SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
ЗЭЭЛИЙН БҮРТГЭЛ
Зээлийн
үйлчилгээг
Зээл
Тодорхой зориулалт, хүү, хугацаа,
эргэж төлөгдөх нөхцөл, барьцаа,
батлан даалттай өөрийн болон
хадгалуулсан бусдын МХ-ийн
зохих хэсгийг өөрийн нэрийн
өмнөөс бусадад зээлдүүлэх
Түрээс
1. Санхүүгийн түрээс
2. Үйл ажиллагааны
түрээс
Зээл
- Зээл төгдөөгүй үед
зээлийн барьцаа
хөрөнгийг банк өмчлөхгүй
- Зээл, түүнээс төлөгдөх
төлбөрийн дүн нь
барьцаат хөрөнгийн үнэ
цэнтэй холбоогүй.
- БҮЦ-ээр нь тусгана.
Зээлтэй холбоотой орлого
зардал хамаарна.
Түрээс
- Түрээслүүлэгч түрээсийн
хөрөнгийг өмчлөх эрхийг
эзэмшдэг
- төлбөрийг төлөхгүй байх
тохиолдолд банк
түрээсийн хөрөнгийг
харилцагчаас хураан
- Төлөгдөх төлбөрийн дүнг
түрээсийн хөрөнгийн үнэ
цэнээс хувь тэнцүүлэн
тогтоодог.
Зээлийн бүртгэл
Зээлийг бодит үнэ цэнээр нь бүртгэх ба үүнд зээлийн дүн
дээр зээл гаргахтай холбоотой гарсан зардал болон орлогыг
оруулсан дүнгээр тооцно.
Зах зээлийн
хүүнээс
доогуур хүүтэй
зээл олгох
ААН,
иргэд
Дотоод
ажилчдад
Зах зээлийн
хүүнээс
дээгүүр хүүтэй
зээл олгох
ААН,
иргэд
Зах зээлийн
хүүгээр зээл
олгох
Зах зээлийн хүүгээс доогуур хүүтэй олгосон зээл
Тухайн зээлийн бодит үнэ цэнийг тодорхойлохдоо үндсэн төлбөрийн
өнөөгийн үнэ цэн, хүүгийн төлбөрийн өнөөгийн үнэ цэнийн нийлбэрээр
тодорхойлно.
Зээлийг анх удаа хүлээн зөвшөөрөхдөө :
Дебит: Харилцагчийн зээл /Зээлийн дүнгээр/
Дебит: Зээл олголтын зардал /Зээл-Зээлийн БҮЦ/
Кредит: ЗЗХ-н түвшнээс доогуур хүүтэй зээлийн БҮ залруулга /Зээл-Зээлийн БҮЦ/
Кредит: Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө /Зээлийн дүнгээр/
Жилийн эцсийн журналын бичилт :
Дебит: ЗЗХ-н түвшнээс доогуур хүүтэй зээлийн бодит үнийн залруулга
Кредит: Хүүгийн орлого /Зээлийн БҮЦ*ЗЗХ-Зээл*гаргасан хүү/
Жилийн эцэст зээлийн хүүгийн төлбөр төлөгдөхөд :
Дебит: Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө /Зээл*гаргасан хүү/
Кредит: Хүүгийн орлого /Зээл*гаргасан хүү/
ЗЗХ-н түвшнээс доогуур хүүтэй зээлийн бодит үнийн залруулгыг үр
ашигт хүүний аргаар хоргдуулна.
Санхүүгийн тайланд тухайн зээлийг тусгахдаа зээлийн дүнгээс ЗЗХ-н
түвшнээс доогуур хүүтэй зээлийн БҮ залруулгыг хасахаар тохируулж
тусгана.
Зах зээлийн хүүгээс доогуур хүүтэй зээлийг ажилчдад олгосон бол зээл
олголтын зардлыг бүртгэхгүй зах зээлийн хүүгийн түвшнээс доогуур
хүүтэйгээр ажилтнуудад олгосон зээлийн урьдчилгаа дансанд
бүртгэнэ.
Уг дансыг шулуун шугамын аргаар хоргдуулан ажилчидтай холбоотой
зардал дансанд хаана.
Дебит: Ажилтнуудтай холбоотой зардал ххх
Кредит: Зах зээлийн хүүгийн түвшнээс доогуур хүүтэйгээр
ажилтнуудад олгосон зээлийн урьдчилгаа ххх
Зах зээлийн хүүгээс өндөр хүүтэй зээл
олгох
Тухайн зээлийн бодит үнэ цэнийг тодорхойлохдоо үндсэн төлбөрийн
өнөөгийн үнэ цэн, хүүгийн төлбөрийн өнөөгийн үнэ цэнийн нийлбэрээр
тодорхойлно.
Зээлийг анх бүртгэхдээ:
Дебит: Харилцагчийн зээл
Дебит: ЗЗХ-н түвшнээс дээгүүр хүүтэй зээлийн БҮ залруулга
Кредит: Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
Кредит: Зээл олголтын орлого
