebagai salingbergantung di antara satu sama lain dari segi kriteria bagi setiapnya.3.0 METODOLOGI KAJIAN Rekabentuk kajian kuantitatif ini dilakukan dengan rekabentuk tinjauan dan analisisdokumen. Menurut Mohd Majid (2004), kajian tinjauan bermatlamat untuk mengumpul maklumatmengenai pemboleh-pembolehubah serta mengukur pemboleh-pembolehubah yang berkaitdengan sesuatu fenomena tanpa menyoal mengapa pembolehubah tersebut wujud. Bagi analisisdokumen pula, kajian literatur atau sumber-sumber literatur dijadikan sumber maklumat kajianuntuk dilakukan sintesis kajian. Menurut Chua (2006), antara sumber rujukan bagi kajian literaturtermasuklah dokumen sah, minit mesyuarat, surat dan dokumen penulisan lain yang tidak diberiindeks dalam perpustakaan. Fasa pertama dalam kajian ini adalah dengan melakukan analisisdokumen bagi penghasilan penanda aras pembolehubah yang menjadi domain cadangan dalamkajian ini. Lanjutan daripada itu, instrumen dibina dengan penghasilan borang soal selidik. Kajianini mengenalpasti kriteria seorang jurulatih berketerampilan dengan cara memberi borang soal-selidik kepada pensyarah institusi pengajian tinggi awam Malaysia yang terpilih.3.1 Populasi dan Sampel Kajian Populasi kajian adalah terdiri daripada pemberi pengajian tinggi teknikal di Malaysia.Daripada populasi ini, Populasi kajian ini terdiri daripada dua kelompok utama institusi pengajiantinggi di Malaysia iaitu universiti tempatan dan politeknik KPTM. Universiti yang terpilih adalahUniversiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), UniversitiPutra Malaysia (UPM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Secara signifikan, pemilihandibuat kerana universiti ini merupakan pelopor utama sistem TVET di IPTA Malaysia. Selaindaripada itu, politeknik KPTM juga turut dijadikan sampel kajian dengan penglibatan daripadaPoliteknik Johor Bharu (PJB), Politeknik Port Dickson (PPD) dan Politeknik Sultan Abdul HalimMuadzam Shah (PoliMAS). Politeknik merupakan antara pusat pengajian awam utama yangmenawarkan sistem latihan teknik dan vokasional di Malaysia. Ketiga-tiga politeknik tersebutdipilih bagi mewakili populasi kerana sifat pensyarah politeknik KPTM yang homegen. Seramai246 orang responden terpilih daripada populasi pensyarah TVET di Malaysia denganmenggunakan prosedur persampelan rawak. 2 prosedur persampelan yang berbeza dilakukankerana melibatkan dua sub populasi yang berbeza. Bagi subpopulasi universiti, persampelanrawak mudah digunakan manakala persampelan berkelompok dilakukan bagi subpopulasipoliteknik.3.2 Instrumen Kajian Data yang diperolehi terdiri daripada dua iaitu data primer dan data sekunder. Dataprimer merupakan data mentah yang dikumpul penyelidik sendiri (Lau dan Zainuddin, 2001).Semua data ini dikumpul melalui kaedah soal selidik. Data sekunder pula adalah data yangdiperolehi daripada fakta yang telah sedia ada dalam buku rujukan, jurnal dan juga bahan-bahanbercetak yang lain. Penyelidik menggunakan sumber rujukan yang sahih dan tidak diraguikebenarannya.
