SlideShare a Scribd company logo
1 of 84
Digital
Storytelling
in Photography
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th YouTube.com/c/TouchPointTH
กำรตลำดคอนเทนต์
Content Marketing
Content Marketing
คืออะไร
การตลาดเนื้อหาเป็นการสร้างคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เน้นการเล่าเรื่องให้ความรู้
ตอบข้อสงสัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่างให้กับลูกค้า แทนการมุ่งขายสินค้า
เป็นการสร้างความจริงใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้า
ทำไมเรำจึงต้องทำคอนเทนต์
เนื่องจากการเน้นการทาโฆษณาอย่างเดียว เป็นการเน้นการขายเพื่อให้ลูกค้าซื้อ บางครั้งลูกค้าอาจ
รู้สึกเหมือนถูกยัดเยียดสินค้า ปัจจุบันลูกค้ามักจะหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นธุรกิจจึงควร
ลงทุนกับ Content Marketing ที่สามารถสร้างคุณค่าได้ในระยะยาว เนื่องจากค้นหาได้ง่าย
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อีกด้วย
Content Marketing
ที่มีประสิทธิภำพ
1. ศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อทาคอนเทนต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
2. ควรแทรกข้อมูลที่ลูกค้ายังไม่ค่อยรู้มากกว่าการขายของอย่างเดียว
3. ให้ความรู้กับผู้อ่านให้เต็มที่ ต้องเล่าเรื่องให้เป็น ทาให้ลูกค้าเห็นภาพ ใช้ภาษา
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจง่าย ให้ข้อมูลตามจริงและตรงไปตรงมา
เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าเราจริงใจและอยากติดตามเรา
รูปแบบของกำรทำคอนเทนต์
เว็บบล็อก / เว็บไซต์
Weblog / Website
หนังสือดิจิทัล
Digital Book
ภาพนิ่ง
Still Image
ภาพเคลื่อนไหว
Video / Motion
เว็บบล็อก / เว็บไซต์
Weblog / Website
เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่สาคัญในการเล่าเรื่องและทา Content
Marketing ทาให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักได้ง่าย และช่วยดึงดูด
ความสนใจของลูกค้าให้มากขึ้นด้วย ปัจจุบันมีเครื่องมือ
มากมาย ได้แก่
ซึ่งเป็นมิตรกับ Search Engine ส่วนใหญ่จะเป็นการเขียน
เนื้อหาที่น่าจะมีประโยชน์กับลูกค้า ทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
ธุรกิจอีกด้วย
หนังสือดิจิทัล
Digital Book
เป็นการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจที่ลูกค้าไม่สามารถตามอ่านในสื่อ
สังคมออนไลน์ได้ สามารถให้ข้อมูลที่มากขึ้นและสามารถจัดรูปแบบ
ให้สวยงามและอ่านง่ายได้มากกว่าเว็บบล็อก ปัจจุบันมีเครื่องมือ
มากมาย ได้แก่
ภำพนิ่ง
Still Image
เป็นสื่อที่สร้างได้ง่ายและมีรูปแบบน่าสนใจมาก เนื่องจากใส่
ข้อมูลอธิบายสั้นๆ และใช้รูปภาพในการอธิบาย อาจอยู่ใน
ลักษณะของภาพถ่าย หรืออินโฟกราฟิก แล้วเน้นการแชร์
ออกไปเรื่อยๆ ในสื่อสังคมออนไลน์
ภำพเคลื่อนไหว
Video / Motion
เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงมาก และมีกระบวนการสร้างที่ซับซ้อน
กว่าสื่อภาพนิ่ง แต่สามารถอธิบายข้อมูลได้มากกว่า อาจอยู่ใน
รูปแบบวิดีโอที่มีการถ่ายทาเป็นเรื่องราว หรือการทาเป็นโมชั่น
กราฟิก แล้วสร้าง YouTube Channel
5 ต้องกับกำรสร้ำงคอนเทนต์
เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ผู้อ่ำนที่ดี
ต้องค้นหาได้ง่าย
Findable
ต้องอ่านง่ายสบายตา
Readable
ต้องเข้าใจได้ง่าย
Understandable
ต้องการให้ผู้อ่าน
ทาอะไรต่อ
Actionable
ต้องเกิดการบอกต่อ
Shareable
ต้องค้นหำได้ง่ำย
Findable
การเขียนคอนเทนต์หรือบทความควรมีคาค้น (Keyword) ที่คาดว่า
ผู้อ่านจะใช้คานั้นในการค้นหาข้อมูล เพื่อให้ค้นหาแล้วเจอได้ง่าย
หากสามารถทา Search Engine Optimization (SEO) ได้ด้วย ก็จะ
ทาให้คอนเทนต์ของเราติดอันดับต้นๆ ของ Google ได้
กำรเขียนคอนเทนต์ในรูปแบบเว็บไซต์
การเขียนคอนเทนต์บนเว็บไซต์จะต้องคานึงถึงการทา SEO ดังนั้น
การใช้ Headline Tag จะช่วยเรื่องการจัดอันดับบน Google ได้
โดยมากจะใช้ H1 กับหัวข้อใหญ่ และ H2 กับหัวข้อย่อย หรือหากมี
ย่อยกว่านั้นก็สามารถใช้ H3 หรือ H4 ได้
ชื่อคอนเทนต์
หัวข้อใหญ่
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting
industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy
text ever since the 1500s,
หัวข้อย่อย
When an unknown printer took a galley of type and scrambled it
to make a type specimen book. It has survived not only five
centuries,
H1
H2
H3
TAG
Content Digital Storytelling Photography การเล่าเรื่องด้วยภาพ
สร้างคอนเทนต์ด้วยภาพ การถ่ายภาพสินค้า การถ่ายภาพเล่าเรื่อง
กำรเขียนคอนเทนต์ในรูปแบบหนังสือดิจิทัล
ให้บันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF แล้วใส่ Metadata ฝังเข้าไปในไฟล์ PDF
