SlideShare a Scribd company logo
ΣΑΞΙΔΙ ςΣΟ ΧΡΟΝΟ- ΑΝΑΚΣΟΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ
26 Μακθτζσ από τα τμιματα:
Β2, Γ1, Γ2
Τπεφκυνοι κακθγθτζσ: Ηάμπρου Διμθτρα
΢ακελλάρθσ Κωνςταντίνοσ
Παντςίδθσ Χριςτοσ
Τπεφκυνθ δθμιουργίασ Power Point: Πιτα Ακθνά
ΠΡΟΛΟΓΟς
Θ Ελλάδα ζχει πολλά αξιοκαφμαςτα μνθμεία. Ζτςι κι εμείσ αποφαςίςαμε να επιςκεφτοφμε το
όμορφο νθςί των Επτανιςων, τθν Κζρκυρα, ςτθ οποία μπορζςαμε να επιςκεφτοφμε τα
περιςςότερα από τα μνθμεία που ζχουμε ςυμπεριλάβει ςτθν εργαςία μασ. ΢τα πλαίςια τθσ
εργαςίασ μασ αςχολθκικαμε με ζξι ελλθνικά ανάκτορα, τα οποία είναι:
1. Σο Ανάκτορο Αγίων Μιχαιλ και Γεωργίου (1819)
2. Σο Μόν Ρεπό (1828-1831)
3. Σα Παλαιά Ανάκτορα (1847)
4. Σο Ανάκτορο Σατοϊου (1874/1884)
5. Σο Αχίλλειο (1890)
6. Σο Προεδρικό Μζγαρο (1897)
ΑΝΑΚΣΟΡΟ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ
Βλάχου Διμθτρα
Παπαϊωάννου Κεοδϊρα
Πιτα Ακθνά
Πλιάτςαρθσ Κεόδωροσ
Σο ανάκτορο των αγίων Μιχαιλ και Γεωργίου χτίςτθκε ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα και
ςυγκεκριμζνα ςτισ 23 Απριλίου του 1819 από τον Sir George Whitemore για τον Sir Thomas
Maitland. ΢ιμερα το παλάτι ςτεγάηει το μουςείο Αςιατικισ τζχνθσ. Σο κτίριο είχε ςυνδεκεί
απόλυτα με το φυςικό περιβάλλον τθσ περιοχισ με το οποίο ςυνυπάρχει αρμονικά ακόμθ και
ςιμερα. Ο Whitmore, μθχανικόσ του βρετανικοφ ςτρατοφ και αρχιτζκτονασ, ςχεδίαςε ζνα
νεοκλαςικό κτίςμα ρυκμοφ Αντιβαςιλείασ (Regency Style). Θ ςτζγθ του Ανακτόρου είναι
διακοςμθμζνθ με παραςτάςεισ ανάγλυφεσ, οι οποίεσ απεικονίηουν τα ςφμβολα των
Επτανιςων.
ΑΝΑΚΣΟΡΟ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ
ΜΟΝ ΡΕΠΟ
Αρβανίτθ Αριςτοφλα
Βουηιανά Θλιάνα
Γκαραγκοφνθσ Νίκοσ
Καραγεϊργοσ Χριςτοσ
Σςιόρκα Δζςποινα
Σο Μον Ρεπό χτίςτθκε το 1828 από τον αρχιτζκτονα George Whitemore, ςτα πρότυπα του
νεοκλαςικοφ ρυκμοφ, για τον Άγγλου αρμοςτι Frederic Adam. ΢το ανάκτορο υπιρχε ζντονο το
ςτοιχείο τθσ φφςθσ με τα μεγάλα δζντρα και το πράςινο να επικρατεί παντοφ. ΢τα δωμάτια
επικρατοφςε θ λιτότθτα και ςτα περιςςότερα από αυτά το μπλε χρϊμα. Σο κτίριο πζραςε από
τα χζρια του Άγγλου αρμοςτι ςτο ελλθνικό κράτοσ και ζγινε το κερινό ανάκτορο τθσ βαςιλικισ
οικογζνειασ. Επίςθσ λειτοφργθςε ωσ ςχολι καλϊν τεχνϊν κλπ. ΢ιμερα λειτουργεί ςαν μουςείο.
ΜΟΝ ΡΕΠΟ
ΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΝΑΚΣΟΡΑ
Κοτρϊτςιου Αλεξάνδρα
Μανϊλθ Γεωργία
Σςάμπουρα Χρθςτίνα
Σςιάρτασ Α. Γιάννθσ
Σα Παλαιά Ανάκτορα είναι, από το 1929 μζχρι ςιμερα, θ ζδρα τθσ Βουλισ των Ελλινων και
βρίςκονται ςτθν Πλατεία ΢υντάγματοσ ςτθν Ακινα. Θ καταςκευι τουσ ξεκίνθςε το 1836 και
ολοκλθρϊκθκε το 1847. ΢τθ δυτικι πλευρά του κτιρίου διαμορφϊκθκε ο χϊροσ ςε μνθμείο του
Άγνωςτου ΢τρατιϊτθ, ενϊ οι εξωτερικοί χϊροι τόςο τθσ ανατολικισ όςο και τθσ νότιασ πλευράσ
διαμορφϊκθκαν ςε μεγάλο ενιαίο εκνικό κιπο, που υπάρχει ακόμα και ςιμερα. Σα ςχζδια του
κτιρίου ιταν ιδζα του Βαυαροφ αρχιτζκτονα Φρειδερίκου Γκάιρντερ. Αξιοςθμείωτο είναι ότι τα
τετραγωνικά του κτιρίου ιταν περιςςότερα από αυτά των ανάκτορων του Μπάκιγχαμ. Ο
ρυκμόσ που επικρατεί ςτισ όψεισ είναι δωρικόσ(προπφλαια και κολϊνεσ). Από το 1935 μζχρι
ςιμερα ςτο κτίριο ςτεγάηεται θ Βουλι των Ελλινων.
ΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΝΑΚΣΟΡΑ
ΑΝΑΚΣΟΡΟ ΣΑΣΟΪΟΤ
Γκαραγκοφνθ Γαρυφαλλιά
Γκίρνθ ΢οφία
Μεταξά Λωάννα
Μοράβα Παραςκευι
Σο Σατόι βρίςκεται 15 χιλιόμετρα βόρεια του κζντρου τθσ Ακινασ. ΢το κτιμα βρίςκεται το
κερινό ανάκτορο τθσ πρϊθν ελλθνικισ βαςιλικισ οικογζνειασ. Σο αρχαίο επίςθμο όνομα τθσ
περιοχισ είναι Δεκζλεια. Ωσ χϊροσ αυςτθρά ιδιωτικόσ, το Σατόι κατάφερε ςε γενικζσ γραμμζσ
να παραμείνει ζξω από τθ μεγάλθ ιςτορία. Ωςτόςο μεγάλεσ προςωπικότθτεσ τθσ εποχισ το
επιςκζφκθκαν ι φιλοξενικθκαν ςε αυτό. Σο κτιμα περιιλκε ςτο δθμόςιο τρεισ φορζσ, το 1924,
το 1973 και το 1994. Θ μεγάλθ πυρκαγιά του 1916 ςθματοδοτεί το τζλοσ τθσ χρυςισ εποχισ του
ανακτόρου. Σον Λοφνιο του 2007 θ ελλθνικι κυβζρνθςθ διλωςε ότι ςκοπεφει να μετατρζψει το
κτιμα ςε μουςείο, κάτι που μζχρι και ςιμερα δεν ζχει πραγματοποιθκεί.
ΑΝΑΚΣΟΡΟ ΣΑΣΟΪΟΤ
ΑΧΙΛΛΕΙΟ
Γκλιάγιασ Μάρκοσ
Μανϊλθ Χριςτίνα- Ραφαζλα
Σςιάρτασ Χρ. Γιάννθσ
Σςιτςιγάνθ Ακαναςία
Σο Αχίλλειο είναι ζνα ανάκτορο πομπθιανοφ ρυκμοφ που περιλαμβάνει πολλά ζργα τζχνθσ και
αγάλματα. ΢τθν είςοδο υπάρχουν τα αγάλματα του Δία και τθσ Ιρασ και το πορτρζτο τθσ
΢ίςςυσ. ΢τθν κορυφι τθσ κεντρικισ ςκάλασ υπάρχει μια ελαιογραφία που δείχνει τον Αχιλλζα
να ςζρνει με το άρμα του το νεκρό ςϊμα του Ζκτορα. ΢τον κιπο υπάρχουν αγάλματα που
παριςτάνουν μορφζσ τθσ ελλθνικισ Μυκολογίασ, όπωσ και το άγαλμα Αχιλλεφσ Νικϊν το οποίο
ζχει φψοσ 8 μζτρα. Σο χάλκινο άγαλμα Αχιλλζασ Κνιςκων παριςτάνει τον Αχιλλζα να
προςπακεί να αφαιρζςει το βζλοσ από τθ φτζρνα του. Σο Αχίλλειον χτίςτθκε από τθν
αυτοκράτειρα τθσ Αυςτρίασ ΢ίςςυ και ςτθ ςυνζχεια αγοράςτθκε από τον Κάιηερ. Κατόπιν
χρθςιμοποιικθκε ωσ νοςοκομείο, αργότερα ωσ καηίνο και ςτο τζλοσ ωσ αξιοκζατο.
ΑΧΙΛΛΕΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Λουκά Μαρία
Πάτρα Βαςιλικι
Σςίμτςιου Χαρίκλεια
Σςιοφκρα Αλεξάνδρα
Σο 1868, με αφορμι τθ γζννθςθ του Κωνςταντίνου, γιου του βαςιλιά Γεωργίου Αϋ, αποφαςίςτθκε να
καταςκευαςτεί ζνα ξεχωριςτό ανάκτορο διαδόχου. Θ καταςκευι του ανατζκθκε ςτον Ερνζςτο Σςίλλερ. Σο
Προεδρικό Μζγαρο είναι ζνα νεοκλαςικό τριϊροφο κτίριο, με λιτι και αυςτθρι πρόςοψθ. Σο 1909
προςτζκθκε ςτο κτίριο αίκουςα χοροφ μιασ και ςτθν αρχι δεν προοριηόταν ωσ επίςθμθ κατοικία. Επίςθσ
το 1962 προςτζκθκε θ μεγαλφτερθ αίκουςα εκδθλϊςεων. Καταλαμβάνει ςυνολικι ζκταςθ 27 ςτρεμμάτων
περίπου, τθσ οποίασ τα 25 καλφπτει ο κιποσ. Σο Προεδρικό Μζγαρο ςιμερα ςτεγάηει τθν προεδρεία τθσ
Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και είναι θ επίςθμθ κατοικία του προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΕΠΙΛΟΓΟ΢
Είμαςτε πολφ τυχεροί που μπορζςαμε να κάνουμε πράξθ αυτιν τθν εκδρομι και που
καταφζραμε να δοφμε από κοντά όλα αυτά που μελετιςαμε μζςα από τα βιβλία και το
διαδίκτυο. Είδαμε και μάκαμε τόςα πολλά πράγματα μζςα από αυτιν τθν επίςκεψι μασ ςτα
ανάκτορα τθσ Κζρκυρασ. Σαξιδζψαμε ςε άλλεσ εποχζσ και γνωρίςαμε τθν ηωι κάποιων
ςθμαντικϊν ανκρϊπων που χωρίσ αυτό το ταξίδι κα μασ ιταν όλα άγνωςτα. Μακάρι όλοσ ο
κόςμοσ να είχε τθν δυνατότθτα να επιςκεφτεί αυτά τα ανάκτορα και να μάκει ό,τι μάκαμε και
εμείσ μζςα από αυτό το υπζροχο ταξίδι μασ.
Ευχαριςτοφμε για τθν προςοχι ςασ.

