SlideShare a Scribd company logo
Vanhemmuusvalmennus
5.6.2018 Lasten suojelun kesäpäivät, Porvoo
Tellervo Uljas, PhD Student, Vanhemmuusvalmennuksen kouluttaja ja suunnittelija
Miten sinä voit?
● Osana LAPE-hanketta Porvoon ketteränä
kokeiluna kehitetty ennalta ehkäisevä
vanhemmuuden tuen malli perhekeskuksiin ja
neuvoloihin puoli- ja
kaksivuotisryhmäneuvoloiden yhteyteen.
● Työntekijöille: valmis työkalu ja ohjaajan
materiaali vanhemmuusvalmennusten
ohjaamiseen.
● Vanhemmille: tutkimustietoon pohjautuva,
asiantuntijoiden laatima vanhemmuutta tukeva
materiaali ja mahdollisuus vertaistukeen ja
verkostoitumiseen.
Vanhemmuusvalmennus (Vava)
– Tietoa ja vertaistukea vanhemmille –
Miksi puoli-
ja kaksivuotisryhmäneuvolassa?
Valmennus kaikkien vanhempien saatavilla. (Neuvolapalvelut tavoittavat 99,6 % perheistä.)
Ryhmämuoto mahdollistaa vertaistuen ja tukiverkoston rakentumisen. (Yhteystietolomake
valmennuksen lopuksi.)
Tutkimusten ja asiantuntijoiden mukaan otolliset ajat vanhemmuuden tuelle puolen ja kahden
ikävuoden kohdalla. Muut käynnit tärkeä säilyttää yksilökäynteinä.
Väitöstutkimus: puolivuotiaiden vanhemmilla parisuhde & vanhemmuus eniten koetuksella. (Savio, 2017)
Lapsen tahtoikä haastaa vanhempia uudella tavalla.
Lyhyen ikäeron lisääntyminen lasten välillä kuormittaa perheitä ja lisää vanhempien uupumisriskiä.
(Rotkirch, 2018, HS)
Kummallekin vanhemmalle tarkoitettu tuki vahvistaa parin yhteisvanhemmuutta, joka on
tutkitusti toimivan perhe-elämän perusta.
Monitoimijaisuus laaja-alaistaa perheille tarjottua vanhemmuuden tukea.
Perheiden tilanne
Puolet vanhemmista huolissaan omasta vanhemmuudestaan ja joka kolmas kokee
vanhemmuustaitonsa riittämättömiksi. (THL, 2017)
Parisuhdeongelmat sekä työn ja perheen yhteensovittaminen kuormittavat
perheitä. (Avioliitoista 45 % päättyi eroon, Tilastokeskus, 2016. Suomalaisesta työelämästä tehdyn selvityksen mukaan
28–37-vuotiaista 40 % kokee hankaluutta työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa, Aula Research, 2017.)
Turvaverkot ovat kaventuneet yksilökeskeisessä ajassa ja vanhemmat jäävät
ongelmiensa kanssa monesti yksin. (Joka viides suomalainen kärsii yksinäisyydestä, HelsinkiMissio.)
Tukitoimet tavoittavat vanhemmat usein vasta, kun tilanne on kärjistynyt. Tarjolla
ei ole riittävästi ehkäisevää tukea. (THL:n Voimavaralomakkeet vanhemmille sekä lasten
Kouluterveyskyselyt, mutta ammattilaisilla ei usein työarjessaan konkreettista keinoa tarjota jatkotukea perheen ongelmiin.)
Porvoon ketterä kokeilu
Kevät 2017
● 7 pilottivalmennusta vanhemmille.
● Kyselyssä vastauksia 53 kpl (28 äitiä, 17 isää
ja 8 työntekijää)
● Vanhemmuusvalmennusta on kehitetty
LAPE-parisuhdetyöpajan ammattilaisten sekä
THL:n asiantuntijoiden kanssa.
● Lisäksi palautetta on kerätty Porvoon
neuvolan kehitystiimiltä ja
lapsiperheneuvostolta.
Vanhemmuus-
valmennuksen tavoitteet
Vanhempien ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen tiedon ja vertaistuen
kautta.
Voimavarojen lisääminen.
Itsemyötätunnon vahvistaminen.
Uupumuksen vähentäminen.
Yhteisvanhemmuuden tukeminen.
Tukiverkoston laajentaminen.
Vanhemmuus-
valmennuksen teoriapohja
Kiintymyssuhdeteoria taustateoriana.
Vanhempien voimavarojen ja perheen hyvinvoinnin välinen yhteys.
Vanhemman persoonalliset voimavarat (itsetuntemus & koulutus)
Perheen sisäiset voimavarat (parisuhde & perheen sisäiset suhteet)
Perheen ulkoiset voimavarat (turvaverkosto & lapsiperhepalvelut)
Itsemyötätunto yksilön hyvinvoinnin lisääjänä sekä stressin, ahdistuksen
ja masennuksen torjujana.
Yhteisvanhemmuus toimivan perheen perustana.