ด้วย เมื่อนา PDF ไปไว้บนเว็บไซต์ จะมีโอกาสถูกค้นเจอได้มากกว่า
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องมือบนคลาวด์ต่างๆ ได้แก่
กำรเขียนคอนเทนต์ในรูปแบบภำพนิ่ง
การเขียนคอนเทนต์ในรูปแบบภาพนิ่ง อาจมีการใช้ภาพถ่ายผสมกับแคปชั่น หากนาไปใช้กับเว็บไซต์จะสามารถฝัง Metadata ในรูปภาพได้
หากนาไปใช้กับสื่อสังคมออนไลน์จะต้องเล่าเรื่องด้วยภาพให้น่าสนใจ
กำรเขียนคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอ
การเขียนคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอ เป็นการเพิ่มโอกาสในการค้นแล้วเจอได้มากขึ้นไปอีก เนื่องจากวิดีโอบน YouTube สามารถใส่ TAG
รายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอ ที่เป็นมิตรกับ Google มากที่สุด
Video Clip Tile
12345 views | 3 weeks ago
Video Clip Tile
12345 views | 4 weeks ago
Video Clip Tile
12345 views | 1 month ago
Video Clip Tile
12345 views | 2 months ago
ชื่อคอนเทนต์
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting
industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy
text ever since the 1500s,
หากธุรกิจของเรามีการทาคอนเทนต์ทั้ง 4 รูปแบบนี้ ให้นาทุกอย่าง
มาฝังซึ่งกันและกันไว้ โดยการผสมกับคอนเทนต์ในเว็บไซต์ แล้วนา
คอนเทนต์จากเว็บไซต์ไปแชร์บน Facebook อีกที
“
”
ต้องอ่ำนง่ำยสบำยตำ
Readable
เมื่อผู้อ่านต้นหาคอนเทนต์ของเราเจอแล้ว เนื้อหาในบทความคือ
หัวใจหลักของคอนเทนต์ที่ผู้อ่านให้ความสาคัญ ดังนั้นข้อมูลต้อง
ถูกเรียบเรียงมาเป็นอย่างดี มีการจัดหมวดหมู่ จัดหัวข้อและเนื้อหา
ให้อ่านง่าย ทาความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
กำรใช้พีระมิดกลับหัวในกำรเขียนคอนเทนต์
เนื้อหาที่สาคัญมากที่สุดควรวางไว้ตาแหน่งบนสุดของบทความ
ผู้อ่านมักจะให้ความสาคัญกับการอ่านบรรทัดแรกๆ ส่วนอื่นจะ
อ่านผ่านๆ กวาดสายตาแบบรวดเร็ว
ชื่อคอนเทนต์
หัวข้อใหญ่
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting
industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy
text ever since the 1500s,
หัวข้อย่อย
When an unknown printer took a galley of type and scrambled it
to make a type specimen book. It has survived not only five
centuries,
กำรจัดกลุ่มของเนื้อหำ
การเขียนคอนเทนต์หรือบทความควรย่อเนื้อหาให้สั้น กระชับ แต่ได้
ข้อมูลครบถ้วน เข้าใจง่าย แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เรียงลาดับการ
เล่าเรื่องที่ต่อเนื่องกัน
1. ต้องค้นหาได้ง่าย
2. ต้องอ่านง่ายสบายตา
3. ต้องเข้าใจได้ง่าย
4. ต้องการให้ผู้อ่าน
5. ทาอะไรต่อ
6. ต้องเกิดการบอกต่อ
การเขียนคอนเทนต์หรือบทความควรมีคาค้น(Keyword) ที่คาดว่าผู้อ่านจะใช้คา
นั้นในการค้นหาข้อมูลเพื่อให้ค้นหาแล้วเจอได้ง่าย หากสามารถทา Search
Engine Optimization (SEO) ได้ด้วย ก็จะทาให้คอนเทนต์ของเราติดอันดับต้นๆ
ของ Google ได้
1. ต้องค้นหำได้ง่ำย
กำรใช้สัญลักษณ์และตัวเลขในหัวข้อย่อย
สัญลักษณ์และตัวเลขในหัวข้อย่อย จะช่วยให้การจัดเนื้อหาเป็น
ระเบียบ ผู้อ่านสามารถอ่านเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจได้ง่าย
มากขึ้น
กำรใช้ภำษำที่เหมำะสม
ในการเล่าเรื่อง เราควรใช้ภาษาให้คงที่ เช่น สรรพนามที่ใช้เรียก
ลูกค้า ต้องใช้ไม่ให้ลูกค้าเกิดความสับสน โดยเฉพาะคาว่า “คุณ”
กับ “เรา”
ต้องเข้ำใจได้ง่ำย
Understandable
การเล่าเรื่องที่มีความซับซ้อนเฉพาะทางมีความท้าทายสาหรับ
ผู้เขียนคอนเทนต์เป็นอย่างมาก จะต้องคานึงถึงระดับของผู้อ่าน
ให้มาก
เลือกรูปแบบของคอนเทนต์ให้เหมำะสม
ก่อนเริ่มเขียนคอนเทนต์ ควรพิจารณาเนื้อหาว่าสามารถถ่ายทอด
ในรูปแบบใดได้บ้าง และมีรูปแบบใดที่เหมาะสม อาจเป็น ภาพนิ่ง /
วิดีโอ เพื่อทาให้ผู้อ่านทาความเข้าใจกับเนื้อหาของเราได้มากขึ้นใน
ระยะเวลาอันสั้นและไม่น่าเบื่อ
คำนึงถึงฐำนควำมรู้ของลูกค้ำ
บางครั้งการเขียนคอนเทนต์อาจต้องเขียนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลายสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ดังนั้นเราควรสร้างคอน
เทนต์ที่ตอบโจทย์ในแต่ละระดับความรู้ของลูกค้า
เล่ำเรื่องรำวให้เห็นภำพและเข้ำใจได้ง่ำย
บางครั้งเนื้อหาที่ต้องการจะเล่าอาจมีความซับซ้อนและยากต่อการทาความเข้าใจ อาจใช้วิธีการยักตัวอย่าง หรือสมมติสถานการณ์จาลอง
ขึ้นมา จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น
หลีกเลี่ยงกำรใช้ศัพท์เทคนิค
เนื่องจากผู้อ่านไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเท่ากับผู้เขียน
คอนเทนต์ ดังนั้นเราควรใช้วิธีการเล่าเรื่องด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคได้ อาจใส่
คาอธิบายสั้นๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้
ต้องกำรให้ผู้อ่ำนทำอะไรต่อ
Actionable
