คู่มือนักโภชนาการ

44,498 views

Published on

จัดทำโดย นางสาวธัญญชล พงษ์อิ่ม
นักโภชนาการ
โรงพยาบาลนพรัตราชธานี
จัดทำขึ้นเพื่อให้นักโภชนาการ และ ผู้สนใจ ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน

Published in: Education

คู่มือนักโภชนาการ

 1. 1. สูตรคานวณสาหรับประเมินสภาวะโภชนาการ1. ประเมินความเหมาะสมของภาวะน้าหนักตัวหาดัชนีมวลกาย (The Body Mass index or BMI) BMI = น้าหนักตัว (ก.ก)/ส่วนสูง(เมตร)2 = ก.ก/ตารางเมตร Normal range 18.5-22.9 Pre - obese 23.0-24.9 Obese > 252. วิธีคานวณน้าหนักมาตรฐานหาน้าหนักมาตรฐาน (Ideal body weight)ชาย : ส่วนสูง -100 = IBWหญิง : (ส่วนสูง -100) -10% ( ส่วนสูง -100) = IBW3. วิธีคานวณ % Ideal Body Weight (% IBW) % IBW = (ABW x 100)/IBW > 125 % ถือว่าเกิน น้าหนักเกิน > 110-129% น้าหนักปกติ 90 – 110% ขาดอาหารระดับ 1 80 – 90%
 2. 2. 4. Adjusted Ideal Body Weight (AIBW)ในคนอ้วนที่มี น้าหนักตัว = 125 % IBWAIBW = (AW – IBW) 0.25 + IBWAW = actual weight (น้าหนักปัจจุบัน)5. ค่า IBW หากส่วนสูงไม่ถึง 150 cm.ส่วนสูง(M)2 x 2.2 = IBWเช่น ส่วนสูง 140 cm. = (1.4 x 1.4)x 2.2 = 43.126. คานวณพลังงานจากน้าหนักตัวและระดับกิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม เบา ปานกลาง หนักน.น. เกิน 20 25 30น.น.ปกติ 25 30 35ผอม 30 35 40*อายุ > 60ปี ใช้พลังงานเบา 25 แคลอรี/น้าหนักมาตรฐาน ่ตัวอย่างก. มีน้าหนักตัว 60 ก.ก. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีระดับกิจกรรมหนัก ความต้องการพลังงานของ ก. 60 x 35 = 2100 กิโลแคลอรี / วัน
 3. 3. การคานวณความต้องการพลังงานHarris Benedict Equation (HBE) • ใช้สวนสูง น้าหนัก อายุ ่ ในการคานวณหาพลังงานชั้นต่าสุดที่ร่างกายต้องการ ในภาวะ fasting stateชาย: BEE = 66.5+ (13.8 xw) +(5.0x H) - (6.8x A)หญิง: BEE = 665.1+ (9.6 xw) +(1.8 x H) -(4.7x A)W = น้าหนักเป็นกิโลกรัมH = ส่วนสูงเป็นเซนติเมตรA = อายุเป็นปีTotal energy expenditure (TEE)TEE = BEE x activity factor x injury factor
 4. 4. Activity FactorsRestricted 1.1 ON VENTILATORSedentary 1.2 BED RESTAerobic 3 x/ week 1.3 ACTIVITY ปกติ, EXERCISE5 x/ week 1.5 ออกกาลังกาย7 x/ week 1.6True athlete 1.7 นักกีฬาinjuty FactorsSurgery factor : minor 1.0-1.1major 1.1-1.2Infection: mild 1.0-1.2moderate 1.2-1.4severe 1.4-1.8Trauma: skeletal 1.2-1.35blunt 1.15-1.35Head trauma treated with steroids 1.6Burns: Up to 20% body surface area (BSA) =1.0-1.5 20%-40% BSA = 1.5-1.85 40% BSA = 1.85-1.95