Vertaistuen merkitys haastavissa elämäntilanteissa selviytymisessä.
Valmennusten sisällöt
Puolivuotiaiden vanhempien valmennus
Oma jaksaminen (lapsen tuoma muutos, elämänhallinta & itsemyötätunto sekä lapsen ja vanhemman
temperamenttien yhteensopivuus)
Lapsuuden mallit (kiintymys- ja kasvatusmallit)
Parisuhde (lapsi haastaa parisuhteen, yhteisvanhemmuus, identiteettikriisi erojen taustalla ja parisuhteen
kehitysvaiheet)
Kaksivuotiaiden vanhempien valmennus
Tahtoikä (lapsen itsenäistyminen ja sen tukeminen)
Vanhemmuuden haastavat tunteet (tunteiden merkitys ja säätely, itsemyötätunto)
Toimivan perheen vuorovaikutus (lapsen yksilöllisyyden huomioiminen, positiivinen vanhemmuus,
yhteisvanhemmuus, kasvatustavat, vuorovaikutustaidot ja riittävän hyvä vanhemmuus)
Lisäksi molemmissa: nimettömät tarinat, vinkkejä & kotitehtävät
Puolivuotiaiden vanhempien
valmennuksen tulokset
Arviot asteikolla 1–5, jossa 1= ei lainkaan, 5= erittäin paljon.
● Valmennuksen hyöty 3,8
● Vanhempien nimettömät tarinat 4,0
● Kiintymysmallit 4,0
● Parisuhde 4,3
● Keskustelun ja vertaistuen merkitys 4,4
● Suosittelee tuttavilleen 4,2
”Ihana huomata, ettei ole yksin ajatustensa ja tunteidensa kanssa.” – Äiti –
”Parasta olivat uudet ajatukset ja muiden kokemukset vanhemmuudesta.” – Isä–
Kaksivuotiaiden vanhempien
valmennuksen tulokset
Arviot asteikolla 1–5, jossa 1= ei lainkaan, 5= erittäin paljon.
● Valmennuksen hyöty 4,4
● Vanhempien nimettömät tarinat 4,2
● Tahtoikä 4,3
● Vanhemmuuden haastavat tunteet 4,5
● Toimivan perheen vuorovaikutus 4,6
● Keskustelun ja vertaistuen merkitys 4,5
● Suosittelee tuttavilleen 4,4
”Uhmaiän ja tunteiden käsittely, vertaistuki ja uudet näkökulmat.” – Äiti –
”Maanläheinen ja konkreettinen valmennus – huippu!” – Äiti –
Vanhempien toiveet
● Neuvoloilta lisää tukea omaan
jaksamiseen, parisuhteeseen,
tunteiden hallintaan, työn & perheen
yhteen sovittamiseen sekä perheen
vuorovaikutustaitoihin.
”Ehdottomasti lisää tällaisia.” – Äiti –
”Parasta oli saada vinkkejä ja keskustella
avoimesti.” – Isä –
”Joka vuosi valmennus.” – Äiti –
Pilottiohjaajakoulutukset
Syksy 2017, tammikuu 2018
● 7 pilottiohjaajakoulutusta, joista viisi THL:llä, yksi
Sipoossa ja yksi Lohjalla.
● Koulutuksissa yhteensä 80
neuvolan/perhekeskuksen työntekijää.
● Keväällä/kesällä 2018 valmennusmateriaalin ja
koulutuksen kehittäminen kerätyn palautteen
pohjalta.
Pilottiohjaajakoulutusten palaute
puolivuotiaiden vanhempien
valmennuksesta
Arviot asteikolla 1–5, jossa 1= ei lainkaan ja 5= erittäin paljon.
● Hyödyllisyys oman työn kannalta 4,1
● Merkityksellisyys vanhemmille 4,4
● Teorian tärkeys 4,3
● Nimettömien tarinoiden merkitys 4,5
● Kirjoitustehtävien kiinnostavuus 3,8
● Keskustelun ja vertaistuen tärkeys 4,6
● Koulutuksen toimivuus 3,9
● Suosittelee koulutusta kollegoille 4,2
● Voisi ohjata valmennusta työssään 4,2
Pilottiohjaajakoulutusten palaute
kaksivuotiaiden vanhempien
valmennuksesta
Arviot asteikolla 1–5, jossa 1= ei lainkaan ja 5= erittäin paljon.
● Hyödyllisyys oman työn kannalta 4,1
● Merkityksellisyys vanhemmille 4,5
● Teorian tärkeys 4,4
● Nimettömien tarinoiden merkitys 4,5
● Kirjoitustehtävien kiinnostavuus 3,5
● Keskustelun ja vertaistuen tärkeys 4,6
● Koulutuksen toimivuus 4,1
● Suosittelee koulutusta kollegoille 4,3
● Voisi ohjata valmennusta työssään 4,0
Ohjaajakoulutettavien
kokemuksia
”Hyvä runko ja tarinat.”
”Kokonaisuus rakennettu hyvin.
Kysymykset ja teemat etenevät
kokemuksesta ja tunnistamisesta
vaihtoehtojen löytämiseen.”
”Selvä sturktuuri. Nimettömät kertomukset
sai ajatukset liikkeelle. Omat pienet
harjoitukset myös hyviä.”
