เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

19,187 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
19,187
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

  1. 1. เกณฑ์ มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการเกณฑ์มาตรฐานการเจริ ญเติบโตของน้ าหนักและส่วนสูง เป็ นค่าที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลน้ าหนัก และความยาวหรื อส่วนสูงจากเด็กที่มีการเจริ ญเติบโตเต็มศักยภาพ โดยใช้จานวนของเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ แต่ละเพศเป็ นจานวนมาก โดยเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้น้ น จะมีดวยกัน 2 รู ปแบบ ดังนี้ ั ้ 1.1 เกณฑ์ มาตรฐานที่เป็ นข้ อมูลตัวเลขเป็ นการแสดงข้อมูลออกมาเป็ นตัวเลขว่าในกลุ่มอายุต่างๆ นั้นควรมีน้ าหนักและความ ่ยาวหรื อส่วนสูงอยูในระดับจึงเหมาะสม และระดับใดที่ไม่เหมาะสม 1.2 เกณฑ์ มาตรฐานที่เป็ นรู ปกราฟการเจริญเติบโตเป็ นการนาข้อมูลตัวเลขแสดงโดยกราฟ โดยจุดข้อมูลต่างๆ ลงบนกราฟแล้วเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละจุด เพื่อแสดงระดับของการเจริ ญเติบโตและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป ่ซึ่งไม่วาจะเกณฑ์มาตรฐานในรู ปแบบของตัวเลขหรื อกราฟก็ตาม พบว่าโดยทัวไปนั้น ่นิยมประเมินการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่ างกาย ดังนี้1) การประเมินน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ เป็ นการเปรี ยบเทียบน้ าหนักที่ควรจะเป็ นตามช่วงอายุต่างๆ หากเด็กมีน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์อายุ ก็จะบ่งชี้ถึงปัญหาของการขาดสารอาหารโปรตีนและพลังงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตโดยรวม2) การประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ เป็ นการเปรี ยบเทียบส่วนสูงที่ควรจะเป็ นตามช่วงอายุต่างๆ หากเด็กมีส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์อายุ ก็จะบ่งชี้วาเด็กมีการขาดสารอาหาร ่ ัอย่างยาวนานและมักจะสัมพันธ์กบฐานะทางเศรษฐกิจที่ตกต่า ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานการเจริ ญเติบโตของเพศชายและเพศหญิงเมื่อประเมินน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุจะได้ผลดังตาราง
  2. 2. อายุ เพศชาย เพศหญิงปี เดือน น้ าหนัก (กก.) ส่วนสูง (ซม.) น้ าหนัก (กก.) ส่วนสูง (ซม.) 0 2.8-3.9 47.6-53.1 2.7-3.7 46.8-52.9 1 3.4-4.7 50.4-56.2 3.3-4.4 49.4-56.0 2 4.2-5.5 53.2-59.1 3.8-5.2 52.0-59.0 3 4.8-6.4 55.7-61.9 4.4-6.0 54.4-61.8 4 5.3-7.1 58.1-64.6 4.9-6.7 56.8-64.5 5 5.8-7.8 60.4-67.1 5.3-7.3 58.9-66.9 6 6.3-8.4 62.4-69.2 5.8-7.9 60.9-69.1 7 6.8-9.0 64.2-71.3 6.2-8.5 62.6-71.1 8 7.2-9.5 65.9-73.2 6.6-9.0 64.2-72.8 9 7.6-9.9 67.4-75.0 6.9-9.3 65.5-74.5 10 7.9-10.3 68.9-76.7 7.2-9.8 66.7-76.1 11 8.1-10.6 70.2-78.2 7.5-10.2 67.7-77.61 0 8.3-11.0 71.5-79.7 7.7-10.5 68.8-78.92 0 10.5-14.4 82.5-91.5 9.7-13.7 80.8-89.93 0 12.1-17.2 89.4-100.8 11.5-16.5 88.1-99.2
  3. 3. 4 0 13.6-19.9 95.5-108.2 3.0-19.2 95.0-106.95 0 15.0-22.6 102.0-115.1 14.4-21.7 101.1-113.96 0 16.6-25.4 107.7-121.3 16.1-24.7 107.4-120.87 0 18.3-28.8 112.8-127.4 17.7-28.7 112.4-126.88 0 20.0-32.2 117.4-133.2 19.3-32.5 117.0-132.49 0 21.5-36.6 121.8-138.3 21.2-37.4 121.9-139.110 0 23.6-40.8 126.2-143.4 23.4-42.1 127.1-146.111 0 25.6-45.2 130.5-149.4 26.1-46.5 132.9-152.612 0 28.1-50.0 135.1-156.9 29.4-50.2 138.8-156.913 0 31.6-51.6 140.9-164.4 33.0-53.1 143.5-160.214 0 35.6-58.7 147.3-170.0 36.3-55.2 147.0-162.315 0 40.1-61.9 153.5-173.2 38.6-56.5 148.4-163.516 0 43.8-64.2 158.3-175.9 40.1-57.2 149.1-164.017 0 46.3-65.8 160.4-177.2 40.8-57.6 149.5-164.218 0 48.1-66.9 161.4-177.5 41.3-57.7 149.8-164.219 0 48.9-67.4 161.7-177.6 41.7-57.8 149.8-164.2
  4. 4. ตารางแสดงน้ าหนักและส่วนสูงที่ควรจะเป็ นในช่วงอายุ 0-19 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานการเจริ ญเติบโตของเพศชายและเพศหญิง (อ้างอิงจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2543)

×