More Related Content

What's hot

ο μάκκη στο λονδίνο
ο μάκκη στο λονδίνοο μάκκη στο λονδίνο
ο μάκκη στο λονδίνοpopipolykarpou
 
Η αρχαία αγορά της Θεσσαλονίκης
Η αρχαία αγορά της Θεσσαλονίκης Η αρχαία αγορά της Θεσσαλονίκης
Η αρχαία αγορά της Θεσσαλονίκης Εύα Ζαρκογιάννη
 
αξιοθεατα
αξιοθεατααξιοθεατα
αξιοθεατα
xrysa123
 
Λαδάδικα-Ανακαλύπτοντας τη Θεσσαλονίκη
Λαδάδικα-Ανακαλύπτοντας τη ΘεσσαλονίκηΛαδάδικα-Ανακαλύπτοντας τη Θεσσαλονίκη
Λαδάδικα-Ανακαλύπτοντας τη ΘεσσαλονίκηΕύα Ζαρκογιάννη
 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
popimerg
 
Κυπριακός Σιδηρόδρομος- Γιώργος Σάββα
Κυπριακός Σιδηρόδρομος- Γιώργος ΣάββαΚυπριακός Σιδηρόδρομος- Γιώργος Σάββα
Κυπριακός Σιδηρόδρομος- Γιώργος Σάββα
Maria Loizou
 
Βέλγιο
ΒέλγιοΒέλγιο
P7
P7P7
Cultural and religious monuments England
Cultural and religious monuments EnglandCultural and religious monuments England
Cultural and religious monuments England
Αλμπανάκη Ξανθή
 
ελβετια α.χαραλαμπίδη
ελβετια α.χαραλαμπίδηελβετια α.χαραλαμπίδη
ελβετια α.χαραλαμπίδη4Gym Glyfadas
 
Άνδρος
ΆνδροςΆνδρος
Άνδρος
4Gym Glyfadas
 
Πάτρα
ΠάτραΠάτρα
ναύπλιο
ναύπλιοναύπλιο
ναύπλιοkikitsim
 
Μεγάλη Βρεττανία
Μεγάλη ΒρεττανίαΜεγάλη Βρεττανία
Μεγάλη Βρεττανία4Gym Glyfadas
 
Trafford england
Trafford englandTrafford england
Trafford england1aradippou
 
πελοπόννησος
πελοπόννησοςπελοπόννησος
πελοπόννησοςElli Gratsia
 
εξερευνωντας την πολη μας τη χαλκιδα
εξερευνωντας την πολη μας τη χαλκιδαεξερευνωντας την πολη μας τη χαλκιδα
εξερευνωντας την πολη μας τη χαλκιδα
magdalinikalatheri
 

What's hot (20)

ο μάκκη στο λονδίνο
ο μάκκη στο λονδίνοο μάκκη στο λονδίνο
ο μάκκη στο λονδίνο
 
Η αρχαία αγορά της Θεσσαλονίκης
Η αρχαία αγορά της Θεσσαλονίκης Η αρχαία αγορά της Θεσσαλονίκης
Η αρχαία αγορά της Θεσσαλονίκης
 
λευκωσια
λευκωσιαλευκωσια
λευκωσια
 
αξιοθεατα
αξιοθεατααξιοθεατα
αξιοθεατα
 
Λαδάδικα-Ανακαλύπτοντας τη Θεσσαλονίκη
Λαδάδικα-Ανακαλύπτοντας τη ΘεσσαλονίκηΛαδάδικα-Ανακαλύπτοντας τη Θεσσαλονίκη
Λαδάδικα-Ανακαλύπτοντας τη Θεσσαλονίκη
 
λεμεσός ηυ
λεμεσός ηυλεμεσός ηυ
λεμεσός ηυ
 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 
Κυπριακός Σιδηρόδρομος- Γιώργος Σάββα
Κυπριακός Σιδηρόδρομος- Γιώργος ΣάββαΚυπριακός Σιδηρόδρομος- Γιώργος Σάββα
Κυπριακός Σιδηρόδρομος- Γιώργος Σάββα
 
Βέλγιο
ΒέλγιοΒέλγιο
Βέλγιο
 
P7
P7P7
P7
 
λευκωσία ηυ
λευκωσία ηυλευκωσία ηυ
λευκωσία ηυ
 
Cultural and religious monuments England
Cultural and religious monuments EnglandCultural and religious monuments England
Cultural and religious monuments England
 
ελβετια α.χαραλαμπίδη
ελβετια α.χαραλαμπίδηελβετια α.χαραλαμπίδη
ελβετια α.χαραλαμπίδη
 
Άνδρος
ΆνδροςΆνδρος
Άνδρος
 
Πάτρα
ΠάτραΠάτρα
Πάτρα
 
ναύπλιο
ναύπλιοναύπλιο
ναύπλιο
 
Μεγάλη Βρεττανία
Μεγάλη ΒρεττανίαΜεγάλη Βρεττανία
Μεγάλη Βρεττανία
 
Trafford england
Trafford englandTrafford england
Trafford england
 
πελοπόννησος
πελοπόννησοςπελοπόννησος
πελοπόννησος
 
εξερευνωντας την πολη μας τη χαλκιδα
εξερευνωντας την πολη μας τη χαλκιδαεξερευνωντας την πολη μας τη χαλκιδα
εξερευνωντας την πολη μας τη χαλκιδα
 

