SlideShare a Scribd company logo
1 of 95
Download to read offline
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
กำรทำกำรตลำดบนมือถือ
สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ำยสินค้ำ
Facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th YouTube.com/c/TouchPointTH
Mobile Marketing for Product Distribution Business
ควำมหมำยของธุรกิจจัดจำหน่ำยสินค้ำ
ธุรกิจจัดจำหน่ำยสินค้ำ หมำยถึง ธุรกิจที่มีสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ ทั้งในรูปแบบค้ำส่งและค้ำปลีก ให้กับผู้บริโภค
ให้ลูกค้ำประทับใจในตัวสินค้ำ
Definition of Product Distribution Business
ตัวอย่ำงธุรกิจจัดจำหน่ำย
• อำหำรแห้ง
• ขนมขบเคี้ยว
• เครื่องดื่มบรรจุกล่องหรือขวด
• ผักออร์แกนิค
• เครื่องสำอำง
• เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
• ยำนพำหนะ
Distribution Business Example
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / อุปกรณ์ดิจิทัล
• สินค้ำดิจิทัล / แอปพลิเคชั่น
• ของตกแต่งบ้ำน
• ของเล่น
• เสื้อผ้ำ
• งำนแฮนด์เมด
• ของประดับยนต์
พฤติกรรมของผู้บริโภค
เมื่อเรำต้องกำรจะซื้อสินค้ำสักชิ้น เรำจะหำ
ข้อมูลจำกกำรดู กำรฟังโฆษณำ หรือ
สอบถำมจำกคนรู้จัก เมื่อมีโอกำสจึงออกไป
ซื้อตำมร้ำนค้ำที่ขำยสินค้ำนั้น
เมื่อเรำสนใจสินค้ำเรำจะเปิดอินเทอร์เน็ต
แล้วหำข้อมูล หำรีวิวผู้ใช้ และสั่งซื้อสินค้ำ
ผ่ำนอินเทอร์เน็ต แล้วรอรับสินค้ำโดยสินค้ำ
จะมำส่งถึงหน้ำประตูบ้ำน
จำกเดิม ทุกวันนี้
Consumer Behavior
ทำไมต้องทำกำรตลำดออนไลน์
เนื่องจำกควำมเจริญก้ำวหน้ำของอินเทอร์เน็ตที่สำมำรถเชื่อมต่อผู้คนทั้งโลกให้สื่อสำรและเข้ำถึงกำรได้อย่ำงง่ำยดำย เมื่อผู้คนเข้ำถึง
กันง่ำยขึ้น กำรสื่อสำรถึงกันมำกขึ้น จึงเป็นช่องทำงสำคัญในกำรแลกเปลี่ยนควำมต้องกำรของสินค้ำต่ำงๆ และเมื่อเทคโนโลยีของระบบ
ต่ำงๆ ได้ถูกพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ยิ่งช่วยอำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้คนได้มำกขึ้น
Why do online marketing?
กำรตลำดดิจิทัล
กำรตลำดดิจิทัล (Digital Marketing) เป็นกำรตลำด
โดยใช้เครื่องมือดิจิทัลกับหลักกำรตลำด เพื่อให้
เข้ำถึงผู้บริโภคหรือลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำก
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป กำรตลำด
ออนไลน์มีบทบำทอย่ำงมำกกับผู้บริโภคในยุคนี้ ทำให้
หลำยแบรนด์ต้องปรับตัวมำทำกำรตลำดออนไลน์
พร้อมกับกำรใช้เครื่องมือทำกำรตลำดมำกยิ่งขึ้น
Digital Marketing
กำรตลำดออนไลน์
เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป กำรตลำด
ออนไลน์จึงมีควำมสำคัญ เป็นกำรจัดกิจกรรมทำงกำร
ตลำดบนอินเทอร์เน็ต โดยอำศัยเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
สื่อสังคมออนไลน์ต่ำงๆ สำหรับแสดงรำยละเอียดของ
สินค้ำ กำรชำระค่ำสินค้ำ กำรสร้ำงกลยุทธ์กำรขำย กำร
นำเสนอสินค้ำใหม่ๆ เป็นต้น
Online Marketing
ส่วนผสมทำงกำรตลำดออนไลน์
Marketing Mix
ส่วนผสมทำงกำรตลำดออนไลน์ (Marketing Mix) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้วำงแผนวิเครำะห์รำยละเอียด
ในกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมให้ธุรกิจเข้มแข็งมำกขึ้น จะใช้หลัก 7Ps
Physical Evidence
People Process
Promotion
Product Price Place
Product
สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ำย Product ก็คือสินค้ำหรือ
ผลิตภัณฑ์นั่นเอง สิ่งสำคัญคือต้องทำให้ลูกค้ำประทับใจ
ผู้จำหน่ำยสินค้ำสำมำรถจัดหำและจัดจำหน่ำยในสิ่งที่
ลูกค้ำต้องกำรได้
Price
กำรกำหนดรำคำไม่จำเป็นต้องตั้งรำคำถูกไว้ก่อน
เพื่อดึงดูดลูกค้ำ แต่ให้คำนึงควำมสมเหตุสมผลและ
ควำมคุ้มค่ำของกำไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเป็นหลัก
ถ้ำสินค้ำของเรำมีคุณภำพมีรำคำที่สมเหตุสมผล
ลูกค้ำก็จะยินดีซื้อสินค้ำ
Place
สำหรับธุรกิจสินค้ำ สถำนที่สำหรับให้สินค้ำถือเป็น
หนึ่งปัจจัยสำคัญ สถำนที่ต้องสะอำด มีอุปกรณ์ มี
เครื่องมือพร้อม แสงสว่ำงเพียงพอ รวมถึงมีสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกพื้นฐำน ที่จอดรถ เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้ล้วน
ส่งผลต่อภำพลักษณ์ เมื่อข้อมูลไปอยู่บนอินเทอร์เน็ต
Promotion
กำรส่งเสริมกำรขำย หรือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด
ควำมสนใจ ต้องกำรที่จะตัดสินใจซื้อ สำมำรถ
ปรับเปลี่ยนตำมควำมต้องกำรได้ตลอดเวลำ ตำม
สถำนกำรณ์ และสภำพแวดล้อม
People
กำรมีบุคลำกรซึ่งเป็นผู้ดำเนินงำน ผู้ขำยสินค้ำ หรือ
ผู้ให้บริกำรขำยที่ดี มีใจรักในกำรบริกำร สำมำรถ
สร้ำงควำมประทับให้กับลูกค้ำ ก็จะเปรียบเสมือนเป็น
ภำพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ
Process
กระบวนกำรจัดกำรระบบภำยในธุรกิจ ยิ่งมีควำมเป็น
ระบบระเบียบ รวดเร็วและเกิดควำมผิดพลำดน้อย
ที่สุดเท่ำไหร่ ก็ยิ่งจะสร้ำงควำมประทับใจให้ลูกค้ำ
เท่ำนั้น เพรำะจะทำให้ลูกค้ำรู้สึกคุ้มค่ำที่เลือกซื้อ
สินค้ำจำกกำรจัดจำหน่ำยของคุณ