เมื่อเราสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาแล้ว ต้องคิดเสมอว่าต้องการให้
ผู้อ่านทาอะไรต่อ เช่น มีปุ่ม “หากคุณอยากรู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นให้
คลิกที่นี่” มีส่วนแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือมีการลิงค์ไปยังคอนเทนต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ที่
ผู้อ่านกาลังอ่าน
ต้องเกิดกำรบอกต่อ
Shareable
ผู้คนมักเชื่อในสิ่งที่เพื่อนบอกมากกว่าแบรนด์บอก ดังนั้นคอน
เทนต์จะต้องทาให้ผู้อ่านรู้สึกอยากแชร์ต่อ
เชิญชวนผู้อ่ำน
เช่น หากชื่นชอบ อย่าลืมกด Like กด Share กด Subscribe
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ / หากคอนเทนต์นี้มีประโยชน์อย่าลืม
แชร์บอกต่อสิ่งนี้กับเพื่อนของคุณด้วยนะครับ
TouchPoint
23 พฤศจิกายน
วันนี้แอดมินมีเคล็ด (ไม่) ลับในการปั้นคอนเทนต์ด้วยภาพถ่ายให้ปังกับ 5 ต้องกับ
การสร้างคอนเทนต์ เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้อ่านที่ดี หากคอนเทนต์นี้มีประโยชน์
อย่าลืมกด Like กด Share นะครับ
…
ความคิดเห็น 123 รายการ แชร์ 4.5 พันครั้ง
ถูกใจ แสดงความคิดเห็น แชร์
ขอบคุณผู้อ่ำน
การขอบคุณผู้อ่านเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม การขอบคุณทา
ให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจและอยากแชร์ต่อ เช่น ขอบคุณสาหรับการ
ติดตามนะครับ / ขอบคุณสาหรับการสนับสนุนกันตลอดมา
TouchPoint
23 พฤศจิกายน
ฉลอง 1 หมื่นไลค์ วันนี้แอดมินขอแนะนาวิธีการสร้างคอนเทนต์ด้วยภาพถ่าย
ถ่ายภาพอย่างไรจึงออกมาสวย และสามารถกระตุ้นยอดขายได้ ขอบคุณสาหรับ
การติดตามนะครับ
…
ความคิดเห็น 321 รายการ แชร์ 5.4 พันครั้ง
ถูกใจ แสดงความคิดเห็น แชร์
ทำให้ง่ำยต่อกำรแชร์
สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางที่ง่ายต่อการแชร์อยู่แล้ว ไม่ว่าจะ
เป็น Facebook / YouTube แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ อาจะต้องมีการ
วางปุ่มแชร์ในตาแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ง่ายต่อการแชร์
1. ต้องค้นหาได้ง่าย
2. ต้องอ่านง่ายสบายตา
3. ต้องเข้าใจได้ง่าย
4. ต้องการให้ผู้อ่านทาอะไรต่อ
5. ต้องเกิดการบอกต่อ
การเขียนคอนเทนต์หรือบทความควรมีคาค้น(Keyword) ที่คาดว่าผู้อ่านจะใช้คา
นั้นในการค้นหาข้อมูลเพื่อให้ค้นหาแล้วเจอได้ง่าย หากสามารถทา Search
Engine Optimization (SEO) ได้ด้วย ก็จะทาให้คอนเทนต์ของเราติดอันดับต้นๆ
ของ Google ได้
1. ต้องค้นหำได้ง่ำย
สิ่งที่ต้องคำนึงในกำรทำคอนเทนต์
ที่เข้ำถึงผู้อ่ำน
เนื้อหำที่ดีมี
ประโยชน์
เนื้อหาต้องมีความ
ทันสมัย มีสาระและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่านถูก
เรียบเรียงมาอย่างดี
เข้ำใจควำมต้องกำร
ของผู้อ่ำน
เลือกช่องทำง
กำรสื่อสำร
รูปแบบกำรนำเสนอ
น่ำสนใจ
เทรนด์และ
ช่วงเวลำที่ถูกต้อง
เนื้อหาต้องตรงกับความ
ต้องการของผู้อ่านดังนั้น
ต้องศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้อ่านด้วย
ควรเลือกช่องทางให้
เหมาะสม เมื่อใดควรใช้
Facebook, YouTube,
Website
การนาเสนอที่น่าสนใจมีผล
ต่อผู้อ่านเป็นอย่างมากเช่น
รูปภาพ วิดีโอ อินโฟกราฟิก
แล้วนาการนาเสนอไปใช้ให้
ถูกช่องทาง
ต้องจับกระแสให้ทัน จับ
กระแสให้ไว ศึกษาเทรนด์
ต่างๆ เพื่อนามาทาเนื้อหา
หรือคิดแคมเปญดึงดูด
ผู้บริโภค
30 คำทรงพลัง
เขียนคอนเทนต์ให้น่ำสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
ควำมจริง
ความจริงที่พนักงานขาย
ไม่เคยบอกให้ท่านรู้
พิสูจน์แล้ว ใหม่ ค้นพบ
พิสูจน์แล้วว่าเครื่องมือ
ดิจิทัลที่ใช้แล้วเวิร์คคือ
สินค้าใหม่ยอดจองเพียบ
ตั้งแต่ยังไม่วางขาย
ค้นพบวิธีการยิงโฆษณาที่
ถูกลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้น
ถึง 2 เท่า
เคล็ดลับ
เคล็ดลับสาหรับคนที่
สมัครเรียนการเขียนคอน
เทนต์วันนี้เท่านั้น
30 คำทรงพลัง
เขียนคอนเทนต์ให้น่ำสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
ข้อเสนอ
ข้อเสนอสุดพิเศษ หากท่าน
เรียนเขียนคอนเทนต์ ท่านจะ
ได้คลังภาพลิขสิทธิ์ฟรี
สงสัย ได้ผล จำนวนจำกัด สำคัญ
เคยสงสัยหรือไม่ว่าแชนแนล
ใน Microsoft Teams ใช้ทา
อะไรได้บ้าง
ได้ผลเหมือนกันหากท่านทา
สิ่งนี้
จานวนจากัดสาหรับ 30
ท่านแรกที่ติดต่อมาตอนนี้
รับไปเลยคอร์สเรียนการ
สร้างเว็บไซต์
สาคัญมาก ถ้าท่านรู้วิธีนี้
ท่านจะสามารถหาเงินได้
ง่ายขึ้นกว่าเดิม
30 คำทรงพลัง
เขียนคอนเทนต์ให้น่ำสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
ทดลองแล้ว
ทดลองแล้วว่าได้ผลจริง
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถช่วย
ให้เราทางานง่ายขึ้น
ควำมลับ ง่ำยๆ เทคนิค ฟรี
ความลับที่คุณยังไม่รู้ถ้า
คุณอยากรู้ ผมจะบอกให้
ง่ายๆ ในการลดน้าหนักให้ได้
ดั่งใจต้องการ
เทคนิคที่จะช่วยให้คุณขาย
ของออนไลน์ได้มากขึ้น