Similar to Ανακτορική Αρχιτεκτονική

Οθωμανικά Μνημεία Θεσσαλονίκης
Οθωμανικά Μνημεία ΘεσσαλονίκηςΟθωμανικά Μνημεία Θεσσαλονίκης
Οθωμανικά Μνημεία Θεσσαλονίκης
πρότυπο πειραματικό Ευόσμου
 
Στοές στη θεσσαλονίκη - Μάθημα: Τοπική ιστορία Τάξη: Γ΄Γυμνασίου, Πρότυπο Πει...
Στοές στη θεσσαλονίκη - Μάθημα: Τοπική ιστορία Τάξη: Γ΄Γυμνασίου, Πρότυπο Πει...Στοές στη θεσσαλονίκη - Μάθημα: Τοπική ιστορία Τάξη: Γ΄Γυμνασίου, Πρότυπο Πει...
Στοές στη θεσσαλονίκη - Μάθημα: Τοπική ιστορία Τάξη: Γ΄Γυμνασίου, Πρότυπο Πει...Εύα Ζαρκογιάννη
 
ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ.ppt
ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ.pptΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ.ppt
ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ.ppt
mpella
 
Heraklion "City Trove" Guide for #Creteretreat2015
Heraklion "City Trove" Guide for #Creteretreat2015 Heraklion "City Trove" Guide for #Creteretreat2015
Heraklion "City Trove" Guide for #Creteretreat2015
Ali Pan
 
ναύπλιο
ναύπλιοναύπλιο
ναύπλιοkleondias
 
Η ιστορία της βουλής των Ελλήνων. Διαθεματική εργασία στο μάθημα της Ιστορίας...
Η ιστορία της βουλής των Ελλήνων. Διαθεματική εργασία στο μάθημα της Ιστορίας...Η ιστορία της βουλής των Ελλήνων. Διαθεματική εργασία στο μάθημα της Ιστορίας...
Η ιστορία της βουλής των Ελλήνων. Διαθεματική εργασία στο μάθημα της Ιστορίας...Εύα Ζαρκογιάννη
 
Σάμος
ΣάμοςΣάμος
Σάμος
zoip
 
«Μαθημαγικά»- Σχολική έρευνα-Ένα κτίριο, ένας προορισμός
«Μαθημαγικά»- Σχολική έρευνα-Ένα κτίριο, ένας προορισμός«Μαθημαγικά»- Σχολική έρευνα-Ένα κτίριο, ένας προορισμός
«Μαθημαγικά»- Σχολική έρευνα-Ένα κτίριο, ένας προορισμός
Σπύρος Κυριαζίδης
 
To έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια
To έργο και η δολοφονία του I. ΚαποδίστριαTo έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια
To έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστριαntinakatirtzi
 
Αμπελόκηποι Αθήνας: Συνοπτική παρουσίαση συνοικισμών προσφύγων στην ευρύτερη ...
Αμπελόκηποι Αθήνας: Συνοπτική παρουσίαση συνοικισμών προσφύγων στην ευρύτερη ...Αμπελόκηποι Αθήνας: Συνοπτική παρουσίαση συνοικισμών προσφύγων στην ευρύτερη ...
Αμπελόκηποι Αθήνας: Συνοπτική παρουσίαση συνοικισμών προσφύγων στην ευρύτερη ...
Tassos Karampinis
 
Βυζαντινές κατοικίες
Βυζαντινές κατοικίεςΒυζαντινές κατοικίες
Βυζαντινές κατοικίες
Sofia Axonidou
 
Παρουσίαση Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου και περιοχή Λαυρίου
Παρουσίαση Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου και περιοχή ΛαυρίουΠαρουσίαση Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου και περιοχή Λαυρίου
Παρουσίαση Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου και περιοχή Λαυρίου
gmixa
 
μοναχο
μοναχομοναχο
μοναχο
Elias Nalbantis
 
περιηγηση στη κερκυρα α4 τμημα 2012 2013
περιηγηση στη κερκυρα α4 τμημα 2012 2013περιηγηση στη κερκυρα α4 τμημα 2012 2013
περιηγηση στη κερκυρα α4 τμημα 2012 2013Θεόδωρος Αθηναίος
 
αναφέρεται με το όνομα αυτό
αναφέρεται με το όνομα αυτόαναφέρεται με το όνομα αυτό
αναφέρεται με το όνομα αυτό
episkopi1
 
Λονδίνο
ΛονδίνοΛονδίνο
Λονδίνο
KOUKLINOS
 
πρασινη ομαδα
πρασινη ομαδαπρασινη ομαδα
πρασινη ομαδαmarinakar
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ
Σταυρούλα Τσαμασίρου
 

Similar to Ανακτορική Αρχιτεκτονική (20)

Οθωμανικά Μνημεία Θεσσαλονίκης
Οθωμανικά Μνημεία ΘεσσαλονίκηςΟθωμανικά Μνημεία Θεσσαλονίκης
Οθωμανικά Μνημεία Θεσσαλονίκης
 
Στοές στη θεσσαλονίκη - Μάθημα: Τοπική ιστορία Τάξη: Γ΄Γυμνασίου, Πρότυπο Πει...
Στοές στη θεσσαλονίκη - Μάθημα: Τοπική ιστορία Τάξη: Γ΄Γυμνασίου, Πρότυπο Πει...Στοές στη θεσσαλονίκη - Μάθημα: Τοπική ιστορία Τάξη: Γ΄Γυμνασίου, Πρότυπο Πει...
Στοές στη θεσσαλονίκη - Μάθημα: Τοπική ιστορία Τάξη: Γ΄Γυμνασίου, Πρότυπο Πει...
 
ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ.ppt
ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ.pptΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ.ppt
ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ.ppt
 
Heraklion "City Trove" Guide for #Creteretreat2015
Heraklion "City Trove" Guide for #Creteretreat2015 Heraklion "City Trove" Guide for #Creteretreat2015
Heraklion "City Trove" Guide for #Creteretreat2015
 
A3 project-2015
A3 project-2015A3 project-2015
A3 project-2015
 
ναύπλιο
ναύπλιοναύπλιο
ναύπλιο
 
Η ιστορία της βουλής των Ελλήνων. Διαθεματική εργασία στο μάθημα της Ιστορίας...
Η ιστορία της βουλής των Ελλήνων. Διαθεματική εργασία στο μάθημα της Ιστορίας...Η ιστορία της βουλής των Ελλήνων. Διαθεματική εργασία στο μάθημα της Ιστορίας...
Η ιστορία της βουλής των Ελλήνων. Διαθεματική εργασία στο μάθημα της Ιστορίας...
 
Σάμος
ΣάμοςΣάμος
Σάμος
 
Kastro
KastroKastro
Kastro
 
«Μαθημαγικά»- Σχολική έρευνα-Ένα κτίριο, ένας προορισμός
«Μαθημαγικά»- Σχολική έρευνα-Ένα κτίριο, ένας προορισμός«Μαθημαγικά»- Σχολική έρευνα-Ένα κτίριο, ένας προορισμός
«Μαθημαγικά»- Σχολική έρευνα-Ένα κτίριο, ένας προορισμός
 
To έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια
To έργο και η δολοφονία του I. ΚαποδίστριαTo έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια
To έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια
 
Αμπελόκηποι Αθήνας: Συνοπτική παρουσίαση συνοικισμών προσφύγων στην ευρύτερη ...
Αμπελόκηποι Αθήνας: Συνοπτική παρουσίαση συνοικισμών προσφύγων στην ευρύτερη ...Αμπελόκηποι Αθήνας: Συνοπτική παρουσίαση συνοικισμών προσφύγων στην ευρύτερη ...
Αμπελόκηποι Αθήνας: Συνοπτική παρουσίαση συνοικισμών προσφύγων στην ευρύτερη ...
 
Βυζαντινές κατοικίες
Βυζαντινές κατοικίεςΒυζαντινές κατοικίες
Βυζαντινές κατοικίες
 
Παρουσίαση Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου και περιοχή Λαυρίου
Παρουσίαση Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου και περιοχή ΛαυρίουΠαρουσίαση Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου και περιοχή Λαυρίου
Παρουσίαση Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου και περιοχή Λαυρίου
 
μοναχο
μοναχομοναχο
μοναχο
 
περιηγηση στη κερκυρα α4 τμημα 2012 2013
περιηγηση στη κερκυρα α4 τμημα 2012 2013περιηγηση στη κερκυρα α4 τμημα 2012 2013
περιηγηση στη κερκυρα α4 τμημα 2012 2013
 
αναφέρεται με το όνομα αυτό
αναφέρεται με το όνομα αυτόαναφέρεται με το όνομα αυτό
αναφέρεται με το όνομα αυτό
 
Λονδίνο
ΛονδίνοΛονδίνο
Λονδίνο
 
πρασινη ομαδα
πρασινη ομαδαπρασινη ομαδα
πρασινη ομαδα
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ
 

More from s konstant

Εγώ και ο Άλλος
Εγώ και ο ΆλλοςΕγώ και ο Άλλος
Εγώ και ο Άλλος
s konstant
 
Αγία Σοφία Κλεισούρας
Αγία Σοφία ΚλεισούραςΑγία Σοφία Κλεισούρας
Αγία Σοφία Κλεισούρας
s konstant
 
Άγιος Πορφύριος
Άγιος ΠορφύριοςΆγιος Πορφύριος
Άγιος Πορφύριος
s konstant
 
Η απεικόνιση του Θείου στον Ινδουισμό
Η απεικόνιση του Θείου στον ΙνδουισμόΗ απεικόνιση του Θείου στον Ινδουισμό
Η απεικόνιση του Θείου στον Ινδουισμό
s konstant
 
Εικονογραφικοί κύκλοι
Εικονογραφικοί κύκλοιΕικονογραφικοί κύκλοι
Εικονογραφικοί κύκλοι
s konstant
 
Τεχνοδημιουργίες
ΤεχνοδημιουργίεςΤεχνοδημιουργίες
Τεχνοδημιουργίες
s konstant
 
Γραφίς Γαλατινής
Γραφίς ΓαλατινήςΓραφίς Γαλατινής
Γραφίς Γαλατινής
s konstant
 
Νηστεία
Νηστεία Νηστεία
Νηστεία
s konstant
 
Δημιουργική Γραφή Λογοτεχνία
Δημιουργική Γραφή ΛογοτεχνίαΔημιουργική Γραφή Λογοτεχνία
Δημιουργική Γραφή Λογοτεχνία
s konstant
 
Άγιος Γεώργιος Εράτυρας
Άγιος Γεώργιος ΕράτυραςΆγιος Γεώργιος Εράτυρας
Άγιος Γεώργιος Εράτυρας
s konstant
 
Δώστε ένα τέλος
Δώστε ένα τέλοςΔώστε ένα τέλος
Δώστε ένα τέλος
s konstant
 
Κατακόμβες
ΚατακόμβεςΚατακόμβες
Κατακόμβες
s konstant
 
Ψαλμοί
ΨαλμοίΨαλμοί
Ψαλμοί
s konstant
 
Εκδρομή στο Ζάλογγο, Νεκρομαντείο, Πάργα
Εκδρομή στο Ζάλογγο, Νεκρομαντείο, ΠάργαΕκδρομή στο Ζάλογγο, Νεκρομαντείο, Πάργα
Εκδρομή στο Ζάλογγο, Νεκρομαντείο, Πάργα
s konstant
 
Ελένη του Μικρού Βορρά .
Ελένη του Μικρού Βορρά .Ελένη του Μικρού Βορρά .
Ελένη του Μικρού Βορρά .
s konstant
 
