SlideShare a Scribd company logo
Παραδοσιακά Παιχνίδια
Γομκάζημ Γαιαηηκήξ
Τμήμα Β2 Γράησρας
Οριζμός
Όηαλ ιέκε παηρλίδη ελλννύκε ην
αληηθείκελν, κε ην νπνίν παίδνπκε θαη
επραξηζηηόκαζηε, αιιά θαη ηελ πξάμε, ηε
δηαδηθαζία κε ηελ νπνία θζάλνπκε ζηελ
επραξίζηεζε. Ωο δηαδηθαζία ην παηρλίδη
ζπλδέεηαη κε ηελ παηδηθή ειηθία, ηελ
ςεπδαίζζεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη
γεληθόηεξα ηνλ πνιηηηζκό.
Το παιχνίδι ζήμερα...
Tν παηρλίδη ζήκεξα, σο αληαλάθιαζε ησλ
αιιαγώλ ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, δελ
είλαη ην ίδην κε ην παηρλίδη ηεο
παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο. Ο εμσζηξεθήο
ραξαθηήξαο ηνπ παξαδνζηαθνύ
παηρληδηνύ ηείλεη λα ραζεί δίλνληαο ηε
ζέζε ηνπ ζηελ ελδνζηξέθεηα θαη ζην
εμαηνκηθεπκέλν παηρλίδη. Τo παηδί
ζηξέθεηαη ζην κνλαρηθό θαη ελδνζηξεθέο
παηρλίδη θαη από θαηαζθεπαζηήο
παηρληδηώλ κεηαηξέπεηαη ζε θαηαλαισηή
παηρληδηώλ.
Παραδοσιακά Παιχνίδια
• Το ζπαζμέμο ηελέθωμο
Τα παηδηά θάζμκηαη ημ έκα πιάη ζημ άιιμ. Τμ πνώημ
παηδί, ζθύβεη ζημ αοηί ημο δηπιακμύ ημο θαη ημο
ρηζονίδεη μία ιέλε πμιοζύιιαβε, ζύκζεηε ή αζοκήζηζηε.
Τμ παηδί πμο αθμύεη ηε ιέλε ηεκ επακαιαμβάκεη όπςξ
ηεκ άθμοζε θαη ηεκ θαηάιαβε ζημ αοηί ημο δηπιακμύ ημο
θαη αοηό ζημ παναδίπια έςξ ημ ηειεοηαίμ.
Τμ ηειεοηαίμ παηδί ζεθώκεηαη θαη ηε θςκάδεη δοκαηά,
αιιά ζοκήζςξ αοηή ε ιέλε δεκ έπεη πηα θαμία ζπέζε με
ηεκ ανπηθή.
• Μπίζκα
Γηα ημ παηπκίδη αοηό πνεηάδεηαη έκα λύιμ μεγάιμ θαη έκα
θμοηί. Σημ έδαθμξ πνέπεη κα οπάνπεη μία ηνύπα.
Σηε ζοκέπεηα μη παίθηεξ πνμζπαζμύκ κα πηοπήζμοκ με
ημ λύιμ ημ θμοηί θαη κα ημ βάιμοκ μέζα ζηεκ ηνύπα. Ο
θάζε παίθηεξ έπεη ημ δηθό ημο λύιμ.
• Κούκλες
Οη θμύθιεξ θαηαζθεοάδμκηακ είηε από μαιιηά
πιελίμαημξ είηε από έκα λύιμ θαη νεηάιηα. Τηξ γέμηδακ
με άπονμ ή άιια θμονέιηα θαη ηηξ δηαθμζμμύζακ με
δςγναθηέξ, θεκηήμαηα θαη θμομπηά.
• Κοσμπαμαράκια, κοσμπαμαριά ή πεμηόβολα
Τα παηδηά δηάιεγακ πέκηε μηθνέξ πέηνεξ όζμ ημ δοκαηόκ
πημ ζηνμγγοιέξ. Τηξ ηέζζενηξ ηηξ βάδακε θάης, ηε μία
ηεκ πεημύζακ επάκς θη έπνεπε πνηκ πνμιάβεη κα πέζεη ε
πέηνα με ημ έκα πένη κα πηάζμοκ ηηξ ηέζζενηξ πέηνεξ
πμο ήηακ θάης θαη ηε μία πμο ήηακ ήδε ζημκ αένα. Ο
θαζέκαξ είπε δύμ εοθαηνίεξ. Ακ έπακε θαη ηηξ δύμ,
έβγαηκε από ημ παηπκίδη, εάκ κηθμύζε, ζοκέπηδε. Σημ
ηέιμξ έπνεπε κα μείκμοκ δύμ παίθηεξ. Όπμημξ από ημοξ
δομ θένδηδε ήηακ μ κηθεηήξ ημο παηπκηδημύ.
• Ψελοκσμεγεηό
Τα παηδηά πςνίδμκηαη ζε δύμ μμάδεξ. Έκαξ παίθηεξ
«θοκεγάεη» θαη πνμζπαζεί κα πηάζεη έκακ παίθηε από
ηεκ άιιε μμάδα. Ο παίθηεξ πμο πηάζηεθε βγαίκεη από ημ
παηπκίδη.
Νηθάεη ε μμάδα πμο έπεη έζης θαη έκα παίθηε. Δεκ
μπμνεί κα πηαζηεί παίθηεξ πμο έπεη ακέβεη ζε ρειό
μένμξ (π.π. παγθάθη, ημύβιμ, δέκηνμ θ.ι.π.) ημ μπμίμ
ιέγεηαη «θςιηά» ηεξ μμάδαξ.
• Κορώμα ή γράμμαηα
Δύμ παίθηεξ ή μη ανπεγμί ηςκ μμάδςκ ημοξ ιέκε πμηα
όρε ημο κμμίζμαημξ δηαιέγμοκ θαη ύζηενα ημ νίπκμοκ
ζημκ αένα έηζη ώζηε κα πενηζηναθεί. Κενδίδεη θαη παίδεη
πνώημξ αοηόξ πμο έπεη δηαιέλεη ηεκ όρε πμο θαίκεηαη
όηακ ημ κόμηζμα πέζεη ζημ έδαθμξ.
• Αλάηι ψιλό (ή μαμηελάκι)
Τα παηδηά θάζμκηαη θάης ζε θύθιμ. Έκα άιιμ παηδί, έλς
από ημκ θύθιμ, θναηώκηαξ έκα μακηήιη, πμνμπεδάεη
γύνς-γύνς, ηναγμοδώκηαξ.
Κάπμηα ζηηγμή, νίπκεη ημ μακηήιη πίζς από θάπμημ
θαζηζμέκμ παηδί, πμο, όηακ ημ θαηαιάβεη, ζεθώκεηαη,
παίνκεη ημ μακηήιη θαη θοκεγάεη γύνς-γύνς ημ πνώημ
παηδί.
Τόηε αοηό ηνέπεη κα θηάζεη ζηε ζέζε όπμο θαζόηακ ημ
άιιμ παηδί θαη κα ηεκ πάνεη. Ακ ημ πεηύπεη, ημ άιιμ
παηδί γίκεηαη «μάκα» θαη ημ παηπκίδη ζοκεπίδεηαη.
• Κλέθηες και αζησμόμοι
Μπμνμύκ κα παίλμοκ δέθα έςξ δεθαπέκηε άημμα.
Χςνίδμκηαη ζε δύμ μμάδεξ. Η μηα μμάδα από ηηξ δύμ «ηα
θοιάεη» θαη ε άιιε μμάδα θνύβεηαη. Η μία μμάδα
πνμζπαζεί κα βνεη ηα παηδηά ηεξ άιιεξ μμάδαξ. Όηακ ηα
«βνεη» ηόηε ηα «θοιάεη» ε άιιε μμάδα.
• Η ησθλόμσγα
Δέκμοκ με πακί ηα μάηηα ημο παηδημύ πμο ηα «θοιάεη»
θαη ηα άιια γύνς ημο ημ πεηνάδμοκ θαη ημ πνμθαιμύκ.
Τμ παηδί-ηοθιόμογα πνμζπαζεί κα πηάζεη έκακ από ημοξ
ζομπαίθηεξ ημο θαη όηακ ημ πεηύπεη, μακηεύεη από ημ
μπόη ημο, ηα νμύπα ημο θαη γεκηθά από ηα
παναθηενηζηηθά ημο πμηόξ είκαη. Τόηε αοηό ημ παηδί
γίκεηαη ηοθιόμογα.
• Πέηρα, Ψαλίδι, Μολύβι, Χαρηί
Χνεηάδμκηαη δύμ παίθηεξ. Οη δομ παίθηεξ έπμοκ ημ έκα
πένη πίζς από ηεκ πιάηε ημοξ θαη ιέκε πέηνα, ραιίδη,
μμιύβη, πανηί θαη βγάδμοκ ηα πένηα ημοξ ηαοηόπνμκα.
1. Η πέηνα κηθάεη ημ ραιίδη θαη ημ μμιύβη
2. Τμ πανηί κηθάεη ηεκ πέηνα
3. Τμ μμιύβη κηθάεη ημ πανηί
4. Τμ ραιίδη κηθάεη ημ πανηί θαη ημ μμιύβη
• Μπίλιες
Βάδμομε πμιιέξ μπίιηεξ ζε μηα ίζηα επηθάκεηα θαη
πνμζπαζμύμε με μηα μπίιηα κα πεηύπμομε ηηξ άιιεξ θαη
κα ηηξ απμμαθνύκμομε από ηεκ ανπηθή ημοξ ζέζε.
Νηθεηήξ είκαη αοηόξ πμο θάκεη ηεκ θαιύηενε επίδμζε.
• Τδαμί – Κεραμιδάκια
Φηηάπκμομε έκα πύνγμ με ζπαζμέκεξ θεναμίδεξ θαη μ
θαζέκαξ με ηε δηθή ημο θεναμίδα πνμζπαζεί κα
ζεμαδέρεη ηεκ ηειεοηαία θεναμίδα ημο πύνγμο ώζηε κα
ηεκ πεηύπεη θαη κα πέζεη όιμξ μ πύνγμξ.
Νηθεηήξ είκαη αοηόξ πμο νίπκεη ημκ πύνγμ πνώημξ. Γάκ
ηζμβαζμήζμοκ μη παίθηεξ δηαγςκίδμκηαη μεηαλύ ημοξ γηα
ημκ ηειηθό κηθεηή.
• Τα μήλα
Δύμ παηδηά ζηέθμκηαη ακηηθνηζηά. Σηε μέζε αοηήξ ηεξ
απόζηαζεξ ζογθεκηνώκμκηαη όια ηα οπόιμηπα.