Physical Evidence
เป็นควำมรู้สึกได้ได้จำกกำรสัมผัส เช่น บรรยำกำศภำยใน
ร้ำน ควำมใส่ใจในกำรบริกำร ควำมสวยงำมของแพ็คเกจ
ควำมสวยงำมของเว็บไซต์ ควำมเรียบร้อยของคอนเทนต์
บนสื่อสังคมออนไลน์ และควำมรวดเร็วในจัดกำร ลูกค้ำจะ
มองเห็นถึงควำมพิเศษของธุรกิจที่นอกเหนือไปจำกตัว
สินค้ำ ลูกค้ำจะรู้สึกเชื่อใจและมั่นใจที่จะเลือกซื้อสินค้ำจำก
กำรจัดจำหน่ำยของเรำ
กิจกรรมส่วนผสมทำงกำรตลำดออนไลน์
Marketing Mix Activity
Physical Evidence
People Process
Promotion
Product Price Place
ให้ผู้เข้ำอบรมเขียนส่วนผสมทำงกำรตลำดออนไลน์ (Marketing Mix) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้วำงแผนวิเครำะห์รำยละเอียด
ในกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมให้ธุรกิจเข้มแข็งมำกขึ้น จะใช้หลัก 7Ps
กิจกรรมส่วนผสมทำงกำรตลำดออนไลน์
Marketing Mix Activity
Physical Evidence
People Process
Promotion
Product Price Place
ให้ผู้เข้ำอบรมเขียนส่วนผสมทำงกำรตลำดออนไลน์ (Marketing Mix) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้วำงแผนวิเครำะห์รำยละเอียด
ในกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมให้ธุรกิจเข้มแข็งมำกขึ้น จะใช้หลัก 7Ps
สินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ทั้งที่
สำมำรถสัมผัสได้และสัมผัส
ไม่ได้ แต่สำมำรถเสนอ
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
ผู้บริโภคได้
ถ้ำสินค้ำของเรำมี
คุณภำพมีรำคำที่
สมเหตุสมผล ลูกค้ำ
ก็จะยินดีซื้อสินค้ำ
ช่องทำงทั้งออฟไลน์และ
ออนไลน์ เรำต้อง
วิเครำะห์ว่ำกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยที่จะซื้อสินค้ำ
ของเรำ
กำรส่งเสริมกำรขำย หรือ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด
ควำมสนใจ ต้องกำรที่จะ
ตัดสินใจซื้อ ตำม
สถำนกำรณ์ และ
สภำพแวดล้อม
ผู้ดำเนินงำน ผู้ขำยสินค้ำ
หรือผู้ให้บริกำรขำยที่ดี มีใจ
รักในกำรบริกำร สำมำรถ
สร้ำงควำมประทับให้กับ
ลูกค้ำ เป็นภำพลักษณ์ที่ดี
ให้กับธุรกิจ
กระบวนกำรจัดกำรระบบ
ภำยในธุรกิจ ยิ่งมีควำมเป็น
ระบบระเบียบ รวดเร็วและ
เกิดควำมผิดพลำดน้อย
ที่สุดเท่ำไหร่ ก็ยิ่งจะสร้ำง
ควำมประทับใจให้ลูกค้ำ
บรรยำกำศภำยในร้ำน
ควำมใส่ใจในกำรบริกำร
ควำมสวยงำมของแพ็คเกจ
ควำมสวยงำมของเว็บไซต์
คอนเทนต์บนสื่อสังคม
ออนไลน์ และควำมรวดเร็ว
ในจัดกำร
หัวใจของกำรทำ
กำรตลำดออนไลน์
สินค้ำจะดีเลิศขนำดไหนก็ไม่อำจรับประกันว่ำจะมีผู้ใช้
ถ้ำเรำยังไม่เข้ำใจพฤติกรรมลูกค้ำของคุณดีพอ และเรำ
สำมำรถเข้ำใจและรู้ถึงพฤติกรรมของลูกค้ำได้ แถมยัง
สำมำรถทำให้คนที่ยังไม่เป็นลูกค้ำตัดสินใจซื้อสินค้ำ
ของคุณได้หำกเรำเข้ำใจ Customer Journey
Awareness Research Purchase Share
Customer Journey
ขั้นตอนโดยละเอียดของพฤติกรรมของผู้คนในกำรจะเลือกซื้อสินค้ำแต่ละชิ้น จำกกำรเก็บข้อมูลจะ
ทำให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ กำรที่คนคนหนึ่งจะซื้อสินค้ำแต่ละชิ้นนั้น เขำมีกระบวนกำรและขั้นตอน
อย่ำงไรบ้ำง เริ่มตั้งแต่ก่อนซื้อไปจนถึงหลังซื้อ
Awareness
เป็นขั้นตอนที่ลูกค้ำยังไม่รู้จักเรำ ยังไม่คุ้นเคยกับ
สินค้ำของเรำเลย เรำควรตั้งคำถำมกับตัวเองขึ้นมำ
ว่ำ “เรำจะทำอย่ำงไรให้ลูกค้ำรู้จักเรำ” คำแนะนำ
เบื้องต้นคือ หำวิธีกำรเพื่อให้ลูกค้ำรู้จักเรำ โดยเริ่ม
จำกช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ Facebook, YouTube,
Instagram และ TikTok
Research
เมื่อลูกค้ำได้เริ่มรู้จักเรำ มองเห็นสินค้ำของเรำ เขำจะสนใจ
และอยำกรู้ข้อมูลของสินค้ำของเรำเพิ่มมำกขึ้น สิ่งที่เขำจะ
ทำคือ ค้นหำเรำ ในขั้นตอนนี้เรำควรตั้งคำถำมกับตัวเอง
ว่ำ “เรำจะทำอย่ำงไรกับกลุ่มลูกค้ำที่รู้จักเรำแล้ว สนใจ
ซื้อสินค้ำของเรำ” คำแนะนำเบื้องต้นคือ ทำ Search
Engine Marketing เพื่อให้ลูกค้ำหำเรำเจอใน Google
Purchase
เมื่อเขำหำเรำเจอ เริ่มสนใจและรับข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้ำของเรำแล้ว กำรตัดสินใจจะซื้อหรือไม่ซื้อ จะอยู่
ที่ขั้นตอนนี้ คำถำมที่เรำต้องใช้ถำมตัวเองคือ “จะทำ
อย่ำงไรให้ลูกค้ำซื้อสินค้ำ” คำแนะนำเบื้องต้นคือ ใช้
Influencer หรือจัดทำ Promotion เพื่อนโน้มน้ำวให้
ลูกค้ำตัดสินใจซื้อสินค้ำได้ง่ำยขึ้น
Share
เมื่อลูกค้ำตัดสินใจซื้อสินค้ำของเรำแล้ว เรำจะต้อง
จัดเตรียมพื้นที่ในกำรสื่อสำรสินค้ำของเรำออกไป
โดยกำรโฆษณำหรือแชร์ เพรำะหำกลูกค้ำชื่นชอบ
สินค้ำแล้วเกิดกำรบอกต่อ เรำจะได้รับประโยชน์
กลับมำอย่ำงมหำศำล ซึ่งเป็นกำรโฆษณำอย่ำงเป็น
ธรรมชำติที่สุด และได้ผลมำกที่สุด วิธีกำรที่เป็นที่
นิยมก็คือ สร้ำงปุ่มแชร์ข้อมูลสินค้ำในเว็บไซต์ของคุณ
เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถแชร์ข้อมูลสินค้ำของคุณได้ทันที
เครื่องมือดิจิทัลสำหรับกำรตลำด
Digital Tools for Marketing
ปัจจุบันเครื่องมือดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคหรือลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น ธุรกิจจะต้อง
ทำกำรตลำดให้ครอบคลุมและเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
