Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Metodologi <br />
Forskning for lærere – hvorfor?<br />Forskningsbasert fagkunnskap<br />Bruk i egen lærerpraksis <br />hva skjer i egen kla...
Hva er kunnskap?<br />
Hva er et kunnskap i fag?<br />Egen logikk<br />Teoretisk<br />Empirisk<br />Egen struktur<br />Egne måter å frembringe ku...
Forskningsprosess<br />
Tema - litteraturstudie<br />Litteraturstudie – review studie/state ofthe art? <br />Hva viser tidligere forskning på dett...
Formulere problemstilling<br />Styrer og avgrenser studien<br />Klart formulert og vel avgrenset<br />Elementer i problems...
Eksempler på avgrensing<br />Tema: Barn og reklame<br />Spørsmål: Hvordan påvirkes barns kjønnsidentitet av reklame som er...
Forskningsdesign.<br />plan for hvordan en skal få svar på problemstillinger eventuelt testet ut hypoteser.<br />- metode<...
Ulike former for design<br />Utforskende - eksplorativt.<br />kvalitativ<br />Beskrivende - deskriptivt<br />kvalitativ<br...
Kvantitativ metode<br />strukturert og systematisert. <br />går i bredden<br />tar sikte på å formidle forklaringer. <br /...
Kvalitativ metode<br />søker kunnskap om menneskers erfaringer, opplevelser, tanker forventninger, holdninger, livsverden<...
Forskerrollen<br />Forsker delaktig i forskningsprosessen<br />Forsker bruker seg selv som instrument<br />Nærhet til pers...
Når egner kvalitativ metode seg?<br />Lite forhåndskunnskap om fenomenet som skal undersøkes.<br />Uklar kunnskap om fenom...
Ulike måter å samle inn data - Metoder<br />Intervju<br />Ustrukturert/semistrukturert<br />Intervjuguide<br />Samtaleform...
Validitet/reliabilitet<br />Studiens gyldighet og pålitelighet.<br /> Sikres på alle trinn i forskningsprosessen.<br />Val...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Metodologi

1,439 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metodologi

 1. 1. Metodologi <br />
 2. 2. Forskning for lærere – hvorfor?<br />Forskningsbasert fagkunnskap<br />Bruk i egen lærerpraksis <br />hva skjer i egen klasse?<br />Evaluering<br />Skolefagenes innhold, struktur metodologiske og kunnskapsteoretiske grunnlag<br />Lære av erfaring – utfordre rådende praksis<br />Egen kunnskapsproduksjon/forskning?<br />
 3. 3. Hva er kunnskap?<br />
 4. 4. Hva er et kunnskap i fag?<br />Egen logikk<br />Teoretisk<br />Empirisk<br />Egen struktur<br />Egne måter å frembringe kunnskap<br />Egne kriterier for å vurdere kunnskap<br />
 5. 5. Forskningsprosess<br />
 6. 6. Tema - litteraturstudie<br />Litteraturstudie – review studie/state ofthe art? <br />Hva viser tidligere forskning på dette tema?<br />Hva vet vi?<br />Mangler/svakheter i tidligere forskning<br />Behov for ny kunnskap?<br />Gjenta tidligere studier<br />
 7. 7. Formulere problemstilling<br />Styrer og avgrenser studien<br />Klart formulert og vel avgrenset<br />Elementer i problemstillingen<br /> - enheter, hvem undersøker vi<br /> - variablene ; hva undersøker vi<br /> - Verdiene, hvordan ser det vi undersøker ut, dvs hvordan egenskapene varierer<br />Eks: Hvordan påvirker barns bruk av sosiale medier utvikling av selvforståelse og identitet?<br />
 8. 8. Eksempler på avgrensing<br />Tema: Barn og reklame<br />Spørsmål: Hvordan påvirkes barns kjønnsidentitet av reklame som er rettet mot barn?<br />Hypotese: Reklame virker styrkende på utvikling av tradisjonelle kjønnsrollemønstre hos barn.<br />
 9. 9. Forskningsdesign.<br />plan for hvordan en skal få svar på problemstillinger eventuelt testet ut hypoteser.<br />- metode<br /> - plan for datasamling<br /> - utvalg<br /> - analyse<br />
 10. 10. Ulike former for design<br />Utforskende - eksplorativt.<br />kvalitativ<br />Beskrivende - deskriptivt<br />kvalitativ<br />kvantitativ<br />Utprøvende i kontrollerte omgivelser - eksperimentelt.<br />kvantitativ<br />Utprøvende i naturlige omgivelser - Kvasi-eksperimentelt<br />kvantitativ<br />
 11. 11. Kvantitativ metode<br />strukturert og systematisert. <br />går i bredden<br />tar sikte på å formidle forklaringer. <br />informasjon formes til målbare enheter. <br />muliggjør statistiske beregninger. <br />
 12. 12. Kvalitativ metode<br />søker kunnskap om menneskers erfaringer, opplevelser, tanker forventninger, holdninger, livsverden<br />handler om fenomeners karakter eller egenskaper.<br />lar seg ikke tallfeste eller måle. <br />går i dybden <br />har som formål å få frem sammenheng og helhet<br />Forstående/fortolkende tilnærming<br />tar sikte på å formidle forståelse<br />aktiv forskerrolle<br />
 13. 13. Forskerrollen<br />Forsker delaktig i forskningsprosessen<br />Forsker bruker seg selv som instrument<br />Nærhet til personene/miljøene det forskes på<br />Synliggjøring av forskerens forforståelse og perspektiv blir viktig.<br />Hvilke briller ser forskeren på virkeligheten gjennom.<br />Erfaringer<br />Antagelser/hypoteser<br />Faglig perspektiv<br />Teoretisk grunnlag<br />
 14. 14. Når egner kvalitativ metode seg?<br />Lite forhåndskunnskap om fenomenet som skal undersøkes.<br />Uklar kunnskap om fenomenet som skal undersøkes<br />Søker kunnskap om menneskers livsverden <br />Kvalitativ metode alene<br />Kvalitativ metode i kombinasjon med kvantitativ<br />
 15. 15. Ulike måter å samle inn data - Metoder<br />Intervju<br />Ustrukturert/semistrukturert<br />Intervjuguide<br />Samtaleform<br />Notater/båndopptager<br />Observasjon/feltarbeid<br />Aktiv/passiv<br />Observasjonsguide<br />Feltnotater/video<br />Ustrukturert samtaler<br />Tekst-, dokument- medie- og billedanalyse<br />
 16. 16. Validitet/reliabilitet<br />Studiens gyldighet og pålitelighet.<br /> Sikres på alle trinn i forskningsprosessen.<br />Validitet: Undersøker studien det den sier den skal undersøke?<br />Reliabilitet: Pålitelighet, nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å ivareta studiens validitet.<br />Generaliserbarhet.<br />

×