Οη δύμ παίθηεξ πμο ζηέθμκηαη ακηηθνηζηά πνμζπαζμύκ
με ημ ηόπη κα πηοπήζμοκ θάπμημ από ηα παηδηά. Έηζη
αοηό «θαίγεηαη» θαη βγαίκεη από ημ παηπκίδη. Ακηίζεηα,
ημ παηδί πμο ζα θαηαθένεη κα πηάζεη ημ ηόπη θενδίδεη
έκα «μήιμ».
• Τα αγάλμαηα
Έκα παηδί θάκεη ηε «μάκα», με ημ πνόζςπμ ζηναμμέκμ
ζημκ ημίπμ, ιέγμκηαξ: αγαιμαηάθηα αθμύκεηα, αμίιεηα,
είζηε έημημα κα γονίζς;
Σημ δηάζηεμα αοηό ηα άιια παηδηά παίνκμοκ δηάθμνεξ
πόδεξ. Όηακ ε «μάκα» ηειεηώζεη, ζηνέθεηαη απόημμα
πνμξ ηα παηδηά πμο πνέπεη κα μείκμοκ εκηειώξ αθίκεηα.
Η «μάκα» δηαιέγεη ημ άγαιμα πμο ηεξ θάκεη ηε
μεγαιύηενε εκηύπςζε θη αοηό γίκεηαη «μάκα» ζημκ
επόμεκμ γύνμ.
• Περμά - περμά ε μέλιζζα
Οη παίθηεξ πενκάκε ακάμεζα από δύμ παηδηά πμο
ηναγμοδάκε: «Περμά- περμά ε μέλιζζα...»
Όπμημξ δεκ θαηαθένεη κα πενάζεη ακάμεζα από ηα δύμ
παηδηά με ημ ηέιμξ ημο ηναγμοδημύ πηάκεηαη. Αθμύ
πηαζηεί μ παίθηεξ δηαιέγεη ηεκ μμάδα ημο.
• Ακορμηεόμ με κοσμπί
Τα παηδηά παίνκμοκ έκα ζπάγθμ, θαιά ζηνημμέκμ, θαη ημκ
πενκάκε από ηηξ δύμ ηνύπεξ εκόξ μεγάιμο θμομπημύ. Ακ
ημ θμομπί έπεη ηέζζενηξ ηνύπεξ, πενκάκε ημ ζπάγθμ από
ηηξ δύμ δηαγώκηεξ.
Καζώξ ηα παηδηά ηεκηώκμοκ θαη παιανώκμοκ ζοκέπεηα
ημ ζπάγθμ, δίκμοκ ηεκ εκηύπςζε θοζμύκαξ πμο
ακμηγμθιείκεη, εκώ ημ θμομπί, πμο γονίδεη με ηαπύηεηα,
ζθονίδεη.
• Η ζβούρα
Γύνς από ηε ζβμύνα ηοιίγαμε έκα ζπάγθμ, ημ
«θμνδμκέημ». Η μηα άθνε ημο «θμνδμκέημο» ήηακ δεμέκε
ζημ θεθάιη ηεξ ζβμύναξ, ζηε ζοκέπεηα ηοιηγόηακ γύνς
από ηε μύηε θαη μεηά ακέβαηκε πνμξ ημ θμνμί ηεξ. Η
άιιε άθνε ημο ζπάγθμο δεκόηακ ζημ δεληό δείθηε μαξ,
ηηκάδαμε ημ πένη μαξ με δύκαμε πνμξ ηα θάης θαη ε
ζβμύνα γύνηδε ηζμννμπώκηαξ πάκς ζηε μύηε ηεξ.
Ο παίθηεξ ένηπκε ηε ζβμύνα ημο με ηέημημ ηνόπμ, έηζη
ώζηε κα ηεκ θάκεη κα ζηνηθμγονίδεη όζμ ημ δοκαηόκ
πενηζζόηενμ πνόκμ.
• Κόηζια ή Βεδίρες
Με ημ όκμμα «θόηζηα» ή «βεδίνεξ» είκαη γκςζηό έκα
πμιύ παιηό παηδηθό παηπκίδη. Τα θόηζηα είκαη μη
αζηνάγαιμη ηςκ δώςκ. Τμ παηπκίδη παίδεηαη με έκα
θόηζη.
Πνηκ ανπίζεη ημ παηπκίδη, ηα παηδηά μνίδμοκ ηα ζύμβμια
ηεξ ελμοζίαξ: μηα θμκηή βένγα ή έκα δαπηοιίδη γηα ημ
«βαζηιηά» θαη μηα μαθνηά βένγα γηα ημ «βεδίνε».
Κάζε παίθηεξ νίπκεη ημ θόηζη με ηε ζεηνά. Ακ θάπμημξ
θένεη «θιέθηε», ηόηε μ βαζηιηάξ δηαηάδεη ημ βεδίνε κα
ημο δώζεη λοιηέξ, «ιαδάηεξ» ή «ληδάηεξ» (μαιαθέξ ή
ηζμοπηενέξ). Καη ακ ηηξ ζέιεη πάνα πμιύ δοκαηέξ, ιέεη
ζημ βεδίνε: «Να θάεη ε μύγα ζίδενμ θαη ημ θμοκμύπη
αηζάιη».
• Μακριά γαϊδούρα
Τμ παηπκίδη αοηό παηδόηακ μόκμ από αγόνηα. Τα παηδηά
πςνίδμκηαη ζε δύμ μμάδεξ.
Τα παηδηά ηεξ μηαξ μμάδαξ, έπμκηαξ μπνμζηά ημκ πημ
εοθίκεημ θαη επηδέλημ παίπηε, ανπίδμοκ κα πεδάκε πάκς
από ηηξ πιάηεξ ηςκ ζθομμέκςκ παηδηώκ.
Τα παηδηά-οπμδύγηα θηκμύκηαη ακεζοπεηηθά,
ζηνηθμγονκάκε, γένκμοκ θαη ακεβμθαηεβάδμοκ ηεκ πιάηε
ημοξ. Ακ θάπμημ από ηα ζθανθαιςμέκα παηδηά θιμκηζηεί
θαη αθμομπήζεη θάης ημ πόδη ημο, θαίγεηαη, θαη μαδί ημο
θαίγεηαη θαη όιε ε μμάδα.
• Μπιδ
Παίδεηαη από αγόνηα θαη θμνίηζηα. Κάπμημ παηδί «ηα
θοιάεη» με γονηζμέκε ηεκ πιάηε. Τα άιια παηδηά
βνίζθμκηαη από πίζς ημο θαη θάπμημ από αοηά ημ
πηοπάεη ζηεκ πιάηε.
Αμέζςξ μεηά ημ πηύπεμα όια μαδί ηα παηδηά θςκάδμοκ:
«Μπηδδδ».
Τμ παηδί πμο «ηα θοιάεη» γονίδεη θαη πνμζπαζεί κα
μακηέρεη πμημξ ημ πηύπεζε.
Ακ ημ βνεη αιιάδεη ζέζε μ’ εθείκμκ. Ακ όπη, ηόηε ημ
παηπκίδη ζοκεπίδεηαη μέπνη κα βνεη θάπμημκ κ’ αιιάλμοκ
ζέζε.
• Χαρηαεηός
Ο πανηαεηόξ θαηαζθεοαδόηακ από πανηί, θαιάμη ή ιεπηό
πεπάθη, ζπάγθμ, εθεμενίδεξ θαη πενηζζεύμαηα από ηηξ
ζενπακηίκεξ ημο Κανκαβαιημύ. Τμ θιαζηθό ημο ζπήμα
ήηακ ημ ελάγςκμ, οπήνπακ όμςξ θαη πανηαεημί ζε ζπήμα
νόμβμο, θαη άιιμη με ημλςηό ημ επάκς ημήμα ημοξ, μη
μκμμαδόμεκμη «ζμονκάθηα».
• Να μείμει, μα μείμει ζηο ηρύπιο ηο καμίμι
Τα παηδηά ζπεμαηίδμοκ έκα μεγάιμ θύθιμ. Αμέζςξ μεηά
δηαιέγμοκ ημ θαζέκα μηα πώνα π.π. Γαιιία, Γιιάδα,
Ιηαιία θ.ιπ. Σημ θέκηνμ ημο θύθιμο ζηήκμοκ μηα μπάια.
Έκα παηδί μπαίκεη μέζα ζημκ θύθιμ θαη ιέεη: « Να μείκεη,
κα μείκεη ζημ ηνύπημ ημ θαμίκη ε Γαιιία» θαη ζογπνόκςξ
παίνκεη ηεκ μπάια θαη ηεκ πεηά ρειά.
Τμ παηδί πμο άθμοζε ημ όκμμα ηεξ πώναξ ημο ηνέπεη θαη
μαδεύεη ηεκ μπάια, ηεκ μπμία πνέπεη κα λακαβάιεη ζηε
ζέζε ηεξ θςκάδμκηαξ: « Έκα –δύμ- ηνία-ζημπ!».
Γκ ης μεηαλύ, μη άιιμη παίθηεξ απμμαθνύκμκηαη από ημκ
θύθιμ. Μόιηξ αθμύζμοκ ημ «ζημπ» μέκμοκ αθίκεημη.
Όπμημ παηδί δεκ θαηαθένεη κα απμμαθνοκζεί από ημκ
θύθιμ πάκεη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.Μαξνύια Κιηάθα – Εωή Βαιάζε: «Αο παίμνπκε πάιη»
Δθδόζεηο Κέδξνο
2.«Ζ θηβωηόο ηωλ παηρληδηώλ ηνπ Αηγαίνπ», Έθδνζε ΥΠΔΠΘ
3.Πνιπκελάθνπ Φώθε: «Τν παηρλίδη», ΤΔΦΑΑ Θεζζαινλίθεο
4.Θωκά Βαζ. Γηαλλάθε: «Λανγξαθία-Γπκλαζηηθή-Παηρλίδηα-
Αγώλεο», ΤΔΦΑΑ Αζήλαο
Σπκκεηείραλ νη καζεηέο
Βέιθνο Νηθόιανο
Γθαξαγθνύλε Φαξίθιεηα
Γθίξλεο Παλαγηώηεο
Εαγθνπληίλνο Εήζεο
Καδαληδή Γέζπνηλα
Κόιηαο Νηθόιανο
Ξάλζνπ Άλλα
Παπαρξήζηνο Αληώληνο
Τζάκνο Γξεγόξηνο
Τζηόξθαο Παληειεήκωλ
Χώξαο Γεκήηξηνο
Υπεύθσνες καθηγήτριες: Ελένη Σανιόλα,
Ασπασία Χατζή
Χαξηαεηόο
Τα αγάικαηα
Η ηπθιόκπγα
Πεξλά -πεξλά ε κέιηζζα
Σπαζκέλν ηειέθσλν
Να κείλεη, λα κείλεη ζην ηξύπην ην
θακίλη
Τα κήια
Μπηδ
Ψεινθπλεγεηό
Μπίιηεο
Αθνξληεόλ κε θνπκπί
Μαθξηά γατδνύξα
Πεληόβνια
Κόηζηα ή βεδίξεο
Σβνύξεο
Αιάηη ςηιό ή καληειάθη

