SlideShare a Scribd company logo
1 of 60
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
เทคนิคกำรสร้ำงสื่อ
เพื่อกำรปฏิบัติงำนในยุคดิจิทัล
Facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th YouTube.com/c/TouchPointTH
ระบบสื่อประสม หมายถึง การนาข้อดีของสื่อชนิดต่างๆ ประกอบกัน ผสมผสานกัน ให้อยู่ในชิ้นงานเดียว (Package)
แล้วนาไปประยุกต์ใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น สื่อบันเทิง สื่อการรับชมรู้ และสื่อเสมือนจริง
ระบบสื่อประสม
Multimedia System
ตัวอักษร
Text
ภำพนิ่ง
Still Image
ภำพเคลื่อนไหว
Animation
วิดีโอ
Video
เสียง
Sound
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
Multimedia Elements
สื่อดิจิทัล
Digital Media
สื่อดิจิทัล หมายถึง สื่อที่มีการนาองค์ประกอบของมัลติมีเดีย มาจัดรูปแบบ
โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และนาเสนอผ่านช่องทางดิจิทัล ทั้งใน
รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
สื่อดิจิทัลปฏิสัมพันธ์
Interactive Digital Media
สื่อดิจิทัลปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การนาสื่อมัลติมีเดีย มาสร้างเป็นระบบที่มี
การโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สัมผัสกับประสบการณ์
การรับชมและมีส่วนร่วมกับสื่อผ่านอปุกรณ์ดิจิทัล
ช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับเนื้อหา ดึงดูดความน่าสนใจ
ทาให้รู้สึกสนุกสนาน นาไปสู่แรงจูงใจในการรับชมรู้และ
ความบันเทิงที่เพิ่มมากขึ้น
เพิ่มกำรมีส่วนร่วม และควำมตื่นเต้น สร้ำงสรรค์ทำงเลือกให้ผู้ใช้
ผู้ใช้สามารถปรับแต่งประสบการณ์ที่จะได้รับ
ผ่านการเลือกสิ่งที่ต้องการรับชมได้ด้วยตนเอง
ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล
ประโยชน์ของสื่อดิจทัล
Benefits of digital media
เป็นตัวช่วยกำรเข้ำถึง ช่วยประหยัดต้นทุน ส่งเสริมกำรรับรู้
ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายขึ้น
สามารถส่งต่อได้ง่าย ใช้งานร่วมกันได้
และสื่อสารกันได้
ช่วยให้ผู้สร้างประหยัดต้นทุนในการ
สร้าง ผู้ใช้ประหยัดต้นทุนในการช้าน
ช่วยให้ผู้ใช้เกิดกระบวนการรับรู้ที่ดี
เสริมสร้างการจดจา เข้าใจข้อมูลในเรื่อง
ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
ประโยชน์ของสื่อดิจทัล
Benefits of digital media
อินโฟกรำฟิก
Infographic
กรำฟิกเคลื่อนไหว
Motion Graphic
วิดีโอ
Video
พอดแคสต์
Podcast
ตัวอย่ำงรูปแบบสื่อดิจิทัลปฏิสัมพันธ์
Examples of Interactive Digital Media
เว็บไซต์
Website
สื่อโต้ตอบ
Interactive Media
หนังสือดิจิทัล
E-Book | Digital Book
สื่อสมัยใหม่
New Media | AR VR MR XR
ตัวอย่ำงรูปแบบสื่อดิจิทัลปฏิสัมพันธ์
Examples of Interactive Digital Media
อินโฟกรำฟิก
Infographic
อินโฟกราฟิกเป็นการนาข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิก เพื่อสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย ตรงตามที่
ผู้สื่อสารต้องการ ทาให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายในระยะเวลาสั้นๆ
วิดีโอ
Video
เป็นสื่อที่เกิดจากการถ่ายทาโปรดักชั่น และมีการตัดต่อเรียบเรียงข้อมูล นิยมใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อให้ความรู้
