Technique to Delivery Information via the Internet

1,069 views

Published on

สไลด์ประกอบการบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการเผยแพรและถายทอดขอมูลทางอินเทอรเน็ต" ให้กับนักศึกษาปริญญาโทจากสถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จ

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,069
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Technique to Delivery Information via the Internet

 1. 1. เทคนิคการเผยแพรและถายทอดขอมูล ทางอินเทอรเน็ต โดย นายราชบดินทร สุวรรณคัณฑิ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
 2. 2. หัวขอการบรรยาย พื้นฐานการพัฒนาขอมูลบนระบบเครือขาย อินเทอรเน็ต การพัฒนาขอมูลบนอินเทอรเน็ตเพือการคา ่ การพัฒนาขอมูลบนอินเทอรเน็ตเพือการศึกษา ่
 3. 3. พื้นฐานการพัฒนาขอมูลบนระบบ เครือขายอินเทอรเน็ต
 4. 4. ขั้นตอนการพัฒนาขอมูลบนระบบเครือขาย อินเทอรเน็ต นําขอมูลเขาสูระบบ วางแผนการพัฒนา พัฒนาขอมูล อินเทอรเน็ต (Planning) (Development) (Transferring) รับขอคิดเห็น ประชาสัมพันธ (Comment & (Promotion) Sugesstion) ปรับปรุงขอมูล (Maintenance)
 5. 5. ขั้นตอนการวางแผนการพัฒนา ตองการจะนําเสนอขอมูลอะไร? ขายอะไร? กลุมเปาหมายคือใคร?  จะมีขอมูล หรือสินคา หรือบริการอะไรบาง? จะนําเสนออยางไร? มีงบประมาณเทาไหร? ใครเปนผูทา? ํ
 6. 6. การพัฒนาขอมูล ทําเองหรือจางคนอื่นทํา? มีขอมูลอะไรบาง? จะนําเสนอแคไหน? รูปแบบ  ไหน? เปนแบบ Static หรือ Dynamic มีการเขียนโปรแกรมหรือไม? มีระบบซือขายผานระบบอินเทอรเน็ตหรือไม? ้ จะใชเครื่องมืออะไรในการพัฒนา
 7. 7. เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาขอมูล Web Authoring Tools (Text Editor, Dreamweaver, Frontpage, NetObject Fusion) Web Animation (Macromedia Flash) Graphic (Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, CorelDraw)
 8. 8. ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ PHP (Windows & UNIX) Perl (Windows & UNIX) JAVA (Windows & UNIX) ASP (Windows) JSP (UNIX)
 9. 9. การนําขอมูลเขาสูระบบอินเทอรเน็ต พัฒนาขอมูลบนเครื่องพัฒนา ในแบบออฟไลน นําขอมูลที่พฒนาขึ้นมา เขาสูระบบอินเทอรเน็ต ั โดยใชโปรแกรมประเภท FTP (File Transfer Program)
 10. 10. การประชาสัมพันธ แบบออฟไลน เปาหมายคือพยายามให URL ของเว็บไซตติดตากลุมเปาหมาย หรือลูกคา  ใหมๆ อยูตลอด แบบออนไลน เชน การแลกแบนเนอร, การ ลงทะเบียนในเว็บคนหาขอมูล (Search Engine) การใชอีเมลลในการประชาสัมพันธ
 11. 11. การรับขอคิดเห็น มีอีเมลลหรือเบอรโทรศัพทติดตอ หรือทีอยูใน ่  เว็บเพจ จัดทําแบบฟอรมรับขอคิดเห็น มีระบบ www-Board สําหรับการรับขอคิดเห็น หรือการตอบปญหา หรือแนะนําบริการตางๆ ทํา Poll หรือแบบสอบถามเกียวกับสินคาและ ่ บริการ
 12. 12. การปรับปรุงขอมูล เมือมีขอคิดเห็นเขามาสิ่งที่ตองทําคือ การตอบ ่  รับขอคิดเห็นนั้น แลวกลับมาวิเคราะหวาควรจะ ปรับปรุงแกไขอยางไร ใครเปนผูปรับปรุงขอมูล? หลังจากทําการปรับปรุงขอมูลเรียบรอยแลว จะตองมีการแจงกลับไปใหผูที่สงขอคิดเห็น ทราบ และประกาศ หรือประชาสัมพันธ บริการ ใหมๆ ตอไป
