SlideShare a Scribd company logo
Lastensuojelun Keskusliitto
Armfeltintie 1, 00150 Helsinki
Puh. (09) 329 6011
toimisto@lskl.fi | www.lskl.fi
Rajapinnoilla – Lapsen erityisten
tarpeiden huomioiminen
sijaishuoltopaikan valinnassa
Päivi Sinko
VTL, hanketutkija
Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 27.9.16
www.lskl.fi
Tässä selvityksessä
• Tarkastelussa sijoituksen arviointi ja
sijaishuoltopaikan valinta rajapintatilanteissa, joissa
lapsella erityisiä tarpeita
• Vammaiset lapset
• Maahanmuuttajataustaiset lapset
• Mielenterveyspalveluita tarvitsevat lapset
• Sijoitukseen ja sijaishuoltopaikan valintaan liittyvä
arviointi on yksi kriittisimmistä pisteistä
lastensuojeluprosessissa
27.9.2016Päivi Sinko
www.lskl.fi
Sijaishuoltopaikan valintaa ohjaavat velvoitteet ja
periaatteet
• Lähtökohtana lapsen etu ja sen punninta sekä lapsen osallisuus
• Lapsen etu kansallisessa lainsäädännössä
• Erityisesti lastensuojelulain 4 § ja 50 §
• Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, erityisesti 1 §
• Lapsen etu ihmisoikeussopimuksissa ja asiakirjoissa
• YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (SopS 60/1991)
• Euroopan ihmisoikeussopimus (SopS 19/1990)
• YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus (SopS 27/2016)
• Kansainvälistä ohjausta esim. YK:n lasten sijaishuoltoa koskevat ohjeet
27.9.2016Päivi Sinko
www.lskl.fi
Aineistot
Korkeakouluharjoittelijan kirjallisuuskatsaus (Salonen 2015)
Kuntatoimijoiden puhelinhaastattelut (15 kpl)
3 fokusryhmähaastattelua (osallistujia yhteensä 15 hlö)
27.9.2016Päivi Sinko
www.lskl.fi
Sijoitustyöskentelyn haasteet nykyisessä
palvelujärjestelmässä
• Sijaishuoltoon ohjautuvien lasten ja nuorten moninaiset ongelmat
• Sijoittamisprosessien erilaisuus ja vaihtelu johdonmukaisesta ja
perinpohjaisesta työskentelystä siihen, että ”otetaan se paikka, joka
jostakin saadaan”
• Keskitetyt ohjausprosessit vs. yksittäisen työntekijän toiminta
• Sijoitusprosessit ainakin osin erilaiset perhe- ja laitoshoidon osalta
• Sijaishuoltokentän moninaisuus: vaativaa sukkulointia!
• Kilpailuttamisen edut ja haitat
• Läheisverkostosijoitusten kasvu
27.9.2016Päivi Sinko
www.lskl.fi
Maahanmuuttajataustaisten lasten erityiskysymyksiä
• ”Aivan omat nyanssinsa”
• Käytännön työssä tunnistetaan yhä useammin traumaperäisiä häiriöitä ja
masennusta – kuka pystyy arvioimaan niitä ja vastaamaan tarpeisiin?
• Kommunikaatioon liittyvät haasteet, tulkkauskysymykset
• Psyykkinen sairaus tai vamma voivat olla ”todella isoja mörköjä”
• Kulttuurisensitiivisyyteen liittyvät ristiriidat
• Miten kohdata lapsi aidosti?
• Kunniakäsitteet ja -käsitykset mietityttävät
27.9.2016Päivi Sinko
www.lskl.fi
Lastensuojelun ja vammaispalveluiden välimaastossa
• Joissakin kunnissa ”suoranaisia taisteluja” kumman sektorin palveluiden
ja kustannusten piiriin lapsi kuuluu – ”yhteisestä kukkarosta” hyviä
kokemuksia
• Vammaisen lapsen oikeus lastensuojeluun?
• Missä vaiheessa diagnosointi?
• Kun kahta toimilupaa ei voi olla
• Mikä työskentelyä määrittää: lapsen tarpeet, vamma ja rajoitukset –
puutteet vanhemmuudessa
• Arviointiin käytettävä aika voi olla runsaampaa vammaispalveluissa
• Käsitys lapsen toimintakyvystä aikuisiässä asumispaikkaa valittaessa
27.9.2016Päivi Sinko
www.lskl.fi
Lastensuojelun ja psykiatrian yhteistyö
• Vaihtelee ”jouhevasta ja mutkattomasta” ”aivan mahdottomaan”
• Jännitteisyyttä edelleen varsinkin nuorten kohdalla
• Kaikki ei aina selity rakenteilla, yhteistyömalleilla tai
toimintakäytännöilläkään, vaan joskus kyse on yksittäisten
työntekijöiden osaamisesta tai osaamattomuudesta
• Epäpäteviä työntekijöitä ja psykiatrivaje
• Miten lausua ääneen oma epävarmuus tai tietämättömyys yhteisen
arvioinnin kohdassa?
• Ammatillisuutta on osata käydä ammatti- ja hallintokuntien väliset kiistat
niin, etteivät ne heijastu asiakastyöhön
27.9.2016Päivi Sinko
www.lskl.fi
Lastensuojelun arvioinnin käytännöt
• Siellä täällä hyviä ja laadukkaita toimintatapoja, mutta yhteisesti jaettua
