SlideShare a Scribd company logo
1
Perheväkivalta lasten ja nuorten
näkökulmasta
–tutkimuksia ja käytäntöä
Lastensuojelun kesäpäivät
Joensuu 14.6.2016
Tiina Muukkonen
Kehittämispäällikkö
Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön tiimi
Ensi- ja turvakotien liitto
2
Perheväkivalta lasten ja nuorten
näkökulmasta
Sisällysluettelo
1. Perheväkivalta lapseen kohdistuva ja lapsen kokema
2. Kansainvälinen ja kotimainen tieto ilmiöstä
3. Mitä tarvitaan seuraavaksi?
3
Lasten kokema väkivalta
• Yli viidennes yhdeksäsluokkalaisista on kokenut väkivaltaa edellisen 12
kk aikana (Lapsiuhritutkimus 2013)
• Joka neljäs kertoi väkivaltakokemuksesta ikätoverien välillä
• Nuoret kokevat ja pelkäävät fyysistä väkivaltaa useammin kuin aikuiset
• Yli viidennes 9-luokkalisista kertoo kohdanneensa lievää väkivaltaa
vanhempiensa taholta ennen 14 vuoden ikää (Fagerlund 2014)
• Väkivallan ja syrjinnän kokemukset kasautuvat
• Pojilla tuntemattomien tekemää
• Tytöillä perheen sisäistä väkivaltaa
• Ulkomaalaistaustaisilla korkeampi riski
• Vähemmistöön kuuluvilla korkeampi riski syrjinnälle
• Useammalla kuin joka kymmenennellä lapsella ja nuorella on
väkivalta- kokemuksia, joista he eivät ole kertoneet kenellekään
(Kivijärvi, Myllyniemi ja Peltola 2015)
4
Perheväkivalta
lasten ja nuorten näkökulmasta
– mitä siis?
• Lapsen ja nuoren todistama –vanhempaan kohdistuva
• Lapseen ja nuoreen kohdistuva perheväkivalta
• Kuritusväkivaltaa
• Kasvatuksessa käytettyä väkivaltaa ja laiminlyöntiä
• Kaltoinkohtelu: väkivaltaa ja laiminlyöntiä
• Sisarusten välistä väkivaltaa
• Kunniaväkivaltaa
• Lapsen ja nuoren itsensä tekemä väkivalta
 Kohteena ja kokijana olo on lapselle yhtä vahingollista
4 16.6.2016 Muukkonen
5
Lapseen kohdistunut
perheväkivalta – mitä se on?
• Miten käsitteet ovat suhteessa toisiinsa?
• Kaltoinkohtelu  fyysistä, emotionaalista, aktiivista
tekemistä ja tekemättä jättämistä
• Väkivalta  fyysistä ja emotionaalista
• Kuritusväkivalta  tarkoitus rangaista huonosta käytöksestä
• Kasvatusväkivalta  tarkoitus kasvattaa, saada lapsi tekemään
”oikein” tai lopettaa ”väärä”
• Kaltoinkohtelun muotojen välillä on jatkumo, kyse on
samasta asiasta:
o Lapsen ja vanhemman välisen suhteen tunnesäätelyn ongelmasta,
jossa tunneside joutuu koetukselle
o Vauvalle/lapselle/aikuiselle jää sisäinen epäily suhteen
turvallisuudesta ja pysyvyydestä
6
Äidit ja lapsiin kohdistuva väkivalta
6 16.6.2016 Muukkonen
Ellonen & Pösö & Peltonen (2015)
- 6 % äideistä kertoo käyttäneensä vakavaa väkivaltaa vuoden
aikana
- Äidit, jotka käyttävät lievää väkivaltaa, heillä 11 %
todennäköisyys käyttää myös vakavaa väkivaltaa
- Epätyydyttävät kokemukset palveluista lisäävät riskiä
kuritusväkivaltaan: apu ollut riittämätöntä ja
epätarkoituksenmukaista
7
Lapsen kokeman
perheväkivallan yleisyys
Suomalaisten asenteissa:
• LSKL Asennetutkimus 2012 /2014 (N=2016)
• vastaajista 17 % /15 % hyväksyi ruumiillisen kurituksen käytön
• 39 %/ 20% piti hyväksyttävänä lapsen tukistamista tai luunapin antamista
(LSKL, Sariola 2012)
Vanhempien kertomana:
• Poliisiammattikorkeakoulun tutkimus 2012 (N=3170):
• Fyysistä kuritusväkivaltaa vuoden aikana oli käyttänyt
– 44% äideistä ja 47% isistä
• Symbolista aggressiota oli vuoden aikana käyttänyt
– 49% äideistä ja 29% isistä
• Vanhempi oli ristiriitatilanteessa kutsunut lasta tyhmäksi
– 39% äideistä, 36% isistä
Nuorten kertomana:
• Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2012 (N=4855)
• Fyysistä kuritusväkivaltaa on kokenut 43% lapsista
• Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2008 (N=13 460)
• 40% on kokenut symbolista aggressiota
8
Kuritusväkivalta on vähentynyt?
”Kuritusväkivalta on toimintaa, jolla aikuinen pyrkii fyysistä ylivoimaa käyttäen
aiheuttamaan lapselle kipua tai epämukavan olon, mutta ei fyysistä vammaa,
rangaistakseen tai säädelläkseen lapsen käyttäytymistä.” (Älä lyö lasta 2010)
• 35 % lapsista oli kokenut tukistamista ennen 14 vuoden ikää
• Tyrkkimistä, tönimistä, ravistelua, läimäyttelyä tai piiskaa oli
kokenut 10 % (Ellonen ym. 2008)
• Neuvolatutkimus 2008:puolet vanhemmista oli käyttänyt
tukistamista, läimäisemistä tai tönäisemistä lasta kohtaan, 83
% psykologista aggressiota (huutaminen, haukkuminen,
väkivallalla uhkaaminen)
• Tekojen vakavuutta pehmennetään sanoilla: heilautetaan,
läimäistään, läpsäistään, tönäistään, tuupataan, nippastaan
(Hentilä 2010)
9
Lapsen kokema kaltoinkohtelu
Lapsen kaltoinkohtelulla tarkoitetaan fyysistä pahoinpitelyä, henkistä
pahoinpitelyä ja hoidon laiminlyöntiä. Nämä kaikki voivat vaihdella
kestoltaan, vakavuudeltaan tai keinoiltaan sekä tapahtua samanaikaisesti