 13. 13. สิ่งที่ตองมีเมื่อคิดจะทําเว็บ  อุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอรที่เปนเซอรเวอร เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการพัฒนาขอมูล คน ผูพัฒนาขอมูลหรือดูแลเว็บ (Webmaster) ผูดูแลระบบ (System Administrator) ซอฟตแวร สําหรับเซอรเวอร สําหรับใชในการพัฒนาเว็บ
 14. 14. คาใชจายสําหรับการพัฒนาเว็บ คาเชาพื้นที่เว็บไซต (Web Hosting) คาอุปกรณและซอฟตแวรที่ตองใช คาเชาโดเมนเนม คาจางผูพฒนาขอมูล และผูดูแลระบบ ั
 15. 15. การพัฒนาขอมูลบนอินเทอรเน็ต เพื่อการคา
 16. 16. พาณิชยอิเล็กทรอนิกสคืออะไร ถาจะกลาวกันสั้นๆ ก็คอการทํา ”การคา” ผาน ื ทางระบบอิเล็กทรอนิกส นั่นเอง โดยคําวาสื่อ อิเล็กทรอนิกสนั้นจะครอบคลุมตั้งแต ระดับ เทคโนโลยีพื้นฐาน อาทิ โทรศัพท โทรสาร โทรทัศน ไปจนถึงเทคโนโลยีทมความซับซอน ี่ ี กวานี้ แตวาในปจจุบนสื่อที่เปนที่ นิยมและมี ั ความแพรหลายในการใชงานคือ อินเทอรเน็ต
 17. 17. อะไรคือ e-Business? e-Business คือ การดําเนินกิจกรรมทาง “ธุรกิจ” ตางๆ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การใช คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และอินเทอรเน็ต เพือทําใหกระบวนการทาง ่ ธุรกิจทีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการ ่ ของคูคา ลูกคาใหตรงใจ รวดเร็ว เพือลดตนทุน ่ ขยายโอกาสทางการคา และการบริการ เมือเขา ่ สูยุคดิจทลิ ั
 18. 18. รูปแบบของการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูประกอบการ กับ ผูบริโภค (Business to Consumer - B2C) ผูประกอบการ กับ ผูประกอบการ (Business to Business – B2B) ผูบริโภค กับ ผูบริโภค (Consumer to Consumer - C2C) ผูประกอบการ กับ ภาครัฐ (Business to Government – B2G) ภาครัฐ กับ ประชาชน (Government to Consumer -G2C)
 19. 19. ผูประกอบการ กับ ผูบริโภค  ผูประกอบการ กับ ผูบริโภค (Business to Consumer - B2C) คือ การคาระหวางผูคา โดยตรงถึงลูกคาซึ่งก็คอผูบริโภค เชน การขาย ื  หนังสือ ขายวีดีโอ ขายซีดีเพลง เปนตน
 20. 20. ผูประกอบการ กับ ผูประกอบการ  ผูประกอบการ กับ ผูประกอบการ (Business to Business – B2B) คือ การคาระหวางผูคากับลูกคาเชนกัน แตในทีนี้ ่ ลูกคาจะเปนในรูปแบบของผูประกอบการ ซึงจะ ่ ครอบคลุมถึงเรื่อง การขายสง การทําการสั่งซือ ้ สินคาผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบหวงโซ การผลิต (Supply Chain Management) เปน ตน ซึ่งจะมีความซับซอนในระดับตางๆกันไป
 21. 21. ผูบริโภค กับ ผูบริโภค ผูบริโภค กับ ผูบริโภค (Consumer to Consumer - C2C) คือ การติดตอระหวาง ผูบริโภคกับผูบริโภค ซึ่งจะมีหลายรูปแบบ และ หลายวัตถุประสงค เชน เพือการติดตอ ่ แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ในกลุมคนทีมการ ่ ี บริโภคเหมือนกัน หรืออาจจะทําการแลกเปลี่ยน สินคากันเอง ขายของมือสองเปนตน
