SlideShare a Scribd company logo
1 of 47
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวำลนฤมิต
สำหรับงำนไมซ์
Virtual Reality and Metaverse for MICE
Facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th YouTube.com/c/TouchPointTH
รู้จักกับกำรตลำดไมซ์
01
MICE Marketing
MICE Marketing
รู้จักกับกำรตลำดไมซ์
ไมซ์ (MICE) เป็นการตลาดสาหรับธุรกิจการจัดประชุม
การท่องเที่ยว และการจัดงานแสดงสินค้าหรือบริการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีการจัดการ
ที่ดี ทั้งในด้านการบริการ ด้านสถานที่ ด้านการจัดประชุม ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
Exhibitions
Incentives
Types of MICE Activities
Meeting
การจัดประชุมองค์กร การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
การจัดนาเที่ยวเพื่อพักผ่อน การจัดงานแสดงสินค้าหรือบริการ
ประเภทของกิจกรรมไมซ์
M I C E
Conventions
Meeting
Meeting เป็นการจัดประชุมขององค์กรของกลุ่ม
บุคคลในองค์กรเดียวกันหรือสมาคมเดียวกัน
โดยจัดเป็นการเฉพาะกิจและมีการวางแผนล่วงหน้า
M
Incentives
I
เป็นการจัดนาเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานหรือบุคคล
ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่องค์กรกาหนดไว้
โดยองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
Conventions
C
เป็นการจัดประชุมที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อภิปรายข้อเท็จจริง และปรึกษาหาการแก้ไข ของกลุ่มคน
ในสายงานเดียวกัน มีลักษณะคล้ายกับ Meeting
แตกต่างกันที่จานวนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่หลายร้อยจน
ไปถึงหมื่นคน
Exhibitions
E
เป็นการจัดแสดงงานที่มุ่งเน้นเนื้อหาที่หลากหลายภายใต้พื้นที่
การจัดแสดงเดียวกัน เพื่อนาเสนอสินค้าหรือบริการ โดยทั่วไป
จะมีบริษัทหรือผู้ผลิตนาสินค้าหรือบริการมาจัดแสดงให้กับ
ผู้สนใจสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง ถือว่ามีบทบาทอย่าง
มากในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ อันก่อเกิดเครือข่ายได้
Types of MICE Businesses Conclusion
สรุปประเภทของธุรกิจไมซ์
การกาเนิดของธุรกิจไมซ์แต่ละที่ส่งผลต่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่แตกต่างกัน
เนื่องจากปัจจัยด้านวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กรแตกต่างกัน
ดังนั้นจุดยืนของการทาธุรกิจไมซ์คือการตลาดเนื้อหา
(Content Marketing) ผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัล
โดยธุรกิจไมซ์สามารถสรุปเป็นแผนภาพดังนี้
MICE
M = Meeting I = Incentives C = Conventions E = Exhibitions
Association
Meeting
▪ Conferences
▪ Congress
▪ Seminar
▪ Symposium
Corporate Meeting
Government
▪ International
Meeting
▪ Regional Meeting
▪ National Offshore
Meeting
▪ Domestic Meeting
Individual Incentives Group Incentives
เทคโนโลยีเสมือนจริง
สำหรับงำนไมซ์
02
Virtual Reality for MICE
Definition of Virtual Reality (VR)
ควำมหมำยของเทคโนโลยีควำมจริงเสมือน
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality:VR)เป็นเทคโนโลยีที่ใช้จาลองสถานที่และ
สภาพแวดล้อมด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์เสมือนผ่านแว่นตาดิจิทัลโดยตัดขาด
จากโลกจริง อีกทั้งยังสามารถตอบสนองสิ่งต่างๆรอบตัวได้ด้วย Controller เพื่อเพิ่มประสบการณ์
การเดินทางที่สมจริงมากยิ่งขึ้น
Virtual Technology (VR) Examples for MICE
ตัวอย่ำงเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับงำนไมซ์
Meeting
เป็นการจาลองห้องประชุมด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสมือน ผู้ใช้สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับสถานที่ได้