More Related Content

What's hot

05 Typography Anatomy And Characteristics
05 Typography Anatomy And Characteristics05 Typography Anatomy And Characteristics
05 Typography Anatomy And Characteristicseretrianews
 
Πρακτικές αντιμετώπισης παραβατικής συμπεριφοράς(πρακτική 1η)
Πρακτικές αντιμετώπισης παραβατικής συμπεριφοράς(πρακτική 1η)Πρακτικές αντιμετώπισης παραβατικής συμπεριφοράς(πρακτική 1η)
Πρακτικές αντιμετώπισης παραβατικής συμπεριφοράς(πρακτική 1η)Υπουργείο Παιδείας
 
04 Typography Introhistory
04 Typography Introhistory04 Typography Introhistory
04 Typography Introhistoryeretrianews
 
οικονομικα μοντέλα
οικονομικα μοντέλαοικονομικα μοντέλα
οικονομικα μοντέλαEugenia Siapera
 
03 Basis Princeples Of Design
03 Basis Princeples Of Design03 Basis Princeples Of Design
03 Basis Princeples Of Designeretrianews
 
01 Introduction Into Design Language
01 Introduction Into Design Language01 Introduction Into Design Language
01 Introduction Into Design Languageeretrianews
 
Ταξινομία Των Ζώων
Ταξινομία Των ΖώωνΤαξινομία Των Ζώων
Ταξινομία Των Ζώων
Christos Skarkos
 
παραδοσιακά παιχνίδια
παραδοσιακά παιχνίδιαπαραδοσιακά παιχνίδια
παραδοσιακά παιχνίδιαSocratis Vasiopoulos
 
Τα παιχνίδια των χωριών μας
Τα παιχνίδια των χωριών μαςΤα παιχνίδια των χωριών μας
Τα παιχνίδια των χωριών μας
Antonis Stergiou
 
ἕλληνες παῖδες ἀεί ἐσμέν
ἕλληνες παῖδες ἀεί ἐσμένἕλληνες παῖδες ἀεί ἐσμέν
ἕλληνες παῖδες ἀεί ἐσμένathinalianou
 
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμεπροσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
Antonis Stergiou
 
ο θερισμοσ των πραξεων μασ
ο θερισμοσ των πραξεων μασο θερισμοσ των πραξεων μασ
ο θερισμοσ των πραξεων μασIoannis Papanikolaou
 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΌ ΠΑΙΧΝΊΔΙ.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΌ ΠΑΙΧΝΊΔΙ.ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΌ ΠΑΙΧΝΊΔΙ.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΌ ΠΑΙΧΝΊΔΙ.
Σταυρούλα Σίσκου
 
Φυσική Ε΄ - Τριβή , επιθυμητή ή ανεπιθύμητη
Φυσική Ε΄ - Τριβή , επιθυμητή ή ανεπιθύμητηΦυσική Ε΄ - Τριβή , επιθυμητή ή ανεπιθύμητη
Φυσική Ε΄ - Τριβή , επιθυμητή ή ανεπιθύμητηparkouk Koukoulis
 
τιμή χρήμα
τιμή χρήματιμή χρήμα
τιμή χρήμαVivi Rm
 
Dobby design presentation portrait 3
Dobby design presentation portrait 3Dobby design presentation portrait 3
Dobby design presentation portrait 3
arthebs
 
πετρινα γεφυρια
πετρινα γεφυριαπετρινα γεφυρια
πετρινα γεφυριαscorpios2001
 

What's hot (18)

05 Typography Anatomy And Characteristics
05 Typography Anatomy And Characteristics05 Typography Anatomy And Characteristics
05 Typography Anatomy And Characteristics
 
Πρακτικές αντιμετώπισης παραβατικής συμπεριφοράς(πρακτική 1η)
Πρακτικές αντιμετώπισης παραβατικής συμπεριφοράς(πρακτική 1η)Πρακτικές αντιμετώπισης παραβατικής συμπεριφοράς(πρακτική 1η)
Πρακτικές αντιμετώπισης παραβατικής συμπεριφοράς(πρακτική 1η)
 
04 Typography Introhistory
04 Typography Introhistory04 Typography Introhistory
04 Typography Introhistory
 
οικονομικα μοντέλα
οικονομικα μοντέλαοικονομικα μοντέλα
οικονομικα μοντέλα
 
03 Basis Princeples Of Design
03 Basis Princeples Of Design03 Basis Princeples Of Design
03 Basis Princeples Of Design
 
01 Introduction Into Design Language
01 Introduction Into Design Language01 Introduction Into Design Language
01 Introduction Into Design Language
 
Ρατσισμός Εργασία Τέχνη
Ρατσισμός Εργασία ΤέχνηΡατσισμός Εργασία Τέχνη
Ρατσισμός Εργασία Τέχνη
 
Ταξινομία Των Ζώων
Ταξινομία Των ΖώωνΤαξινομία Των Ζώων
Ταξινομία Των Ζώων
 
παραδοσιακά παιχνίδια
παραδοσιακά παιχνίδιαπαραδοσιακά παιχνίδια
παραδοσιακά παιχνίδια
 
Τα παιχνίδια των χωριών μας
Τα παιχνίδια των χωριών μαςΤα παιχνίδια των χωριών μας
Τα παιχνίδια των χωριών μας
 
ἕλληνες παῖδες ἀεί ἐσμέν
ἕλληνες παῖδες ἀεί ἐσμένἕλληνες παῖδες ἀεί ἐσμέν
ἕλληνες παῖδες ἀεί ἐσμέν
 
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμεπροσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
 
ο θερισμοσ των πραξεων μασ
ο θερισμοσ των πραξεων μασο θερισμοσ των πραξεων μασ
ο θερισμοσ των πραξεων μασ
 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΌ ΠΑΙΧΝΊΔΙ.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΌ ΠΑΙΧΝΊΔΙ.ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΌ ΠΑΙΧΝΊΔΙ.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΌ ΠΑΙΧΝΊΔΙ.
 