 5. 5. การคานวณหาปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการ (กรัม/น.น.ตัวเป็นกิโลกรัม) น้าหนักปกติ 0.8มีไข้ มีแผลติดเชื้อ กระดูกหัก 1.5-2.0 ภาวะขาดโปรตีน 1.5-2.0 ไฟลวก 1.5-3.0 วิธีประเมินความต้องการพลังงานในเด็กวิธีที่ 1 จาก Recommended Dietary Allowance (RDA) อายุ พลังงานเฉลี่ย โปรตีน (ปี) (kcal/kg) (g/kg) 0-0.6 108 2.2 0.6-0.12 98 1.6 1-3 102 1.2 4-6 90 1.1 7-10 70 1.0
 6. 6. การคานวณพลังงานในเด็กหญิง 11-15 ปีวิธีที่ 21000 กิโลแคลอรีในขวบปีแรก+(100กิโลแคลอรี x อายุเด็กถึง10 ปี)เด็กผู้หญิง 11-15 ปีบวก (<100 กิโลแคลอรี x อายุหลังจาก 10 ปี )ตัวอย่าง เด็กหญิงอายุ14 ปี ต้องการพลังงาน= 1000+(100 x 10)+(100 x 4)= 2400 กิโลแคลอรีเด็กผู้หญิง > 15 ปี คานวณ เหมือนผู้ใหญ่การคานวณพลังงานในเด็กชายเด็กผู้ชาย 11-15 ปี• บวก (200 กิโลแคลอรี x อายุหลังจาก 10 ปี) ่เด็กผู้ชาย > 15 ปี• very active 50 แคลอรี/น้าหนักตัว 1 กิโลกรัม• normal activity 40 กิโลแคลอรี/น้าหนักตัว 1 กิโลกรัมsedentary 30-35 กิโลแคลอรี/น้าหนักตัว 1 กิโลกรัมการคานวณพลังงานในเด็กวิธีที่ 3 1000 กิโลแคลอรีในขวบปีแรก• เด็กผู้ชาย บวก (125 กิโลแคลอรี x อายุเด็ก)• เด็กผู้หญิง บวก (100 กิโลแคลอรี x อายุเด็ก )• กรณีที่เด็ก active เพิ่มพลังงานไม่เกิน 20%เด็กวัยเตาะแตะ 1-3 ปี พลังงาน = 40 กิโลแคลอรี /ส่วนสูง 1 นิ้ว
 7. 7. Ideal weight (kg) for height in adults FRAME = [ H / weight circ (cm) ] Males FemalesHeight Small Medium Large Small Medium Large (cm) (>10.4) (9.6 - 10.4) (<9.6) (>10.9) (9.9 - 10.9) (<9.9) 145 43.2 45.9 50.5 146 43.7 46.6 51.2 147 44.1 47.3 51.7 148 44.6 47.7 52.2 149 45.1 48.1 52.7 150 45.5 48.6 53.2 151 46.2 49.3 54 152 46.8 50 54.5 153 47.3 50.5 55 154 47.8 51 55.5 155 50 53.6 58.2 48.2 51.4 55.9 156 50.7 54.6 58.8 48.2 52.3 56.8 157 51.4 55 59.5 49.5 53.2 57.7 158 51.8 55.5 60 50 53.6 58.3 159 52.2 56 60.5 50.5 54 58.9 160 52.7 56.4 60.9 50.9 54.5 59.5 161 53.2 56.8 61.5 51.5 55.3 60.1 162 53.7 57.2 62.1 52.1 56.1 60.7 163 54.1 57.7 62.7 52.7 56.8 61.4
 8. 8. Ideal weight (kg) for height in adults FRAME = [ H / weight circ (cm) ] Males FemalesHeight Small Medium Large Small Medium Large (cm) (>10.4) (9.6 - 10.4) (<9.6) (>10.9) (9.9 - 10.9) (<9.9) 164 55 58.5 63.4 53.6 57.7 62.3 165 55.9 59.5 64.1 54.5 58.6 63.2 166 56.5 60.1 64.8 55.1 59.2 63.8 167 57.1 60.7 65.6 55.7 59.8 64.4 168 