SlideShare a Scribd company logo
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
กำรทำกำรตลำดบนมือถือ
สำหรับธุรกิจบริกำร
Facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th YouTube.com/c/TouchPointTH
Mobile Marketing for Service Business
ควำมหมำยของธุรกิจบริกำร
ธุรกิจบริการ หมายถึง ธุรกิจที่ไม่เน้นการขายสินค้า เป็นธุรกิจที่
ขายประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค ให้ลูกค้าประทับใจในการบริการ
แทนสินค้าที่จับต้องได้
Definition of Service Business
ตัวอย่ำงธุรกิจบริกำร
• ร้านตัดผม
• การรักษาความปลอดภัย
• ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
• โรงพิมพ์
• ถ่ายเอกสาร
• นาเที่ยว
• จัดหาพยาบาลและแม่บ้าน
• นวด สปา
• ร้านอาหาร-คาเฟ่
Service Business Example
• บริการทาความสะอาด
• ภัตตาคาร โรงแรม
• ซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์ บารุงรักษารถยนต์
• ซัก อบ รีด
• รับเหมาก่อสร้าง
• สอนใช้คอมพิวเตอร์ สอนภาษา
• โรงพยาบาล
• คลินิกเสริมความงาม
• รับถ่ายภาพ-สตูดิโอ
พฤติกรรมของผู้บริโภค
การที่ผู้คนจะเลือกใช้บริการใดๆ เรามักจะ
หาข้อมูลจากการดู การฟังโฆษณา หรือ
สอบถามจากคนรู้จัก เมื่อมีโอกาสจึงออกไป
ใช้บริการนั้น
ผู้คนจะสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แล้วหาข้อมูล
ดูรีวิว ดูคอมเมนต์ ดูความใส่ใจในการตอบกลับ
ของผู้ให้บริการประกอบการตัดสินใจ ก่อนที่จะ
ออกไปใช้บริการ หรือบางครั้งก็มีบริการถึงบ้าน
จำกเดิม ทุกวันนี้
Consumer Behavior
ทำไมต้องทำกำรตลำดออนไลน์
เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมต่อผู้คนทั้งโลกให้สื่อสารและเข้าถึงการได้อย่างง่ายดาย เมื่อผู้คนเข้าถึง
กันง่ายขึ้น การสื่อสารถึงกันมากขึ้น จึงเป็นช่องทางสาคัญในการแลกเปลี่ยนความต้องการของบริการต่างๆ และเมื่อเทคโนโลยีของระบบ
ต่างๆ ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยิ่งช่วยอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้คนได้มากขึ้น
Why do online marketing?
กำรตลำดดิจิทัล
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เป็นการตลาด
โดยใช้เครื่องมือดิจิทัลกับหลักการตลาด เพื่อให้
เข้าถึงผู้บริโภคหรือลูกค้ามากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป การตลาด
ออนไลน์มีบทบาทอย่างมากกับผู้บริโภคในยุคนี้ ทาให้
หลายแบรนด์ต้องปรับตัวมาทาการตลาดออนไลน์
พร้อมกับการใช้เครื่องมือทาการตลาดมากยิ่งขึ้น
Digital Marketing
กำรตลำดออนไลน์
เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป การตลาด
ออนไลน์จึงมีความสาคัญ เป็นการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดบนอินเทอร์เน็ต โดยอาศัยเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ สาหรับแสดงรายละเอียดของ
บริการ การชาระค่าบริการ การสร้างกลยุทธ์การขาย
การนาเสนอบริการใหม่ๆ เป็นต้น
Online Marketing
ส่วนผสมทำงกำรตลำดออนไลน์
Marketing Mix
ส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ (Marketing Mix) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้วางแผนวิเคราะห์รายละเอียด
ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมให้ธุรกิจเข้มแข็งมากขึ้น จะใช้หลัก 7Ps
Physical Evidence
People Process
Promotion
Product Price Place
Product
สาหรับธุรกิจบริการ Product ก็คือการให้บริการนั่นเอง
สิ่งสาคัญคือต้องทาให้ลูกค้าประทับใจ ผู้ให้บริการ
สามารถให้หรือจัดหาในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้
Price
การกาหนดราคาไม่จาเป็นต้องตั้งราคาถูกไว้ก่อน
เพื่อดึงดูดลูกค้า แต่ให้คานึงความสมเหตุสมผลและ
ความคุ้มค่าของกาไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเป็นหลัก ถ้า
บริการของเรามีคุณภาพ มีราคาที่สมเหตุสมผล
ลูกค้าก็จะยินดีใช้บริการ
Place
สาหรับธุรกิจบริการ สถานที่สาหรับให้บริการถือเป็น
หนึ่งปัจจัยสาคัญ สถานที่ต้องสะอาด มีอุปกรณ์ มี
เครื่องมือพร้อม แสงสว่างเพียงพอ รวมถึงมีสิ่งอานวย
ความสะดวกพื้นฐาน ที่จอดรถ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วน
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ เมื่อข้อมูลไปอยู่บนอินเทอร์เน็ต
Promotion
การส่งเสริมการขาย หรือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด
ความสนใจ ต้องการที่จะตัดสินใจซื้อ สามารถ
ปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้ตลอดเวลา ตาม
สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
People
การมีบุคลากรซึ่งเป็นผู้ดาเนินงาน ผู้ให้บริการที่ดี มี
ใจรักในการบริการ สามารถสร้างความประทับให้กับ
ลูกค้า ก็จะเปรียบเสมือนเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ธุรกิจ
Process
กระบวนการจัดการระบบภายในธุรกิจ ยิ่งมีความเป็น
ระบบระเบียบ รวดเร็วและเกิดความผิดพลาดน้อย