arvioinnin mallia tai tapaa toimia ei löydy helposti kuntien sisältäkään
• Työntekijäkohtaisuus, tapauskohtaista ja epämääräistä – pahimmillaan
täysin sattumanvaraista
• Yhdenvertaisuus ei toteudu
27.9.2016Päivi Sinko
www.lskl.fi
Tieto arviointityön elementtinä
• Vaikuttaa ratkaisevasti niihin tulkintoihin, joita
sosiaalityöntekijä tekee arviointivaiheessa
• Huolellisen tietojen hankkimisen tärkeys!
• Yhteisen viitekehyksen puute tuottaa tiedon erilaista
käyttöä ja tulkintaa
• Joissakin tilanteissa työskentely on aikuiskeskeistä
lapsikeskeisyyden sijaan
• Lausuntojen ja diagnoosien merkitys – joskus vasta
sijaishuollossa
27.9.2016Päivi Sinko
www.lskl.fi
”Nopea case on harvoin hyvä case”
• Tavoitteena hallittu ja suunnitelmallinen prosessi, mutta
sijoitustilanteessa kiire ja hätä ovat usein päällimmäisiä
• Suunnitelmallinen prosessi tukee lapsen ja vanhempien suurempaa
osallisuutta työskentelyssä
• Osallisuuden tukemisessa aika on keskeinen elementti
• Aikaa tarvitaan varsinkin maahanmuuttajataustaisten perheiden
kohdalla vuorovaikutukseen ja pysähtymiseen sekä molemminpuolisen
ymmärryksen löytymiseen
27.9.2016Päivi Sinko
www.lskl.fi
”Lapsen täytyy
olla osallinen,
ei oo muuta
vaihtoehtoa”
27.9.2016Päivi Sinko
www.lskl.fi
Lapsi näkyväksi todella vasta sijaishuollossa
Pitkästä avohuoltoasiakkuudesta
huolimatta saattaa puuttua tieto
siitä, mitä lapsi on itse elämässään
kokenut ja nähnyt ja mitkä ovat
lapsen omat mielipiteet ja toiveet
Tarvitaan erityistä rohkeutta ottaa
puheeksi myös kaikkein vaikeimmat
asiat lapsen elämässä
27.9.2016Päivi Sinko
www.lskl.fi
Lapsi näkyväksi
• Osallisuus vahva toimintaa ohjaava periaate sijoitusvaiheessa
• Suuria työntekijä- ja kuntakohtaisia eroja sen käytännön toteutumisessa
• Selvittää ymmärrettävällä tavalla, mitä sijoitus merkitsee lapsen
elämässä, ja antaa lapselle tietoa tästä
• Ajan ja osallisuuden tiivis yhteen kietoutuminen
• Osallisuus haasteellista tilanteissa, joissa lapsi vastustaa sijoitusta
voimakkaasti
• Tarkka harkinta siitä, mitä tietoa ja missä vaiheessa lapselle annetaan
27.9.2016Päivi Sinko
www.lskl.fi
Havaintoja
• Lapsen asema lapsena voi olla erilainen maahanmuuttajataustaisissa
perheissä ja yhteisöissä
• Vammaispalveluissa ajatus lapsen osallisuudesta on suhteellisen uusi
asia – vahvistaminen on kehittämisen paikka – menetelmiä sen
mahdollistamiseen on
• Edunvalvonnan vahvistaminen: ilman huoltajaa tulleiden lasten kohdalla
tilanne erityisen erityinen, jos lapsi huostaanotetaan
27.9.2016Päivi Sinko
Läheissuhteet huomioidaan koko ajan
paremmin – haasteena lapset, jotka
läheiset ovat käytännössä hylänneet
www.lskl.fi
Sijaishuoltopaikan muutoksia
• Kaikkea tietoa ei aina saada käyttöön ennen sijoitusta, hyvästä
työskentelystä huolimatta – voi tuottaa yllätyksiä sijaishuollon aikana
• Perhehoidossa ei välttämättä pystytä vastaamaan kaikkiin erityisiin tuen
tarpeisiin, jolloin lapsen sijoitus laitokseen voi olla lapsen edun
mukainen ratkaisu
• Lapsi voi tulla myös kaltoinkohdelluksi sijaishuoltopaikassa
• Kaikkea ei voi ennakoida, oli käytössä kuinka hyvä arviointimalli hyvänsä
27.9.2016Päivi Sinko
Lapsen edun ja oikeuksien punninta sijoituksen
tarpeellisuutta arvioitaessa ja sijaishuoltopaikan
valintaa tehtäessä on vaativa ja moniulotteinen
tehtävä – tätä avattu raportin loppuosassa
konkreettisten kysymysesimerkkien avulla
www.lskl.fi
• Selkeät toimintaohjeet vammaisten lasten lastensuojelusijoituksiin
• Erityishuomiota vammaisten ja maahanmuuttajataustaisten lasten
osallisuuden toteutumiseen
• Lasten- ja nuorisopsykiatria selkeästi yhteistyökumppaniksi ja
vastuunkantajaksi arviointitilanteisiin
• Johdonmukaisuutta edunvalvontakäytäntöihin
• Lapsen kannalta relevantti tieto selvitettävä ja huomioitava
• Yhteinen viitekehys arviointiin
• ”Kun paikkaa ei tahdo löytyä” – tarvitaan valtakunnallista yhteistyötä
• Työn tekemisen reunaehdot kuntoon
Jatkopohdintaan
27.9.2016Päivi Sinko
Kiitos ajastanne!