 9. 9. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah melalui pengedaran soal selidik.Borang soalselidik yang dibina dibahagikan kepada tiga bahagian utama iaitu: i. Bahagian I: Profil Responden ii. Bahagian II: Domain Keterampilan iii. Bahagian III:Kriteria bagi Domain Keterampilan.3.3 Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Untuk memastikan instrumen pengukuran yang dibentuk dapat mengukur perkara yanghendak dikaji, borang soal selidik telah melalui proses kesahan kandungan dan kesahankonstruk. Seterusnya kajian rintis telah dilakukan untuk melihat kebolehpercayaan item yangdibina. Kajian rintis dilakukan terhadap 10 orang pensyarah TVET yang mewakili populasi. Kajianrintis menggunakan pengujian Alpha Cronbach yang mempunyai julat nilai 0.0 hingga 0.1(Zaidatun dan Mohd Salleh, 2003). Nilai alpha (α) yang lebih besar dari 0.6 dan menghampiri 1.0,menunjukkan tahap kebolehpercayaan instrumen yang tinggi. Hasil dari kajian rintis yangdijalankan, nilai Alpha Cronbach (α) yang diperolehi bagi keseluruhan item soal selidik adalah0.96.4.0 DAPATAN DAN ANALISA DAPATAN KAJIAN4.1 Profil Responden Seramai 199 orang responden telah dipilih dari subpopulasi pensyarah di politeknikKPTM dan dikaji. Secara keseluruhan, pensyarah politeknik yang dikaji adalah terdiri daripadapensyarah Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Jabatan KejuruteraanMekanikal. Selain daripada itu, seramai 47 orang pensyarah pengajian pendidikan teknikal telahdipilih dan dikaji daripada universiti awam yang menawarkan kursus berorientasikan pendidikanteknikal. Jadual 4.1 : Agihan Responden Mengikut Subpopulasi Subpopulasi Bilangan Peratus (%) Politeknik KPTM 199 78 Universiti Awam 47 22 Jumlah 246 100Daripada 246 orang responden yang memberi maklum balas terhadap soal selidik yangdiedarkan, peratus keseimbangan antara lelaki dan perempuan adalah lebih besar peratusanresponden perempuan iaitu sebanyak 55.7% dan hanya 44.3% responden lelaki. Tahappendidikan tertinggi responden dilihat daripada tiga tahap utama iaitu Diploma, Ijazah SarjanaMuda dan Ijazah Sarjana. Daripada analisa, peratus tertinggi adalah responden yang mempunyaitahap pendidikan Ijazah Sarjana dengan peratusan sebanyak 41.1%. Daripada jumlah respondenyang terlibat, peratus tertinggi yang dicatatkan oleh kumpulan yang berkhidmat atau terlibatsecara langsung dalam sistem TVET selama 1 hingga 5 tahun iaitu sebanyak 51.3%. Kumpulankedua tertinggi pula adalah kumpulan 6 hingga 10 tahun iaitu sebanyak 28% dan kumpulanketiga iaitu yang terlibat dalam sistem TVET lebih daripada 10 tahun adalah 20.8%.
 10. 10. 4.2 Domain Keterampilan Guru/Pensyarah TVET di Malaysia. Jadual 4.2 menunjukkan skor min dan tahap keperluan domain yang ditafsirkan mengikutkepentingan. Daripada analisis deskriptif, skor min yang diperolehi bagi domain pengetahuanadalah 4.45, manakala skor min bagi domain kemahiran adalah 4.46. untuk melihat tahapkeperluan sesuatu domain, perbandingan skor min di antara domain tersebut dibandingkan.Daripada dapatan, pensyarah di institusi pengajian tinggi awam Malaysia telah menyatakanbahawa domain kemahiran adalah sangat diperlukan bagi seorang guru/pensyarah TVET yangberketerampilan. Ini diikuti oleh domain pengetahuan, domain etika dan profesionalisme, domainakauntabiliti sosial, domain proses sosial dan akhir sekali adalah