Φυσική Ε΄ - Τριβή , επιθυμητή ή ανεπιθύμητη
Φυσική Ε΄ - Τριβή , επιθυμητή ή ανεπιθύμητηΦυσική Ε΄ - Τριβή , επιθυμητή ή ανεπιθύμητη
Φυσική Ε΄ - Τριβή , επιθυμητή ή ανεπιθύμητη
 
τιμή χρήμα
τιμή χρήματιμή χρήμα
τιμή χρήμα
 
Dobby design presentation portrait 3
Dobby design presentation portrait 3Dobby design presentation portrait 3
Dobby design presentation portrait 3
 
πετρινα γεφυρια
πετρινα γεφυριαπετρινα γεφυρια
πετρινα γεφυρια
 

Viewers also liked

Εκδρομή στην Αθήνα
Εκδρομή στην ΑθήναΕκδρομή στην Αθήνα
Εκδρομή στην Αθήνα
s konstant
 
Μουσείο σύγχρονης τέχνης Ιωαννίνων
Μουσείο σύγχρονης τέχνης ΙωαννίνωνΜουσείο σύγχρονης τέχνης Ιωαννίνων
Μουσείο σύγχρονης τέχνης Ιωαννίνων
s konstant
 
Η απεικόνιση του Θεού στον Ιουδαϊσμό
Η απεικόνιση του Θεού στον ΙουδαϊσμόΗ απεικόνιση του Θεού στον Ιουδαϊσμό
Η απεικόνιση του Θεού στον Ιουδαϊσμό
s konstant
 
Ισλαμ και Απεικόνιση Θείου
Ισλαμ και Απεικόνιση ΘείουΙσλαμ και Απεικόνιση Θείου
Ισλαμ και Απεικόνιση Θείου
s konstant
 
Εικονογραφικοί κύκλοι
Εικονογραφικοί κύκλοιΕικονογραφικοί κύκλοι
Εικονογραφικοί κύκλοι
s konstant
 
Ο Παύλος, ο απόστολος που συνέδεσε Χριστιανισμό με Ελληνισμό
Ο Παύλος, ο απόστολος που συνέδεσε Χριστιανισμό με ΕλληνισμόΟ Παύλος, ο απόστολος που συνέδεσε Χριστιανισμό με Ελληνισμό
Ο Παύλος, ο απόστολος που συνέδεσε Χριστιανισμό με Ελληνισμό
s konstant
 
Η δυναμική των συναντήσεων
Η δυναμική των συναντήσεωνΗ δυναμική των συναντήσεων
Η δυναμική των συναντήσεων
s konstant
 
Το αίτημα της ενότητας
Το αίτημα της ενότηταςΤο αίτημα της ενότητας
Το αίτημα της ενότητας
s konstant
 
Η θρησκεία στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες της Ευρώπης
Η θρησκεία στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες της ΕυρώπηςΗ θρησκεία στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες της Ευρώπης
Η θρησκεία στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες της Ευρώπης
s konstant
 
Ο σεβασμός του Άλλου στον Χριστιανισμό
Ο σεβασμός του Άλλου στον ΧριστιανισμόΟ σεβασμός του Άλλου στον Χριστιανισμό
Ο σεβασμός του Άλλου στον Χριστιανισμό
s konstant
 
O άλλος στις θρησκείες του κόσμου
O άλλος στις θρησκείες του κόσμουO άλλος στις θρησκείες του κόσμου
O άλλος στις θρησκείες του κόσμου
s konstant
 
Θ.Ε. .3.2 Ευχαριστία
Θ.Ε. .3.2 ΕυχαριστίαΘ.Ε. .3.2 Ευχαριστία
Θ.Ε. .3.2 Ευχαριστία
Papanikolaou Dimitris
 
Θ.Ε.3.1 Πολίτης
Θ.Ε.3.1 ΠολίτηςΘ.Ε.3.1 Πολίτης
Θ.Ε.3.1 Πολίτης
Papanikolaou Dimitris
 
Θ.Ε.3.3 Ενότητα
Θ.Ε.3.3 ΕνότηταΘ.Ε.3.3 Ενότητα
Θ.Ε.3.3 Ενότητα
Papanikolaou Dimitris
 
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
Ευαγγελισμός της ΘεοτόκουΕυαγγελισμός της Θεοτόκου
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
s konstant
 
Άλλες θρησκευτικές εκφράσεις
Άλλες θρησκευτικές εκφράσειςΆλλες θρησκευτικές εκφράσεις
Άλλες θρησκευτικές εκφράσεις
Papanikolaou Dimitris
 
Σχολικός Περίπατος στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Εράτυρας
Σχολικός Περίπατος στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Εράτυρας Σχολικός Περίπατος στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Εράτυρας
Σχολικός Περίπατος στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Εράτυρας
s konstant
 
Ολιβιέ Κλεμάν
Ολιβιέ ΚλεμάνΟλιβιέ Κλεμάν
Ολιβιέ Κλεμάν
s konstant
 
Θ.Ε.3.4 Ταυτότητα
Θ.Ε.3.4 ΤαυτότηταΘ.Ε.3.4 Ταυτότητα
Θ.Ε.3.4 Ταυτότητα
Papanikolaou Dimitris
 
Άλλες σύγχρονες χριστιανικές παρουσίες
Άλλες σύγχρονες χριστιανικές παρουσίεςΆλλες σύγχρονες χριστιανικές παρουσίες
Άλλες σύγχρονες χριστιανικές παρουσίες
Papanikolaou Dimitris
 

Viewers also liked (20)

Εκδρομή στην Αθήνα
Εκδρομή στην ΑθήναΕκδρομή στην Αθήνα
Εκδρομή στην Αθήνα
 
Μουσείο σύγχρονης τέχνης Ιωαννίνων
Μουσείο σύγχρονης τέχνης ΙωαννίνωνΜουσείο σύγχρονης τέχνης Ιωαννίνων
Μουσείο σύγχρονης τέχνης Ιωαννίνων
 
Η απεικόνιση του Θεού στον Ιουδαϊσμό
Η απεικόνιση του Θεού στον ΙουδαϊσμόΗ απεικόνιση του Θεού στον Ιουδαϊσμό
Η απεικόνιση του Θεού στον Ιουδαϊσμό
 
Ισλαμ και Απεικόνιση Θείου
Ισλαμ και Απεικόνιση ΘείουΙσλαμ και Απεικόνιση Θείου
Ισλαμ και Απεικόνιση Θείου
 
Εικονογραφικοί κύκλοι
Εικονογραφικοί κύκλοιΕικονογραφικοί κύκλοι
Εικονογραφικοί κύκλοι
 
Ο Παύλος, ο απόστολος που συνέδεσε Χριστιανισμό με Ελληνισμό
Ο Παύλος, ο απόστολος που συνέδεσε Χριστιανισμό με ΕλληνισμόΟ Παύλος, ο απόστολος που συνέδεσε Χριστιανισμό με Ελληνισμό
Ο Παύλος, ο απόστολος που συνέδεσε Χριστιανισμό με Ελληνισμό
 
Η δυναμική των συναντήσεων
Η δυναμική των συναντήσεωνΗ δυναμική των συναντήσεων
Η δυναμική των συναντήσεων
 
Το αίτημα της ενότητας
Το αίτημα της ενότηταςΤο αίτημα της ενότητας
Το αίτημα της ενότητας
 
Η θρησκεία στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες της Ευρώπης
Η θρησκεία στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες της ΕυρώπηςΗ θρησκεία στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες της Ευρώπης
Η θρησκεία στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες της Ευρώπης
 
Ο σεβασμός του Άλλου στον Χριστιανισμό
Ο σεβασμός του Άλλου στον ΧριστιανισμόΟ σεβασμός του Άλλου στον Χριστιανισμό
Ο σεβασμός του Άλλου στον Χριστιανισμό
 
O άλλος στις θρησκείες του κόσμου
O άλλος στις θρησκείες του κόσμουO άλλος στις θρησκείες του κόσμου
O άλλος στις θρησκείες του κόσμου
 
Θ.Ε. .3.2 Ευχαριστία
Θ.Ε. .3.2 ΕυχαριστίαΘ.Ε. .3.2 Ευχαριστία
Θ.Ε. .3.2 Ευχαριστία
 
Θ.Ε.3.1 Πολίτης
Θ.Ε.3.1 ΠολίτηςΘ.Ε.3.1 Πολίτης
Θ.Ε.3.1 Πολίτης
 
Θ.Ε.3.3 Ενότητα
Θ.Ε.3.3 ΕνότηταΘ.Ε.3.3 Ενότητα
Θ.Ε.3.3 Ενότητα
 
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
Ευαγγελισμός της ΘεοτόκουΕυαγγελισμός της Θεοτόκου
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
 