”Parasta nimettömät tarinat, teoriaosat
keskeisiä ja tärkeitä.”
Vanhemmuusvalmennus
– ryhmäneuvoloissa sekä päiväkodin ja koulun vanhempainilloissa –
1/2 v
2v
3v
6v
1lk
5lk
7lk
8lk
II aste
1lk
II aste
3lk
Kuvio: Vava, Tellervo Uljas
* Vanhemmuusvalmennukselle perheen hyvinvointia tukeva jatkoryhmä (3 krt) kunkin ikävaiheen tueksi.
* Päiväkodeissa ja kouluissa lisäksi oma ryhmävalmennuksensa lapsille ja nuorille.
Vanhemmuus-
valmennuksen edut
Tieto ja vertaistuki kaikkien vanhempien saatavilla, ei vain aktiivisten perheiden.
Tukea haastavassa elämänvaiheessa omaan jaksamiseen, pikkulapsiperheen arjen haasteisiin sekä
parisuhde- ja kasvatuskysymyksiin.
Lisää ymmärrystä lapsen psyykkisestä kehityksestä, omasta kasvusta vanhempana sekä parisuhteen ja
perheen vuorovaikutustaidoista. Tukea yhteisvanhemmuuteen ja positiiviseen vanhemmuuteen.
Tukiverkko, johon perhe voi nojata lapsen muuttuvissa kehitysvaiheissa ja mahdollisissa kriisikohdissa.
(yhteystietolomake)
Tavoitetaan riskiryhmiin kuuluvat perheet ja tarjotaan ajoissa jatkotukea. (tuen tarpeen kyselylomake)
Vahvistaa monitoimijaista yhteistyötä (työparina esim. järjestön tai seurakunnan edustaja) ja yhdistää
perhekeskusmallin mukaisesti kuntien ja järjestöjen jo olemassa olevat palvelut yhdeksi jatkumoksi ja
kokonaisuudeksi.
Laajetessaan tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen ja koulun puolelle, luodaan ainutlaatuinen
vanhemmuuden tuen malli Suomen lapsiperheille.
Vertaisryhmän jatkotapaamiset
Perhekeskusten avoimissa kohtaamispaikoissa tai sovittujen aktiviteettien ja
harrastusten parissa.
Perheet tapaavat keskenään. Käytössä nettimateriaali keskustelun tueksi.
Ensimmäinen tapaamisaika ja teema sovitaan
vanhemmuusvalmennuksessa/Vavan jatkoryhmässä.
Kullakin tapaamisella (1,5 h) valmiiksi mietitty teema ja kysymykset, josta
vanhemmat saavat keskustella.
Vertaisryhmätoiminnan lähtökohtana vanhempien ja perheen voimavarojen
vahvistaminen.
Vanhemmuusvalmennus, yksilökäynnit
TERVETULOA
Perhekeskus
Neuvola
Järjestöjen ja seurakuntien
ryhmämuotoinen, yhteisöllinen ja
yksilöllinen tuki
Kuvio: Vava, Tellervo Uljas
Vanhemmuusvalmennuksen
jatkoryhmä (3 krt)
LAPEn ketterät
kokeilut
ITLAn Kasvun tuki-
menetelmät
Avoin kohtaamispaikka
Kunnan perhepalvelut
Perheneuvolan palvelut
Lastensuojelu
Vanhemmuusvalmennuksen
tutkimus- ja kehittämishanke
Keväällä/kesällä 2018 käynnistyy vanhemmuusvalmennuksen vaikuttavuustutkimus
yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.
Tutkimus selvittää vanhemmuusvalmennuksen vaikutusta vanhempien hyvinvointiin:
itsemyötätuntoon (SELF-CO), vanhemmuuden uupumukseen (PBI),
yhteisvanhemmuuteen (CRS) & vertaistukeen (F-SozU K-14).
Tutkimuksessa selvitetään vanhempien hyvinvoinnin lähtötaso sekä
vanhemmuusvalmennuksen lyhyt- ja pitkäkestoinen vaikutus.
Lisäksi tutkitaan vanhemmuusvalmennusten käytännön toteutusta työntekijöiden
näkökulmasta kuntien neuvoloissa ja perhekeskuksissa.
Valmennusta kehitetään tutkimusnäytön pohjalta ja tutkimus- sekä kehittämistyö
laajennetaan mahdollisesti tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen ja koulun piiriin.
Tavoite
Tutkimusnäytön saaminen vanhemmuusvalmennuksen vaikuttavuudesta vanhempien
hyvinvointiin ja valtakunnallisen vanhemmuuden tuen mallin luominen tavoittamaan
tulevaisuudessa kaikki kyseisten ikäluokkien lapsiperheet.
”Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin.”
Lopuksi
Iloa ja yhteisöllisyyttä, tietoa ja vertaistukea.
Turvaverkko, joka kantaa myös silloin,
kun on vaikeaa.
Vava
– Toistemme tukena. –
Vanhemmuusvalmennus
”Mulle kuuluu hyvää!”
Mitä sulle?

