SlideShare a Scribd company logo
Lastensuojelun Keskusliitto
Armfeltintie 1, 00150 Helsinki
Puh. (09) 329 6011
toimisto@lskl.fi | www.lskl.fi
Lapsivaikutusten arviointi
Mistä kaikesta siinä on kyse?
Ira Custódio, 9.10.2019
Tervetuloa <3
www.lskl.fi
Iltapäivän kysymykset eli ohjelma
- Suunnilleen puolessa välissä pidetään vartin tauko ja viimeistään klo 15 lopetetaan.
- Mitä LSKL:n vaikuttamistyössä olisi hyvä huomioida, post it -laput.
• Verryttely: millaisia vaikutuksia päätöksillä on lapsiin? Millaiset päätökset vaikuttavat lapsiin?
• Mistä lapsivaikutusten arvioinnissa on kyse? Millainen prosessi se on?
• Miksei homma toimi? Kenen pitäisi tehdä jotain?
• Miten eteenpäin? Mistä löydän lisäinfoa erilaisiin tarpeisiin?
• Lopuksi: löytyikö vastauksia?
Verryttely
1. Valitkaa ryhmässä toinen aiheista.
2. Pohtikaa ensin kukin itseksenne, millaisia vaikutuksia muutoksella voi olla
lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Jokainen kirjaa
ajatuksensa lapuille (1 ajatus / lappu).
3. Käykää sitten yhdessä läpi, millaisia vaikutuksia tunnistitte. Kootkaa laput
teemoittain yhteen. Keksittekö yhdessä lisää näkökulmia?
www.lskl.fi
Lapsiin vaikuttavat esimerkiksi:
• Vammaisten lasten palvelut
• Muutokset aamu ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä
• Kevyen liikenteen väylät ja julkinen liikenne
• Katu- ja puistosuunnitelmat
• Palveluverkkolinjaukset
• Työntekijämitoitukset
• Lastensuojelun toteutus
• Yleiskaava
• Varhaiskasvatusoikeuden laajuus
• Päivystysratkaisut
Mistä lapsivaikutusten arvioinnissa on kyse?
Lapsivaikutusten
arviointi on päätösten ja
toimenpiteiden yhteydessä tehtävää
lapsiin kohdistuvien vaikutusten
ennakointia ja seurantaa.
www.lskl.fi
Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa
harkitsemaan kaikessa lasta tai lapsia
koskevassa päätöksenteossa ensisijaisesti
lapsen edun (LOS 3 artikla).
→ lapsen edun arviointi
→ lapsivaikutusten arviointi
Hyvä hallinto / avoin hallinto
Tiedolla johtaminen
Demokraattinen päätöksenteko
Vaikutusten ennakkoarviointi Päätösten valmistelu
www.lskl.fi
Ennakkoarvioinnin perhe
Ennakkoarviointi
(EVA)
Ihmisvaikutusten
arviointi (IVA)
Sukupuolivaikutusten
arviointi
LAPSIVAIKUTUSTEN
ARVIOINTI
Ympäristövaikutusten
arviointi
Yritysvaikutusten
arviointi
Budjettivaikutusten
arviointi
Miten päätös vaikuttaa lasten hyvinvointiin ja oikeuksien
toteutumiseen?
Mitkä ovat ennakoidut vaikutukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?
Mitä ristiriitaisia tai kilpailevia näkökulmia asiaan liittyy?
Onko ehdotuksella haitallisia seurauksia jollekin lapsiryhmälle?
Millaiseen tietoon ehdotus perustuu? Mitä ei tiedetä?
(Mikä ratkaisuvaihtoehto on kokonaisuutena lasten kannalta paras?)
www.lskl.fi
Miksi lapsivaikutusten arviointi?
Jotta lapsen oikeuksia ei loukattaisi – tahattomastikaan.
Jotta tunnistetaan hyödyt, haitat ja ristiriidat.
Jotta yksittäisten tavoitteiden lisäksi nähdään kokonaisuus.
Jotta päätöksenteko olisi johdonmukaista.
Jotta voidaan sovittaa erilaisia näkökulmia yhteen.
Jotta resurssit käytetään oikeudenmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
Jotta osataan suunnitella päätöksen toimeenpano mahdollisimman hyvin.
www.lskl.fi
Lapsivaikutusten arviointi kannattaa tehdä erityisesti
silloin, kun:
❑ Asia koskee isoa joukkoa lapsia (esim. kaikki kunnan lapset, kaikki asuinalueen lapset,
