Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Library and Marketing

1,070 views

Published on

 • Be the first to comment

Library and Marketing

 1. 1. การตลาดหองสมุดยุคใหม ดวย Web 2.0 และ Social Networking การตลาด - Marketing AMA - American Marketing Association “กิจกรรมตางๆ ที่จะนําไปสูผลสําเร็จตามเปาหมาย คือทําใหผูผลิตขายสินคาหรือ บริการใหแกผูบริโภค” Donald Weinraucle and William E. Piland “กระบวนการแลกเปลี่ยน คือการจัดจําหนายสินคา บริการ หรือแนวคิด ไปสู ผูบริโภค โดยตองกอใหเกิดความพึงพอใจแกผูบริโภค” Philip Kotler “การซื้อ -ขาย สินคาหรือบริการ ที่มุงตอบสนองความตองการของผูบริโภค” จะเห็นไดวานิยามของ การตลาด นั้นมุงเนนไปที่กิจกรรมการซื้อ -ขาย แลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ จากผูผลิตหรือผูขาย ไปยัง ผูซื้อหรือผูบริโภค เปนสําคัญ สวนผสมทางการตลาดที่คุนเคยกันโดยทั่วไปนั้นประกอบดวย 4 องคประกอบ ที่รูจักกันวา ‘4P of Marketing’ Product คือ ตัวผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ ที่ผลิตคิดคนขึ้นมาเพื่อจําหนาย Price คือ ราคา มูลคาของสินคาหรือบริการที่เราผลิต ขึ้นอยูกับการคํานวณตนทุนและผลกําไร Place คือ ชองทางการจัดจําหนาย ถาเปนสมัยกอนอาจจะหมายถึงพอคาคนกลาง หรือรานคาที่รับ สินคาไปจําหนายตอ และหมายรวมถึงทําเลที่ตั้ง สถานที่ในการจําหนายสินคานั้น Promotion คือ การสงเสริมการขาย เชน การโฆษณา (Advertising) การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) พนักงานขาย (Sale Force) กิจกรรม (Event) การประชาสัมพันธ (Publicity) ตอมาไดเกิดแนวคิดใหมเพิ่มเติมขึ้นมากมายเกี่ยวกับสวนผสมของการทําการตลาด อัน เปนไปตามยุคสมัย เทคโนโลยี สภาพ สังคมและพฤติกรรมของบุคคล แตทฤษฎีหนึ่งที่เปนที่แพรหลายคือแนวคิด ‘4C’ คือการยึดเอาผูบริโภคหรือลูกคา (Customer) เปนตัวตั้ง Customer Value คุณคาของลูกคา คือความตระหนักรูถึงความตองการของลูกคา Customer Costs ราคาสินคาที่จําเปนตองตั้งราคาในระดับที่ลูกคาพอใจ Customer Convenience ความสะดวกของลูกคา แทนที่จะเพิ่มชองทางการขาย เชน จํานวนรานคา พนักงาน ก็เปลี่ยนเปน หากลวิธีอื่น เชน การใชเทคโนโลยีเขามาชวย Communication การสื่อสารเพื่อ เขาถึงลูกคา จากเดิมที่ใชแตการโฆษณาจากสื่อหลัก ก็ปรับเปลี่ยนกลวิธี ตองหา จุดเชื่อมระหวางแบรนดกับลูกคาใหเจอ ทั้ง 4P และ 4C แทบจะไมตางกันนัก เพียงแตเปลี่ยนตัวตั้งจากฝงผูขายมาเปนฝงผูซื้อแทน การทําการตลาด ตองมุงเนนสนองความตองการของผูบริโภคเปนหลัก 1. ความตองการดานลบ (Negative Demand) บางทีการมองหาวาลูกคาไมชอบอะไรก็งายกวากันเยอะ แลวนําเอาขอมูลเหลานั้น มาเปนตัวตั้ง แลวจึงวิเคราะหหาสาเหตุและจัดการแปลงมันใหกลายเปนสิ่งที่ลูกคาชอบ 2. ไมมีความตองการ (No Demand) ลูกคามองไมเห็นวามันจําเปนยังไง ทําไมชั้นตองซื้อดวย เราจึงตองสรางแรงกระตุนใหลูกคา รูสึกวามันมีประโยชน อีกสาเหตุหนึ่งอาจเปนเพราะลูกคาไมรูวามีสินคาหรือบริการนั้นอยูดวย 3. ความตองการที่ซอนเรน (Latent Demand) คือความตองการในแบบที่มันยังไมเคยมีมากอน หรืออาจจะดูเหมือนเปนไปไมได แตถาเกิดเราทํามันขึ้นมาไดก็จะสนองความตอ งการนี้ของลูกคา
 2. 2. 4. ความตองการที่ลดลง (Declining Demand) เนื่องจากสภาพแวดลอ มที่เปลี่ยนไป หรือจากพฤติกรรมของลูกคาที่เปลี่ยนไป ทํา ใหยอดขายตกลง ก็ตอ งหาเหตุผลใหพบแลวทําการกระตุนใหเกิดความตองการขึ้นมาใหม หรือไมงั้นก็เปลี่ยนหรือปรับปรุง สินคา 5. ความตองการที่ไมสม่ําเสมอ (Irregular Demand) เปนประเภทที่เดี๋ยวแหกันมา เดี๋ยวแหกันหาย เอาแนเอานอนไมได แบบนี้ ตองจัดการสงเสริมการขาย หรือไมก็เปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ หรือเปลี่ยนกลุมลูกคาไปเลย 6. ความตองการเต็มที่ (Full Demand) รูปแบบความตองการของลูกคาที่มีอยางพอเพียง สอดคลองกับปริมาณของสินคาหรือ บริการ 7. ความตองการเกินขีดจํากัด (Overfull