SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Sound for Multimedia
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
เสียงสำหรับงำนมัลติมีเดีย
Facebook.com/TouchPoint.in.th
TouchPoint.in.th
YouTube.com/c/TouchPointTH
เสียงเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญของ
มัลติมีเดีย ช่วยให้การนาเสนอเกิดความ
สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น และมีอิทธิพลมากกว่า
การนาเสนอด้วยข้อความและภาพนิ่ง
เสียง
Sound
คุณสมบัติของเสียง
ควำมถี่
เสียงแต่ละเสียงมีความแตกต่างกัน อาจมีเสียงสูง เสียงต่า เสียงดัง เสียงเบา หรือคุณภาพของเสียง
ขึ้นอยู่กับแหล่งกาเนิดเสียง มีรายละเอียดดังนี้
Frequency
2
1 3
แอมปลิจูด
Amplitude
ควำมยำวช่วงคลื่น
Wavelength
Properties of Sound
ควำมถี่
ความถี่ (Frequency) หมายถึง ระดับเสียง (Pitch) หรือเรียกว่าเสียงสูง เสียงต่า
สิ่งที่ทาให้เกิดเสียงสูงหรือต่าขึ้นอยู่กับความเร็วในการสั่นสะเทือนของวัตถุวัตถุที่
สั่นเร็วเสียงจะสูงกว่าวัตถุที่สั่นช้า
Frequency
แอมปลิจูด
Amplitude
แอมปลิจูด (Amplitude) หมายถึง ความสูงระหว่างยอดคลื่นและท้องคลื่นของคลื่น
เสียง แสดงถึงความเข้มของเสียง (Intensity) หรือความดังของเสียง (Loudness)
ยิ่งแอมปลิจูดมีค่ามาก ความเข้มหรือความดังของเสียงก็ยิ่งเพิ่มขึ้น
Amplitude
Amplitude
Peak
Peak
ควำมยำวช่วงคลื่น
Wavelength
ความยาวช่วงคลื่น (Wavelength) หมายถึง ระยะทางระหว่างยอดคลื่นสองยอดที่
ติดกัน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการอัดตัวของคลื่นเสียง ยิ่งความยาวของช่วงคลื่นมีมาก
ความถี่ของเสียงยิ่งต่าลง
Wavelength
กำรตัดต่อเสียง
ไฟล์เสียงที่ได้มาจากการบันทึก เสียงเพลง เสียงดนตรี เสียงบรรยาย หรือเสียงจาก
แหล่งกาเนิดต่างๆ เช่น เสียงน้าตก นกร้อง เสียงคลื่นทะเล อาจมีความไม่สมบูรณ์
ดังนั้นจึงต้องใช้เทคนิคตัดต่อหรือแก้ไขให้ได้เสียงที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการ
Sound Editing
กำรตัดต่อเสียง
Sound Editing
01
กำรนำเข้ำไฟล์ข้อมูลเสียง
Importing
02
กำรตัดต่อและแก้ไขเสียง
Editing
03
อุปกรณ์สำหรับตัดต่อเสียง
Devices
04
โปรแกรมตัดต่อเสียง
Software for Sound Editing
กำรนำเข้ำไฟล์ข้อมูลเสียง
Importing
เป็นขั้นตอนการนาไฟล์จากอุปกรณ์บันทึกเสียง
เช่น สมาร์ทโฟน เครื่องบันทึกเสียง หรือการ
บันทึกเสียงโดยตรงเข้าสู่คอมพิวเตอร์
กำรตัดต่อและแก้ไขเสียง
Editing
เป็นการนาไฟล์เสียงเข้ามาตัดในส่วนที่ไม่ต้องการ
ตัดเสียงรบกวน และแก้ไขข้อบกพร่องของเสียง
รวมถึงการใส่เทคนิคพิเศษต่างๆ ให้กับเสียง เช่น
เสียงสะท้อน ปรับความดังเบาของเสียงเป็นต้น
อุปกรณ์สำหรับตัดต่อเสียง
Devices
คอมพิวเตอร์
Computer
• ระบบปฏิบัติการ (Operating System) Windows 10 แบบ 64 บิต
• หน่วยความจา (RAM) 4 GB ขึ้นไป
• ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) ความจุ 120 GB ขึ้นไป
• การ์ดเสียง (Sound Card) ที่สามารถเป็นทั้ง Input และ Output ได้
• การ์ดแสดงผล (VGACard) มีหน่วยความจา 1 GB ขึ้นไป
• จอภาพ (Monitor) ควรมีความละเอียด 1366x768 ขึ้นไป
• ลาโพงหรือหูฟัง (Speaker) แบบสเตอริโอ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานสาหรับการตัดต่อเสียงเป็นคอมพิวเตอร์