Άλλες θρησκευτικές εκφράσεις
Άλλες θρησκευτικές εκφράσειςΆλλες θρησκευτικές εκφράσεις
Άλλες θρησκευτικές εκφράσεις
 
Σχολικός Περίπατος στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Εράτυρας
Σχολικός Περίπατος στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Εράτυρας Σχολικός Περίπατος στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Εράτυρας
Σχολικός Περίπατος στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Εράτυρας
 
Ολιβιέ Κλεμάν
Ολιβιέ ΚλεμάνΟλιβιέ Κλεμάν
Ολιβιέ Κλεμάν
 
Θ.Ε.3.4 Ταυτότητα
Θ.Ε.3.4 ΤαυτότηταΘ.Ε.3.4 Ταυτότητα
Θ.Ε.3.4 Ταυτότητα
 
Άλλες σύγχρονες χριστιανικές παρουσίες
Άλλες σύγχρονες χριστιανικές παρουσίεςΆλλες σύγχρονες χριστιανικές παρουσίες
Άλλες σύγχρονες χριστιανικές παρουσίες
 

Similar to Παραδοσιακά Παιχνίδια

ιώσεις, τρόπος μετάδοσης και τρόποι αποφυγής!
ιώσεις, τρόπος μετάδοσης και τρόποι αποφυγής!ιώσεις, τρόπος μετάδοσης και τρόποι αποφυγής!
ιώσεις, τρόπος μετάδοσης και τρόποι αποφυγής!Efrosini Baliami
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ 2011
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ 2011ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ 2011
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ 2011chrisakur
 
Παιζουμε με βιβλια στη φυση
Παιζουμε με βιβλια στη φυσηΠαιζουμε με βιβλια στη φυση
Παιζουμε με βιβλια στη φυση
Vera Vorylla
 
5. Αίγυπτος
5. Αίγυπτος5. Αίγυπτος
5. Αίγυπτοςlykkarea
 
διατροφή και υγεία
διατροφή και υγείαδιατροφή και υγεία
διατροφή και υγείαRoula Michalopoulou
 
σενάριο διατροφή
σενάριο διατροφήσενάριο διατροφή
σενάριο διατροφήEleni Tsirimpasi
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COMICS & CARTOONS? ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ?
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COMICS & CARTOONS? ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ?ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COMICS & CARTOONS? ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ?
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COMICS & CARTOONS? ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ?
renablatz
 
Για ένα παιδί που κοιμάται
Για ένα παιδί που κοιμάταιΓια ένα παιδί που κοιμάται
Για ένα παιδί που κοιμάταιkostism
 
λεξιλόγιο
λεξιλόγιολεξιλόγιο
λεξιλόγιοdora19660
 
λεξιλόγιο
λεξιλόγιολεξιλόγιο
λεξιλόγιοdora19660
 
από την την ιεριχώ στην ιερουσαλήμ
από την την ιεριχώ στην ιερουσαλήμ από την την ιεριχώ στην ιερουσαλήμ
από την την ιεριχώ στην ιερουσαλήμ Soultana Gargana
 
Η ενδυμασία στο βυζάντιο
Η ενδυμασία στο βυζάντιοΗ ενδυμασία στο βυζάντιο
Η ενδυμασία στο βυζάντιοtoxotis
 
Υποθετικές προτάσεις - Υποθετικός λόγος
Υποθετικές προτάσεις - Υποθετικός λόγοςΥποθετικές προτάσεις - Υποθετικός λόγος
Υποθετικές προτάσεις - Υποθετικός λόγοςΓιάννης Φερεντίνος
 
πειραματα νερου
πειραματα νερουπειραματα νερου
πειραματα νερου
Eirini Papazaxariou
 
πρωτεσ βοηθειεσ οικ.οικ.
πρωτεσ βοηθειεσ  οικ.οικ.πρωτεσ βοηθειεσ  οικ.οικ.
πρωτεσ βοηθειεσ οικ.οικ.4Gym Glyfadas
 
στέλλαβιολάντη
στέλλαβιολάντηστέλλαβιολάντη
στέλλαβιολάντηVivi Rm
 

Similar to Παραδοσιακά Παιχνίδια (20)

ιώσεις, τρόπος μετάδοσης και τρόποι αποφυγής!
ιώσεις, τρόπος μετάδοσης και τρόποι αποφυγής!ιώσεις, τρόπος μετάδοσης και τρόποι αποφυγής!
ιώσεις, τρόπος μετάδοσης και τρόποι αποφυγής!
 
7 ποιήματα
7 ποιήματα7 ποιήματα
7 ποιήματα
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ 2011
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ 2011ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ 2011
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ 2011
 
Παιζουμε με βιβλια στη φυση
Παιζουμε με βιβλια στη φυσηΠαιζουμε με βιβλια στη φυση
Παιζουμε με βιβλια στη φυση
 
5. Αίγυπτος
5. Αίγυπτος5. Αίγυπτος
5. Αίγυπτος
 
διατροφή και υγεία
διατροφή και υγείαδιατροφή και υγεία
διατροφή και υγεία
 
σενάριο διατροφή
σενάριο διατροφήσενάριο διατροφή
σενάριο διατροφή
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COMICS & CARTOONS? ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ?
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COMICS & CARTOONS? ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ?ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COMICS & CARTOONS? ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ?
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COMICS & CARTOONS? ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ?
 
Για ένα παιδί που κοιμάται
Για ένα παιδί που κοιμάταιΓια ένα παιδί που κοιμάται
Για ένα παιδί που κοιμάται
 
προίκα
προίκαπροίκα
προίκα
 
λεξιλόγιο
λεξιλόγιολεξιλόγιο
λεξιλόγιο
 
λεξιλόγιο
λεξιλόγιολεξιλόγιο
λεξιλόγιο
 
Προίκα
ΠροίκαΠροίκα
Προίκα
 
από την την ιεριχώ στην ιερουσαλήμ
από την την ιεριχώ στην ιερουσαλήμ από την την ιεριχώ στην ιερουσαλήμ
από την την ιεριχώ στην ιερουσαλήμ
 
25 de young museum
25 de young museum25 de young museum
25 de young museum
 
Η ενδυμασία στο βυζάντιο
Η ενδυμασία στο βυζάντιοΗ ενδυμασία στο βυζάντιο
Η ενδυμασία στο βυζάντιο
 
Υποθετικές προτάσεις - Υποθετικός λόγος
Υποθετικές προτάσεις - Υποθετικός λόγοςΥποθετικές προτάσεις - Υποθετικός λόγος
Υποθετικές προτάσεις - Υποθετικός λόγος
 
πειραματα νερου
πειραματα νερουπειραματα νερου
πειραματα νερου
 
πρωτεσ βοηθειεσ οικ.οικ.
πρωτεσ βοηθειεσ  οικ.οικ.πρωτεσ βοηθειεσ  οικ.οικ.
πρωτεσ βοηθειεσ οικ.οικ.
 
στέλλαβιολάντη
στέλλαβιολάντηστέλλαβιολάντη
στέλλαβιολάντη
 

More from s konstant

Εγώ και ο Άλλος
Εγώ και ο ΆλλοςΕγώ και ο Άλλος
Εγώ και ο Άλλος
s konstant
 
Αγία Σοφία Κλεισούρας
Αγία Σοφία ΚλεισούραςΑγία Σοφία Κλεισούρας
Αγία Σοφία Κλεισούρας
s konstant
 
Άγιος Πορφύριος
Άγιος ΠορφύριοςΆγιος Πορφύριος
Άγιος Πορφύριος
s konstant
 
Η απεικόνιση του Θείου στον Ινδουισμό
Η απεικόνιση του Θείου στον ΙνδουισμόΗ απεικόνιση του Θείου στον Ινδουισμό
Η απεικόνιση του Θείου στον Ινδουισμό
s konstant
 
Εικονογραφικοί κύκλοι
Εικονογραφικοί κύκλοιΕικονογραφικοί κύκλοι
Εικονογραφικοί κύκλοι
s konstant
 
Τεχνοδημιουργίες
ΤεχνοδημιουργίεςΤεχνοδημιουργίες
Τεχνοδημιουργίες
s konstant
 
Ανακτορική Αρχιτεκτονική
Ανακτορική ΑρχιτεκτονικήΑνακτορική Αρχιτεκτονική
Ανακτορική Αρχιτεκτονική
s konstant
 
Γραφίς Γαλατινής
Γραφίς ΓαλατινήςΓραφίς Γαλατινής
Γραφίς Γαλατινής
s konstant
 
Νηστεία
Νηστεία Νηστεία
Νηστεία
s konstant
 
Δημιουργική Γραφή Λογοτεχνία
Δημιουργική Γραφή ΛογοτεχνίαΔημιουργική Γραφή Λογοτεχνία
Δημιουργική Γραφή Λογοτεχνία
s konstant
 
Άγιος Γεώργιος Εράτυρας
Άγιος Γεώργιος ΕράτυραςΆγιος Γεώργιος Εράτυρας
Άγιος Γεώργιος Εράτυρας
s konstant
 