tai toisiinsa limittyen.
Kaltoinkohtelu voi kohdistua suoraan lapseen itseensä tai epäsuorasti
jonkun perheenjäsenen välityksellä esim. kun perheen muut jäsenet
käyttäytyvät väkivaltaisesti toisiaan kohtaan.
• Fyysistä pahoinpitelyä ovat esimerkiksi lyöminen, potkiminen,
töniminen, hiuksista repiminen, kuristaminen, kemiallinen väkivalta ja
ravistelu. Myös kuritusväkivalta.
• Henkinen pahoinpitely: pelottelua, uhkaamista, naurunalaiseksi
tekemistä, nöyryyttämistä, mitätöintiä, vähättelyä, kontrollointia,
sosiaalista eristämistä tai terrorisointia.
• Laiminlyönti: puutteellista hoitoa tai huolenpitoa, jolloin lapsen
tarpeista ei huolehdita fyysisesti tai emotionaalisesti. Laiminlyönti
vaarantaa lapsen normaalin ja terveen kasvun ja kehityksen.
(Hoitotyön suositus 2008 ja 2015)
 KALTOINKOHTELU = VÄKIVALTAA?
10
Vanhempiin kohdistunut
parisuhdeväkivalta lasten havaitsemana
(Huttunen ym. 2015)
● Aineistona lapsiuhritutkimus 2008, 13 459 kuudes- ja
yhdeksäsluokkalaista
● 10,6 % lapsista havainnut parisuhdeväkivaltaa
jompaankumpaan vanhempaan kohdistuvana viimeksi
kuluneen vuoden aikana
● Äitiin kohdistunutta parisuhdeväkivaltaa havaittu
enemmän kuin isään kohdistunutta
● Tytöt kertoivat havainneensa kumpaankin vanhempaansa
kohdistunutta väkivaltaa enemmän kuin pojat
11
Tyttöjen ja poikien havaitsema vanhempiin kohdistunut
parisuhdeväkivalta (N=13 415)
12
Äitiin, isään ja molempiin vanhempiin kohdistuneet
parisuhdeväkivallan muodot (N=13391-13447)
13
Väkivallan arviointi perheissä –
sosiaalityö, tuomioistuimet ja puhetavat
Hiitola & Hautanen (2016)
13 16.6.2016 Muukkonen
• Tutkittu lapsen asumismuodosta tehtäviä päätöksiä tuomioistuimissa kun
lapsen perheessä on väkivaltaa
• Artikkelissa tutkittu sosiaalityötä, päätöksentekoa ja puhetapoja
• väkivaltaa perheissä on tutkittu huoltoriidoissa, jotka käsitelty
käräjäoikeuksissa sekä
• sijoituksissa, joita oli käsitelty hallinto-oikeudessa.
• Sisältää 237 casea.
 Väkivalta jätetään huomiotta tai kuvataan ympäripyöreästi tuomioistuimen
dokumenteissa.
14
Väkivallan arviointi perheissä –
sosiaalityö, tuomioistuimet ja
puhetavat
Hiitola & Hautanen (2016) jatkkuu
 Ongelmana: Lasten elämässä olevan väkivallan
systemaattisen arvioinnin puute
 Väkivallan ohittamisen kolme puhetapaa
• Puhutaan konfilkteista ja riidoista
• Riskeistä
• Äitien kyvyttömyydestä huolehtia lapsen
turvallisuudesta
• Uhrin näkökulma ohitetaan usein tuomioistuimen päätöksissä.
• Pahoinpitelijää syytetään harvoin pahoinpitelystä.
• Puhetapa mahdollistaa väkivallan ohittamisen tai vähättelyn
päätettäessä lasten asumisjärjestelyistä
• Myös uhrina olevan vanhemmankokemukset, jotka tässä
tutkimuksessa olivat lähes aina äitejä, jäivät huomiotta.
14 16.6.2016 Muukkonen
15
Mitä pitäisi tehdä?
Nineteen Chil Homocides 2016, Engaging with men, protecting children
2014, Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma 2011, Älä lyö lasta
2010
• Lapsikuolemien ehkäisemiseksi: lasten näkökulma ykkössijalle
oikeuksissa
• Kansallinen ohjelma väkivallan ehkäisyyn
• Työntekijöiden ymmärryksen lisääminen vallasta ja kontrollista
perheväkivaltaan liittyen
• Vanhempien eron ymmärtäminen riskinä väkivallalle
• Yhteistyön parantaminen toimijoiden kesken
• Ei-kaltoinkohtelevan vanhemman tukeminen ja
kaltoinkohtelevan haastaminen vastuuseen
• On lisättävä suoraa tukea väkivaltaa kokeneelle lapselle ja
vanhemmalle  tulokset parhaita kun kummatkin saavat tukea
 Lisää suoraa väkivaltatyötä lasten kanssa!
15 16.6.2016 Muukkonen
16
Pieni tilastokatsaus Ensi- ja turvakotien liiton
yhdistyksissä tehtävään väkivaltatyöhön
Asiakkaiden määrä 1.1.2016-30.4.2016
2016
Väkivaltatyön avotyö
Naiset 601
Miehet 844
Lapset 234
Turvakodit
Naiset 392
Miehet 32
Lapset 368
 Lasten määrä vähentynyt
turvakodeissa ja
avopalveluissa.
2015
Väkivaltatyön avotyö
Naiset 577
Miehet 802
Lapset 251
Turvakodit
Naiset 349
Miehet 25
Lapset 430
 Turvakotiin yksin tulevien
aikuisten määrä lisääntynyt.
 Miesten määrä noussut
hitaasti, mutta varmasti.
16
17
LAPSEN kokeman TURVALLISUUDEN/
VÄKIVALLAN ARVIOINTI
PUHEEKSIOTTO RISKINARVIOINTI
LAPSI
VANHEMPI
17 16.6.2016 ----------------
OIK.
PSYK
LASTA
NEUV
OLA MARAK
TURVAKODIT JA
AVOPALVELUT
Muukkonen
RIKOS
ILMOI
TUS
KYNNY
S
18
Hei entä nuoret! Ovat myös lapsia
Turvaverkko (2011-2013)
18 16.6.2016 Muukkonen
• Perheväkivalta nuorten näkökulmasta
• Sisarusväkivalta
• Seurusteluväkivalta
• Monikulttuuristen nuorten erityiskysymykset
• Nettiauttaminen https://www.turvakoti.net/site/
Nuoren kokemus perheväkivallasta GETTOMASA
https://www.youtube.com/watch?v=fpPCYyYvHrw
19