57.7 61.4 66.4 56.4 60.5 65 169 58.6 62.3 67.5 57.3 61.4 65.9 170 59.5 63.2 68.6 58.2 62.2 66.8 171 60.1 63.8 69.2 58.8 62.8 67.4 172 60.7 64.4 69.8 59.4 63.4 68 173 61.4 65 70.5 60 64.1 68.6 174 62.3 65.9 71.4 60.9 65 69.8 175 63.2 66.8 72.3 61.8 65.9 70.9 176 63.8 67.5 72.9 62.4 66.5 71.7 177 64.4 68.2 73.5 63 67.1 72.5 178 65 69 74.1 63.6 67.7 73.2 179 65.9 69.9 75.3 64.5 68.6 74.1 180 66.8 70.9 76.4 65.5 69.5 75
 9. 9. อาหารทางการแพทย์ ชนิดผง ราคา ลักษณะการใช้ไอโซคาล 547 ผูป่วยทัวไป (ชง 4,000 ซี ซี) ้ ่แพนเอ็นเทอราล 288 ผูป่วยทัวไป (ชง 2,000 ซี ซี) ้ ่อะมิโนเลแบน 528 ผูป่วยโรคตับ หรื อ งดไขมัน (ชง 1,800 ซี ซี) ้เจนฟอร์มล่าู 295 อาหารเสริ มที่ไม่มีโคเลสเตอรอล (2,000 ซี ซี)นีโอ - มูล 450 ผูป่วยต้องการโปรตีนและพลังงานสู ง (1,700ซี ซี) ้เปปทาเมน 761 ผูป่วยที่มีปัญหาในการย่อยและดูดซึ มอาหาร(2,000) ้นิวเทรน ออติมล ั 329 ผูป่วยสู งอายุ, มะเร็ ง (ชง 2,000 ซี ซี) ้นิวเทรน บาลานซ์ 596 ผูป่วยที่ตองการควบคุมปริ มาณน้ าตาล (2,000ซี ซี) ้ ้นิวเทรน ไฟเบอร์ 456 ผูป่วยที่ตองการเสริ มใยอาหาร (ชง 2,000 ซี ซี) ้ ้แนน AL 221 อาหารทารกที่มีอาการแหวะนม, อาเจียนโอแลค 197 ทารกที่มีระบบการย่อยนมผิดปกติ (แพ้นมวัว)ไอโซมิล 157 ทารกที่มีระบบการย่อยนมผิดปกติ (แพ้นมวัว)ซิ มิแลค LF 220 ทารกที่มีระบบการย่อยแลคโตสผิดปกติแนนแลคโตสฟรี 151 ทารกที่มีระบบการย่อยแลคโตสผิดปกติพีดีชวร์ คอมพลีท ั 249 สาหรับเด็กเบื่ออาหารซิ มิแลค นีโอชัวร์ 156 ทารกคลอดก่อนกาหนด น้ าหนักตัวต่านูตรามีเยน 308 สาหรับทารกที่แพ้โปรตีนหรื อมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ การย่อยและดูดซึ มแล็คโตสโปรชัวร์ (น้ า) 169 ผูป่วยเบื่ออาหาร ที่ตองการโปรตีนสู ง ้ ้เนปโป (น้ า) 86 ผูป่วยโรคไต ้เจวีต้ ี (น้ า) 84 ผูป่วยทัวไป (ชง 500 ซี ซี) ้ ่กลูเซอร์น่า (น้ า) 49 ผูป่วยเบาหวาน ้เอ็นชัวร์ 306 ผูป่วยทัวไป (ชง 1,800 ซี ซี) ้ ่กลูเซอร์น่า 442 ผูป่วยเบาหวาน ้
 10. 10. สัดส่ วนอาหารทางการแพทย์ 1,000 ml สูตร CHO Prot Fat (1,000 มล.) กรั ม % กรั ม % กรั ม %เนบโปร (237มล.) 52.6 43 16.6 14 22.7 432 Kcal / 1 cc.Jevity (500 มล.) 64 47.2 21 18.5 17.8 34.3504 KcalGlucerna SR 132.32 50 50.15 19 36.45 31Ensure 134.5 55 37.5 15 33 30Pan-Enteral 107 43 30 12 50 45Aminoleban-Oral 154 60 64 25 17 15Gen-DM 136 54.4 38 15.1 34 30.5Neo-Mune 125 50 62.5 25 28 25ISOCAL 125 50 32.5 13 42 37Nutren –Optimum 126.2 50 39.8 16 37.9 34Nutren – Fiber 126.5 50 40.1 16 38 34Nutren – Baalance 111.7 45 38.1 15 44.2 40Peptaman 125.2 49 40.4 16 39.1 35Blendera 133 53.1 35.5 14.2 31 27.9