Εορτασμός 25ης Μαρτίου 2017
Εορτασμός 25ης Μαρτίου 2017Εορτασμός 25ης Μαρτίου 2017
Εορτασμός 25ης Μαρτίου 2017
s konstant
 
Έκθεση τεχνολογίας
Έκθεση τεχνολογίαςΈκθεση τεχνολογίας
Έκθεση τεχνολογίας
s konstant
 
Ο Χριστός ως Διδάσκαλος
Ο Χριστός ως ΔιδάσκαλοςΟ Χριστός ως Διδάσκαλος
Ο Χριστός ως Διδάσκαλος
s konstant
 
Γράφω Στίχους
Γράφω ΣτίχουςΓράφω Στίχους
Γράφω Στίχους
s konstant
 
Μ. Γκάντι, ο κήρυκας και μάρτυρας της ειρηνικής συμβίωσης
Μ. Γκάντι, ο κήρυκας και μάρτυρας της ειρηνικής συμβίωσηςΜ. Γκάντι, ο κήρυκας και μάρτυρας της ειρηνικής συμβίωσης
Μ. Γκάντι, ο κήρυκας και μάρτυρας της ειρηνικής συμβίωσης
s konstant
 

More from s konstant (20)

Εγώ και ο Άλλος
Εγώ και ο ΆλλοςΕγώ και ο Άλλος
Εγώ και ο Άλλος
 
Αγία Σοφία Κλεισούρας
Αγία Σοφία ΚλεισούραςΑγία Σοφία Κλεισούρας
Αγία Σοφία Κλεισούρας
 
Άγιος Πορφύριος
Άγιος ΠορφύριοςΆγιος Πορφύριος
Άγιος Πορφύριος
 
Η απεικόνιση του Θείου στον Ινδουισμό
Η απεικόνιση του Θείου στον ΙνδουισμόΗ απεικόνιση του Θείου στον Ινδουισμό
Η απεικόνιση του Θείου στον Ινδουισμό
 
Εικονογραφικοί κύκλοι
Εικονογραφικοί κύκλοιΕικονογραφικοί κύκλοι
Εικονογραφικοί κύκλοι
 
Τεχνοδημιουργίες
ΤεχνοδημιουργίεςΤεχνοδημιουργίες
Τεχνοδημιουργίες
 
Γραφίς Γαλατινής
Γραφίς ΓαλατινήςΓραφίς Γαλατινής
Γραφίς Γαλατινής
 
Νηστεία
Νηστεία Νηστεία
Νηστεία
 
Δημιουργική Γραφή Λογοτεχνία
Δημιουργική Γραφή ΛογοτεχνίαΔημιουργική Γραφή Λογοτεχνία
Δημιουργική Γραφή Λογοτεχνία
 
Άγιος Γεώργιος Εράτυρας
Άγιος Γεώργιος ΕράτυραςΆγιος Γεώργιος Εράτυρας
Άγιος Γεώργιος Εράτυρας
 
Δώστε ένα τέλος
Δώστε ένα τέλοςΔώστε ένα τέλος
Δώστε ένα τέλος
 
Κατακόμβες
ΚατακόμβεςΚατακόμβες
Κατακόμβες
 
Ψαλμοί
ΨαλμοίΨαλμοί
Ψαλμοί
 
Εκδρομή στο Ζάλογγο, Νεκρομαντείο, Πάργα
Εκδρομή στο Ζάλογγο, Νεκρομαντείο, ΠάργαΕκδρομή στο Ζάλογγο, Νεκρομαντείο, Πάργα
Εκδρομή στο Ζάλογγο, Νεκρομαντείο, Πάργα
 
Ελένη του Μικρού Βορρά .
Ελένη του Μικρού Βορρά .Ελένη του Μικρού Βορρά .
Ελένη του Μικρού Βορρά .
 
Εορτασμός 25ης Μαρτίου 2017
Εορτασμός 25ης Μαρτίου 2017Εορτασμός 25ης Μαρτίου 2017
Εορτασμός 25ης Μαρτίου 2017
 
Έκθεση τεχνολογίας
Έκθεση τεχνολογίαςΈκθεση τεχνολογίας
Έκθεση τεχνολογίας
 
Ο Χριστός ως Διδάσκαλος
Ο Χριστός ως ΔιδάσκαλοςΟ Χριστός ως Διδάσκαλος
Ο Χριστός ως Διδάσκαλος
 
Γράφω Στίχους
Γράφω ΣτίχουςΓράφω Στίχους
Γράφω Στίχους
 
Μ. Γκάντι, ο κήρυκας και μάρτυρας της ειρηνικής συμβίωσης
Μ. Γκάντι, ο κήρυκας και μάρτυρας της ειρηνικής συμβίωσηςΜ. Γκάντι, ο κήρυκας και μάρτυρας της ειρηνικής συμβίωσης
Μ. Γκάντι, ο κήρυκας και μάρτυρας της ειρηνικής συμβίωσης
 

Recently uploaded

Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Eugenia Kosmatou
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
nikzoit
 
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
konstantinantountoum1
 
Εργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptx
Εργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptxΕργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptx
Εργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptx
Eugenia Kosmatou
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
nikzoit
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
oureilidouan
 
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
nikzoit
 

Recently uploaded (20)

Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
 
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
 
Εργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptx
Εργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptxΕργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptx
Εργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptx
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
 