ฟรี หนังสือดิจิทัล 14
เล่มจากวิทยากรเพียง
ทาตามแค่ 5 ขั้นตอน
30 คำทรงพลัง
เขียนคอนเทนต์ให้น่ำสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
เบื้องหลัง
เบื้องหลังการเขียน
คอนเทนต์ ที่คุณเองก็
เรียนรู้ได้
คำเตือน ห้ำมพลำด กำรันตี ทรงพลัง
คาเตือน ควรบริโภคแต่พอดี
และหมั่นออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ
ห้ามพลาด กิจกรรมดีๆ ที่จะ
ทาให้คุณสร้างแบรนด์ของ
ตัวเองได้ง่ายๆ
การันตี เห็นผลลัพธ์ใน 1
สัปดาห์ หากลูกค้าใช้สิ่งนี้
การทาคอนเทนต์ให้
ทรงพลัง คุณเองก็ทา
ได้ ถ้ารู้สิ่งนี้
30 คำทรงพลัง
เขียนคอนเทนต์ให้น่ำสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ที่ได้จากการทา
คอนเทนต์ สามารถสร้าง
ยอดขายได้เพิ่มขึ้น 2 เท่า
คุณ รู้หรือไม่ ? ปัญหำ น่ำประหลำดใจ
คุณที่กาลังอ่านข้อความนี้
ร้อยละ 90 เป็นคนฉลาด
คุณรู้หรือไม่ ว่าหลังจากคุณ
ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ คุณจะ
เปลี่ยนไปมากแค่ไหน
ปัญหาขการนอน ส่งผล
เสียกว่าที่คุณคิด แก้ได้โดย
ใช้สิ่งนี้
น่าประหลาดใจทาไม
คนส่วนใหญ่ไม่รู้
ความลับนี้
30 คำทรงพลัง
เขียนคอนเทนต์ให้น่ำสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
ประโยชน์
ประโยชน์ของสินค้าตัวนี้
ทาให้คุณต้องตกตะลึง
พิเศษ ตัวเลข ประกำศ ทันที
พิเศษ หากท่านลงทะเบียน
อบรมออนไลน์กับเราตอนนี้
รับไปเลย...
5 ต้องกับการสร้างคอน
เทนต์ ให้ดึงดูดใจผู้อ่าน
ประกาศ ท่านใดที่สนใจ
อยากเขียนคอนเทนต์ให้ปัง
สมัครด่วน
เห็นผลขึ้นทันที ถ้าคุณ
ได้ลองทาสิ่งนี้
กำรถ่ำยภำพเพื่อเล่ำเรื่อง
Storytelling in Photography
หลักกำรถ่ำยภำพให้สวยงำม
แสง
Light
การจัดวางองค์ประกอบ
Composition
ตัววัตถุสิ่งของที่เป็นแบบ
Subject
การถ่ายภาพให้ได้สวยงามมีหลักการที่นักถ่ายภาพควร ต้องพิจารณา 3 ประการคือ
แสง
Light
• สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือแสง ถ้าแสงไม่ดีถ่ายภาพออกมาก็จะไม่
น่าสนใจ
• ถ้าวัตถุที่จัดเป็นแบบถ่ายภาพถูกจัดไว้อย่างดี แต่มีสภาพ
แสงที่ไม่ส่งเสริมในเรื่องของมิติ สภาพแสงมัวไม่กระจ่าง ภาพ
ที่ได้จะดูแบนและไม่ชัดเจน
• ถ้ามีการจัดวัตถุที่จะถ่ายภาพให้มีทั้งองค์ประกอบและแสงที่ดี
ภาพจะมีเรื่องราวที่ดีน่าสนใจ
ควำมสำคัญของแสง
แหล่งกำเนิดแสง
แสงธรรมชาติ
หมายถึงแสงอาทิตย์ การถ่ายภาพส่วนใหญ่แล้วก็อาศัยแสงจาก
ดวงอาทิตย์เป็นหลัก ซึ่งแสงจากดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลาจะมี
ทิศทางและสีที่แตกต่างกัน
แสงประดิษฐ์
แหล่งกาเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หลอดไฟ กองไฟ เทียน
แฟลช ฯลฯ โดยส่วนมากแสงเหล่านี้จะสามารถควบคุมได้ทั้ง
ความแรงและทิศทาง
ทิศทำงของแสง
แสงทาให้ภาพมีมิติและความโดนเด่น หากขาดแสงและเงาที่ดี อาจ
ทาให้ภาพไม่มีมิติ (ภาพแบน) เพื่อให้ตัววัตถุเด่นขึ้นมา จะต้องดู
แสงให้วัตถุเด่นออกมาจากพื้นหลัง
แสงด้านหน้า แสงด้านหลัง แสงเฉียงหน้า แสงเฉียงหลัง แสงด้านข้าง
กำรจัดวำงองค์ประกอบ
Composition
กฎสำมส่วน
มักจะใช้แบ่งสัดส่วนของพื้นดินและท้องฟ้า ถ้าต้องการนาเสนอ
ท้องฟ้าให้เด่น ก็เป็นท้องฟ้า 2 ส่วน พื้นดิน 1 ส่วน ถ้าเน้นพื้นดิน
ก็ พื้นดิน 2 ส่วน ท้องฟ้า 1 ส่วน
จุดตัด 9 ช่อง
การสร้างจุดสนใจให้กับวัตถุ จะไม่วางจุดสนใจไว้ตรงกลางภาพ
โดยการวางวัตถุหลักให้อยู่ตรงจุดตัด 9 ช่อง ทาให้วัตถุดู
น่าสนใจ
เน้นควำมสมมำตร
การวางทั้งสองด้านให้มีความสมมาตรแนวเส้นเท่ากัน
น้าหนักของภาพสองด้านเท่ากัน ความสนใจจะตกไปอยู่
ตรงกลางภาพ
เพิ่มควำมสนใจให้ฉำกหน้ำ
การเพิ่มความสนใจให้ฉากหน้า เป็นการทาให้รูปภาพดูมีมิติ มี
Foreground, Middle ground, Background
ใช้กรอบภำพจำกธรรมชำติ
การใช้กรอบภาพจากธรรมชาติ ทาให้วัตถุที่อยู่ในกรอบดู
โดดเด่น น่าสนใจมากขึ้น
ใช้เส้นนำสำยตำ
การใช้เส้นนาสายตา ทาให้ดึงดูดสายตาของผู้ชมภาพ
ไปตามเส้นสายได้
จัดองค์ประกอบแนวเส้นทแยงมุม
จุดเด่นอยู่ที่แนวเส้นแทบทั้งหมดในภาพสามารถนาไปยัง
จุดสนใจได้
ใช้รูปแบบพื้นผิวที่เกิดขึ้นซ้ำๆ
เรียกอีกอย่างว่าแพทเทิร์น เมื่อเกิดแพทเทิร์นซ้าๆ สายตาเราก็
จะถูกดึงดูดไว้ทันที เพียงแค่เราใช้เส้นนาสายตาจากแพทเทิร์น
เหล่านั้นนาเข้าหาแบบ
จำนวนส่วนประกอบในภำพเป็นเลขคี่
ควรมีจานวนส่วนประกอบเป็นเลขคี่ในภาพ เนื่องจากสมองจะไม่
สามารถจับคู่ หรือว่าจับกลุ่มของส่วนประกอบในภาพได้ จะทา
ให้เรามีส่วนประกอบที่เหลือ และลากสายตาเราไปยังจุดนั้น
ให้ฉำกหลังเป็นพื้นที่ว่ำง
การทาให้ฉลากหลังเป็นพื้นที่ว่าง จะช่วยให้แบบที่อยู่
ด้านหน้ามีความโดดเด่นขึ้นได้
แยกวัตถุหรือแบบออกมำให้ชัดเจน
การที่เบลอฉากหลังเพื่อให้แบบหลักของเราเด่นขึ้นมา เป็น
วิธีที่เรานิยมมากในการถ่ายภาพ สิ่งสาคัญคือไม่ควร
หลุดโฟกัส และแยกออกจากฉากหลังได้ชัดเจน
กำรเน้นคู่สีในภำพให้น่ำสนใจ
การจัดคู่สีในภาพให้ลงตัว สัมพันธ์กัน จะทาให้ภาพเด่นขึ้นได้