 11. 11. สัดส่วนอาหาร ของห้องอาหารทางสาย 1,000 ml. สูตร CHO Prot Fat CHO Prot Fat g. %เครื่องช่วย,DM 113 51 39 45 20 35ธรรมดา 142 50 27 56 20 24โรคไต 120 35 35 50 14 35ล้างไต 133 49 32 52.4 19.2 28.4BD2 (Drip) 139.7 33.4 35.5 55.2 13.2 31.6BD2 DM (Drip) 135.4 36.1 36.8 53.2 14.2 32.6BD ดื่ม 124 50.9 32.9 49.8 20.5 29.8BDDM ดื่ม 102.8 61 38.4 41.2 24.4 34.4
 12. 12. ปริมาณพลังงานและโปรตีนที่ควรได้ รับประจาวันสาหรับคนไทย กลุ่มตาม น้าหนัก ส่ วนสู ง พลังงาน โปรตีน โปรตีน อายุ/เพศ กก. Kcal / วัน ก. / นน.1 กก. / วัน ก. / วันทารก 0-5 เดือน 5 58 - - - - - - - - - - -น้านมแม่ - - - - - - - - - - - 6-11 เดือน 8 71 800 2.0 16เด็ก 1-3 ปี 13 90 1,000 1.5 19 4-5 ปี 18 108 1,300 1.4 25 6-8 ปี 23 122 1,400 1.2 28วัยรุ่นผู้ชาย 9-12 ปี 33 139 1,700 1.2 42 13-15 ปี 49 163 2,050 1.2 61 16-18 ปี 57 169 2,050 1.1 62ผู้หญิง 9-12 ปี 34 143 1,600 1.2 42 13-15 ปี 46 155 1,800 1.2 57 16-18 ปี 48 157 1,850 1.0 48
 13. 13. ปริมาณพลังงานและโปรตีนที่ควรได้ รับประจาวันสาหรับคนไทย กลุ่มตาม น้าหนัก ส่ วนสู ง พลังงาน โปรตีน โปรตีน อายุ/เพศ กก. Kcal / วัน ก. / นน.1 กก. / วัน ก. / วัน ผู้ใหญ่ ผู้ชาย 19-30 ปี 57 166 2,150 1.0 57 31-50 ปี 57 166 2,100 1.0 57 51-70 ปี 57 166 2,100 1.0 57 > 71 ปี 57 166 2,100 1.0 57 ผู้หญิง 19-30 ปี 52 155 1,750 1.0 52 31-50 ปี 52 155 1,750 1.0 52 51-70 ปี 52 155 1,750 1.0 52 > 71 ปี 52 155 1,750 1.0 52 สตรีมีครรภ์ไตรมาสที1 ่ +0 + 10ไตรมาสที2 ่ + 300 + 10ไตรมาสที3 +300 + 10 หญิงให้ นมบุตร0-5 เดือน + 500 + 156-11 เดือน + 500 +12
 14. 14. สารอาหารที่แนะนาให้ บริโภคประจาวันสาหรับคนไทยอายุ 6 ปี ขึนไป ้ สารอาหาร หน่ วย ปริมาณทีแนะนา/วัน ่ ไขมันทั้งหมด กรัม 65 ไขมันอิ่มตัว กรัม 20 โคเลสเตอรอล มิลลิกรัม 300 โปรตีน กรัม 50 คาร์โบไฮเดรต กรัม 300 ใยอาหาร กรัม 25 วิตามินเอ ไมโครกรัม อาร์ อี (Ug RE) 800 หน่วยสากล (IU) 2664 วิตามินบี 1 มิลลิกรัม 1.5 วิตามินบี 2 มิลลิกรัม 1.7 ไนอะซิน มิลลิกรัม เอ็น อี 20 วิตามินบี 6 มิลลิกรัม 2 Folic acid ไมโครกรัม 200 ไบโอติน ไมโครกรัม 150แพนโทธินิก แอซิด มิลลิกรัม 6 วิตามินบี 12 ไมโครกรัม 2 วิตามินซี มิลลิกรัม 60ข้ อมูล คณะอนุกรรมการการพิจารณาการแสดงคุณค่าทางโภชนาการบนฉลากของอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรกฎาคม 2538