สื่อแนะนาข้อมูลต่างๆ
กรำฟิกเคลื่อนไหว
Motion Graphic
เป็นสื่อวิดีโอที่ไม่ได้เกิดจากการถ่ายทา แต่เกิดจากการทาภาพกราฟิกหลายๆ ฉากแล้วนามากาหนดการเคลื่อนไหว
เหมาะสาหรับการสร้างสื่อให้ความรู้
พอดแคสต์
Podcast
เป็นสื่อเสียงที่เผยแพร่ผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์ โดยมีผู้บรรยายเล่าเรื่องราวต่างๆ เปรียบเสมือนรายการวิทยุ
มีคอนเทนต์ที่หลากหลาย ผู้ฟังสามารถเลือกฟังในสิ่งที่ต้องการได้
เว็บไซต์
Website
เว็บไซต์เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย สามารถเปิดได้กับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน สามารถให้ข้อมูลได้จานวนมาก
สะดวกในการสืบค้นข้อมูล
หนังสือดิจิทัล
Digital Book
หนังสือดิจิทัล เป็นการนาหนังสือที่อยู่ในรูปแบบกระดาษมานาเสนอในรูปแบบสื่อดิจิทัล โดยนาเอาองค์ประกอบของมัลติมีเดียมา
จัดรูปแบบ เพื่อให้ข้อมูลได้ง่าย มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ สามารถเปิดได้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
สื่อโต้ตอบ
Interactive Media
สื่อปฏิสัมพันธ์เป็นสื่อที่รวมเอาข้อดีของข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียง เข้าไว้ด้วยกัน ทาให้ผู้รับชมสื่อได้ข้อมูล
ได้มากและน่าสนใจ มีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ สามารถทาแบบทดสอบประมวลผลคะแนนได้ทันที
สื่อสมัยใหม่
New Media
สื่อสมัยใหม่ เป็นสื่อที่ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การรับชมรูปแบบใหม่ ทาให้เกิดประสบการณ์การรับรู้และจดจาเนื้อหาได้ดีกว่า
สื่อรูปแบบเดิม มีการผสมผสานการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้สื่อได้ด้วย เช่น Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR),
Mixed Reality (MR) และ Extended Reality (XR)
เทคโนโลยีควำมจริงเสริม
Augmented Reality (AR)
เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างโลกของความจริง (Real World)
เข้ากับโลกเสมือน (Virtual World) โดยใช้วิธีซ้อนภาพในโลกเสมือน
ไว้บนภาพในโลกความเป็นจริง ผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล ได้แก่ แว่นตา
ดิจิทัล แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์แสดงผลภาพอื่นๆ
เพื่อให้เห็นภาพเสมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมจริง
เทคโนโลยีควำมจริงเสมือน
Virtual Reality (VR)
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้จาลองสถานที่และสภาพแวดล้อมด้วย
คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์เสมือนผ่านแว่นตา
ดิจิทัลโดยตัดขาดจากโลกจริง อีกทั้งยังสามารถตอบสนองสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวได้ด้วย Controller เพื่อเพิ่มประสบการณ์การ
เดินทางที่สมจริงมากยิ่งขึ้น
เทคโนโลยีควำมจริงผสม
Mixed Reality (MR)
เทคโนโลยีความจริงผสม (Mixed Reality: MR) หมายถึง
สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีการผสมผสาน
ระหว่าง AR และ VR ทางานควบคู่กันแบบเรียลไทม์ โดยผสมผสาน
ระหว่างโลกทางกายภาพและโลกดิจิทัล การแสดงผลจะปรากฏ
วัตถุดิจิทัลบนสภาพแวดล้อมจริงผ่านแว่นตาดิจิทัล