kaikki tietyn koulun oppilaat).
❑ Asia koskee haavoittavassa asemassa olevia lapsia.
❑ Asia on uusi, eikä valmiita malleja ole.
❑ Päätös on vaikea tai mahdoton perua tai korjata.
❑ Asia on kiistanalainen ja sen ratkaisemisessa joudutaan punnitsemaan erilaisia
arvoja.
❑ Päätöksen vaikutukset ovat pysyviä tai pitkäkestoisia.
❑ Asia on osa laajempaa vaikutusketjua tai kun asialla on yhteisvaikutuksia muun
valmisteilla olevan päätöksen kanssa.
www.lskl.fi
Nykytila (poimintoja Itlan selvityksestä)
• Valtiolla
• Lapsivaikutuksia ei hallituksen
esityksissä arvioida systemaattisesti.
Budjettipäätösten lapsivaikutuksia ei
arvioida käytännössä lainkaan.
• Kattavimmin vaikutuksia on arvioitu
esityksissä, jotka vaikuttavat suoraan
ja suureen joukkoon lapsia tai nuoria.
Perheiden kautta välittyviä vaikutuksia
on tunnistettu heikosti. Vaikutusten
arviointi heijastelee pääasiassa
esityksen sisältöä ja tavoitetta sekä
osaltaan laajentaa esityksen
perusteluja.
• Kunnissa
• Kiinnostus lapsivaikutusten arviointiin
lisääntynyt, mutta arviointi on
satunnaista, ei systemaattista.
• Epätietoisuutta lapsen oikeuksien
sopimuksen sisällöstä ja merkityksestä.
• Arviointi koetaan usein raskaaksi ja
vaikeaksi.
• Edelläkävijäkuntien esimerkit tärkeitä.
Millainen prosessi lapsivaikutusten arviointi on?
www.lskl.fi
Lapsivaikutusten arvioinnin prosessi
1. Tarpeen tunnistaminen: tämä asia on lasten kannalta tärkeä.
2. Taustan ja tavoitteiden kuvailu: mihin pyritään ja miksi.
3. Tiedon keruu / kokoaminen: mitä näkökulmia asiaan liittyy.
4. Analyysi ja ratkaisuvaihtoehtojen vertailu: mitkä ovat eri vaihtoehtojen
hyvät ja huonot puolet lapsen oikeuksien näkökulmasta?
5. Yhteenveto (+ mahdollisesti etenemissuositus).
6. Arvioinnin julkistaminen.
7. Päätöksenteko.
8. Toteutuneiden vaikutusten seuranta.
www.lskl.fi
Esimerkki Jyväskylästä
Kuka vastaa? Kuka kirjoittaa?
Millainen tuotos?
Mistä tietää, että kaikki olennaiset näkökulmat on huomioitu?
Mistä otetaan näkökulmat vertailuun?
Miten paljon aikaa
arviointiin kuluu?
www.lskl.fi
Tehtyjä arviointeja
Muutama
esimerkki, joista
prosessi avattu
lyhyesti.
Useampi esimerkki
Jyväskylästä.
Pilotin seuranta-arviointi +
vakinaistamiseen liittyvä vaikutusten
arviointi.
”Miten sitä lapsivaikutusten
arviointia ihan konkreettisesti
tehdään?”
www.lskl.fi
Lapsivaikutusten arviointi on eri asia kuin…
• Lasten mielipiteiden selvittäminen
• Lasten näkemysten selvittäminen on osa lapsivaikutusten arviointia (samalla tavalla kuin
lapsen näkemysten selvittäminen on osa lapsen edun harkintaa).
• Vaikuttavuuden arviointi
• Lapsivaikutusten arvioinnissa on kyse kokonaisvaikutuksista. Vaikuttavuuden arvioinnissa
ollaan yleensä kiinnostuneita siitä, mikä vaikuttaa mihin, miten ja millä edellytyksillä.
• HUOM! Lapsivaikutusten arviointi ei myöskään poista politiikasta arvovalintoja.
Miksei homma toimi? Ongelmia ja ratkaisuja.
www.lskl.fi
Esteitä ylitettäväksi
• Valmistelun aikataulut ovat usein tiukat.
• Päätökset tehdään usein etukäteen, arvioinnit vasta sitten.
• Seuranta ja jälkiarviointi on vähäistä tai puuttuu.
• Fokus usein vaikutuksissa talouteen.
• Ihmisvaikutusten arviointi vaatii monialaista osaamista → yhteistyötä. Rakenteet
yhteistyölle ovat ohuet tai puuttuvat.
• Valtio ei resursoi kehittämistyöhön; järjestöjen resurssit ja mandaatti eivät yksin riitä.