More Related Content

Similar to Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus

Riikka riihonen
Riikka riihonenRiikka riihonen
Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?
Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?
Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena
Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena
Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena
Lastensuojelun Keskusliitto
 
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
THL
 
Kehitteillä olevia työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseen
Kehitteillä olevia työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseenKehitteillä olevia työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseen
Kehitteillä olevia työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseen
THL
 
Päihdepäivät 2019 seminaari 16 Emilia Puistovirta ja Johanna Nyyssönen
Päihdepäivät 2019 seminaari 16 Emilia Puistovirta ja Johanna NyyssönenPäihdepäivät 2019 seminaari 16 Emilia Puistovirta ja Johanna Nyyssönen
Päihdepäivät 2019 seminaari 16 Emilia Puistovirta ja Johanna Nyyssönen
EHYT
 
Vanhemmuuden tuen työkalupakki
Vanhemmuuden tuen työkalupakkiVanhemmuuden tuen työkalupakki
Vanhemmuuden tuen työkalupakki
THL
 
Merkityksellistämö 2016
Merkityksellistämö 2016 Merkityksellistämö 2016
Merkityksellistämö 2016
PaulaharjuOulu
 
Lapsiomaistyön yhteistyöprojekti Joensuussa
Lapsiomaistyön yhteistyöprojekti JoensuussaLapsiomaistyön yhteistyöprojekti Joensuussa
Lapsiomaistyön yhteistyöprojekti Joensuussa
Minna K. Turunen
 
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissaLasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
THL
 
Työkaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssa
Työkaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssaTyökaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssa
Työkaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssa
Minna Riikka Järvinen
 
Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut
Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelutLasten terveys, hyvinvointi ja palvelut
Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut
THL
 
Monitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointiMonitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointi
THL
 
Koulumentorit
KoulumentoritKoulumentorit
Koulumentorit
PaulaharjuOulu
 
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominenLahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
 
Alatalo: Lapsi perhekuntoutuksessa
Alatalo: Lapsi perhekuntoutuksessa Alatalo: Lapsi perhekuntoutuksessa
Alatalo: Lapsi perhekuntoutuksessa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Toimintaterapian mahdollisuudet koulussa
Toimintaterapian mahdollisuudet koulussaToimintaterapian mahdollisuudet koulussa
Toimintaterapian mahdollisuudet koulussaAnnukka De Meulder
 
Kokemuksia ja tuloksia CHILCCARE- tutkimushankkeesta
Kokemuksia ja tuloksia CHILCCARE- tutkimushankkeestaKokemuksia ja tuloksia CHILCCARE- tutkimushankkeesta
Kokemuksia ja tuloksia CHILCCARE- tutkimushankkeesta
THL
 
Kallio: Kasvamme yhdessä – nuoret ja vanhemmat pohtivat yhdessä nuoruutta
Kallio: Kasvamme yhdessä – nuoret ja vanhemmat pohtivat yhdessä nuoruuttaKallio: Kasvamme yhdessä – nuoret ja vanhemmat pohtivat yhdessä nuoruutta
Kallio: Kasvamme yhdessä – nuoret ja vanhemmat pohtivat yhdessä nuoruutta
Kouluterveyskysely
 
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lastensuojelun Keskusliitto
 

Similar to Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus (20)

Riikka riihonen
Riikka riihonenRiikka riihonen
Riikka riihonen
 
Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?
Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?
Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?
 
Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena
Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena
Syrjänen & Ylinen: Murkkufoorumi™-vertaisryhmät vanhemmuuden tukena
 
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
 
Kehitteillä olevia työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseen
Kehitteillä olevia työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseenKehitteillä olevia työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseen
Kehitteillä olevia työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseen
 
Päihdepäivät 2019 seminaari 16 Emilia Puistovirta ja Johanna Nyyssönen
Päihdepäivät 2019 seminaari 16 Emilia Puistovirta ja Johanna NyyssönenPäihdepäivät 2019 seminaari 16 Emilia Puistovirta ja Johanna Nyyssönen
Päihdepäivät 2019 seminaari 16 Emilia Puistovirta ja Johanna Nyyssönen
 
Vanhemmuuden tuen työkalupakki
Vanhemmuuden tuen työkalupakkiVanhemmuuden tuen työkalupakki
Vanhemmuuden tuen työkalupakki
 
Merkityksellistämö 2016
Merkityksellistämö 2016 Merkityksellistämö 2016
Merkityksellistämö 2016
 
Lapsiomaistyön yhteistyöprojekti Joensuussa
Lapsiomaistyön yhteistyöprojekti JoensuussaLapsiomaistyön yhteistyöprojekti Joensuussa
Lapsiomaistyön yhteistyöprojekti Joensuussa
 
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissaLasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
 
Työkaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssa
Työkaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssaTyökaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssa
Työkaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssa
 
Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut
Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelutLasten terveys, hyvinvointi ja palvelut
Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut
 
Monitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointiMonitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointi
 
Koulumentorit
KoulumentoritKoulumentorit
Koulumentorit
 
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominenLahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
 
Alatalo: Lapsi perhekuntoutuksessa
Alatalo: Lapsi perhekuntoutuksessa Alatalo: Lapsi perhekuntoutuksessa
Alatalo: Lapsi perhekuntoutuksessa
 
Toimintaterapian mahdollisuudet koulussa
Toimintaterapian mahdollisuudet koulussaToimintaterapian mahdollisuudet koulussa
Toimintaterapian mahdollisuudet koulussa
 
Kokemuksia ja tuloksia CHILCCARE- tutkimushankkeesta
Kokemuksia ja tuloksia CHILCCARE- tutkimushankkeestaKokemuksia ja tuloksia CHILCCARE- tutkimushankkeesta
Kokemuksia ja tuloksia CHILCCARE- tutkimushankkeesta
 
Kallio: Kasvamme yhdessä – nuoret ja vanhemmat pohtivat yhdessä nuoruutta
Kallio: Kasvamme yhdessä – nuoret ja vanhemmat pohtivat yhdessä nuoruuttaKallio: Kasvamme yhdessä – nuoret ja vanhemmat pohtivat yhdessä nuoruutta
Kallio: Kasvamme yhdessä – nuoret ja vanhemmat pohtivat yhdessä nuoruutta
 
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Lastensuojelun Keskusliitto
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto (20)

