Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Present.อาหารโรคไตcapd

 • Login to see the comments

Present.อาหารโรคไตcapd

 1. 1. ความสาคัญของอาหารกับการทา CAPDการทาการบาบัดทดแทนไตด้วยวิธีน้ ีจะทาให้สูญเสี ยสารอาหารได้แก่ - โปรตีน วิตามินและเกลือแร่ ไปกับน้ ายาล้างช่องท้อง - การได้รับน้ ายาเข้าไปในช่องท้องทาให้รู้สึกแน่น กินอาหารได้ น้อยลง - ผูป่วยบางรายขาดสังกะสี ทาให้ความรู้สึกในการรับรู้รสอาหาร ้ เปลี่ยนไป กินอาหารไม่อร่ อย กินได้นอยลง ซึ่ งทั้งหมดเป็ น ้ สาเหตุให้เกิดการขาดสารอาหารได้ ่ - กูลโคสที่อยูในน้ ายาที่ใช้ลางช่องท้องทาให้ได้รับพลังงานมาก ้ เกินไป ทาให้อวนหรื อมีน้ าตาลในเลือดสู งได้ หรื อแม้แต่การมี ้ ไขมันในเลือดโดยฌฉาะไตรกลีเซอไรด์
 2. 2. สารอาหารสาคัญสาหรับผูป่วยที่ทา CAPD ้โปรตีน พลังงาน โซเดียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส นา้
 3. 3. • ต้ องการโปรตีน เพิมขึน ประมาณ 1.3-1.5 กรัม/นาหนักตัว1กก. ่ ้ ้• EX. นายนพรัตน์ สู ง 175 cm. IBW 75 kg.• ดังนั้น นายนพรัตน์ ต้องการโปรตีน 75x1.5 =112 g.• 112 = 16 ส่ วน 7
 4. 4. High biological value Protein (HBV)Low biological value Protein (LBV)
 5. 5. ควรมีโปรตีน High biological value Protein (HBV) คือ ประกอบด้วย กรดอะมิโนจาเป็นครบถ้วนใน สัดส่วนที่เหมาะสม และควรได้รับอย่างน้อย 50% ของโปรตีนทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้มีการนากรดอะมิ โนทีไม่จาเป็นนามาใช้ได้อีก และจะลดการผลิต ่ ยูเรียให้น้อยลง
 6. 6. ควรได้รับพลังงานตามสัดส่วนของ ร่างกายและกิจกรรม พลังงานจากข้าวและแป้ง ปริมาณจากัด เพราะมีโปรตีนอยู่ บ้าง และน้ายาCAPD มีกลูโคสอยู่แล้ว ต้องระวังเรื่องปริมาณข้าวแป้ง น้าตาล อย่าบริโภคมากไป
 7. 7. พลังงานจากไขมันควรเลือกชนิดของไขมันจากน้ามันราข้าว น้ามันถั่วลิสง น้ามันถั่วเหลือง และควรงดอาหารที่มโคเลสเตอรอสูง ี และจากัดอาหารที่ทาให้เกิดปํญหาไตรกลีเซอ ไรด์สูงด้วย
 8. 8. จาเป็นต้องจากัดเกลือและน้าหรือไม่มี การสูญเสียน้าไป กับน้ายาล้างช่องท้องจึงรับประทานได้ตามปกติ ถ้าสูญเสียมากจนปริมาณ โซเดียมในเลือดต่าจาเป็นต้องกินอาหารที่มีรสเค็มเพิ่มขึ้น แต่หากมีความดัน โลหิตสูง บวมก็ควรจากัดอาหารที่มีรสเค็มจัด และจากัดปริมาณน้าด้วย
 9. 9. การจากัดโซเดียม1. หลีกเลี่ยงอาหารสาเร็จรูปที่มีโซเดียมสูง2. หลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่ผงฟู3. หลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่ผงชูรส4. หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง5. หลีกเลี่ยงเครื่องปรุงที่มรสเค็ม ี6. หลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่สารกันบูด7. ใช้เครืองเทศ มะนาว สมุนไพร ในการปรุงอาหาร ่8. ความต้องการโซเดียมต่อวัน = 2,000 mg.
 10. 10. อาหารที่มีโซเดียมสูง
 11. 11. อาหารที่มีโซเดียมสูง(ต่อ)
 12. 12. อาหารที่มีโซเดียมสูง(ต่อ)
 13. 13. อาหารที่มีโซเดียมสูง(ต่อ)