 15. 15. สารอาหารที่แนะนาให้ บริโภคประจาวันสาหรับคนไทยอายุ 6 ปี ขึนไป ้ สารอาหาร หน่ วย ปริมาณทีแนะนา/วัน ่ วิตามินดี ไมโครกรัม 5 หน่วยสากล(IU) 200 วิตามินอี มิลลิกรัม แอลฟา ที อี 10 หน่วยสากล(IU) 15 วิตามินเค ไมโครกรัม 80 แคลเซียม มิลลิกรัม 800 ฟอสฟอรัส มิลลิกรัม 800 เหล็ก มิลลิกรัม 15 ไอโอดีน ไมโครกรัม 150 แมกนีเซียม มิลลิกรัม 350 สังกะสี มิลลิกรัม 15 ทองแดง มิลลิกรัม 2 โปตัสเซียม มิลลิกรัม 3500 โซเดียม มิลลิกรัม 2400 แมงกานีส มิลลิกรัม 3.5 ซีลีเนียม ไมโครกรัม 70 ฟลูออไรด์ มิลลิกรัม 2 โมลิบดินม ั ไมโครกรัม 160 โครเมียม ไมโครกรัม 130 คลอไรด์ มิลลิกรัม 3400ข้ อมูล คณะอนุกรรมการการพิจารณาการแสดงคุณค่าทางโภชนาการบน
 16. 16. ปริมาณฟอสฟอรัสในอาหาร ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณชนิดของอาหาร (ช้ อน ฟอสฟอรัส ชนิดของอาหาร (ช้ อน ฟอสฟอรัส โต๊ ะ) (มิลลิกรัม) โต๊ ะ) (มิลลิกรัม)ยีสต์แห้ง 1 192 เมล็ดขนุนต้ม 1 46.50ช็อกโกแลต 1 57.50 เมล็ดมะม่วงหิ มพานต์ 1 72.45โกโก้ผสมหางนมผง 1 81.50 เมล็ดฟักทอง 1 107ช็อกโกแลตผงใส่ นม 1 73 เมล็ดทานตะวัน 1 94.8กาแฟผง 1 57.45 ถัวลิสง ่ 1 120เนยแข็ง 1 240 ถัวเหลือง ่ 1 166.2ไอศกรี มนม 1 60 ถัวเขียว ่ 1 51หอนแมงภู่ 1 109.50 ถัวแดง ่ 1 60หอยเสี ยบแห้ง 1 89 ถัวดา ่ 1 57.30เนื้อปูมา้ 1 78 งาขาว 1 97.50ปลาหมึกสด 1 75 งาดา 1 92.10ปลาไส้ตนแห้ง ั 1 90 กระจับ 1 72.20ปลากระป๋ อง 1 121 มักกะโรนี 1 89.10 ้กุงฝอยสด 1 403.50 ข้าวเม่า 1 174.85กะปิ 1 99.15 ข้าวเหนียวดา 1 167.75มัสตาร์ด 1 135 ข้าวสาลี 1 171 ้กุงทะเลแห้ง 1 149 ข้าวโอ๊ต 1 230.70หมูทอด 1 88.50 ลูกเดือย 1 72.7ตับหมู 1 54.15 พริ กแห้ง 1 360เนื้อวัว 1 71 ผงพะโล้ 1 572กุนเชียง 1 60 ปลาร้าผง 1 196.80เมล็ดอัลมอนด์ 1 72.75
 17. 17. ศัพท์ แพทย์ ที่ใช้ ประกอบการดูแลอาหารผู้ป่วยลาดับ ชื่อโรค อ่านว่า อาการ+ลักษณะของโรค อาหาร แผนกเด็กแรกเกิด 1 Diarrhea ได อะ เรีย ท้ องเสี ย ท้ องเดิน 2 Gastroenteritis กาส โต เอน เทอ ไร ติส ท้ องเสี ย ท้ องเดิน 3 Food poisoning ฟู้ ด พอย ซัน นิ่ง ท้ องเสี ยจากอาหารเป็ น พิษ 4 Circumcission เซอ คัม ซิส ชั่น ขลิบปลายอวัยวะเพศ ชาย 5 Group ครุ๊ป ไอกรน คอตีบ 6 Samonella E.coli ซาโมเนลล่ า อีโคไล ท้ องเสี ยจากการติดเชื้อ ซาโมเนลล่ า 7 Measles มี เซิล หัด 8 Febrile convulsion ฟี บาย คอนวูลชั่น ไข้ สูง ชัก