 22. 22. ผูประกอบการ กับ ภาครัฐ ผูประกอบการ กับ ภาครัฐ (Business to Government – B2G) คือ การประกอบธุรกิจ ระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐ ที่ใชกันมากก็คือเรืองการ ่ จัดซื้อจัดจางของภาครัฐ หรือทีเรียกวา eProcurement ่ ในประเทศที่มความกาวหนาดานพาณิชย ี อิเล็กทรอนิกสแลว รัฐบาลจะทําการซือ/จัดจางผาน ้ ระบบอิเล็กทรอนิกสเปนสวนใหญเพื่อประหยัด คาใชจาย เชนการประกาศจัดจางของภาครัฐใน เว็บไซต www.mahadthai.com หรือการใชงานระบบ อีดีไอในพีธีการศุลกากรของกรมศุลฯ www.customs.go.th
 23. 23. ภาครัฐ กับ ประชาชน ภาครัฐ กับ ประชาชน (Government to Consumer -G2C) ในที่นี้คงไมใชวัตถุประสงคเพื่อ การคา แตจะเปนเรืองการบริการของภาครัฐผานสื่อ ่ อิเล็กทรอนิกส ซึงปจจุบันในประเทศไทยเองก็มี ่ ใหบริการแลวหลายหนวยงาน เชนการคํานวณและเสีย ภาษีผานอินเทอรเน็ต, การใหบริการขอมูลประชาชน ผานอินเทอรเน็ต เปนตน เชนขอมูลการติดตอการทํา ทะเบียนตางๆของกระทรวงมหาดไทย ประชาชน สามารถเขาไปตรวจสอบวาตองใชหลักฐานอะไรบางใน การทําเรืองนันๆ และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม ่ ้ บางอยางจากบนเว็บไซตไดดวย
 24. 24. ประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประหยัดคาใชจาย ลดคาใชจายบุคลากรบางสวน ลด ขั้นตอนการประกอบธุรกิจ ประหยัดคาใชจายในการ ติดตอแบบเดิมๆ ไมมขอจํากัดดานสถานที่ สามารถเขาถึงลูกคาไดทั่ว ี โลก (หมายความวาตองสรางเว็บไซตใหมีขอมูลเปน  ภาษาสากลหรือภาษาทีกลุมลูกคาเปาหมายของเราใช ่  มากๆ เชนภาษาจีน ญีปุน เปนตน) ่ ไมมขอจํากัดดานเวลา สามารถทําการคาได 24 ี ชั่วโมง 7 วัน ผานระบบอัตโนมัติ
 25. 25. ประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
 26. 26. ประโยชนสําหรับผูซอ/ผูบริโภค  ื้ หาขอมูลเพื่อเปรียบเทียบเรื่องราคา คุณภาพสินคาและขอมูล อืนๆเพื่อประกอบการตัดสินใจซือ ่ ้ อินเทอรเน็ตมีประโยชนมากในเรืองนี้ สามารถเขาไปในเว็บบอรด ่ ตางในการหาขอมูลไดงาย มีรานคาใหเลือกมากขึ้น เพียงแคพิมพคียเวิรดลงในเครืองมือคนหาก็มีสินคาออกมาให  ่ เลือกมากมาย ไดรับสินคาอยางรวดเร็ว ในกรณีทซื้อสินคาที่จับตองไมได ี่ เพราะสามารถไดรับสินคาผานทางอินเทอรเน็ตไดเลย สินคาบางอยางสามารถลดพอคาคนกลางได ทําใหไดราคาทีถก ่ ู ลง คงไมใชกับทุกสินคาหรือทุกผูผลิตทีมีความตองการมาทํา  ่ การขายเอง อาจจะไดกับสินคาบางชนิด
 27. 27. ประโยชนสาหรับผูผลิตและผูขาย ํ ลดความผิดพลาดในการสื่อสาร จากเดิมทีในการคาตองสง ่ แฟกซ หรือบางทีบอกจดทางโทรศัพท รับใบคําสั่งซื้อแลวมาคีย เขาระบบ ถาสามารถทําการติดตอกันผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สง ขอมูลกันไดเลยจะชวยลดความผิดพลาดในสวนนีไปได้ ลดเวลาในการผลิต นําเอาเทคโนโลยีมาชวยในการคํานวณเรื่อง ความตองการวัตถุดิบ การทําคําสังซื้อวัตถุดบ ่ ิ เพิ่มประสิทธิภาพในระบบสํานักงานสวนหลัง เปดตลาดใหม หาคูคา ซัพพลายเออรรายใหม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินคาคงคลัง เพิ่มความสัมพันธกับคูคาใหดีขึ้น สรางมูลคาเพิ่มใหกับเว็บไซตของบริษท โดยการสรางขอมูลที่ ั เปนประโยชนตอลูกคา การใหบริการหลังการขายใหคําปรึกษา  เรื่องผลิตภัณฑ หรือการแกไขเบื้องตนอยางรวดเร็ว
 28. 28. ขั้นตอนในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