Social Media
Marketing
Website
Marketing
Email
Marketing
Search
Marketing
Content
Marketing
Influencer
Marketing
Social Media
Marketing
คนไทยส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่ำจะเป็น Facebook,
YouTube, Line, Instagram, TikTok, Twitter และผู้ใช้คน
หนึ่งจะนิยมใช้ Social Media มำกกว่ำหนึ่งช่องทำง Social
Media ในแต่ละอย่ำงมีวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้ำหมำยที่
แตกต่ำงกัน เรำจึงจำเป็นต้องศึกษำหำข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย
เพื่อกำรทำ Social Media Marketing ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้ำหมำยได้ชัดเจนมำกที่สุด
แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
Facebook
91.0%
Line
90.7%
Messenger
80.8%
TikTok
78.2%
ที่คนไทยใช้มำกที่สุดในปี 2023
Instagram
66.4%
แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
Twitter
51.2%
Pinterest
27.1%
iMessage
14.7%
WhatsApp
12.8%
Telegram
15.3%
ที่คนไทยใช้มำกที่สุดในปี 2023
แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
ที่คนไทยใช้มำกที่สุดในปี 2023
Discord
11.9%
LinkedIn
9.8%
Skype
9.6%
WeChat
8.9%
Snapchat
8.5%
ปัจจุบันส่วนใหญ่จะนึกถึงสื่อสังคมออนไลน์เป็น
อันดับแรก แต่จริงๆ แล้วเว็บไซต์เป็นช่องทำงที่สำคัญ
ไม่แพ้สื่อสังคมออนไลน์ กำรทำเว็บไซต์มีรูปแบบที่
หลำกหลำย และมีเครื่องมือให้เลือกมำกมำย เช่น
Website
Marketing
Google Sites Blogger Wix WordPress
Google Sites
เป็นสินค้ำของ Google ที่ให้สินค้ำสร้ำงเว็บไซต์ฟรี สำมำรถสร้ำงเว็บไซต์ได้ง่ำย ปรับแต่งรูปลักษณ์
ได้อย่ำงอิสระ สำมำรถรวบรวมควำมหลำกหลำยของสื่อออนไลน์ต่ำงๆ ไว้ได้ในที่เดียว เป็นมิตรกับ
Google Search Engine มำก
Blogger
เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในเครือของ Google ทำให้ติดอันดับหน้ำแรกของ Google ได้เร็ว เหมำะสำหรับ
ทำคอนเทนต์รีวิว สำมำรถลิงค์ไปยัง YouTube ได้
เป็นเครื่องมือสำหรับสร้ำงเว็บไซต์รูปแบบใหม่ที่ได้รับควำมนิยมสูงในปัจจุบัน สำมำรถสร้ำงได้ง่ำยด้วยกำรลำกวำง
WordPress
WordPress เป็นเครื่องมือสำหรับสร้ำงเว็บไซต์ที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด มี 2 แบบ ได้แก่
WordPress.com และ WordPress.org ซึ่งฟรีทั้งคู่ โดย WordPress.com สำมำรถสมัครใช้งำนได้
ง่ำยและฟรี แต่จะมีข้อจำกัดเรื่องส่วนเสริม (Plugins)
Email Marketing
ปัจจุบันอำจจะเลือกมองข้ำม Email Marketing เพรำะอำจจะ
มองว่ำเป็นช่องทำงที่ค่อนข้ำงเก่ำหรือคิดว่ำมันคือช่องทำง
สำหรับกำรติดต่อในกำรคุยงำนเท่ำนั้น
ข้อดีของ Email Marketing
คือเรำสำมำรถกำหนดวัตถุประสงค์กลุ่มเป้ำหมำยได้ตรงและ
ชัดเจน เพรำะเรำสำมำรถส่งแบบรำยบุคคลได้ ถ้ำเรำเลือกใช้
อย่ำงถูกต้อง Email Marketing จะเป็นอีกเครื่องมือที่ทำให้
ฐำนลูกค้ำเพิ่มมำกขึ้นได้
ค้นหำสิ่งที่เรำอยำกรู้บนเว็บไซต์เป็นช่องทำงที่เรำเลือกใช้
กันเป็นอย่ำงแรก โดยหลักๆ แล้วกระบวนกำรทำ SEO
หรือ Search Engine Optimization ก็คือกำรทำให้
เว็บไซต์ของธุรกิจเรำนั้นขึ้นอยู่ในอันดับต้นๆ ของ Google
ด้วยกำรใช้ คำค้นหำ คำสำคัญ หรือคีย์เวิร์ด เช่น
Search Marketing
ซึ่งกำรทำ SEO ให้มีประสิทธิภำพก็จะสำมำรถสร้ำง
Organic Reach ได้โดยไม่ต้องเสียเงินค่ำโฆษณำอีกด้วย
กำรกำหนด Page Title กำรเขียน Blog
Content Marketing
กำรสร้ำง Content Marketing จะต้องผ่ำนกระบวนกำรคิด
กำรวำงแผน และกำรเลือกใช้ช่องทำงให้เหมำะสมกับ
วัตถุประสงค์ที่คอนเทนต์ต้องกำรจะสื่อ และยังต้องคำนึงถึง
ภำพลักษณ์ของแบรนด์และกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อทำให้
Content Marketing มีประสิทธิภำพและตรงกลุ่มมำกที่สุด
อีกด้วย
Influencer Marketing
ปัจจุบันจึงมีกำรใช้ Influencer ในกำรประชำสัมพันธ์ โฆษณำ
และสื่อสำรตรำสินค้ำ เพื่อเป้ำประสงค์ทำงกำรตลำด โดยเกิด
จำกกำรร่วมมือกันระหว่ำงแบรนด์และตัวอินฟลูเอนเซอร์
อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) คือ บุคคลผู้มีอิทธิพลบน
โลกออนไลน์ มีผู้ติดตำมและให้ควำมสนใจจำนวนมำกผ่ำน
แพลตฟอร์มออนไลน์ต่ำงๆ
สิ่งที่ต้องคำนึงในกำรทำคอนเทนต์
Things to Consider When Creating Content
เนื้อหำที่ดีมีประโยชน์
เนื้อหำต้องมีควำมทันสมัย
มีสำระและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อ่ำน ถูกเรียบเรียงมำอย่ำงดี
1
เข้ำใจควำมต้องกำร
ของผู้อ่ำน
เนื้อหำต้องตรงกับควำม
ต้องกำรของผู้อ่ำน ดังนั้นต้อง
ศึกษำพฤติกรรม
ของผู้อ่ำนด้วย
2
เลือกช่องทำง
กำรสื่อสำร
ควรเลือกช่องทำงให้เหมำะสม
เมื่อใดควรใช้ Facebook,
YouTube, Website
3
รูปแบบกำรนำเสนอ
น่ำสนใจ
กำรนำเสนอที่น่ำสนใจมีผลต่อ
ผู้อ่ำนเป็นอย่ำงมำก เช่น
รูปภำพ วิดีโอ อินโฟกรำฟิก
แล้วนำกำรนำเสนอไปใช้
ให้ถูกช่องทำง
4
เทรนด์และช่วงเวลำ
ที่ถูกต้อง
ต้องจับกระแสให้ทัน
จับกระแสให้ไว ศึกษำเทรนด์
ต่ำงๆ เพื่อนำมำทำเนื้อหำหรือ
คิดแคมเปญดึงดูดผู้บริโภค
5
30 คำทรงพลัง