เสมือนว่าอยู่ในห้องประชุม
M
Virtual Technology (VR) Examples for MICE
ตัวอย่ำงเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับงำนไมซ์
Incentives
I
เป็นการจาลองสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อสร้างขวัญ
และกาลังใจในรูปแบบเทคโนโลยีความจริงเสมือน
ก่อนที่จะไปสถานที่นั้นจริงๆ
Virtual Technology (VR) Examples for MICE
ตัวอย่ำงเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับงำนไมซ์
Virtual Technology (VR) Examples for MICE
ตัวอย่ำงเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับงำนไมซ์
Virtual Technology (VR) Examples for MICE
ตัวอย่ำงเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับงำนไมซ์
Conventions
C
เป็นจาลองการจัดประชุมที่คล้ายกับ Meetings
โดยจาลองให้เห็นภาพสถานที่ที่สามารถรองรับ
ผู้เข้าร่วมได้ปริมาณมาก
Exhibitions
E
เป็นการจาลองการจัดแสดงงานด้วยเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน เพื่อนาเสนอสินค้าหรือบริการ มีสร้าง
การปฏิสัมพันธ์ให้ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าได้
Virtual Technology (VR) Examples for MICE
ตัวอย่ำงเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับงำนไมซ์
Metaverse for MICE
จักรวำลนฤมิตสำหรับงำนไมซ์
03
Definition of Metaverse
ควำมหมำยของจักรวำลนฤมิต
จักรวาลนฤมิตหรือเมตาเวิร์ส (Metaverse)เป็นเทคโนโลยีสุดล้าที่จาลองโลกเสมือนจริงเพื่อให้
ผู้คนสามารถสื่อสาร ทากิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างไร้ขอบเขตในโลกดิจิทัล เป็นชุมชน
โลกเสมือนจริงบนเทคโนโลยีคลาวด์ ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกันผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน
และแว่นตาดิจิทัลได้
Metaverse Examples for MICE
ตัวอย่ำงเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับงำนไมซ์
Meeting
Meeting เป็นการจัดประชุมขององค์กร
ของกลุ่มบุคคลในองค์กรเดียวกันในเมตา
เวิร์ส สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมเสมือนและ
ตัวตนเสมือนของผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์
M
Incentives
I
เป็นการจัดนาเที่ยวในโลกเมตาเวิร์ส โดยการจาลอง
สถานที่ท่องเที่ยวเชิง 3 มิติ ผู้ใช้สามารถดื่มด่า
บรรยากาศเสมือนที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมและผู้คนอื่นๆ ในรูปแบบ Avatar ที่ไป
ท่องเที่ยวในเมตาเวิร์สสถานที่เดียวกันกับผู้ใช้
ก่อนที่จะไปจริง
Metaverse Examples for MICE
ตัวอย่ำงเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับงำนไมซ์
Metaverse Examples for MICE
ตัวอย่ำงเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับงำนไมซ์
Conventions
C
เป็นการจัดประชุมที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในโลกเมตาเวิร์ส มีลักษณะคล้ายกับ
Meeting แตกต่างกันที่จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ตั้งแต่หลายร้อยจนไปถึงหมื่นคนเข้ามามีส่วนร่วม
ปฏิสัมพันธ์กันกับแวดล้อมเสมือนและ Avatar
ของผู้เข้าร่วม
Metaverse Examples for MICE
ตัวอย่ำงเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับงำนไมซ์
Exhibitions
E
เป็นการจัดแสดงงานที่มุ่งเน้นเนื้อหาที่หลากหลาย
ภายใต้พื้นที่การจัดแสดงเดียวกัน เพื่อนาเสนอสินค้า
หรือบริการ โดยทั่วไปจะมีบริษัทหรือผู้ผลิตนาสินค้า
หรือบริการมาจัดแสดงให้กับผู้สนใจสินค้าหรือ
บริการนั้นๆ โดยตรง ถือว่ามีบทบาทอย่างมากใน
การช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ อันก่อเกิดเครือข่ายได้
Virtual Reality Creation
กำรสร้ำงเทคโนโลยีเสมือนจริง
04
Virtual Reality Creation
กำรสร้ำงเทคโนโลยีเสมือนจริง
กำรประมวลผลภำพวิดีโอ 360 องศำ
กำรประมวลผลภำพนิ่ง 360 องศำ