More Related Content

Viewers also liked

Kuopion Nuorten Foorumi
Kuopion Nuorten FoorumiKuopion Nuorten Foorumi
Kuopion Nuorten Foorumi
Lastensuojelun Keskusliitto
 
PDM IMPLIMENTATION
PDM IMPLIMENTATIONPDM IMPLIMENTATION
PDM IMPLIMENTATION
Uttam Misra
 
copy_Nejsladší dárek
copy_Nejsladší dárekcopy_Nejsladší dárek
copy_Nejsladší dárek
David Halatka
 
Архітектура та інтнрєр в готельному господарстві
Архітектура та інтнрєр в готельному господарствіАрхітектура та інтнрєр в готельному господарстві
Архітектура та інтнрєр в готельному господарстві
Nata_iv
 
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Congruence Distributive Varieties With Compact Intersection Property
Congruence Distributive Varieties With Compact Intersection PropertyCongruence Distributive Varieties With Compact Intersection Property
Congruence Distributive Varieties With Compact Intersection Property
filipke85
 
тема 7
тема 7тема 7
тема 7
Nata_iv
 
Isyyden monet roolit
Isyyden monet roolitIsyyden monet roolit
Isyyden monet roolit
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Quitoseeecuadormay2009 presentation-090701064739-phpapp02
Quitoseeecuadormay2009 presentation-090701064739-phpapp02Quitoseeecuadormay2009 presentation-090701064739-phpapp02
Quitoseeecuadormay2009 presentation-090701064739-phpapp02
Universidad Central del Ecuador, Carrera Plurilingue, Melani Moreno
 
larodney resume (1)
larodney resume (1)larodney resume (1)
larodney resume (1)
LaRodney Haynes
 