เขียนคอนเทนต์ให้น่ำสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
เคล็ดลับ
เคล็ดลับควำมสวยควำมปัง
ต้องเซ็ตนี้เลย
1
ควำมจริง
ควำมจริงที่พนักงำนขำย
ไม่เคยบอกให้ท่ำนรู้
2
พิสูจน์แล้ว
พิสูจน์แล้วว่ำสิ่งนี้ทำให้ผิวใส
หน้ำใสขึ้นจริง
3
ใหม่
สินค้ำใหม่ยอดจองเพียบ
ตั้งแต่ยังไม่วำงขำย
4
ค้นพบ
ค้นพบวิธีกำรยิงโฆษณำ
ที่ถูกลง แต่ได้ผลลัพธ์มำกขึ้น
ถึง 2 เท่ำ
5
30 คำทรงพลัง
เขียนคอนเทนต์ให้น่ำสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
ข้อเสนอ
ข้อเสนอสุดพิเศษ หำกท่ำนซื้อ
สินค้ำกับทำงเรำ รับฟรี...
6
สงสัย
เคยสงสัยหรือไม่ว่ำทำไม
SD Card รุ่นเดียวกัน ควำมจุ
เท่ำกัน แต่รำคำไม่เท่ำกัน
7
ได้ผล
ได้ผล ผิวขำวกระจ่ำงใส
เมื่อใช้สิ่งนี้
8
จำนวนจำกัด
จำนวนจำกัด
สำหรับ 30 ท่ำนแรกที่ติดต่อมำ
ตอนนี้ รับไปเลย...
9
สำคัญ
สำคัญมำก ถ้ำท่ำนรู้วิธีนี้ ท่ำน
จะสำมำรถขำยสินค้ำได้
ง่ำยขึ้นกว่ำเดิม
10
30 คำทรงพลัง
เขียนคอนเทนต์ให้น่ำสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
ทดลองแล้ว
ทดลองแล้วว่ำได้ผลจริง
สิ่งนี้ช่วยให้อำกำศบริสุทธิ์ขึ้น
11
ควำมลับ
ควำมลับที่คุณยังไม่รู้ ถ้ำคุณ
อยำกรู้ เรำจะบอกให้
12
ง่ำยๆ
ง่ำยๆ ในกำรลดน้ำหนักให้ได้
ดั่งใจต้องกำร เพียงใช้...
13
เทคนิค
เทคนิคกำรปรับแต่ง
คอมพิวเตอร์ให้เร็วขึ้น แรงขึ้น
14
ฟรี
ฟรีของสัมมนำคุณสุดพรีเมียม
เมื่อท่ำนซื้อสินค้ำกับเรำ
ครบ 5,000 บำทขึ้นไป
15
30 คำทรงพลัง
เขียนคอนเทนต์ให้น่ำสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
เบื้องหลัง
เบื้องหลังควำมอร่อย
ที่ใครๆ ก็ทำได้ด้วยตัวเอง
16
คำเตือน
คำเตือน ควรบริโภคแต่พอดี
และหมั่นออกกำลังกำยอย่ำง
สม่ำเสมอ
17
ห้ำมพลำด
ห้ำมพลำด กิจกรรมดีๆ ที่จะทำ
ให้คุณสร้ำงแบรนด์ของตัวเอง
ได้ง่ำยๆ
18
กำรันตี
กำรันตี เห็นผลลัพธ์ใน 1
สัปดำห์ หำกลูกค้ำใช้สิ่งนี้
19
ทรงพลัง
กำรทำคอนเทนต์ให้ทรงพลัง
คุณเองก็ทำได้ ถ้ำรู้สิ่งนี้
20
30 คำทรงพลัง
เขียนคอนเทนต์ให้น่ำสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ที่ได้จำก
กำรใช้สินค้ำ... ทำให้ผิวชุ่มชื้น
กว่ำที่เคย
21
คุณ
คุณมีสิทธิ์ลุ้นรับ...
เมื่อซื้อสินค้ำครบ 3,000 บำท
ขึ้นไป
22
รู้หรือไม่ ?
คุณรู้หรือไม่
พฤติกรรมกำรกินที่ไม่ดี
ส่งผลต่อร่ำงกำยอย่ำงไร
23
ปัญหำ
ปัญหำ คอ บ่ำ ไหล่ ส่งผลเสีย
มำกกว่ำที่คุณคิด
แก้ได้ด้วย...
24
น่ำประหลำดใจ
น่ำประหลำดใจ
ที่คนส่วนใหญ่
ไม่รู้ควำมลับนี้
25
30 คำทรงพลัง
เขียนคอนเทนต์ให้น่ำสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
ประโยชน์
ประโยชน์ของสินค้ำตัวนี้ ทำให้
คุณต้องตกตะลึง
26
พิเศษ
พิเศษ หำกท่ำนสั่งซื้อ
ภำยใน 10 นำทีนี้
รับไปเลย...
27
ตัวเลข
5 เครื่องมือช่ำง
ที่จะทำให้ท่ำนพ่อบ้ำน
เป็นช่ำงมือโปรได้
28
ประกำศ
ประกำศ ท่ำนใดที่สนใจ
ของแต่งบ้ำนรำคำดี
มำพบกับสินค้ำมำกมำยที่...
29
ทันที
เห็นผลขึ้นทันที
ถ้ำคุณใช้สิ่งนี้
30
กำรโปรโมทร้ำนค้ำผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์
Promoting Your Shop Via Social Media
Facebook Page Google Ads LINE OA TikTok Shopee
Facebook Page
Facebook Page คือ พื้นที่สำหรับธุรกิจ ที่ทำให้
ธุรกิจและลูกค้ำมีส่วนร่วมกับธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้ำได้รับ
ข่ำวสำรผ่ำนกำรเผยแพร่และโปรโมตคอนเทนต์ต่ำงๆ
ที่สำมำรถใช้งำนได้ฟรี
Facebook Page สำมำรถสร้ำงได้ง่ำยและฟรีผ่ำนคอมพิวเตอร์หรือสมำร์ทโฟนก็ได้
ปัจจุบันนิยมสร้ำงเพจโดยใช้สมำร์ทโฟน
กำรสร้ำง Facebook Page
01
02
03
04
1. คลิกที่รูปโปรไฟล์
2. คลิก Pages
3. คลิก Create
4. คลิก Get Started
5. ตั้งชื่อเพจ
6. คลิก Next
05
06
Facebook Page สำมำรถสร้ำงได้ง่ำยและฟรีผ่ำนคอมพิวเตอร์หรือสมำร์ทโฟนก็ได้
ปัจจุบันนิยมสร้ำงเพจโดยใช้สมำร์ทโฟน
กำรสร้ำง Facebook Page
11
7. กรอกประเภทธุรกิจ
8. คลิก Create
9. กรอกข้อมูลธุรกิจ
10. คลิก Next
11. ใส่รูปโปรไฟล์
12. ใส่ภำพหน้ำปก
13. คลิก Next
14. คลิก Skip
07
08
09
10 13 14
12
Facebook Page สำมำรถสร้ำงได้ง่ำยและฟรีผ่ำนคอมพิวเตอร์หรือสมำร์ทโฟนก็ได้
ปัจจุบันนิยมสร้ำงเพจโดยใช้สมำร์ทโฟน
กำรสร้ำง Facebook Page
15. คลิก Next
16. คลิก Done
17. สำเร็จ คลิกที่ว่ำง
18. คลิกไปหน้ำเพจ
15 16
17
18
Facebook Page จะกำหนด URL ที่ยำวและเข้ำใจยำก เมื่อสร้ำงเพจเสร็จแล้ว เจ้ำของ
เพจอย่ำลืมตั้ง URL เพื่อกำรสื่อสำรที่เข้ำใจง่ำย
กำรตั้งค่ำ URL Facebook Page
01
02
03
04
1. เปิดเบรำว์เซอร์แล้ว
เข้ำเว็บ Facebook
2. คลิกจุดสำมจุด
3. เปิดโหมด Desktop Site
4. สลับไปแอคเคำท์เพจ
5. คลิกกำรตั้งค่ำและ
ควำมเป็นส่วนตัว
6. คลิกกำรตั้งค่ำ
05
06
Facebook Page จะกำหนด URL ที่ยำวและเข้ำใจยำก เมื่อสร้ำงเพจเสร็จแล้ว เจ้ำของ
เพจอย่ำลืมตั้ง URL เพื่อกำรสื่อสำรที่เข้ำใจง่ำย
กำรตั้งค่ำ URL Facebook Page
7. คลิกที่ชื่อเพจ
8. ไปที่ชื่อผู้ใช้ คลิกแก้ไข
9. กรอกชื่อที่ต้องกำร
10. คลิกบันทึกกำร
เปลี่ยนแปลง
11. ลิงก์เพจจะสวยงำม
07
08 09
10
11
กำรโปรโมทและโฆษณำ Facebook Page สำมำรถทำได้ 2 กรณี ได้แก่
1. โปรโมทเพจ