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
 
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
 

Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus

 • 1. Vanhemmuusvalmennus 5.6.2018 Lasten suojelun kesäpäivät, Porvoo Tellervo Uljas, PhD Student, Vanhemmuusvalmennuksen kouluttaja ja suunnittelija
 • 3. ● Osana LAPE-hanketta Porvoon ketteränä kokeiluna kehitetty ennalta ehkäisevä vanhemmuuden tuen malli perhekeskuksiin ja neuvoloihin puoli- ja kaksivuotisryhmäneuvoloiden yhteyteen. ● Työntekijöille: valmis työkalu ja ohjaajan materiaali vanhemmuusvalmennusten ohjaamiseen. ● Vanhemmille: tutkimustietoon pohjautuva, asiantuntijoiden laatima vanhemmuutta tukeva materiaali ja mahdollisuus vertaistukeen ja verkostoitumiseen. Vanhemmuusvalmennus (Vava) – Tietoa ja vertaistukea vanhemmille –
 • 4. Miksi puoli- ja kaksivuotisryhmäneuvolassa? Valmennus kaikkien vanhempien saatavilla. (Neuvolapalvelut tavoittavat 99,6 % perheistä.) Ryhmämuoto mahdollistaa vertaistuen ja tukiverkoston rakentumisen. (Yhteystietolomake valmennuksen lopuksi.) Tutkimusten ja asiantuntijoiden mukaan otolliset ajat vanhemmuuden tuelle puolen ja kahden ikävuoden kohdalla. Muut käynnit tärkeä säilyttää yksilökäynteinä. Väitöstutkimus: puolivuotiaiden vanhemmilla parisuhde & vanhemmuus eniten koetuksella. (Savio, 2017) Lapsen tahtoikä haastaa vanhempia uudella tavalla. Lyhyen ikäeron lisääntyminen lasten välillä kuormittaa perheitä ja lisää vanhempien uupumisriskiä. (Rotkirch, 2018, HS) Kummallekin vanhemmalle tarkoitettu tuki vahvistaa parin yhteisvanhemmuutta, joka on tutkitusti toimivan perhe-elämän perusta. Monitoimijaisuus laaja-alaistaa perheille tarjottua vanhemmuuden tukea.
 • 5. Perheiden tilanne Puolet vanhemmista huolissaan omasta vanhemmuudestaan ja joka kolmas kokee vanhemmuustaitonsa riittämättömiksi. (THL, 2017) Parisuhdeongelmat sekä työn ja perheen yhteensovittaminen kuormittavat perheitä. (Avioliitoista 45 % päättyi eroon, Tilastokeskus, 2016. Suomalaisesta työelämästä tehdyn selvityksen mukaan 28–37-vuotiaista 40 % kokee hankaluutta työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa, Aula Research, 2017.) Turvaverkot ovat kaventuneet yksilökeskeisessä ajassa ja vanhemmat jäävät ongelmiensa kanssa monesti yksin. (Joka viides suomalainen kärsii yksinäisyydestä, HelsinkiMissio.) Tukitoimet tavoittavat vanhemmat usein vasta, kun tilanne on kärjistynyt. Tarjolla ei ole riittävästi ehkäisevää tukea. (THL:n Voimavaralomakkeet vanhemmille sekä lasten Kouluterveyskyselyt, mutta ammattilaisilla ei usein työarjessaan konkreettista keinoa tarjota jatkotukea perheen ongelmiin.)
 • 6. Porvoon ketterä kokeilu Kevät 2017 ● 7 pilottivalmennusta vanhemmille. ● Kyselyssä vastauksia 53 kpl (28 äitiä, 17 isää ja 8 työntekijää) ● Vanhemmuusvalmennusta on kehitetty LAPE-parisuhdetyöpajan ammattilaisten sekä THL:n asiantuntijoiden kanssa. ● Lisäksi palautetta on kerätty Porvoon neuvolan kehitystiimiltä ja lapsiperheneuvostolta.
 • 7. Vanhemmuus- valmennuksen tavoitteet Vanhempien ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen tiedon ja vertaistuen kautta. Voimavarojen lisääminen. Itsemyötätunnon vahvistaminen. Uupumuksen vähentäminen. Yhteisvanhemmuuden tukeminen. Tukiverkoston laajentaminen.
 • 8. Vanhemmuus- valmennuksen teoriapohja Kiintymyssuhdeteoria taustateoriana. Vanhempien voimavarojen ja perheen hyvinvoinnin välinen yhteys. Vanhemman persoonalliset voimavarat (itsetuntemus & koulutus) Perheen sisäiset voimavarat (parisuhde & perheen sisäiset suhteet) Perheen ulkoiset voimavarat (turvaverkosto & lapsiperhepalvelut) Itsemyötätunto yksilön hyvinvoinnin lisääjänä sekä stressin, ahdistuksen ja masennuksen torjujana. Yhteisvanhemmuus toimivan perheen perustana. Vertaistuen merkitys haastavissa elämäntilanteissa selviytymisessä.