• Aiheeseen liittyvässä vaikuttamistyössä ei aina tunneta tai edes tunnisteta eri
kohderyhmiä; viesti on usein kaikille sama.
• Koulutuksissa keskitytään usein yksilöiden, ei organisaatioiden osaamisen lisäämiseen.
www.lskl.fi
Mitä voi edellisen sivun ongelmien ratkaisemiseksi
tehdä valtio, kunnat, puolueet, järjestöt, kansalaiset?
VALTIO
- Sekä yksilöiden että kokonaisten ministeriöiden osaamisen vahvistaminen (ihmisvaikutusten arviointi; lapsen oikeudet
ja keskeiset lasten hyvinvointiin liittyvät näkökulmat; lasten kuulemiseen liittyvät menetelmät)
- Ministeriöiden välisen yhteistyön rakentaminen (ennakkoarviointien tekemistä varten).
- Resursointi kehittämistyöhön. Olisiko jokin STM:n tasa-arvoyksikköä vastaava toimija hyvä ratkaisu?
KUNNAT
- Sekä yksilöiden että hallinnonalojen osaamisen vahvistaminen (ihmisvaikutusten arviointi; lapsen oikeudet ja keskeiset
lasten hyvinvointiin liittyvät näkökulmat; lasten kuulemiseen liittyvät menetelmät).
- Kuntakohtaiset linjaukset, ohjeistukset ja eri toimijoiden tarpeiden mukaiset koulutukset.
PUOLUEET
- Sonja: vaikutusten arviointi jo puolueohjelmien tekovaiheessa.
- Päätöksenteon toimintakulttuuri (valmistelun aikataulut; ei keinojen lukkoon lyömistä liian aikaisessa vaiheessa)
JÄRJESTÖT
- Vaikuttamis- ja tiedottamistyö eri kohderyhmille; kehittäminen; sparraaminen; kouluttaminen.
- Mitä LSKL voi tehdä, mitä meidän kannattaisi tehdä → työpaja 1.11.
Miten eteenpäin? Mistä löydän lisäinfoa erilaisiin
tarpeisiin?
www.lskl.fi
Kevyitä ja helposti vilkaistavia, ensitieto
www.lskl.fi
Enemmän lukuaikaa vaativia
Sirpa Taskinen (2006).
Perusasiat: miksi
(lapsi)vaikutuksia
arvioidaan; millaisesta
arvioinnista on kyse;
prosessin vaiheet.
THL (2018). Painopiste prosessissa, erityisesti
lasten kuulemisessa. Sisältää kuvauksen
vaikutusten arvioinnin lakitaustasta; lisäksi
erinomainen listaus edistävistä ja estävistä
tekijöistä.
www.lskl.fi
Enemmän lukuaikaa vaativia [2]
Kuntaliitto (2011).
Ennakkoarviointi (ei
vain LAVA)
kunnassa. Miksi
tehdään; millainen
prosessi.
STM (2016).
Ihmisvaikutusten
arviointi säädöstyössä.
Lapsinäkökulma
mukana. Hyvä pätkä
vaikutusten
merkittävyyden
harkinnasta.
www.lskl.fi
Syventäviä tai täydentäviä näkökulmia
Helsingin yliopisto
(2019). Määrällistä ja
laadullista arviointia
hallituksen esityksistä.
Kymmenen suositusta
(yleisiä sekä
menetelmiin ja
esitystapaan liittyviä).
Itla (2019). Katsaus 2000-luvun kehittämistyöhön
sekä valtion ja kuntien nykytilaan ja esimerkkeihin.
Viisi politiikkasuositusta.
www.lskl.fi
Tehtyjä arviointeja
Muutama
esimerkki, joista
prosessi avattu
lyhyesti.
Useampi esimerkki
Jyväskylästä.
Pilotin seuranta-arviointi +
vakinaistamiseen liittyvä vaikutusten
arviointi.
www.lskl.fi
Omia jäsennyksiä ja muita tuotoksia
• Lapsivaikutusten arviointi – hyvistä aikeista toiminnaksi. Puheenvuoro.
• Ohjeita ja näkökulmia päätösten lapsivaikutusten ennakkoarviointiin
kunnan päätöksenteossa. Prosessin vaiheita avattu A3:n verran. Sisältö
tuotettu yhdessä kuntatoimijoiden kanssa.
• Koulutusmateriaali lapsivaikutusten arvioinnista. Diasarja jota voi
hyödyntää omien esitysten tai tekstien valmistelussa.
• Taltiointi luottamushenkilöille järjestetystä koulutuksesta 1.11.2018
(kesto 90min, alkaa kohdasta 20:30).
Ihanata loppuviikkoa <3