ที่สุดเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
เท่านั้น เพราะจะทาให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าที่เลือกใช้
บริการธุรกิจของคุณ
Physical Evidence
เป็นความรู้สึกได้ได้จากการสัมผัส เช่น บรรยากาศภายใน
ร้าน ความใส่ใจในการบริการ ความสวยงามของเว็บไซต์
ความเรียบร้อยของคอนเทนต์บนสื่อสังคมออนไลน์ และ
ความรวดเร็วในจัดการ ลูกค้าจะมองเห็นถึงความพิเศษ
ของแบรนด์ที่นอกเหนือไปจากการบริการ ลูกค้าจะรู้สึกเชื่อ
ใจและมั่นใจที่จะเลือกใช้บริการของธุรกิจของเรา
กิจกรรมส่วนผสมทำงกำรตลำดออนไลน์
Marketing Mix Activity
Physical Evidence
People Process
Promotion
Product Price Place
ให้ผู้เข้าอบรมเขียนส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ (Marketing Mix) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้วางแผนวิเคราะห์รายละเอียด
ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมให้ธุรกิจเข้มแข็งมากขึ้น จะใช้หลัก 7Ps
กิจกรรมส่วนผสมทำงกำรตลำดออนไลน์
Marketing Mix Activity
Physical Evidence
People Process
Promotion
Product Price Place
ให้ผู้เข้าอบรมเขียนส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ (Marketing Mix) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้วางแผนวิเคราะห์รายละเอียด
ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมให้ธุรกิจเข้มแข็งมากขึ้น จะใช้หลัก 7Ps
สาหรับธุรกิจบริการ
Product ก็คือการ
ให้บริการนั่นเอง สิ่งสาคัญ
คือต้องทาให้ลูกค้า
ประทับใจ ผู้ให้บริการ
สามารถให้หรือจัดหาในสิ่ง
ที่ลูกค้าต้องการได้
ให้คานึงความ
สมเหตุสมผลและ
ความคุ้มค่าของกาไร
เมื่อเทียบกับต้นทุน
ถ้าบริการของเรามี
คุณภาพ มีราคาที่
สมเหตุสมผล ลูกค้า
ก็จะยินดีใช้บริการ
สถานที่สาหรับให้บริการ
ถือเป็นหนึ่งปัจจัยสาคัญ
สถานที่ต้องสะอาด มี
อุปกรณ์ มีเครื่องมือ
พร้อม แสงสว่างเพียงพอ
รวมถึงมีสิ่งอานวยความ
สะดวกพื้นฐาน ที่จอดรถ
เป็นต้น
การส่งเสริมการขาย หรือ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด
ความสนใจ ต้องการที่จะ
ตัดสินใจซื้อ สามารถ
ปรับเปลี่ยนตามความ
ต้องการได้ตลอดเวลา
ตามสถานการณ์ และ
สภาพแวดล้อม
การมีบุคลากรซึ่งเป็นผู้
ดาเนินงาน ผู้ให้บริการที่ดี
มีใจรักในการบริการ
สามารถสร้างความประทับ
ให้กับลูกค้า ก็จะ
เปรียบเสมือนเป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ
กระบวนการจัดการระบบ
ภายในธุรกิจ ยิ่งมีความเป็น
ระบบระเบียบ รวดเร็วและ
เกิดความผิดพลาดน้อย
ที่สุดเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะสร้าง
ความประทับใจให้ลูกค้า
เท่านั้น เพราะจะทาให้ลูกค้า
รู้สึกคุ้มค่าที่เลือกใช้บริการ
บรรยากาศภายในร้าน
ความใส่ใจในการบริการ
ความสวยงามของเว็บไซต์
ความเรียบร้อยของ
คอนเทนต์บนสื่อสังคม
ออนไลน์ และความรวดเร็ว
ในจัดการ
หัวใจของกำรทำ
กำรตลำดออนไลน์
บริการจะดีเลิศขนาดไหนก็ไม่อาจรับประกันว่าจะมีผู้ใช้
ถ้าเรายังไม่เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าของคุณดีพอ และเรา
สามารถเข้าใจและรู้ถึงพฤติกรรมของลูกค้าได้ แถมยัง
สามารถทาให้คนที่ยังไม่เป็นลูกค้าตัดสินใจใช้บริการของ
คุณได้หากเราเข้าใจ Customer Journey
Awareness Research Purchase Share
Customer Journey
ขั้นตอนโดยละเอียดของพฤติกรรมของผู้คนในการจะเลือกใช้บริการ จากการเก็บข้อมูลจะทาให้เห็น
อย่างชัดเจนว่า การที่คนคนหนึ่งจะเลือกใช้บริการนั้น เขามีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง
เริ่มตั้งแต่ก่อนเลือกใช้ไปจนถึงหลังใช้บริการ
Awareness
เป็นขั้นตอนที่ลูกค้ายังไม่รู้จักเรา ยังไม่คุ้นเคยกับ
บริการของเราเลย เราควรตั้งคาถามกับตัวเองขึ้นมา
ว่า “เรำจะทำอย่ำงไรให้ลูกค้ำรู้จักเรำ” คาแนะนา
เบื้องต้นคือ หาวิธีการเพื่อให้ลูกค้ารู้จักเรา โดยเริ่ม
จากช่องทางต่างๆ ได้แก่ Facebook, YouTube,
Instagram และ TikTok
Research
เมื่อลูกค้าได้เริ่มรู้จักเรา มองเห็นบริการของเรา เขาจะ
สนใจและอยากรู้ข้อมูลของบริการของเราเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่
เขาจะทาคือ ค้นหาเรา ในขั้นตอนนี้เราควรตั้งคาถามกับ
ตัวเองว่า “เรำจะทำอย่ำงไรกับกลุ่มลูกค้ำที่รู้จักเรำแล้ว
สนใจใช้บริกำรของเรำ” คาแนะนาเบื้องต้นคือ ทา
Search Engine Marketing เพื่อให้ลูกค้าหาเราเจอใน
Google
Purchase
เมื่อเขาหาเราเจอ เริ่มสนใจและรับข้อมูลเกี่ยวกับ
บริการของเราแล้ว การตัดสินใจจะซื้อหรือไม่ซื้อ จะอยู่
ที่ขั้นตอนนี้ คาถามที่เราต้องใช้ถามตัวเองคือ “จะทำ
อย่ำงไรให้ลูกค้ำซื้อบริกำร” คาแนะนาเบื้องต้นคือ ใช้
Influencer หรือจัดทา Promotion เพื่อนโน้มน้าวให้
ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น
Share
เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อบริการของเราแล้ว เราจะต้อง
จัดเตรียมพื้นที่ในการสื่อสารบริการของเราออกไป
โดยการโฆษณาหรือแชร์ เพราะหากลูกค้าชื่นชอบ