Demand) แบบนี้คือสินคาหรือบริการมีไมพอกับลูกคา ดูเหมือนจะดีแตก็มีผลเสียตามมา เชนกัน 8. ความตองการที่กอใหเกิดโทษ (Unwholesome Demand) คือความตองการของลูกคาตอสินคาที่ใหโทษทั้งตอตัวเองและสังคม อยาง เหลา บุหรี่ เทปผี ซีดีเถื่อน เหลานี้ขึ้นกับจรรยาบรรณของนักการตลาดวาจะตอบโตอยางไร เปนการทําการตลาดเพื่อ สังคม (Social Marketing) การวางตําแหนงแบรนด – Brand Positioning การสูรบกันทางการตลาดนั้น แทจริงแลวไมไดรบกับที่ผลิตภัณฑหรือบริการ แตมันอยูในใจลูกคา (Mind of Customer) ดังนั้น หากจะประสบความสําเร็จก็ตองวางแผนใหแบรนดของเราอยูอันดับแรกๆ ในใจของลูกคา Brand Positioning ก็คือการวางแบรนดไวในจุดที่เหมาะสมโดยอาศัยคุณสมบัติพิเศษของตัวแบรนด เพื่อนําเสนอ ความ แตกตาง จุดเดน ทําใหเกิดความเขาใจถึงทิศทางของแบรนดและกลุมผูบริโภค มีเปาหมายเพื่อสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงและสราง ความพอใจแกลูกคาใหมากที่สุด การหา Positioning ของแบรนดดูไดจาก 1. จากคุณสมบัติเฉพาะตัวของแบรนด เชน “ธนาคารออมสิน รัฐบาลเปนประกัน” 2. จากประโยชนของผลิตภัณฑ เชน “ไวตามิลค” ใหโปรตีน อิ่มสบายทอง 3. จากการใชผลิตภัณฑ เชน "นีเวีย ซัน ไวทเทนนิ่ง" ปกปองเต็มประสิทธิภาพทันที ไมตองรอ 20 นาที ! 4. จากตัวผูใชผลิตภัณฑ เชน “ยิลเล็ตต” สิ่งที่ดีสําหรับผูชาย 5. จากการเปรียบเทียบกับคูแขง เชน “ทุกหยดซา โซดาสิงห” “โซดาชาง ซาทาใหลอง” 6. จากคุณภาพหรือราคา เชน “สปอนเซอร” เครื่องดื่มมีคุณคา ราคาน้ําอัดลม การวาง Positioning เปนกลยุทธที่สําคัญไมแพสวนอื่น ตองหาไอเดีย แกนของแบรนด ตองวาง Positioning ใหชัดเจนกวาหรือ เหนือกวาคูแขงเพื่อสรางความไดเปรียบ ซึ่งสิ่งที่ตองทําอยางแรกสุดคือความเขาใจในแบรนดของตัวเองใหลึกซึ้งเสียกอน หากมีแบรนด ที่มีความเหมือนขึ้นมา เราตองหา Positioning ใหม หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ เปลี่ยนกลุมลูกคา การปรับจุดยืน – Repositioning แบรนดหนึ่งๆ จําเปนตองปรับเปลี่ยนจุดยืนของตัวเอง ในชวงชีวิตของผูบริหาร ซึ่งก็จะอยูที่ราวๆ 10 ป หรืออาจจะมากกวานั้น ก็คือในชวง 10 ป จําเปนตองมีการ Repositioning ขึ้นซักครั้ง แตในปจจุบัน 10 ป อาจจะชาเกินไป เพราะในตลาดมีการแขงขันกันสูง คูแขงเพิ่มขึ้น ปจจัยแวดลอมเปลี่ยนไป สภาพเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมผูบริโภค ฯลฯ จึง ไมควรแชแบรนดใหนิ่งนานจนเกินไป จําเปนตองมีการขยับตัวบาง ไมเชนนั้นแบรนดจะถูกลืมหรือถูกคูแขงแซงหนา แลวแบรนดก็จะ ตาย
 3. 3. การ Repositioning ทําไดหลายทาง อยางเชนการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ หรือการเปลี่ยนภาพลักษณของแบรนด หรือแมกระทั่ง การเปลี่ยนภาพลักษณของตัวบุคคลและองคกร Amazon สรางแบรนด โดยไมพึ่งการตลาด ป 2009 นิตยสาร Business Week ไดทําการสํารวจ “100 แบรนด ระดับโลก” โดยวิเคราะหจากผลกําไร มูลคาของแบรนด ความนาเชื่อถือ และจัดอันดับให Amazon อยูอันดับที่ 43 โดยป 2008 มีมูลคาแบรนดที่ 6,434 ลานเหรียญ พอมาป 2009 เปน 7,858 ลาน เหรียญ แทนที่ Amazon จะทุมงบประมาณไปกับการโฆษณาประชาสัมพัน ธบริษัทผานสื่อหลักตางๆ ทั้งทีวี สิ่งพิมพ บิลบอรดหรือ อินเทอรเน็ต เหมือนอยางบริษัทอื่น แตกลับทุม เงินไปกับเทคโนโลยีที่ใชสําหรับเว็บไซตของตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขาย จัดสง การเจรจาตอรองระหวาง Amazon กับลูกคา ทําใหการซื้อขายสินคาเปนไปอยางราบรื่น รวดเร็ว เปนที่พอใจของลูกคา ทําใหลูกคา หวนกลับมาใชบริการอีกครั้งแลวครั้งเลา แถมยังมีการบอกตอกระจายขาวออกไปจนมีลูกคาเขามาใชบริการเพิ่ม บริษัทใหคําปรึกษาทางการตลาดแหงหนึ่งไดวิเคราะหถึงนโยบายของ Amazon ในครั้งนี้วา “นี่ไมใชการเที่ยวไปแปะโลโกให ทั่วไปหมด แตเปนการเรื่องของการพัฒนาระบบเพื่อใหลูกคาใชงานไดงายขึ้นมากกวา" แมทาง Amazon จะบอกวาบริษัทไมไดมุงใช เวลาในการสรางแบรนดเทาใดนัก แตกลายเปนวา Amazon กลับทะยานขึ้นถึง 13 