More Related Content

Similar to Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?

KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014 KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
Kuuloavain.fi
 
Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018
Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018
Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018
Matti Rimpelä
 
Lapsivaikutusten arviointi - esimerkkinä sote-uudistus
Lapsivaikutusten arviointi - esimerkkinä sote-uudistusLapsivaikutusten arviointi - esimerkkinä sote-uudistus
Lapsivaikutusten arviointi - esimerkkinä sote-uudistus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksia
Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiaLapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksia
Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksia
THL
 
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Matti Rimpelä
 
Lapsivaikutusten arviointi toimintakulttuuriksi - millaisin askelin?
Lapsivaikutusten arviointi toimintakulttuuriksi - millaisin askelin?Lapsivaikutusten arviointi toimintakulttuuriksi - millaisin askelin?
Lapsivaikutusten arviointi toimintakulttuuriksi - millaisin askelin?
Suomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Lastensuojelun ja lasten ja nuorten eriarvoisuuden ehkäisyn tutkimus- ja kehi...
Lastensuojelun ja lasten ja nuorten eriarvoisuuden ehkäisyn tutkimus- ja kehi...Lastensuojelun ja lasten ja nuorten eriarvoisuuden ehkäisyn tutkimus- ja kehi...
Lastensuojelun ja lasten ja nuorten eriarvoisuuden ehkäisyn tutkimus- ja kehi...
THL
 
Timo hamalainen paneeli
Timo hamalainen  paneeliTimo hamalainen  paneeli
Timo hamalainen paneeli
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Oppimisen ja vähän opetuksenkin organisointia
Oppimisen ja vähän opetuksenkin organisointiaOppimisen ja vähän opetuksenkin organisointia
Oppimisen ja vähän opetuksenkin organisointia
Hannu Linturi
 
Monitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointiMonitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointi
THL
 
Lastensuojelun monitoimijainen perhetyö perhekuntoutus
Lastensuojelun monitoimijainen perhetyö perhekuntoutusLastensuojelun monitoimijainen perhetyö perhekuntoutus
Lastensuojelun monitoimijainen perhetyö perhekuntoutus
THL
 
Yhteinen kieli kokeiluille ja arvioinneille
Yhteinen kieli kokeiluille ja arvioinneilleYhteinen kieli kokeiluille ja arvioinneille
Yhteinen kieli kokeiluille ja arvioinneille
Kokeileva Suomi
 
Annukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointi
Annukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointiAnnukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointi
Annukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointi
Kokeileva Suomi
 
Kevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -koosteKevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -kooste
Business Arena Oy
 
Uusi-Seelanti ja Childrens’ Action Plan
Uusi-Seelanti ja Childrens’ Action PlanUusi-Seelanti ja Childrens’ Action Plan
Uusi-Seelanti ja Childrens’ Action Plan
Sitra / Hyvinvointi
 
Uusi-Seelanti ja Childrens action plan
Uusi-Seelanti ja Childrens action planUusi-Seelanti ja Childrens action plan
Uusi-Seelanti ja Childrens action plan
Sitra / Hyvinvointi
 