2. โปรโมทโพสต์
กำรโปรโมทและโฆษณำ Facebook Page
กำรโปรโมท Facebook Page เป็นกำรสร้ำงฐำนกลุ่มเป้ำหมำยให้มียอดกำรโทร กำรส่งข้อควำม
กำรคลิกเว็บไซต์ ยอดกดถูกใจ มำกขึ้น
กำรโปรโมท Facebook Page
กำรโปรโมทและโฆษณำ Facebook Page
1. ไปที่หน้ำเพจ คลิก
Promote
2. คลิก Create new ad
3. กำหนด Media
4. กำหนดวัตถุประสงค์
5. สร้ำงกลุ่มเป้ำหมำย
01 02
03
04
05
กำรโปรโมท Facebook Page เป็นกำรสร้ำงฐำนกลุ่มเป้ำหมำยให้มียอดกำรโทร กำรส่งข้อควำม
กำรคลิกเว็บไซต์ ยอดกดถูกใจ มำกขึ้น
กำรโปรโมท Facebook Page
กำรโปรโมทและโฆษณำ Facebook Page
6. ตั้งชื่อกลุ่มเป้ำหมำย
7. กำหนดพื้นที่
8. กดหนดลักษณะเฉพำะ
ของกลุ่มเป้ำหมำย
9. กำหนดควำมสนใจ
10. คลิก Save
11. กำหนดช่วงอำยุ
12. กำหนดเพศ
13. คลิก Save Audience
14. กำหนดงบประมำณ
15. กำหนดระยะเวลำ
06
07 09
08
10
14
15
11
12
13
กำรโปรโมท Facebook Page เป็นกำรสร้ำงฐำนกลุ่มเป้ำหมำยให้มียอดกำรโทร กำรส่งข้อควำม
กำรคลิกเว็บไซต์ ยอดกดถูกใจ มำกขึ้น
กำรโปรโมท Facebook Page
กำรโปรโมทและโฆษณำ Facebook Page
16. คลิก Add money
17. ระบุจำนวนเงิน
18. เลือกกำรชำระเงิน
19. ชำระเงิน
20. คลิก Next
21. คลิก Promote Now
16
18
19
20 21
17
กำรโปรโมทโพสต์ (Boost a Post) เป็นกำรส่งเสริมให้โพสต์นั้นๆ ให้ผู้คนเห็นมำกขึ้น เมื่อมีคนเห็นโพสต์มำกขึ้น
โอกำสเข้ำถึงข้อมูลสินค้ำของเรำก็จะมำกขึ้น
กำรโปรโมทโพสต์ (Boost a Post)
กำรโปรโมทและโฆษณำ Facebook Page
1. ไปที่หน้ำเพจ คลิก
Promote
2. คลิก Boost a post
3. เลือกโพสต์ที่ต้องกำร
4. ดูพรีวิว
01
02
03
04
กำรโปรโมทโพสต์ (Boost a Post) เป็นกำรส่งเสริมให้โพสต์นั้นๆ ให้ผู้คนเห็นมำกขึ้น เมื่อมีคนเห็นโพสต์มำกขึ้น
โอกำสเข้ำถึงข้อมูลสินค้ำของเรำก็จะมำกขึ้น
กำรโปรโมทโพสต์ (Boost a Post)
กำรโปรโมทและโฆษณำ Facebook Page
5. กำหนดวัตถุประสงค์
6. กำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
7. กำหนดงบประมำณ
8. กำหนดระยะเวลำ
9. เติมเงิน
10. คลิก Boost post now
05 06
07
09
08
10
Google Ads
กำรทำโฆษณำเพื่อให้สินค้ำของเรำติดหน้ำแรก
Google เมื่อมีผู้ใช้ค้นหำข้อมูล เรียกว่ำ Search
Engine Marketing เหมำะสำหรับสินค้ำที่มีเว็บไซต์
เป็นของตัวเอง สิ่งที่เจ้ำชองธุรกิจต้องมีคือ Gmail
กำรสร้ำงโฆษณำเว็บไซต์ด้วย Google Ads สำมำรถทำได้ง่ำยเพียงไม่กี่คลิก และมีรำคำถูกกว่ำ Facebook Ads
เจ้ำของธุรกิจที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองจึงนิยมใช้ Google Ads
กำรสร้ำงโฆษณำเว็บไซต์ด้วย Google Ads
1. เปิดแอป Google Ads
2. คลิก Create Ad
3. กำหนดวัตถุประสงค์
4. คลิก Next
5. ตั้งชื่อธุรกิจ
6. คลิก Next
7. ใส่ URL เว็บไซต์
8. คลิก Next
01
02
03
04
05
06
07
08
กำรสร้ำงโฆษณำเว็บไซต์ด้วย Google Ads
9. คลิก Next
10. ป้อนข้อมูลโฆษณำ
11. คลิก Next
12. กำหนดคีย์เวิร์ด
13. คลิก Next
14. เลือกพื้นที่เป้ำหมำย
15. คลิก Next
09
14
10
11
12
13 15
กำรสร้ำงโฆษณำเว็บไซต์ด้วย Google Ads สำมำรถทำได้ง่ำยเพียงไม่กี่คลิก และมีรำคำถูกกว่ำ Facebook Ads
เจ้ำของธุรกิจที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองจึงนิยมใช้ Google Ads
กำรสร้ำงโฆษณำเว็บไซต์ด้วย Google Ads
16. กำหนดงบประมำณ
17. คลิก Next
18. กำหนดชื่อแคมเปญ
19. คลิก Next
20. กำหนดข้อมูลเรียก
เก็บเงิน
21. คลิก Next
22. กำหนดวิธีกำรจ่ำยเงิน
23. คลิก Continue
17
16
19
20
21
22
23
18
กำรสร้ำงโฆษณำเว็บไซต์ด้วย Google Ads สำมำรถทำได้ง่ำยเพียงไม่กี่คลิก และมีรำคำถูกกว่ำ Facebook Ads
เจ้ำของธุรกิจที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองจึงนิยมใช้ Google Ads
LINE OA
LINE Official Account (LINE OA) คือ บัญชี LINE สำหรับธุรกิจ สำมำรถส่งข้อควำม
รูปภำพ วีดีโอต่ำงๆ พูดคุยกับผู้ติดตำมได้เหมือนกับ LINE ส่วนตัว สิ่งที่เพิ่มขึ้นมำก็คือ
มีฟีเจอร์ต่ำงๆ ที่ช่วยโปรโมทธุรกิจให้มีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น สำมำรถส่งข่ำวสำร สินค้ำ
สินค้ำ หรือโปรโมชั่น ให้กับผู้ที่ติดตำมทั้งหมดในครั้งเดียว
เป็นข้อควำมที่จะส่งให้คนที่แอดเป็นเพื่อนกับเรำในครั้งแรก ลูกค้ำที่เป็นเพื่อนกับเรำอำจ
มีควำมต้องกำรบำงอย่ำง เช่น สนใจสินค้ำ ต้องกำรซื้อสินค้ำ หรือสอบถำมรำยละเอียด
เพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจ หำกเรำสร้ำงควำมประทับใจให้กับลูกค้ำของเรำ
ตั้งแต่ครั้งแรก ส่งโปรโมชั่นต้อนรับสำหรับเพื่อนใหม่โดยเฉพำะ ก็จะช่วยเพิ่มโอกำสใน
กำรขำยได้ไม่ยำก
1. Greeting Message
ใครเป็นแอดมินที่ดูแลลูกค้ำคนนี้
ลูกค้ำกำลังสนใจสินค้ำ/สินค้ำอะไรอยู่ เป็นลูกค้ำใหม่หรือลูกค้ำเก่ำ
สำมำรถใช้แชทพูดคุยกับลูกค้ำได้ตัวต่อตัว แต่ LINE OA จะช่วยให้เรำสำมำรถจัด
ระเบียบลูกค้ำได้ง่ำยยิ่งขึ้นด้วย Tag เรำสำมำรถติด Tag ให้กับลูกค้ำแต่ละคนสูงสุดถึง
10 Tags ช่วยให้เรำสำมำรถตำมหำลูกค้ำที่เรำต้องกำรจำก Tag นั้นๆ ได้ เช่น
2. 1 On 1 Chat
เป็นภำพแบนเนอร์ขนำดใหญ่ กว้ำงเต็มจอแชทไลน์ สำมำรถใส่ลิงก์ให้คลิกไปยังช่องทำง