กำรจำลองภำพด้วยซอฟต์แวร์โมเดล 3 มิติ
กำรประมวลผลภำพนิ่ง 360 องศำ
เป็นการจาลองภาพ 360 องศา ด้วยภาพถ่ายแบบ Spherical โดยอาศัยการถ่ายภาพนิ่งหลายภาพ
แล้วนามาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือสามารถใช้กล้อง 360 ถ่ายภาพก็ได้
กำรประมวลผลภำพนิ่ง 360 องศำ
กำรประมวลผลภำพวิดีโอ 360 องศำ
เป็นการจาลองภาพ 360 องศาให้อยู่ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวผู้ใช้สามารถหมุนซ้าย-ขวา เพื่อรับชม
ในประสบการณ์เสมือนจริง ต้องใช้กล้อง 360 องศา ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การตดคนหรือขาตั้งกล้องออกด้วยการใช้ Adobe After Effects และตัดต่อ
ภาพเคลื่อนไหวด้วย Adobe Premiere Pro
กำรประมวลผลภำพวิดีโอ 360 องศำ
กำรจำลองภำพด้วยซอฟต์แวร์โมเดล 3 มิติ
เป็นการปั้นสภาพแวดล้อม 3 มิติ โดยใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ เช่น Autodesk Maya, Autodesk 3Ds
Max, Sketch Up, Blender แล้วเรนเดอร์ให้อยู่ในรูปแบบภาพ 360 องศา
กำรจำลองภำพด้วยซอฟต์แวร์โมเดล 3 มิติ
Metaverse Creation
กำรสร้ำงเมตำเวิร์ส
05
แพลตฟอร์มสร้ำงเมตำเวิร์ส
Spatial Metaverse
เป็นแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สที่เน้นการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับ Virtual Events ทุกรูปแบบ เหมาะกับการจัดงาน MICE มาก
สามารถใช้งานได้ง่าย จาลองสภาพแวดล้อม 3 มิติ จากซอฟต์แวร์ปั้นโมเดล 3 มิติ ได้
แพลตฟอร์มสร้ำงเมตำเวิร์ส
Decentraland
เป็นแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สแบบ Open Source อยู่บนเครือข่าย Ethereum มีที่เดินที่เรียกว่า Land ที่สามารถซื้อขาย
และเป็นเจ้าของในรูปแบบ NFT (Non-Fungible Token) ได้
แพลตฟอร์มสร้ำงเมตำเวิร์ส
Horizon Worlds – Meta
เป็นแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สของบริษัทMeta (ชื่อเดิม Facebook) ที่สามารถเชื่อมต่อเป็นสื่อสังคมออนไลน์
รูปแบบใหม่ผ่านแว่นตาดิจิทัล
The Sandbox
แพลตฟอร์มสร้ำงเมตำเวิร์ส
เป็นแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สที่เป็นNFT Metaverse ขับเคลื่อนด้วย Ethereum Blockchain โดย Sandbox เปลี่ยนตัวเองจากเกมบนมือถือ
มาอยู่บนบล็อกเชน ผู้เล่นสามารถสร้างจักรวาลของตัวเอง เป็นเจ้าของ NFT รวมไปถึงการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ในเมตาเวิร์สได้
Minecraft Metaverse
แพลตฟอร์มสร้ำงเมตำเวิร์ส
เป็นแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สของบริษัทไมโครซอฟต์ (Microsoft) มีลักษณะเป็นภาพ 8 บิตคล้ายๆ ตัวต่อเลโก้ นิยมนามาสร้างโลกเสมือน
สาหรับงานอีเวนต์ต่างๆในรูปแบบดิจิทัล
กำรจำลองสถำนที่
ในเมตำเวิร์ส
การจาลองสถานที่ในเมตาเวิร์ส จาเป็นต้องใช้
ซอฟต์แวร์เฉพาะ เช่น Autodesk Maya, Autodesk
3Ds Max, Sketch Up, Blender แล้ว Export
สภาพแวดล้อม 3 มิติ ให้อยู่ในรูปแบบที่แพลตฟอร์ม
เมตาเวิร์สรองรับ นิยมใช้ไฟล์ .glb
Question and Answer (Q&A)
ถำม-ตอบ เรื่อง MICE
06
ในมุมมองของ ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
Q&A
1
1. เล่ำถึงรูปแบบกำรจัดงำน และกำรนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับกำรจัดงำนยุคดิจิทัล ทั้ง
ที่เคยมีและมีอยู่ในปัจจุบันที่ได้จัดงำนขึ้นเอง หรือที่เคยมีโอกำสร่วมงำน ทั้งในระดับชำติ
และนำนำชำติ
เคยเป็นผู้จัดและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติในรูปแบบเมตาเวิร์ส ที่จัดโดยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตอบ
Q&A
2
2. วิเครำะห์สถำนกำรณ์รูปแบบกำรคิด กำรนำเสนอ เทรนด์ เกี่ยวกับกำรจัดงำนในอนำคต
การจัดงาน MICE ให้น่าสนใจเป็นเรื่องท้าทาย ผู้เข้าร่วมส่วนมากที่เข้างาน MICE มีพฤติกรรมที่ชอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ดังนั้น