domain keusahawanan.Lanjutan daripada itu, keenam-enam domain awalan yang dicadangkan adalah dipersetujui untukdigunakan sebagai domain dalam merangka sebuah program kejurulatihan guru/pensyarahTVET di Malaysia. Jadual 4.2 : Skor Min dan Tahap Keperluan Domain mengikut KepentinganDomain Skor Min Aras Tafsiran Min Kedudukan PersetujuanPengetahuan 4.45 Setuju Perlu 2Kemahiran 4.46 Setuju Perlu 1Proses Sosial 4.28 Setuju Perlu 5Etika & 4.41 Setuju Perlu 3ProfesionalismeKeusahawanan 3.63 Sederhana Sederhana 6 Setuju Perlu4.3 Kriteria Keterampilan Guru/Pensyarah TVET Kriteria yang diperlukan bagi seorang guru/pensyarah yang berketerampilan dikenalpastiberdasarkan domain yang dipersetujui.4.3.1 Kriteria bagi Domain Kemahiran Daripada soal selidik rumusan kriteria bagi domain kemahiran yang dibentuk adalahkemahiran industri, kemahiran instruksi dan kemahiran facilitating. Daripada skor min yangdiperoleh, kemahiran facilitating merupakan kemahiran yang sangat diperlukan (skor min tertinggi= 4.38) dan diikuti dengan kemahiran instruksi dan kemahiran industri. Jadual 4.3 : Rumusan Skor Min dan Tahap Keperluan Kriteria Domain Kemahiran.Kriteria Domain Skor Min Tafsiran Min KedudukanKemahiranKemahiran Industri 4.26 Perlu 3Kemahiran Instruksi 4.34 Perlu 2Kamahiran 4.38 Perlu 1“Facilitating”Julat persetujuan: 1~2.4 = Tidak Perlu, 2.41~3.8 = Sederhana Perlu, 3.81~5.00 = Perlu. Daripada kajian, kemahiran facilitating yang dirasakan perlu ada pada pensyarah TVETadalah kemahiran dalam melaksanakan strategi pengajaran dan menekankan aspek pemikirankritis. Kemahiran intruksi yang dapat memindahkan kemahiran hands-on pensyarah kepada
 11. 11. pelajar merupakan aspek kedua yang terpenting. Kerana kekangan peluang untuk sangkutan diindustri, kemahiran industri merupakan kemahiran yang paling akhir dianggap perlu untuk domainkemahiran.4.3.2 Kriteria bagi Domain Pengetahuan Bagi domain pengetahuan, kriteria yang diperlukan adalah dari aspek kandunganpengetahuan, kedalaman pengetahuan, pemindahan pengetahuan dan peningkatanpengetahuan pensyarah tersebut. Daripada Jadual 4.4, didapati bahawa aspek atau kriteria yangpaling diperlukan adalah dari segi kandungan pengetahuan seorang pensyarah tersebut. Iamerangkumi kandungan pengetahuan dari pengetahuan dan kemahiran teknikal dalam bidangpensyarah tersebut. Jadual 4.4 : Rumusan Skor Min dan Tahap Keperluan Kriteria Domain Pengetahuan.Kriteria Domain Skor Min Tafsiran Min KedudukanPengetahuanKandungan 4.5325 Perlu 1PengetahuanKedalaman 4.4268 Perlu 3PengetahuanPemindahan 4.2378 Perlu 4PengetahuanPeningkatan 4.4533 Perlu 2PengetahuanJulat persetujuan: 1~2.4 = Tidak Perlu, 2.41~3.8 = Sederhana Perlu, 3.81~5.00 = Perlu. Kriteria kandungan pengetahuan dalam aspek teknikal dilihat sebagai aspek yang palingdominan, signifikan dengan pengetahuan teknikal dan kemahiran teknikal yang dimilikinya,guru/pensyarah TVET dapat membentuk identiti TVET yang dibawanya. Responden kajianberpendapat bahawa minat mempelajari teknologi baru adalah diperlukan bagi meningkatkanpengetahuan yang dimiliki mereka. Rasionalnya adalah kerana teknologi dalam bidang teknikdan vokasional mengalami perkembangan dalam jangka waktu antara 3 tahun hingga 5 tahun.Selain daripada itu, kedalaman tentang pengetahuan sedia ada ditempatkan sebagai ketigapenting kerana kedalaman pengetahuan yang efektif dapat