อันดับจากป 2008 Amazon มีชื่อเสียงจากการเปนเว็บไซตขายหนังสือออนไลน ตอมา Amazon ไดเปด Segment เพิ่มเติม คือการขายของจิปาถะ ทั่วไป ประกาศตัวเปนบริษัทคาปลีกทางอินเทอรเน็ต (ตางจากเดิมที่ขายแตหนังสือ) ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะเสี่ยงตอการหลุดจาก Positioning อวสาน ‘Apple Computer’ กําเนิดใหมเปน ‘Apple’ ยอมรับเถอะวาคนสวนใหญนิยม PC มากกวา MacIntosh จะดวยเหตุผลใดก็แลวแต สวนแบงการตลาดของ Apple Computer จึงเปนรอง Microsoft อยูวันยังค่ํา Apple จึงปรับเปลี่ยน Position ของตัวเองจากผูผลิตคอมพิวเตอรมาเปนผูผลิต Lifestyle Gadget เครื่องเลนอิเล็กทรอนิกสที่ใช ในชีวิตประจําวันอยาง iPhone, iPod video, iPad ทําให Apple Computer ไมมีอีกแลว แตกําเนิดใหมในชื่อ Apple แสดงจุดยืนชัดเจนวา ชั้นกําลังเปนที่หนึ่งในเรื่องของ Lifestyle Gadget Lifestyle Gadget ก็ครอบคลุมเกือบทุกอยาง คอมพิวเตอรก็ใช โทรศัพทก็ใช เครื่อ งเลน เพลงก็ใช เครืองเลน DVD ก็ใช และ ่ อะไรอีกมากมายที่จะเกิดมาใหมในวันขางหนา Apple ก็เตรียมกวาดเรียบ สตีฟ จ็อบส เปรียบเทียบไววา พีซีก็เหมือนรถบรรทุก คือยังมีวิ่งกันอยูบนถนนแตสัดสวนการใชงานนอยเมื่อเทียบกับรถยนต สวนบุคคล ก็ประมาณวากัดไมโครซอฟทนั่นแหละ เพราะ iPad ทํางานไดเหมือนพีซีเปะ แตทันสมัยกวากันเยอะ เบากวา คลองตัวกวา เยอะ แลวยังดูโกกวาเยอะดวย... ยกนี้รูสึกวา Apple จะชนะ ================================================================
 4. 4. ความสําคัญและความสัมพันธของการตลาดกับหองสมุด ทําไมหองสมุดตองทําการตลาด? … หองสมุดก็เหมือนบริษัทหรือรานคา ถาไมมีลูกคา ก็อยูไมได เพราะเมื่อไมมีผูตองการใช ก็ไรประโยชนที่จะคงหองสมุดเอาไว ในชวง 2-3 ปที่ผานมา กิจการหองสมุดคึกคักขึ้นอยางมาก เนื่องจากหองสมุดแทบทุกแหงพยายามวิ่งตามใหทันผูใช เพราะ เดี๋ยวนี้ผูใชวิ่งไปไกลเนื่องจากเทคโนโลยีตางๆ พัฒนาไปอยางรวดเร็ว หองสมุดไมใชที่พึ่งของผูใชอีกตอไป ขอมูลตางๆ กระจายอยูทั่ว ผูใชจึงไมจําเปนตอ งเขาหองสมุด หอ งสมุดหลายแหงจึงกลายเปนเหมือนสะพานเชื่อมไปสูแหลงขอมูลตางๆ มากกวาที่จะเก็บขอมูลไว กับตัว หองสมุดกับการบริการ “เชิงรุก” ทุกวันนี้หองสมุดใหบริการกันยังไง? เปดหองสมุดแตเชา นั่งรอใหผูใชเขามายืมหนังสือ รอเก็บคาปรับ รอคนมาถามคําถาม ฝายซื้อก็ตะลุยซื้อไป ฝายแคตตาล็อกก็ กมหนากมตาแคตไป คนเขามาใชก็นั่งอานหนังสือกันไป ไมมีผูใชก็นั่งอานนิยาย ไมก็นั่งเมาทกัน ...เผลอแปบเดียว หมดเวลาซะแลว กลับบานดีกวา... บรรณารักษยุคใหม หรือ หองสมุดยุคใหม จึงตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง รูปแบบการใหบริการ ภาพลักษณของ องคกรและบุคลากร เพราะเหตุทหองสมุดไมใชแหลงรวบรวมขอมูลความรู (Information & Knowledge) แตเพียงฝายเดียวอีกตอไป ผูใช ี่ ไมไดนึกถึงหองสมุดเปนตัวเลือกแรกอีกตอไป อีกทั้งเทคโนโลยีทางสารสนเทศที่พัฒนาไปไกลมาก เหลานี้จึงเปน เหตุผลที่หองสมุดจะ นั่งอยูเฉยๆ ตอไปไมไดอีกแลว “บริการเชิงรุก” สําคัญที่ประชาสัมพันธ มีบริการบางประเภท หรือทรัพยากรหองสมุดบางประเภทที่อ าจมีสถิติการใชบริการต่ําหรือแทบจะไมมีเลย นั่น เพราะผูใชไมรู วามีอยู ทําใหไมเกิดความตองการ (No Demand) การที่หองสมุดพยายามพัฒนาตัวเองจนกลายเปน Digital Library เกือบทั้งหมดนั้นเปน สิ่งที่ดี แตในมุมมองของผูใชจํานวนมากยังมองภาพลักษณหองสมุดไมตางจากเดิม หรือผูใชจํานวนหนึ่งยังไมสามารถใชบริการ หองสมุดไดอยางเต็มที่ อันเนื่องมาจากการขาดการประชาสัมพันธจากหองสมุด การที่หองสมุดจะเดินเกมรุกเขาหาผูใช จําเปนตองอาศัยการประชาสัมพันธ การรุกจะไมมีประโยชนหากผูใชไมรูเรื่องมากอน สมมติวาหองสมุดจะรุกดวยการเปดโอกาสใหผูใชเขามามีสวนรวมกับการคัดเลือกซื้อหนังสือ แตหากไมตีฆองรองปาวออกไป ผูใชก็ไม มีวันรูเรื่อง =================================================================