เทคโนโลยีควำมจริงขยำย
Extended Reality (XR)
เป็นการนาเอาจุดเด่นของ AR, VR และ MR เข้าไว้ด้วยกัน สิ่งที่ทาให้ XR มีความแตกต่างจาก AR, VR และ MR คือ AR, VR และ
MR จะเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ส่วน XR ผู้ใช้สามารถปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์และผู้ใช้
ด้วยกันในรูปแบบตัวตนเสมือน (Avatar) แบบเรียลไทม์ เช่น จักรวาลนฤมิต (Metaverse)
เทคนิคในกำรออกแบบหน้ำจอ
Screen Design Techniques
เรื่อง
เข้ำสู่เนื้อหำ
ผู้จัดทำ
คู่มือกำรใช้งำน
วัตถุประสงค์
กำรออกแบบหน้ำแรก
Homepage Design
เป็นหน้าจอแรกที่ผู้รับชมสื่อเห็น ดังนั้นต้องออกแบบ
กราฟิกให้น่าสนใจ จัดวางปุ่มต่างๆ ไว้ตามหลัก UX/UI
หน้ำเมนูเนื้อหำ
โมดูลที่ 1
โมดูลที่ 2
โมดูลที่ 3
โมดูลที่ 4
หน้ำเมนูเนื้อหำ
Content Menu Page
เมื่อคลิกเข้าสู่เนื้อหา ผู้รับชมสื่อจะเลือกหน่วยการเรียนรู้
ควรออกแบบให้น่าสนใจ วางปุ่มให้เลือกคลิกได้ง่าย
เข้ามาจากหน้าแรกได้ ต้องกลับหน้าแรกได้
ปุ่มที่ยังไม่จาเป็นต้องกดให้จางไว้ก่อน
โมดูลที่ X เรื่อง......................
หัวข้อย่อยที่ 1
หัวข้อย่อยที่ 2
หัวข้อย่อยที่ 3
หัวข้อย่อยที่ 4
หน้ำเมนูหัวข้อย่อย
Sub Menu Page
หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยมักจะมีหัวข้อย่อย ให้จัดวาง
ปุ่มเพื่อเลือกเนื้อหาย่อยได้ง่าย
มาจากหน้าเมนูได้ ต้องกลับหน้าเมนูได้
มาจากหน้าเมนูได้ ต้องกลับหน้าเมนูได้
ปุ่มที่ยังไม่จาเป็นต้องกดให้จางไว้ก่อน
โมดูลที่ X เรื่อง......................
หัวเรื่องหลัก
หัวเรื่องรอง
หน้ำแรกของเนื้อหำ
First Page of Content
หน้าแรกของเนื้อหา แปลว่ายังไม่มีเนื้อหาก่อนหน้า จึงมี
เฉพาะปุ่ม Next ส่วนปุ่ม Back จางไว้ก่อน
ปุ่มที่ยังไม่จาเป็นต้องกดให้จางไว้ก่อน
โมดูลที่ X เรื่อง......................
หัวเรื่องหลัก
หัวเรื่องรอง
หน้ำกลำงของเนื้อหำ
Middle Page of Content
หน้านี้จะต้องคลิก Back เพื่อย้อนกลับไปดูเนื้อหา
ก่อนหน้าได้ และคลิก Next ไปดูเนื้อหาถัดไปได้
ต้องกดได้ทุกปุ่ม
โมดูลที่ X เรื่อง......................
หัวเรื่องหลัก
หัวเรื่องรอง
หน้ำกลำงของเนื้อหำ
Last Page of Content
หน้านี้จะต้องคลิก Back เพื่อย้อนกลับไปดูเนื้อหา
ก่อนหน้าได้ แต่ปุ่ม Next จางไว้ เนื่องจาก UX ของ
ผู้ใช้จะเข้าใจว่าหมดเนื้อหาแล้ว
ปุ่มที่ยังไม่จาเป็นต้องกดให้จางไว้ก่อน
โมดูลที่ X เรื่อง......................
หัวเรื่องหลัก
หัวเรื่องรอง
หน้ำเนื้อหำมีหน้ำเดียว
Single of Content
ถ้าเนื้อหามีหน้าเดียว ก็เพียงแค่ทาปุ่ม Next กับ
Back จางไว้ เพื่อบอกผู้ใช้ว่าเนื้อหามีหน้าเดียว ดู
เสร็จแล้วก็กลับไปเลือกเนื้อหาใหม่
ปุ่มที่ยังไม่จาเป็นต้องกดให้จางไว้ก่อน
ควำมละเอียดหน้ำจอ
Screen Resolution
ควำมละเอียดหน้ำจออุปกรณ์ต่ำงๆ
Various Device Screen Resolutions
เราควรศึกษาหน้าจอแต่ละอุปกรณ์ก่อน ว่าเราจะ
นาไปใช้กับอุปกรณ์ใดเป็นหลัก เพื่อให้ได้การ
แสดงผลที่สมบูรณ์ แต่ปัจจุบันหน้าจอมีขนาดที่
หลากหลาย ดังนั้นควรยึดหลัก Responsive
1366 x 768
1600 x 900
1920 x 1080
2560 x 1440
3480 x 2160
800 x 1280
768 x 1024
1668 x 2388
อื่นๆ
480 x 800
1080 x 1920
อื่นๆ
1366 x 768
1920 x 1080
2560 x 1440