การมอบประสบการณ์รูปแบบใหม่ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จูงใจให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยในงานต้องมีการวางแผนมาอย่างดี แสง สี
เสียง พรีเซ็นต์เตชั่น สื่อมัลติมีเดีย ต้องมีความน่าสนใจ ผสมผสานเข้ากับเทรนด์อย่าง VR และ Metaverse
ตอบ
Q&A
3
3. นำเสนอเทคนิคหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเพิ่มควำมน่ำสนใจให้กับผู้เข้ำร่วมกำรจัดงำน ที่
จะสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับงำนในอนำคต
การนาสื่อมัลติมีเดียผสมผสานเข้ากับโลกVR และ Metaverse จะเป็นตัวเพิ่มความน่าสนใจ ผู้สร้างสามารถใช้เทคนิคต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นการจาลองภาพ 360 องศา ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเทคนิคการปั้นโมเดลสภาพแวดล้อม 3 มิติ ที่จะสร้าง
ความแตกต่างให้กับงานแต่ละงาน
ตอบ
Q&A
4
4. วิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้เข้ำร่วมกำรจัดงำน และนำเสนอแนวคิดในกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ร่วมงำน
“Content is the king” ผู้เข้าร่วมงานต้องการเข้าถึงคอนเทนต์หรือเนื้อหาใหม่ๆ สภาพแวดล้อมนาด้วยเทคโนโลยีแล้ว
คอนเทนต์ต้องดีและน่าสนใจด้วย จึงจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ร่วมงานได้
ตอบ
Q&A
5
5. เรำจะจัด Balance อย่ำงไร ระหว่ำงกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดงำน เช่น กำรใช้ระบบ
ออนไลน์ หรือกำรใช้ AI เพื่อกำรขำยและกำรจัดงำน กับกำรให้บริกำรแบบ Face to Face
การจัดงานในรูปแบบออนไลน์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง เนื่องจากมีข้อดีหลายด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของเวลา และค่าใช้จ่าย
ถ้าผู้จัดงาน MICE สร้างการปฏิสัมพันธ์ที่ดี เช่น เลือกซื้อสินค้าจากนิทรรศการในเมตาเวิร์ส จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์
แล้วนัดรับสินค้าแบบ Face to Face หรือจัดงานแบบไฮบริด นาเสนอคอนเทนต์ EP.1 ในรูปแบบออนไลน์ แล้วมาต่อ EP.2
แบบ Face to Face ก็น่าสนใจ
ตอบ
Q&A
6
6. ควำมใส่ใจที่มีต่อผู้ร่วมงำน ทั้งในเรื่องสุขอนำมัย (Hygiene) และเรื่องของกำรจัด
นิทรรศกำรที่ลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอน ยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้ผู้ใช้บริกำรมำเลือกใช้
สถำนที่ในกำรจัดงำนหรือไม่ อย่ำงไร
ปัจจุบันเรื่องสุขอนามัยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก การจัดงานไมซ์ด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล จะช่วย
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้เยอะมาก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนได้ สาหรับการจัด Meeting,
Conventions และ Exhibitions อาจทาให้การจัดกิจกรรมในสถานที่จริงถูกลดความสาคัญลงไปบ้าง แต่ Incentives การจัด
นาเที่ยวเพื่อพักผ่อน ต่อให้มีเทคโนโลยีที่ตื่นตาตื่นใจขนาดไหน ผู้เข้าร่วมส่วนมากมักจะอยากไปสถานที่จริงอยู่ดี
ตอบ
Q&A
7
7. ในมุมมองของนักจัดงำน รวมไปถึงนักกำรตลำด Venue จะต้องเตรียมควำมพร้อมอะไร
เพื่อจะดึงดูดใจให้ทุกท่ำนเลือกมำใช้สถำนที่ในกำรจัดงำน
นักจัดงาน สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมอย่างแรกเลยก็คือ นักสร้างโมเดล 3 มิติ ให้กับ VR และ Metaverse เพราะการสร้างโลก
เสมือนให้น่าสนใจและแตกต่าง ต้องอาศัยการจาลอง 3 มิติ นักการ ส่วนนักการตลาดต้องจับเทรนด์ให้ไว นาไฮไลท์ใน VR และ
Metaverse ที่สร้างขึ้นไปโปรโมทบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยเปิดให้ผู้ร่วมงานได้เข้าไปดื่มด่ากับประสบการณ์เสมือน ที่ขายไฮไลท์
คอนเทนต์ที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดใจของผู้เข้าร่วมงานไปใช้สถานที่จริงในการจัดงาน
ตอบ