Эхний жилийн эцэст:
Дебит: Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө /НҮ*гаргасан хүү/
Кредит: Хүүгийн орлого /ЗЗҮ*ЗЗХ/
Кредит: ЗЗХ-н түвшнээс дээгүүр хүүтэй зээлийн БҮ залруулга
Зах зээлийн хүүгээр зээл гаргасан үед:
Тухайн зээлийг бодит үнээр нь буюу тухайн зээлтэй хамааралтай
орлого(зардал)-ыг нэмж(хасаж) тодорхойлно.
Энэ тохиолдолд шинэ үр ашигт хүүний түвшин тодорхойлж
хойшлогдсон орлого, зардлыг үр ашигт хүүний аргаар бүртгэнэ.
Зээл олгох үед зээлийн гэрээний дүн буюу нэрлэсэн дүнгээр
Дебит: Зээлийн холбогдох данс
Кредит: Зээлдэгчийн харилцах, МХ-н холбогдох данс
Хойшлуулсан зардлыг бүртгэхдээ:
Дебит: Зээлийн хойшлогдсон шимтгэл
Кредит: Зээлдэгчийн харилцах эсвэл МХ-ийн холбогдох данс
Зээлийн хойшлогдсон шууд орлогыг бүртгэхдээ
Дебит: Зээлдэгчийн харилцах данс эсвэл МХ-ийн холбогдох данс
Кредит: Хойшлогдсон орлого
Хойшлуулсан орлогыг үр ашигт хүүгийн аргаар хорогдуулж, хүүгийн
орлогыг нэмэгдүүлж тохируулна.
Дебит: Хойшлогдсон орлого
Кредит: Зээлийн хүүгийн орлого
Зээл төлөгдөхөд
Дебит: Зээлдэгчийн харилцах данс
Кредит: Зээлийн холбогдох данс
Гадаад валютаар олгосон зээлийн ханшийн тэгшитгэлийг
бүртгэхдээ ханш өссөн үед
Дебит: Зээлийн холбогдох данс
Кредит: Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого
Хэрэв ханш буурсан бол
Дебит: Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн зардал
Кредит: Зээлийн холбогдох данс
N
хугацаа
Зээлийн
үлдэгдэл
Хүүгийн
төлбөр
Гэрээний
дагуу
хийгдэх
төлбөр
Зээлийн
төлөлт
Хойшлогдсон
орлогын
үлдэгдэл
Зээлийнцэвэрдүн
/хорогдуулсан
өртөг/
Хүлээн
зөвшөөрөх
хүүгийн
орлого
Хойшлогдсон
орлогын
хорогдуулалт
(1)
(2)=(1)*зээлийнхүү
(3)=тогтмолтөлөлт
(4)=(3)-(2)
Шимтгэл
(5)=(5)-(9)
(6)=Зээл-Шимтгэл
(8)=(6)*Шинээр
тогтоосонхүү
(9)=(2)-(8)
Зээлийг дахин ангилах, зээлийн эрсдэлийн сан
байгуулах, зарцуулах
1. Хугацаандаа байгаа
2. Хугацаа хэтэрсэн зээл
3. Чанаргүй зээл:
а. Хэвийн бус зээл
б. Эргэлзээтэй зээл
в. Муу зээл
Зээлийг “Хэвийн зээл”-ээс “Хугацаа хэтэрсэн зээл” рүү
бууруулан бичвэл,
Дебит: Хугацаа хэтэрсэн зээл
Кредит: Хэвийн зээл
Зээлийн эрсдэлийн сан байгуулахад
Дебит: Зээлийн эрсдэлийн сангийн зардал
Кредит: Зээлийн эрсдэлийн сан
Зээлийн эрсдэлийн сангаас зээл хаахад
Дебит: Зээлийн эрсдэлийн сан
Кредит: Зээлийн холбогдох данс
Хаасан зээлийн дүнгээр тэнцлийн гадуурх “Зээлийн
эрсдэлийн сангаас хаасан зээл”-ийн дансанд бүртгэж,
зээлийг эргүүлж төлүүлэх ажиллагааг үргэлжлүүлнэ.
Хэрэв хаагдсан зээл бүтнээрээ буюу хэсэгчлэн эргэн төлөгдвөл
төлөгдсөн дүнгээр
Дебит: Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс
Кредит: Бусад орлого-ЗЭС-аас хаагдсан зээлийн эргэн төлөлт
Төлөгдсөн зээлийн дүнгээр тэнцлийн гадуурх данснаас мөн
зарлагадна.
Гадаад валютаар байгуулсан эрсдэлийн санд ханшийн
тэгшитгэл хийх үед Ханш өссөн бол
Дебит: Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн зардал
Кредит: Зээлийн эрсдэлийн сан
Ханш буурсан бол
Дебит: Зээлийн эрсдэлийн сан
Кредит: Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого

More Related Content

What's hot

санхүүгийн ахисан түвшний бүртгэл
санхүүгийн ахисан түвшний бүртгэлсанхүүгийн ахисан түвшний бүртгэл
санхүүгийн ахисан түвшний бүртгэлEnebish Vandandulam
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС Chuluun Zulaa
 
НББОУС7 Мөнгөн гүйлгээний тайлан
НББОУС7 Мөнгөн гүйлгээний тайланНББОУС7 Мөнгөн гүйлгээний тайлан
НББОУС7 Мөнгөн гүйлгээний тайланerdenesoyol duudgai
 
Lecture №9,10,11,12
Lecture №9,10,11,12Lecture №9,10,11,12
Lecture №9,10,11,12ariunubu
 
ажлын захиалагын аргаар өртөг тооцох
ажлын захиалагын аргаар өртөг тооцохажлын захиалагын аргаар өртөг тооцох
ажлын захиалагын аргаар өртөг тооцохEnebish Vandandulam
 
Зардлын бүртгэл Лекц 4
Зардлын бүртгэл Лекц 4Зардлын бүртгэл Лекц 4
Зардлын бүртгэл Лекц 4Bbujee
 
Ma lecture-5
Ma lecture-5Ma lecture-5
Ma lecture-5Odko Ts
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл - 5
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл - 5Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл - 5
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл - 5E-Gazarchin Online University
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 5 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 5 ШИДСНягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 5 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 5 ШИДСChuluun Zulaa
 
Lecture 6,7
Lecture 6,7Lecture 6,7
Lecture 6,7Bbujee
 
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэлМөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэлDOtgontsetseg
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 11 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 11 ШИДС Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 11 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 11 ШИДС Chuluun Zulaa
 
стандарт өртгийн бүртгэл
стандарт өртгийн бүртгэлстандарт өртгийн бүртгэл
стандарт өртгийн бүртгэлEnebish Vandandulam
 
өртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
өртгийн систем, өртөг тооцох аргуудөртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
өртгийн систем, өртөг тооцох аргуудEnebish Vandandulam
 

What's hot (20)

санхүүгийн ахисан түвшний бүртгэл
санхүүгийн ахисан түвшний бүртгэлсанхүүгийн ахисан түвшний бүртгэл
санхүүгийн ахисан түвшний бүртгэл
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС
 