2014 09-04 childrens-action_plan_weckroth
2014 09-04 childrens-action_plan_weckroth2014 09-04 childrens-action_plan_weckroth
2014 09-04 childrens-action_plan_weckroth
Sitra / Hyvinvointi
 
Agenda 2030 Suomessa - alustavia tuloksia Avain2030-hankkeesta
Agenda 2030 Suomessa - alustavia tuloksia Avain2030-hankkeesta Agenda 2030 Suomessa - alustavia tuloksia Avain2030-hankkeesta
Agenda 2030 Suomessa - alustavia tuloksia Avain2030-hankkeesta
Jari Lyytimäki
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi KiilakoskiLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
Suomen UNICEF - UNICEF Finland
 

Similar to Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse? (20)

KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014 KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
 
Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018
Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018
Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018
 
Lapsivaikutusten arviointi - esimerkkinä sote-uudistus
Lapsivaikutusten arviointi - esimerkkinä sote-uudistusLapsivaikutusten arviointi - esimerkkinä sote-uudistus
Lapsivaikutusten arviointi - esimerkkinä sote-uudistus
 
Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksia
Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiaLapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksia
Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksia
 
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
 
Lapsivaikutusten arviointi toimintakulttuuriksi - millaisin askelin?
Lapsivaikutusten arviointi toimintakulttuuriksi - millaisin askelin?Lapsivaikutusten arviointi toimintakulttuuriksi - millaisin askelin?
Lapsivaikutusten arviointi toimintakulttuuriksi - millaisin askelin?
 
Lastensuojelun ja lasten ja nuorten eriarvoisuuden ehkäisyn tutkimus- ja kehi...
Lastensuojelun ja lasten ja nuorten eriarvoisuuden ehkäisyn tutkimus- ja kehi...Lastensuojelun ja lasten ja nuorten eriarvoisuuden ehkäisyn tutkimus- ja kehi...
Lastensuojelun ja lasten ja nuorten eriarvoisuuden ehkäisyn tutkimus- ja kehi...
 
Timo hamalainen paneeli
Timo hamalainen  paneeliTimo hamalainen  paneeli
Timo hamalainen paneeli
 
Oppimisen ja vähän opetuksenkin organisointia
Oppimisen ja vähän opetuksenkin organisointiaOppimisen ja vähän opetuksenkin organisointia
Oppimisen ja vähän opetuksenkin organisointia
 
Arvioinnista
ArvioinnistaArvioinnista
Arvioinnista
 
Monitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointiMonitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointi
 
Lastensuojelun monitoimijainen perhetyö perhekuntoutus
Lastensuojelun monitoimijainen perhetyö perhekuntoutusLastensuojelun monitoimijainen perhetyö perhekuntoutus
Lastensuojelun monitoimijainen perhetyö perhekuntoutus
 
Yhteinen kieli kokeiluille ja arvioinneille
Yhteinen kieli kokeiluille ja arvioinneilleYhteinen kieli kokeiluille ja arvioinneille
Yhteinen kieli kokeiluille ja arvioinneille
 
Annukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointi
Annukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointiAnnukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointi
Annukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointi
 
Kevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -koosteKevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -kooste
 
Uusi-Seelanti ja Childrens’ Action Plan
Uusi-Seelanti ja Childrens’ Action PlanUusi-Seelanti ja Childrens’ Action Plan
Uusi-Seelanti ja Childrens’ Action Plan
 
Uusi-Seelanti ja Childrens action plan
Uusi-Seelanti ja Childrens action planUusi-Seelanti ja Childrens action plan
Uusi-Seelanti ja Childrens action plan
 
2014 09-04 childrens-action_plan_weckroth
2014 09-04 childrens-action_plan_weckroth2014 09-04 childrens-action_plan_weckroth
2014 09-04 childrens-action_plan_weckroth
 
Agenda 2030 Suomessa - alustavia tuloksia Avain2030-hankkeesta
Agenda 2030 Suomessa - alustavia tuloksia Avain2030-hankkeesta Agenda 2030 Suomessa - alustavia tuloksia Avain2030-hankkeesta
Agenda 2030 Suomessa - alustavia tuloksia Avain2030-hankkeesta
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi KiilakoskiLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Lastensuojelun Keskusliitto
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto (20)

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
 
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
 
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
 

Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?