อื่นๆ ได้ทันที หำกเรำจัดโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลด เรำก็สำมำรถนำคูปองใส่เข้ำไปใน
Rich Message ได้เช่นกัน Rich Message ถือเป็นฟีเจอร์ที่แบรนด์ใหญ่ๆ นิยมใช้กันมำก
3. Rich Message
มีลักษณะกำรทำงำนแบบ Rich Message แต่เป็นกำรแสดงผลในรูปแบบของ วิดีโอที่
เล่นโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้ำเข้ำมำที่แชท LINE OA สำมำรถใช้วิดีโอได้ทั้งแบบแนวตั้ง
แนวนอน และสี่เหลี่ยมจัตุรัส นอกจำกนี้สำมำรถใส่ลิงก์ได้เหมือนกับ Rich Message
เพื่อให้ลูกค้ำคลิกแล้วไปยังหน้ำเว็บไซต์ หรือปลำยทำงที่เรำต้องกำร
4. Rich Video
เป็นเมนูลัดด้ำนล่ำงแชท LINE ที่จะช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ ได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มลูกเล่นได้หลำกหลำย สำมำรถสร้ำงได้สูงสุดถึง 6 เมนู ซึ่งเรำ
สำมำรถกำหนดได้ว่ำ หำกลูกค้ำคลิกที่ปุ่มแล้วจะลิงก์ไปที่ไหน
5. Rich Menu
เป็นกำร Broadcast ในรูปแบบของภำพสไลด์ ลูกค้ำสำมำรถปัดภำพไป
ด้ำนข้ำงเพื่อดูสินค้ำได้และเพิ่มกำร์ดได้สูงสุดถึง 9 กำร์ด ตอบโจทย์คนที่
ต้องกำรโปรโมทสินค้ำหลำยชิ้นในครั้งเดียว
6. Card Message
บุคคล
สินค้ำ สถำนที่ รูปภำพ
ระบบตอบกลับอัตโนมัติ ฟีเจอร์ที่ช่วยให้เรำตอบคำถำมลูกค้ำในช่วงเวลำที่
ไม่สะดวกตอบด้วยตัวเอง อำจจะเป็นนอกเวลำงำน หรือวันหยุด โดยเรำ
สำมำรถกำหนดช่วงเวลำที่ต้องกำรให้ระบบทำงำนได้
7. Auto-Reply
ฟีเจอร์ช่วยกระตุ้นยอดขำยจำก LINE OA สำมำรถใช้งำนได้หลำกหลำยรูปแบบ
ไม่ว่ำจะเป็น จัดโปรโมชั่น ลดรำคำ จัดกิจกรรมแจกฟรี หรือใช้แลกเป็นของขวัญ
8. Coupon
Reward Card หรือบัตรสะสมแต้ม เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ช่วยกระตุ้นยอดขำยให้ธุรกิจ
ให้ลูกค้ำที่เคยซื้อกลับมำซื้ออีกครั้ง เพียงแค่สร้ำง Reward Card แล้วแจกให้ลูกค้ำทำง
Broadcast LINE, Social Media หรือใส่ลิงก์ไว้ใน Rich Menu ให้ลูกค้ำกดเพื่อใช้งำน
และเช็คจำนวนแต้มได้ง่ำยๆ
9. Reward Card
10. Account Page
เป็นหน้ำบ้ำนออนไลน์ สำมำรถใส่ข้อมูลธุรกิจ เช่น รำยละเอียดสินค้ำ/สินค้ำ เวลำ
เปิด-ปิด ทำกำร ลิงก์เว็บไซต์ หรือแสดงคอนเทนต์ต่ำงๆ ที่เรำโพสต์ลงในไทม์ไลน์
ลงไปได้
ค้นหำ Line Official Account
แล้วติดตั้ง
กำรติดตั้งและเปิดใช้งำน LINE OA
เข้ำ Play Store เปิดแอพพลิเคชั่น Log in with LINE app Allow
01 02 03 04 05
กำรติดตั้งและเปิดใช้งำน LINE OA สำมำรถทำได้ง่ำย เพียงเจ้ำของธุรกิจมีแอคเคำท์ LINE ตำมปกติก่อน จำกนั้นก็
ติดตั้งแอปพลิเคชั่น LINE Official Account แล้วเปิดกำรใช้งำนได้เพียงไม่กี่คลิก
สร้ำงแอคเคำท์
ใส่รูปภำพ / กรอกข้อมูล กลับหน้ำแรก ยอมรับ Start
06 07 08 09 10
กำรติดตั้งและเปิดใช้งำน LINE OA
กำรติดตั้งและเปิดใช้งำน LINE OA สำมำรถทำได้ง่ำย เพียงเจ้ำของธุรกิจมีแอคเคำท์ LINE ตำมปกติก่อน จำกนั้นก็
ติดตั้งแอปพลิเคชั่น LINE Official Account แล้วเปิดกำรใช้งำนได้เพียงไม่กี่คลิก
เปิดกำรโต้ตอบอัตโนมัติ
กำหนดวัตถุประสงค์ Get Started Close ตั้งค่ำ / ใช้งำน
11 12 13 14 15
กำรติดตั้งและเปิดใช้งำน LINE OA
กำรติดตั้งและเปิดใช้งำน LINE OA สำมำรถทำได้ง่ำย เพียงเจ้ำของธุรกิจมีแอคเคำท์ LINE ตำมปกติก่อน จำกนั้นก็
ติดตั้งแอปพลิเคชั่น LINE Official Account แล้วเปิดกำรใช้งำนได้เพียงไม่กี่คลิก
TikTok
TikTok เป็นสื่อสังคมออนไลน์สำหรับเผยแพร่คลิป
วิดีโอสั้น เจ้ำของธุรกิจสินค้ำจะต้องสร้ำงคลิปวิดีโอใน
แนวตั้ง 9 : 16 เพื่อโปรโมทสินค้ำ หรือใช้ Influencer
รีวิวสินค้ำ เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ
กำรสมัครสมำชิก TikTok สำมำรถทำได้ง่ำย เพียงเจ้ำของธุรกิจมีแอคเคำท์ เช่น Facebook, Google, LINE
จำกตัวอย่ำงแนะนำเป็น Google
กำรสมัครสมำชิก TikTok
1. เปิดแอป TikTok
2. ไปที่โปรไฟล์
3. คลิกสมัครสมำชิก
4. เลือกวิธีกำรสมัคร
(ตัวอย่ำงเลือก Google)
5. เลือกบัญชีอีเมล์
01
02
03
04
05
กำรสมัครสมำชิก TikTok สำมำรถทำได้ง่ำย เพียงเจ้ำของธุรกิจมีแอคเคำท์ เช่น Facebook, Google, LINE
จำกตัวอย่ำงแนะนำเป็น Google
กำรสมัครสมำชิก TikTok
07
06
6. ระบุวันเดือนปีเกิด
7. คลิกถัดไป
8. กรอกชื่อเล่น
9. คลิกยืนยัน
10. เสร็จสิ้น
08
09
10
กำรอัปโหลดวิดีโอบน TikTok สิ่งที่เจ้ำของธุรกิจต้องเตรียมคือคลิปวิดีโอควำมยำวไม่เกิน 10 นำที
ดังนั้นเทคนิคกำรผลิตคลิปวิดีโอจึงเป็นสิ่งสำคัญ
กำรอัปโหลดวิดีโอบน TikTok
1. คลิกโปรไฟล์
2. คลิกอัปโหลด
3. เลือกคลิปวิดีโอ
4. ปรับแต่งวิดีโอเพิ่มเติม
5. ถัดไป
6. ใส่แคปชั่น
7. คลิกโพสต์
01
02
03
04
05
06
07
กำรโปรโมทวิดีโอบน TikTok จะกระตุ้นให้ผู้คนเข้ำถึงคอนเทนต์วิดีโอเรำมำกขึ้น เช่น ต้องกำรยอดเข้ำชมวิดีโอเพิ่มขึ้น
ยอดเข้ำเว็บไซต์มำกขึ้น ผู้ติดตำมเพิ่มขึ้น กำรส่งข้อควำมเพิ่มขึ้น เป็นต้น ยิ่งยอดมำกขึ้น โอกำสกำรซื้อสินค้ำก็มำกขึ้น
กำรโปรโมทวิดีโอบน TikTok
1. ไปที่โปรไฟล์
2. คลิกขีดสำมขีด
3. คลิกเครื่องมือผู้สร้ำง
4. คลิกโปรโมท
5. เลือกวิดีโอที่ต้องกำร
โปรโมท
01
02
03
04
05