Бүлэг1
Бүлэг1Бүлэг1
Бүлэг1
 
НББОУС7 Мөнгөн гүйлгээний тайлан
НББОУС7 Мөнгөн гүйлгээний тайланНББОУС7 Мөнгөн гүйлгээний тайлан
НББОУС7 Мөнгөн гүйлгээний тайлан
 
лекц 2
лекц 2лекц 2
лекц 2
 
Sb 5 bm
Sb 5 bmSb 5 bm
Sb 5 bm
 
Lecture №9,10,11,12
Lecture №9,10,11,12Lecture №9,10,11,12
Lecture №9,10,11,12
 
ажлын захиалагын аргаар өртөг тооцох
ажлын захиалагын аргаар өртөг тооцохажлын захиалагын аргаар өртөг тооцох
ажлын захиалагын аргаар өртөг тооцох
 
Зардлын бүртгэл Лекц 4
Зардлын бүртгэл Лекц 4Зардлын бүртгэл Лекц 4
Зардлын бүртгэл Лекц 4
 
Ma lecture-5
Ma lecture-5Ma lecture-5
Ma lecture-5
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл - 5
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл - 5Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл - 5
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс Хичээл - 5
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 5 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 5 ШИДСНягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 5 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 5 ШИДС
 
Lecture 6,7
Lecture 6,7Lecture 6,7
Lecture 6,7
 
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэлМөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 11 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 11 ШИДС Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 11 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 11 ШИДС
 
стандарт өртгийн бүртгэл
стандарт өртгийн бүртгэлстандарт өртгийн бүртгэл
стандарт өртгийн бүртгэл
 
сэдэв 2-хотш
сэдэв 2-хотшсэдэв 2-хотш
сэдэв 2-хотш
 
Ias 8
Ias 8Ias 8
Ias 8
 
өртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
өртгийн систем, өртөг тооцох аргуудөртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
өртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
 
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulaltSanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt
 

Similar to Зээлийн бүртгэл

Sbeul8.2020 2021on
Sbeul8.2020 2021onSbeul8.2020 2021on
Sbeul8.2020 2021onhicheel2020
 
Sbeul11.2019 2020on
Sbeul11.2019 2020onSbeul11.2019 2020on
Sbeul11.2019 2020onhicheel2020
 
урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл
урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл
урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл Bachkana Enhbat
 
Sbeul9.2019 2020on
Sbeul9.2019 2020onSbeul9.2019 2020on
Sbeul9.2019 2020onhicheel2020
 
Sbeul9.2019 2020on
Sbeul9.2019 2020onSbeul9.2019 2020on
Sbeul9.2019 2020onhicheel2020
 
Turuun sanhuu L16.2020-2021.pptx
Turuun sanhuu L16.2020-2021.pptxTuruun sanhuu L16.2020-2021.pptx
Turuun sanhuu L16.2020-2021.pptxssuserca5598
 
Turuun sanhuu L16.2019- 2020
Turuun sanhuu L16.2019- 2020Turuun sanhuu L16.2019- 2020
Turuun sanhuu L16.2019- 2020hicheel2020
 
Санхүү үндэс Лекц 7
Санхүү үндэс Лекц 7Санхүү үндэс Лекц 7
Санхүү үндэс Лекц 7Gunjargal
 
Lecture_8._Cost_of_Capital_2022_2023.pptx
Lecture_8._Cost_of_Capital_2022_2023.pptxLecture_8._Cost_of_Capital_2022_2023.pptx
Lecture_8._Cost_of_Capital_2022_2023.pptxBibnAav
 
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгөСанхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгөDOtgontsetseg
 
Sbeul13. 2019 2020 on
Sbeul13. 2019 2020 onSbeul13. 2019 2020 on
Sbeul13. 2019 2020 onhicheel2020
 
төлбөр тооцоо
төлбөр тооцоотөлбөр тооцоо
төлбөр тооцооBilgee Zaya
 
лекц 9.10 pptx
лекц 9.10 pptxлекц 9.10 pptx
лекц 9.10 pptxoyunsuren84
 

Similar to Зээлийн бүртгэл (20)