 5. 5. Web 2.0 / Library 2.0 ทีจริงแลวเรื่องของ 2.0 นั้นเปนไอเดียมาตั้งแตการกอกําเนิดของ “อินเทอรเน็ต” เนื่องจากมีการนําเอาขอมูล (Information) มา ่ กระจายสูโลกไซเบอร กอใหเกิดการเขาถึงขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว จนกระทั่งการพัฒนาการทางเทคโนโลยีการสงผานขอมูลที่ รวดเร็วและสะดวกมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหเกิดสังคมออนไลน (Social Network) ที่ผูใชสามารถเขามามีสวนรวมในการจัดการขอมูล รวมกันสรางและแลกเปลี่ยนขอมูลตอกัน คําวา Web 2.0 มีผูใหคํานิยามไวหลายประการ แตที่รูจักกันอยางแพรหลายที่สุดคือตามความเห็นของ Tim O’Reilly ( “What is Web 2.0.” [Online]. Available: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html 2005.) ที่วา เปนรูปแบบ (Platform) หรือระบบที่มีการเชื่อมโยงฮารดแวรและซอฟตแวรตางๆ เขาไวดว ยกัน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางของอุปกรณทั้งสองชนิด เพื่อ ให เกิดการเชื่อมโยงของขอมูลและสามารถทําการสื่อสารถึงกันและกันได โดยที่ขอมูลนั้นสามารถสรางขึ้นไดจากบุคคลใดก็ได และ สามารถกระจาย พัฒนา หรือนําไปสรางสรรคจนเกิดเปนขอมูลใหมขึ้น คอนเซ็ปตอยางที่เขาใจงายๆ ของ Web 2.0 ก็คือการที่ผูใชเขามามีสวนรวมในเนื้อหา (Content) โดยเฉพาะการสรางและการ แบงปนขอมูล ทําใหขอมูลมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลานั่นเอง การเปน Library 2.0 ก็คือการนําเอาเทคโนโลยี Web 2.0 มาใชรวมกับกิจการของหองสมุด เพื่อพัฒนาใหเปน “เชิงรุก” มาก ยิ่งขึ้น โดยพยายามเอาผูใชเปนตัวตั้ง เนนการมีปฏิสัมพันธกับผูใช การแชรความรู การเขาถึงที่งาย รวดเร็ว เครื่องมือสูความเปน 2.0 การแปลงรางเปน 2.0 นั้นไมยาก เพราะเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยี 2.0 ใหใชกันกลาดเกลื่อน บางชนิดเราเองก็ใชกันอยูแลว หากแต ตองนํามาปรับเปลี่ยนการใชงานใหไปดวยกันกับกิจการของหองสมุด แคนี้ก็เปนจุดเริ่มของการพัฒนาสู Library 2.0 เครื่องมือที่วานี้ที่เห็นๆ กันอยูทั่วก็เชน Facebook hi5 blog Twitter Webboard Wiki และอื่นๆ ซึ่งทุกทานตางเคยเลนกันอยูแลว ทุกเมื่อเชื่อวัน ขอเพียงแตนํามันมาใชงานเทานั้นเอง ความพิเศษของเทคโนโลยี 2.0 คือ การที่ทุกคนสามารถสรางเนื้อ หาความรูเพื่อเผยแพรไดอยางอิสระโดยไมจําเปนตองพึ่งพา ผูเชี่ยวชาญดานไอที ไมตองมีความรูดานคอมพิวเตอรมากนัก ขอเพียงมี Content อยูในมือ ก็สามารถเผยแพรบนอินเทอรเน็ตไดอยาง งายดาย Social Network / Social Media โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิงในระยะเวลาไมถึงชั่วอายุคน โลกทั้งใบถูกหลอมเปนหนึ่งเดียวในยุคที่เรียกวา โลกาภิวัฒน (Globalization) ขอมูลขาวสารกลายเปนสิ่งมีคา จากการเชื่อมโยงถึงกันนี้ทําใหกลายเปนโลกที่มีอารยธรรมเดียวกัน (One World Oder) สังคมออนไลน (Social Network) คือสังคมเสมือนที่เปนรวมกลุมของบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง เหมือนกัน มี การสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลตอกันโดยอาศัยเทคโนโลยีทางสารสนเทศเขามาชวย
 6. 6. Social Media Social Media เปนเครื่องมือที่กอ ใหเกิด Social Network การตองการกระจายขอมูลนั้นมีมาตั้งแตยุคโบราณ ซึ่งก็คือการสื่อสาร กันนั่นเอง ไมวาจะเปนสัญญาณควัน สงนกพิราบ ใชรหัสมอส แตพอเทคโนโลยีทันสมัยขึ้น การสงสารก็เลยงายขึ้น สะดวกขึ้น สง ไดมากขึ้น รับรูกันมากขึ้น จึงกลายเปนวา เทคโนโลยีคือตัวกําหนดทิศทางของการสื่อสาร เพราะเราใชเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนให เกิดผลบางอยางในสังคม ชวงที่ Social Media บูมสุดขีด มีคนกลาวไววา มันคือ New Media หรือสื่อใหม ที่จะทําหนาที่แทนสื่อหลักในอนาคต แตเพียง ชั่วเวลาไมนานนัก Social Media กลับกลายเปนสื่อหลักเร็วกวาที่คาดการณเสียอีก เดี๋ยวนี้เราไมจําเปนตองเปนผูรอเสพขาวสารอีกตอไป เราสามารถเปนผูสงสารไดเอง ดวยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ทุก คนสามารถแสดงตัวตน แสดงความเห็น