Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รายงานวิจัย

39,753 views

Published on

รายงานวิจัย

 1. 1. 1 รายงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมในการซื้อสิ นค้ าและบริการร้ านเซเว่ น- อีเลฟเว่ น เสนอ อาจารย์ วจนะ ภูผานี โดยนางสาววรรณชลี ชิตไธสง 53010919743 MK531นางสาวจันทนาพร ธรรมจรรยา 54010911010 MK542นางสาวพัชราพรรณ รักเพือน ่ 54010911039 MK542นางสาวณัฐธิดา พันธ์ พนิจ ิ 54010911174 MK 542นางสาวพิชชานันท์ เนตรวงศ์ 54010911180 MK542 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค 0902111
 2. 2. 2บทที่ 1 บทนาภูมิหลัง ปั จจุบนระบบการค้าปลีกในประเทศไทยมีความสาคัญอย่างยิง ั ่เพราะว่าการค้าปลีกนั้นเป็ นกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายผลิตภัณฑ์ให้กบผูบริ โภคขั้นสุ ดท้ ั ้ ่าย และถือได้วาเป็ นขั้นสุ ดท้ายของการตลาดในระบบเศรษฐกิจโดยเมื่อสิ นค้าผลิตจากผูผลิตแล้วก็จดส่ งไปยังร้านค้าปลีก ้ ัถ้าเกิดสิ นค้าจากร้านค้าปลีกไม่สามารถที่จะจาหน่ายได้ก็จะส่ งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ่ ่ทาให้ร้านค้ามีสินค้าเก่าที่เหลืออยูภายในคลังสิ นค้าเก่าที่เหลืออยูภายในคลังสิ นค้าเมื่อขายสิ นค้าไม่ได้ผผลิตก็ไม่สามารถทาการผลิตเพิ่มได้ ซึ่ งอาจทาให้ตองเลิกกิจการ เกิดปั ญหาตามมาก็คือ ู้ ้ปั ญหาการว่างงานของคนงานที่ถูกเลิกจ้าง ส่ งผลถึงเศรษฐกิจภายในประเทศแต่ถาร้านค้าปลีกมีความรู ้ความสามารถในการจัดระบบการขายสิ นค้าเป็ นอย่างดีจะทาให้เศรษฐกิจภายในปร ้ะเทศดีข้ ึนด้วย เรามักจะเชื่ อว่าการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเป็ นตัวทาให้เกิดการขับเคลื่อนอานาจการซื้ อขายของบุคคล ซึ่ งเมื่ออานาจการซื้ อขายนั้นขยายออกไปเป็ นวงกว้างก็ทาให้เกิดการขยายตัวของแหล่งการจับจ่ายสิ นค้าเพื่อเป็ นแหล่งผลิตและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีปริ มาณมากขึ้นหลายครั้งที่ประชาชนมักจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการซื้ อขายจากร้านขายของชาได้รับการพัฒนาจน ่กลายไปเป็ นร้านสะดวกซื้ อไม่วาจะเป็ น 7-11ที่ครอบครองพื้นที่ไปทุกหัวมุมถนนรวมไปถึงร้านสะดวกซื้ อในรู ปโฉมอื่นๆ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ก่อตั้งขึ้นในปี 2470 บริ ษท เซาท์แลนด์ ไอซ์ จากัด ที่โอคลิฟ เมืองดัลลัส ัมลรัฐเท็กซัส เริ่ มต้นกิจการจากการผลิตและจาหน่ายน้ าแข็งในปี เดียวกันบริ ษทได้มีนโยบายขยายกิจการโดยนาสิ นค้าอุปโภค บริ โภค เช่น นม ขนมปั ง สบู่ ัมาจาหน่ายโดยมีวตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกสบายให้แกผูบริ โภคอย่างเต็มที่พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็ น Tote’m ั ้store ประกอบกับความต้องการขยายกิจการการค้าปลีก ในปี 2489 จึงได้เปลี่ยนชื่ ออีกครั้งหนึ่งเป็ นเซเว่นอีเลฟเว่นได้เป็ นที่นิยมแพร่ หลายขยายสาขาออกไปทัวโลกอย่างไม่หยุดยั้งและยังมีส่วนช่วยกระตุนธุ รกิจค้าปลีกได้พ ั ่ ้ฒนารู ปแบบไปสู่ ความทันสมัยดังเช่นในปั จจุบน ั ร้านสะดวกซื้ อก็ถือเป็ นงานบริ การอีกประเภทหนึ่งที่มีการแข่งขันกันสู งและผูใช้บริ การสามารถเสาะแสวงหา หรื อเลือกสิ่ งที่ตนพอใจ ในขณะเดียวกันเรื่ องสร้างบริ การแนวใหม่ ้
 3. 3. 3เพื่อให้มียอดขายที่สูงขึ้น หรื อทาให้ธุรกิจเจริ ญเติบโตไปเรื่ อย ๆก็เป็ นเรื่ องของร้านสะดวกซื้ อที่ตองหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อชักจูงใจผูใช้บริ การ ้ ้ปั จจุบนร้านสะดวกซื้ อมีความทันสมัย ัสามารถปรับตัวและแข่งขันในตลาดได้อย่างยังยืนด้วยการพัฒนารู ปแบบร้านค้าและการจัดวางสิ นค้าภายในร้ ่านให้ดูสะอาดและทันสมัย ปรับปรุ งการบริ หารจัดการร้านสะดวกซื้ อให้เป็ นระบบถูกต้องตามหลักวิชาการที่สาคัญมีโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าที่แข็งแรง รองรับ ซึ่ งก็คือการมีเครื อข่ายร้านสะดวกซื้ อ ร้านค้าส่ งและมีจุดกระจายสิ นค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพในแต่ละภูมิภาคที่จะช่วยให้การจัดซื้ อและการบริ หารจัดการสต๊อกสิ นค้าของร้านสะดวกซื้ อแต่ละร้านสะดวก รวดเร็ วขึ้น เป็ นระบบมากขึ้นเกิดการประหยัดในต้นทุนสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ร้านสะดวกซื้ อในพลาซ่าหรื