Sbeul8.2020 2021on
Sbeul8.2020 2021onSbeul8.2020 2021on
Sbeul8.2020 2021on
 
Sbeul11.2019 2020on
Sbeul11.2019 2020onSbeul11.2019 2020on
Sbeul11.2019 2020on
 
урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл
урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл
урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл
 
14
1414
14
 
Sbeul9.2019 2020on
Sbeul9.2019 2020onSbeul9.2019 2020on
Sbeul9.2019 2020on
 
Sbeul9.2019 2020on
Sbeul9.2019 2020onSbeul9.2019 2020on
Sbeul9.2019 2020on
 
Sb 4 avl
Sb 4 avlSb 4 avl
Sb 4 avl
 
Visual ii
Visual iiVisual ii
Visual ii
 
Turuun sanhuu L16.2020-2021.pptx
Turuun sanhuu L16.2020-2021.pptxTuruun sanhuu L16.2020-2021.pptx
Turuun sanhuu L16.2020-2021.pptx
 
Turuun sanhuu L16.2019- 2020
Turuun sanhuu L16.2019- 2020Turuun sanhuu L16.2019- 2020
Turuun sanhuu L16.2019- 2020
 
12
1212
12
 
Санхүү үндэс Лекц 7
Санхүү үндэс Лекц 7Санхүү үндэс Лекц 7
Санхүү үндэс Лекц 7
 
Lecture_8._Cost_of_Capital_2022_2023.pptx
Lecture_8._Cost_of_Capital_2022_2023.pptxLecture_8._Cost_of_Capital_2022_2023.pptx
Lecture_8._Cost_of_Capital_2022_2023.pptx
 
Fma l 3
Fma l 3Fma l 3
Fma l 3
 
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгөСанхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө
 
Sbeul15
Sbeul15Sbeul15
Sbeul15
 
Sbeul13. 2019 2020 on
Sbeul13. 2019 2020 onSbeul13. 2019 2020 on
Sbeul13. 2019 2020 on
 
төлбөр тооцоо
төлбөр тооцоотөлбөр тооцоо
төлбөр тооцоо
 
Бүлэг5
Бүлэг5Бүлэг5
Бүлэг5
 
лекц 9.10 pptx
лекц 9.10 pptxлекц 9.10 pptx
лекц 9.10 pptx
 

More from DOtgontsetseg

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ
МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХМАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ
МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХDOtgontsetseg
 
Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээ
Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээАшгийн өөрчлөлтийн шинжилгээ
Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээDOtgontsetseg
 
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягт
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягтБанкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягт
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягтDOtgontsetseg
 
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журам
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журамБанкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журам
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журамDOtgontsetseg
 
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журамАктивыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журамDOtgontsetseg
 
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материалБанкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материалDOtgontsetseg
 
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэл
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэлҮнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэл
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэлDOtgontsetseg
 
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүй
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүйҮл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүй
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүйDOtgontsetseg
 
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх нь
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх ньҮл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх нь
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх ньDOtgontsetseg
 

More from DOtgontsetseg (9)

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ
МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХМАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ
МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ
 
Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээ
Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээАшгийн өөрчлөлтийн шинжилгээ
Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээ
 
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягт
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягтБанкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягт
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягт
 
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журам
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журамБанкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журам
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журам
 
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журамАктивыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам
 
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материалБанкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал
 
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэл
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэлҮнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэл
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэл
 
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүй
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүйҮл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүй
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүй
 
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх нь
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх ньҮл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх нь
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх нь
 