membimbing pelajar mentafsir ideasecara teknikal dalam pengembangan isi pengajaran. Sesama rakan sekerja dan kumpulanpakar, guru/pensyarah TVET dilihat perlu kepada proses pemindahan pengetahuan sebagai satubudaya transformasi.4.3.3 Kriteria bagi Domain Etika dan Profesionalisme Kriteria yang terhasil bagi domain ini adalah meliputi aspek pengurusan pelajar, amalanbaik dan pembangunan profesionalisme (rujuk Jadual 4.5). Keperluan yang paling dominanadalah daripada kriteria pembangunan profesionalisme guru/pensyarah TVET. Ini adalah denganmelihat skor min persetujuan pada julat perlu iaitu 4.51. Ini disusuli dengan amalan baik danpengurusan pelajar yang sistematik yang dipraktikkan oleh guru/pensyarah TVET. Jadual 4.5 : Rumusan Skor Min dan Tahap Keperluan Kriteria Domain Etika dan Profesionalisme.Kriteria Domain Etika Skor Min Tafsiran Min Kedudukandan ProfesionalismePengurusan Pelajar 4.3028 Perlu 3
 12. 12. Amalan Baik 4.3659 Perlu 2Pembangunan 4.5081 Perlu 1ProfesionalismeJulat persetujuan: 1~2.4 = Tidak Perlu, 2.41~3.8 = Sederhana Perlu, 3.81~5.00 = Perlu.4.3.4 Kriteria bagi Domain Akauntabiliti Sosial Domain akantabiliti sosial adalah domain pendidikan yang melibatkan antaranya aspekpenjaminan tahap kualiti keluaran program pendidikan tersebut (Baharom Mohammad, 2007).Jadual 4.6 menunjukkan skor min dan kedudukan kriteria yang terhasil bagi domain akauntabilitisosial. Kriteria adil menunjukkan kriteria yang paling diperlukan bagi domain ini dengan skor mintertinggi iaitu 4.36. perbezaan skor min menunjukkan perbezaan yang kecil dan seterusnyamenunjukkan kriteria bertanggungjawab sebagai kedua perlu dan diikuti dengan kriteria amanah. Jadual 4.6 : Rumusan Skor Min dan Tahap Keperluan Kriteria Domain Akauntabiliti Sosial.Kriteria Domain Skor Min Tafsiran Min KedudukanAkauntabiliti SosialAmanah 4.3557 Perlu 3Adil 4.3659 Perlu 1Bertanggungjawab 4.3598 Perlu 2Julat persetujuan: 1~2.4 = Tidak Perlu, 2.41~3.8 = Sederhana Perlu, 3.81~5.00 = Perlu. Secara kesimpulan, dalam program kejurulatihan guru/pensyarah TVET, aspekakauntabiliti sosial akan merujuk kepada tanggungjawab guru untuk bertugas sebagai seorangyang amanah, adil dan bertanggungjawab. Oleh itu, program haruslah dirangka selaras dengankeperluan ini, supaya guru/pensyarah TVET yang dikeluarkan akan mengamalkan keperluan inidalam menjamin akauntabiliti sosial yang diperlukan.4.3.5 Kriteria bagi Domain Proses Sosial Kriteria yang dibentuk bagi domain ini adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.7.Bagi domain proses sosial, terdapat empat kriteria yang mewakili item di dalam soal-selidik.Kriteria tersebut adalah komunikasi berkesan, kemahiran interpersonal, kerja berkumpulan danperubahan budaya. Daripada skor min yang diperoleh, kemahiran interpersonal merupakankriteria yang sangat diperlukan (skor min tertinggi = 4.55) dan diikuti dengan kerja kumpulan,boleh menerima dan mengadaptasi perubahan budaya dan mempraktikkan komunikasiberkesan. Jadual 4.7 : Rumusan Skor Min dan Tahap Keperluan Kriteria Domain Proses Sosial.Kriteria Domain Skor Min Tafsiran Min KedudukanProses SosialKomunikasi Berkesan 4.2988 Perlu 4Kemahiran 4.5488 Perlu 1InterpersonalKerja Kumpulan 4.4167 Perlu 2(Teamworking &Networking)Perubahan Budaya 4.3354 Perlu 3Julat persetujuan: 1~2.4 = Tidak Perlu, 2.41~3.8 = Sederhana Perlu, 3.81~5.00 = Perlu.