ทั่วไป ไม่จาเป็นต้องมีสเปคสูง แต่ควรมีคุณสมบัติดังนี้
ไมโครโฟน
Microphone
เป็นอุปกรณ์สาหรับรับข้อมูลเสียงหรือบันทึกเสียง โดยใช้โปรแกรมสาหรับตัดต่อเสียง
ในการบันทึกเสียงและปรับแต่งเสียง
เครื่องบันทึกเสียง
Recorder
เป็นอุปกรณ์ที่มีหน่วยความจาในการเก็บไฟล์เสียงที่บันทึกจากไมโครโฟน มีทั้งเครื่องบันทึกเสียงขนาดใหญ่
สาหรับบันทึกงานโปรดักชั่น และเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา รวมถึงสมาร์ทโฟน
กำร์ดเสียง
Sound Card
เป็นอุปกรณ์จัดการระบบเสียงในคอมพิวเตอร์มี 2 รูปแบบ
เป็นชิปเสียงที่ติดตั้งไว้กับเมนบอร์ด ทา
ให้ไม่ต้องไปหาการ์ดเสียงมาติดตั้งเพิ่ม
ซึ่งเป็นระบบเสียงมาตรฐาน Intel
High-Definition Audio
Sound on Board
แบบออนบอร์ด
Sound Card
แบบกำร์ด
เป็นการ์ดเสียงที่ติดตั้งเพิ่มเติม ทาให้มี
คุณภาพเสียงดีกว่าแบบออนบอร์ด
โปรแกรมตัดต่อเสียง
Software
Adobe
Audition
Audacity Ashampoo
Music Studio
Nero Wave
Editor
มำตรฐำนกำรบีบอัดเสียง
Audio Compression Standard
มาตรฐานการบีบอัดเสียงมี 2 รูปแบบ
Lossless Compression
กำรบีบอัดแบบข้อมูล
ไม่สูญหำย
Lossy Compression
กำรบีบอัดแบบตัด
ข้อมูลทิ้งบำงส่วน
กำรบีบอัดแบบข้อมูลไม่สูญหำย
Lossless Compression
เป็นการบีบอัดไฟล์เสียงที่รักษาข้อมูลไว้อย่างครบถ้วนไม่มีการสูญหายของข้อมูล
โดยขนาดไฟล์จะขึ้นอยู่กับอัตราการส่งข้อมูล (Bit Rate) มีหน่วยเป็น kbps หรือ
จานวนบิตที่ใช้ใน1 วินาที เช่น MP3 มีบิตเรตอยู่ที่128 kbps หรือ 192 kbps
กำรบีบอัดแบบตัดข้อมูลทิ้งบำงส่วน
Lossy Compression
เป็นการบีบอัดไฟล์เสียงแบบการตัดข้อมูลทิ้งบางส่วน เช่น ตัดเสียงที่สูงกว่า 15000 Hz ทาให้
รายละเอียดของเสียงหายไป แต่ข้อดีคือ ขนาดไฟล์จะเล็กกว่าแบบ Lossless Compression
ประเภทของเสียง
Type of Sound
เสียงบรรยำยหรือเสียงพูด
Narration/Speech
เสียงเอฟเฟกต์
Sound Effect
เสียงดนตรีประกอบ
Background Music
เสียงบรรยำยหรือเสียงพูด
Narration/Speech
จะต้องเลือกใช้เสียงที่สอดคล้องกับเนื้อหา สอดคล้องกับระดับผู้ฟัง มีความชัดเจน มีการเน้นถ้อยคาที่น่าสนใจชวนติดตาม
เสียงเอฟเฟกต์
Sound Effect
เป็นเสียงประกอบที่ทาให้ผู้ชมเกิดจินตนาการและรู้สึกอินกับเนื้อหา ทาให้การนาเสนอน่าสนใจ แบ่งออกเป็น2 ประเภท
Natural Sound Effect
เสียงเอฟเฟกต์
ธรรมชำติ
Synthetic Sound Effect
เสียงเอฟเฟกต์
สังเครำะห์
เสียงเอฟเฟกต์ธรรมชำติ
Natural Sound Effect
เป็นเสียงที่เกิดจากแหล่งกาเนิดธรรมชาติ เช่น เสียงน้าตก เสียงนกร้อง เสียงคลื่นในทะเล
เสียงฟ้าร้อง เสียงฝนตก
เสียงเอฟเฟกต์สังเครำะห์
Synthetic Sound Effect
เป็นเสียงที่เกิดจากกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
Natural Sound Effect
เสียงเอฟเฟกต์ที่อยู่รอบตัว
เป็นเสียงที่บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมของฉาก
นั้นๆ เช่น เสียงน้าตก เสียงนกร้อง เสียงคลื่น
ในทะเล เสียงฟ้าร้อง เสียงฝนตก ที่เกิดจาก
การสังเคราะห์ขึ้น
Special Sound
เสียงเอฟเฟกต์พิเศษ
เป็นเสียงที่ช่วยความสมจริงของการเล่าเรื่อง
ช่วยสร้างความสมจริงในการนาเสนอ เช่น
เสียงโทรศัพท์ เสียงเปิด/ปิดประตู เสียงเคาะ
ประตู เป็นต้น