 • 9. Valmennusten sisällöt Puolivuotiaiden vanhempien valmennus Oma jaksaminen (lapsen tuoma muutos, elämänhallinta & itsemyötätunto sekä lapsen ja vanhemman temperamenttien yhteensopivuus) Lapsuuden mallit (kiintymys- ja kasvatusmallit) Parisuhde (lapsi haastaa parisuhteen, yhteisvanhemmuus, identiteettikriisi erojen taustalla ja parisuhteen kehitysvaiheet) Kaksivuotiaiden vanhempien valmennus Tahtoikä (lapsen itsenäistyminen ja sen tukeminen) Vanhemmuuden haastavat tunteet (tunteiden merkitys ja säätely, itsemyötätunto) Toimivan perheen vuorovaikutus (lapsen yksilöllisyyden huomioiminen, positiivinen vanhemmuus, yhteisvanhemmuus, kasvatustavat, vuorovaikutustaidot ja riittävän hyvä vanhemmuus) Lisäksi molemmissa: nimettömät tarinat, vinkkejä & kotitehtävät
 • 10. Puolivuotiaiden vanhempien valmennuksen tulokset Arviot asteikolla 1–5, jossa 1= ei lainkaan, 5= erittäin paljon. ● Valmennuksen hyöty 3,8 ● Vanhempien nimettömät tarinat 4,0 ● Kiintymysmallit 4,0 ● Parisuhde 4,3 ● Keskustelun ja vertaistuen merkitys 4,4 ● Suosittelee tuttavilleen 4,2 ”Ihana huomata, ettei ole yksin ajatustensa ja tunteidensa kanssa.” – Äiti – ”Parasta olivat uudet ajatukset ja muiden kokemukset vanhemmuudesta.” – Isä–
 • 11. Kaksivuotiaiden vanhempien valmennuksen tulokset Arviot asteikolla 1–5, jossa 1= ei lainkaan, 5= erittäin paljon. ● Valmennuksen hyöty 4,4 ● Vanhempien nimettömät tarinat 4,2 ● Tahtoikä 4,3 ● Vanhemmuuden haastavat tunteet 4,5 ● Toimivan perheen vuorovaikutus 4,6 ● Keskustelun ja vertaistuen merkitys 4,5 ● Suosittelee tuttavilleen 4,4 ”Uhmaiän ja tunteiden käsittely, vertaistuki ja uudet näkökulmat.” – Äiti – ”Maanläheinen ja konkreettinen valmennus – huippu!” – Äiti –
 • 12. Vanhempien toiveet ● Neuvoloilta lisää tukea omaan jaksamiseen, parisuhteeseen, tunteiden hallintaan, työn & perheen yhteen sovittamiseen sekä perheen vuorovaikutustaitoihin. ”Ehdottomasti lisää tällaisia.” – Äiti – ”Parasta oli saada vinkkejä ja keskustella avoimesti.” – Isä – ”Joka vuosi valmennus.” – Äiti –
 • 13. Pilottiohjaajakoulutukset Syksy 2017, tammikuu 2018 ● 7 pilottiohjaajakoulutusta, joista viisi THL:llä, yksi Sipoossa ja yksi Lohjalla. ● Koulutuksissa yhteensä 80 neuvolan/perhekeskuksen työntekijää. ● Keväällä/kesällä 2018 valmennusmateriaalin ja koulutuksen kehittäminen kerätyn palautteen pohjalta.
 • 14. Pilottiohjaajakoulutusten palaute puolivuotiaiden vanhempien valmennuksesta Arviot asteikolla 1–5, jossa 1= ei lainkaan ja 5= erittäin paljon. ● Hyödyllisyys oman työn kannalta 4,1 ● Merkityksellisyys vanhemmille 4,4 ● Teorian tärkeys 4,3 ● Nimettömien tarinoiden merkitys 4,5 ● Kirjoitustehtävien kiinnostavuus 3,8 ● Keskustelun ja vertaistuen tärkeys 4,6 ● Koulutuksen toimivuus 3,9 ● Suosittelee koulutusta kollegoille 4,2 ● Voisi ohjata valmennusta työssään 4,2
 • 15. Pilottiohjaajakoulutusten palaute kaksivuotiaiden vanhempien valmennuksesta Arviot asteikolla 1–5, jossa 1= ei lainkaan ja 5= erittäin paljon. ● Hyödyllisyys oman työn kannalta 4,1 ● Merkityksellisyys vanhemmille 4,5 ● Teorian tärkeys 4,4 ● Nimettömien tarinoiden merkitys 4,5 ● Kirjoitustehtävien kiinnostavuus 3,5 ● Keskustelun ja vertaistuen tärkeys 4,6 ● Koulutuksen toimivuus 4,1 ● Suosittelee koulutusta kollegoille 4,3 ● Voisi ohjata valmennusta työssään 4,0
 • 16. Ohjaajakoulutettavien kokemuksia ”Hyvä runko ja tarinat.” ”Kokonaisuus rakennettu hyvin. Kysymykset ja teemat etenevät kokemuksesta ja tunnistamisesta vaihtoehtojen löytämiseen.” ”Selvä sturktuuri. Nimettömät kertomukset sai ajatukset liikkeelle. Omat pienet harjoitukset myös hyviä.” ”Parasta nimettömät tarinat, teoriaosat keskeisiä ja tärkeitä.”