 29. 29. การหาขอมูล/การโฆษณาประชาสัมพันธ (Searching & Advertising) วัตถุประสงคเบื้องตนในการทําเว็บไซตก็คอ การใหขอมูล ื ขาวสาร ทีตองการสื่อสารไปยังผูรับสาร ดังนันในฝงของผูสงสาร ่  ้ การทีจะสื่อสารใหไดประสิทธิภาพ คือ การสรางขอมูลใหมี ่ คุณภาพ สามารถสืบคนไดงาย อานแลวเขาใจงาย คือหัวใจ สําคัญ แตวาในโลกอินเทอรเน็ตนันมีขอมูลอยูมากมาย ทํา ้ อยางไรใหสามารถสื่อสารถึงกลุมผูรับทีตองการไดอยางมี  ่ ประสิทธิภาพทีสุด สวนผูรบสารก็ตองการความสะดวกในการรับ ่  ั สารทีตองการ สามารถไดสารมาโดยงาย และตองมีความเขาใจ ่ และตัดสินใจในการรับสารนันในเบื้องตน เพราะฉะนันในขันตอน ้ ้ ้ แรกนีคือลูกคาจะเขามาทําการสืบคนหาขอมูลสินคาใน ้ อินเทอรเน็ตหรืออาจจะชองทางอื่นๆ แลวแตความสะดวก เพื่อ ประกอบการตัดสินใจในการที่จะซื้อหรือไมซื้อสินคาตอไป
 30. 30. การทําธุรกรรม (Transaction) จะเริ่มตั้งแตการทําคําสั่งซือ การชําระเงินคา ้ สินคา ไปจนการจัดสงสินคา
 31. 31. การทําคําสั่งซื้อ (Ordering) เมือไดขอมูลเพียงพอและตองการจะทําการซือ ่ ้ สินคาหรือจะทําธุรกรรมกันแลว ในฝงผูขายตอง  มีระบบทีมประสิทธิภาพรองรับอยู ไมวาจะเปน ่ ี  ระบบตะกราสินคา (Shopping Carts) ทีอานวย ่ ํ ความสะดวกใหผูใช เชนแสดงรายละเอียดที่ดู ไดงายวาไดทําการเลือกสินคาใดๆไวบางแลวใน  ตะกรา รวมแลวคาสินคาเปนเทาไร ภาษีคา จัดสงตางๆ ควรแสดงใหเห็นดวย และตอง สามารถใหลูกคาสามารถเก็บขอมูลรายการ สินคาไวไดในชวงระยะเวลาหนึ่งเพือทําการ ่ สั่งซือภายหลัง ้
 32. 32. ระบบการชําระเงิน (Payment Systems) ในการพิจารณาเรื่องวิธการชําระเงินนั้น ให ี พิจารณาถึงกลุมลูกคาวาเปนใคร เชนเปนลูกคา ภายในประเทศ กลุมวัยรุน วัยทํางาน หรือกลุมที่   อยูตางจังหวัด วิธทสะดวกจะมีใหเลือกหลายวิธี  ี ี่ ทั้งธนาณัติ การโอนเงินทางธนาคาร โอนเงิน ผานตูเอทีเอ็ม จายเงินผานบัตรเครดิต
 33. 33. องคประกอบในการชําระเงิน ลูกคา(Customer) รานคา(Merchant) ธนาคารที่รานคาเปดบัญชีไว (Acquiring Bank) ธนาคารผูออกบัตร (Issuing Bank)
 34. 34. ขั้นตอนการชําระดวยเครดิตการด ผานอินเทอรเน็ต
 35. 35. การจัดสงสินคา สินคาจะมี 2 รูปแบบคือ สินคาทีจบตองได (Tangible ่ั Goods) และสินคาที่จบตองไมได (Intangible Goods) ั ดังนั้นการจัดสงจึงมี 2 รูปแบบคือ สงโดยผานผูใหบริการสําหรับสินคา ที่จบตองได เชนเดียวกันในการจัดสงตองมีวิธีใหลูกคาใหเลือกไดหลาย ั วิธีตามตองการเชนกัน สงพัสดุตามปกติ สง EMS สงผานผู ใหบริการรับสงสินคา (Courier) เชนเดียวกันตองมีใหเลือกทังแบบ ้ สงปกติ สงดวน สงดวนพิเศษ ตามความตองการของลูกคา สวนสินคา ที่จบตองไมไดนั้นการจัดสงจะทําการสงผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสได ั เลย เชนดาวนโหลดเพลง ซื้อขอมูล การเปนสมาชิกดูขอมูลของ เว็บไซตตางๆ เปนตน
 36. 36. ตัวอยางเว็บไซตที่ทําการคา บนอินเทอรเน็ต
 37. 37. ตัวอยางเว็บไซตที่ทําการคา บนอินเทอรเน็ต
 38. 38. ตัวอยางเว็บไซตที่ทําการคา บนอินเทอรเน็ต
 39. 39. ตัวอยางเว็บไซตที่ทําการคา บนอินเทอรเน็ต
 40. 40. การพัฒนาขอมูลบนอินเทอรเน็ต เพื่อการศึกษา