3480 x 2160
หน้ำจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
Desktop Computer Screen
ปัจจุบันมีความละเอียดสูงถึง 2K 4K แต่ส่วนใหญ่มีความละเอียด
1920 x 1080 แต่ตอนสร้างสื่อต้องคานึงถึงหน้าจอรุ่นเก่า เช่น
1600 x 900 และ 1366 x 768
ให้ยึดหน้าจอที่ความละเอียดน้อยกว่าเป็นหลัก
หน้ำจอคอมพิวเตอร์พกพำ
Laptop Computer Screen
ปัจจุบันมีความละเอียดสูงถึง 2K 4K แต่ส่วนใหญ่มีความละเอียด
1920 x 1080 แต่ตอนสร้างสื่อต้องคานึงถึงหน้าจอรุ่นเก่า เช่น
1600 x 900 และ 1366 x 768
ให้ยึดหน้าจอที่ความละเอียดน้อยกว่าเป็นหลัก
หน้ำจอแท็บเล็ตและสมำร์ทโฟน
Tablet and SmartPhone Screen
มีความละเอียดหน้าจอหลายรูปแบบมาก ไม่มีมาตรฐานชัดเจน
การทาระบบสื่อประสมในยุคดิจิทัล ควรยึดหลัก Responsive
เพื่อให้รองรับการแสดงผลได้หลากหลายความละเอียดหน้าจอ
ให้ยึดหลัก Responsive
แหล่งโหลดภำพประกอบฟรี
Free Illustration Resources
vector4free.com freevectors.net vexels.com
pixabay.com freepik.com flaticon.com
แนะนำโปรแกรม
สำหรับสร้ำงสื่อดิจิทัล
Adobe Illustrator
เป็นโปรแกรมสร้างงานกราฟิก นิยม
นามาใช้สร้างภาพประกอบเนื้อหา และ
ใช้สร้างสื่ออินโฟกราฟิก
เป็นโปรแกรมสาหรับสร้างสื่อวิดีโอ สามารถ
ตัดต่อวิดีโอ ใส่เอฟเฟกต์ เพิ่มลูกเล่นให้วิดีโอ
น่าสนใจ
Adobe Premiere Pro
เป็นโปรแกรมสาหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว
นิยมใช้สร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ
ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
Adobe After Effects
เป็นโปรแกรมสาหรับสร้างสื่อเสียง
สามารถบันทึกเสียง ปรับแต่งเสียง ลด
เสียงรบกวน เหมาะสาหรับการสร้างเสียง
พอดแคสต์
Adobe Audition
เป็นโปรแกรมสาหรับบันทึกภาพหน้าจอแบบ
เคลื่อนไหว สามารถตัดต่อวิดีโอ แทรกเสียง
แทรกเพลง และใส่เอฟเฟกต์ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ความน่าสนใจให้กับวิดีโอที่สร้างขึ้น
Camtasia Studio
เป็นโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ที่เป็นมิตรกับ
SEO มากที่สุด ทาให้ข้อมูลที่เราเผยแพร่มี
ตัวตน และสามารถติด TAG เพื่อให้
Search Engine ค้นเจอได้ง่าย
WordPress
เป็นโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายและฟรี โดยไม่
จาเป็นต้องรู้ภาษาเขียนเว็บ สามารถนาสื่อต่างๆ
มาจัดวางให้สวยงาม ผู้ใช้เพียงมีบัญชีกูเกิ้ลก็
สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้ทันที
Google Sites
เป็นโปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลปฏิสัมพันธ์สร้าง
แบบทดสอบประมวลผลคะแนนได้ทันที
บันทึกภาพหน้าจอแบบเคลื่อนไหวได้ และ
สามารถสร้างสื่อ VR ได้ด้วย
Adobe Captivate
เป็นโปรแกรมที่สร้างสื่อนาเสนอได้ง่ายที่สุด สามารถนาไปต่อยอดเป็นสื่อออนไลน์ เช่น บันทึกเป็น PDF แล้วัปโหลดไปยัง
SlideShare / issuu หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ แล้วผูกเข้ากับ Social Media ผู้ใช้จะเข้าถึงสื่อนาเสนอได้ง่ายขึ้น
+ + + = ปัง
PowerPoint
เป็นโปรแกรมสร้างงานนาเสนอ ออกแบบ
กราฟิก อินโฟกราฟิก สร้างภาพเคลื่อนไหว
ที่สวยงามได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถใช้