 13. 13. 4.3.6 Kriteria bagi Domain Keusahawanan Walaupun daripada keperluan domain, domain keusahawanan ditafsirkan sederhana perlu, namun begitu, domain ini harus dilihat sebagai satu alternatif penting sebagai jalan penyelesaian lain dalam membantu masalah pengangguran negara (Jens Mueller et. al, 2005). Bagi domain keusahawanan, kriteria yang dibentuk adalah kemahiran keusahawanan, kemahiran kesediaan dan fungsi perniagaan. Daripada Jadual 4.8, kriteria yang paling diperlukan adalah kemahiran kesediaan dengan skor min sebanyak 4.03. Ini diikuti dengan kemahiran keusahawanan (skor min = 3.9146) dan seterusnya fungsi perniagaan (skor min = 3.8191). Jadual 4.8 : Rumusan Skor Min dan Tahap Keperluan Kriteria Domain Keusahawanan. Kriteria Domain Skor Min Tafsiran Min Kedudukan Keusahawanan Kemahiran 3.9146 Perlu 2 Keusahawanan Kemahiran Kesediaan 4.0305 Perlu 1 (Ready Skill) Fungsi Perniagaan 3.8191 Perlu 3 Julat persetujuan: 1~2.4 = Tidak Perlu, 2.41~3.8 = Sederhana Perlu, 3.81~5.00 = Perlu. Oleh kerana elemen keusahawanan masih baru untuk diterapkan dalam sistem TVET di Malaysia, responden bagi kajian ini merasakan bahawa keperluan utama dalam domain ini adalah kemahiran kesediaan. Kriteria ini mewakili keupayaan pensyarah TVET untuk menjana rasa kesediaan pelajar untuk memulakan perniagaan dan kebolehan menyediakan aktiviti yang membolehkan pelajar menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam penghasilan produk. Kriteria kemahiran keusahawanan pula adalah melibatkan proses keusahawanan yang lengkap yang harus dipupuk secara berperingkat. Seterusnya, kriteria terakhir yang diperlukan dalam domain ini adalah pengetahuan tentang fungsi perniagaan. Kriteria ini mewakili pengetahuan asas dalam pengurusan perniagaan dan pemasaran serta pengetahuan tentang kewangan dan perancangan strategik dalam perniagaan. 4.3.7 Rumusan Domain Keterampilan Guru/Pensyarah TVET Secara perincian, domain dan kriteria keterampilan yang dicadangkan dan dianalisa oleh penyelidik telah dirumuskan dalam Jadual 4.9. Domain dan kriteria telah dirumuskan mengikut tahap keperluan yang telah dipersetujui oleh responden. Jadual 4.9 : Rumusan Domain Keterampilan Guru/Pensyarah TVETDomain Kemahiran Pengetahuan Etika & Akauntabiliti Proses Sosial Keusahawanan Profesionalisme Kemahiran Kandungan Pembangunan Adil Kemahiran Kemahiran "Facilitating" Pengetahuan Profesionalisme Interpersonal Kesediaan (Ready Skill) Kemahiran Kedalaman Amalan Baik Bertanggung- Kerja Kumpulan Kemahiran Instruksi Pengetahuan jawab KeusahawananKriteria Kemahiran Peningkatan Pengurusan Amanah Perubahan Fungsi Industri Pengetahuan Pelajar Budaya Perniagaan Pemindahan Komunikasi Pengetahuan Berkesan
 14. 14. 5.0 KESIMPULAN Kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti tahap keperluan setiap domain yangdicadangkan dalam kajian dalam usaha merekabentuk sebuah kerangka piawaian nasional bagiprogram kejurulatihan guru/pensyarah TVET di Malaysia. Daripada domain yang dicadangkaniaitu pengetahuan, kemahiran, etika dan profesionalisme, proses sosial, keusahawanan danakauntabiliti sosial, tahap keperluan bagi kesemua domain adalah tinggi. Begitu juga dengankriteria yang mewakili setiap domain, tahap keperluan yang dikenalpasti juga adalah tinggi. Inibermakna setiap domain dan kriteria yang dicadangkan adalah diperlukan dalam membentukketerampilan seorang guru/pensyarah TVET. Lanjutan daripada itu, kriteria dan domain iniseterusnya disepadukan bagi membentuk sebuah kerangka piawaian nasional