More Related Content

What's hot

Ei hullumpi 14.1. 2014
Ei hullumpi 14.1. 2014Ei hullumpi 14.1. 2014
Ei hullumpi 14.1. 2014
Anna-Liisa Lämsä
 
Päihdepäivät 2019 seminaari 18 Anniina Piironen ja Tommi Pesonen
Päihdepäivät 2019 seminaari 18 Anniina Piironen ja Tommi PesonenPäihdepäivät 2019 seminaari 18 Anniina Piironen ja Tommi Pesonen
Päihdepäivät 2019 seminaari 18 Anniina Piironen ja Tommi Pesonen
EHYT
 
CPC-CBT esittely
CPC-CBT esittelyCPC-CBT esittely
CPC-CBT esittely
THL
 
Kuritusväkivalta, sosiaalineuvos Marjo Malja/STM esitys seminaarissa 130418
Kuritusväkivalta, sosiaalineuvos Marjo Malja/STM esitys seminaarissa 130418Kuritusväkivalta, sosiaalineuvos Marjo Malja/STM esitys seminaarissa 130418
Kuritusväkivalta, sosiaalineuvos Marjo Malja/STM esitys seminaarissa 130418
THL
 
Väkivaltaisesta nuoruudesta vastuulliseen ihmisyyteen
Väkivaltaisesta nuoruudesta vastuulliseen ihmisyyteenVäkivaltaisesta nuoruudesta vastuulliseen ihmisyyteen
Väkivaltaisesta nuoruudesta vastuulliseen ihmisyyteen
Timo Purjo
 
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Jelena Zumbach, suomennetut esitysdiat
Jelena Zumbach, suomennetut esitysdiatJelena Zumbach, suomennetut esitysdiat
Jelena Zumbach, suomennetut esitysdiat
THL
 
Vuorovaikutuksessa vahvemmaksi
Vuorovaikutuksessa vahvemmaksiVuorovaikutuksessa vahvemmaksi
Vuorovaikutuksessa vahvemmaksi
Ensi- ja turvakotien Liitto ry
 
Pirjo tuhkasaari nuoren hyvinvointi – mitä sille tapahtuu, kun
Pirjo tuhkasaari nuoren hyvinvointi – mitä sille tapahtuu, kunPirjo tuhkasaari nuoren hyvinvointi – mitä sille tapahtuu, kun
Pirjo tuhkasaari nuoren hyvinvointi – mitä sille tapahtuu, kun
Mielenterveysmessut
 
Helenius: Koulun mahdollisuudet kohdata nuorten seksuaalista häirintää
Helenius: Koulun mahdollisuudet kohdata nuorten seksuaalista häirintääHelenius: Koulun mahdollisuudet kohdata nuorten seksuaalista häirintää
Helenius: Koulun mahdollisuudet kohdata nuorten seksuaalista häirintää
Kouluterveyskysely
 
PALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu
PALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastatteluPALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu
PALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu
THL
 
6.10. Nuoret, seksuaalisuus ja seksuaaliväkivalta webinaarin diat
6.10. Nuoret, seksuaalisuus ja seksuaaliväkivalta webinaarin diat6.10. Nuoret, seksuaalisuus ja seksuaaliväkivalta webinaarin diat
6.10. Nuoret, seksuaalisuus ja seksuaaliväkivalta webinaarin diat
THL
 
Judith Gould, autismikirjon naisten ja tyttöjen diagnosointi, Autismin talvip...
Judith Gould, autismikirjon naisten ja tyttöjen diagnosointi, Autismin talvip...Judith Gould, autismikirjon naisten ja tyttöjen diagnosointi, Autismin talvip...
Judith Gould, autismikirjon naisten ja tyttöjen diagnosointi, Autismin talvip...
Autismiliitto
 
Lapset ja nuoret pakolaisina - mielenterveyden haasteet
Lapset ja nuoret pakolaisina - mielenterveyden haasteetLapset ja nuoret pakolaisina - mielenterveyden haasteet
Lapset ja nuoret pakolaisina - mielenterveyden haasteet
THL
 
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
THL
 
Barnahus-hankkeen webinaari 12.5.2020: Mitä tehdä, kun epäilee lapsiin kohdis...
Barnahus-hankkeen webinaari 12.5.2020: Mitä tehdä, kun epäilee lapsiin kohdis...Barnahus-hankkeen webinaari 12.5.2020: Mitä tehdä, kun epäilee lapsiin kohdis...
Barnahus-hankkeen webinaari 12.5.2020: Mitä tehdä, kun epäilee lapsiin kohdis...
THL
 
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessaKiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
THL
 
2.11. esitykset
2.11. esitykset2.11. esitykset
2.11. esitykset
THL
 
Isät turvallisuuden tekijänä isätyön materiaali
Isät turvallisuuden tekijänä isätyön materiaaliIsät turvallisuuden tekijänä isätyön materiaali
Isät turvallisuuden tekijänä isätyön materiaali
Ensi- ja turvakotien Liitto ry
 
Vanhemmuuden tuki: hyvinvointityön keskeinen ydin.
Vanhemmuuden tuki: hyvinvointityön keskeinen ydin.Vanhemmuuden tuki: hyvinvointityön keskeinen ydin.
Vanhemmuuden tuki: hyvinvointityön keskeinen ydin.
THL
 

What's hot (20)

Ei hullumpi 14.1. 2014
Ei hullumpi 14.1. 2014Ei hullumpi 14.1. 2014
Ei hullumpi 14.1. 2014
 
Päihdepäivät 2019 seminaari 18 Anniina Piironen ja Tommi Pesonen
Päihdepäivät 2019 seminaari 18 Anniina Piironen ja Tommi PesonenPäihdepäivät 2019 seminaari 18 Anniina Piironen ja Tommi Pesonen
Päihdepäivät 2019 seminaari 18 Anniina Piironen ja Tommi Pesonen
 