BCOM 275 Final Exam VERSION 2 2015 version
BCOM 275 Final Exam VERSION 2 2015 versionBCOM 275 Final Exam VERSION 2 2015 version
BCOM 275 Final Exam VERSION 2 2015 version
udalltawfeek
 
ASSIGNMENT
ASSIGNMENTASSIGNMENT
ASSIGNMENT
AnuPlr
 
Powerbuilt-Sales-Brochure-2015-v7
Powerbuilt-Sales-Brochure-2015-v7Powerbuilt-Sales-Brochure-2015-v7
Powerbuilt-Sales-Brochure-2015-v7
Nate Brisson
 
Robert Burns CV 2015 updated
Robert Burns CV 2015 updatedRobert Burns CV 2015 updated
Robert Burns CV 2015 updated
Robert Burns
 
PROCESO DE CAMBIO EN UNA INSTITUCIÓN
PROCESO DE CAMBIO EN UNA INSTITUCIÓN PROCESO DE CAMBIO EN UNA INSTITUCIÓN
PROCESO DE CAMBIO EN UNA INSTITUCIÓN
Alejandra Moyano
 
Genesis 2017 de Luzzette jeans
Genesis 2017 de Luzzette jeans Genesis 2017 de Luzzette jeans
Genesis 2017 de Luzzette jeans
Silvia Bernal
 
Anna Lehtonen: Perhe ja kotoutuminen
Anna Lehtonen: Perhe ja kotoutuminenAnna Lehtonen: Perhe ja kotoutuminen
Anna Lehtonen: Perhe ja kotoutuminen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Build Better Games with Facebook | Bob Slinn
Build Better Games with Facebook | Bob SlinnBuild Better Games with Facebook | Bob Slinn
Build Better Games with Facebook | Bob Slinn
Emily Baker
 
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
тема 10
тема 10тема 10
тема 10
Nata_iv
 

Viewers also liked (20)

Kuopion Nuorten Foorumi
Kuopion Nuorten FoorumiKuopion Nuorten Foorumi
Kuopion Nuorten Foorumi
 
PDM IMPLIMENTATION
PDM IMPLIMENTATIONPDM IMPLIMENTATION
PDM IMPLIMENTATION
 
copy_Nejsladší dárek
copy_Nejsladší dárekcopy_Nejsladší dárek
copy_Nejsladší dárek
 
Архітектура та інтнрєр в готельному господарстві
Архітектура та інтнрєр в готельному господарствіАрхітектура та інтнрєр в готельному господарстві
Архітектура та інтнрєр в готельному господарстві
 
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
 
Congruence Distributive Varieties With Compact Intersection Property
Congruence Distributive Varieties With Compact Intersection PropertyCongruence Distributive Varieties With Compact Intersection Property
Congruence Distributive Varieties With Compact Intersection Property
 
тема 7
тема 7тема 7
тема 7
 
Isyyden monet roolit
Isyyden monet roolitIsyyden monet roolit
Isyyden monet roolit
 
Quitoseeecuadormay2009 presentation-090701064739-phpapp02
Quitoseeecuadormay2009 presentation-090701064739-phpapp02Quitoseeecuadormay2009 presentation-090701064739-phpapp02
Quitoseeecuadormay2009 presentation-090701064739-phpapp02
 
larodney resume (1)
larodney resume (1)larodney resume (1)
larodney resume (1)
 
BCOM 275 Final Exam VERSION 2 2015 version
BCOM 275 Final Exam VERSION 2 2015 versionBCOM 275 Final Exam VERSION 2 2015 version
BCOM 275 Final Exam VERSION 2 2015 version
 
ASSIGNMENT
ASSIGNMENTASSIGNMENT
ASSIGNMENT
 
Powerbuilt-Sales-Brochure-2015-v7
Powerbuilt-Sales-Brochure-2015-v7Powerbuilt-Sales-Brochure-2015-v7
Powerbuilt-Sales-Brochure-2015-v7
 
Robert Burns CV 2015 updated
Robert Burns CV 2015 updatedRobert Burns CV 2015 updated
Robert Burns CV 2015 updated
 