 • 1. Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi | www.lskl.fi Lapsivaikutusten arviointi Mistä kaikesta siinä on kyse? Ira Custódio, 9.10.2019
 • 3. www.lskl.fi Iltapäivän kysymykset eli ohjelma - Suunnilleen puolessa välissä pidetään vartin tauko ja viimeistään klo 15 lopetetaan. - Mitä LSKL:n vaikuttamistyössä olisi hyvä huomioida, post it -laput. • Verryttely: millaisia vaikutuksia päätöksillä on lapsiin? Millaiset päätökset vaikuttavat lapsiin? • Mistä lapsivaikutusten arvioinnissa on kyse? Millainen prosessi se on? • Miksei homma toimi? Kenen pitäisi tehdä jotain? • Miten eteenpäin? Mistä löydän lisäinfoa erilaisiin tarpeisiin? • Lopuksi: löytyikö vastauksia?
 • 5. 1. Valitkaa ryhmässä toinen aiheista. 2. Pohtikaa ensin kukin itseksenne, millaisia vaikutuksia muutoksella voi olla lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Jokainen kirjaa ajatuksensa lapuille (1 ajatus / lappu). 3. Käykää sitten yhdessä läpi, millaisia vaikutuksia tunnistitte. Kootkaa laput teemoittain yhteen. Keksittekö yhdessä lisää näkökulmia?
 • 6. www.lskl.fi Lapsiin vaikuttavat esimerkiksi: • Vammaisten lasten palvelut • Muutokset aamu ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä • Kevyen liikenteen väylät ja julkinen liikenne • Katu- ja puistosuunnitelmat • Palveluverkkolinjaukset • Työntekijämitoitukset • Lastensuojelun toteutus • Yleiskaava • Varhaiskasvatusoikeuden laajuus • Päivystysratkaisut
 • 8. Lapsivaikutusten arviointi on päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja seurantaa.
 • 9. www.lskl.fi Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa harkitsemaan kaikessa lasta tai lapsia koskevassa päätöksenteossa ensisijaisesti lapsen edun (LOS 3 artikla). → lapsen edun arviointi → lapsivaikutusten arviointi Hyvä hallinto / avoin hallinto Tiedolla johtaminen Demokraattinen päätöksenteko Vaikutusten ennakkoarviointi Päätösten valmistelu
 • 11. Miten päätös vaikuttaa lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen? Mitkä ovat ennakoidut vaikutukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? Mitä ristiriitaisia tai kilpailevia näkökulmia asiaan liittyy? Onko ehdotuksella haitallisia seurauksia jollekin lapsiryhmälle? Millaiseen tietoon ehdotus perustuu? Mitä ei tiedetä? (Mikä ratkaisuvaihtoehto on kokonaisuutena lasten kannalta paras?)
 • 12. www.lskl.fi Miksi lapsivaikutusten arviointi? Jotta lapsen oikeuksia ei loukattaisi – tahattomastikaan. Jotta tunnistetaan hyödyt, haitat ja ristiriidat. Jotta yksittäisten tavoitteiden lisäksi nähdään kokonaisuus. Jotta päätöksenteko olisi johdonmukaista. Jotta voidaan sovittaa erilaisia näkökulmia yhteen. Jotta resurssit käytetään oikeudenmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Jotta osataan suunnitella päätöksen toimeenpano mahdollisimman hyvin.
 • 13. www.lskl.fi Lapsivaikutusten arviointi kannattaa tehdä erityisesti silloin, kun: ❑ Asia koskee isoa joukkoa lapsia (esim. kaikki kunnan lapset, kaikki asuinalueen lapset, kaikki tietyn koulun oppilaat). ❑ Asia koskee haavoittavassa asemassa olevia lapsia. ❑ Asia on uusi, eikä valmiita malleja ole. ❑ Päätös on vaikea tai mahdoton perua tai korjata. ❑ Asia on kiistanalainen ja sen ratkaisemisessa joudutaan punnitsemaan erilaisia arvoja. ❑ Päätöksen vaikutukset ovat pysyviä tai pitkäkestoisia. ❑ Asia on osa laajempaa vaikutusketjua tai kun asialla on yhteisvaikutuksia muun valmisteilla olevan päätöksen kanssa.