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
 

Ανακτορική Αρχιτεκτονική

 • 1. ΣΑΞΙΔΙ ςΣΟ ΧΡΟΝΟ- ΑΝΑΚΣΟΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ
 • 2. 26 Μακθτζσ από τα τμιματα: Β2, Γ1, Γ2
 • 3. Τπεφκυνοι κακθγθτζσ: Ηάμπρου Διμθτρα ΢ακελλάρθσ Κωνςταντίνοσ Παντςίδθσ Χριςτοσ Τπεφκυνθ δθμιουργίασ Power Point: Πιτα Ακθνά
 • 4. ΠΡΟΛΟΓΟς Θ Ελλάδα ζχει πολλά αξιοκαφμαςτα μνθμεία. Ζτςι κι εμείσ αποφαςίςαμε να επιςκεφτοφμε το όμορφο νθςί των Επτανιςων, τθν Κζρκυρα, ςτθ οποία μπορζςαμε να επιςκεφτοφμε τα περιςςότερα από τα μνθμεία που ζχουμε ςυμπεριλάβει ςτθν εργαςία μασ. ΢τα πλαίςια τθσ εργαςίασ μασ αςχολθκικαμε με ζξι ελλθνικά ανάκτορα, τα οποία είναι: 1. Σο Ανάκτορο Αγίων Μιχαιλ και Γεωργίου (1819) 2. Σο Μόν Ρεπό (1828-1831) 3. Σα Παλαιά Ανάκτορα (1847) 4. Σο Ανάκτορο Σατοϊου (1874/1884) 5. Σο Αχίλλειο (1890) 6. Σο Προεδρικό Μζγαρο (1897)
 • 5. ΑΝΑΚΣΟΡΟ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Βλάχου Διμθτρα Παπαϊωάννου Κεοδϊρα Πιτα Ακθνά Πλιάτςαρθσ Κεόδωροσ
 • 6. Σο ανάκτορο των αγίων Μιχαιλ και Γεωργίου χτίςτθκε ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα και ςυγκεκριμζνα ςτισ 23 Απριλίου του 1819 από τον Sir George Whitemore για τον Sir Thomas Maitland. ΢ιμερα το παλάτι ςτεγάηει το μουςείο Αςιατικισ τζχνθσ. Σο κτίριο είχε ςυνδεκεί απόλυτα με το φυςικό περιβάλλον τθσ περιοχισ με το οποίο ςυνυπάρχει αρμονικά ακόμθ και ςιμερα. Ο Whitmore, μθχανικόσ του βρετανικοφ ςτρατοφ και αρχιτζκτονασ, ςχεδίαςε ζνα νεοκλαςικό κτίςμα ρυκμοφ Αντιβαςιλείασ (Regency Style). Θ ςτζγθ του Ανακτόρου είναι διακοςμθμζνθ με παραςτάςεισ ανάγλυφεσ, οι οποίεσ απεικονίηουν τα ςφμβολα των Επτανιςων. ΑΝΑΚΣΟΡΟ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ
 • 7.
 • 8. ΜΟΝ ΡΕΠΟ Αρβανίτθ Αριςτοφλα Βουηιανά Θλιάνα Γκαραγκοφνθσ Νίκοσ Καραγεϊργοσ Χριςτοσ Σςιόρκα Δζςποινα
 • 9. Σο Μον Ρεπό χτίςτθκε το 1828 από τον αρχιτζκτονα George Whitemore, ςτα πρότυπα του νεοκλαςικοφ ρυκμοφ, για τον Άγγλου αρμοςτι Frederic Adam. ΢το ανάκτορο υπιρχε ζντονο το ςτοιχείο τθσ φφςθσ με τα μεγάλα δζντρα και το πράςινο να επικρατεί παντοφ. ΢τα δωμάτια επικρατοφςε θ λιτότθτα και ςτα περιςςότερα από αυτά το μπλε χρϊμα. Σο κτίριο πζραςε από τα χζρια του Άγγλου αρμοςτι ςτο ελλθνικό κράτοσ και ζγινε το κερινό ανάκτορο τθσ βαςιλικισ οικογζνειασ. Επίςθσ λειτοφργθςε ωσ ςχολι καλϊν τεχνϊν κλπ. ΢ιμερα λειτουργεί ςαν μουςείο. ΜΟΝ ΡΕΠΟ
 • 10.
 • 11. ΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΝΑΚΣΟΡΑ Κοτρϊτςιου Αλεξάνδρα Μανϊλθ Γεωργία Σςάμπουρα Χρθςτίνα Σςιάρτασ Α. Γιάννθσ
 • 12. Σα Παλαιά Ανάκτορα είναι, από το 1929 μζχρι ςιμερα, θ ζδρα τθσ Βουλισ των Ελλινων και βρίςκονται ςτθν Πλατεία ΢υντάγματοσ ςτθν Ακινα. Θ καταςκευι τουσ ξεκίνθςε το 1836 και ολοκλθρϊκθκε το 1847. ΢τθ δυτικι πλευρά του κτιρίου διαμορφϊκθκε ο χϊροσ ςε μνθμείο του Άγνωςτου ΢τρατιϊτθ, ενϊ οι εξωτερικοί χϊροι τόςο τθσ ανατολικισ όςο και τθσ νότιασ πλευράσ διαμορφϊκθκαν ςε μεγάλο ενιαίο εκνικό κιπο, που υπάρχει ακόμα και ςιμερα. Σα ςχζδια του κτιρίου ιταν ιδζα του Βαυαροφ αρχιτζκτονα Φρειδερίκου Γκάιρντερ. Αξιοςθμείωτο είναι ότι τα τετραγωνικά του κτιρίου ιταν περιςςότερα από αυτά των ανάκτορων του Μπάκιγχαμ. Ο ρυκμόσ που επικρατεί ςτισ όψεισ είναι δωρικόσ(προπφλαια και κολϊνεσ). Από το 1935 μζχρι ςιμερα ςτο κτίριο ςτεγάηεται θ Βουλι των Ελλινων. ΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΝΑΚΣΟΡΑ
 • 13.
 • 14. ΑΝΑΚΣΟΡΟ ΣΑΣΟΪΟΤ Γκαραγκοφνθ Γαρυφαλλιά Γκίρνθ ΢οφία Μεταξά Λωάννα Μοράβα Παραςκευι
 • 15. Σο Σατόι βρίςκεται 15 χιλιόμετρα βόρεια του κζντρου τθσ Ακινασ. ΢το κτιμα βρίςκεται το κερινό ανάκτορο τθσ πρϊθν ελλθνικισ βαςιλικισ οικογζνειασ. Σο αρχαίο επίςθμο όνομα τθσ περιοχισ είναι Δεκζλεια. Ωσ χϊροσ αυςτθρά ιδιωτικόσ, το Σατόι κατάφερε ςε γενικζσ γραμμζσ να παραμείνει ζξω από τθ μεγάλθ ιςτορία. Ωςτόςο μεγάλεσ προςωπικότθτεσ τθσ εποχισ το επιςκζφκθκαν ι φιλοξενικθκαν ςε αυτό. Σο κτιμα περιιλκε ςτο δθμόςιο τρεισ φορζσ, το 1924, το 1973 και το 1994. Θ μεγάλθ πυρκαγιά του 1916 ςθματοδοτεί το τζλοσ τθσ χρυςισ εποχισ του ανακτόρου. Σον Λοφνιο του 2007 θ ελλθνικι κυβζρνθςθ διλωςε ότι ςκοπεφει να μετατρζψει το κτιμα ςε μουςείο, κάτι που μζχρι και ςιμερα δεν ζχει πραγματοποιθκεί. ΑΝΑΚΣΟΡΟ ΣΑΣΟΪΟΤ
 • 16.
 • 17. ΑΧΙΛΛΕΙΟ Γκλιάγιασ Μάρκοσ Μανϊλθ Χριςτίνα- Ραφαζλα Σςιάρτασ Χρ. Γιάννθσ Σςιτςιγάνθ Ακαναςία
 • 18. Σο Αχίλλειο είναι ζνα ανάκτορο πομπθιανοφ ρυκμοφ που περιλαμβάνει πολλά ζργα τζχνθσ και αγάλματα. ΢τθν είςοδο υπάρχουν τα αγάλματα του Δία και τθσ Ιρασ και το πορτρζτο τθσ ΢ίςςυσ. ΢τθν κορυφι τθσ κεντρικισ ςκάλασ υπάρχει μια ελαιογραφία που δείχνει τον Αχιλλζα να ςζρνει με το άρμα του το νεκρό ςϊμα του Ζκτορα. ΢τον κιπο υπάρχουν αγάλματα που παριςτάνουν μορφζσ τθσ ελλθνικισ Μυκολογίασ, όπωσ και το άγαλμα Αχιλλεφσ Νικϊν το οποίο ζχει φψοσ 8 μζτρα. Σο χάλκινο άγαλμα Αχιλλζασ Κνιςκων παριςτάνει τον Αχιλλζα να προςπακεί να αφαιρζςει το βζλοσ από τθ φτζρνα του. Σο Αχίλλειον χτίςτθκε από τθν αυτοκράτειρα τθσ Αυςτρίασ ΢ίςςυ και ςτθ ςυνζχεια αγοράςτθκε από τον Κάιηερ. Κατόπιν χρθςιμοποιικθκε ωσ νοςοκομείο, αργότερα ωσ καηίνο και ςτο τζλοσ ωσ αξιοκζατο. ΑΧΙΛΛΕΙΟ
 • 19.
 • 20. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Λουκά Μαρία Πάτρα Βαςιλικι Σςίμτςιου Χαρίκλεια Σςιοφκρα Αλεξάνδρα
 • 21. Σο 1868, με αφορμι τθ γζννθςθ του Κωνςταντίνου, γιου του βαςιλιά Γεωργίου Αϋ, αποφαςίςτθκε να καταςκευαςτεί ζνα ξεχωριςτό ανάκτορο διαδόχου. Θ καταςκευι του ανατζκθκε ςτον Ερνζςτο Σςίλλερ. Σο Προεδρικό Μζγαρο είναι ζνα νεοκλαςικό τριϊροφο κτίριο, με λιτι και αυςτθρι πρόςοψθ. Σο 1909 προςτζκθκε ςτο κτίριο αίκουςα χοροφ μιασ και ςτθν αρχι δεν προοριηόταν ωσ επίςθμθ κατοικία. Επίςθσ το 1962 προςτζκθκε θ μεγαλφτερθ αίκουςα εκδθλϊςεων. Καταλαμβάνει ςυνολικι ζκταςθ 27 ςτρεμμάτων περίπου, τθσ οποίασ τα 25 καλφπτει ο κιποσ. Σο Προεδρικό Μζγαρο ςιμερα ςτεγάηει τθν προεδρεία τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και είναι θ επίςθμθ κατοικία του προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
 • 22.
 • 23. ΕΠΙΛΟΓΟ΢ Είμαςτε πολφ τυχεροί που μπορζςαμε να κάνουμε πράξθ αυτιν τθν εκδρομι και που καταφζραμε να δοφμε από κοντά όλα αυτά που μελετιςαμε μζςα από τα βιβλία και το διαδίκτυο. Είδαμε και μάκαμε τόςα πολλά πράγματα μζςα από αυτιν τθν επίςκεψι μασ ςτα ανάκτορα τθσ Κζρκυρασ. Σαξιδζψαμε ςε άλλεσ εποχζσ και γνωρίςαμε τθν ηωι κάποιων ςθμαντικϊν ανκρϊπων που χωρίσ αυτό το ταξίδι κα μασ ιταν όλα άγνωςτα. Μακάρι όλοσ ο κόςμοσ να είχε τθν δυνατότθτα να επιςκεφτεί αυτά τα ανάκτορα και να μάκει ό,τι μάκαμε και εμείσ μζςα από αυτό το υπζροχο ταξίδι μασ.
 • 24. Ευχαριςτοφμε για τθν προςοχι ςασ.