บริการแล้วเกิดการบอกต่อ เราจะได้รับประโยชน์
กลับมาอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นการโฆษณาอย่างเป็น
ธรรมชาติที่สุด และได้ผลมากที่สุด วิธีการที่เป็นที่
นิยมก็คือ สร้างปุ่มแชร์ข้อมูลบริการในเว็บไซต์ของ
คุณ เพื่อให้ลูกค้าสามารถแชร์ข้อมูลบริการของคุณ
ได้ทันที
เครื่องมือดิจิทัลสำหรับกำรตลำด
Digital Tools for Marketing
ปัจจุบันเครื่องมือดิจิทัลเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคหรือลูกค้ามากยิ่งขึ้น ธุรกิจจะต้อง
ทาการตลาดให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Social Media
Marketing
Website
Marketing
Email
Marketing
Search
Marketing
Content
Marketing
Influencer
Marketing
Social Media
Marketing
คนไทยส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook,
YouTube, Line, Instagram, Twitter และผู้ใช้คนหนึ่งจะนิยม
ใช้ Social Media มากกว่าหนึ่งช่องทาง Social Media ในแต่
ละอย่างมีวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน เราจึง
จาเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อการทา Social
Media Marketing ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
ได้ชัดเจนมากที่สุด
แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
Facebook
91.0%
Line
90.7%
Messenger
80.8%
TikTok
78.2%
ที่คนไทยใช้มำกที่สุดในปี 2023
Instagram
66.4%
แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
Twitter
51.2%
Pinterest
27.1%
iMessage
14.7%
WhatsApp
12.8%
Telegram
15.3%
ที่คนไทยใช้มำกที่สุดในปี 2023
แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
ที่คนไทยใช้มำกที่สุดในปี 2023
Discord
11.9%
LinkedIn
9.8%
Skype
9.6%
WeChat
8.9%
Snapchat
8.5%
ปัจจุบันส่วนใหญ่จะนึกถึงสื่อสังคมออนไลน์เป็น
อันดับแรก แต่จริงๆ แล้วเว็บไซต์เป็นช่องทางที่สาคัญ
ไม่แพ้สื่อสังคมออนไลน์ การทาเว็บไซต์มีรูปแบบที่
หลากหลาย และมีเครื่องมือให้เลือกมากมาย เช่น
Website
Marketing
Google Sites Blogger Wix WordPress
Google Sites
เป็นบริการของ Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย ปรับแต่ง
รูปลักษณ์ได้อย่างอิสระ สามารถรวบรวมความหลากหลายของสื่อออนไลน์ต่างๆ ไว้ได้ในที่เดียว
เป็นมิตรกับ Google Search Engine มาก
Blogger
เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในเครือของ Google ทาให้ติดอันดับหน้าแรกของ Google ได้เร็ว เหมาะสาหรับ
ทาคอนเทนต์รีวิว สามารถลิงค์ไปยัง YouTube ได้
เป็นเครื่องมือสาหรับสร้างเว็บไซต์รูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน สามารถสร้างได้ง่ายด้วยการลากวาง
WordPress
WordPress เป็นเครื่องมือสาหรับสร้างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 แบบ ได้แก่
WordPress.com และ WordPress.org ซึ่งฟรีทั้งคู่ โดย WordPress.com สามารถสมัครใช้งานได้
ง่ายและฟรี แต่จะมีข้อจากัดเรื่องส่วนเสริม (Plugins)
Email Marketing
ปัจจุบันอาจจะเลือกมองข้าม Email Marketing เพราะอาจจะ
มองว่าเป็นช่องทางที่ค่อนข้างเก่าหรือคิดว่ามันคือช่องทาง
สาหรับการติดต่อในการคุยงานเท่านั้น
ข้อดีของ Email Marketing
คือเราสามารถกาหนดวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายได้ตรงและ
ชัดเจน เพราะเราสามารถส่งแบบรายบุคคลได้ ถ้าเราเลือกใช้
อย่างถูกต้อง Email Marketing จะเป็นอีกเครื่องมือที่ทาให้
ฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นได้
ค้นหาสิ่งที่เราอยากรู้บนเว็บไซต์เป็นช่องทางที่เราเลือกใช้
กันเป็นอย่างแรก โดยหลักๆ แล้วกระบวนการทา SEO
หรือ Search Engine Optimization ก็คือการทาให้
เว็บไซต์ของธุรกิจเรานั้นขึ้นอยู่ในอันดับต้นๆ ของ Google
ด้วยการใช้ คาค้นหา คาสาคัญ หรือคีย์เวิร์ด เช่น
Search Marketing
ซึ่งการทา SEO ให้มีประสิทธิภาพก็จะสามารถสร้าง
Organic Reach ได้โดยไม่ต้องเสียเงินค่าโฆษณาอีกด้วย
กำรกำหนด Page Title กำรเขียน Blog
Content Marketing
การสร้าง Content Marketing จะต้องผ่านกระบวนการคิด
การวางแผน และการเลือกใช้ช่องทางให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ที่คอนเทนต์ต้องการจะสื่อ และยังต้องคานึงถึง
ภาพลักษณ์ของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทาให้
Content Marketing มีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มมากที่สุด
อีกด้วย
อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) คือ บุคคลผู้มีอิทธิพลบน
โลกออนไลน์ มีผู้ติดตามและให้ความสนใจจานวนมากผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ
Influencer Marketing
ปัจจุบันจึงมีการใช้ Influencer ในการประชาสัมพันธ์ โฆษณา
และสื่อสารตราสินค้า เพื่อเป้าประสงค์ทางการตลาด โดยเกิด
จากการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์และตัวอินฟลูเอนเซอร์
สิ่งที่ต้องคำนึงในกำรทำคอนเทนต์
