2. samling 20111021

947 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
947
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
194
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2. samling 20111021

 1. 1. Digital kompetanseUtforming av læringsløp mot digital kompetanse
 2. 2. Plan for dagen0900-0945 Oppgaver• Oppsummering av oppgaven om studieplan• Fordypningsoppgaven• Oppgaven for neste periode0945-1130 Undervisning og metodevalg• Aktiv læring - sosial og kulturell praksis• Case, storyline og metoder for læring i kontekst – metoder og idé• Kompetansemål og vurdering – Mål for helhetlig kompetanse1200-1400 Undervisningsverktøy• Interaktive tavler i voksenopplæringen• Fordypningsoppgaven1400-1500 Arbeid i grupper – legge plan for samarbeid
 3. 3. Oppgaver
 4. 4. Presentasjonsmappe• Ved slutten av studiet skal studenten lage en presentasjonsmappe. Presentasjonsmappen skal omfatte et refleksjonsnotat og en fordypningsoppgave på til sammen 12-15 sider.• Refleksjonsnotatet skal ha et omfang på inntil 2 sider og gjenspeile studentens utvikling underveis i studiet. Studenten bør trekke inn arbeider fra arbeidsmappa og reflektere over egen læreprosess knytta til målene i studieplanen og aktuell litteratur fra pensum.• Fordypningsoppgaven skal ha et omfang på 10-13 sider og omfatte en analyse og drøfting av et didaktisk utviklingsarbeid fra egen praksis/virksomhet. Arbeidet med fordypningsoppgaven starter ved studiets start (første samling). De enkelte arbeidene i arbeidsmappen inngår i prosessen med det didaktiske utviklingsarbeidet. Studentene skal anvende teori/litteratur som viser oversikt over og innsikt i pensumlitteraturens bredde.
 5. 5. Fordypningsoppgaven• omfang på 10-13 sider og omfatte en analyse og drøfting av et didaktisk utviklingsarbeid fra egen praksis/virksomhet.• De enkelte arbeidene i arbeidsmappen inngår i prosessen med det didaktiske utviklingsarbeidet.• Studentene skal anvende teori/litteratur som viser oversikt over og innsikt i pensumlitteraturens bredde.
 6. 6. Kriterier for vurdering• Har oppgaven en klar problemstilling/et forskningsspørsmål som ligger til grunn for drøftingen?• Viser oppgaven faglig kvalifiserte refleksjoner basert på innsikt i pensum?• Har oppgaven en rød tråd som henger sammen med problemstillingen?• Har oppgaven en struktur som tydeliggjør den røde tråden i oppgaven?• Svarer oppgaven på problemstillingen?• Inkluderer oppgaven referanser til en bredde av aktuell litteratur fra pensum?
 7. 7. Oppgave 2 Pedagogisk utprøvingI denne oppgaven skal dere prøve ut en ny måte å undervise på. Dere skal tenkehelhetlig og kontekstuelt om utvikling av kompetanse for deres elever/kursdeltakere.Hver enkelt student skal prøve ut noe nytt i sin undervisning.Dere skal dele erfaringer i gruppene og sammenfatte disse, som skal formidlesgruppevis på neste samling.Dere skal også skrive et felles paper/refleksjonsnotat i gruppen.Legg vekt på: • utarbeide kompetansemål (mål for anvendelse av kunnskaper og ferdigheter) • involvere elevene i utarbeidelse av mål og vurderingskriterier og vurderingen • legge opp undervisning som kontekstualiserer kunnskap og ferdigheter bruk gjerne case, historier, rollespill, storyline el. • hvordan kan samarbeidslæring inngå? (oppgaveløsing, vurdering og deling) • evaluering av læringsutbytte
 8. 8. Aktiv læring - sosial og kulturell praksisJ Piaget, L Vygotsky, Säljö, J Lave, E Wenger