CPC-CBT esittely
CPC-CBT esittelyCPC-CBT esittely
CPC-CBT esittely
 
Kuritusväkivalta, sosiaalineuvos Marjo Malja/STM esitys seminaarissa 130418
Kuritusväkivalta, sosiaalineuvos Marjo Malja/STM esitys seminaarissa 130418Kuritusväkivalta, sosiaalineuvos Marjo Malja/STM esitys seminaarissa 130418
Kuritusväkivalta, sosiaalineuvos Marjo Malja/STM esitys seminaarissa 130418
 
Väkivaltaisesta nuoruudesta vastuulliseen ihmisyyteen
Väkivaltaisesta nuoruudesta vastuulliseen ihmisyyteenVäkivaltaisesta nuoruudesta vastuulliseen ihmisyyteen
Väkivaltaisesta nuoruudesta vastuulliseen ihmisyyteen
 
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
 
Jelena Zumbach, suomennetut esitysdiat
Jelena Zumbach, suomennetut esitysdiatJelena Zumbach, suomennetut esitysdiat
Jelena Zumbach, suomennetut esitysdiat
 
Vuorovaikutuksessa vahvemmaksi
Vuorovaikutuksessa vahvemmaksiVuorovaikutuksessa vahvemmaksi
Vuorovaikutuksessa vahvemmaksi
 
Pirjo tuhkasaari nuoren hyvinvointi – mitä sille tapahtuu, kun
Pirjo tuhkasaari nuoren hyvinvointi – mitä sille tapahtuu, kunPirjo tuhkasaari nuoren hyvinvointi – mitä sille tapahtuu, kun
Pirjo tuhkasaari nuoren hyvinvointi – mitä sille tapahtuu, kun
 
Helenius: Koulun mahdollisuudet kohdata nuorten seksuaalista häirintää
Helenius: Koulun mahdollisuudet kohdata nuorten seksuaalista häirintääHelenius: Koulun mahdollisuudet kohdata nuorten seksuaalista häirintää
Helenius: Koulun mahdollisuudet kohdata nuorten seksuaalista häirintää
 
PALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu
PALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastatteluPALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu
PALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu
 
6.10. Nuoret, seksuaalisuus ja seksuaaliväkivalta webinaarin diat
6.10. Nuoret, seksuaalisuus ja seksuaaliväkivalta webinaarin diat6.10. Nuoret, seksuaalisuus ja seksuaaliväkivalta webinaarin diat
6.10. Nuoret, seksuaalisuus ja seksuaaliväkivalta webinaarin diat
 
Judith Gould, autismikirjon naisten ja tyttöjen diagnosointi, Autismin talvip...
Judith Gould, autismikirjon naisten ja tyttöjen diagnosointi, Autismin talvip...Judith Gould, autismikirjon naisten ja tyttöjen diagnosointi, Autismin talvip...
Judith Gould, autismikirjon naisten ja tyttöjen diagnosointi, Autismin talvip...
 
Lapset ja nuoret pakolaisina - mielenterveyden haasteet
Lapset ja nuoret pakolaisina - mielenterveyden haasteetLapset ja nuoret pakolaisina - mielenterveyden haasteet
Lapset ja nuoret pakolaisina - mielenterveyden haasteet
 
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
 
Barnahus-hankkeen webinaari 12.5.2020: Mitä tehdä, kun epäilee lapsiin kohdis...
Barnahus-hankkeen webinaari 12.5.2020: Mitä tehdä, kun epäilee lapsiin kohdis...Barnahus-hankkeen webinaari 12.5.2020: Mitä tehdä, kun epäilee lapsiin kohdis...
Barnahus-hankkeen webinaari 12.5.2020: Mitä tehdä, kun epäilee lapsiin kohdis...
 
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessaKiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
 
2.11. esitykset
2.11. esitykset2.11. esitykset
2.11. esitykset
 
Isät turvallisuuden tekijänä isätyön materiaali
Isät turvallisuuden tekijänä isätyön materiaaliIsät turvallisuuden tekijänä isätyön materiaali
Isät turvallisuuden tekijänä isätyön materiaali
 
Vanhemmuuden tuki: hyvinvointityön keskeinen ydin.
Vanhemmuuden tuki: hyvinvointityön keskeinen ydin.Vanhemmuuden tuki: hyvinvointityön keskeinen ydin.
Vanhemmuuden tuki: hyvinvointityön keskeinen ydin.
 

Viewers also liked

Nuorilla on asiaa!
Nuorilla on asiaa!Nuorilla on asiaa!
Nuorilla on asiaa!
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Claude Resources Inc. Q4 and 2015 Annual Conference Call and Webcast Presenta...
Claude Resources Inc. Q4 and 2015 Annual Conference Call and Webcast Presenta...Claude Resources Inc. Q4 and 2015 Annual Conference Call and Webcast Presenta...
Claude Resources Inc. Q4 and 2015 Annual Conference Call and Webcast Presenta...
Marc Lepage, CPIR
 
Home theater company tx
Home theater company txHome theater company tx
Home theater company tx
Dynamiq A/V Integration
 
Connect Labs - Our Reason is You.
Connect Labs - Our Reason is You.Connect Labs - Our Reason is You.
Connect Labs - Our Reason is You.
Connect Labs
 
Build Better Games with Facebook | Bob Slinn
Build Better Games with Facebook | Bob SlinnBuild Better Games with Facebook | Bob Slinn
Build Better Games with Facebook | Bob Slinn
Emily Baker
 
Mounted tv installation
Mounted tv installationMounted tv installation
Mounted tv installation
Dynamiq A/V Integration
 
Film Credits
Film CreditsFilm Credits
Film Credits
Robert (Bob) Neve
 
Film intros
Film introsFilm intros
Film intros
jordanwardle66
 
Claude Resources Inc. Corporate Presentation - March 2016
Claude Resources Inc. Corporate Presentation - March 2016Claude Resources Inc. Corporate Presentation - March 2016
Claude Resources Inc. Corporate Presentation - March 2016
Marc Lepage, CPIR
 
Karlene Stewart CV 1 211-2
Karlene Stewart CV 1 211-2Karlene Stewart CV 1 211-2
Karlene Stewart CV 1 211-2
Karlene Stewart
 
Genre analysis
Genre analysisGenre analysis
Genre analysis
jordanwardle66
 
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Category & Network Impact from Top Chart Behavior | Calderon, Tran
Category & Network Impact from Top Chart Behavior | Calderon, TranCategory & Network Impact from Top Chart Behavior | Calderon, Tran
Category & Network Impact from Top Chart Behavior | Calderon, Tran
Emily Baker
 
Buena presentación
Buena presentaciónBuena presentación
Buena presentación
luisciruko
 
Plan-Final
Plan-FinalPlan-Final
Plan-Final
Olivia Torres
 
Lapsen osallisuus digitaalisessa mediassa.
Lapsen osallisuus digitaalisessa mediassa. Lapsen osallisuus digitaalisessa mediassa.
Lapsen osallisuus digitaalisessa mediassa.
Lastensuojelun Keskusliitto
 

Viewers also liked (16)

Nuorilla on asiaa!
Nuorilla on asiaa!Nuorilla on asiaa!
Nuorilla on asiaa!
 