งานได้ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ มีให้เลือกทั้ง
แบบฟรีและเสียเงิน
Canva
เป็นโปรแกรม AI ที่ใช้สร้างสื่อนาเสนอได้
อย่างง่ายดายและน่าสนใจ เพียงผู้ใช้ป้อน
เรื่องที่ต้องการ โปรแกรมก็จะสร้างหัวข้อ
ใส่เนื้อหา พร้อมจัดวางมาให้เสร็จ
Gamma
เป็นโปรแกรมสร้างหนังสือดิจิทัลให้อยู่ใน
รูปแบบ HTML5 สามารถนาไป Publish
และเปิดได้ทุกแพล็ตฟอร์ม ทั้ง Windows,
Mac, iOS และ Android
ePage Creater
เป็นโปรแกรมสาหรับสร้างสื่อในรูปแบบ
ของสื่อใหม่อย่างเทคโนโลยีความจริง
เสริม (Augmented Reality : AR)
Unity + Vuforia
เป็นโปรแกรมที่ใช้สาหรับสร้างสื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสริม
(Augmented Reality: AR) บน
เทคโนโลยีคลาวด์ สามารถสร้าง
AR แบบปฏิสัมพันธ์ได้ง่าย
Vidinoti
เป็นโปรแกรมที่ใช้สาหรับสร้างระบบนาชมเสมือนจริง 360o รองรับทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแบบ 360 องศา สามารถ
สร้างการปฏิสัมพันธ์ด้วยข้อมูลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สามารถส่งออกในรูปแบบ HTML5 เพื่อรับชมได้ทุกแพล็ตฟอร์ม ทั้ง
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
3D Vista
เป็นโปรแกรมที่ใช้จาลองสถานที่สามมิติในโลกเสมือนจริง เพื่อให้ผู้คนสามารถสื่อสาร ทากิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างไร้
ขอบเขตในโลกดิจิทัล ผู้ใช้สามารถนาดิจิทัลคอนเทนต์รูปแบบต่างๆ มาสร้างกิจกรรมในโลกจักรวาลนฤมิตได้
Spatial Metaverse
Microsoft Teams เป็นช่องทางในการสร้างสภาพแวดล้อมการทางานร่วมกันแบบออนไลน์ สามารถแบ่งเป็นแชนลแนลห้องย่อยๆ
ตามแผนกงานได้ ตั้งการประชุมและทางานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
Microsoft Teams
แนะนำกำรสร้ำง
เทคโนโลยีเสมือนจริง
การประมวลผล
ภาพวิดีโอ 360 องศา
การประมวลผล
ภาพนิ่ง 360 องศา
การจาลองภาพ
ด้วยซอฟต์แวร์โมเดล 3 มิติ
3 วิธีสร้ำงโลกเสมือนจริง
เป็นการจาลองภาพ 360 องศา ด้วยภาพถ่ายแบบ Spherical โดยอาศัยการถ่ายภาพนิ่งหลายภาพ แล้วนามาประมวลผลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือสามารถใช้กล้อง 360 ถ่ายภาพก็ได้
กำรประมวลผลภำพนิ่ง 360 องศำ
360 Degree Image Processing
เป็นการจาลองภาพ 360 องศาให้อยู่ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ผู้ใช้สามารถหมุนซ้าย-ขวา เพื่อรับชมในประสบการณ์เสมือนจริง
ต้องใช้กล้อง 360 องศา ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การตดคนหรือขาตั้งกล้องออกด้วยการใช้
Adobe After Effects และตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วย Adobe Premiere Pro
กำรประมวลผลภำพวิดีโอ 360 องศำ
360 Degree Video Processing
เป็นการปั้นสภาพแวดล้อม 3 มิติ โดยใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ เช่น
Autodesk Maya, Autodesk 3Ds Max, Sketch Up, Blender
แล้วเรนเดอร์ให้อยู่ในรูปแบบภาพ 360 องศา
กำรจำลองภำพด้วยซอฟต์แวร์โมเดล 3 มิติ
3D Modeling Software Simulation
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
ขอให้สนุกกับกำรสร้ำงสื่อ
กำรปฏิบัติงำนในยุคดิจิทัล
Facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th YouTube.com/c/TouchPointTH

More Related Content

What's hot

การทำ Storyboard
การทำ  Storyboardการทำ  Storyboard
การทำ StoryboardKrongkaew kumpet
 
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
สตูดิโอถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย
สตูดิโอถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดียสตูดิโอถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย
สตูดิโอถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดียDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPointDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)
ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)
ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงAR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเขียน Storyboard
การเขียน Storyboardการเขียน Storyboard
การเขียน StoryboardYaowaluck Promdee
 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)
ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)
ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การวางโครงเรื่อง (Plotting)
การวางโครงเรื่อง (Plotting)การวางโครงเรื่อง (Plotting)
การวางโครงเรื่อง (Plotting)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
ระบบนำทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour: VR Tour)
ระบบนำทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour: VR Tour)ระบบนำทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour: VR Tour)
ระบบนำทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour: VR Tour)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 

What's hot (20)

การทำ Storyboard
การทำ  Storyboardการทำ  Storyboard
การทำ Storyboard
 
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
 
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
 
สตูดิโอถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย
สตูดิโอถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดียสตูดิโอถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย
สตูดิโอถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย
 
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
 
ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)
ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)
ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)
 
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
 
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
 
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
 
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงAR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
 
การเขียน Storyboard
การเขียน Storyboardการเขียน Storyboard
การเขียน Storyboard
 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
 
ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)
ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)
ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamental)
 
การวางโครงเรื่อง (Plotting)
การวางโครงเรื่อง (Plotting)การวางโครงเรื่อง (Plotting)
การวางโครงเรื่อง (Plotting)
 