 14. 14. โพแทสเซียม จาเป็นต้องจากัดผักผลไม้หรือไม่ การล้างไตทางช่องท้องจะสูญเสียโพแทสเซียมไปกับน้ายาล้างไต จึงจาเป็นต้องได้รับจากอาหรอย่างเพียงพอ ซึ่งจะทาให้ได้รับธาตุเหล็ก แคลเซียม วิตามินและใยอาหารเพิ่มขึ้นด้วย เพราะมีมากในผักสีเขียวเข้มเหมือนกัน ถ้าระดับของโพแทสเซียมสูงมากไป ซึ่งมักจะเป็นในช่วงแรกของการล้างไตทางช่อง ท้อง อาจต้องจากัดเพียงระยะเวลาสัน ๆ เท่านันไม่ควรนานมาก เพราะอาจทา ้ ้ ให้โพแทสเซียมต่าจนมีอันตรายได้
 15. 15. ผักที่มีโพแทสเซียมสูง
 16. 16. ผักที่มีโพแทสเซียมสูง(ต่อ)
 17. 17. ผักที่มีโพแทสเซียมสูง(ต่อ)
 18. 18. ผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง
 19. 19. ผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง(ต่อ)
 20. 20. ฟอสฟอรัสผู้ที่รักษาด้วยการทา CAPD ยังจาเป็นต้องจากัดฟอสฟอรัสอยู่เพราะจะมีผลต่อการดูดซึมแคลเซียม ทาให้แคลเซียมในเลือดต่าการควบคุมฟอสฟอรัส ป้องกันการเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุนหักง่าย ปวดกระดูกและอาการคันใต้ผิวหนังได้
 21. 21. อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง
 22. 22. อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง(ต่อ)
 23. 23. อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง(ต่อ)
 24. 24. อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง(ต่อ)
 25. 25. อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง(ต่อ)
 26. 26. ความสามารถในการขับน้าและปัสสาวะในผู้ป่วยไตวายจะลดลง ทาให้เกิดอาการบวมดื่มน้าได้ประมาณ 900-1,000 cc. + ปริมาณของปัสสาวะทีขับถ่ายในแต่ละวัน ถ้าปัสสาวะได้ ่น้อยกว่า 500 ml/วัน ควรจากัดน้าให้เหลือ750-1,000 ml/วัน
 27. 27. สรุป ผู้ป่วยควรปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหารดังต่อไปนี้ 1. กินอาหรประเภทเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน เช่น เนื้อหมูไก่ปลากุ้ง แต่ละมื้อประมาณ4 ช้อนพูน 2. กินข้าว ก๋วยเตี๋ยวในมื้อหลักมื้อละ 2-3 ทัพพี 3. แบ่งอาหารเป็นมื้อเล็ก ๆ โดยกินวันละ 5-6 มื้อเพราะจะช่วยให้ไม่รู้สึกแน่นท้องเกินไป 4. กินผักใบเขียว ผักหลากสี และผลไม้ทุกมื้อ 5. ถ้าจะดื่มนมให้ดื่มได้1 แก้วต่อวันแต่ถ้าฟอสฟอรัสสูงให้งดดื่มนม 6. เลี่ยงการเติมน้าตาลในอาหารเครื่องดื่มและไม่ดื่มน้าหวาน น้าอัดลม
 28. 28. สรุปต่อ7. กินผลไม้ที่ไม่หวานจัดแทนขนมหวาน หลีกเลี่ยงการดื่มน้าผลไม้8. กินอาหารที่มีไขมันน้อยและหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว เช่นเนย ครีม เนื้อสัตว์ติดมัน เครื่องในและอาหารใส่กะทิ9. ผู้ป่วยที่อ้วนควรเลี่ยงอาหารทอดทุกชนิด เช่น ทอดมัน ข้าวเกรียบ มันทอด ปาท่องโก้ ฯ10. หลีกเลี่ยงอาหารฟาสฟู้ดที่มีไขมันและโคเลสเตอรอล11. หลีกเลี่ยงการกินถั่วเมล็ดแห้ง เมล็ดแตงโม เมล็ดทานตะวัน เครืงในสัตว์ ไข่แดง ไข่ ่ ปลา12. ใช้น้ามันพืชพวกน้ามันถั่วเหลือง น้ามันราข้าว น้ามันข้าวโพดในการปรุงอาหาร13. ควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วย
 29. 29. โปรตีน ไม่ฟอก ฟอกด้วยเครือง ่ ฟอกทางช่องท้องโปรตีน 0.4-0.6 1-1.2 1.2-1.5 (g/kg/d)พลังงาน 25-40 35-40 35-45 (Kcal/Kg/dโซเดียม 1-3(g/d) 2-3(g/d) 3-4(g/d)โพแทสเซียม <2.73(g/d) 2-3(g/d)ฟอสฟอรัส 12-15 12-15 12-15 (mg/gprot.)น้า 500cc+ปริมาณ 2-3 L/d ปัสสาวะ

×