 • 14. www.lskl.fi Nykytila (poimintoja Itlan selvityksestä) • Valtiolla • Lapsivaikutuksia ei hallituksen esityksissä arvioida systemaattisesti. Budjettipäätösten lapsivaikutuksia ei arvioida käytännössä lainkaan. • Kattavimmin vaikutuksia on arvioitu esityksissä, jotka vaikuttavat suoraan ja suureen joukkoon lapsia tai nuoria. Perheiden kautta välittyviä vaikutuksia on tunnistettu heikosti. Vaikutusten arviointi heijastelee pääasiassa esityksen sisältöä ja tavoitetta sekä osaltaan laajentaa esityksen perusteluja. • Kunnissa • Kiinnostus lapsivaikutusten arviointiin lisääntynyt, mutta arviointi on satunnaista, ei systemaattista. • Epätietoisuutta lapsen oikeuksien sopimuksen sisällöstä ja merkityksestä. • Arviointi koetaan usein raskaaksi ja vaikeaksi. • Edelläkävijäkuntien esimerkit tärkeitä.
 • 16. www.lskl.fi Lapsivaikutusten arvioinnin prosessi 1. Tarpeen tunnistaminen: tämä asia on lasten kannalta tärkeä. 2. Taustan ja tavoitteiden kuvailu: mihin pyritään ja miksi. 3. Tiedon keruu / kokoaminen: mitä näkökulmia asiaan liittyy. 4. Analyysi ja ratkaisuvaihtoehtojen vertailu: mitkä ovat eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet lapsen oikeuksien näkökulmasta? 5. Yhteenveto (+ mahdollisesti etenemissuositus). 6. Arvioinnin julkistaminen. 7. Päätöksenteko. 8. Toteutuneiden vaikutusten seuranta.
 • 17. www.lskl.fi Esimerkki Jyväskylästä Kuka vastaa? Kuka kirjoittaa? Millainen tuotos? Mistä tietää, että kaikki olennaiset näkökulmat on huomioitu? Mistä otetaan näkökulmat vertailuun? Miten paljon aikaa arviointiin kuluu?
 • 18. www.lskl.fi Tehtyjä arviointeja Muutama esimerkki, joista prosessi avattu lyhyesti. Useampi esimerkki Jyväskylästä. Pilotin seuranta-arviointi + vakinaistamiseen liittyvä vaikutusten arviointi.
 • 19. ”Miten sitä lapsivaikutusten arviointia ihan konkreettisesti tehdään?”
 • 20. www.lskl.fi Lapsivaikutusten arviointi on eri asia kuin… • Lasten mielipiteiden selvittäminen • Lasten näkemysten selvittäminen on osa lapsivaikutusten arviointia (samalla tavalla kuin lapsen näkemysten selvittäminen on osa lapsen edun harkintaa). • Vaikuttavuuden arviointi • Lapsivaikutusten arvioinnissa on kyse kokonaisvaikutuksista. Vaikuttavuuden arvioinnissa ollaan yleensä kiinnostuneita siitä, mikä vaikuttaa mihin, miten ja millä edellytyksillä. • HUOM! Lapsivaikutusten arviointi ei myöskään poista politiikasta arvovalintoja.
 • 21. Miksei homma toimi? Ongelmia ja ratkaisuja.
 • 22. www.lskl.fi Esteitä ylitettäväksi • Valmistelun aikataulut ovat usein tiukat. • Päätökset tehdään usein etukäteen, arvioinnit vasta sitten. • Seuranta ja jälkiarviointi on vähäistä tai puuttuu. • Fokus usein vaikutuksissa talouteen. • Ihmisvaikutusten arviointi vaatii monialaista osaamista → yhteistyötä. Rakenteet yhteistyölle ovat ohuet tai puuttuvat. • Valtio ei resursoi kehittämistyöhön; järjestöjen resurssit ja mandaatti eivät yksin riitä. • Aiheeseen liittyvässä vaikuttamistyössä ei aina tunneta tai edes tunnisteta eri kohderyhmiä; viesti on usein kaikille sama. • Koulutuksissa keskitytään usein yksilöiden, ei organisaatioiden osaamisen lisäämiseen.