วิธีนี้นิยมกันมาก เพราะสีจะบ่งบอกถึงจุดเด่น ความลงตัวใน
ภาพ โทนอารมณ์ โดยเฉพาะคู่สีที่ใช้ในการถ่ายภาพสินค้า
ตัววัตถุสิ่งของที่เป็นแบบ
Subject
การเล่าเรื่องสินค้าด้วยภาพ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
เพื่อความสวยงาม เพื่อความน่าใช้ / น่ากิน เพื่อความน่าซื้อ
เพื่อควำมสวยงำม
การถ่ายภาพเพื่อความสวยงาม จะเน้นในเรื่องของแสง และ
องค์ประกอบของภาพ เป็นหลัก
เพื่อควำมน่ำใช้ / น่ำกิน
การถ่ายภาพเพื่อความน่าใช้ / น่ากิน จะเน้นการมี Action กับ
สินค้านั้น เช่น ถ้าเป็นอาหารจะเน้นให้เห็น การเท การตัด การจับ
การยืด การจิ้ม การหั่น เป็นต้น หากเป็นของใช้ อาจจะเน้น
Action คนกับของใช้นั้นๆ เช่น ฟิลลิ่งในการขับรถ ความสนุกใน
การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น
เพื่อควำมน่ำซื้อ
การถ่ายภาพเพื่อความน่าซื้อ อาจจะนาความสวยงามและความ
น่าใช้ / น่ากิน เข้ามาเพิ่มเติมรายละเอียดของสินค้าโดยข้อความ
การจัดวางองค์ประกอบ โดยการถ่ายภาพจะต้องเผื่อพื้นที่
สาหรับการใส่ข้อความรายละเอียดด้วย
กำรถ่ำยภำพพื้นฐำน
Basic Photography
ISO มากกล้องจะไวแสงมาก ทาให้สามารถถ่ายภาพในที่มืดได้
แต่ยิ่ง ISO สูงมาก ทาให้เกิดสัญญาณรบกวน (Noise) ได้
ใช้ ISO ให้น้อยที่สุดที่กล้องจะตั้งค่าได้
กำรถ่ำยภำพกลำงแจ้ง
ควรดัน ISO เพื่อให้กล้องรับแสงได้ไวขึ้น เนื่องจากมี Noise
ดีกว่าถ่ายภาพมาแล้วไหวเบลอ
กำรถ่ำยภำพในอำคำร
ISO100 ISO400
ISO800 ISO1600
ISO3200 ISO6400
ค่ำควำมไวแสง
ISO
ISO800
ทาให้แสงเข้ากล้องได้มาก และทาให้เกิด หน้าชัดหลังเบลอ หรือ
ชัดตื้น-ชัดลึก (Depth of Field) เหมาะกับถ่ายภาพคนหรือสินค้า
รูรับแสงกว้ำง
ทาให้แสงเข้ากล้องได้น้อย และทาให้เกิด ชัดลึก คือชัดทั้งภาพ
เหมาะกับการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์
รูรับแสงแคบ
F/1.4 F/2 F/2.8 F/4 F/5.6 F/8 F/11 F/16
รูรับแสง
Aperture
ใช้จับภาพเคลื่อนไหวให้นิ่ง หากมีค่ามากแสงจะเข้ากล้องได้น้อย
หากมีค่าน้อยแสงจะเข้ากล้องได้มากขึ้น
จับภาพได้นิ่ง เหมาะกับการถ่ายภาพกลางแจ้ง เพื่อควบคุมแสงให้
เข้ากล้องน้อยลง ใช้จับภาพกีฬา สัตว์ เด็ก หรือสิ่งที่เคลื่อนที่เร็ว
ชัตเตอร์เร็ว
แสงจะเข้ากล้องได้มาก เหมาะกับการถ่ายภาพในสถานที่แสงน้อย
หรือลากแสงไฟ แต่ต้องระมัดระวังเรื่องภาพเบลอ
ชัตเตอร์ช้ำ
1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1s 2s 10s 15s 30s Blurb
ควำมเร็วชัตเตอร์
Shutter Speed
ทางยาวโฟกัสคือ ระยะห่างจุดโฟกัสถึงระนาบเซนเซอร์
10-24 mm. เอาไว้ถ่ายภาพมุมกว้างมาก วิวทิวทัศน์ เก็บภาพบรรยากาศ ถ่ายภาพหมู่
35-70 mm. มุมมองเดียวกับที่ตาของเราเห็น เหมาะกับภาพสินค้า / คน / สัตว์
100-210 mm. เอาไว้ถ่ายวัตถุระยะไกล ถ่ายนก ถ่ายดวงจันทร์
นอกจากรูรับแสง (Aperture) ที่มีผลต่อชัดตื้น-ชัดลึกแล้ว
ทางยาวโฟกัสก็มีผลต่อชัดตื้น-ชัดลึก เช่นเดียวกัน ยิ่งทาง
ยาวโฟกัสมาก พื้นหลังยิ่งเบลอได้มาก
การเลือกใช้เลนส์ไม่ได้มีกฎตายตัว ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์
ภาพออกมา ขอให้เล่าสื่อสารในสิ่งที่ต้องการออกมาให้ได้
ทำงยำวโฟกัส
Focal Length
เป็นสิ่งที่ควบคุมสีให้ออกมาตรงตามที่สายตาเห็น โดยรักษาสมดุลแสงสีขาว ไม่ให้อมเหลืองหรืออมฟ้ามากเกินไป เนื่องจากแสงในธรรมชาติ
ช่วงเวลาต่างกัน จะให้อุณหภูมิสีที่แตกต่างกัน ส่วนแสงประดิษฐ์ที่ต่างกันก็จะให้อุณหภูมิสีที่แตกต่างกัน การเลือก WB ที่ไม่เหมาะสมกับ
สภาพแสงนั้นๆ อาจทาให้สีของภาพผิดเพี้ยนได้ แต่เราสามารถปรับแก้ได้โดยใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพ
2500 K 3500 K 4500 K 5500 K 7500 K 10000 K
ค่ำสมดุลแสงสีขำว
White Balance : WB
อุณหภูมิสีตำมชนิดแสง
Preset White Balance
สมดุลสีขาวอัตโนมัติ
Auto White Balance (AWB)
กล้องคิดให้จะเป็นการปรับค่า
แสงสมดุลสีขาวแบบอัตโนมัติ
แสงกลางวัน
Daylight
แก้สีฟ้าอ่อน ซึ่งจะเป็นสีที่เกิดจาก
ดวงอาทิตย์ในตอนกลางวัน
โดยใส่สีส้มเข้าไป
เมฆครึ้ม
Cloudy
แก้สีฟ้า ที่เกิดจากการมีเมฆ
เมฆจะมีสีฟ้ามากกว่าปกติ
กล้องก็ใส่สีส้มเข้าไป
อุณหภูมิสีตำมชนิดแสง
Preset White Balance
ชายคาบ้าน
Shade
หลอดทังสเตน
Tungsten
หลอดฟลูออเรสเซนต์
Fluorescent
แฟลช
Flash
แก้สีฟ้าที่เกิดจากการถ่ายภาพในร่ม
ซึ่งอาจจะมีสีฟ้ามากกว่าปกติ
กล้องจะใส่สี ส้มเข้าไป
แก้สีส้มในภาพโดยใส่สีน้าเงิน
สีฟ้าเข้าไป
แก้สีน้าเงิน สีเขียวในภาพ
โดยใส่สีม่วงลงไป
ออกแบบให้ใช้งานกับแฟลช
โดยกล้องจะปรับอุณหภูมิสีไว้ที่
ประมาณ 5500 เคลวิน
กำรชดเชยแสง
EV
ใช้ปรับค่าแสงให้ต่างจากที่กล้องแนะนา เพื่อช่วยให้ภาพสว่างขึ้น
หรือมืดลง ปกติแล้วจะมีค่าอยู่ระหว่าง EV-5.0 ถึง EV+5.0
EV 0 EV +1 EV +2
EV -1
EV -2
สว่างขึ้น 2 เท่าของปริมาณแสงจริง
สว่างลดลงครึ่งหนึ่งของปริมาณแสงจริง