อที่เรารู ้จกในนามศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ัถือเป็ นศูนย์การค้าที่ใหญ่และที่เดียวในมหาวิทยาลัยมหาสารคามในตอนนั้น(ตั้งแต่ยงไม่มีร้านเซเว่น ัอีเลฟเว่น สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม)ซึ่ งเป็ นร้านสะดวกซื้ อที่นิสิตส่ วนใหญ่จะเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การ ั ่อีกทั้งนิสิตยังสะดวกในการจับจ่ายซื้ อสิ นค้าพอสมควร เนื่ องจากทาเลที่ต้ งอยูระหว่างหอพักในมหาวิทยาลัยซึ่ งเป็ นศูนย์รวมของนิสิตส่ วนใหญ่ สิ นค้าแต่ละชนิดก็ไม่ได้แตกต่างจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มากนักมีสินค้าเหมือนกันเกือบทุกอย่างอีกทั้งยังมีบตรส่ วนลดให้นิสิตที่เป็ นสมาชิกของศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกด้วย ัส่ วนการบริ การก็สุภาพเรี ยบร้อย พนักงานขายอัธยาศัยดี ยิมแย้มแจ่มใส ทักทายลูกค้า ้และให้บริ การอย่างเป็ นกันเองเพราะสาเหตุน้ ีจึงทาให้นิสตส่ วนใหญ่เลือกซื้ อและใช้บริ การในร้านสะดวกซื้ อในพลาซ่าแห่งนี้ ปั จจุบนธุ รกิจร้านค้าปลีกได้เริ่ มเข้ามามีบทบาทในการให้บริ การแก่ประชาชนมากขึ้น ัโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้ อที่ชื่อว่า “เซเว่น อีเลฟเว่น”มหาวิทยาลัยก็เป็ นอีกหนึ่งกลุ่มเป้ าหมายที่ทาให้เกิดร้านสะดวกซื้ อนี้ข้ ึนมา ่มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เช่นกัน ปั จจุบนนี้มีร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ตั้งอยูที่พลาซ่าในมหาวิทยาลัย ัซึ่งได้รับความนิยมจากนิสิตเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากมีการบริ การที่ครบครันและสะดวกสบายไม่วาจะเป็ นขนมขบเคี้ยว อาหารทั้งสาเร็ จรู ปและกึ่งสาเร็ จรู ป เครื่ องดื่มในรู ปแบบต่าง เครื่ องสาอาง ่ตลอดจนของใช้ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งยังมีกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกซึ่งเป็ นแรงจูงใจให้ลูกค้าอยากเข้ามาใช้บริ การในร้านด้วย จ า ก ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว ท า ใ ห้ ผู ้ ศึ ก ษ า ต้ อ ง ก า ร ท ร า บ ว่ า เ มื่ อ มี เ ซ เ ว่ น อี เ ล ฟ เ ว่ นส า ข า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม แ ล้ วนิ สิ ต ที่ เ คยซื้ อ สิ น ค้า และใช้ บ ริ ก ารร้ า นสะดวกซื้ อ ในพลาซ่ า (ศู น ย์ห นัง สื อ มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม)จ ะ มี แ ร ง จู ง ใ จ ห รื อ ปั จ จั ย ที่ ท า ใ ห้ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ซื้ อ สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร เ ป ลี่ ย น ไ ป ห รื อ ไ ม่
 4. 4. 4โดยการให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จานวน 200 คน ตอบแบบสอบถามถามคิดเห็นว่า ระหว่างเซเว่นอี เ ลฟเว่ น กั บ ร้ า นสะดวกซื้ อในพลาซ่ า นิ สิ ตเลื ก ใช้ บ ริ การร้ า นไหนมากที่ สุ ด เพราะเหตุ ใ ดจากการรวบรวมข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการส ารวจแล้ ว พบว่ า นิ สิ ตมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามส่ ว นใหญ่นิ ย มใช้ ริ การร้ า นเซเว่ น อี เ ลฟเว่ น เนื่ อ งจาก จ าหน่ า ยสิ นค้ า ที่ จ าเป็ นในการด ารงชี วิ ต ประจ าวันส ะ ด ว ก ส บ า ย แ ล ะ เ ปิ ด ท า ก า ร ใ น ช่ ว ง เ ว ล า ที่ ย า ว น า น ก ว่ า ร้ า น ทั่ ว ๆ ไ ปส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ข อ ง ลู ก ค้ า โ ด ย เ น้ น ค ว า ม ส ะ อ า ดแ ล ะ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า ส า ห รั บ ลู ก ค้ า ใ น ทุ ก ด้ า น ไ ด้ แ ก่ 1.)ท าเลที่ ต้ ั ง จะสะดวกจะเข้ า มาใช้ บ ริ การไม่ ว่ า จะเป็ นลู ก ค้ า ที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งหรื อลู ก ค้ า ที่ ผ่ า นไปมาเ นื่ อ ง จ า ก มี ส า ข า จ า น ว น ม า ก แ ล ะ ก ร ะ จ า ย อ ยู่ ใ ก ล้ ตั ว ลู ก ค้ าโ ด ย ที่ ทุ ก ร้ า น จ ะ มี สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ใ น ม า ต ร ฐ า น เ ดี ย ว กั น 2.)