Claude Resources Inc. Q4 and 2015 Annual Conference Call and Webcast Presenta...
Claude Resources Inc. Q4 and 2015 Annual Conference Call and Webcast Presenta...Claude Resources Inc. Q4 and 2015 Annual Conference Call and Webcast Presenta...
Claude Resources Inc. Q4 and 2015 Annual Conference Call and Webcast Presenta...
 
Home theater company tx
Home theater company txHome theater company tx
Home theater company tx
 
Connect Labs - Our Reason is You.
Connect Labs - Our Reason is You.Connect Labs - Our Reason is You.
Connect Labs - Our Reason is You.
 
Build Better Games with Facebook | Bob Slinn
Build Better Games with Facebook | Bob SlinnBuild Better Games with Facebook | Bob Slinn
Build Better Games with Facebook | Bob Slinn
 
Mounted tv installation
Mounted tv installationMounted tv installation
Mounted tv installation
 
Film Credits
Film CreditsFilm Credits
Film Credits
 
Film intros
Film introsFilm intros
Film intros
 
Claude Resources Inc. Corporate Presentation - March 2016
Claude Resources Inc. Corporate Presentation - March 2016Claude Resources Inc. Corporate Presentation - March 2016
Claude Resources Inc. Corporate Presentation - March 2016
 
Karlene Stewart CV 1 211-2
Karlene Stewart CV 1 211-2Karlene Stewart CV 1 211-2
Karlene Stewart CV 1 211-2
 
Genre analysis
Genre analysisGenre analysis
Genre analysis
 
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
 
Category & Network Impact from Top Chart Behavior | Calderon, Tran
Category & Network Impact from Top Chart Behavior | Calderon, TranCategory & Network Impact from Top Chart Behavior | Calderon, Tran
Category & Network Impact from Top Chart Behavior | Calderon, Tran
 
Buena presentación
Buena presentaciónBuena presentación
Buena presentación
 
Plan-Final
Plan-FinalPlan-Final
Plan-Final
 
Lapsen osallisuus digitaalisessa mediassa.
Lapsen osallisuus digitaalisessa mediassa. Lapsen osallisuus digitaalisessa mediassa.
Lapsen osallisuus digitaalisessa mediassa.
 

Similar to Perheväkivalta lasten ja nuorten näkökulmasta - tutkimuksia ja käytäntöä

Barnahus-hankkeen Väkivalta- ja traumawebinaarin esitykset
Barnahus-hankkeen Väkivalta- ja traumawebinaarin esityksetBarnahus-hankkeen Väkivalta- ja traumawebinaarin esitykset
Barnahus-hankkeen Väkivalta- ja traumawebinaarin esitykset
THL
 
Elonheimo diat kompleksisuus UUSI.pptx
Elonheimo diat kompleksisuus UUSI.pptxElonheimo diat kompleksisuus UUSI.pptx
Elonheimo diat kompleksisuus UUSI.pptx
Henrik Elonheimo
 
Väkivaltakasvatusta kouluihin?
Väkivaltakasvatusta kouluihin?Väkivaltakasvatusta kouluihin?
Väkivaltakasvatusta kouluihin?
SannJok
 
Susanna Leimio: Neljä tuulta Päijät-Hämeessä 12.04.21
Susanna Leimio: Neljä tuulta Päijät-Hämeessä 12.04.21Susanna Leimio: Neljä tuulta Päijät-Hämeessä 12.04.21
Susanna Leimio: Neljä tuulta Päijät-Hämeessä 12.04.21
THL
 
Tanjan esitys jyväskylä 18.11.2011
Tanjan esitys jyväskylä 18.11.2011Tanjan esitys jyväskylä 18.11.2011
Tanjan esitys jyväskylä 18.11.2011
TanjaKoivula
 
Vv vaikutus lapsiin
Vv vaikutus lapsiinVv vaikutus lapsiin
Vv vaikutus lapsiin
Ensi- ja turvakotien Liitto ry
 
Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...
Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...
Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...
Socca_osaamiskeskus
 
Päihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuus
Päihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuusPäihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuus
Päihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuus
Socca_osaamiskeskus
 
Halonen: Seksimittari - apu riskikäyttäytymisen tunnistamiseen
Halonen: Seksimittari - apu riskikäyttäytymisen tunnistamiseenHalonen: Seksimittari - apu riskikäyttäytymisen tunnistamiseen
Halonen: Seksimittari - apu riskikäyttäytymisen tunnistamiseen
Kouluterveyskysely
 
Väkivalta ja nuoruusiän kehitys
Väkivalta ja nuoruusiän kehitysVäkivalta ja nuoruusiän kehitys
Väkivalta ja nuoruusiän kehitys
THL
 
Paihdeongelmaisten lapset
Paihdeongelmaisten lapsetPaihdeongelmaisten lapset
Paihdeongelmaisten lapset
THL
 
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
EHYT
 
Väkivallan vastaisten palvelujen nykytila kunnissa
Väkivallan vastaisten palvelujen nykytila kunnissaVäkivallan vastaisten palvelujen nykytila kunnissa
Väkivallan vastaisten palvelujen nykytila kunnissa
THL
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 12: Hiltunen
Päihdepäivät 2018, seminaari 12: HiltunenPäihdepäivät 2018, seminaari 12: Hiltunen
Päihdepäivät 2018, seminaari 12: Hiltunen
EHYT
 