เสียงดนตรีประกอบ
Background Music
เป็นเสียงเพลงหรือดนตรีบรรเลงเพื่อสื่อสารอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ที่นาเสนอ นิยมนามาจากเสียงดนตรีโดยเฉพาะ หรือเสียงในรูปแบบ MIDI
(Music Instrument Digital Interface)
หลักกำรออกแบบเสียง
Sound Design principles
กำรเตรียมบทเสียง
จะต้องถูกออกแบบการใช้ถ้อยคาให้
สละสลวย สื่อความหมาย กะทัดรัด จูงใจ
กำรใช้เสียงบรรยำย
ควรใช้เสียงบรรยายที่มีความชัดเจน
ถูกต้อง และเหมาะสม มีน้าเสียงแจ่มใส มีโทน
เสียงที่เหมาะสมกับเนื้อหา
กำรบันทึกเสียง
ไม่ควรนาเสียงบรรยายและเสียงดนตรีมา
ซ้อนกัน หากจาเป็น ควรปรับระดับความดัง
ของเสียงบรรยายให้เหมาะสมกับเสียงดนตรี
กำรใช้เสียงดนตรีประกอบ
ควรใช้เพลงเบาๆ เพื่อไม่สร้างความราคาญ
และควรมีปุ่มควบคุมการเปิด/ปิด หรือ
ควบคุมระดับความดังเบาของเสียงได้
กำรนำเสนอเสียงประกอบภำพ
ความยาวของเสียงควรสอดคล้องกับ
ระยะเวลาการแสดงภาพ และเสียงบรรยายที่
ใช้ต้องตรงกับภาพที่นาเสนอ
กำรใช้เสียงเอฟเฟกต์
ควรใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา เพื่อช่วยเพิ่ม
จินตนาการและเสริมความสมบูรณ์ของเนื้อหา
แต่ไม่ควรใช้มากเกินไปจนเกิดความราคาญ
รูปแบบไฟล์เสียง
Audio File Format
WAV
WAV
(Wave)
เป็นไฟล์เสียงมาตรฐานที่ใช้กับ Windows มี
คุณสมบัติคือครอบคลุมทุกความถี่เสียงทาให้
คุณภาพเสียงดี แต่มีขนาดไฟล์ใหญ่
MP3
MP3
(MPEG Audio Layer 3)
พัฒนามาจาก Motion Picture Experts Group หรือ
MPEG โดยมีกระบวนการบีบอีดเสียงให้มีขนาดเล็กลง ด้วย
วิธีการลด Bit Rate
OGG
OGG
(Ogg Vorbis)
เป็นเทคโนโลยีการบีบอัดแบบใหม่ทาให้มีขนาดไฟล์เล็ก
กว่า MP3 อยู่ในกลุ่ม Open-Source
มีความสามารถด้าน Streaming นิยมใช้งานบน
อินเทอร์เน็ต
WMA
WMA
(Windows Media Audio)
พัฒนาโดยบริษัท Microsoft มีลักษณะคล้ายกับไฟล์
MP3 แต่มีขนาดเล็กกว่าเหมาะกับการใช้งานบน
อินเทอร์เน็ต
MIDI
MIDI
(Musical Instrument Media Audio)
เป็นไฟล์ข้อมูลเสียงดนตรี ที่ถูกสร้างจากชิปสังเคราะห์
(Synthesizer Chip) ไฟล์เสียงมีขนาดเล็กแต่ต้องใช้
โปรแกรม MIDI Player ในการเปิดไฟล์
CDA
CDA
(CD Audio)
เป็นไฟล์ Track เพลงบนแผ่น CD ใช้เล่นกับเครื่องเล่น CD
สามารถแปลงกลับมาเป็นไฟล์ Wave หรือ MP3 หรือไฟล์
ในรูปแบบอื่นๆ ได้
AAC
AAC
(Advanced Audio Coding)
ใช้วิธีการบีบอัดแบบ Lossy Compression มี
คุณภาพดีกว่า MP3 แต่มีขนาดไฟล์ที่เล็กกว่ามี
อัตราการส่งข้อมูล (Bit Rate) ต่ากว่า
AIFF
AIFF
(Audio Interchange File Format)
เป็นรูปแบบไฟล์มาตรฐานที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเสียงบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Apple Macintosh ไม่มีการบีบอัดข้อมูล
ทาให้ไฟล์มีขนาดใหญ่แต่คุณภาพเสียงดี สามารถบันทึก
ได้ทั้งแบบโมโนและสเตอริโอ
M4A
M4A
(MPEG-4 Audio)
เป็นไฟล์เพลงที่มีความสามารถในการบีดอัดได้
หลายขนาด รองรับการเก็บชื่อเพลงและชื่ออัลบั้ม
เป็นไฟล์ที่ผลิตโดยบริษัท Apple ซึ่งต้องเปิดใช้งาน
กับโปรแกรม iTune
Sound for Multimedia
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
เสียงสำหรับงำนมัลติมีเดีย
Facebook.com/TouchPoint.in.th
TouchPoint.in.th
YouTube.com/c/TouchPointTH