Things to Consider When Creating Content
เนื้อหำที่ดีมีประโยชน์
เนื้อหาต้องมีความทันสมัย
มีสาระและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อ่าน ถูกเรียบเรียงมาอย่างดี
1
เข้ำใจควำมต้องกำร
ของผู้อ่ำน
เนื้อหาต้องตรงกับความ
ต้องการของผู้อ่าน ดังนั้นต้อง
ศึกษาพฤติกรรม
ของผู้อ่านด้วย
2
เลือกช่องทำง
กำรสื่อสำร
ควรเลือกช่องทางให้เหมาะสม
เมื่อใดควรใช้ Facebook,
YouTube, Website
3
รูปแบบกำรนำเสนอ
น่ำสนใจ
การนาเสนอที่น่าสนใจมีผลต่อ
ผู้อ่านเป็นอย่างมาก เช่น
รูปภาพ วิดีโอ อินโฟกราฟิก
แล้วนาการนาเสนอไปใช้
ให้ถูกช่องทาง
4
เทรนด์และช่วงเวลำ
ที่ถูกต้อง
ต้องจับกระแสให้ทัน
จับกระแสให้ไว ศึกษาเทรนด์
ต่างๆ เพื่อนามาทาเนื้อหาหรือ
คิดแคมเปญดึงดูดผู้บริโภค
5
30 คำทรงพลัง
เขียนคอนเทนต์ให้น่ำสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
เคล็ดลับ
เคล็ดลับสาหรับคนที่สมัคร
ใช้บริการวันนี้เท่านั้น
1
ควำมจริง
ความจริงที่พนักงานขาย
ไม่เคยบอกให้ท่านรู้
2
พิสูจน์แล้ว
พิสูจน์แล้วว่าเครื่องมือดิจิทัล
ที่ใช้แล้วเวิร์ค คือ
3
ใหม่
บริการใหม่ ครบวงจร
ยิ่งกว่าเดิม
4
ค้นพบ
ค้นพบวิธีการยิงโฆษณา
ที่ถูกลง แต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้น
ถึง 2 เท่า
5
30 คำทรงพลัง
เขียนคอนเทนต์ให้น่ำสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
ข้อเสนอ
ข้อเสนอสุดพิเศษ หากท่านใช้
บริการกับทางเรา รับฟรี
บริการเสริมสุดคุ้ม
6
สงสัย
เคยสงสัยหรือไม่ว่า
การตลาดออนไลน์
ทาไมต้องใช้เงิน
ศูนย์บาทก็ทาได้
7
ได้ผล
ได้ผลเหมือนกัน
หากท่านทาสิ่งนี้
8
จำนวนจำกัด
จานวนจากัดสาหรับ 30 ท่าน
แรกที่ติดต่อมาตอนนี้ รับไปเลย
คอร์สเรียนการสร้างเว็บไซต์
9
สำคัญ
สาคัญมาก ถ้าท่านรู้วิธีนี้ ท่าน
จะสามารถหาเงินได้ง่ายขึ้น
กว่าเดิม
10
30 คำทรงพลัง
เขียนคอนเทนต์ให้น่ำสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
ทดลองแล้ว
ทดลองแล้วว่าได้ผลจริง
บริการนี้สามารถช่วยให้เรามี
ยอดขายดีขึ้น
11
ควำมลับ
ความลับที่คุณยังไม่รู้ ถ้าคุณ
อยากรู้ เราจะบอกให้
12
ง่ำยๆ
ง่ายๆ ในการลดน้าหนักให้ได้
ดั่งใจต้องการ เพียงใช้บริการ
กับทางกรา
13
เทคนิค
เทคนิคที่จะช่วยให้เพิ่มยอดขาย
ทางออนไลน์ได้มากขึ้น
14
ฟรี
ฟรีของสัมมนาคุณสุดพรีเมียม
เมื่อท่านใช้บริการกับเรา
ครบ 5,000 บาทขึ้นไป
15
30 คำทรงพลัง
เขียนคอนเทนต์ให้น่ำสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
เบื้องหลัง
เบื้องหลังการเขียน
คอนเทนต์
ที่คุณเองก็เรียนรู้ได้
16
คำเตือน
คาเตือน ควรบริโภคแต่พอดี
และหมั่นออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ
17
ห้ำมพลำด
ห้ามพลาด กิจกรรมดีๆ ที่จะทา
ให้คุณสร้างแบรนด์ของตัวเอง
ได้ง่ายๆ
18
กำรันตี
การันตีความประทับใจ
หากลูกค้าใช้บริการของเรา
19
ทรงพลัง
การทาคอนเทนต์ให้ทรงพลัง
คุณเองก็ทาได้ ถ้ารู้สิ่งนี้
20
30 คำทรงพลัง
เขียนคอนเทนต์ให้น่ำสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การทาคอนเทนต์ สามารถ
สร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้น 2 เท่า
21
คุณ
คุณที่กาลังอ่านข้อความนี้
ร้อยละ 90 เป็นคนฉลาด
22
รู้หรือไม่ ?
คุณรู้หรือไม่ การสร้างเว็บไซต์
ให้ปลอดภัยไม่ยาก
เพียงใช้บริการ SSL กับทางเรา
23
ปัญหำ
ปัญหา คอ บ่า ไหล่ ส่งผลเสีย
มากกว่าที่คุณคิด เพียงแค่คุณ
ใช้บริการนวด ปัญหาจะหมดไป
24
น่ำประหลำดใจ
น่าประหลาดใจ
ทาไมคนส่วนใหญ่
ไม่รู้ความลับนี้
25
30 คำทรงพลัง
เขียนคอนเทนต์ให้น่ำสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
ประโยชน์
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
เมื่อคุณใช้บริการกับทางเรา
26
พิเศษ
พิเศษ หากท่านลงทะเบียน
อบรมออนไลน์กับเราตอนนี้ รับ
ไปเลย...
27
ตัวเลข
5 ต้องกับการสร้างคอนเทนต์
ให้ดึงดูดใจผู้อ่าน
28
ประกำศ
ประกาศ ท่านใดที่สนใจอยาก
เขียนคอนเทนต์ให้ปัง
สมัครด่วน
29
ทันที
เห็นผลขึ้นทันที
ถ้าคุณได้ลองทาสิ่งนี้
30
กำรโปรโมทร้ำนค้ำผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์
Promoting Your Shop Via Social Media
Facebook Page Google Ads LINE OA TikTok
Facebook Page
Facebook Page คือ พื้นที่สาหรับธุรกิจ ที่ทาให้
ธุรกิจและลูกค้ามีส่วนร่วมกับธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ข่าวสารผ่านการเผยแพร่และโปรโมตคอนเทนต์ต่างๆ
ที่สามารถใช้งานได้ฟรี
Facebook Page สามารถสร้างได้ง่ายและฟรีผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนก็ได้
ปัจจุบันนิยมสร้างเพจโดยใช้สมาร์ทโฟน
กำรสร้ำง Facebook Page
01
02
03
04
1. คลิกที่รูปโปรไฟล์
2. คลิก Pages
3. คลิก Create
4. คลิก Get Started
5. ตั้งชื่อเพจ
6. คลิก Next
05
06
Facebook Page สามารถสร้างได้ง่ายและฟรีผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนก็ได้
ปัจจุบันนิยมสร้างเพจโดยใช้สมาร์ทโฟน
กำรสร้ำง Facebook Page
11
7. กรอกประเภทธุรกิจ
8. คลิก Create
9. กรอกข้อมูลธุรกิจ