Jenni Simonen: Pulloon hukkunut vanhemmuus – päihdeperheissä elävien nuorten ...
Jenni Simonen: Pulloon hukkunut vanhemmuus – päihdeperheissä elävien nuorten ...Jenni Simonen: Pulloon hukkunut vanhemmuus – päihdeperheissä elävien nuorten ...
Jenni Simonen: Pulloon hukkunut vanhemmuus – päihdeperheissä elävien nuorten ...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Vanhemmuuden tuella katkos ylisukupolvisuuteen
Vanhemmuuden tuella katkos ylisukupolvisuuteenVanhemmuuden tuella katkos ylisukupolvisuuteen
Vanhemmuuden tuella katkos ylisukupolvisuuteen
THL
 
Minna-Liisa Luoma: Ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistaminen
Minna-Liisa Luoma: Ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistaminenMinna-Liisa Luoma: Ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistaminen
Minna-Liisa Luoma: Ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistaminen
THL
 
Kehitysvammaisen seksuaalioikeudet
Kehitysvammaisen seksuaalioikeudetKehitysvammaisen seksuaalioikeudet
Kehitysvammaisen seksuaalioikeudet
Tommi Paalanen
 
Kehitysvammaisen seksuaalioikeudet
Kehitysvammaisen seksuaalioikeudetKehitysvammaisen seksuaalioikeudet
Kehitysvammaisen seksuaalioikeudet
Sexpo-säätiö / Sexpo Foundation
 
Puhetta päihteistä -koulutus Helsingissä 29.11.18
Puhetta päihteistä -koulutus Helsingissä 29.11.18Puhetta päihteistä -koulutus Helsingissä 29.11.18
Puhetta päihteistä -koulutus Helsingissä 29.11.18
EHYT
 

Similar to Perheväkivalta lasten ja nuorten näkökulmasta - tutkimuksia ja käytäntöä (20)

Barnahus-hankkeen Väkivalta- ja traumawebinaarin esitykset
Barnahus-hankkeen Väkivalta- ja traumawebinaarin esityksetBarnahus-hankkeen Väkivalta- ja traumawebinaarin esitykset
Barnahus-hankkeen Väkivalta- ja traumawebinaarin esitykset
 
Elonheimo diat kompleksisuus UUSI.pptx
Elonheimo diat kompleksisuus UUSI.pptxElonheimo diat kompleksisuus UUSI.pptx
Elonheimo diat kompleksisuus UUSI.pptx
 
Väkivaltakasvatusta kouluihin?
Väkivaltakasvatusta kouluihin?Väkivaltakasvatusta kouluihin?
Väkivaltakasvatusta kouluihin?
 
Susanna Leimio: Neljä tuulta Päijät-Hämeessä 12.04.21
Susanna Leimio: Neljä tuulta Päijät-Hämeessä 12.04.21Susanna Leimio: Neljä tuulta Päijät-Hämeessä 12.04.21
Susanna Leimio: Neljä tuulta Päijät-Hämeessä 12.04.21
 
Tanjan esitys jyväskylä 18.11.2011
Tanjan esitys jyväskylä 18.11.2011Tanjan esitys jyväskylä 18.11.2011
Tanjan esitys jyväskylä 18.11.2011
 
Vv vaikutus lapsiin
Vv vaikutus lapsiinVv vaikutus lapsiin
Vv vaikutus lapsiin
 
Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...
Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...
Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...
 
Päihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuus
Päihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuusPäihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuus
Päihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuus
 
Halonen: Seksimittari - apu riskikäyttäytymisen tunnistamiseen
Halonen: Seksimittari - apu riskikäyttäytymisen tunnistamiseenHalonen: Seksimittari - apu riskikäyttäytymisen tunnistamiseen
Halonen: Seksimittari - apu riskikäyttäytymisen tunnistamiseen
 
Väkivalta ja nuoruusiän kehitys
Väkivalta ja nuoruusiän kehitysVäkivalta ja nuoruusiän kehitys
Väkivalta ja nuoruusiän kehitys
 
Paihdeongelmaisten lapset
Paihdeongelmaisten lapsetPaihdeongelmaisten lapset
Paihdeongelmaisten lapset
 
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
 
Väkivallan vastaisten palvelujen nykytila kunnissa
Väkivallan vastaisten palvelujen nykytila kunnissaVäkivallan vastaisten palvelujen nykytila kunnissa
Väkivallan vastaisten palvelujen nykytila kunnissa
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 12: Hiltunen
Päihdepäivät 2018, seminaari 12: HiltunenPäihdepäivät 2018, seminaari 12: Hiltunen
Päihdepäivät 2018, seminaari 12: Hiltunen
 
Jenni Simonen: Pulloon hukkunut vanhemmuus – päihdeperheissä elävien nuorten ...
Jenni Simonen: Pulloon hukkunut vanhemmuus – päihdeperheissä elävien nuorten ...Jenni Simonen: Pulloon hukkunut vanhemmuus – päihdeperheissä elävien nuorten ...
Jenni Simonen: Pulloon hukkunut vanhemmuus – päihdeperheissä elävien nuorten ...
 
Vanhemmuuden tuella katkos ylisukupolvisuuteen
Vanhemmuuden tuella katkos ylisukupolvisuuteenVanhemmuuden tuella katkos ylisukupolvisuuteen
Vanhemmuuden tuella katkos ylisukupolvisuuteen
 
Minna-Liisa Luoma: Ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistaminen
Minna-Liisa Luoma: Ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistaminenMinna-Liisa Luoma: Ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistaminen
Minna-Liisa Luoma: Ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistaminen
 
Kehitysvammaisen seksuaalioikeudet
Kehitysvammaisen seksuaalioikeudetKehitysvammaisen seksuaalioikeudet
Kehitysvammaisen seksuaalioikeudet
 
Kehitysvammaisen seksuaalioikeudet
Kehitysvammaisen seksuaalioikeudetKehitysvammaisen seksuaalioikeudet
Kehitysvammaisen seksuaalioikeudet
 
Puhetta päihteistä -koulutus Helsingissä 29.11.18
Puhetta päihteistä -koulutus Helsingissä 29.11.18Puhetta päihteistä -koulutus Helsingissä 29.11.18
Puhetta päihteistä -koulutus Helsingissä 29.11.18
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Lastensuojelun Keskusliitto
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto (20)