 41. 41. E-Learning คืออะไร? E-Learning = Electronics + Learning E-Learning คือ การใชเทคโนโลยีทางดาน อิเล็กทรอนิกส เพือการเผยแพร, สนับสนุน หรือ ่ เพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมทางการศึกษา การเรียนการสอน หรือการเรียนรู
 42. 42. สวนประกอบของ E-Learning เนื้อหา ในระบบ E-Learning สามารถนําเสนอ เนื้อหาไดหลายประเภท เชน ตัวอักษร, รูปภาพ, เสียง, วิดีโอ หรือแอนิเมชั่น ระบบจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System) บุคลากรที่เกียวของกับระบบ เชน ผูเรียน, ่ ผูสอนหรือผูพฒนาเนื้อหา และผูดูแลระบบ ั
 43. 43. สิงสําคัญของระบบ E-Learning ่ การพัฒนาเนื้อหา (Content Development) ระบบจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System) มาตรฐานของ E-Learning (E-Learning Standard)
 44. 44. การพัฒนาเนื้อหา (Content Development) ใชกระบวนการของ Instructional Design (ID) ในการออกแบบและพัฒนาเนื้อหาทีมี ่ ประสิทธิภาพ ตรงกับความตองการ และอยูใน  รูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  กระบวนการ Instructional Design มีพนฐานมา ื้ จากทฤษฎีการเรียนรู เพือใหกลุมเปาหมาย ่ ไดรับผลตามวัตถุประสงคการเรียนรูที่ไดตั้งไว 
 45. 45. สวนประกอบสําคัญของ Instructional Design วัตถุประสงคของการเรียน (Objectives) ผูเรียน (Learners) วิธการเรียนการสอน (Methods) ี การประเมินผล (Evaluation)
 46. 46. ขั้นตอนในการพัฒนาเนือหา ้ การวางแผนการพัฒนาเนื้อหา (Content Planning) การพัฒนาเนื้อหา (Content Development) การประเมินผลเนื้อหา (Content Evaluation) การเผยแพรเนื้อหา (Content Delivery)
 47. 47. ใครเปนผูพฒนาเนือหา ั ้ Instructional Designer Instructor Subject Matter Expert (SME) Media Production Specialist, Graphic Artist, Script Writer, Video & Still Image Production, Network or System Administrator
 48. 48. อะไรคือระบบบริหารจัดการการเรียน (Learning Management System) ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนคือ ระบบที่ เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล ตางๆ ทีเกียวของกับตัวระบบ ่ ่ ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน จะมี เครื่องมืออํานวยความสะดวกใหกบบุคคลที่ ั เกียวของใหสามารถใชงานระบบไดงาย และ ่ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 49. 49. ระบบ LMS ทําอะไร? บริการจัดการสื่อการเรียนรู (Learning Material) หรือบริหารจัดการคลังความรู (Knowledge Management) จัดเก็บสถิติการใชงานและสนับสนุนการสราง รายงานการใชงานระบบ อํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารระหวาง แตละบุคคลในระบบ
 50. 50. ผังระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน ผูเรียน (Learners) ระบบบริหารจัดการการเรียน คลังขอมูลเนื้อหา ผูสอน หรือ (Learning Management (Teachers) คลังความรู System) ผูจัดการระบบ (Administrator)
 51. 51. ทําไมตองมีมาตรฐานของ E-Learning ? เพือใหสามารถพัฒนาระบบ E-Learning ไดไม ่ จํากัดแพลตฟอรม เพือใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล หรือเกิดการ ่ ใชขอมูลรวมกันในสถานศึกษา หรือระหวาง สถาบันการศึกษาได เพือใหสามารถใชงานระบบไดทั้งใน ่ สถาบันการศึกษา และในระดับภายนอก