10. คลิก Next
11. ใส่รูปโปรไฟล์
12. ใส่ภาพหน้าปก
13. คลิก Next
14. คลิก Skip
07
08
09
10 13 14
12
Facebook Page สามารถสร้างได้ง่ายและฟรีผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนก็ได้
ปัจจุบันนิยมสร้างเพจโดยใช้สมาร์ทโฟน
กำรสร้ำง Facebook Page
15. คลิก Next
16. คลิก Done
17. สาเร็จ คลิกที่ว่าง
18. คลิกไปหน้าเพจ
15 16
17
18
Facebook Page จะกาหนด URL ที่ยาวและเข้าใจยาก เมื่อสร้างเพจเสร็จแล้ว เจ้าของ
เพจอย่าลืมตั้ง URL เพื่อการสื่อสารที่เข้าใจง่าย
กำรตั้งค่ำ URL Facebook Page
01
02
03
04
1. เปิดเบราว์เซอร์แล้ว
เข้าเว็บ Facebook
2. คลิกจุดสามจุด
3. เปิดโหมด Desktop Site
4. สลับไปแอคเคาท์เพจ
5. คลิกการตั้งค่าและ
ความเป็นส่วนตัว
6. คลิกการตั้งค่า
05
06
Facebook Page จะกาหนด URL ที่ยาวและเข้าใจยาก เมื่อสร้างเพจเสร็จแล้ว เจ้าของ
เพจอย่าลืมตั้ง URL เพื่อการสื่อสารที่เข้าใจง่าย
กำรตั้งค่ำ URL Facebook Page
7. คลิกที่ชื่อเพจ
8. ไปที่ชื่อผู้ใช้ คลิกแก้ไข
9. กรอกชื่อที่ต้องการ
10. คลิกบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง
11. ลิงก์เพจจะสวยงาม
07
08 09
10
11
การโปรโมทและโฆษณา Facebook Page สามารถทาได้ 2 กรณี ได้แก่
1. โปรโมทเพจ
2. โปรโมทโพสต์
กำรโปรโมทและโฆษณำ Facebook Page
การโปรโมท Facebook Page เป็นการสร้างฐานกลุ่มเป้าหมายให้มียอดการโทร การส่งข้อความ
การคลิกเว็บไซต์ ยอดกดถูกใจ มากขึ้น
กำรโปรโมท Facebook Page
กำรโปรโมทและโฆษณำ Facebook Page
1. ไปที่หน้าเพจ คลิก
Promote
2. คลิก Create new ad
3. กาหนด Media
4. กาหนดวัตถุประสงค์
5. สร้างกลุ่มเป้าหมาย
01 02
03
04
05
การโปรโมท Facebook Page เป็นการสร้างฐานกลุ่มเป้าหมายให้มียอดการโทร การส่งข้อความ
การคลิกเว็บไซต์ ยอดกดถูกใจ มากขึ้น
กำรโปรโมท Facebook Page
กำรโปรโมทและโฆษณำ Facebook Page
6. ตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมาย
7. กาหนดพื้นที่
8. กดหนดลักษณะเฉพาะ
ของกลุ่มเป้าหมาย
9. กาหนดความสนใจ
10. คลิก Save
11. กาหนดช่วงอายุ
12. กาหนดเพศ
13. คลิก Save Audience
14. กาหนดงบประมาณ
15. กาหนดระยะเวลา
06
07 09
08
10
14
15
11
12
13
การโปรโมท Facebook Page เป็นการสร้างฐานกลุ่มเป้าหมายให้มียอดการโทร การส่งข้อความ
การคลิกเว็บไซต์ ยอดกดถูกใจ มากขึ้น
กำรโปรโมท Facebook Page
กำรโปรโมทและโฆษณำ Facebook Page
16. คลิก Add money
17. ระบุจานวนเงิน
18. เลือกการชาระเงิน
19. ชาระเงิน
20. คลิก Next
21. คลิก Promote Now
16
18
19
20 21
17
การโปรโมทโพสต์ (Boost a Post) เป็นการส่งเสริมให้โพสต์นั้นๆ ให้ผู้คนเห็นมากขึ้น เมื่อมีคนเห็นโพสต์มากขึ้น
โอกาสเข้าถึงข้อมูลบริการของเราก็จะมากขึ้น
กำรโปรโมทโพสต์ (Boost a Post)
กำรโปรโมทและโฆษณำ Facebook Page
1. ไปที่หน้าเพจ คลิก
Promote
2. คลิก Boost a post
3. เลือกโพสต์ที่ต้องการ
4. ดูพรีวิว
01
02
03
04
การโปรโมทโพสต์ (Boost a Post) เป็นการส่งเสริมให้โพสต์นั้นๆ ให้ผู้คนเห็นมากขึ้น เมื่อมีคนเห็นโพสต์มากขึ้น
โอกาสเข้าถึงข้อมูลบริการของเราก็จะมากขึ้น
กำรโปรโมทโพสต์ (Boost a Post)
กำรโปรโมทและโฆษณำ Facebook Page
5. กาหนดวัตถุประสงค์
6. กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
7. กาหนดงบประมาณ
8. กาหนดระยะเวลา
9. เติมเงิน
10. คลิก Boost post now
05 06
07
09
08
10
Google Ads
การทาโฆษณาเพื่อให้บริการของเราติดหน้าแรก
Google เมื่อมีผู้ใช้ค้นหาข้อมูล เรียกว่า Search
Engine Marketing เหมาะสาหรับบริการที่มีเว็บไซต์
เป็นของตัวเอง สิ่งที่เจ้าชองธุรกิจต้องมีคือ Gmail
การสร้างโฆษณาเว็บไซต์ด้วย Google Ads สามารถทาได้ง่ายเพียงไม่กี่คลิก และมีราคาถูกกว่า Facebook Ads
เจ้าของธุรกิจที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองจึงนิยมใช้ Google Ads
กำรสร้ำงโฆษณำเว็บไซต์ด้วย Google Ads
1. เปิดแอป Google Ads
2. คลิก Create Ad
3. กาหนดวัตถุประสงค์
4. คลิก Next
5. ตั้งชื่อธุรกิจ
6. คลิก Next
7. ใส่ URL เว็บไซต์
8. คลิก Next
01
02
03
04
05
06
07
08
กำรสร้ำงโฆษณำเว็บไซต์ด้วย Google Ads
9. คลิก Next
10. ป้อนข้อมูลโฆษณา
11. คลิก Next
12. กาหนดคีย์เวิร์ด
13. คลิก Next
14. เลือกพื้นที่เป้าหมาย
15. คลิก Next
09
14
10
11
12
13 15
การสร้างโฆษณาเว็บไซต์ด้วย Google Ads สามารถทาได้ง่ายเพียงไม่กี่คลิก และมีราคาถูกกว่า Facebook Ads
เจ้าของธุรกิจที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองจึงนิยมใช้ Google Ads
กำรสร้ำงโฆษณำเว็บไซต์ด้วย Google Ads
16. กาหนดงบประมาณ
17. คลิก Next
18. กาหนดชื่อแคมเปญ
19. คลิก Next
20. กาหนดข้อมูลเรียก
เก็บเงิน
21. คลิก Next
22. กาหนดวิธีการจ่ายเงิน
23. คลิก Continue
17
16
19
20
21
22
23
18
การสร้างโฆษณาเว็บไซต์ด้วย Google Ads สามารถทาได้ง่ายเพียงไม่กี่คลิก และมีราคาถูกกว่า Facebook Ads
เจ้าของธุรกิจที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองจึงนิยมใช้ Google Ads