 18. 18. ลาดับ ชื่อโรค อ่ านว่ า อาการ+ลักษณะของโรค อาหาร 9 Bronchitis บรองไคติส หลอดลมอักเสบ 10 D.H.F. (Dangue แดงกี่ ฮีมอเรจิก ฟี เวอร์ ไข้ เลือดออก Hemorrhagic Fever) 11 Kavasaki Disease คาวาซากิ ดีซีส การอักเสบของผิวหนัง จากโรค แผนกสูตินรี เวชกรรม (OB+GYN) 2 P.P. c T.R. Post Partum โพสพาตั้ม วิท ทีอาร์ หลังคลอดและทาหมัน with tubal Resection ผูกท่ อรังไข่ 3 C/S (Caesarian Section) ซีซาเรี่ยน เซกชั่น ผ่ าตัดช่ องท้ องเพือคลอด ่ 4 C/S c T.R. (C/S with ซีซาเรี่ยน เซกชั่นวิท อี ผ่ าตัดช่ องท้ องเพือคลอด ่ T.R.) อาร์ และทาหมัน 5 Myoma Uteri มายโอม่ า ยูเทอไร เนืองอกบริเวณมดลูก ้
 19. 19. ลาดับ ชื่อโรค อ่ านว่ า อาการ+ลักษณะของโรค อาหาร 6 D&C (Dilated and ไดเลท แอน คิวเรท ขูดมดลูก Curette) 7 Chronic P.I.D.(Pelvic โครนิก เพลวิก อินฟราม การอักเสบในช่ องมดลูก inflammatory disease) มาตอรี่ 8 C.A. Ovarian ซีเอ โอวาเรียน มะเร็งรังไข่ ของสตรี 9 V.E. (Vacuum วี อี เวคคัม แอกแทรกชั่น การใช้ เครื่องดูดทาคลอด Extraction) ทารก 10 Myomectomy มายโอเมคโตมี ผ่ าตัดเอาเนืองอกออก ้ 11 Threatened abortion ทีทเท่ น อะบอชั่น การแท้ งลูกคุกคาม 12 Ovarian tumor โอวาเรียนทูเมอร์ เนืองอกของรังไข่ ้ 13 A.P. repair (A=Anterior) เอพี รีแพร์ การตกแต่ งทาสาว (P.=Pasterior) 14 Oophorectomy โอโอเฟอเรกโตมี การตัดรังไข่ มดลูกทิง้
 20. 20. ลาดับ ชื่อโรค อ่ านว่ า อาการ+ลักษณะของโรค อาหาร 15 Hyperemesis ไฮเปออีเมซิส กราวิดารุ่ม แพ้ท้อง Gravidarum แผนกอายุรกรรม49. Renal Stone รี -นัล-สะโตน นิ่วในไต ลดเค็ม50. Gall Stone กอล-สะโตน นิ่วในถุงน้ าดี ลดมัน51. Pneumonia นิวมอเนีย โรคปอดอักเสบ อาหารอ่อน52. Complete Heart Block คอมพลีทฮาร์ทบล๊อค หัวใจเต้นผิดปกติหวใจ ั อาหารอ่อน บน-ล่างทางานอิสระ53. Depressive Disorder ดีเพสฮิบดิสออเดอร์ ภาวะซึมเศร้า,เก็บกด อยากทาน อาหารมาก54. Pulmonary TBe พูล-โม-นา-รี -ทีบี ปอดเป็ นวัณโรค High- protein55. U.R.I. (Upper Respiratory อัป-เปอ-เรส-ไป-เร-เตอ- ทางเดินหายใจบนอักเสบ ข้าวต้ม Infection) รี -อิน-เฟค-ชัน ่
 21. 21. ลาดับ ชื่อโรค อ่ านว่ า อาการ+ลักษณะของโรค อาหาร56. Dysphagia ดิส-ฟา-เจีย กลืนอาหารลาบาก อาจให้ทางสาย ให้อาหาร57. Anorexia เร๊ กเซีย การเบื่ออาหาร อาหารตามใจ58. SLE (Systemic Lupus ซิสเต็มมิกลูปัสอีรีโทมา โรคเลือด ธรรมดา Erythomatosus) โตซัส59. Anxiety neurosis แองไซตี้นิวโรซิส อาการทางประสาทวิตก กังวล60. Plum Edema (Pulmonary) ่ พลูโมนารี เอ็ดดีมา ทางเดินหายใจบวม ลดเค็ม61. Miningitis มินิงไจติง เยือหุมสมองอักเสบ ่ ้62. Gouts Arthritis เก๊าท์ อาไทรติส โรคเก๊าท์ของข้ออักเสบ63. Tension Headache เทนชันรี เฮดเอ๊ก ่ การปวดหัวจาก กินอะไรก็ได้ ความเครี ยด 64. Leukemia ลูคิวมีย มะเร็ งเม็ดเลือดขาว