Δώστε ένα τέλος
Δώστε ένα τέλοςΔώστε ένα τέλος
Δώστε ένα τέλος
s konstant
 
Κατακόμβες
ΚατακόμβεςΚατακόμβες
Κατακόμβες
s konstant
 
Ψαλμοί
ΨαλμοίΨαλμοί
Ψαλμοί
s konstant
 
Εκδρομή στο Ζάλογγο, Νεκρομαντείο, Πάργα
Εκδρομή στο Ζάλογγο, Νεκρομαντείο, ΠάργαΕκδρομή στο Ζάλογγο, Νεκρομαντείο, Πάργα
Εκδρομή στο Ζάλογγο, Νεκρομαντείο, Πάργα
s konstant
 
Ελένη του Μικρού Βορρά .
Ελένη του Μικρού Βορρά .Ελένη του Μικρού Βορρά .
Ελένη του Μικρού Βορρά .
s konstant
 
Εορτασμός 25ης Μαρτίου 2017
Εορτασμός 25ης Μαρτίου 2017Εορτασμός 25ης Μαρτίου 2017
Εορτασμός 25ης Μαρτίου 2017
s konstant
 
Έκθεση τεχνολογίας
Έκθεση τεχνολογίαςΈκθεση τεχνολογίας
Έκθεση τεχνολογίας
s konstant
 
Ο Χριστός ως Διδάσκαλος
Ο Χριστός ως ΔιδάσκαλοςΟ Χριστός ως Διδάσκαλος
Ο Χριστός ως Διδάσκαλος
s konstant
 
Γράφω Στίχους
Γράφω ΣτίχουςΓράφω Στίχους
Γράφω Στίχους
s konstant
 

More from s konstant (20)

Εγώ και ο Άλλος
Εγώ και ο ΆλλοςΕγώ και ο Άλλος
Εγώ και ο Άλλος
 
Αγία Σοφία Κλεισούρας
Αγία Σοφία ΚλεισούραςΑγία Σοφία Κλεισούρας
Αγία Σοφία Κλεισούρας
 
Άγιος Πορφύριος
Άγιος ΠορφύριοςΆγιος Πορφύριος
Άγιος Πορφύριος
 
Η απεικόνιση του Θείου στον Ινδουισμό
Η απεικόνιση του Θείου στον ΙνδουισμόΗ απεικόνιση του Θείου στον Ινδουισμό
Η απεικόνιση του Θείου στον Ινδουισμό
 
Εικονογραφικοί κύκλοι
Εικονογραφικοί κύκλοιΕικονογραφικοί κύκλοι
Εικονογραφικοί κύκλοι
 
Τεχνοδημιουργίες
ΤεχνοδημιουργίεςΤεχνοδημιουργίες
Τεχνοδημιουργίες
 
Ανακτορική Αρχιτεκτονική
Ανακτορική ΑρχιτεκτονικήΑνακτορική Αρχιτεκτονική
Ανακτορική Αρχιτεκτονική
 
Γραφίς Γαλατινής
Γραφίς ΓαλατινήςΓραφίς Γαλατινής
Γραφίς Γαλατινής
 
Νηστεία
Νηστεία Νηστεία
Νηστεία
 
Δημιουργική Γραφή Λογοτεχνία
Δημιουργική Γραφή ΛογοτεχνίαΔημιουργική Γραφή Λογοτεχνία
Δημιουργική Γραφή Λογοτεχνία
 
Άγιος Γεώργιος Εράτυρας
Άγιος Γεώργιος ΕράτυραςΆγιος Γεώργιος Εράτυρας
Άγιος Γεώργιος Εράτυρας
 
Δώστε ένα τέλος
Δώστε ένα τέλοςΔώστε ένα τέλος
Δώστε ένα τέλος
 
Κατακόμβες
ΚατακόμβεςΚατακόμβες
Κατακόμβες
 
Ψαλμοί
ΨαλμοίΨαλμοί
Ψαλμοί
 
Εκδρομή στο Ζάλογγο, Νεκρομαντείο, Πάργα
Εκδρομή στο Ζάλογγο, Νεκρομαντείο, ΠάργαΕκδρομή στο Ζάλογγο, Νεκρομαντείο, Πάργα
Εκδρομή στο Ζάλογγο, Νεκρομαντείο, Πάργα
 
Ελένη του Μικρού Βορρά .
Ελένη του Μικρού Βορρά .Ελένη του Μικρού Βορρά .
Ελένη του Μικρού Βορρά .
 
Εορτασμός 25ης Μαρτίου 2017
Εορτασμός 25ης Μαρτίου 2017Εορτασμός 25ης Μαρτίου 2017
Εορτασμός 25ης Μαρτίου 2017
 
Έκθεση τεχνολογίας
Έκθεση τεχνολογίαςΈκθεση τεχνολογίας
Έκθεση τεχνολογίας
 
Ο Χριστός ως Διδάσκαλος
Ο Χριστός ως ΔιδάσκαλοςΟ Χριστός ως Διδάσκαλος
Ο Χριστός ως Διδάσκαλος
 
Γράφω Στίχους
Γράφω ΣτίχουςΓράφω Στίχους
Γράφω Στίχους
 

Recently uploaded

Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
nikzoit
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
athinadimi
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
nikzoit
 
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛΟι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Newsroom8
 
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdfΑπαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
athinadimi
 
Hardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small IntroductionHardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small Introduction
ssuserd4abe0
 
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docxΣχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Tassos Karampinis
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).ppt
nikzoit
 
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
nikzoit
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdfPANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
konstantinantountoum1
 
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdfthem_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
konstantinantountoum1
 
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docxSxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
Tassos Karampinis
 
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
konstantinantountoum1
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
nikzoit
 
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Πέτρα και νερό", Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολ...
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Πέτρα και νερό", Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολ...Περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Πέτρα και νερό", Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολ...
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Πέτρα και νερό", Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολ...
Eugenia Kosmatou
 

Recently uploaded (20)

Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
 
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛΟι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
 
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdfΑπαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
 
Hardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small IntroductionHardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small Introduction
 
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docxΣχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).ppt
 
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdfPANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
 
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdfthem_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
 
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docxSxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
 
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
 
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Πέτρα και νερό", Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολ...
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Πέτρα και νερό", Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολ...Περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Πέτρα και νερό", Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολ...
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Πέτρα και νερό", Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολ...
 