เ ว ล า ส ะ ด ว ก ที่ ลู ก ค้ า จ ะ เ ข้ า ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า เ นื่ อ ง จ า ก เ ปิ ด ต ล อ ด 24ชั่ ว โ ม ง ทุ ก วั น ไ ม่ มี วั น ห ยุ ด แ ล ะ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า เ พ ร า ะ น อ ก จ า ก จ ะ อ ยู่ ใ ก ล้ ต ั ว แ ล้ ว ยั ง มีการจัดสถานที่และการให้บริ การแบบบริ การตัวเองที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว ใ น ทุ ก เ ว ล า 3.) สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ซื้ อ ห าเนื่ อ งจากสิ น ค้า มี ก ารจัด วางเป็ นหมวดหมู่ เ ป็ นระเบี ย บ ติ ด ป้ ายราคาชัด เจน สะดวกในการเลื อ กหารวมทั้งมีสินค้าในด้านอาหารสาเร็ จรู ป เครื่ องดื่ ม และของใช้ทวไปในชี วิตประจาวันรวมทั้งบริ การต่างๆ ั่โดยเลือกสรรเฉพาะสิ นค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็ นที่นิยมของลูกค้าที่มาใช้บริ การในร้านซึ่ งจะต้องมีลิขสิ ทธิ์ ของเซเว่น อีเลฟเว่น เช่น สิ นค้าที่เป็ นสิ นค้ามาตรฐานของเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ทุกร้านจะต้องมีจาหน่ายคื อ บิ๊ ก ไบท์ สเลอปี้ น้ า กด กาแฟเย็น และสิ น ค้า ที่ เ ป็ นเอ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ เช่ น ผงซัก ฟอก สบู่ ยาสี ฟั นและของขบเคี้ ย วที่ มี จ าหน่ า ยในร้ า นเซเว่ น อี เ ลฟเว่ น ทุ ก สาขา อี ก ทั้ง ทางร้ า นเซเว่ น อี เ ลฟเว่ นยัง มี โ ปรโมชั่ น ให้ ลู ก ค้ า ได้ ร่ วมกิ จ กรรมอี ก ด้ ว ย เช่ น ซื้ อ 1 แถม 1 ซื้ อคู่ ถู ก กว่ าสะสมแสตมป์ เพื่ อแลกของที่ ระลึ ก หรื อแม้กระทังเก็บ ใบสลิ ปเพื่ อเป็ นส่ วนลดในการซื้ อของครั้ งต่ อไป ่เ ป็ น ต้ น แ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น ที่ ส า คั ญ คื อ ถ้ า ขึ้ น ชื่ อ ว่ า เ ซ เ ว่ น อี เ ล ฟ เ ว่ นแ ล้ ว เ ป็ น ต้ อ ง ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ ม า ก ก ว่ า ร้ า น ส ะ ด ว ก ซื้ อ อื่ น ๆ เ พ ร า ะ ทุ ก ค น คิ ด ว่ า ใ น เ ซ เ ว่ นอีเลฟเว่นจะมีของทุกอย่างที่อยากได้ อีกทั้งยังสะดวกและง่ายต่อการซื้ อสิ นค้า เนื่ องจากร้ านเปิ ดตลอด 24ชัวโมง ่ ยังมีนิสิตบางกลุ่มซึ่ งถือว่าน้อยที่ยงคงเข้าใช้บริ การที่ร้านสะดวกซื้ อในพลาซ่ า(ศูนย์หนังสื อมหาวิทย ัา ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม ) ไ ด้ ใ ห้ เ ห ตุ ผ ล ว่ า “ ร า ค า สิ น ค้ า ใ น ร้ า น เ ซ เ ว่ น อี เ ล ฟ เ ว่ น มี ร า ค า สู งการบริ ก ารบางครั้ งท าด้ ว ยความเร่ ง รี บท าให้ ก ารบริ ก ารไม่ ดี เ ท่ า ที่ ค วร อี ก ทั้ง คนเยอะ จนแน่ น ร้ า นท า ใ ห้ พ นั ก ง า น เ ก็ บ เ งิ น ไ ม่ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ลู ก ค้ า ต้ อ ง ยื น ร อ คิ ด เ งิ น เ ป็ น เ ว ล า น า น ”ส่ ว น ที่ เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร ร้ า น ส ะ ด ว ก ซื้ อ ใ น พ ล า ซ่ า ก็ เ พ ร า ะ ว่ า“ในร้ า นสะดวกซื้ อนี้ ก็ มีสิ นค้าที่ เหมื อนกันกับ ในเซเว่น อี เลฟเว่นเหมื อนกัน ไม่ต้องยืนรอคิ ดเงิ นนานๆ
 5. 5. 5ไม่ตองได้เบี ยดกับผูคนจานวนมาก อี กทั้งยังมี ส่วนลดให้กบนิ สิตที่ เป็ นสมาชิ กของศูนย์หนังสื ออี กด้วย” ้ ้ ัด้วยเหตุผลนี้พวกเขาจึงยังคงใช้บริ การที่ร้านสะดวกซื้ อในพลาซ่าเหมือนเดิม จากการศึกษาพบว่าปั จจัยทีทาให้นิสิมหาวิทยาลัยมหาสารคามเลื อกซื้ อสิ นค้าและบริ การที่เซเว่น-อีเลฟเว่นมากกว่าร้านสะดวกซื้ อในพลาซ่ า(ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) เพราะว่า ร้านเซเว่น -อี เ ล ฟ เ ว่ น มี ก า ร บ ริ ก า ร ที่ ดี ส ะ ด ว ก อี ก ทั้ ง ยั ง มี สิ น ค้ า ใ ห้ เ ลื อ ก ซื้ อ ม า ก ม า ยร ว ม ทั้ ง ยั ง มี โ ป ร โ ม ชั่ น ที่ ดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า ใ ห้ ก ลั บ ม า ซื้ อ สิ น ค้ า อี ก เ ช่ นสลิปที่ซ้ื อสิ นค้าวันนี้สามารถนามาใช้เป็ นส่ วนลดในครั้งต่อไปได้ อีกทั้ง นิสิตยังนิยมตามกระแส ที่วา เซเว่น ่อี เ ลฟเว่ น มี ทุ ก อย่ า ง อี ก ทั้ ง ยัง สะดวกและง่ า ยต่ อ การซื้ อสิ นค้ า เพราะร้ า นเปิ ดตลอด 24 ชั่ ว โมงท าให้ นิ ย มยี่ ห้ อ เซเว่ น อี เ ลฟเว่ น เนื่ อ งจากมี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ท าให้ ส ามารถจู ง ใจลู ก ค้า ได้ต่างจากร้ านสะดวกซื้ อในพลาซ่ า ซึ่ งก็เหมือนร้ านสะดวกซื้ อทัวๆไป ที่ไม่มีแรงดึ งดูดใจให้อยากใช้บริ การ ่แ ล ะ ไ ม่ มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า ต่ า