 9. 9. 5 påstander om læring – etsosiokulturelt perspektiv• Læring er situert• Vi ser på en læringsaktivitet i tett sammenheng med den situasjonen den inngår i, f.eks. å skrive et innlegg i et diskusjonsforum - eller innlede til diskusjon om et aktuelt tema - eller skrive en medstudentrespons.• Læring er mediert• Den lærendes handlinger ses i sammenheng med de redskaper eller artefakter som inngår i bestemte læresituasjoner. Det dreier seg om et samspill mellom aktør, redskap og kontekst.• Læring er sosial• Deltakende kunnskapskonstruksjon betyr at vekten blir lagt på det sosiale og kulturelle fellesskapet, og altså ikke ensidig på individet. Interaktivitet og felles forfatterskap er en form for sosial mediering.• Læring er deltakelse i praksisfellesskap• ny kunnskap konstrueres ved å inkludere det iboende kunnskapsarsenalet som fellesskapet representerer• Kunnskaper er distribuert• tenkning og kunnskap er ikke egenskaper ved én person, men noe som vokser fram gjennom deltakelse og interaksjon med miljøet, inkludert medstudenter, veiledere og artefakter.
 10. 10. Lev Vygotsky (1896-1934) og sosiokulturell teori• Språk og kultur• Læring og utvikling• Den proksimale utviklingssone (Zone of proksimal development) Assistert kompetansenivå Den proksimale utviklingssone Uassistert kompetansenivå
 11. 11. Sosiokulturell læring• Å kunne noe er å beherske en kommunikativ praksis• Sosial reproduksjon av kunnskap• Kompleksitet -> arbeidsdeling og spesialisering• Primær – sekundær sosialisering
 12. 12. Situert læring• Sosial ramme for handling – kontekst• Sosiale praksiser• Sosialisering - initiering i sosiale praksiser• Taus kunnskap• Klasserommets kommunikative trekk og historie• Kunnskap er situert – kontekstuell
 13. 13. Metoder for sosiokulturell læring• Samarbeid og læring i sosiale og kulturelle fellesskap• Læring i kontekstuelle helheter, realistiske situasjoner• Mester- lærling modell• Læring i og gjennom praksis• Metaperspektiv på læring
 14. 14. Mål og vurdering
 15. 15. Mål for undervisning• Hva er et mål?• Ulike typer mål• Kompetansemål• Formulere gode mål• Aktive verb
 16. 16. Mål - hoveddelerAdferd/utførelse Betingelser/forhold Krav/kriterier/kjennetegn på måloppnåelse20.10.2011 20
 17. 17. Krav til mål• Relevante• Presise• Vurderbare• Tydelige• Individuelle 20.10.2011 21
 18. 18. Vurdering for læring- metastudie av Black og William «Inside the black box»• Resultat og karakterfokus fremmer konkurranse ikke læring• Systematisk bruk av tilbakemeldinger øker læringsutbyttet• elevenes selvtillit og egenvurdering er viktige elementer for å styrke vurderingspraksisen• Egenvurdering er viktig for at elevene skal få et bilde av hva de kan oppnå• elevene må vite hva de skal lære, hvor de står i forhold til det de skal lære og hva som må gjøres for å lukke gapet mellom disse 20.10.2011 Didaktikk for digital kompetanse
 19. 19. Underveisvurdering• Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.• Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.• Får råd om hvordan de kan forbedre seg.• Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. 20.10.2011 Didaktikk for digital kompetanse
 20. 20. Mål og kriterier
 21. 21. Kriteriebasert vurdering• Tydelige mål• Kompetansemål – hva skal lærende kunne• Relevante tilbakemeldinger – Hvor skal jeg? Dette kan du svare på gjennom å vise til tydelige mål og kriterier i det aktuelle faget og emnet. – Hvor er jeg i min læringsprosess? Dette er tilbakemeldinger som viser hvor eleven står i forhold til punkt nr 1. – Hva er neste skritt? Dette er tilbakemeldinger som peker fremover som på engelsk kan kalles feedforward og som på norsk kan kalles fremovermeldinger (Hattie og Timperly 2007). 20.10.2011 Didaktikk for digital kompetanse
 22. 22. Nye roller for lærer og lærende• Lærer – Fra formidler til tilrettelegger og guide – Fra ekspert til medkonstruktør• Lærende – Fra mottaker til konstruktør 20.10.2011 Didaktikk for digital kompetanse
 23. 23. Faktorer som påvirker undervisning 20.10.2011 Didaktikk for digital kompetanse

×