กำรโปรโมทวิดีโอบน TikTok จะกระตุ้นให้ผู้คนเข้ำถึงคอนเทนต์วิดีโอเรำมำกขึ้น เช่น ต้องกำรยอดเข้ำชมวิดีโอเพิ่มขึ้น
ยอดเข้ำเว็บไซต์มำกขึ้น ผู้ติดตำมเพิ่มขึ้น กำรส่งข้อควำมเพิ่มขึ้น เป็นต้น ยิ่งยอดมำกขึ้น โอกำสกำรซื้อสินค้ำก็มำกขึ้น
กำรโปรโมทวิดีโอบน TikTok
6. กำหนดวัตถุประสงค์
7. คลิกถัดไป
8. กำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
(แนะนำให้สร้ำงขึ้นเอง)
9. กำหนดผู้ชมเป้ำหมำย
10. คลิกบันทึก
11. เลือกกลุ่มเป้ำหมำย
ที่กำหนดไว้
12. คลิกถัดไป
07
06
08
09
11
10 12
กำรโปรโมทวิดีโอบน TikTok จะกระตุ้นให้ผู้คนเข้ำถึงคอนเทนต์วิดีโอเรำมำกขึ้น เช่น ต้องกำรยอดเข้ำชมวิดีโอเพิ่มขึ้น
ยอดเข้ำเว็บไซต์มำกขึ้น ผู้ติดตำมเพิ่มขึ้น กำรส่งข้อควำมเพิ่มขึ้น เป็นต้น ยิ่งยอดมำกขึ้น โอกำสกำรซื้อสินค้ำก็มำกขึ้น
กำรโปรโมทวิดีโอบน TikTok
13. กำหนดงบปรำณ
14. กำหนดระยะเวลำ
15. คลิกถัดไป
16. คลิกชำระเงินและเริ่ม
กำรโปรโมท
17. เลือกวิธีกำรชำระเงิน
18. คลิกยืนยัน
19. ชำระเงินให้เรียบร้อย
14
13
16
17
19
18
15
Shopee คือ แพล็ตฟอร์มตลำดกลำงพำณิชย์ดิจิทัล
(Digital Marketplace) ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนได้ทั้งบน
คอมพิวเตอร์และสมำร์ทโฟน โดยบทบำทเริ่มต้นจะเป็น
ผู้ซื้อสินค้ำทั่วไป หำกต้องกำรเปิดร้ำนเป็นผู้ขำยก็
สำมำรถทำได้ง่ำย
Shopee
ผู้ใช้สำมำรถดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Shopee จำก App Store หรือ Playstore และลงทะเบียนเข้ำใช้งำนได้ง่ำย
บทบำทแรกที่ได้รับเป็นผู้ซื้อสินค้ำทั่วไป
กำรลงทะเบียนใช้งำน Shopee
1. เปิดแอป Shopee
2. เลือกภำษำ
3. คลิกตกลง
4. คลิกเริ่ม
5. ไปที่ฉัน
6. คลิกลงทะเบียน
01
02
03
04
05
06
ผู้ใช้สำมำรถดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Shopee จำก App Store หรือ Playstore และลงทะเบียนเข้ำใช้งำนได้ง่ำย
บทบำทแรกที่ได้รับเป็นผู้ซื้อสินค้ำทั่วไป
กำรลงทะเบียนใช้งำน Shopee
7. เลือกวิธีกำรลงทะเบียน
8. เลือกอีเมล์ที่ต้องกำร
9. จะปรำกฏบัญชีผู้ใช้
07
08
09
หำกคุณเป็นเจ้ำของธุรกิจที่มีสินค้ำลงขำย คุณสำมำรถเปิดร้ำนและเริ่มกำรขำยได้ทันที โดยสิ่งที่คุณต้องมี
ก็คือข้อมูลร้ำนค้ำ ข้อมูลสินค้ำ รูปภำพสินค้ำ
กำรเปิดร้ำนใน Shopee
1. ไปที่ฉัน
2. คลิกเริ่มกำรขำย
3. คลิกสร้ำงบัญชีผู้ขำย
4. กรอกรำยละเอียดส่วนตัว
5. คลิกยืนยัน
6. กรอกรำยละเอียดร้ำนค้ำ
7. คลิกยืนยัน
01
02
03
04
07
06
05
หำกคุณเป็นเจ้ำของธุรกิจที่มีสินค้ำลงขำย คุณสำมำรถเปิดร้ำนและเริ่มกำรขำยได้ทันที โดยสิ่งที่คุณต้องมี
ก็คือข้อมูลร้ำนค้ำ ข้อมูลสินค้ำ รูปภำพสินค้ำ
กำรเปิดร้ำนใน Shopee
8. คลิกเริ่มขำยสินค้ำเลย
9. ไปที่ฉัน
10. คลิกเริ่มกำรขำย
11. จะปรำกฏร้ำนของฉัน
12. ตั้งค่ำโปรไฟล์ร้ำน
13. เรียนรู้เพิ่มเติมจำก
ศูนย์กำรเรียนรู้ผู้ขำย
seller.shopee.co.th/edu
09
08
10
13
11
12
ในแต่ละช่องทำง
Facebook Page
Instagram
LINE OA
TikTok
แบบรูปภำพ
ขนำดของคอนเทนต์
Facebook
รูปภำพปกมีขนำด 1620 x 1080 px (อัตรำส่วน 3 : 2)
รูปภำพเนื้อหำมีขนำด 1080 x 1080 px (อัตรำส่วน 1 : 1)
1620 x 1080 px
(3 : 2)
1080x 1080
px
(1 : 1)
1080x 1080
px
(1 : 1)
1080x 1080
px
(1 : 1)
1080 x 1620 px
(2 : 3)
1080x 1080
px
(1 : 1)
1080x 1080
px
(1 : 1)
1080x 1080
px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
Facebook
รูปภำพปกมีขนำด 1200 x 600 px (อัตรำส่วน 2 : 1)
รูปภำพเนื้อหำมีขนำด 1080 x 1080 px (อัตรำส่วน 1 : 1)
1200 x 600 px
(2 : 1)
1080 x 1080
px
(1 : 1)
1080 x 1080
px
(1 : 1)
600 x 1200 px
(1 : 2)
1080 x 1080
px
(1 : 1)
1080 x 1080
px
(1 : 1)
Facebook
รูปภำพแนวตั้ง 1080 x 1350 px (อัตรำส่วน 4 : 5)
รูปภำพจัตุรัส 1080 x 1080 px (อัตรำส่วน 1 : 1)
รูปภำพแนวนอน 940 x 788 (อัตรำส่วน 1.1929 : 1)
รูปภำพแนวนอน 1620 x 1080 (อัตรำส่วน 3 : 2)
1080 x 1350 px
(4 : 5)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1620 x 1080 px
(3 : 2)
940 x 788 px
(1.1929 : 1)
LINE OA
รูปภำพแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนำด 1040 x 1040 px (อัตรำส่วน 1 : 1)
1040 x 1040 px
(1 : 1)
Instagram
รูปภำพแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนำด 1080 x 1080 px (อัตรำส่วน 1 : 1)
รูปภำพแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ขนำด 1080 x 608 px (อัตรำส่วน 16 : 9)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 608 px
(16 : 9)
TikTok
รูปภำพในกรณีทำเทมเพลตสำหรับวำงวิดีโอ (อัตรำส่วน 9 : 16)
1080 x 1920 px
(9 : 16)
สรุป
1. ส่วนผสมทำงกำรตลำดออนไลน์ 7Ps ต้องชัด
2. คอนเทนต์ต้องดี รูปแบบคอนเทนต์ต้องเหมำะสมกับแต่ละแพล็ตฟอร์ม
3. อย่ำทุ่มงบประมำณโปรโมทมำกเกินไป ให้ควำมสำคัญกับคอนเทนต์ดีกว่ำ
4. กลุ่มเป้ำหมำยต้องชัด
5. ควรมีเว็บไซต์ และใช้ Google Ads ยั่งยืนสุด
6. ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกแพล็ตฟอร์ม แต่เลือกใช้ให้เหมำะสมกับธุรกิจ
สิ่งสำคัญของกำรทำกำรตลำดบนมือถือ