More Related Content

What's hot

การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
ระบบนำทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour: VR Tour)
ระบบนำทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour: VR Tour)ระบบนำทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour: VR Tour)
ระบบนำทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour: VR Tour)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลAR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขายการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขายDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงAR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การผลิตสื่อวิดีโอ (Video Production)
การผลิตสื่อวิดีโอ (Video Production)การผลิตสื่อวิดีโอ (Video Production)
การผลิตสื่อวิดีโอ (Video Production)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
Week 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
Week 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์Week 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
Week 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบ
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบ
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
สื่อการเรียนรู้ สร้างได้ สร้างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9
สื่อการเรียนรู้ สร้างได้ สร้างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9สื่อการเรียนรู้ สร้างได้ สร้างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9
สื่อการเรียนรู้ สร้างได้ สร้างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPointDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
แสงและองค์ประกอบของภาพ
แสงและองค์ประกอบของภาพแสงและองค์ประกอบของภาพ
แสงและองค์ประกอบของภาพDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 

What's hot (20)

การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
 
ระบบนำทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour: VR Tour)
ระบบนำทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour: VR Tour)ระบบนำทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour: VR Tour)
ระบบนำทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour: VR Tour)
 
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลAR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
 
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
 
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
 
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขายการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
 
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงAR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
 
การผลิตสื่อวิดีโอ (Video Production)
การผลิตสื่อวิดีโอ (Video Production)การผลิตสื่อวิดีโอ (Video Production)
การผลิตสื่อวิดีโอ (Video Production)
 
Week 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
Week 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์Week 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
Week 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
 
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
 
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบ
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบ
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบ
 
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
 
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้
 
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
 
สื่อการเรียนรู้ สร้างได้ สร้างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9
สื่อการเรียนรู้ สร้างได้ สร้างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9สื่อการเรียนรู้ สร้างได้ สร้างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9
สื่อการเรียนรู้ สร้างได้ สร้างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9
 
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
 
แสงและองค์ประกอบของภาพ
แสงและองค์ประกอบของภาพแสงและองค์ประกอบของภาพ
แสงและองค์ประกอบของภาพ
 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
 

Similar to เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metaverse for MICE)

Computer&creation of art
Computer&creation of artComputer&creation of art
Computer&creation of artbeverza
 
ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...
ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...
ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...ธิติพล เทียมจันทร์
 
การโฆษณาผ่าน Online Rich Media
การโฆษณาผ่าน Online Rich Mediaการโฆษณาผ่าน Online Rich Media
การโฆษณาผ่าน Online Rich Medianattatira
 
แนะนำโปรแกรม Macromedia authorware 7.0
แนะนำโปรแกรม Macromedia authorware 7.0 แนะนำโปรแกรม Macromedia authorware 7.0
แนะนำโปรแกรม Macromedia authorware 7.0 pom_2555
 
โปรแกรม Macromedia authorware 7.0 พิมผกา ลลิตา
โปรแกรม Macromedia authorware 7.0 พิมผกา ลลิตาโปรแกรม Macromedia authorware 7.0 พิมผกา ลลิตา
โปรแกรม Macromedia authorware 7.0 พิมผกา ลลิตาpom_2555
 
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_Sunligth Yello Patty Za
 
บทที่ 3 การประยุกต์มัลติมีเดีย
บทที่ 3 การประยุกต์มัลติมีเดียบทที่ 3 การประยุกต์มัลติมีเดีย
บทที่ 3 การประยุกต์มัลติมีเดียsomdetpittayakom school
 
Work1m35no2123
Work1m35no2123Work1m35no2123
Work1m35no2123Fame Acr
 
ใบงานที่2 ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่2 ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่2 ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่2 ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์Kanravee Chawalit
 