LINE OA
LINE Official Account (LINE OA) คือ บัญชี LINE สาหรับธุรกิจ สามารถส่งข้อความ
รูปภาพ วีดีโอต่างๆ พูดคุยกับผู้ติดตามได้เหมือนกับ LINE ส่วนตัว สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ
มีฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยโปรโมทธุรกิจให้มีความน่าสนใจมากขึ้น สามารถส่งข่าวสาร
บริการ สินค้า หรือโปรโมชั่น ให้กับผู้ที่ติดตามทั้งหมดในครั้งเดียว
เป็นข้อความที่จะส่งให้คนที่แอดเป็นเพื่อนกับเราในครั้งแรก ลูกค้าที่เป็นเพื่อนกับเราอาจ
มีความต้องการบางอย่าง เช่น สนใจบริการ ต้องการใช้บริการ หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ หากเราสร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้าของเราตั้งแต่ครั้งแรก ส่งโปรโมชั่นต้อนรับสาหรับเพื่อนใหม่โดยเฉพาะ ก็จะช่วย
เพิ่มโอกาสในการขายได้ไม่ยาก
1. Greeting Message
สามารถใช้แชทพูดคุยกับลูกค้าได้ตัวต่อตัว แต่ LINE OA จะช่วยให้เราสามารถจัด
ระเบียบลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย Tag เราสามารถติด Tag ให้กับลูกค้าแต่ละคนสูงสุดถึง
10 Tags ช่วยให้เราสามารถตามหาลูกค้าที่เราต้องการจาก Tag นั้นๆ ได้ เช่น
2. 1 On 1 Chat
ใครเป็นแอดมินที่ดูแลลูกค้ำคนนี้
ลูกค้ำกำลังสนใจสินค้ำ/บริกำรอะไรอยู่ เป็นลูกค้ำใหม่หรือลูกค้ำเก่ำ
เป็นภาพแบนเนอร์ขนาดใหญ่ กว้างเต็มจอแชทไลน์ สามารถใส่ลิงก์ให้คลิกไปยังช่องทาง
อื่นๆ ได้ทันที หากเราจัดโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลด เราก็สามารถนาคูปองใส่เข้าไปใน
Rich Message ได้เช่นกัน Rich Message ถือเป็นฟีเจอร์ที่แบรนด์ใหญ่ๆ นิยมใช้กันมาก
3. Rich Message
มีลักษณะการทางานแบบ Rich Message แต่เป็นการแสดงผลในรูปแบบของ วิดีโอที่
เล่นโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเข้ามาที่แชท LINE OA สามารถใช้วิดีโอได้ทั้งแบบแนวตั้ง
แนวนอน และสี่เหลี่ยมจัตุรัส นอกจากนี้สามารถใส่ลิงก์ได้เหมือนกับ Rich Message
เพื่อให้ลูกค้าคลิกแล้วไปยังหน้าเว็บไซต์ หรือปลายทางที่เราต้องการ
4. Rich Video
เป็นเมนูลัดด้านล่างแชท LINE ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มลูกเล่นได้หลากหลาย สามารถสร้างได้สูงสุดถึง 6 เมนู ซึ่งเรา
สามารถกาหนดได้ว่า หากลูกค้าคลิกที่ปุ่มแล้วจะลิงก์ไปที่ไหน
5. Rich Menu
เป็นการ Broadcast ในรูปแบบของภาพสไลด์ ลูกค้าสามารถปัดภาพไป
ด้านข้างเพื่อดูสินค้าได้และเพิ่มการ์ดได้สูงสุดถึง 9 การ์ด ตอบโจทย์คนที่
ต้องการโปรโมทสินค้าหลายชิ้นในครั้งเดียว
6. Card Message
บุคคล
สินค้ำ สถำนที่ รูปภำพ
ระบบตอบกลับอัตโนมัติ ฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราตอบคาถามลูกค้าในช่วงเวลาที่
ไม่สะดวกตอบด้วยตัวเอง อาจจะเป็นนอกเวลางาน หรือวันหยุด โดยเรา
สามารถกาหนดช่วงเวลาที่ต้องการให้ระบบทางานได้
7. Auto-Reply
ฟีเจอร์ช่วยกระตุ้นยอดขายจาก LINE OA สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็น จัดโปรโมชั่น ลดราคา จัดกิจกรรมแจกฟรี หรือใช้แลกเป็นของขวัญ
8. Coupon
Reward Card หรือบัตรสะสมแต้ม เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ช่วยกระตุ้นยอดขายให้ธุรกิจ
ให้ลูกค้าที่เคยซื้อกลับมาซื้ออีกครั้ง เพียงแค่สร้าง Reward Card แล้วแจกให้ลูกค้าทาง
Broadcast LINE, Social Media หรือใส่ลิงก์ไว้ใน Rich Menu ให้ลูกค้ากดเพื่อใช้งาน
และเช็คจานวนแต้มได้ง่ายๆ
9. Reward Card
10. Account Page
เป็นหน้าบ้านออนไลน์ สามารถใส่ข้อมูลธุรกิจ เช่น รายละเอียดสินค้า/บริการ
เวลา เปิด-ปิด ทาการ ลิงก์เว็บไซต์ หรือแสดงคอนเทนต์ต่างๆ ที่เราโพสต์ลงใน
ไทม์ไลน์ลงไปได้
ค้นหำ Line Official Account
แล้วติดตั้ง
กำรติดตั้งและเปิดใช้งำน LINE OA
เข้ำ Play Store เปิดแอพพลิเคชั่น Log in with LINE app Allow
01 02 03 04 05
การติดตั้งและเปิดใช้งาน LINE OA สามารถทาได้ง่าย เพียงเจ้าของธุรกิจมีแอคเคาท์ LINE ตามปกติก่อน จากนั้นก็
ติดตั้งแอปพลิเคชั่น LINE Official Account แล้วเปิดการใช้งานได้เพียงไม่กี่คลิก
สร้ำงแอคเคำท์
ใส่รูปภำพ / กรอกข้อมูล กลับหน้ำแรก ยอมรับ Start
06 07 08 09 10
กำรติดตั้งและเปิดใช้งำน LINE OA
การติดตั้งและเปิดใช้งาน LINE OA สามารถทาได้ง่าย เพียงเจ้าของธุรกิจมีแอคเคาท์ LINE ตามปกติก่อน จากนั้นก็
ติดตั้งแอปพลิเคชั่น LINE Official Account แล้วเปิดการใช้งานได้เพียงไม่กี่คลิก
เปิดกำรโต้ตอบอัตโนมัติ
กำหนดวัตถุประสงค์ Get Started Close ตั้งค่ำ / ใช้งำน
11 12 13 14 15
กำรติดตั้งและเปิดใช้งำน LINE OA
การติดตั้งและเปิดใช้งาน LINE OA สามารถทาได้ง่าย เพียงเจ้าของธุรกิจมีแอคเคาท์ LINE ตามปกติก่อน จากนั้นก็
ติดตั้งแอปพลิเคชั่น LINE Official Account แล้วเปิดการใช้งานได้เพียงไม่กี่คลิก
TikTok
TikTok เป็นสื่อสังคมออนไลน์สาหรับเผยแพร่คลิป
วิดีโอสั้น เจ้าของธุรกิจบริการจะต้องสร้างคลิปวิดีโอ