More Related Content

What's hot

6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
สื่อดิจิตอล ( Digital media )
สื่อดิจิตอล ( Digital media )สื่อดิจิตอล ( Digital media )
สื่อดิจิตอล ( Digital media )
phakwan018
 

What's hot (20)

สื่อการเรียนรู้ สร้างได้ สร้างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9
สื่อการเรียนรู้ สร้างได้ สร้างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9สื่อการเรียนรู้ สร้างได้ สร้างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9
สื่อการเรียนรู้ สร้างได้ สร้างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9
 
การผลิตสื่อวิดีโอ (Video Production)
การผลิตสื่อวิดีโอ (Video Production)การผลิตสื่อวิดีโอ (Video Production)
การผลิตสื่อวิดีโอ (Video Production)
 
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
 
การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)
การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)
การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)
 
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
 
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
 
การผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Multimedia Video Production)
การผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Multimedia Video Production)การผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Multimedia Video Production)
การผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Multimedia Video Production)
 
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
 
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
 
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
 
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
 
การเขียน Storyboard
การเขียน Storyboardการเขียน Storyboard
การเขียน Storyboard
 
การวางโครงเรื่อง (Plotting)
การวางโครงเรื่อง (Plotting)การวางโครงเรื่อง (Plotting)
การวางโครงเรื่อง (Plotting)
 
เสียงสำหรับมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
 
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบ
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบ
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบ
 
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
 
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
 
สื่อดิจิตอล ( Digital media )
สื่อดิจิตอล ( Digital media )สื่อดิจิตอล ( Digital media )
สื่อดิจิตอล ( Digital media )
 
แนะนำโปรแกรม Adobe Photoshop
แนะนำโปรแกรม Adobe Photoshopแนะนำโปรแกรม Adobe Photoshop
แนะนำโปรแกรม Adobe Photoshop
 

Similar to เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia) (6)

Sound for Radio Script
Sound for Radio ScriptSound for Radio Script
Sound for Radio Script
 
Sound for radio
Sound for radioSound for radio
Sound for radio
 
Dc102 digital media-sound
Dc102 digital media-soundDc102 digital media-sound
Dc102 digital media-sound
 
การบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Sound forge 7
การบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Sound forge 7การบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Sound forge 7
การบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Sound forge 7
 
THI
THITHI
THI
 
ธรรมชาติของเสียงและมลพิษทางเสียง[สายอรุณ14.12.54]
ธรรมชาติของเสียงและมลพิษทางเสียง[สายอรุณ14.12.54]ธรรมชาติของเสียงและมลพิษทางเสียง[สายอรุณ14.12.54]
ธรรมชาติของเสียงและมลพิษทางเสียง[สายอรุณ14.12.54]
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai

การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขายการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai (19)

การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
 
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
 
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
 
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงAR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
 
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
 
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลAR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
 
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinotiสร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
 
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขายการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
 
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheetsการเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
 
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
 
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverseการสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
 
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
 
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
 

เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)