 • 17. Vanhemmuusvalmennus – ryhmäneuvoloissa sekä päiväkodin ja koulun vanhempainilloissa – 1/2 v 2v 3v 6v 1lk 5lk 7lk 8lk II aste 1lk II aste 3lk Kuvio: Vava, Tellervo Uljas * Vanhemmuusvalmennukselle perheen hyvinvointia tukeva jatkoryhmä (3 krt) kunkin ikävaiheen tueksi. * Päiväkodeissa ja kouluissa lisäksi oma ryhmävalmennuksensa lapsille ja nuorille.
 • 18. Vanhemmuus- valmennuksen edut Tieto ja vertaistuki kaikkien vanhempien saatavilla, ei vain aktiivisten perheiden. Tukea haastavassa elämänvaiheessa omaan jaksamiseen, pikkulapsiperheen arjen haasteisiin sekä parisuhde- ja kasvatuskysymyksiin. Lisää ymmärrystä lapsen psyykkisestä kehityksestä, omasta kasvusta vanhempana sekä parisuhteen ja perheen vuorovaikutustaidoista. Tukea yhteisvanhemmuuteen ja positiiviseen vanhemmuuteen. Tukiverkko, johon perhe voi nojata lapsen muuttuvissa kehitysvaiheissa ja mahdollisissa kriisikohdissa. (yhteystietolomake) Tavoitetaan riskiryhmiin kuuluvat perheet ja tarjotaan ajoissa jatkotukea. (tuen tarpeen kyselylomake) Vahvistaa monitoimijaista yhteistyötä (työparina esim. järjestön tai seurakunnan edustaja) ja yhdistää perhekeskusmallin mukaisesti kuntien ja järjestöjen jo olemassa olevat palvelut yhdeksi jatkumoksi ja kokonaisuudeksi. Laajetessaan tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen ja koulun puolelle, luodaan ainutlaatuinen vanhemmuuden tuen malli Suomen lapsiperheille.
 • 19. Vertaisryhmän jatkotapaamiset Perhekeskusten avoimissa kohtaamispaikoissa tai sovittujen aktiviteettien ja harrastusten parissa. Perheet tapaavat keskenään. Käytössä nettimateriaali keskustelun tueksi. Ensimmäinen tapaamisaika ja teema sovitaan vanhemmuusvalmennuksessa/Vavan jatkoryhmässä. Kullakin tapaamisella (1,5 h) valmiiksi mietitty teema ja kysymykset, josta vanhemmat saavat keskustella. Vertaisryhmätoiminnan lähtökohtana vanhempien ja perheen voimavarojen vahvistaminen.
 • 20. Vanhemmuusvalmennus, yksilökäynnit TERVETULOA Perhekeskus Neuvola Järjestöjen ja seurakuntien ryhmämuotoinen, yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki Kuvio: Vava, Tellervo Uljas Vanhemmuusvalmennuksen jatkoryhmä (3 krt) LAPEn ketterät kokeilut ITLAn Kasvun tuki- menetelmät Avoin kohtaamispaikka Kunnan perhepalvelut Perheneuvolan palvelut Lastensuojelu
 • 21. Vanhemmuusvalmennuksen tutkimus- ja kehittämishanke Keväällä/kesällä 2018 käynnistyy vanhemmuusvalmennuksen vaikuttavuustutkimus yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Tutkimus selvittää vanhemmuusvalmennuksen vaikutusta vanhempien hyvinvointiin: itsemyötätuntoon (SELF-CO), vanhemmuuden uupumukseen (PBI), yhteisvanhemmuuteen (CRS) & vertaistukeen (F-SozU K-14). Tutkimuksessa selvitetään vanhempien hyvinvoinnin lähtötaso sekä vanhemmuusvalmennuksen lyhyt- ja pitkäkestoinen vaikutus. Lisäksi tutkitaan vanhemmuusvalmennusten käytännön toteutusta työntekijöiden näkökulmasta kuntien neuvoloissa ja perhekeskuksissa. Valmennusta kehitetään tutkimusnäytön pohjalta ja tutkimus- sekä kehittämistyö laajennetaan mahdollisesti tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen ja koulun piiriin.
 • 22. Tavoite Tutkimusnäytön saaminen vanhemmuusvalmennuksen vaikuttavuudesta vanhempien hyvinvointiin ja valtakunnallisen vanhemmuuden tuen mallin luominen tavoittamaan tulevaisuudessa kaikki kyseisten ikäluokkien lapsiperheet.
 • 23. ”Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin.”
 • 24. Lopuksi Iloa ja yhteisöllisyyttä, tietoa ja vertaistukea. Turvaverkko, joka kantaa myös silloin, kun on vaikeaa. Vava – Toistemme tukena. – Vanhemmuusvalmennus