 52. 52. องคกรที่ทําการพัฒนามาตรฐานของ E-Learning Aviation Industry CBT Committee (AICC, www.aicc.org) IMS Global Consortium Inc. (IMS. www.imsproject.org) Advanced Distributed Learning, SCORM (ADL, www.adlnet.org)
 53. 53. องคกรที่ทําการพัฒนามาตรฐานของ E-Learning (ตอ) IEEE Learning Technology Standard Committee (IEEE LTSC, ltsc.ieee.org) IT for Learning Education and Training (ISO/IEC JTC1 SC36)
 54. 54. ตัวอยางเว็บไซต E-Learning ในประเทศไทย
 55. 55. ตัวอยางเว็บไซต E-Learning ในประเทศไทย
 56. 56. ตัวอยางเว็บไซต E-Learning ในประเทศไทย
 57. 57. เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ E-Learning Web Authoring Web Programming Database Management System Graphic Design Animation Streaming Media
 58. 58. Streaming Video คืออะไร? Streaming Video คือ เทคนิคในการเขาถึงสื่อวิดีโอ ทั้งในแบบ real-time หรือ on-demand ผานระบบ เครือขายอินเทอรเน็ต หรือระบบเครือขายอินทราเน็ต สื่อวิดีโอทีเปน Streaming Video นี้จะถูกสงผานไปใน ่ ระบบเครือขาย โดยอาศัยเครืองคอมพิวเตอรททํา ่ ี่ หนาทีเปน Media Server หรือ Video Server ซึงผูชม ่ ่ จะสามารถเขาถึงสื่อวิดีโอชนิดนี้ไดโดยใชเครื่อง คอมพิวเตอรที่ตออยูกบเครือขายอินเทอรเน็ตหรือ ั อินทราเน็ต โดยอาศัยโปรแกรม Web Browser
 59. 59. รูปแบบการทํางานของ Streaming Media Web Server ผูเขาชม (Visitors) INTERNET Media Server (Video Server)
 60. 60. อุปกรณที่ตองใชในการทํา Streaming Video กลองวิดีโอหรือสือบันทึกวิดีโอในรูปแบบตางๆ ่ เครืองคอมพิวเตอรททําหนาที่ในการตัดตอวิดีโอ ่ ี่ ซอฟตแวรที่ใชในการตัดตอวิดีโอ และซอฟตแวรที่ใช ในการแปลงสัญญาณใหอยูในรูปแบบ Streaming Video เครืองคอมพิวเตอรททําหนาทีเปน Web Server และ ่ ี่ ่ Media Server ซอฟตแวรที่ใชในการใหบริการ Streaming Video เชน Real Server (Helix Universal Server) หรือ Windows Media Server
 61. 61. อุปกรณทตองใชในการทํา ี่ Streaming Video
 62. 62. ชนิดของ Streaming Video ในปจจุบนสื่อวิดีโอที่นยมใชในระบบเครือขาย ั ิ อินเทอรเน็ตมีอยูดวยกันสามชนิดคือ Real Video (จาก Real Networks) Windows Media Video (จาก Microsoft) QuickTime Video (จาก Apple)
 63. 63. ขั้นตอนในการทํา Streaming Video ขั้นตอนในการทํา Streaming Video จะเหมือนขันตอน้ ในการผลิตสื่อวิดีโอในแบบปกติ แตกตางกันเฉพาะใน สวนของการนําสัญญาณออก (Exporting) ซึ่งจะตอง ใชซอฟตแวรในการแปลงสัญญาณวิดีโอที่ไดใหเปน Streaming Video เชน โปรแกรม Real Publisher (Helix Publisher) สําหรับการแปลงสื่อใหอยูใน รูปแบบ real format หรือโปรแกรม Windows Media Encoder สําหรับการแปลงสื่อใหอยูในรูปแบบ Windows Media format เปนตน
 64. 64. ขั้นตอนในการทํา Streaming Video (ตอ) Shooting Digitizing Editing Real Media Exporting Windows Media Quicktime
 65. 65. ขอบคุณครับ rachy@nectec.or.th

×