programkejurulatihan guru/pensyarah TVET. Secara keseluruhan, antara domain yang sangat diperlukan adalah daripada aspekkemahiran. Oleh itu, program latihan dan pendidikan berterusan yang berkaitan haruslahmemberi penekanan kepada aspek kemahiran dan diseimbangkan dengan aspek pengetahuanyang harus dimiliki oleh guru/pensyarah TVET tersebut. Selain daripada itu, keperluan kepadapembentukan nilai etika dan profesionalisme terhadap bakal guru/pensyarah TVET yangdihasilkan harus diterapkan dalam program kejurulatihan latihan berkaitan. Begitu juga tidakketinggalan keperluan kepada aspek akauntabiliti sosial dan proses sosial yang harus dimilikioleh guru/pensyarah TVET. Walaupun aspek keusahawanan masih baru untuk disepadukandalam program kejurulatihan TVET, namun keperluan bagi aspek ini telah dikenalpasti. Oleh itu,program latihan harus juga mengambilkira aspek ini dalam membentuk keterampilanguru/pensyarah berkenaan. Rumusan domain dan kriteria yang telah dihasilkan merupakan kerangka yang telahmengambilkira tahap persetujuan responden mengenai domain dan kriteria keterampilan yangdiperlukan. Oleh itu, kerangka domain ini sesuai dan boleh diguna pakai oleh semua institusipengajian tinggi TVET di Malaysia. Ianya adalah lebih fleksibel dan mudah untuk disesuaikandengan keperluan institusi kerana ianya mengambilkira faktor yang dicadangkan. Akhir sekali,penambahbaikan secara berkesinambungan terhadap kerangka domain dan kriteria ini dapatdijalankan agar penggunaannya adalah merangkumi setiap aspek yang dominan bagi keperluansemasa. Seterusnya, diharap kajian ini dapat meningkatkan piawaian keterampilanguru/pensyarah TVET di Malaysia yang mana mampu membantu memangkin transformasisistem pendidikan teknik dan vokasional di Malaysia.6.0 CADANGAN Hasil sintesis kajian ini amat penting sebagai input dalam penambahbaik sistempengurusan latihan dan pendidikan Jabatan Pengurusan Politeknik yang mewakili sistempendidikan dan latihan teknik dan vokasional. Daripada hasil kajian , Jabatan PengurusanPoliteknik dan Unit Latihan Politeknik Port Dickson khasnya, dapat merangka latihan danprogram pendidikan berkaitan yang akan memenuhi keperluan keterampilan pensyarah dipoliteknik. Antara cadangan yang dikenalpasti adalah: i. Pihak Jabatan Pengurusan Politeknik boleh menggunakan domain keterampilan ini sebagai panduan bagi merangka strategi penerapan kriteria tersebut dalam menyediakan manual latihan bagi guru/pensyarah TVET. ii. Pihak Jabatan Pengurusan Politeknik diharap dapat melihat keperluan peluang kerjasama bersama industri bagi memenuhi keperluan
 15. 15. pensyarah TVET dalam industri sebagai proses peningkatan profesionalisme. iii. Pihak Jabatan Pengurusan Politeknik diharap dapat melihat keperluan latihan dalam bidang keusahawanan terutama bagi pensyarah teknikal supaya pendedahan dalam bidang keusahawanan dapat memberi input kepada pensyarah TVET seterusnya dapat memperluas prospek kerjaya pelajar lepasan politeknik. iv. Pihak Jabatan Pengurusan Politeknik dan politeknik di Malaysia diharap dapat merangka strategi perkongsian dan pemindahan ilmu bagi memenuhi domain kemahiran dan pengetahuan terutama dalam aspek teknikal bagi melahirkan pensyarah yang kompeten. v. Pihak pengurusan dan pentadbiran politeknik boleh menggunakan domain ini sebagai input penambahbaikan proses pemantauan pensyarah di jabatan. vi. Pihak pensyarah TVET sendiri boleh menggunakan kerangka domain ini sebagai penandaaras bagi membantu guru/pensyarah TVET di Malaysia membuat penilaian kendiri.7.0 RUJUKAN_.