PROCESO DE CAMBIO EN UNA INSTITUCIÓN
PROCESO DE CAMBIO EN UNA INSTITUCIÓN PROCESO DE CAMBIO EN UNA INSTITUCIÓN
PROCESO DE CAMBIO EN UNA INSTITUCIÓN
 
Genesis 2017 de Luzzette jeans
Genesis 2017 de Luzzette jeans Genesis 2017 de Luzzette jeans
Genesis 2017 de Luzzette jeans
 
Anna Lehtonen: Perhe ja kotoutuminen
Anna Lehtonen: Perhe ja kotoutuminenAnna Lehtonen: Perhe ja kotoutuminen
Anna Lehtonen: Perhe ja kotoutuminen
 
Build Better Games with Facebook | Bob Slinn
Build Better Games with Facebook | Bob SlinnBuild Better Games with Facebook | Bob Slinn
Build Better Games with Facebook | Bob Slinn
 
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
 
тема 10
тема 10тема 10
тема 10
 

Similar to Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaikan valinnassa

Kisakallio 16.1.2018
Kisakallio 16.1.2018Kisakallio 16.1.2018
Kisakallio 16.1.2018
Matti Rimpelä
 
Yksilö ja perhepalvelut
Yksilö ja perhepalvelutYksilö ja perhepalvelut
Yksilö ja perhepalvelut
Tietotaito Group Suomi Oy
 
Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...Kai Kortelainen
 
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Matti Rimpelä
 
Itsenäistyminen elämänvaiheena. HIllevi Westman, SOS-Lapsikylä ry
Itsenäistyminen elämänvaiheena. HIllevi Westman, SOS-Lapsikylä ryItsenäistyminen elämänvaiheena. HIllevi Westman, SOS-Lapsikylä ry
Itsenäistyminen elämänvaiheena. HIllevi Westman, SOS-Lapsikylä ry
Reima Orvasto
 
Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018
Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018
Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018
Matti Rimpelä
 
Lapsi- ja perhelähtöinen avun ja tuen tarpeen arviointi
Lapsi- ja perhelähtöinen avun ja tuen tarpeen arviointiLapsi- ja perhelähtöinen avun ja tuen tarpeen arviointi
Lapsi- ja perhelähtöinen avun ja tuen tarpeen arviointi
THL
 
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira CustódioKohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
Suomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominenLahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
 
Monitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointiMonitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointi
THL
 
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hankeMinna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
THL
 
Sijaishuollon ohjaus ja valvonta
Sijaishuollon ohjaus ja valvontaSijaishuollon ohjaus ja valvonta
Sijaishuollon ohjaus ja valvonta
THL
 
Huittinen 01022012 esitys
Huittinen 01022012 esitysHuittinen 01022012 esitys
Huittinen 01022012 esitys
Kimmo Parhiala
 
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportitSyksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
THL
 
Jouni Nummi: Lähineuvolasta suoraan yksilöllisen kuntoutuksen piiriin
Jouni Nummi: Lähineuvolasta suoraan yksilöllisen kuntoutuksen piiriinJouni Nummi: Lähineuvolasta suoraan yksilöllisen kuntoutuksen piiriin
Jouni Nummi: Lähineuvolasta suoraan yksilöllisen kuntoutuksen piiriin
THL
 
Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...
Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...
Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...
THL
 
Lehto-Lundén & Tulensalo: LAPSI LASTENSUOJELUSSA –TYÖRYHMÄ ”Lastensuojelu pal...
Lehto-Lundén & Tulensalo: LAPSI LASTENSUOJELUSSA –TYÖRYHMÄ ”Lastensuojelu pal...Lehto-Lundén & Tulensalo: LAPSI LASTENSUOJELUSSA –TYÖRYHMÄ ”Lastensuojelu pal...
Lehto-Lundén & Tulensalo: LAPSI LASTENSUOJELUSSA –TYÖRYHMÄ ”Lastensuojelu pal...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.
Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.
Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.
Reima Orvasto
 
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
THL
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lastensuojelun Keskusliitto
 

Similar to Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaikan valinnassa (20)