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
 
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
 
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
 
ระบบนำทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour: VR Tour)
ระบบนำทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour: VR Tour)ระบบนำทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour: VR Tour)
ระบบนำทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour: VR Tour)
 

Similar to เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media for Work in The Digital Age)

Authorware
AuthorwareAuthorware
Authorwarepui3327
 
การแทรกภาพประกอบ สุภาพร เลขที่7 ชบ.32
การแทรกภาพประกอบ สุภาพร เลขที่7 ชบ.32การแทรกภาพประกอบ สุภาพร เลขที่7 ชบ.32
การแทรกภาพประกอบ สุภาพร เลขที่7 ชบ.32su_fah
 
แผนการเรียนรู้ที่ 2 สื่อประสม
แผนการเรียนรู้ที่ 2 สื่อประสมแผนการเรียนรู้ที่ 2 สื่อประสม
แผนการเรียนรู้ที่ 2 สื่อประสมkrunueng1
 
การทำ Flash popup menu
การทำ Flash popup menuการทำ Flash popup menu
การทำ Flash popup menuAugusts Programmer
 
Presentation อมรม multi point เขต 5_2 การติดตั้งโปรแกรม
Presentation อมรม multi point เขต 5_2 การติดตั้งโปรแกรมPresentation อมรม multi point เขต 5_2 การติดตั้งโปรแกรม
Presentation อมรม multi point เขต 5_2 การติดตั้งโปรแกรมปาริชาติ เภสัชชา
 
การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และ Interactive Magazine Indesign CS6
การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และ Interactive Magazine Indesign  CS6  การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และ Interactive Magazine Indesign  CS6
การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และ Interactive Magazine Indesign CS6 Nattapong Manlee
 

Similar to เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media for Work in The Digital Age) (8)

Authorware
AuthorwareAuthorware
Authorware
 
บทเรียน ประกอบแผนที่ 5
บทเรียน ประกอบแผนที่ 5บทเรียน ประกอบแผนที่ 5
บทเรียน ประกอบแผนที่ 5
 
การแทรกภาพประกอบ สุภาพร เลขที่7 ชบ.32
การแทรกภาพประกอบ สุภาพร เลขที่7 ชบ.32การแทรกภาพประกอบ สุภาพร เลขที่7 ชบ.32
การแทรกภาพประกอบ สุภาพร เลขที่7 ชบ.32
 
Power Point 2003 ยะ1
Power Point 2003 ยะ1Power Point 2003 ยะ1
Power Point 2003 ยะ1
 
แผนการเรียนรู้ที่ 2 สื่อประสม
แผนการเรียนรู้ที่ 2 สื่อประสมแผนการเรียนรู้ที่ 2 สื่อประสม
แผนการเรียนรู้ที่ 2 สื่อประสม
 
การทำ Flash popup menu
การทำ Flash popup menuการทำ Flash popup menu
การทำ Flash popup menu
 
Presentation อมรม multi point เขต 5_2 การติดตั้งโปรแกรม
Presentation อมรม multi point เขต 5_2 การติดตั้งโปรแกรมPresentation อมรม multi point เขต 5_2 การติดตั้งโปรแกรม
Presentation อมรม multi point เขต 5_2 การติดตั้งโปรแกรม
 
การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และ Interactive Magazine Indesign CS6
การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และ Interactive Magazine Indesign  CS6  การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และ Interactive Magazine Indesign  CS6
การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และ Interactive Magazine Indesign CS6
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai

ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลAR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinotiสร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย VidinotiDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขายการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขายDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheetsการเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google SheetsDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverseการสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial MetaverseDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai (19)

ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
 
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
 
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
 
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
 
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
 
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
 
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
 
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลAR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
 
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinotiสร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
 
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขายการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
 
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheetsการเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
 
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
 
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverseการสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
 
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
 

เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media for Work in The Digital Age)