ง ๆ ภ า ย ใ น ร้ า น ท า ใ ห้ ร้ า น ไ ม่ น่ า ส น ใ จจะเห็ น ได้ ว่ า พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคามส่ ว นใหญ่ จะเน้ น ที่ความสะดวกสบาย การให้บริ การที่ดี มีการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ และเป็ นที่นิยมในปั จจุบน ัคาถามของการศึกษาปัจจัยใดที่ทาให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มากกว่าวัตถุประสงค์ ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการซื้ อสิ นค้าและบริ การร้านเซเว่น- อีเลฟเว่น(สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และ ร้านสะดวกซื้ อในพลาซ่า (ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 2. เพื่อศึกษาปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อการซื้ อของในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และ ร้านสะดวกซื้ อในพลาซ่า(ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. เพื่อเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการซื้ อสิ นค้าและบริ การระหว่างร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กับ ร้านร้านสะดวกซื้ อในพลาซ่า
 6. 6. 6 (ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเภทของการศึกษา ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ค รั้ ง นี้ ใ ช้ ร ะ เ บี ย บ วิ จั ย เ ชิ ง พ ร ร ณ น า (Descriptive Research)และระเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย เชิ ง ส ารวจโดยให้ ผู้ต อบกรอกค าตอบเองในแบบสอบถาม (Self-administeredQuestionnaire)วิธีการดาเนินการศึกษา ขั้นตอนการดาเนินการศึกษา ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนงาน ตั้งแต่วนที่ 18-24 ธันวาคม พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 7 วัน ั 1. ทาการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่ องที่จะทาการศึกษา 2. จัด หาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม โดยการค้น คว้า หาบทความทางอิ น เตอร์ เ น็ ต และในห้องสมุด ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบสอบถาม ทดสอบแบบสอบถาม และ ปรับปรุ งแก้ไข ตั้งแต่วนที่ 25-26 ธันวาคม พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 2 วัน ั 1. ออกแบบแบบสอบถาม 2. ทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 25 ชุด 3. ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถาม ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วนที่ 27-29 ธันวาคม พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 วัน ั 1. แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 2. รวมรวมข้อมูลแบบสอบถาม ขั้นตอนที่ 4 สรุ ปวิเคราะห์ขอมูลและรายงาน ้ ตั้งแต่วนที่ ตั้งแต่วนที่ 4-6 มกราคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 วัน ั ั 1. ตรวจสอบแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ 2. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ 3. จัดทารู ปเล่มรายงานผลการศึกษา
 7. 7. 7กลุ่มประชากรทีศึกษา ่ ในการศึ ก ษานี้ ได้ ส อบถามกลุ่ ม ของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม จ านวน 200 คนที่ เ ข้ า มา ซื้ อ สิ นค้ า แ ล ะ บ ริ ก าร ใ น ร้ า น เซ เว่ น อี เล ฟเ ว่ น (ส าข าม หา วิ ท ย าลั ย ม ห าส าร คา ม )และร้านสะดวกซื้ อในพลาซ่า(ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)โดยให้นิสิตกลุ่มนี้ ทาแบบสอบถามที่ผู ้ศึกษาได้จดทาขึ้น ั บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม จากการศึกษา “ปัจจัยที่ทาให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การร้านเซเว่น -อีเลฟเว่น มากกว่า ร้านสะดวกซื้ อในพลาซ่า(ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)”ผูศึกษาได้คนคว้าจากเอกสารต่างๆ และวิจยที่เกี่ยวข้องคือ ้ ้ ัร้ านสะดวกซื้อ