Παραδοσιακά Παιχνίδια

 • 2. Οριζμός Όηαλ ιέκε παηρλίδη ελλννύκε ην αληηθείκελν, κε ην νπνίν παίδνπκε θαη επραξηζηηόκαζηε, αιιά θαη ηελ πξάμε, ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία θζάλνπκε ζηελ επραξίζηεζε. Ωο δηαδηθαζία ην παηρλίδη ζπλδέεηαη κε ηελ παηδηθή ειηθία, ηελ ςεπδαίζζεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη γεληθόηεξα ηνλ πνιηηηζκό.
 • 3. Το παιχνίδι ζήμερα... Tν παηρλίδη ζήκεξα, σο αληαλάθιαζε ησλ αιιαγώλ ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, δελ είλαη ην ίδην κε ην παηρλίδη ηεο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο. Ο εμσζηξεθήο ραξαθηήξαο ηνπ παξαδνζηαθνύ παηρληδηνύ ηείλεη λα ραζεί δίλνληαο ηε ζέζε ηνπ ζηελ ελδνζηξέθεηα θαη ζην εμαηνκηθεπκέλν παηρλίδη. Τo παηδί ζηξέθεηαη ζην κνλαρηθό θαη ελδνζηξεθέο παηρλίδη θαη από θαηαζθεπαζηήο παηρληδηώλ κεηαηξέπεηαη ζε θαηαλαισηή παηρληδηώλ.
 • 5. • Το ζπαζμέμο ηελέθωμο Τα παηδηά θάζμκηαη ημ έκα πιάη ζημ άιιμ. Τμ πνώημ παηδί, ζθύβεη ζημ αοηί ημο δηπιακμύ ημο θαη ημο ρηζονίδεη μία ιέλε πμιοζύιιαβε, ζύκζεηε ή αζοκήζηζηε. Τμ παηδί πμο αθμύεη ηε ιέλε ηεκ επακαιαμβάκεη όπςξ ηεκ άθμοζε θαη ηεκ θαηάιαβε ζημ αοηί ημο δηπιακμύ ημο θαη αοηό ζημ παναδίπια έςξ ημ ηειεοηαίμ. Τμ ηειεοηαίμ παηδί ζεθώκεηαη θαη ηε θςκάδεη δοκαηά, αιιά ζοκήζςξ αοηή ε ιέλε δεκ έπεη πηα θαμία ζπέζε με ηεκ ανπηθή.
 • 6. • Μπίζκα Γηα ημ παηπκίδη αοηό πνεηάδεηαη έκα λύιμ μεγάιμ θαη έκα θμοηί. Σημ έδαθμξ πνέπεη κα οπάνπεη μία ηνύπα. Σηε ζοκέπεηα μη παίθηεξ πνμζπαζμύκ κα πηοπήζμοκ με ημ λύιμ ημ θμοηί θαη κα ημ βάιμοκ μέζα ζηεκ ηνύπα. Ο θάζε παίθηεξ έπεη ημ δηθό ημο λύιμ.
 • 7. • Κούκλες Οη θμύθιεξ θαηαζθεοάδμκηακ είηε από μαιιηά πιελίμαημξ είηε από έκα λύιμ θαη νεηάιηα. Τηξ γέμηδακ με άπονμ ή άιια θμονέιηα θαη ηηξ δηαθμζμμύζακ με δςγναθηέξ, θεκηήμαηα θαη θμομπηά.
 • 8. • Κοσμπαμαράκια, κοσμπαμαριά ή πεμηόβολα Τα παηδηά δηάιεγακ πέκηε μηθνέξ πέηνεξ όζμ ημ δοκαηόκ πημ ζηνμγγοιέξ. Τηξ ηέζζενηξ ηηξ βάδακε θάης, ηε μία ηεκ πεημύζακ επάκς θη έπνεπε πνηκ πνμιάβεη κα πέζεη ε πέηνα με ημ έκα πένη κα πηάζμοκ ηηξ ηέζζενηξ πέηνεξ πμο ήηακ θάης θαη ηε μία πμο ήηακ ήδε ζημκ αένα. Ο θαζέκαξ είπε δύμ εοθαηνίεξ. Ακ έπακε θαη ηηξ δύμ, έβγαηκε από ημ παηπκίδη, εάκ κηθμύζε, ζοκέπηδε. Σημ ηέιμξ έπνεπε κα μείκμοκ δύμ παίθηεξ. Όπμημξ από ημοξ δομ θένδηδε ήηακ μ κηθεηήξ ημο παηπκηδημύ.
 • 9. • Ψελοκσμεγεηό Τα παηδηά πςνίδμκηαη ζε δύμ μμάδεξ. Έκαξ παίθηεξ «θοκεγάεη» θαη πνμζπαζεί κα πηάζεη έκακ παίθηε από ηεκ άιιε μμάδα. Ο παίθηεξ πμο πηάζηεθε βγαίκεη από ημ παηπκίδη. Νηθάεη ε μμάδα πμο έπεη έζης θαη έκα παίθηε. Δεκ μπμνεί κα πηαζηεί παίθηεξ πμο έπεη ακέβεη ζε ρειό μένμξ (π.π. παγθάθη, ημύβιμ, δέκηνμ θ.ι.π.) ημ μπμίμ ιέγεηαη «θςιηά» ηεξ μμάδαξ.
 • 10. • Κορώμα ή γράμμαηα Δύμ παίθηεξ ή μη ανπεγμί ηςκ μμάδςκ ημοξ ιέκε πμηα όρε ημο κμμίζμαημξ δηαιέγμοκ θαη ύζηενα ημ νίπκμοκ ζημκ αένα έηζη ώζηε κα πενηζηναθεί. Κενδίδεη θαη παίδεη πνώημξ αοηόξ πμο έπεη δηαιέλεη ηεκ όρε πμο θαίκεηαη όηακ ημ κόμηζμα πέζεη ζημ έδαθμξ.
 • 11. • Αλάηι ψιλό (ή μαμηελάκι) Τα παηδηά θάζμκηαη θάης ζε θύθιμ. Έκα άιιμ παηδί, έλς από ημκ θύθιμ, θναηώκηαξ έκα μακηήιη, πμνμπεδάεη γύνς-γύνς, ηναγμοδώκηαξ. Κάπμηα ζηηγμή, νίπκεη ημ μακηήιη πίζς από θάπμημ θαζηζμέκμ παηδί, πμο, όηακ ημ θαηαιάβεη, ζεθώκεηαη, παίνκεη ημ μακηήιη θαη θοκεγάεη γύνς-γύνς ημ πνώημ παηδί. Τόηε αοηό ηνέπεη κα θηάζεη ζηε ζέζε όπμο θαζόηακ ημ άιιμ παηδί θαη κα ηεκ πάνεη. Ακ ημ πεηύπεη, ημ άιιμ παηδί γίκεηαη «μάκα» θαη ημ παηπκίδη ζοκεπίδεηαη.
 • 12. • Κλέθηες και αζησμόμοι Μπμνμύκ κα παίλμοκ δέθα έςξ δεθαπέκηε άημμα. Χςνίδμκηαη ζε δύμ μμάδεξ. Η μηα μμάδα από ηηξ δύμ «ηα θοιάεη» θαη ε άιιε μμάδα θνύβεηαη. Η μία μμάδα πνμζπαζεί κα βνεη ηα παηδηά ηεξ άιιεξ μμάδαξ. Όηακ ηα «βνεη» ηόηε ηα «θοιάεη» ε άιιε μμάδα.
 • 13. • Η ησθλόμσγα Δέκμοκ με πακί ηα μάηηα ημο παηδημύ πμο ηα «θοιάεη» θαη ηα άιια γύνς ημο ημ πεηνάδμοκ θαη ημ πνμθαιμύκ. Τμ παηδί-ηοθιόμογα πνμζπαζεί κα πηάζεη έκακ από ημοξ ζομπαίθηεξ ημο θαη όηακ ημ πεηύπεη, μακηεύεη από ημ μπόη ημο, ηα νμύπα ημο θαη γεκηθά από ηα παναθηενηζηηθά ημο πμηόξ είκαη. Τόηε αοηό ημ παηδί γίκεηαη ηοθιόμογα.
 • 14. • Πέηρα, Ψαλίδι, Μολύβι, Χαρηί Χνεηάδμκηαη δύμ παίθηεξ. Οη δομ παίθηεξ έπμοκ ημ έκα πένη πίζς από ηεκ πιάηε ημοξ θαη ιέκε πέηνα, ραιίδη, μμιύβη, πανηί θαη βγάδμοκ ηα πένηα ημοξ ηαοηόπνμκα. 1. Η πέηνα κηθάεη ημ ραιίδη θαη ημ μμιύβη 2. Τμ πανηί κηθάεη ηεκ πέηνα 3. Τμ μμιύβη κηθάεη ημ πανηί 4. Τμ ραιίδη κηθάεη ημ πανηί θαη ημ μμιύβη
 • 15. • Μπίλιες Βάδμομε πμιιέξ μπίιηεξ ζε μηα ίζηα επηθάκεηα θαη πνμζπαζμύμε με μηα μπίιηα κα πεηύπμομε ηηξ άιιεξ θαη κα ηηξ απμμαθνύκμομε από ηεκ ανπηθή ημοξ ζέζε. Νηθεηήξ είκαη αοηόξ πμο θάκεη ηεκ θαιύηενε επίδμζε.
 • 16. • Τδαμί – Κεραμιδάκια Φηηάπκμομε έκα πύνγμ με ζπαζμέκεξ θεναμίδεξ θαη μ θαζέκαξ με ηε δηθή ημο θεναμίδα πνμζπαζεί κα ζεμαδέρεη ηεκ ηειεοηαία θεναμίδα ημο πύνγμο ώζηε κα ηεκ πεηύπεη θαη κα πέζεη όιμξ μ πύνγμξ. Νηθεηήξ είκαη αοηόξ πμο νίπκεη ημκ πύνγμ πνώημξ. Γάκ ηζμβαζμήζμοκ μη παίθηεξ δηαγςκίδμκηαη μεηαλύ ημοξ γηα ημκ ηειηθό κηθεηή.