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
 

Perheväkivalta lasten ja nuorten näkökulmasta - tutkimuksia ja käytäntöä

 • 1. 1 Perheväkivalta lasten ja nuorten näkökulmasta –tutkimuksia ja käytäntöä Lastensuojelun kesäpäivät Joensuu 14.6.2016 Tiina Muukkonen Kehittämispäällikkö Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön tiimi Ensi- ja turvakotien liitto
 • 2. 2 Perheväkivalta lasten ja nuorten näkökulmasta Sisällysluettelo 1. Perheväkivalta lapseen kohdistuva ja lapsen kokema 2. Kansainvälinen ja kotimainen tieto ilmiöstä 3. Mitä tarvitaan seuraavaksi?
 • 3. 3 Lasten kokema väkivalta • Yli viidennes yhdeksäsluokkalaisista on kokenut väkivaltaa edellisen 12 kk aikana (Lapsiuhritutkimus 2013) • Joka neljäs kertoi väkivaltakokemuksesta ikätoverien välillä • Nuoret kokevat ja pelkäävät fyysistä väkivaltaa useammin kuin aikuiset • Yli viidennes 9-luokkalisista kertoo kohdanneensa lievää väkivaltaa vanhempiensa taholta ennen 14 vuoden ikää (Fagerlund 2014) • Väkivallan ja syrjinnän kokemukset kasautuvat • Pojilla tuntemattomien tekemää • Tytöillä perheen sisäistä väkivaltaa • Ulkomaalaistaustaisilla korkeampi riski • Vähemmistöön kuuluvilla korkeampi riski syrjinnälle • Useammalla kuin joka kymmenennellä lapsella ja nuorella on väkivalta- kokemuksia, joista he eivät ole kertoneet kenellekään (Kivijärvi, Myllyniemi ja Peltola 2015)
 • 4. 4 Perheväkivalta lasten ja nuorten näkökulmasta – mitä siis? • Lapsen ja nuoren todistama –vanhempaan kohdistuva • Lapseen ja nuoreen kohdistuva perheväkivalta • Kuritusväkivaltaa • Kasvatuksessa käytettyä väkivaltaa ja laiminlyöntiä • Kaltoinkohtelu: väkivaltaa ja laiminlyöntiä • Sisarusten välistä väkivaltaa • Kunniaväkivaltaa • Lapsen ja nuoren itsensä tekemä väkivalta  Kohteena ja kokijana olo on lapselle yhtä vahingollista 4 16.6.2016 Muukkonen
 • 5. 5 Lapseen kohdistunut perheväkivalta – mitä se on? • Miten käsitteet ovat suhteessa toisiinsa? • Kaltoinkohtelu  fyysistä, emotionaalista, aktiivista tekemistä ja tekemättä jättämistä • Väkivalta  fyysistä ja emotionaalista • Kuritusväkivalta  tarkoitus rangaista huonosta käytöksestä • Kasvatusväkivalta  tarkoitus kasvattaa, saada lapsi tekemään ”oikein” tai lopettaa ”väärä” • Kaltoinkohtelun muotojen välillä on jatkumo, kyse on samasta asiasta: o Lapsen ja vanhemman välisen suhteen tunnesäätelyn ongelmasta, jossa tunneside joutuu koetukselle o Vauvalle/lapselle/aikuiselle jää sisäinen epäily suhteen turvallisuudesta ja pysyvyydestä
 • 6. 6 Äidit ja lapsiin kohdistuva väkivalta 6 16.6.2016 Muukkonen Ellonen & Pösö & Peltonen (2015) - 6 % äideistä kertoo käyttäneensä vakavaa väkivaltaa vuoden aikana - Äidit, jotka käyttävät lievää väkivaltaa, heillä 11 % todennäköisyys käyttää myös vakavaa väkivaltaa - Epätyydyttävät kokemukset palveluista lisäävät riskiä kuritusväkivaltaan: apu ollut riittämätöntä ja epätarkoituksenmukaista
 • 7. 7 Lapsen kokeman perheväkivallan yleisyys Suomalaisten asenteissa: • LSKL Asennetutkimus 2012 /2014 (N=2016) • vastaajista 17 % /15 % hyväksyi ruumiillisen kurituksen käytön • 39 %/ 20% piti hyväksyttävänä lapsen tukistamista tai luunapin antamista (LSKL, Sariola 2012) Vanhempien kertomana: • Poliisiammattikorkeakoulun tutkimus 2012 (N=3170): • Fyysistä kuritusväkivaltaa vuoden aikana oli käyttänyt – 44% äideistä ja 47% isistä • Symbolista aggressiota oli vuoden aikana käyttänyt – 49% äideistä ja 29% isistä • Vanhempi oli ristiriitatilanteessa kutsunut lasta tyhmäksi – 39% äideistä, 36% isistä Nuorten kertomana: • Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2012 (N=4855) • Fyysistä kuritusväkivaltaa on kokenut 43% lapsista • Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2008 (N=13 460) • 40% on kokenut symbolista aggressiota
 • 8. 8 Kuritusväkivalta on vähentynyt? ”Kuritusväkivalta on toimintaa, jolla aikuinen pyrkii fyysistä ylivoimaa käyttäen aiheuttamaan lapselle kipua tai epämukavan olon, mutta ei fyysistä vammaa, rangaistakseen tai säädelläkseen lapsen käyttäytymistä.” (Älä lyö lasta 2010) • 35 % lapsista oli kokenut tukistamista ennen 14 vuoden ikää • Tyrkkimistä, tönimistä, ravistelua, läimäyttelyä tai piiskaa oli kokenut 10 % (Ellonen ym. 2008) • Neuvolatutkimus 2008:puolet vanhemmista oli käyttänyt tukistamista, läimäisemistä tai tönäisemistä lasta kohtaan, 83 % psykologista aggressiota (huutaminen, haukkuminen, väkivallalla uhkaaminen) • Tekojen vakavuutta pehmennetään sanoilla: heilautetaan, läimäistään, läpsäistään, tönäistään, tuupataan, nippastaan (Hentilä 2010)