EV -2 EV 0 EV +2
กำรตกแต่งภำพด้วยแอพฯ มือถือ
Photo Retouching with a Mobile Application
Lightroom CC
แนะนำแอพพลิเคชั่น
Application
Snapseed PicsArt VSCO Canva
Lightroom CC
เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย มีคาสั่งมากมายในการปรับแต่งภาพ
ที่สามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ออกมาสวยงามได้ดั่งใจ
Snapseed
เป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมในการแต่งภาพมาก สามารถ
ปรับภาพย้อนแสงให้สวยงามขึ้นได้ ทาหน้าชัดหลังเบลอได้ และมี
ฟิลเตอร์สุดเจ๋งจานวนมาก
PicsArt
เป็นแอพพลิเคชั่นแต่งรูปที่มีฟังก์ชั่นครบถ้วน ทั้งการปรับแต่งภาพ
พื้นฐาน และสามารถแต่งภาพแนวศิลปะได้เพิ่มเติมให้มีสไตล์ศิลปะ
ตามที่ต้องการ
VSCO
เป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมมายาวนาน เหมาะกับการ
ตกแต่งภาพสินค้า นางแบบ หรือนายแบบ เนื่องจากใช้งานง่าย
มีฟิลเตอร์ให้โหลดมากมาย
Canva
เป็นแอพพลิเคชั่นที่ครบครันสาหรับการทาคอนเทนต์เล่าเรื่อง
ด้วยภาพ สามารถนารูปภาพมาทาเป็นหน้าเพจ Facebook ทา
โปสเตอร์โฆษณา ใส่ข้อความ จัดวางองค์ประกอบของภาพได้
คำสั่งที่มักพบในกำรปรับแต่งภำพ
Commands to Retouch Photo
• Crop >> ครอบตัดรูปภาพ
• WB >> ปรับ White Balance
• Temp >> อุณหภูมิสี
• Tint >> แกนสีของภาพ
• Tone Curve >> ปรับโทนสี
• Exposure >> ความสว่างของภาพ
• Contrast >> ความเปรียบต่างของภาพ
• Highlights >> ส่วนสว่างของภาพ
• Shadows >> ส่วนเงาของภาพ
• Whites >> ส่วนสีขาวของภาพ
• Blacks >> ส่วนสีดาของภาพ
• Clarity >> กาหนดความฟุ้งของพื้นผิวของภาพ
• Vibrance >> ปรับความอิ่มตัวของสี
• Hue >> เนื้อสี
• Saturation >> ความอิ่มตัวของสี
• Luminance >> ความสว่างของสี
• Sharpening >> ปรับความคมของภาพ
• Noise Reduction >> เป็นคาสั่งปรับลดจุดรบกวนในภาพ
• Distortion >> ปรับความบิดเบี้ยวของภาพ
• Grain >> เพิ่มจุดรบกวนในภาพ
• Vignette >> เพิ่มขอบดาในรูปภาพ
• Split Toning >> ย้อมสีให้กับส่วนสว่างและส่วนมืดของภาพ
ส่งไฟล์ภำพทำงไหนดี
ให้มีคุณภำพ
Facebook Line Email OneDrive GoogleDrive iCloud
Social Media ไม่เหมาะกับการส่งไฟล์ภาพ
ไปทางานต่อ เนื่องจากถูกย่อขนาดระหว่างส่ง
สามารถแนบไฟล์ภาพ
ขนาดต้นฉบับได้
เหมาะกับการส่งภาพมากที่สุดได้ไฟล์ต้นฉบับ ไม่มีการบีบอัดหรือย่อขนาด
สามารถนาไฟล์ภาพไปทางานต่อได้ดีที่สุด
ในแต่ละช่องทำง
Facebook
Instagram
YouTube
Line
Twitter
แบบรูปภำพ
ขนำดของคอนเทนต์
Facebook
รูปภาพปกมีขนาด 1620 x 1080 px (อัตราส่วน 3 : 2)
รูปภาพเนื้อหามีขนาด 1080 x 1080 px (อัตราส่วน 1 : 1)
1620 x 1080 px
(3 : 2)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1620 px
(2 : 3)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
Facebook
รูปภาพปกมีขนาด 1200 x 600 px (อัตราส่วน 2 : 1)
รูปภาพเนื้อหามีขนาด 1080 x 1080 px (อัตราส่วน 1 : 1)
1200 x 600 px
(2 : 1)
1080 x 1080
px
(1 : 1)
1080 x 1080
px
(1 : 1)
600 x 1200 px
(1 : 2)
1080 x 1080
px
(1 : 1)
1080 x 1080
px
(1 : 1)
Facebook
รูปภาพแนวตั้ง 1080 x 1350 px (อัตราส่วน 4 : 5)
รูปภาพจัตุรัส 1080 x 1080 px (อัตราส่วน 1 : 1)
รูปภาพแนวนอน 1620 x 1080 (อัตราส่วน 3 : 2)
1080 x 1350 px
(4 : 5)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1620 x 1080 px
(3 : 2)
Instagram
รูปภาพแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1080 x 1080 px (อัตราส่วน 1 : 1)
รูปภาพแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1080 x 608 px (อัตราส่วน 16 : 9)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 608 px
(16 : 9)
Line
รูปภาพแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1040 x 1040 px (อัตราส่วน 1 : 1)
1040 x 1040 px
(1 : 1)
Twitter
รูปภาพขนาด 1024 x 512 px (อัตราส่วน 2 : 1)
1024 x 512 px
(2 : 1)
YouTube
ขนาดบนโทรทัศน์ 2560 x 1440 px
ขนาดบนคอมพิวเตอร์ 2560 x 423 px
ขนาดบนแท็บเล็ต 1855 x 423 px
ขนาดบนสมาร์ทโฟน 1546 x 423 px
YouTube.com/c/TouchpointTH
กำรทำคอนเทนต์รูปภำพด้วย Canva
Creating Photo Content with Canva
ไปที่ Canva.com
1
ลงทะเบียน / ลงชื่อเข้าใช้
2
จะปรากฏหน้าแรก ให้เลือกขนาดเทมเพลตที่ต้องการ หากไม่มีให้คลิกกาหนดขนาดเอง
3
แถบเมนู
A
แถบเครื่องมือ
B
แถบออปชั่น
C
พื้นที่การทางาน
D
เพิ่มหน้า E
F
ดาวน์โหลดและการแชร์
ส่วนประกอบของโปรแกรม
กำรอัพโหลดรูปภำพในสื่อสังคมออนไลน์
Uploading Photo on Social Media
พร้อมแล้วก็โพสต์
Post
หมั่นทาคอนเทนต์อย่างสม่าเสมอ วันไหนคิดออกเยอะให้ทา Stock
คอนเทนต์ไว้ เผื่อวันที่คิดไม่ออกจะได้มีโพสต์
facebook.com/TouchPoint.in.th
TouchPoint.in.th
YouTube.com/c/TouchPointTH

More Related Content

What's hot

ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)
ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)
ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
ติดปีกธุรกิจเพียงแค่คิดโลโก้ (Logo Design)
ติดปีกธุรกิจเพียงแค่คิดโลโก้ (Logo Design)ติดปีกธุรกิจเพียงแค่คิดโลโก้ (Logo Design)
ติดปีกธุรกิจเพียงแค่คิดโลโก้ (Logo Design)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
Digital Disruption กับการเปลี่ยนแปลงยุค Next Normal
Digital Disruption  กับการเปลี่ยนแปลงยุค Next NormalDigital Disruption  กับการเปลี่ยนแปลงยุค Next Normal
Digital Disruption กับการเปลี่ยนแปลงยุค Next NormalDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (Internet Fundamental)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (Internet Fundamental)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (Internet Fundamental)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (Internet Fundamental)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Begining)
เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Begining)เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Begining)
เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Begining)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบ
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบ
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)
หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)
หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)
ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)
ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 

What's hot (20)

ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)
ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)
ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
 
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
 
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
 
ติดปีกธุรกิจเพียงแค่คิดโลโก้ (Logo Design)
ติดปีกธุรกิจเพียงแค่คิดโลโก้ (Logo Design)ติดปีกธุรกิจเพียงแค่คิดโลโก้ (Logo Design)
ติดปีกธุรกิจเพียงแค่คิดโลโก้ (Logo Design)
 
เข้าใจตลาด (Market Understanding)
เข้าใจตลาด (Market Understanding)เข้าใจตลาด (Market Understanding)
เข้าใจตลาด (Market Understanding)
 
Digital Disruption กับการเปลี่ยนแปลงยุค Next Normal
Digital Disruption  กับการเปลี่ยนแปลงยุค Next NormalDigital Disruption  กับการเปลี่ยนแปลงยุค Next Normal
Digital Disruption กับการเปลี่ยนแปลงยุค Next Normal
 
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
 
บทที่6 digital marketing
บทที่6 digital marketingบทที่6 digital marketing
บทที่6 digital marketing
 