 22. 22. ลาดับ ชื่อโรค อ่ านว่ า อาการ+ลักษณะของโรค อาหาร65. Tension Reaction เทนชันรี แอ๊กชัน ่ ่ การแสร้งแสดงอาการ จากความเครี ยด66. Vocal Cord paralysis โวคอลคอร์ดพาราไลริ ส กล่องเสี ยงอัมพาต อาหารอ่อน67. Epitaxis อีบิสเท็กซิส เลือดกาเดาไหล กินอะไรก็ได้68. Cataract คาตาเร๊ ก ตาเป็ นต้อกระจก อาหารธรรมดา69. Gaucama กลอโคม่า ตาเป็ นต้อหิน อาหารน้ า (ไม่ให้แปรงฟัน หลังผ่าตัด)70. Abdominalpain เอ็บมินอลเพน การปวดท้อง NPO ก่อน71. Psrasinusitis พาราไชนูโตซิส การอักเสบของโพรงจมูก อาหารธรรมดา แผนกศัลยกรรม
 23. 23. ลาดับ ชื่อโรค อ่ านว่ า อาการ+ลักษณะของโรค อาหาร1. V-P Shunt วี-พี-ชัน ่ ผ่าตัดระบายแรงดันน้ า ขันหลัง2. Spain at neck สเปรอเอทเนค คอเคล็ด อ่อนและ ธรรมดา4. Carb accident คาร์เอ๊กซิเดน อุบติเหตุทางรถ ั NPO observe5. Laminectomy ลามิแนคโตมี การผ่าตัดกระดูกไขสัน อาหารธรรมดา หลัง6. Lt. Nephrostomy เลฟเนฟโปรอสโตมี ผ่าตัดไตข้างซ้าย โจ๊ก อาหาร อ่อน7. OR I.F. (Open Reduction โอเพ่นรี ดกชัน อิน ั ่ ผ่าตัดไส้เลือนข้างขวา อาหารธรรมดา Internalfracture) เทอนอลแฟคเจอร์คิด8. RT Herniorrhaphy ไรท์เฮอนิโอราฟฟี่ ผ่าตัดไส้เลื่อนข้างขวา อาหารอ่อน9. Sigmoidoscopy ซิกมอยโตสะโคปี ทวารหนักส่ องกล้อง อาหารธรรมดา
 24. 24. ลาดับ ชื่อโรค อ่ านว่ า อาการ+ลักษณะของโรค อาหาร 10. Cholecystectomy โคลีซิสเต็กโตมี ตัดท่อน้ าดีอุดตันนิ่วจาก ไขมันโคเสลเตอรอล 11. Mastectomy มาสเต็กโตมี ตัดเต้านมออกจากมะเร็ ง น้ า-โจ๊ก-อ่อน 12. Scrub Burn สครับเบริ น ทาแผลไฟไหม้ น้ าร้อน แล้วแต่อาหาร ลวก 13. Rt U.C. (Right Ureteric ไรท์ยซี (ยูริทเทอริ กเคล ู ผ่าตัดนิ่วในท่อปั สสาวะ น้ า-โจ๊ก-อ่อน Calculi) คูไล) ข้างซ้ายหินปูน 14. Exp. Lab c เอ๊กปอร์แลป การผ่าตัดเพื่อค้นหา NPO-น้ า-อ่อน 15. Craniotomy & Burn hole c คาร์นิโอโตมีวทเบอร์ ิ ผ่าตัดกะโหลกศีรษะและ อาหารสายยยาง remove โฮลวิดรี มูฟบรัดครอท เอาก้อนเลือดออก161 16. C.V.A. c post craniotomy ซีวเี อวิดโพสครานิโตมี ผ่าตัดกะโหลกศีรษะและ อาหารสายยาง เอาก้อนเลือดออก 17. Drug Over dose ดรักโอเวอร์โดส กินยาเกินขนาด อาหารธรรมดา
 25. 25. ลาดับ ชื่อโรค อ่ านว่ า อาการ+ลักษณะของโรค อาหาร18. Cevaical Spondylosis เซอวิคอลสะปอนไดโล กระดูกส่ วนต้นคอขดกด NPO  ซิส ทับประสาท อาหารธรรมดา19. Exp. Lap Rt half เอ็กฟอเล็บไรท์ฮาฟโคเล็ก ผ่าตัดลาไส้ตดออก ั NPO-น้ า-โจ๊ก Colectomy โตมี่ บางส่ วนข้างขวา20. T.A.H c BSO โตตอลแอบโดมินอลวิทซิ ผ่าตัดมดลูก+ปี กมดลูก NPO-น้ า-โจ๊ก Appendectomy (Total มเลทเทอรอลซัลฟังโอโฟ และไส้ติ่ง abdominal Hysterectomy เรทโตมี. Bilateral Salphringo oophorectomy)21. Head injury,Cerebral เฮดอินจูรี่ซีรีบอลคอน ศีรษะถูกกระแทกสมอง NPO  อ่อน contusion ทูสชัน ่ สะเทือน22. Cerebral Heg (Hemorrhage) ซีรีบอลฮีมอเรจ เลือดออกคังในสมอง NPO-น้ า-โจ๊ก ่