(1992).Model Standards For Beginning Teacher Licensing, Assesment And Development: A Resource For State Dialogue. Developed by Interstate New Teacher Assesment and Support Consortium, Washington._.(2004).International Framework Curriculum For A Master Degree for TVET Teachers and Lecturers. UNESCO International Meeting On Innovation And Excellent In TVET Teacher Education._.(2005).Professional Development Framework 2005/2006 for Vocational Education and Training in Western Australia. Department of Education and Training, Western Australia.Abdullah Ahmad Badawi (2005). Ucapan Bajet Tahun 2006.Ab Rahim, Shamsiah M., & H. Ivan (2005). “What do they look for when hiring nwe staff? The perspective of Malaysian employers?”. The Twelfth International Conference on Learning Faculty of Education at University of Granada.Ana Maria Rosende (2004). “Views from the field”, UNESCO International Meeting On Innovation And Excellent In TVET Teacher Education. Hangzhou, China.Asian Development Bank (2004). “Improving Technical Education and Vocational Training Strtegies for Asia.” Asian Development Bank.Baharom Mohamad (2007). “Kepimpinan dan Pengurusan dalam PTV, MBE 2263.” Modul Pengajarn, Fakulti Pendidikan Teknikal:Pejabat Penerbit UTHM.Catherine Ashmore (2006). “National Standards for Entrepreneurship Education Enhance Student Performance.” Webcast transcript:March 31, 2006. Transcription by Professional Reporters, Insc., 800-229-0675.Chae Ryang II (2004). “Views from the field”. UNESCO International Meeting On Innovation And Excellent In TVET Teacher Education. Hangzhou, China.Che Kum Clement (2006). “Design and Development of Technical and Vocational Teacher/Trainer education Qualification Framework and Professional Standards in the OIC member Countries.” Paper at Islamic University of Technology (IUT), Bangladesh.Clive Chappell (1999). “Issue of teacher identity in restructing VET system.” UTS Research Centre for Vocational Education and Training Working paper 99-42.Clive Chappell (2000). “The new VET professional:Culture roles & Competance” UTS Research Centre for Vocational Education and Training Working paper 00-41.Giselo Dybowski (2005). “Methodology for developing and implementing vocational education and training standards national case study:Germany.” Federal Institute for Vocational Training (BIBB):Germany.Gonczi A., Curtain R., Hager P., Hallard A. And Harrison J. (1995). “Key Competencies in On the Job Training” Report Sydney:Scholl of Adult Education, University Technology, Sydney
 16. 16. and NSW Department of Industrial Relations, Employment, Training and Further Education.Gregory C. McLaughlin (1997). “Total Quality in Research and Development”. Series Editor Frank Voehl, Synergy Book International:Kuala Lumpur.Hager, Paul McIntyre, John, Moy, Janelle, Comyn, Paul, Stone, Jacqui, Schwenke, Cristina, Gonczi, Andrew (1996). “Workplace Keys.Piloting the Key Competencies in Workplace Training: Technology University Sidney, Broadway (Australia).” Research Centra for Vocational Education and Training.Institute Sustainable Power (2003). “Accreditation and Certification Applicant Information”. Booklet 2003: Institute Sustainable Power.Izlin Zuriani (2002).”Kualiti Pensyarah Politeknik Lepasan Sarjana Pendidikan KUiTTHO.” Tesis Sarjana KUiTTHO.Jailani Md Yunos (2004).”Views from the Field”. UNESCO International Meeting On Innovation And Excellent In TVET Teacher Education. Hangzhou, China.Jens Mueller, Bentham Ohia, John Thornton, Joe Dewberry, Tan Wee Liang & Hu Hanjun (2005). “Creating Empowered, Entrepreneurial Opportunities in Indigenous Communities: A Comparative evaluation of Action-learning in Singapore, China, Korea, New Zealand and Australia.” International Indigigenous Journal of Entrepreneurship, Advancement, Strategy and Education Vol I, Issue 1, Special Edition “WiPCE World Indigenous People Congress on Education, Hamilton, New Zealand.Kaplan, LS and Owings, W. A. (2001a). “Teacher Qualityand Student Achievement: Recommendation for Principles.” NASSP Bulletin n Vol. 85 No. 625.Kaplan, LS and Owings, W. A. (2001b). “How Principals Can Help Teachers with High-Stakes Testing: One Surveys Findings with National Implications.” NASSP Bulletin n Vol. 85 No. 625 pg 15-23.Kod Amalan Jaminan Kualiti Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)(2005). Edisi Kedua. Bahagian Jaminan kualiti, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.Laporan Minit EU-Asia Project 2nd International Meeting (2006). 29-31 August 2006, Malang, Indonesia.Laporan Minit Mesyuarat EU-Asialink bersama stakeholder Pendidikan TVET di Malaysia (2006). 22 August 2006, Johor Bharu, Johor, Malaysia.Laporan Minit UNESCO International Meeting on Innovation and Excellence in TVET Teacher/Trainer Education. (2004). 8-10 November 2004, Hangzhou, China.Leslie Rae (1994).”How to design and introduce trainer development programmes.” Kogan Page Limited, London.Lynch, Lisa M. (1993). “Strategies for Workplace Training, Lessons from Abroad”. Economy Policy Inst., Washington DC.Maimunah Aminuddin (2001). “Effective Training in Malaysian Organisations”. Mc Graw Hill.Masriam Bukit (2004). “Views from the field”. UNESCO International Meeting On Innovation And Excellent In TVET Teacher Education. Hangzhou, China.Masriam Bukit (2006). “Professionalisation of the TVET Trainers Towards Continuous Human Resources Development (An Issue for International Cooperation)”. International Conference on Technical and Vocational Education and Training 2006, Quality in TVET:Issues and Challenges Towards Human Capital Development 20~21 August 2006, Johor Bharu, Johor, Malaysia.Mike Chu-Hsun Kuo (1994). “The Entreprise Training System and Training Content Analysis of Large Companies in Taiwan”. 62-63.Mohamed Suleiman (2004).”Perutusan Tahun Baru Pengerusi/Ketua Eksekutif Akreditasi Benchmark Kursus Berkualiti”. Buletin LAN Vol. 3 No 1/2004.Ohio Workplace Education Resource Guide (2001). Manual:Northwest ABLE Resource Centre, Toledo, Ohio.Peter Gerds (2004). “Standards for Occupation-directed Education, Training and Development Practitioners (ETDPs) Input Paper for Group Session A”. UNESCO International Meeting On Innovation And Excellent In TVET Teacher Education.Rushami Zien Yusoff, Kamarulzaman Md Ali, Mohd Suan Madon, Azran Mohamad (1999). “Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9000 Dalam Pendidikan. Konsep & Aplikasi di Sekolah”. Kedah. Penerbit Utara Malaysia.
 17. 17. Wan Seman Wan Ahmad (2005). “The New Sectors of Economic Growth: The Contributing Role of Technical and Vocational Education”. National Technical & Vocational Education Conference, Crown Princess Hotel, K.L.Zakaria Kasa, Ab Rahim Bakar (2006). “Vocational and Technical education and Career Development: Malaysian Perspectives”. 2nd Asean Technical Conference & Career Expo 2006 (Technical Education and Vocational Training). Kuching, Sarawak.Zhou (2004). “Opening session”. UNESCO International Meeting On Innovation And Excellent In TVET Teacher Education.

×