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (Internet Fundamental)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (Internet Fundamental)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (Internet Fundamental)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (Internet Fundamental)
 
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
 
เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Begining)
เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Begining)เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Begining)
เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Begining)
 
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบ
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบ
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบ
 
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
 
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
 
หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)
หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)
หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)
 
ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)
ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)
ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)
 
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
 

Similar to การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)

หล กการและทฤษฏ การส__อสาร
หล กการและทฤษฏ การส__อสารหล กการและทฤษฏ การส__อสาร
หล กการและทฤษฏ การส__อสารPoMpam KamOlrat
 
หลักการและทฤษฏีการสื่อสาร
หลักการและทฤษฏีการสื่อสารหลักการและทฤษฏีการสื่อสาร
หลักการและทฤษฏีการสื่อสารJirarat Tesarin
 
Low cost marketing
Low cost marketingLow cost marketing
Low cost marketingChao Onlamai
 
Th Developing communication brand task
Th Developing communication brand taskTh Developing communication brand task
Th Developing communication brand taskMassimiliano La Franca
 
Content for-life-insurance
Content for-life-insuranceContent for-life-insurance
Content for-life-insuranceBenjamaPreneco
 
คู่มือการออกแบบ
คู่มือการออกแบบคู่มือการออกแบบ
คู่มือการออกแบบtelecentreacademy
 
Innovative Hr Communication (Pantit)
Innovative Hr Communication (Pantit)Innovative Hr Communication (Pantit)
Innovative Hr Communication (Pantit)Pantit Sirapobthada
 
บทที่ 4 รูปแบบการดำเนินธุรกิจสำหรับอีคอมเมิร์ซ
บทที่ 4 รูปแบบการดำเนินธุรกิจสำหรับอีคอมเมิร์ซบทที่ 4 รูปแบบการดำเนินธุรกิจสำหรับอีคอมเมิร์ซ
บทที่ 4 รูปแบบการดำเนินธุรกิจสำหรับอีคอมเมิร์ซTeetut Tresirichod
 
หลักสูตรที่ 2 หน่วยที่ 4: ความเข้าใจแผนธุรกิจ
หลักสูตรที่ 2 หน่วยที่ 4: ความเข้าใจแผนธุรกิจหลักสูตรที่ 2 หน่วยที่ 4: ความเข้าใจแผนธุรกิจ
หลักสูตรที่ 2 หน่วยที่ 4: ความเข้าใจแผนธุรกิจthanathip
 
AIM3304 – ธุรกิจงานการสื่อสารการตลาด
AIM3304 – ธุรกิจงานการสื่อสารการตลาดAIM3304 – ธุรกิจงานการสื่อสารการตลาด
AIM3304 – ธุรกิจงานการสื่อสารการตลาดBussakornHiranchai
 
ยกเครื่ององค์กรปรับทิศทางธุรกิจใหม่
ยกเครื่ององค์กรปรับทิศทางธุรกิจใหม่ยกเครื่ององค์กรปรับทิศทางธุรกิจใหม่
ยกเครื่ององค์กรปรับทิศทางธุรกิจใหม่DrDanai Thienphut
 

Similar to การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography) (16)

หล กการและทฤษฏ การส__อสาร
หล กการและทฤษฏ การส__อสารหล กการและทฤษฏ การส__อสาร
หล กการและทฤษฏ การส__อสาร
 
หลักการและทฤษฏีการสื่อสาร
หลักการและทฤษฏีการสื่อสารหลักการและทฤษฏีการสื่อสาร
หลักการและทฤษฏีการสื่อสาร
 
Blog writing
Blog writingBlog writing
Blog writing
 
Low cost marketing
Low cost marketingLow cost marketing
Low cost marketing
 
Th Developing communication brand task
Th Developing communication brand taskTh Developing communication brand task
Th Developing communication brand task
 
Onlineto offline course ep.1
Onlineto offline course ep.1Onlineto offline course ep.1
Onlineto offline course ep.1
 
Content for-life-insurance
Content for-life-insuranceContent for-life-insurance
Content for-life-insurance
 
คู่มือการออกแบบ
คู่มือการออกแบบคู่มือการออกแบบ
คู่มือการออกแบบ
 
Facebook for business
Facebook for businessFacebook for business
Facebook for business
 
Innovative Hr Communication (Pantit)
Innovative Hr Communication (Pantit)Innovative Hr Communication (Pantit)
Innovative Hr Communication (Pantit)
 
E commerce1
E commerce1E commerce1
E commerce1
 
บทที่ 4 รูปแบบการดำเนินธุรกิจสำหรับอีคอมเมิร์ซ
บทที่ 4 รูปแบบการดำเนินธุรกิจสำหรับอีคอมเมิร์ซบทที่ 4 รูปแบบการดำเนินธุรกิจสำหรับอีคอมเมิร์ซ
บทที่ 4 รูปแบบการดำเนินธุรกิจสำหรับอีคอมเมิร์ซ
 
หลักสูตรที่ 2 หน่วยที่ 4: ความเข้าใจแผนธุรกิจ
หลักสูตรที่ 2 หน่วยที่ 4: ความเข้าใจแผนธุรกิจหลักสูตรที่ 2 หน่วยที่ 4: ความเข้าใจแผนธุรกิจ
หลักสูตรที่ 2 หน่วยที่ 4: ความเข้าใจแผนธุรกิจ
 
Seo 13510192
Seo 13510192Seo 13510192
Seo 13510192
 
AIM3304 – ธุรกิจงานการสื่อสารการตลาด
AIM3304 – ธุรกิจงานการสื่อสารการตลาดAIM3304 – ธุรกิจงานการสื่อสารการตลาด
AIM3304 – ธุรกิจงานการสื่อสารการตลาด
 
ยกเครื่ององค์กรปรับทิศทางธุรกิจใหม่
ยกเครื่ององค์กรปรับทิศทางธุรกิจใหม่ยกเครื่ององค์กรปรับทิศทางธุรกิจใหม่
ยกเครื่ององค์กรปรับทิศทางธุรกิจใหม่
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai

ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงAR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลAR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinotiสร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย VidinotiDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheetsการเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google SheetsDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverseการสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial MetaverseDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai (20)

ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
 
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
 
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงAR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
 
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
 
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
 
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
 
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
 
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
 
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลAR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
 
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinotiสร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
 
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheetsการเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
 
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
 
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverseการสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
 
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
 
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
 
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
 
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
 

การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)