 • 23. www.lskl.fi Mitä voi edellisen sivun ongelmien ratkaisemiseksi tehdä valtio, kunnat, puolueet, järjestöt, kansalaiset? VALTIO - Sekä yksilöiden että kokonaisten ministeriöiden osaamisen vahvistaminen (ihmisvaikutusten arviointi; lapsen oikeudet ja keskeiset lasten hyvinvointiin liittyvät näkökulmat; lasten kuulemiseen liittyvät menetelmät) - Ministeriöiden välisen yhteistyön rakentaminen (ennakkoarviointien tekemistä varten). - Resursointi kehittämistyöhön. Olisiko jokin STM:n tasa-arvoyksikköä vastaava toimija hyvä ratkaisu? KUNNAT - Sekä yksilöiden että hallinnonalojen osaamisen vahvistaminen (ihmisvaikutusten arviointi; lapsen oikeudet ja keskeiset lasten hyvinvointiin liittyvät näkökulmat; lasten kuulemiseen liittyvät menetelmät). - Kuntakohtaiset linjaukset, ohjeistukset ja eri toimijoiden tarpeiden mukaiset koulutukset. PUOLUEET - Sonja: vaikutusten arviointi jo puolueohjelmien tekovaiheessa. - Päätöksenteon toimintakulttuuri (valmistelun aikataulut; ei keinojen lukkoon lyömistä liian aikaisessa vaiheessa) JÄRJESTÖT - Vaikuttamis- ja tiedottamistyö eri kohderyhmille; kehittäminen; sparraaminen; kouluttaminen. - Mitä LSKL voi tehdä, mitä meidän kannattaisi tehdä → työpaja 1.11.
 • 24. Miten eteenpäin? Mistä löydän lisäinfoa erilaisiin tarpeisiin?
 • 25. www.lskl.fi Kevyitä ja helposti vilkaistavia, ensitieto
 • 26. www.lskl.fi Enemmän lukuaikaa vaativia Sirpa Taskinen (2006). Perusasiat: miksi (lapsi)vaikutuksia arvioidaan; millaisesta arvioinnista on kyse; prosessin vaiheet. THL (2018). Painopiste prosessissa, erityisesti lasten kuulemisessa. Sisältää kuvauksen vaikutusten arvioinnin lakitaustasta; lisäksi erinomainen listaus edistävistä ja estävistä tekijöistä.
 • 27. www.lskl.fi Enemmän lukuaikaa vaativia [2] Kuntaliitto (2011). Ennakkoarviointi (ei vain LAVA) kunnassa. Miksi tehdään; millainen prosessi. STM (2016). Ihmisvaikutusten arviointi säädöstyössä. Lapsinäkökulma mukana. Hyvä pätkä vaikutusten merkittävyyden harkinnasta.
 • 28. www.lskl.fi Syventäviä tai täydentäviä näkökulmia Helsingin yliopisto (2019). Määrällistä ja laadullista arviointia hallituksen esityksistä. Kymmenen suositusta (yleisiä sekä menetelmiin ja esitystapaan liittyviä). Itla (2019). Katsaus 2000-luvun kehittämistyöhön sekä valtion ja kuntien nykytilaan ja esimerkkeihin. Viisi politiikkasuositusta.
 • 29. www.lskl.fi Tehtyjä arviointeja Muutama esimerkki, joista prosessi avattu lyhyesti. Useampi esimerkki Jyväskylästä. Pilotin seuranta-arviointi + vakinaistamiseen liittyvä vaikutusten arviointi.
 • 30. www.lskl.fi Omia jäsennyksiä ja muita tuotoksia • Lapsivaikutusten arviointi – hyvistä aikeista toiminnaksi. Puheenvuoro. • Ohjeita ja näkökulmia päätösten lapsivaikutusten ennakkoarviointiin kunnan päätöksenteossa. Prosessin vaiheita avattu A3:n verran. Sisältö tuotettu yhdessä kuntatoimijoiden kanssa. • Koulutusmateriaali lapsivaikutusten arvioinnista. Diasarja jota voi hyödyntää omien esitysten tai tekstien valmistelussa. • Taltiointi luottamushenkilöille järjestetystä koulutuksesta 1.11.2018 (kesto 90min, alkaa kohdasta 20:30).