Зээлийн бүртгэл

 • 2. Зээлийн үйлчилгээг Зээл Тодорхой зориулалт, хүү, хугацаа, эргэж төлөгдөх нөхцөл, барьцаа, батлан даалттай өөрийн болон хадгалуулсан бусдын МХ-ийн зохих хэсгийг өөрийн нэрийн өмнөөс бусадад зээлдүүлэх Түрээс 1. Санхүүгийн түрээс 2. Үйл ажиллагааны түрээс
 • 3. Зээл - Зээл төгдөөгүй үед зээлийн барьцаа хөрөнгийг банк өмчлөхгүй - Зээл, түүнээс төлөгдөх төлбөрийн дүн нь барьцаат хөрөнгийн үнэ цэнтэй холбоогүй. - БҮЦ-ээр нь тусгана. Зээлтэй холбоотой орлого зардал хамаарна. Түрээс - Түрээслүүлэгч түрээсийн хөрөнгийг өмчлөх эрхийг эзэмшдэг - төлбөрийг төлөхгүй байх тохиолдолд банк түрээсийн хөрөнгийг харилцагчаас хураан - Төлөгдөх төлбөрийн дүнг түрээсийн хөрөнгийн үнэ цэнээс хувь тэнцүүлэн тогтоодог.
 • 4. Зээлийн бүртгэл Зээлийг бодит үнэ цэнээр нь бүртгэх ба үүнд зээлийн дүн дээр зээл гаргахтай холбоотой гарсан зардал болон орлогыг оруулсан дүнгээр тооцно. Зах зээлийн хүүнээс доогуур хүүтэй зээл олгох ААН, иргэд Дотоод ажилчдад Зах зээлийн хүүнээс дээгүүр хүүтэй зээл олгох ААН, иргэд Зах зээлийн хүүгээр зээл олгох
 • 5. Зах зээлийн хүүгээс доогуур хүүтэй олгосон зээл Тухайн зээлийн бодит үнэ цэнийг тодорхойлохдоо үндсэн төлбөрийн өнөөгийн үнэ цэн, хүүгийн төлбөрийн өнөөгийн үнэ цэнийн нийлбэрээр тодорхойлно. Зээлийг анх удаа хүлээн зөвшөөрөхдөө : Дебит: Харилцагчийн зээл /Зээлийн дүнгээр/ Дебит: Зээл олголтын зардал /Зээл-Зээлийн БҮЦ/ Кредит: ЗЗХ-н түвшнээс доогуур хүүтэй зээлийн БҮ залруулга /Зээл-Зээлийн БҮЦ/ Кредит: Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө /Зээлийн дүнгээр/ Жилийн эцсийн журналын бичилт : Дебит: ЗЗХ-н түвшнээс доогуур хүүтэй зээлийн бодит үнийн залруулга Кредит: Хүүгийн орлого /Зээлийн БҮЦ*ЗЗХ-Зээл*гаргасан хүү/ Жилийн эцэст зээлийн хүүгийн төлбөр төлөгдөхөд : Дебит: Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө /Зээл*гаргасан хүү/ Кредит: Хүүгийн орлого /Зээл*гаргасан хүү/
 • 6. ЗЗХ-н түвшнээс доогуур хүүтэй зээлийн бодит үнийн залруулгыг үр ашигт хүүний аргаар хоргдуулна. Санхүүгийн тайланд тухайн зээлийг тусгахдаа зээлийн дүнгээс ЗЗХ-н түвшнээс доогуур хүүтэй зээлийн БҮ залруулгыг хасахаар тохируулж тусгана. Зах зээлийн хүүгээс доогуур хүүтэй зээлийг ажилчдад олгосон бол зээл олголтын зардлыг бүртгэхгүй зах зээлийн хүүгийн түвшнээс доогуур хүүтэйгээр ажилтнуудад олгосон зээлийн урьдчилгаа дансанд бүртгэнэ. Уг дансыг шулуун шугамын аргаар хоргдуулан ажилчидтай холбоотой зардал дансанд хаана. Дебит: Ажилтнуудтай холбоотой зардал ххх Кредит: Зах зээлийн хүүгийн түвшнээс доогуур хүүтэйгээр ажилтнуудад олгосон зээлийн урьдчилгаа ххх