การสร้างสระบบนำชมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3D Vista
การสร้างสระบบนำชมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3D Vistaการสร้างสระบบนำชมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3D Vista
การสร้างสระบบนำชมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3D VistaDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
Seminar Web 2.0 ,Social Business Network for SMEs Thai
Seminar Web 2.0 ,Social Business Network for SMEs ThaiSeminar Web 2.0 ,Social Business Network for SMEs Thai
Seminar Web 2.0 ,Social Business Network for SMEs ThaiJira Hongsamrerng
 
Authorware
AuthorwareAuthorware
Authorwarepui3327
 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีมัลติมีเดียการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีมัลติมีเดียlekruthai khantongchai
 
Technique to Delivery Information via the Internet
Technique to Delivery Information via the InternetTechnique to Delivery Information via the Internet
Technique to Delivery Information via the InternetRachabodin Suwannakanthi
 
การทำแผ่นพับด้วย Publisher
การทำแผ่นพับด้วย Publisherการทำแผ่นพับด้วย Publisher
การทำแผ่นพับด้วย PublisherDuangnapa Inyayot
 

Similar to เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metaverse for MICE) (18)

Computer&creation of art
Computer&creation of artComputer&creation of art
Computer&creation of art
 
ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...
ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...
ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...
 
การโฆษณาผ่าน Online Rich Media
การโฆษณาผ่าน Online Rich Mediaการโฆษณาผ่าน Online Rich Media
การโฆษณาผ่าน Online Rich Media
 
แนะนำโปรแกรม Macromedia authorware 7.0
แนะนำโปรแกรม Macromedia authorware 7.0 แนะนำโปรแกรม Macromedia authorware 7.0
แนะนำโปรแกรม Macromedia authorware 7.0
 
โปรแกรม Macromedia authorware 7.0 พิมผกา ลลิตา
โปรแกรม Macromedia authorware 7.0 พิมผกา ลลิตาโปรแกรม Macromedia authorware 7.0 พิมผกา ลลิตา
โปรแกรม Macromedia authorware 7.0 พิมผกา ลลิตา
 
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_
 
บทที่ 3 การประยุกต์มัลติมีเดีย
บทที่ 3 การประยุกต์มัลติมีเดียบทที่ 3 การประยุกต์มัลติมีเดีย
บทที่ 3 การประยุกต์มัลติมีเดีย
 
Work1m35no2123
Work1m35no2123Work1m35no2123
Work1m35no2123
 
ใบงานที่2 ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่2 ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่2 ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่2 ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
 
Interactive media
Interactive mediaInteractive media
Interactive media
 
การสร้างสระบบนำชมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3D Vista
การสร้างสระบบนำชมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3D Vistaการสร้างสระบบนำชมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3D Vista
การสร้างสระบบนำชมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3D Vista
 
Seminar Web 2.0 ,Social Business Network for SMEs Thai
Seminar Web 2.0 ,Social Business Network for SMEs ThaiSeminar Web 2.0 ,Social Business Network for SMEs Thai
Seminar Web 2.0 ,Social Business Network for SMEs Thai
 
Tomato service
Tomato serviceTomato service
Tomato service
 
Authorware
AuthorwareAuthorware
Authorware
 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีมัลติมีเดียการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 
Dreamweaver
DreamweaverDreamweaver
Dreamweaver
 
Technique to Delivery Information via the Internet
Technique to Delivery Information via the InternetTechnique to Delivery Information via the Internet
Technique to Delivery Information via the Internet
 
การทำแผ่นพับด้วย Publisher
การทำแผ่นพับด้วย Publisherการทำแผ่นพับด้วย Publisher
การทำแผ่นพับด้วย Publisher
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai

ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinotiสร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย VidinotiDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheetsการเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google SheetsDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverseการสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial MetaverseDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การวางโครงเรื่อง (Plotting)
การวางโครงเรื่อง (Plotting)การวางโครงเรื่อง (Plotting)
การวางโครงเรื่อง (Plotting)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai (16)

ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
 
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
 
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
 
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
 
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinotiสร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
 
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheetsการเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
 
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
 
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverseการสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
 
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
 
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
 
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
 
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
 
การวางโครงเรื่อง (Plotting)
การวางโครงเรื่อง (Plotting)การวางโครงเรื่อง (Plotting)
การวางโครงเรื่อง (Plotting)
 

เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metaverse for MICE)