 8. 8. 8 ั ่ ศศิธร มูลแก้วตรี (2546) ร้านสะดวกซื้ อ หมายถึง ร้านค้าขนาดเล็กที่ต้ งอยูใกล้ๆ แหล่งชุมชนรวมทั้งตามปั๊ มน้ ามันมีลกษณะเป็ นซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต แต่มีพ้นที่นอยกว่าส่ วนใหญ่จะมีพ้ืนที่ประมาณ 40-100 ั ื ้ตารางเมตร และให้บริ การยาวนานกว่า โดยเน้นการให้ลูกค้าบริ การตัวเองสิ นค้าที่จาหน่ายเป็ นสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคที่จาเป็ นต่อชีวตประจาวัน ิโดยปกติสินค้าจะมีราคาสู งกว่าร้านปลีกโดยทัวไป ่นอกจากนี้ยงมีการบริ การอาหารและเครื่ องดื่มประเภทฟาสต์ฟู้ดด้วย เช่น อาการและขนมที่สั่งเร็ วและได้เร็ ว ัรับประทานเร็ ว สะดวก สะอาดและราคาถูกความเป็ นมาของ ร้ านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย (ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น. 2554 : เว็บไซต์ ) เซเว่น อีเลฟเว่น บริ หารโดย บริ ษัท ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) หรื อ บมจ.ซีพี ออลล์ (เดิมคือ บมจ.ซี .พี. เซเว่นอีเลฟเว่น) บริ ษทในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ โดยได้ลงนามในสัญญา ซื้ อสิ ทธิ การประกอบกิจการ ัจากเจ้าของสิ ทธิ์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ปั จจุบนมีสานักงานใหญ่อยูที่ อาคารธารา สาทรทาวเวอร์ ั ่ชั้น 12 ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพมหานคร เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาแรกในประเทศไทย คือ ่สาขาถนนพัฒน์พงศ์ ตั้งอยูบริ เวณหัวมุมถนนพัฒน์พงษ์ เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2532 ปัจจุบนมีจานวนสาขาประมาณ 5,123 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ั2552) เฉพาะในกรุ งเทพมหานคร มีมากกว่า 300 สาขา รองลงมาคือ เชียงใหม่ มีมากกว่า 78สาขาซึ่ งไทยว่ามากเป็ นอันดับ 3 รองจากญี่ปุ่น และไต้หวัน ตามลาดับ นอกจากนี้ยังถือเป็ นร้านค้าปลีกที่มีเครื อข่ายมากที่สุด โดยมียอดขายเฉลี่ย 65,019 บาท ต่อวันต่อสาขาในปี พ.ศ. 2545 ทางซีพีออลล์ได้มีการขยายสาขาไปสู่ สถานีบริ การน้ ามัน ปตท. เพื่อให้สาขาครอบคลุมทัวประเทศไทย โดยทาให้มี ่ผูใช้บริ การมากกว่า 4 ล้านคนต่อวัน โดยปั จจุบนนี้สถานี บริ การน้ ามัน ปตท. ้ ัทัวประเทศเกือบทุกแห่งมีร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในสาขา ทั้งรู ปแบบ Standard Platinum และ PTT Park ่ชื่อของซี พี ออลล์ ในอดีตมีชื่อว่าบริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จากัด(มหาชน)โดยก่อนปี 2550ได้ใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่ปี 2531พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้ บริการร้ านสะดวกซื้อ สมชัย ธัญธีรภาพ และคณะ (2540 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ องการสารวจพฤติกรรมผูบริ โภคในการใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อในกรุ งเทพฯเขตชั้นในและชั้นกลาง พบว่า ้ผูบริ โภคส่ วนใหญ่มีการใช้บริ การร้านค้าสาหรับตัวเองประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมีการซื้ อเฉลี่ย 50- ้100 บาทต่อครั้ง และมีการใช้บริ การเพื่อฝากผูอื่น 0-1 ครั้งต่อสัปดาห์โดยมีปริ มาณการซื้ อเฉลี่ย 20-50 ้
 9. 9. 9บาทต่อครั้งผูบริ โภคส่ วนใหญ่ไม่เจาะจงร้านค้าที่จะใช้บริ การและจะมีการเข้าใช้บริ การร้านค้าที่ใกล้บานเป็ นส่ วนใหญ่ ้ ้ช่วงเวลาที่มีผใช้บริ การร้านค้ามากที่สุดจะเป็ น 17.01-21.00 น. รองลงมาเป็ นช่วงเวลา 13.01-17.00 น. ู้ผูบริ โภคส่ วนใหญ่เลือกซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องดื่มทัวไป เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ ขนมคบเคี้ยว ้ ่ของใช้ประจาวัน ผูบริ โภคต้องการให้มียาสามัญประจาบ้าน ขายภายในร้าน แบะต้องการให้มีบริ การเพิ่มเติม ้ได้แก่ ATM ห้องน้ าให้บริ การ และการชาระค่าน้ าค่าไฟ ให้มีการชาระเงินด้วยบัตรเครดิตหรื อบัตร ATMรู ปแบบการส่ งเสริ มการขายที่ผบริ โภคให้ความสนใจ ได้แก่ การทาบัตรสมาชิก การแจกคูปอง ลดราคา ู้การมีของแถมแจก ปัจจัยที่ผบริ โภคให้ความสาคัญในการเลือกใช้บริ การเรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ู้ได้แก่ ตาแหน่งที่ร้านค้าหาง่าย การบริ การที่รวดเร็ ว การสุ ภาพของพนักงาน เปิ ดบริ การ 24 ชัวโมง่ความสะอาดของร้านค้า ความสะอาดของร้านค้า ราคาของสิ นค้า ความหลากหลายของสิ นค้าแนวคิดเกียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ่ ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค Schiffman และ Kanuk (1992 : 7) กล่าวว่า พฤติกรรมของผูริโภค คือ้พฤติกรรมซึ่งบุคคลทาการค้นหา (Searching) การซื้ อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล(Evaluating) และการจ่าย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์และบริ การโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา ธงชัย สันติวงษ์ (2546 : 27) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบริ โภค หมายถึง ้การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซ่ ึ งสิ นค้าและบริ การทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งมีมาอยูก่อนแล้ว ่และซึ่ งมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว พฤติกรรมและแรงจูงใจในการซื้อสิ นค้ าที่ร้าน 7-ELEVEN ระพีพรรณ จันทรสา (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรรมการซื้ อและปั จจัยที่จูงใจในการซื้ อสิ นค้าที่ร้าน 7-ELEVEN ของประชากรในเขตเทศบาลนครอุดร พบว่า ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 16- ่ 25 ปี มีอาชีพกเรี ยนนักศึกษาระดับการศึกษาอยูระดับปริ ญญาตรี มีรายได้สัดส่ วนต่อเดือนเท่ากับ 5,000 ั บาท หรื อต่ากว่า มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน ลูกค้าที่เห็นว่าร้าน 7-ELEVEN มีความจาเป็ นต่อชี วตประจาวันระดับปานกลาง สาเหตุที่เลือกซื้ อสิ นค้าที่ร้าน ิ เนื่องจากมีความสะดวกในการมาซื้ อ ส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าประเภท เครื่ องดื่ม วงเงินที่ใช้ในการซื้ อต่อครั้ง ไม่ต่ากว่า 100 บาท ซื้ อสิ นค้าในช่วงเวลา 15.01-20.00 น. ซื้ อสิ นค้า 3-4 ครั้งต่อเดือน โดยใช้เวลาในการซื้ อ5-10 นาทีการมาซื้ อสิ นค้าที่ร้าน7-ELEVEN มีปัจจัยทางด้านสิ นค้า ปั จจัยทางด้านราคาและปั จจัยทางด้านการส่ งเสริ มตลาด
 10. 10. 10 ่ จูงใจอยูในระดับปานกลางแต่มีปัจจัยด้านการจัดจาหน่ายและปั จจัยด้านคุณสมบัติของพนักงานภายในร้า ่ น จูงใจอยูในระดับมาก ผลการทดสอบปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ อ พบว่า ั เพศมีความสัมพันธ์กบพฤติกรรมทางด้านสาเหตุที่เลือกซื้ อที่ร้าน ั อายุมีความสัมพันธ์กบพฤติกรรมทางด้านสิ นค้าที่ซ้ื อเป็ นส่ วนใหญ่ ั และจานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กบพฤติกรรมทางด้านวงเงินที่ใช้ในการซื้ อสิ นค้าต่อครั้ง ่ นอกจากนี้ยงพบว่าลูกค้าที่มีรายได้ตอเดือนที่แตกต่างกัน ั เห็นว่าปั จจัยทางด้านราคามีผลในหารจูงใจซื้ อสิ นค้าที่ร้าน7-ELEVEN แตกต่างกันและลูกค้าที่ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันเห็นว่า ปั จจัยด้านสิ นค้ามีผลในการจูงใจซื้ อสิ นค้าที่ร้าน ด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนยสาคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ั ความหมายและทัศนของความพึงพอใจ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การ Millet (ปิ ยะ อุทาโย . 2534 : 6 ; อ้างอิงมาจาก Millet) ่ ได้ให้ทศนะความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริ การของหน่วยงานรัฐ ั นั้นควรที่จะพิจารณาจากสิ่ งต่างๆเหล่านี้ 1. การให้บริ การอย่างสม่าเสมอ (Equitable service) 2. การให้บริ การอย่างทันเวลา (Timely service) 3. การให้บริ การอย่างเพียงพอ (Ample service) 4. การให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง (Continuous service) 5. การให้บริ การอย่างก้าวหน้า (Progressive service) วัลลภ ชายหาด (2532 : 65) ได้ให้ทศนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ ับริ การสาธารณะว่าเป็ นระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริ การในลักษณะของ 1. การให้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน 2. การให้บริ การอย่างรวดเร็ วและทันเวลา 3. การให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง 4. การให้บริ การอย่างก้าวหน้าแนวความคิดเกียวกับความพึงพอใจของลูกค้ า ( Customer Satisfaction ) ่ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ( 2541 ) ได้อางถึงแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า ของ ้Philip Kotler ไว้วาเป็ นแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับความรู ้สึกหลังการซื้ อหรื อรับบริ การบุคคล ่