 • 7. Зах зээлийн хүүгээс өндөр хүүтэй зээл олгох Тухайн зээлийн бодит үнэ цэнийг тодорхойлохдоо үндсэн төлбөрийн өнөөгийн үнэ цэн, хүүгийн төлбөрийн өнөөгийн үнэ цэнийн нийлбэрээр тодорхойлно. Зээлийг анх бүртгэхдээ: Дебит: Харилцагчийн зээл Дебит: ЗЗХ-н түвшнээс дээгүүр хүүтэй зээлийн БҮ залруулга Кредит: Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө Кредит: Зээл олголтын орлого Эхний жилийн эцэст: Дебит: Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө /НҮ*гаргасан хүү/ Кредит: Хүүгийн орлого /ЗЗҮ*ЗЗХ/ Кредит: ЗЗХ-н түвшнээс дээгүүр хүүтэй зээлийн БҮ залруулга
 • 8. Зах зээлийн хүүгээр зээл гаргасан үед: Тухайн зээлийг бодит үнээр нь буюу тухайн зээлтэй хамааралтай орлого(зардал)-ыг нэмж(хасаж) тодорхойлно. Энэ тохиолдолд шинэ үр ашигт хүүний түвшин тодорхойлж хойшлогдсон орлого, зардлыг үр ашигт хүүний аргаар бүртгэнэ. Зээл олгох үед зээлийн гэрээний дүн буюу нэрлэсэн дүнгээр Дебит: Зээлийн холбогдох данс Кредит: Зээлдэгчийн харилцах, МХ-н холбогдох данс Хойшлуулсан зардлыг бүртгэхдээ: Дебит: Зээлийн хойшлогдсон шимтгэл Кредит: Зээлдэгчийн харилцах эсвэл МХ-ийн холбогдох данс Зээлийн хойшлогдсон шууд орлогыг бүртгэхдээ Дебит: Зээлдэгчийн харилцах данс эсвэл МХ-ийн холбогдох данс Кредит: Хойшлогдсон орлого
 • 9. Хойшлуулсан орлогыг үр ашигт хүүгийн аргаар хорогдуулж, хүүгийн орлогыг нэмэгдүүлж тохируулна. Дебит: Хойшлогдсон орлого Кредит: Зээлийн хүүгийн орлого Зээл төлөгдөхөд Дебит: Зээлдэгчийн харилцах данс Кредит: Зээлийн холбогдох данс Гадаад валютаар олгосон зээлийн ханшийн тэгшитгэлийг бүртгэхдээ ханш өссөн үед Дебит: Зээлийн холбогдох данс Кредит: Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого Хэрэв ханш буурсан бол Дебит: Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн зардал Кредит: Зээлийн холбогдох данс
 • 11. Зээлийг дахин ангилах, зээлийн эрсдэлийн сан байгуулах, зарцуулах 1. Хугацаандаа байгаа 2. Хугацаа хэтэрсэн зээл 3. Чанаргүй зээл: а. Хэвийн бус зээл б. Эргэлзээтэй зээл в. Муу зээл
 • 12. Зээлийг “Хэвийн зээл”-ээс “Хугацаа хэтэрсэн зээл” рүү бууруулан бичвэл, Дебит: Хугацаа хэтэрсэн зээл Кредит: Хэвийн зээл Зээлийн эрсдэлийн сан байгуулахад Дебит: Зээлийн эрсдэлийн сангийн зардал Кредит: Зээлийн эрсдэлийн сан Зээлийн эрсдэлийн сангаас зээл хаахад Дебит: Зээлийн эрсдэлийн сан Кредит: Зээлийн холбогдох данс Хаасан зээлийн дүнгээр тэнцлийн гадуурх “Зээлийн эрсдэлийн сангаас хаасан зээл”-ийн дансанд бүртгэж, зээлийг эргүүлж төлүүлэх ажиллагааг үргэлжлүүлнэ.
 • 13. Хэрэв хаагдсан зээл бүтнээрээ буюу хэсэгчлэн эргэн төлөгдвөл төлөгдсөн дүнгээр Дебит: Мөнгөн хөрөнгийн холбогдох данс Кредит: Бусад орлого-ЗЭС-аас хаагдсан зээлийн эргэн төлөлт Төлөгдсөн зээлийн дүнгээр тэнцлийн гадуурх данснаас мөн зарлагадна. Гадаад валютаар байгуулсан эрсдэлийн санд ханшийн тэгшитгэл хийх үед Ханш өссөн бол Дебит: Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн зардал Кредит: Зээлийн эрсдэлийн сан Ханш буурсан бол Дебит: Зээлийн эрсдэлийн сан Кредит: Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого