Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pp muntlig 15.12.2011

372 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pp muntlig 15.12.2011

 1. 1. Muntlig eksamen i Pedagogikk og elevkunnskap 15.12.2011 Tema: Lærer-elev-relasjon Charlotte Engebretsen
 2. 2. Mål i PEL-faget Mål i emneplanen for faget Måloppnåelse Har kunnskap om klasseledelse og varierte arbeidsmåter og vurderingsformer i skolen Både i forhold til pensum, forelesninger og praksisuken Har kunnskap om sammenhenger mellom lærerens ledelse av læringsarbeid, utvikling av et godt læringsmiljø og et inkluderende læringsfellesskap Spesielt i praksis så vi dette tydelig, og kunne se det lettere i forhold til teori Har kunnskap om systematisk observasjon av elevenes læringsarbeid Dette brukte vi aktivt i praksisperioden Har kunnskap om læring og læreprosesser Sentralt tema, som kom opp i det meste vi har jobbet med Har kunnskap om bruk av digitale verktøy Vi fikk mye oppfølging av IKT i sammenheng med faget Har kunnskap om innholdet i og begrunnelsene for de sentrale styringsdokumentene som regulerer skolens virksomhet og om utfordringer som ligger i realiseringen av intensjonene i dem Kan ikke si nok om denne til å si at jeg har realisert målene mine innenfor dette.
 3. 3. Sosiale og faglige relasjoner - Rollemodeller og forbilder - Lærer-elev-relasjon - Positivt eller konfliktfylt forhold - Tilrettelegge
 4. 4. Betydning av denne relasjonen Anerkjennelse: - Definisjonsmakt - Sikre tillit - Genuin respekt Relasjon og læring i samspill - Betydning - Fremme faglig utvikling - Mønster «Ved å legge til rette for at barna skal føle seg trygge, anerkjent og støttet, vil deres engasjement i faglige aktiviteter øke, f.eks i form av at de våger å gjøre feil på veien mot mestring og viser utholdenhet og kreativitet i læringsprosessen» (Lillejord, Manger, Nordahl. 2010: 146)
 5. 5. Relasjonen til andre barn - Hva elevene tenker om hverandre Risiko for negative relasjoner - Adferdsvansker
 6. 6. En lærers ulike tilnærminger ved etablering av relasjoner Indikatorer for positive og negative relasjoner mellom lærer og elev <ul>Indikator for en positiv relasjon <li>Å bli respektert
 7. 7. Å bli rost
 8. 8. Å bli støttet i sine initiativer
 9. 9. Å bli vist interesse for
 10. 10. Å bli anerkjent
 11. 11. Å bli vist toleranse
 12. 12. Å bli vist forståelse </li></ul><ul>Indikator for en negativ relasjon <li>Å bli oversett og ignorert
 13. 13. Å bli mye skjelt ut
 14. 14. Å bli ydmyket
 15. 15. Å få vite at man ikke duger til noe
 16. 16. Å bli devaluert og ikke respektert
 17. 17. Å få negative kommentarer
 18. 18. Å bli truet
 19. 19. Nordahl mfl. 2010: 150 </li></ul>
 20. 20. Tre grunnleggende dialogtyper - Den følelsesmessige dialog - Den lærende dialog - Den oppdragende dialog
 21. 21. Eablering av relasjoner - Ulike kvaliteter - Profesjonelt nivå - Ulike faktorer: - Individuelle kjennetegn - Oppfatning - Samspill - Eksterne faktorer
 22. 22. Konklusjon I forhold til at elever skal kunne lykkes i skolesammenhenge er det viktig å skape og opprettholde de gode relasjonene.
 23. 23. Litteraturliste Wittek, L., (2010) «Læring i og mellom mennesker» Bergkastet, I., (2011) «Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter» Nordahl, T., (2011) «Livet i skolen 2»

×