ในแนวตั้ง 9 : 16 เพื่อโปรโมทบริการ หรือใช้
Influencer รีวิวบริการ เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ
การสมัครสมาชิก TikTok สามารถทาได้ง่าย เพียงเจ้าของธุรกิจมีแอคเคาท์ เช่น Facebook, Google, LINE
จากตัวอย่างแนะนาเป็น Google
กำรสมัครสมำชิก TikTok
1. เปิดแอป TikTok
2. ไปที่โปรไฟล์
3. คลิกสมัครสมาชิก
4. เลือกวิธีการสมัคร
(ตัวอย่างเลือก Google)
5. เลือกบัญชีอีเมล์
01
02
03
04
05
การสมัครสมาชิก TikTok สามารถทาได้ง่าย เพียงเจ้าของธุรกิจมีแอคเคาท์ เช่น Facebook, Google, LINE
จากตัวอย่างแนะนาเป็น Google
กำรสมัครสมำชิก TikTok
07
06
6. ระบุวันเดือนปีเกิด
7. คลิกถัดไป
8. กรอกชื่อเล่น
9. คลิกยืนยัน
10. เสร็จสิ้น
08
09
10
การอัปโหลดวิดีโอบน TikTok สิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องเตรียมคือคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 10 นาที
ดังนั้นเทคนิคการผลิตคลิปวิดีโอจึงเป็นสิ่งสาคัญ
กำรอัปโหลดวิดีโอบน TikTok
1. คลิกโปรไฟล์
2. คลิกอัปโหลด
3. เลือกคลิปวิดีโอ
4. ปรับแต่งวิดีโอเพิ่มเติม
5. ถัดไป
6. ใส่แคปชั่น
7. คลิกโพสต์
01
02
03
04
05
06
07
การโปรโมทวิดีโอบน TikTok จะกระตุ้นให้ผู้คนเข้าถึงคอนเทนต์วิดีโอเรามากขึ้น เช่น ต้องการยอดเข้าชมวิดีโอเพิ่มขึ้น
ยอดเข้าเว็บไซต์มากขึ้น ผู้ติดตามเพิ่มขึ้น การส่งข้อความเพิ่มขึ้น เป็นต้น ยิ่งยอดมากขึ้น โอกาสการใช้บริการก็มากขึ้น
กำรโปรโมทวิดีโอบน TikTok
1. ไปที่โปรไฟล์
2. คลิกขีดสามขีด
3. คลิกเครื่องมือผู้สร้าง
4. คลิกโปรโมท
5. เลือกวิดีโอที่ต้องการ
โปรโมท
01
02
03
04
05
การโปรโมทวิดีโอบน TikTok จะกระตุ้นให้ผู้คนเข้าถึงคอนเทนต์วิดีโอเรามากขึ้น เช่น ต้องการยอดเข้าชมวิดีโอเพิ่มขึ้น
ยอดเข้าเว็บไซต์มากขึ้น ผู้ติดตามเพิ่มขึ้น การส่งข้อความเพิ่มขึ้น เป็นต้น ยิ่งยอดมากขึ้น โอกาสการใช้บริการก็มากขึ้น
กำรโปรโมทวิดีโอบน TikTok
6. กาหนดวัตถุประสงค์
7. คลิกถัดไป
8. กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
(แนะนาให้สร้างขึ้นเอง)
9. กาหนดผู้ชมเป้าหมาย
10. คลิกบันทึก
11. เลือกกลุ่มเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้
12. คลิกถัดไป
07
06
08
09
11
10 12
การโปรโมทวิดีโอบน TikTok จะกระตุ้นให้ผู้คนเข้าถึงคอนเทนต์วิดีโอเรามากขึ้น เช่น ต้องการยอดเข้าชมวิดีโอเพิ่มขึ้น
ยอดเข้าเว็บไซต์มากขึ้น ผู้ติดตามเพิ่มขึ้น การส่งข้อความเพิ่มขึ้น เป็นต้น ยิ่งยอดมากขึ้น โอกาสการใช้บริการก็มากขึ้น
กำรโปรโมทวิดีโอบน TikTok
13. กาหนดงบปราณ
14. กาหนดระยะเวลา
15. คลิกถัดไป
16. คลิกชาระเงินและเริ่ม
การโปรโมท
17. เลือกวิธีการชาระเงิน
18. คลิกยืนยัน
19. ชาระเงินให้เรียบร้อย
14
13
16
17
19
18
15
ในแต่ละช่องทำง
Facebook Page
Instagram
LINE OA
TikTok
แบบรูปภำพ
ขนำดของคอนเทนต์
Facebook
รูปภาพปกมีขนาด 1620 x 1080 px (อัตราส่วน 3 : 2)
รูปภาพเนื้อหามีขนาด 1080 x 1080 px (อัตราส่วน 1 : 1)
1620 x 1080 px
(3 : 2)
1080x 1080
px
(1 : 1)
1080x 1080
px
(1 : 1)
1080x 1080
px
(1 : 1)
1080 x 1620 px
(2 : 3)
1080x 1080
px
(1 : 1)
1080x 1080
px
(1 : 1)
1080x 1080
px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
Facebook
รูปภาพปกมีขนาด 1200 x 600 px (อัตราส่วน 2 : 1)
รูปภาพเนื้อหามีขนาด 1080 x 1080 px (อัตราส่วน 1 : 1)
1200 x 600 px
(2 : 1)
1080 x 1080
px
(1 : 1)
1080 x 1080
px
(1 : 1)
600 x 1200 px
(1 : 2)
1080 x 1080
px
(1 : 1)
1080 x 1080
px
(1 : 1)
Facebook
รูปภาพแนวตั้ง 1080 x 1350 px (อัตราส่วน 4 : 5)
รูปภาพจัตุรัส 1080 x 1080 px (อัตราส่วน 1 : 1)
รูปภาพแนวนอน 940 x 788 (อัตราส่วน 1.1929 : 1)
รูปภาพแนวนอน 1620 x 1080 (อัตราส่วน 3 : 2)
1080 x 1350 px
(4 : 5)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1620 x 1080 px
(3 : 2)
940 x 788 px
(1.1929 : 1)
LINE OA
รูปภาพแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1040 x 1040 px (อัตราส่วน 1 : 1)
1040 x 1040 px
(1 : 1)
Instagram
รูปภาพแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1080 x 1080 px (อัตราส่วน 1 : 1)
รูปภาพแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1080 x 608 px (อัตราส่วน 16 : 9)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 608 px
(16 : 9)
TikTok
รูปภาพในกรณีทาเทมเพลตสาหรับวางวิดีโอ (อัตราส่วน 9 : 16)
1080 x 1920 px
(9 : 16)
สรุป
1. ส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ 7Ps ต้องชัด
2. คอนเทนต์ต้องดี รูปแบบคอนเทนต์ต้องเหมาะสมกับแต่ละแพล็ตฟอร์ม
3. อย่าทุ่มงบประมาณโปรโมทมากเกินไป ให้ความสาคัญกับคอนเทนต์ดีกว่า
4. กลุ่มเป้าหมายต้องชัด
5. ควรมีเว็บไซต์ และใช้ Google Ads ยั่งยืนสุด
6. ไม่จาเป็นต้องใช้ทุกแพล็ตฟอร์ม แต่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
สิ่งสำคัญของกำรทำกำรตลำดบนมือถือ