More Related Content

What's hot

หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)
หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)
หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Multimedia Video Production)
การผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Multimedia Video Production)การผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Multimedia Video Production)
การผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Multimedia Video Production)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
แสงและองค์ประกอบของภาพ
แสงและองค์ประกอบของภาพแสงและองค์ประกอบของภาพ
แสงและองค์ประกอบของภาพDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)
การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)
การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
วิทยากร การตลาดด้วยคอนเทนต์ Content marketing : อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
วิทยากร การตลาดด้วยคอนเทนต์ Content marketing : อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์วิทยากร การตลาดด้วยคอนเทนต์ Content marketing : อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
วิทยากร การตลาดด้วยคอนเทนต์ Content marketing : อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ธิติพล เทียมจันทร์
 
ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)
ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)
ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 

What's hot (20)

หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)
หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)
หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)
 
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้
 
การผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Multimedia Video Production)
การผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Multimedia Video Production)การผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Multimedia Video Production)
การผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Multimedia Video Production)
 
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
 
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
 
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
 
แสงและองค์ประกอบของภาพ
แสงและองค์ประกอบของภาพแสงและองค์ประกอบของภาพ
แสงและองค์ประกอบของภาพ
 
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
 
การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)
การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)
การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)
 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
 
เข้าใจตลาด (Market Understanding)
เข้าใจตลาด (Market Understanding)เข้าใจตลาด (Market Understanding)
เข้าใจตลาด (Market Understanding)
 
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
 
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
 
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
 
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
 
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
 
วิทยากร การตลาดด้วยคอนเทนต์ Content marketing : อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
วิทยากร การตลาดด้วยคอนเทนต์ Content marketing : อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์วิทยากร การตลาดด้วยคอนเทนต์ Content marketing : อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
วิทยากร การตลาดด้วยคอนเทนต์ Content marketing : อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
 
ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)
ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)
ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)
 
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
 

Similar to การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Product Distribution Business)

Library and Marketing
Library and MarketingLibrary and Marketing
Library and MarketingKai Janghoo
 
Nano mba 3_การสื่อสารการตลาดค้าปลีก วรกร ชำนาญไพศาล
Nano mba 3_การสื่อสารการตลาดค้าปลีก วรกร ชำนาญไพศาลNano mba 3_การสื่อสารการตลาดค้าปลีก วรกร ชำนาญไพศาล
Nano mba 3_การสื่อสารการตลาดค้าปลีก วรกร ชำนาญไพศาลUtai Sukviwatsirikul
 
Technique to Delivery Information via the Internet
Technique to Delivery Information via the InternetTechnique to Delivery Information via the Internet
Technique to Delivery Information via the InternetRachabodin Suwannakanthi
 
Thai language: Internet Technology for Small Business
Thai language: Internet Technology for Small BusinessThai language: Internet Technology for Small Business
Thai language: Internet Technology for Small BusinessMoonshot Digital
 
e-book; Connecting the Dots เชื่อมความคิด การตลาด.pdf
e-book; Connecting the Dots เชื่อมความคิด การตลาด.pdfe-book; Connecting the Dots เชื่อมความคิด การตลาด.pdf
e-book; Connecting the Dots เชื่อมความคิด การตลาด.pdfAum Sermsiri
 
Creative use of social media and earning money from online media
Creative use of social media and earning money from online mediaCreative use of social media and earning money from online media
Creative use of social media and earning money from online mediaTeetut Tresirichod
 
ADM3306 The Creative process of Kasikornbank: How are you doing?
ADM3306 The Creative process of Kasikornbank: How are you doing?ADM3306 The Creative process of Kasikornbank: How are you doing?
ADM3306 The Creative process of Kasikornbank: How are you doing?Kochakorn Khampimarn
 
digital marketing
digital marketingdigital marketing
digital marketingAew Zhiitzu
 
บทที่12ecomerce
บทที่12ecomerceบทที่12ecomerce
บทที่12ecomercePises Tantimala
 
การตลาดและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลง
การตลาดและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลงการตลาดและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลง
การตลาดและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลงKai Janghoo
 
รายงานวิจัย
รายงานวิจัยรายงานวิจัย
รายงานวิจัยEnooann Love
 

Similar to การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Product Distribution Business) (20)

Library and Marketing
Library and MarketingLibrary and Marketing
Library and Marketing
 
Nano mba 3_การสื่อสารการตลาดค้าปลีก วรกร ชำนาญไพศาล
Nano mba 3_การสื่อสารการตลาดค้าปลีก วรกร ชำนาญไพศาลNano mba 3_การสื่อสารการตลาดค้าปลีก วรกร ชำนาญไพศาล
Nano mba 3_การสื่อสารการตลาดค้าปลีก วรกร ชำนาญไพศาล
 
Technique to Delivery Information via the Internet
Technique to Delivery Information via the InternetTechnique to Delivery Information via the Internet
Technique to Delivery Information via the Internet
 
Tu resturant
Tu resturantTu resturant
Tu resturant
 
Mil chapter 1_5
Mil chapter 1_5Mil chapter 1_5
Mil chapter 1_5
 
Thai language: Internet Technology for Small Business
Thai language: Internet Technology for Small BusinessThai language: Internet Technology for Small Business
Thai language: Internet Technology for Small Business
 
What's Social Commerce
What's Social CommerceWhat's Social Commerce
What's Social Commerce
 
e-book; Connecting the Dots เชื่อมความคิด การตลาด.pdf
e-book; Connecting the Dots เชื่อมความคิด การตลาด.pdfe-book; Connecting the Dots เชื่อมความคิด การตลาด.pdf
e-book; Connecting the Dots เชื่อมความคิด การตลาด.pdf
 
TH Brand task and objectives
TH Brand task and objectivesTH Brand task and objectives
TH Brand task and objectives
 
Social network direct media
Social network direct mediaSocial network direct media
Social network direct media
 
Social CRM
Social CRMSocial CRM
Social CRM
 
Creative use of social media and earning money from online media
Creative use of social media and earning money from online mediaCreative use of social media and earning money from online media
Creative use of social media and earning money from online media
 
Global consumer insights and fin tech
Global consumer insights and fin techGlobal consumer insights and fin tech
Global consumer insights and fin tech
 
ADM3306 The Creative process of Kasikornbank: How are you doing?
ADM3306 The Creative process of Kasikornbank: How are you doing?ADM3306 The Creative process of Kasikornbank: How are you doing?
ADM3306 The Creative process of Kasikornbank: How are you doing?
 
Smm travel
Smm travelSmm travel
Smm travel
 
digital marketing
digital marketingdigital marketing
digital marketing
 
บทที่12ecomerce
บทที่12ecomerceบทที่12ecomerce
บทที่12ecomerce
 
Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
 
การตลาดและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลง
การตลาดและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลงการตลาดและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลง
การตลาดและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลง
 
รายงานวิจัย
รายงานวิจัยรายงานวิจัย
รายงานวิจัย
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai

การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงAR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลAR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinotiสร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย VidinotiDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheetsการเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google SheetsDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverseการสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial MetaverseDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai (17)

การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
 
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
 
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงAR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
 
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
 
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
 
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
 
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
 
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลAR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
 
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinotiสร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
 
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheetsการเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
 
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
 
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverseการสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
 
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
 
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
 

การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Product Distribution Business)