 • 17. • Τα μήλα Δύμ παηδηά ζηέθμκηαη ακηηθνηζηά. Σηε μέζε αοηήξ ηεξ απόζηαζεξ ζογθεκηνώκμκηαη όια ηα οπόιμηπα. Οη δύμ παίθηεξ πμο ζηέθμκηαη ακηηθνηζηά πνμζπαζμύκ με ημ ηόπη κα πηοπήζμοκ θάπμημ από ηα παηδηά. Έηζη αοηό «θαίγεηαη» θαη βγαίκεη από ημ παηπκίδη. Ακηίζεηα, ημ παηδί πμο ζα θαηαθένεη κα πηάζεη ημ ηόπη θενδίδεη έκα «μήιμ».
 • 18. • Τα αγάλμαηα Έκα παηδί θάκεη ηε «μάκα», με ημ πνόζςπμ ζηναμμέκμ ζημκ ημίπμ, ιέγμκηαξ: αγαιμαηάθηα αθμύκεηα, αμίιεηα, είζηε έημημα κα γονίζς; Σημ δηάζηεμα αοηό ηα άιια παηδηά παίνκμοκ δηάθμνεξ πόδεξ. Όηακ ε «μάκα» ηειεηώζεη, ζηνέθεηαη απόημμα πνμξ ηα παηδηά πμο πνέπεη κα μείκμοκ εκηειώξ αθίκεηα. Η «μάκα» δηαιέγεη ημ άγαιμα πμο ηεξ θάκεη ηε μεγαιύηενε εκηύπςζε θη αοηό γίκεηαη «μάκα» ζημκ επόμεκμ γύνμ.
 • 19. • Περμά - περμά ε μέλιζζα Οη παίθηεξ πενκάκε ακάμεζα από δύμ παηδηά πμο ηναγμοδάκε: «Περμά- περμά ε μέλιζζα...» Όπμημξ δεκ θαηαθένεη κα πενάζεη ακάμεζα από ηα δύμ παηδηά με ημ ηέιμξ ημο ηναγμοδημύ πηάκεηαη. Αθμύ πηαζηεί μ παίθηεξ δηαιέγεη ηεκ μμάδα ημο.
 • 20. • Ακορμηεόμ με κοσμπί Τα παηδηά παίνκμοκ έκα ζπάγθμ, θαιά ζηνημμέκμ, θαη ημκ πενκάκε από ηηξ δύμ ηνύπεξ εκόξ μεγάιμο θμομπημύ. Ακ ημ θμομπί έπεη ηέζζενηξ ηνύπεξ, πενκάκε ημ ζπάγθμ από ηηξ δύμ δηαγώκηεξ. Καζώξ ηα παηδηά ηεκηώκμοκ θαη παιανώκμοκ ζοκέπεηα ημ ζπάγθμ, δίκμοκ ηεκ εκηύπςζε θοζμύκαξ πμο ακμηγμθιείκεη, εκώ ημ θμομπί, πμο γονίδεη με ηαπύηεηα, ζθονίδεη.
 • 21. • Η ζβούρα Γύνς από ηε ζβμύνα ηοιίγαμε έκα ζπάγθμ, ημ «θμνδμκέημ». Η μηα άθνε ημο «θμνδμκέημο» ήηακ δεμέκε ζημ θεθάιη ηεξ ζβμύναξ, ζηε ζοκέπεηα ηοιηγόηακ γύνς από ηε μύηε θαη μεηά ακέβαηκε πνμξ ημ θμνμί ηεξ. Η άιιε άθνε ημο ζπάγθμο δεκόηακ ζημ δεληό δείθηε μαξ, ηηκάδαμε ημ πένη μαξ με δύκαμε πνμξ ηα θάης θαη ε ζβμύνα γύνηδε ηζμννμπώκηαξ πάκς ζηε μύηε ηεξ. Ο παίθηεξ ένηπκε ηε ζβμύνα ημο με ηέημημ ηνόπμ, έηζη ώζηε κα ηεκ θάκεη κα ζηνηθμγονίδεη όζμ ημ δοκαηόκ πενηζζόηενμ πνόκμ.
 • 22. • Κόηζια ή Βεδίρες Με ημ όκμμα «θόηζηα» ή «βεδίνεξ» είκαη γκςζηό έκα πμιύ παιηό παηδηθό παηπκίδη. Τα θόηζηα είκαη μη αζηνάγαιμη ηςκ δώςκ. Τμ παηπκίδη παίδεηαη με έκα θόηζη. Πνηκ ανπίζεη ημ παηπκίδη, ηα παηδηά μνίδμοκ ηα ζύμβμια ηεξ ελμοζίαξ: μηα θμκηή βένγα ή έκα δαπηοιίδη γηα ημ «βαζηιηά» θαη μηα μαθνηά βένγα γηα ημ «βεδίνε». Κάζε παίθηεξ νίπκεη ημ θόηζη με ηε ζεηνά. Ακ θάπμημξ θένεη «θιέθηε», ηόηε μ βαζηιηάξ δηαηάδεη ημ βεδίνε κα ημο δώζεη λοιηέξ, «ιαδάηεξ» ή «ληδάηεξ» (μαιαθέξ ή ηζμοπηενέξ). Καη ακ ηηξ ζέιεη πάνα πμιύ δοκαηέξ, ιέεη ζημ βεδίνε: «Να θάεη ε μύγα ζίδενμ θαη ημ θμοκμύπη αηζάιη».
 • 23. • Μακριά γαϊδούρα Τμ παηπκίδη αοηό παηδόηακ μόκμ από αγόνηα. Τα παηδηά πςνίδμκηαη ζε δύμ μμάδεξ. Τα παηδηά ηεξ μηαξ μμάδαξ, έπμκηαξ μπνμζηά ημκ πημ εοθίκεημ θαη επηδέλημ παίπηε, ανπίδμοκ κα πεδάκε πάκς από ηηξ πιάηεξ ηςκ ζθομμέκςκ παηδηώκ. Τα παηδηά-οπμδύγηα θηκμύκηαη ακεζοπεηηθά, ζηνηθμγονκάκε, γένκμοκ θαη ακεβμθαηεβάδμοκ ηεκ πιάηε ημοξ. Ακ θάπμημ από ηα ζθανθαιςμέκα παηδηά θιμκηζηεί θαη αθμομπήζεη θάης ημ πόδη ημο, θαίγεηαη, θαη μαδί ημο θαίγεηαη θαη όιε ε μμάδα.
 • 24. • Μπιδ Παίδεηαη από αγόνηα θαη θμνίηζηα. Κάπμημ παηδί «ηα θοιάεη» με γονηζμέκε ηεκ πιάηε. Τα άιια παηδηά βνίζθμκηαη από πίζς ημο θαη θάπμημ από αοηά ημ πηοπάεη ζηεκ πιάηε. Αμέζςξ μεηά ημ πηύπεμα όια μαδί ηα παηδηά θςκάδμοκ: «Μπηδδδ». Τμ παηδί πμο «ηα θοιάεη» γονίδεη θαη πνμζπαζεί κα μακηέρεη πμημξ ημ πηύπεζε. Ακ ημ βνεη αιιάδεη ζέζε μ’ εθείκμκ. Ακ όπη, ηόηε ημ παηπκίδη ζοκεπίδεηαη μέπνη κα βνεη θάπμημκ κ’ αιιάλμοκ ζέζε.
 • 25. • Χαρηαεηός Ο πανηαεηόξ θαηαζθεοαδόηακ από πανηί, θαιάμη ή ιεπηό πεπάθη, ζπάγθμ, εθεμενίδεξ θαη πενηζζεύμαηα από ηηξ ζενπακηίκεξ ημο Κανκαβαιημύ. Τμ θιαζηθό ημο ζπήμα ήηακ ημ ελάγςκμ, οπήνπακ όμςξ θαη πανηαεημί ζε ζπήμα νόμβμο, θαη άιιμη με ημλςηό ημ επάκς ημήμα ημοξ, μη μκμμαδόμεκμη «ζμονκάθηα».
 • 26. • Να μείμει, μα μείμει ζηο ηρύπιο ηο καμίμι Τα παηδηά ζπεμαηίδμοκ έκα μεγάιμ θύθιμ. Αμέζςξ μεηά δηαιέγμοκ ημ θαζέκα μηα πώνα π.π. Γαιιία, Γιιάδα, Ιηαιία θ.ιπ. Σημ θέκηνμ ημο θύθιμο ζηήκμοκ μηα μπάια. Έκα παηδί μπαίκεη μέζα ζημκ θύθιμ θαη ιέεη: « Να μείκεη, κα μείκεη ζημ ηνύπημ ημ θαμίκη ε Γαιιία» θαη ζογπνόκςξ παίνκεη ηεκ μπάια θαη ηεκ πεηά ρειά. Τμ παηδί πμο άθμοζε ημ όκμμα ηεξ πώναξ ημο ηνέπεη θαη μαδεύεη ηεκ μπάια, ηεκ μπμία πνέπεη κα λακαβάιεη ζηε ζέζε ηεξ θςκάδμκηαξ: « Έκα –δύμ- ηνία-ζημπ!». Γκ ης μεηαλύ, μη άιιμη παίθηεξ απμμαθνύκμκηαη από ημκ θύθιμ. Μόιηξ αθμύζμοκ ημ «ζημπ» μέκμοκ αθίκεημη. Όπμημ παηδί δεκ θαηαθένεη κα απμμαθνοκζεί από ημκ θύθιμ πάκεη.
 • 27. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.Μαξνύια Κιηάθα – Εωή Βαιάζε: «Αο παίμνπκε πάιη» Δθδόζεηο Κέδξνο 2.«Ζ θηβωηόο ηωλ παηρληδηώλ ηνπ Αηγαίνπ», Έθδνζε ΥΠΔΠΘ 3.Πνιπκελάθνπ Φώθε: «Τν παηρλίδη», ΤΔΦΑΑ Θεζζαινλίθεο 4.Θωκά Βαζ. Γηαλλάθε: «Λανγξαθία-Γπκλαζηηθή-Παηρλίδηα- Αγώλεο», ΤΔΦΑΑ Αζήλαο
 • 28. Σπκκεηείραλ νη καζεηέο Βέιθνο Νηθόιανο Γθαξαγθνύλε Φαξίθιεηα Γθίξλεο Παλαγηώηεο Εαγθνπληίλνο Εήζεο Καδαληδή Γέζπνηλα Κόιηαο Νηθόιανο Ξάλζνπ Άλλα Παπαρξήζηνο Αληώληνο Τζάκνο Γξεγόξηνο Τζηόξθαο Παληειεήκωλ Χώξαο Γεκήηξηνο Υπεύθσνες καθηγήτριες: Ελένη Σανιόλα, Ασπασία Χατζή
 • 32. Πεξλά -πεξλά ε κέιηζζα
 • 34. Να κείλεη, λα κείλεη ζην ηξύπην ην θακίλη
 • 44. Αιάηη ςηιό ή καληειάθη