More Related Content

What's hot

การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล...
การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล...การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล...
การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล...
ธิติพล เทียมจันทร์
 

What's hot (20)

Week 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
Week 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์Week 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
Week 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
 
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
 
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
 
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
 
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
 
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
 
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
 
การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)
การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)
การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)
 
การออกแบบ UX UI สำหรับโมบายแอพพลิเคชั่น (UI UX DESIGN FOR MOBILE APP)
การออกแบบ UX UI สำหรับโมบายแอพพลิเคชั่น (UI UX DESIGN FOR MOBILE APP)การออกแบบ UX UI สำหรับโมบายแอพพลิเคชั่น (UI UX DESIGN FOR MOBILE APP)
การออกแบบ UX UI สำหรับโมบายแอพพลิเคชั่น (UI UX DESIGN FOR MOBILE APP)
 
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
 
ติดปีกธุรกิจเพียงแค่คิดโลโก้ (Logo Design)
ติดปีกธุรกิจเพียงแค่คิดโลโก้ (Logo Design)ติดปีกธุรกิจเพียงแค่คิดโลโก้ (Logo Design)
ติดปีกธุรกิจเพียงแค่คิดโลโก้ (Logo Design)
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
 
หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)
หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)
หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)
 
การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล...
การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล...การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล...
การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล...
 
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
 
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
 
ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์
 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
 
การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)
การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)
การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)
 

Similar to การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)

เทคนิคการจัดสถานที่และการบริการ
เทคนิคการจัดสถานที่และการบริการเทคนิคการจัดสถานที่และการบริการ
เทคนิคการจัดสถานที่และการบริการ
tra thailand
 
สานักงานอัตโนมัติ (Office automation )
สานักงานอัตโนมัติ  (Office automation )สานักงานอัตโนมัติ  (Office automation )
สานักงานอัตโนมัติ (Office automation )
somdetpittayakom school
 
การร้องเรียนจากลูกค้า
การร้องเรียนจากลูกค้าการร้องเรียนจากลูกค้า
การร้องเรียนจากลูกค้า
Mint NutniCha
 
AIM3304 – ธุรกิจงานการสื่อสารการตลาด
AIM3304 – ธุรกิจงานการสื่อสารการตลาดAIM3304 – ธุรกิจงานการสื่อสารการตลาด
AIM3304 – ธุรกิจงานการสื่อสารการตลาด
BussakornHiranchai
 
Strategy to write a business plan_ISMED
Strategy to write a business plan_ISMEDStrategy to write a business plan_ISMED
Strategy to write a business plan_ISMED
walaiphorn
 
Crm กับบริการสารสนเทศ
Crm กับบริการสารสนเทศCrm กับบริการสารสนเทศ
Crm กับบริการสารสนเทศ
Naresuan University Library
 
สรุปการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดี
สรุปการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดีสรุปการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดี
สรุปการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดี
nunaka
 
สรุปการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดี
สรุปการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดีสรุปการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดี
สรุปการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดี
nunaka
 

Similar to การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business) (20)

Case Study : Customer Centric & Lead User 2
Case Study : Customer Centric & Lead User 2Case Study : Customer Centric & Lead User 2
Case Study : Customer Centric & Lead User 2
 
TQM & Operations Management for Sustainability
TQM & Operations Management for SustainabilityTQM & Operations Management for Sustainability
TQM & Operations Management for Sustainability
 
ลูกค้าสัมพันธ์ หนทางสู่การตลาดที่ยั่งยืน
ลูกค้าสัมพันธ์ หนทางสู่การตลาดที่ยั่งยืน ลูกค้าสัมพันธ์ หนทางสู่การตลาดที่ยั่งยืน
ลูกค้าสัมพันธ์ หนทางสู่การตลาดที่ยั่งยืน
 
เทคนิคการจัดสถานที่และการบริการ
เทคนิคการจัดสถานที่และการบริการเทคนิคการจัดสถานที่และการบริการ
เทคนิคการจัดสถานที่และการบริการ
 
Chapter 10 design thinking for service
Chapter 10 design thinking for serviceChapter 10 design thinking for service
Chapter 10 design thinking for service
 
Crm
CrmCrm
Crm
 
Case Study of Digital Communication Planning
Case Study of Digital Communication PlanningCase Study of Digital Communication Planning
Case Study of Digital Communication Planning
 
HoReCa business solutions 2018
HoReCa business solutions 2018HoReCa business solutions 2018
HoReCa business solutions 2018
 
O 1bepclt1ovikl9o123b12gs14ica
O 1bepclt1ovikl9o123b12gs14icaO 1bepclt1ovikl9o123b12gs14ica
O 1bepclt1ovikl9o123b12gs14ica
 
สานักงานอัตโนมัติ (Office automation )
สานักงานอัตโนมัติ  (Office automation )สานักงานอัตโนมัติ  (Office automation )
สานักงานอัตโนมัติ (Office automation )
 
โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas
โมเดลธุรกิจ Business Model Canvasโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas
โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas
 
การร้องเรียนจากลูกค้า
การร้องเรียนจากลูกค้าการร้องเรียนจากลูกค้า
การร้องเรียนจากลูกค้า
 
AIM3304 – ธุรกิจงานการสื่อสารการตลาด
AIM3304 – ธุรกิจงานการสื่อสารการตลาดAIM3304 – ธุรกิจงานการสื่อสารการตลาด
AIM3304 – ธุรกิจงานการสื่อสารการตลาด
 
3. วิธีบริการที่ยอดเยี่ยมคือการปลูกถั่ว.pptx
3. วิธีบริการที่ยอดเยี่ยมคือการปลูกถั่ว.pptx3. วิธีบริการที่ยอดเยี่ยมคือการปลูกถั่ว.pptx
3. วิธีบริการที่ยอดเยี่ยมคือการปลูกถั่ว.pptx
 
Strategy to write a business plan_ISMED
Strategy to write a business plan_ISMEDStrategy to write a business plan_ISMED
Strategy to write a business plan_ISMED
 
Crm
CrmCrm
Crm
 
Crm กับบริการสารสนเทศ
Crm กับบริการสารสนเทศCrm กับบริการสารสนเทศ
Crm กับบริการสารสนเทศ
 
Case Study : Create Business Ideas
Case Study : Create Business IdeasCase Study : Create Business Ideas
Case Study : Create Business Ideas
 
สรุปการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดี
สรุปการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดีสรุปการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดี
สรุปการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดี
 
สรุปการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดี
สรุปการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดีสรุปการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดี
สรุปการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดี
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai

หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai (20)

การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
 
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
 
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงAR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
 
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
 
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
 
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
 
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
 
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
 
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
 
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
 
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลAR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
 
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinotiสร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
 
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheetsการเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
 
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
 
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverseการสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
 
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
 
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
 

การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)