 11. 11. 11ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู ้ต่อการปฏิบติงานของผูให้บริ การหรื อประสิ ทธิภาพของสิ น ั ้ค้า( Perceived Performance ) กับการให้บริ การที่เขาคาดหวังของลูกค้า จะทาให้ลูกค้าเกิดความไม่พงพอใจ ึ( Dissatisfied Customer )แต่ถาระดับของผลที่ได้รับจากสิ นค้าหรื อบริ การตรงกับความคาดหวังของลูกค้าที่ต้ งไว้ ้ ัก็จะทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ( Delighted Customer )ผูให้บริ การจะต้องทาให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่งขัน ้สิ่ งสาคัญสิ่ งหนึ่งในการสร้างความแตกต่างของธุ รกิจการให้บริ การก็คือการรักษาระดับการให้บริ การที่เหนื อกว่าคู่แข่งขันโดยเสนอคุณภาพการให้บริ การตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้โดยทัวไปคุณภาพของการบริ การสามารถพิจารณาได้จากตัวกาหนดคุณภาพที่สาคัญได้แก่ ่ความพึ่งพาได้ (Reliability ) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติงานในลักษณะที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง ัสม่าเสมอความพร้อมในการตอบสนอง ( Responsiveness ) หมายถึงความเต็มใจที่จะให้บริ การและช่วยเหลือลูกค้าอย่างรวดเร็ วความสามารถในการแข่งขัน ( Competence )หมายถึง ทักษะ ความรู ้ความสามารถเพื่อให้การบริ การเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพการเข้าถึงได้ง่าย( Access ) หมายถึง ความสะดวกในการติดต่อ สามารถเข้าพบได้ง่าย การมีมารยาทที่ดี ( Courtesy )หมายถึง ความสุ ภาพ อ่อนน้อมให้ความเคารพไม่ถือตัว การติดต่อสื่ อสารที่ดี ( Communication ) หมายถึงการตั้งใจฟังและเข้าใจลูกค้า การให้ขอมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ้โดยใช้ภาษาและคาพูดที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่ายความน่าเชื่ อถือ ( Credibility ) หมายถึง ความน่าเชื่ อถือ สามารถไว้วางใจได้และมีความซื่อสัตย์ความปลอดภัย (Security ) หมายถึง การปกป้ องลูกค้าจากอันตราย ความเสี่ ยงหรื อ ข้อสงสัยต่าง ๆเคารพในความลับที่เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าความเข้าใจ (Understanding ) หมายถึง ความพยายามที่จะเข้าใจความต้องการ (Want ) และความจาเป็ น(Need) ของลูกค้า สิ่ งที่สัมผัสได้ ( Tangibles ) หมายถึง สิ่ งอานวยความสะดวก เครื่ องมือ อุปกรณ์รวมถึงบุคลิกภาพของพนักงานการบริการ ธี รศักดิ์ กลิ่นดี (2540 :6) เนื่ องจากการให้บริ การเป็ นหลัก และหัวใจสาคัญของธุ รกิจร้าน ั7-ELEVEN คือ ผูให้บริ การที่ดีกบลูกค้า ้การบริ การให้ลูกค้าประสบความสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายหรื อตามความต้องการที่จะมาใช้บริ การ ั ้อานวยความสะดวกทุกด้านซึ่ งจะเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของธนาคารให้กบผูที่มาใช้บริ การ สุ ทธิ ปั้ นมา (2535 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการบริ การของ 7-ELEVEN พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้า โดยรวมทุกด้านคือ ด้านพนักงาน ด้านสถานที่ ความสะดวก
 12. 12. 12 ่และระยะเวลาในการดาเนิ นการอยูในระดับมากส่ วนความพึงพอใจในด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริ การอยูใ ่นระดับปานกลางแนวความคิดเกียวกับการตอบสนอง หรือการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ ่ การตอบสนอง ( Response ) หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ มี ก ารแสดงออกมาหลังจากที่บุคคลมี สิ่งมากระตุ น ้ ในที่ น้ ี การตอบสนอง ของผูซ้ื อก็คือ การตัดสิ นใจซื้ อนั่นเอง ้ประกอบด้วยการตัดสิ นใจด้านผลิตภัณฑ์ การตัดสิ นใจด้านร้านค้า และการตัดสิ นใจเกี่ยวกับวิธีการซื้ อดังนี้ - การตัด สิ นใจด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ( Product Decision )การตัดสิ นใจของผูบริ โภคที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์หนึ่ ง จะขึ้นอยูกบทัศนคติต่อผูประกอบการธุ รกิจและยี่ห้อ ้ ่ ั ้ ่ ัขึ้นอยูกบสิ่ งดึงดูดด้านราคาที่กาหนด และการลดราคา รวมทั้งความเร่ งรี บในการซื้ อใช้ - กา รตั ด สิ นใจ ด้ า นร าค า (Store Decision )การตัดสิ นใจเกี่ยวกับร้านค้าของผูบริ โภคขึ้นอยูกบทัศนคติ ความรู ้สึกต่อร้านนั้น ๆ ้ ่ ั เกษม กรณ์ เ สรี (1) 2538 กล่ า วว่ า :เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผบริ โภคสิ่ งที่กาลังเกิดขึ้นในปี 2538 และปี 2539 หรื อปี ต่อ ๆ ไป ู้ส าหรั บ ผู้บ ริ โภคคื อ ผู ้บ ริ โภคได้ มี โ อกาสเลื อ กห้ า งสรรพสิ นค้า และศู น ย์ ก ารค้ า มากขึ้ นโดยอาจจะเลือกจากจุดที่ตนเองชอบ ความใกล้ สะดวก และมีสินค้ารวมทั้งบริ การต่าง ๆ อย่างครบครันและนอกจากนี้ อาจจะดูไปถึ งเรื่ องของบรรยากาศตกแต่ง หรื อความสมบูรณ์ แบบของบริ การต่าง ๆที่ผบริ โภคพอใจ ู้ หมายถึ งว่า นับจากนี้ ไปจะเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในด้านของส่ วนแบ่งการตลาดแล ะ ใ นด้ า นขอ งก าร จั บ จ่ าย ใ ช้ ส อย พอส มคว ร นั่ น ห มาย ค วาม ถึ งว่ าผูบริ โภคที่ เคยเข้ามาช็ อปปิ้ งในเมื องก็อาจจะไม่ตองมาในเมื อง เพราะมีห้าง ฯ อยู่ใกล้บานแล้ว ้ ้ ้ซึ่ งจะท าให้เกิ ดการจัดสัดส่ วนกลุ่ มเป้ าหมายและกลุ่ มลู กค้าของศู นย์การค้าและห้างสรรพสิ นค้ากันใหม่นั่ น คื อ ยุ ค ทองของผู้บ ริ โภค แต่ ถ้ า มองในด้ า นของห้ า งสรรพสิ นค้า และศู น ย์ ก ารค้ าค ง จ ะ เ ป็ น ยุ ค แ ห่ ง ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ แ ต่ ล ะ ห้ า ง ฯและแต่ละศูนย์การค้าจาเป็ นจะต้องรักษาส่ วนแบ่งการตลาดของตนเองให้ได้โดยเฉพาะจะต้องหากลยุทธ์ต่างๆ ออกมาใช้เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าให้กลับมาจับจ่ายใชก้สอยในห้างสรรพสิ นค้า หรื อในร้านค้าของตนเองอันได้แก่ การนาสิ นค้ายี่ห้อใหม่ ๆ นาคอลเล็คชั่นใหม่ ๆ หรื อการส่ งเสริ มการขายหรื อการสร้ า งภาพพจน์ ใ นด้ า นการตกแต่ ง สถานที่ หรื อ การให้ บ ริ การพิ เ ศษต่ า ง ๆเ พื่ อ จ ะ แ ย่ ง ชิ ง ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ต น เ อ ง น อ ก จ า ก นั้ นผูบริ หารของศูนย์การค้าก็จะต้องมองหาแนวทางที่จะลดค่าใช้จ่ายลง และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร ้คงจะต้องใช้ก ลยุท ธ์ การส่ ง เสริ ม การขายอย่า งหนัก เพื่ อที่ จะรั ก ษาส่ วนแบ่ ง ตลาดและเพิ่ ม ยอดขายพร้ อมทั้งพัฒนาคุ ณภาพของพนักงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งรักษาส่ วนแบ่งตลาดของตนเองไว้ให้ได้จ า ก ก า ร ที่ มี ศู น ย์ ก า ร ค้ า เ ปิ ด ใ ห ม่ เ ป็ น จ า น ว น ม า ก
 13. 13. 13จะเห็ นได้ว่ากลยุทธ์ ที่ใช้ในการส่ งเสริ มการขายก็คงจะหนี ไม่พนในเรื่ องการลดราคา ้ การแจกพรี เมี่ยมการแจกคูปอง การชิงโชค ซึ่ งกลยุทธ์ทุกอย่างคงเข้มข้นมากขึ้น บทที่ 3 บรรณานุกรม เกษร พาพิมพ์. (2545). พฤติกรรมการซื ้อและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อการซื ้อสิ นค้ าของผู้ใช้ บริ การ ร้ านสะดวกซื ้อ. รายงานการศึกษาปัญหาพิเศษ บธ. ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย มหาสารคาม. ธงชัย สันติวงษ์. (2546). พฤติกรรมผู้บริ โภคทางการตลาด. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุ งเทพฯ : ประชุมช่าง. ธีรนันท์ พันธนิติ. (2543). การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ าต่ อการดาเนินงานรู ปแบบใหม่ . รายงานการศึกษาปัญหาพิเศษ บธ. ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. บุญชม ศรี สะอาด. (2535). การวิจัยเบืองต้ น. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ : สุ วริยาสาส์น. ้ ี ระพีพรรณ จันทร์สา. (2544). พฤติกรรมการซื ้อและปั จจัยที่จูงใจในการซื ้อสิ นค้ าที่ ร้าน 7- ELEVEN ของประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี . รายงานการศึกษาปัญหาาพิเศษ บธ.ม.มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ศศิธร มูลแก้วตรี . (2546). แรงจูงใจของลูกค้ าในการซื ้อสิ นค้ าและบริ การร้ านเซเว่ น อีเลฟเว่ น ใน เขตอาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. รายงานการศึกษาปัญหาพิเศษ บธ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สมชัย ธัญธีรภาพ. (2540). การสารวจพฤติกรรมผู้บริ โภคในการใช้ บริ การร้ านค้ าสะดวกซื ้อใน กรุ งเทพฯ เขตชั้นในและชั้นกลาง. โครงการวิจย บธ.ม. กรุ งเทพฯ : ั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . อนุชิต สกุลคู. (2544)พฤติกรรมการบริ โภค และความพึงพอใจของลูกค้ าที่มาใช้ บริ การร้ าน สะดวกซื ้อ. รายงานการศึกษาพิเศษ บธ. ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

×