 • 9. 9 Lapsen kokema kaltoinkohtelu Lapsen kaltoinkohtelulla tarkoitetaan fyysistä pahoinpitelyä, henkistä pahoinpitelyä ja hoidon laiminlyöntiä. Nämä kaikki voivat vaihdella kestoltaan, vakavuudeltaan tai keinoiltaan sekä tapahtua samanaikaisesti tai toisiinsa limittyen. Kaltoinkohtelu voi kohdistua suoraan lapseen itseensä tai epäsuorasti jonkun perheenjäsenen välityksellä esim. kun perheen muut jäsenet käyttäytyvät väkivaltaisesti toisiaan kohtaan. • Fyysistä pahoinpitelyä ovat esimerkiksi lyöminen, potkiminen, töniminen, hiuksista repiminen, kuristaminen, kemiallinen väkivalta ja ravistelu. Myös kuritusväkivalta. • Henkinen pahoinpitely: pelottelua, uhkaamista, naurunalaiseksi tekemistä, nöyryyttämistä, mitätöintiä, vähättelyä, kontrollointia, sosiaalista eristämistä tai terrorisointia. • Laiminlyönti: puutteellista hoitoa tai huolenpitoa, jolloin lapsen tarpeista ei huolehdita fyysisesti tai emotionaalisesti. Laiminlyönti vaarantaa lapsen normaalin ja terveen kasvun ja kehityksen. (Hoitotyön suositus 2008 ja 2015)  KALTOINKOHTELU = VÄKIVALTAA?
 • 10. 10 Vanhempiin kohdistunut parisuhdeväkivalta lasten havaitsemana (Huttunen ym. 2015) ● Aineistona lapsiuhritutkimus 2008, 13 459 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista ● 10,6 % lapsista havainnut parisuhdeväkivaltaa jompaankumpaan vanhempaan kohdistuvana viimeksi kuluneen vuoden aikana ● Äitiin kohdistunutta parisuhdeväkivaltaa havaittu enemmän kuin isään kohdistunutta ● Tytöt kertoivat havainneensa kumpaankin vanhempaansa kohdistunutta väkivaltaa enemmän kuin pojat
 • 11. 11 Tyttöjen ja poikien havaitsema vanhempiin kohdistunut parisuhdeväkivalta (N=13 415)
 • 12. 12 Äitiin, isään ja molempiin vanhempiin kohdistuneet parisuhdeväkivallan muodot (N=13391-13447)
 • 13. 13 Väkivallan arviointi perheissä – sosiaalityö, tuomioistuimet ja puhetavat Hiitola & Hautanen (2016) 13 16.6.2016 Muukkonen • Tutkittu lapsen asumismuodosta tehtäviä päätöksiä tuomioistuimissa kun lapsen perheessä on väkivaltaa • Artikkelissa tutkittu sosiaalityötä, päätöksentekoa ja puhetapoja • väkivaltaa perheissä on tutkittu huoltoriidoissa, jotka käsitelty käräjäoikeuksissa sekä • sijoituksissa, joita oli käsitelty hallinto-oikeudessa. • Sisältää 237 casea.  Väkivalta jätetään huomiotta tai kuvataan ympäripyöreästi tuomioistuimen dokumenteissa.
 • 14. 14 Väkivallan arviointi perheissä – sosiaalityö, tuomioistuimet ja puhetavat Hiitola & Hautanen (2016) jatkkuu  Ongelmana: Lasten elämässä olevan väkivallan systemaattisen arvioinnin puute  Väkivallan ohittamisen kolme puhetapaa • Puhutaan konfilkteista ja riidoista • Riskeistä • Äitien kyvyttömyydestä huolehtia lapsen turvallisuudesta • Uhrin näkökulma ohitetaan usein tuomioistuimen päätöksissä. • Pahoinpitelijää syytetään harvoin pahoinpitelystä. • Puhetapa mahdollistaa väkivallan ohittamisen tai vähättelyn päätettäessä lasten asumisjärjestelyistä • Myös uhrina olevan vanhemmankokemukset, jotka tässä tutkimuksessa olivat lähes aina äitejä, jäivät huomiotta. 14 16.6.2016 Muukkonen
 • 15. 15 Mitä pitäisi tehdä? Nineteen Chil Homocides 2016, Engaging with men, protecting children 2014, Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma 2011, Älä lyö lasta 2010 • Lapsikuolemien ehkäisemiseksi: lasten näkökulma ykkössijalle oikeuksissa • Kansallinen ohjelma väkivallan ehkäisyyn • Työntekijöiden ymmärryksen lisääminen vallasta ja kontrollista perheväkivaltaan liittyen • Vanhempien eron ymmärtäminen riskinä väkivallalle • Yhteistyön parantaminen toimijoiden kesken • Ei-kaltoinkohtelevan vanhemman tukeminen ja kaltoinkohtelevan haastaminen vastuuseen • On lisättävä suoraa tukea väkivaltaa kokeneelle lapselle ja vanhemmalle  tulokset parhaita kun kummatkin saavat tukea  Lisää suoraa väkivaltatyötä lasten kanssa! 15 16.6.2016 Muukkonen
 • 16. 16 Pieni tilastokatsaus Ensi- ja turvakotien liiton yhdistyksissä tehtävään väkivaltatyöhön Asiakkaiden määrä 1.1.2016-30.4.2016 2016 Väkivaltatyön avotyö Naiset 601 Miehet 844 Lapset 234 Turvakodit Naiset 392 Miehet 32 Lapset 368  Lasten määrä vähentynyt turvakodeissa ja avopalveluissa. 2015 Väkivaltatyön avotyö Naiset 577 Miehet 802 Lapset 251 Turvakodit Naiset 349 Miehet 25 Lapset 430  Turvakotiin yksin tulevien aikuisten määrä lisääntynyt.  Miesten määrä noussut hitaasti, mutta varmasti. 16
 • 17. 17 LAPSEN kokeman TURVALLISUUDEN/ VÄKIVALLAN ARVIOINTI PUHEEKSIOTTO RISKINARVIOINTI LAPSI VANHEMPI 17 16.6.2016 ---------------- OIK. PSYK LASTA NEUV OLA MARAK TURVAKODIT JA AVOPALVELUT Muukkonen RIKOS ILMOI TUS KYNNY S
 • 18. 18 Hei entä nuoret! Ovat myös lapsia Turvaverkko (2011-2013) 18 16.6.2016 Muukkonen • Perheväkivalta nuorten näkökulmasta • Sisarusväkivalta • Seurusteluväkivalta • Monikulttuuristen nuorten erityiskysymykset • Nettiauttaminen https://www.turvakoti.net/site/ Nuoren kokemus perheväkivallasta GETTOMASA https://www.youtube.com/watch?v=fpPCYyYvHrw
 • 19. 19