หรือกระจายขอมูลไปสูสังคมไดอยางอิสระ ทุกคนกลายเปนผูสื่อขาวไดเพียงแคมีอุปกรณ อิเล็กทรอนิกสในมือ เมื่อขอมูลถูกกระจายออกก็ยังกอ ใหเกิดความรูสึกรวม เกิดมีความคิดเห็น เห็นดวย เห็นตาง กลายเปนสื่อสารหลาย ชองทาง จนเกิดเปนสังคมขนาดยอมๆ ขึ้นมา ทุกวันนี้ผูคนเริ่มเบื่อหนายการนําเสนอขอมูลของสื่อหลักอยาง โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ อีกทั้งเทคโนโลยีก็กลายเปนตัว เปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภค ผูคนนั่งอยูหนาจอคอมพิวเตอรมากกวานั่งดูทีวี ขอมูลขาวสารมีอายุสั้นลงทุกขณะ หนังสือพิมพรายวัยมีอายุ เพียง 1 วัน รายการขาวมีอายุเปนชั่วโมงหรือนาที แตขอมูลใน Social Network แทบจะเกิดใหมทุกวิน าที เพราะทุกคนทําหนาที่เปนสื่อ ไดนั่นเอง เลือกใช Media ที่เปนที่นิยม ตอนนี้ Social Media ที่บานเรากําลังฮิตมากๆ มีอยู 4 ตัว คือ Webboard, blog, facebook และ Twitter ซึ่งถาจะใหดีก็ควรใชให ครบ เนื่องจากเราสามารถเชือมโยง Media ทั้งหมดรอยเรียงเปนเรื่อ งเดียวกันได และทําหนาที่นําทางไปสูแหลงขอมูลหลักหรือ เว็บไซต ่ ไดเหมือนๆ กันอีกดวย Webboard เปน Media แรกๆ ที่หองสมุดนิยมใช เริ่มจาก Suggestion Box หรือกลองรับความคิดเห็น จากนั้นคอยพัฒนาบนเว็บไซต กลายเปน Social Network เปนสังคมของการแชรความคิดเห็น มีทั้งขอดีและขอเสีย ขอ ดีคือการไดรับทราบขอมูลหรือกระแสตอบรับ จากผูใช แตการที่ตรวจสอบไดยากวาใครคือผูโพสต ก็กลายเปนจุดดอยหากมีการโพสตขอความที่ไมเหมาะสม และอีกประการหนึ่งคือ เปนแหลงรวมของกระทูขยะทั้งหลาย ที่ตองมาคอยตามลบเปนประจํา Twitter เดิมทีนั้น Twitter ออกแบบมาเพื่อสงขอความสั้นภายในองคกร โดยตองการสงเพียงครั้งเดียวแตกระจายถึงกลุมสมาชิกไดครบ ทั้งหมด คอนเซ็ปปแรกๆ ของ Twitter คือการบอกเลาวากําลังทําอะไรอยู Twitter สามารถสงขอความไดเพียง 140 ตัวอักษร ขอจํากัดนี้ทําใหขอความที่สงตองเปนใจความหลักเทานั้นเหมือนเปนพาด หัวขาวใหคนอานสนใจ อยากติดตาม อยากรูขอมูลเพิ่มเติม ซึ่งเราสามารถใส Link เขาไปได
 7. 7. มีการสํารวจพบวาอัตราการคลิก link บนทวิตเตอรนั้นสูงกวาการคลิกบนแบนเนอรโฆษณามากหลายเทา และสูงที่สุดใน บรรดา Social Media ทั้งหมด บางคนใหทัศนะวาเปนเพราะ Twitter สงขอมูลเปนขอความ ผูเลนจึงมีโอกาสคลิกเขาไปลองดูมากกวา นั่นเอง Twitter อาศัยธรรมชาติของมนุษยในการที่จะพยายามแสดงความมีตัวตนใหผูอื่นรับรู จนเกิดกระแสตอบรับอยางดี โดยเฉพาะ หากเจาของทวิตเปนคนที่มีชื่อเสียง บรรดาผูตาม (Follower) ก็จะมากขึ้น หากเปลี่ยนเปนแบรนดดังๆ ก็จะเพิ่มโอกาสในการสงขอมูล ขาวสารถึงลูกคาไดมากขึ้นตาม จากผลสํารวจพบวาหากแบรนดหนึ่งๆ มี Follower 1 พันคน Link ที่สงผาน Twitter จะถูกคลิกเขาไปดูถึง 40 คน ภายในเวลาไมกี่ชั่วโมง หรืออาจจะมากกวานั้นหาก Follower นั้นเปนกลุมแฟนพันธุแทของแบรนดนั้น ซึ่งหากเทียบกับแบรนด ยักษใหญที่มี Follower มากๆ จํานวนการคลิกก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย จากขอจํากัดในจํานวนขอความที่สง ทําใหผูทวิตจําเปนตองใชคําที่กะทัดรัด ไดใจความ และโดนใจ follower ใหมากที่สุด Twitter เปน เพียงผูนําทางไปสูขอมูลที่ละเอียดอยาง blog หรือเว็บไซต แตการขยับ Twitter อยูตลอดเวลาหรือการกระหน่ําโฆษณาเขาไป มากๆ ไมสงผลดีตอแบรนด เพราะ Twitter ไมเหมาะกับทําการตลาดแบบ Mass Market แตเหมาะสําหรับการตลาดแบบเฉพาะกลุม (Niche Market) เนื่องจาก Follower สามารถยกเลิกการติดตาม (Unfollow) ไดตลอดเวลา แตนอกจากจะสูญเสียลูกคาไปแลวยังสราง ภาพลักษณแยๆ ใหกับลูกคาตามติดไปดวย Facebook Facebook เปนที่นิยมกันอยางลนหลาม Social Network รายนี้มีอัตราการเติบโตที่นาทึ่งมากเมื่อเทียบกับ Media ที่ไดรับความ นิยมกอนหนานี้อยาง hi5 ที่มีสมาชิกทั่วโลกราว 65 ลานราย ซึ่งเทียบไมไดกับ facebook ที่แมจะเกิดทีหลัง แตตอนนี้มีสมาชิกทั่วโลก เกือบครบ 500 ลานรายเขาใหแลว ในบานเราตอนนี้ hi5 ยังคงนําอยูเล็กนอย จากอานิสงสที่ตุนไวเมื่อตอนบูมใหมๆ แตเชื่อวาภายในปหนาหรือบางทีสิ้นปนี้ ยอด สมาชิก facebook ของบานเราคงแซง hi5 แนนอน Facebook กําลังเปน ที่นิยมของนักการตลาด เพราะการขยายตัวของสมาชิกสามารถทําไดจํานวนมากในเวลาไมนาน จากวิธีการ กระจายตอจากเพื่อนสูเพื่อน สูเพื่อนของเพื่อน อีกทั้งการทําใหเกิดการตลาดแบบปากตอปาก ใน New Feed ซึ่งเปนสวนของการแสดง activities ตางๆ ในแบบ real time ถาเกิดมันนาสนใจก็ทําใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ หรืออยากลอง อยากเขามามีสวนบาง แลวมันก็จะ กระจายตอๆ กันไปสูสมาชิกคนอื่นๆ รูปแบบเดียวกันนี้ก็ใชไดในหนา fanpage การแสดงความคิดเห็นหรือรวมสนทนา ขอมูลจะปรากฏใหเพื่อนของ fan คนนั้นได เห็นดวย หากสนใจก็สมัครเขามารวมเปน fan ได ไปเรื่อยๆ blog / weblog เปนเว็บไซตรูปแบบหนึ่งที่มีการบันทึกขอมูลคลายไดอารี่ออนไลน มีการจัดเรียงขอมูลตามลําดับเวลา เปน Social Media ที่ นิยมมากๆ ในวงการหองสมุด ขอไดเปรียบของ blog คือการใชสํานวนที่ไมตองเปนทางการมากนัก ทํานองบันทึกประจําวัน ทําใหผูอาน เกิดความรูสึกเปนกันเอง เราสามารถใชงาน blog เพื่อกิจการตางๆ ของหองสมุดไดเกือบทุกประเภท ตั้งแตงานบริหารจนถึงงานบริการ ปจจุบันมีการนํา blog เขามาใชในหนวยงานโดยติดตั้งบน Server ของหนวยงาน แทนที่จะใชงานผาน blog host เหมือนแตกอน เนื่องจากสามารถ ดัดแปลงแกไข blog ไดอยางอิสระมากขึ้นนั่นเอง เมื่อ 2-3 ปที่แลว blog ถือวาฮิตมากๆ ในสังคมไทย ใครๆ ก็เขียน blog ไมวาจะเขียนเองหรือ ใหใครเขียนก็ตาม เพราะมันคือ ชองทางที่จะแสดงตัวตนผานสื่อออนไลนที่ดีในตอนนั้น แตพอเทคโนโลยี Web Community เริ่มมีมากขึ้น ทั้ง facebook Twitter ซื่องดู
 8. 8. สนุกกวา มีสีสันกวา กระแส blog ก็เริ่มจางลง เหตุผลหนึ่งเพราะสื่อใหมสองตัวหลังนั้นใชเวลาเขียนไมนาน และมีลูกเลนที่เยอะกวา ทํา ให blog จํานวนมากที่เกิดขึ้นในชวงที่มันกําลังบูมเริ่มสาบสูญไปเรื่อยๆ บาง blog ก็แชนิ่งไวจนเนา คงเหลือเพียง blog ที่เปนของจริง เทานั้น ในตางประเทศนั้นมีการสํารวจวา blog ยังคงมีอิทธิพลอยางมากตอ สังคม เนื่องจากมีการเขียน blog กันเปนอาชีพ ตางจากบาน เราที่ blogger สวนใหญเขียนกัน เปนงานอดิเรก ดวยใจรัก มีอยูเพียงไมกี่เปอรเซนตที่เขียนเปนงานหลักใหกับองคกรที่สังกัด และ blog ยังสามารถสรางรายไดใหกับเจาของไดจากโฆษณาในหนา blog ซึ่งโดยมากแลว blog ในเมืองไทยไมใครจะนิยมใสโฆษณาลลงไปนัก Blog ที่มุงเนนความเปน Privacy จะลดลงเรื่อยๆ ทําให blog ที่เหลือเริ่มขยายตัว ในเชิงคุณภาพมากขึ้นและจะยกระดับขึ้นสูง ชุมชนระดับประเทศหรือระดับโลก blog กําลังจะเปนสื่อที่มาเปลี่ยนแปลงสื่อเดิมอยาง โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ความกวางและลึก ของการสื่อสารชวยนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะขอมูลเชิงลึกผานการวิเคราะหจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ พฤติกรรมของผูบริโภคจากยุคที่รับการปอนขอมูลทางเดียว แต blog สามารถตอบโตมีปฏิสัมพันธกับสื่อได (ในเชิงสรางสรรค ถาผูเสพ มีปญญาและวิจารณญาณ) ================================================================= ทําไมหองสมุดตองใช Social Media  ฟรี ... เรื่องของงบประมาณเปนปญหาใหญของทุกหองสมุด ลําพังงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรเขาหองสมุดก็แทบ จะไมพออยูแลว ดังนั้นการของบประมาณไปใชในสวนของการประชาสัมพันธหรือเพื่อกิจการที่อาจจะมองไมเห็นเปน รูปธรรม อาจจะไมไดผล  ตอบโจทยเรื่องของการแพรกระจายขอมูลไดในวงกวาง ... ถามวาเว็บไซตทําไมไดหรือ ? แนนอนวาทําได แตเว็บไซตเปน Media ที่เคลื่อนไหวไมได มันจะนอนอยูนิ่งๆ รอใหใครเขามาคลิก แต Social Media สามารถเขาถึงตัวผูใชไดโดยตรง  เพิ่มโอกาสในการเขาถึงตัวหองสมุด ... อยางไรเสียขอมูลหลักๆ ก็ยังคงอยูในเว็บไซตของหองสมุด แต Media เหลานี้จะชวยทํา หนาที่คลาย Navigator คอยนําทางผูใชใหเขาถึงไดมากขึ้น  สรางเครือขายความรวมมืออยางไดผล ... หองสมุดอาจใช Social Media เปน เครื่องมือในการประสานงานรวมกับหองสมุดอื่น เชนการแบงปงขอมูลขาวสาร การใชทรัพยากรรวมกัน เนื่องจากไมมีหองสมุดใดจะมีทุกอยางครบตามที่ผูใชตองการ การ แสวงหาแนวรวมจึงเปนหนทางที่จะรักษาฐานลูกคาเอาไวคงอยูตอ ไป  เขาถึงกลุมผูใชไดดีกวา ... ผูใชหองสมุดในยุคนี้มีความคุนเคยกับเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ผูคนเริ่มหางเหินจากสื่อหลัก เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ แตใชชีวิตอยูกับคอมพิวเตอรมากขึ้น ดังนั้น อินเทอรเน็ตจึงเปน สื่อสําคัญที่ชวยใหเขาถึงผูใชไดดีกวา และยังไมมีขอจํากัดในเรื่องเวลาดวย  ลดปญหาการพึ่งพาผูเชี่ยวชาญดานไอที ... บางหองสมุดไมมีบุคลากรหรือ Segment ที่คอยดูแลเรื่องไอที การสรางเว็บไซตจึง ถือเปน เรื่องใหญ หาก Webmaster ไมใชคนของหองสมุด การ Update ขอมูล หรือการเพิ่มเติมฟงกชั่นตางๆ ก็ทําไดไมสะดวก เพราะตองรอฝายไอที การนํา Social Media มาใชจึงเปนชองทางที่จะเพิ่มศักยภาพของหองสมุดในดานไอทีไดอยางดี เพราะมี การใชงานที่งายและไมจําเปนตองเชี่ยวชาญเรื่องไอทีมากนัก  เร็ว ... เพราะขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด ความรวดเร็วเปนสิ่งสําคัญ บรรณารักษหรือผูปฏิบัติงานหองสมุด สามารถ Update ขอมูลไดดวยตนเองทันที  ตรงกลุมเปาหมายที่สุด ... Social Media บางตัวสามารถระบุขอบเขตของสมาชิกได ทําใหส ามารถเขาถึงเขาถึงลูกคาเฉพาะ กลุมได (Niche Marketing)
 9. 9.  สรางความผูกพันกับผูใชไดดีกวา ... ใน Social Media จะมีรูปแบบการสนทนาที่ไมเปนทางการนัก ทําใหเกิดความรูสึกเปน กันเองระหวางผูใชกับบรรณารักษ  สามารถสรางกระแสการตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) ไดงาย ... ดวยการอาศัยการสงตอของบรรดาสมาชิกในสังคม ออนไลน เพราะแนวโนมที่คนเราจะเชื่อโดยดูจากกระแสสังคมนั้นมีมากขึ้นกวาเดิม  เพิ่มภาพลักษณความเปนองคกรเพื่อสังคมมากขึ้น ... อาศัย Media เหลานี้ในการเผยแพรความรูสูสาธารณะ ไมจําเปนตองเอา แตประชาสัมพันธหองสมุดแตเพียงอยางเดียวก็ได การทํา CSR (Corporate Social Responsibility) ก็ชวยเสริมภาพของ หองสมุดใหดูดีขึ้นไดในสายตาของสมาชิกในสังคม ขอพึงระวังในการใช Social Media ทําการตลาด  การทําการตลาดบน Social Media ตองแนบเนียน การโฆษณาแบบกระหน่ําซ้ํามากๆ อาจะสรางความรําคาญแกผูใช  สื่อเหลานี้เปน Freedom of Choice ผูใชมีสิทธิ์เลือกที่จะรับหรือไมรับก็ได หากสื่อสารไมดีหรือสรางความรําคาญมากๆ เขาก็ อาจจะ block เราได  อยาละเลยเว็บไซตหลักอยางเด็ดขาด อยามัวแตใช Social Media เพลิน จนปลอยใหเว็บไซตนิ่ง เพราะอยางไรเสียขอมูลหลักๆ ยังตองอาศัยพื้นที่บนเว็บไซต Social Media เปนเพียงเครื่องมือชวยชี้ทางเทานั้น  เว็บไซตหลักตองคอยดูแลและพัฒนาอยูเสมอ หมั่น Update ขอมูลตางๆ อยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะขาวสารเปนประโยชนแก ผูใช เว็บไซตตองไดขอมูลที่ครบถวน และที่สําคัญตองใชงานงาย  พยายามหาจุดรวมระหวางหองสมุดกับผูใชใหเจอ การมีสวนสัมพันธกัน  พยายามใชภาษาที่ไมเปนทางการนัก การสื่อสารแบบ Personal Community จะไดผลมากกวาการพูดโดยองคกร ใหทําตัว เหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อน  รูปก็มีสวนสําคัญในการดึงดูดความสนใจ ภาพเดียวอาจแทบคําพูดนับพัน และภาพชวนใหเกิดความรูสึกรวมไดดี  ทุกคําพูดของเราจะสงผลกระทบในวงกวาง Social Media เปนสื่อที่กระจายขอมูลไดกวางและรวดเร็ว ขอความที่โพสตลงไป ตองมั่นใจความถูกตอง และผูโพสตตองมีคุณธรรมและจริยธรรม ตองมีความรับผิดชอบตอสังคมดวย การนํากลยุทธทางการตลาดมาใชในกิจการของหองสมุด กรณีศึกษา งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข Positioning - หองสมุดชูประเด็นความเปนหองสมุดที่ใหบริการบริการสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี - คําขวัญ (Motto) ของหองสมุดคือ “More than a Library: เราเปนมากกวาหองสมุด” การสํารวจตลาด (Customer Exploring) - การสํารวจความพึงพอใจของผูใชหอ งสมุด - การสํารวจการใชวารสารวิชาการของคณาจารยคณะวิทยาศาสตร - การสํารวจความตองการการปรับปรุงภูมิทัศนของหองสมุด ขยาย Segment หรือแบงสวนงาน - หนวยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร (Center of Scientific Information Resources (CSIR)