 26. 26. ลาดับ ชื่อโรค อ่ านว่ า อาการ+ลักษณะของโรค อาหาร23. Maxilofacial injury ม๊อกซีโลฟาวเชิลอินจูรี่ กระดูกใบหน้า อาหารน้ า ขากรรไกรได้รับอุบติเหตุ ั24. Fx. Manddiblee เฟกเจอร์แมนดิเบิล กระดูกขากรรไกรหัก อาหารน้ า (Fx=Fracture)25. Sciatica ้ สะเทียติกา เจ็บ ชา ปวดหลัง หมอน อาหารธรรมดา รองกระดูก26. Exp. Lap c Jejunostomy เซ๊กปอเล็ปวิทเจจูนอสโต ผ่าตัดลาไส้เล็ก NPO-น้ า-โจ๊ก มี27. Fx. Clavicle แฟคเอจคลาวิเคิล กระดูกไหปลาร้าหัก อาหารธรรมดา (Fx.=Fracture)28. Colostomy โคลอสโตมี ผ่าตัดเอาลาไส้ใหญ่ออก NPO หน้าท้อง
 27. 27. ลาดับ ชื่อโรค อ่ านว่ า อาการ+ลักษณะของโรค อาหาร29. Liver Crirrhosis c ลิบเออเซอโรศิสวิทอี ตับแข็ง และมีเส้นเลือด NPO Esophageal varic โซฟาเจลวาลิค แดงโป่ งพอง30. Open Reduction c Wiring โอเพ่นรี คลชันวิทไวริ่ ง ั ่ ผ่าตัดเปิ ดเพื่อดึงกระดูก อาหารน้ า mandible เลฟแมนดิเบิล เอาลวดเย็บ31. Scalp Contussion c สเก๊าคอนทุสชันวิทลาเซอ ่ ศีรษะถูกกระแทกและมี NPO observe Laceration เรชัน ่ แผล32. Cystostomy ซิสโตสโตมี ผ่าตัดกระเพาะปั สสาวะ  เนื้องอก33. Sub Total Thyroidectomy ซับโตคอลไทรอยเด็กโตมี ผ่าตัดต่อมทั้งสองข้าง อาหารอ่อน34. I+D (Incission and อิสซิสชันแอนเดรนเน็จ กรี ดและล้างหนองออก ่ อาหารธรรมดา Drainage) เปิ ดปากแผล35. Cervical fussion bone graft เซอวิคอลฟิ วชันโมนกราฟ ผ่าตัดคอและแต่งกระดูก ่ อาหารอ่อน36. Hip prosthesis ฮิบโพรสเตซิส ผ่าตัดใส่ ขอตะโพกเทียม ้ อาหารธรรมดา
 28. 28. ลาดับ ชื่อโรค อ่ านว่ า อาการ+ลักษณะของโรค อาหาร37. Gastroscopy c Dilate กรุ สโตสโคปี วิทไดเลทอี การส่ องกล้องเพื่อขยาย Esophageal โซฟาเจล หลอดอาหาร38. Cellulitiso เซลลูไลติส การอักเสบบมแดง(จาก เชื้อhigh prot Antibiotic)39. T.U.R. c Prostatectomy ทูบอลยูริเทอร์รีเซ๊กชันวิท การผ่าตัดต่อมลูกอัณฑะ ่ โพสตาเต๊กโตมี & ท่อปั สสาวะ40. Debridemtnt c Skin graft ดีไบด์เมนซ์วทสกินกราฟ การตัดเนื้อตายและ ิ High protein ตกแต่งผิวหนัง41. Tracheostomy เทรคีออสโตมี การใส่ ท่อเพื่อหายใจทาง หลอดลม42. Contusion Rt Flank คอนทุสชันไรท์แฟลงค์ ่ การกระแทรกบริ เวณชาย โครง43. Arthritis อาไทรติส การอักเสบของข้อต่อ เข่า นื้ว

×