 10. 10. - หองสมุดสตางค มงคลสุข (Stang Mongkolsuk Library) - หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ (Academic Information Technology) - สํานักพิมพสตางค มงคลสุข (Stang Mongkolsuk Publishing) - พิพิธภัณฑสตางค มงคลสุข (Stang Mongkolsuk Museum) - หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตรดีเดน (MUSC’s Outstanding Scientist Awards Hal of Fame) การ Repositioning หนวยงาน - ตัดสวนงานที่ไมสรางผลกําไร แลวแปรเปลี่ยนใหเปนสวนงานที่สรางผลกําไร เชน เปลี่ยนงานมัลติมีเดียที่มีความนิยมต่ํามา เปน งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ ที่มีแนวโนมความตองการใชสูงมากกวา - ตัดสวนการใหบริการผลิต E-Learning ออก เนื่องจากมีหนวยงานอื่นที่มีศักยภาพและผูเชี่ยวชาญมากกวา และเพิ่มหนวยใหม คือ สํานักพิมพสตางค มงคลสุข เพื่อรองรับความตองการในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ ที่คณาจารย นักวิจัย นักศึกษา จําเปนตองใช ประชาสัมพันธกิจการของหองสมุดดวยสื่อตางๆ (Publicity) - เว็บไซต http://stang.sc.mahidol.ac.th - Weblog เชน blog หองสมุดสตางค มงคลสุข http://stanglibrary.wordpress.com blog หนังสือมาใหม http://stang.sc.mahidol.ac.th/newbooks blog นิตยสารมาใหม http://stang.sc.mahidol.ac.th/magazine - Webboard หองสมุดสตางค มงคลสุข http://stang.sc.mahidol.ac.th/webboard - ทวิตเตอร https://twitter.com/StangLibrary - เฟซบุก http://www.facebook.com/StangMongkolsukLibrary ทําการตลาดแบบ Viral Marketing - อาศัยสื่อออนไลน เชน facebook Twitter ใชวิธีการ Spider Marketing (สวนงานตางๆ มีความเชื่อมโยงถึงกันหมด) - งานพัฒนาและบริการวารสาร เปดโอกาสใหผูใชแนะนํานิตยสาร – ทําการสํารวจความตองการ – มีบริการ Magazine Delivery สงนิตยสารถึงที่ - งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ ใหคําปรึกษาในการใชเทคโนโลยีในดานการศึกษาวิจัย – เปดอบรมการใชโปรแกรม ตางๆ สําหรับงานวิจัย – ผลิตสื่อสิ่งพิมพทางวิชาการ โดยสํานักพิมพสตางค มงคลสุข จัดกิจกรรม (Activities & Events) - ประกวดภาพถายหองสมุดในมุมมองของทาน - รวมโครงการหองสมุดในฝน - กิจกรรม “You are what you read” เลาประสบการณการอานหนังสือเลมโปรด สรางชุมชนนักปฏิบัติ : CoP (Community of Practice) - ชมรมผูใชไอที มหิดล-พญาไท (Mahidol-Phayathai IT User Club) - ชมรมผูใช EndNote เผยแพรความรูสูชุมชน - งานมหิดล-พญาไท บุคแฟร (Mahidol-Phayathai BookFair) - การอบรมใหความรูดานไอทีแกบุคลากร
 11. 11. Corporate Social Responsibility (CSR) - ศูนยรับบริจาคหนังสือ หองสมุดสตางค มงคลสุข - ศูนยรับบริจาควารสาร หองสมุดสตางค มงคลสุข - กิจกรรม “วิทยมหิดล สู มหิดลวิทย” (ใหความชวยเหลือหองสมุดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ประสบเหตุเพลิงไหม) สงเสริมการใช Social Network ทั้งในระดับหนวยงานและบุคลากร - จัดอบรมการใช Social Media ชนิดตางๆ - สงเสริมการสราง Personal Web โดยอาศัย Social Media - นํา Social Media มาใชรวมกับงานประจํา สรางเครือขายความรวมมือกับสวนงานอื่น - เปนคณะกรรมการการจัดงาน GradExpo 2009, 2010 (งานนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล) - รวมกับงานประชาสัมพันธ วิเทศสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิล - รวมกับสวนงาน CSR ของคณะวิทยาศาสตร - รวมกิจกรรม Open House เปดบานวิทยาศาสตร - รวมมือกับ รานนายอินทร ในโครงการจัดตั้งรานหนังสือภายในคณะวิทยาศาสตร

×