Kisakallio 16.1.2018
Kisakallio 16.1.2018Kisakallio 16.1.2018
Kisakallio 16.1.2018
 
Yksilö ja perhepalvelut
Yksilö ja perhepalvelutYksilö ja perhepalvelut
Yksilö ja perhepalvelut
 
Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
 
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
 
Itsenäistyminen elämänvaiheena. HIllevi Westman, SOS-Lapsikylä ry
Itsenäistyminen elämänvaiheena. HIllevi Westman, SOS-Lapsikylä ryItsenäistyminen elämänvaiheena. HIllevi Westman, SOS-Lapsikylä ry
Itsenäistyminen elämänvaiheena. HIllevi Westman, SOS-Lapsikylä ry
 
Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018
Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018
Matti Rimpelä korjattu Hyvä koulupäivä Kisakallio 16.1.2018
 
Lapsi- ja perhelähtöinen avun ja tuen tarpeen arviointi
Lapsi- ja perhelähtöinen avun ja tuen tarpeen arviointiLapsi- ja perhelähtöinen avun ja tuen tarpeen arviointi
Lapsi- ja perhelähtöinen avun ja tuen tarpeen arviointi
 
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira CustódioKohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa, syksy 2017 - Ira Custódio
 
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominenLahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
 
Monitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointiMonitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointi
 
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hankeMinna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
 
Sijaishuollon ohjaus ja valvonta
Sijaishuollon ohjaus ja valvontaSijaishuollon ohjaus ja valvonta
Sijaishuollon ohjaus ja valvonta
 
Huittinen 01022012 esitys
Huittinen 01022012 esitysHuittinen 01022012 esitys
Huittinen 01022012 esitys
 
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportitSyksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
 
Jouni Nummi: Lähineuvolasta suoraan yksilöllisen kuntoutuksen piiriin
Jouni Nummi: Lähineuvolasta suoraan yksilöllisen kuntoutuksen piiriinJouni Nummi: Lähineuvolasta suoraan yksilöllisen kuntoutuksen piiriin
Jouni Nummi: Lähineuvolasta suoraan yksilöllisen kuntoutuksen piiriin
 
Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...
Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...
Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...
 
Lehto-Lundén & Tulensalo: LAPSI LASTENSUOJELUSSA –TYÖRYHMÄ ”Lastensuojelu pal...
Lehto-Lundén & Tulensalo: LAPSI LASTENSUOJELUSSA –TYÖRYHMÄ ”Lastensuojelu pal...Lehto-Lundén & Tulensalo: LAPSI LASTENSUOJELUSSA –TYÖRYHMÄ ”Lastensuojelu pal...
Lehto-Lundén & Tulensalo: LAPSI LASTENSUOJELUSSA –TYÖRYHMÄ ”Lastensuojelu pal...
 
Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.
Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.
Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.
 
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Lastensuojelun Keskusliitto
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto (20)

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
 
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
Vesa Ilola: Lähiöinnostajat, Kaikille eväät elämään -avausseminaari 23.1.2018
 

Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaikan valinnassa

 • 1. Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi | www.lskl.fi Rajapinnoilla – Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen sijaishuoltopaikan valinnassa Päivi Sinko VTL, hanketutkija Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 27.9.16
 • 2. www.lskl.fi Tässä selvityksessä • Tarkastelussa sijoituksen arviointi ja sijaishuoltopaikan valinta rajapintatilanteissa, joissa lapsella erityisiä tarpeita • Vammaiset lapset • Maahanmuuttajataustaiset lapset • Mielenterveyspalveluita tarvitsevat lapset • Sijoitukseen ja sijaishuoltopaikan valintaan liittyvä arviointi on yksi kriittisimmistä pisteistä lastensuojeluprosessissa 27.9.2016Päivi Sinko
 • 3. www.lskl.fi Sijaishuoltopaikan valintaa ohjaavat velvoitteet ja periaatteet • Lähtökohtana lapsen etu ja sen punninta sekä lapsen osallisuus • Lapsen etu kansallisessa lainsäädännössä • Erityisesti lastensuojelulain 4 § ja 50 § • Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, erityisesti 1 § • Lapsen etu ihmisoikeussopimuksissa ja asiakirjoissa • YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (SopS 60/1991) • Euroopan ihmisoikeussopimus (SopS 19/1990) • YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus (SopS 27/2016) • Kansainvälistä ohjausta esim. YK:n lasten sijaishuoltoa koskevat ohjeet 27.9.2016Päivi Sinko
 • 4. www.lskl.fi Aineistot Korkeakouluharjoittelijan kirjallisuuskatsaus (Salonen 2015) Kuntatoimijoiden puhelinhaastattelut (15 kpl) 3 fokusryhmähaastattelua (osallistujia yhteensä 15 hlö) 27.9.2016Päivi Sinko
 • 5. www.lskl.fi Sijoitustyöskentelyn haasteet nykyisessä palvelujärjestelmässä • Sijaishuoltoon ohjautuvien lasten ja nuorten moninaiset ongelmat • Sijoittamisprosessien erilaisuus ja vaihtelu johdonmukaisesta ja perinpohjaisesta työskentelystä siihen, että ”otetaan se paikka, joka jostakin saadaan” • Keskitetyt ohjausprosessit vs. yksittäisen työntekijän toiminta • Sijoitusprosessit ainakin osin erilaiset perhe- ja laitoshoidon osalta • Sijaishuoltokentän moninaisuus: vaativaa sukkulointia! • Kilpailuttamisen edut ja haitat • Läheisverkostosijoitusten kasvu 27.9.2016Päivi Sinko
 • 6. www.lskl.fi Maahanmuuttajataustaisten lasten erityiskysymyksiä • ”Aivan omat nyanssinsa” • Käytännön työssä tunnistetaan yhä useammin traumaperäisiä häiriöitä ja masennusta – kuka pystyy arvioimaan niitä ja vastaamaan tarpeisiin? • Kommunikaatioon liittyvät haasteet, tulkkauskysymykset • Psyykkinen sairaus tai vamma voivat olla ”todella isoja mörköjä” • Kulttuurisensitiivisyyteen liittyvät ristiriidat • Miten kohdata lapsi aidosti? • Kunniakäsitteet ja -käsitykset mietityttävät 27.9.2016Päivi Sinko
 • 7. www.lskl.fi Lastensuojelun ja vammaispalveluiden välimaastossa • Joissakin kunnissa ”suoranaisia taisteluja” kumman sektorin palveluiden ja kustannusten piiriin lapsi kuuluu – ”yhteisestä kukkarosta” hyviä kokemuksia • Vammaisen lapsen oikeus lastensuojeluun? • Missä vaiheessa diagnosointi? • Kun kahta toimilupaa ei voi olla • Mikä työskentelyä määrittää: lapsen tarpeet, vamma ja rajoitukset – puutteet vanhemmuudessa • Arviointiin käytettävä aika voi olla runsaampaa vammaispalveluissa • Käsitys lapsen toimintakyvystä aikuisiässä asumispaikkaa valittaessa 27.9.2016Päivi Sinko
 • 8. www.lskl.fi Lastensuojelun ja psykiatrian yhteistyö • Vaihtelee ”jouhevasta ja mutkattomasta” ”aivan mahdottomaan” • Jännitteisyyttä edelleen varsinkin nuorten kohdalla • Kaikki ei aina selity rakenteilla, yhteistyömalleilla tai toimintakäytännöilläkään, vaan joskus kyse on yksittäisten työntekijöiden osaamisesta tai osaamattomuudesta • Epäpäteviä työntekijöitä ja psykiatrivaje • Miten lausua ääneen oma epävarmuus tai tietämättömyys yhteisen arvioinnin kohdassa? • Ammatillisuutta on osata käydä ammatti- ja hallintokuntien väliset kiistat niin, etteivät ne heijastu asiakastyöhön 27.9.2016Päivi Sinko
 • 9. www.lskl.fi Lastensuojelun arvioinnin käytännöt • Siellä täällä hyviä ja laadukkaita toimintatapoja, mutta yhteisesti jaettua arvioinnin mallia tai tapaa toimia ei löydy helposti kuntien sisältäkään • Työntekijäkohtaisuus, tapauskohtaista ja epämääräistä – pahimmillaan täysin sattumanvaraista • Yhdenvertaisuus ei toteudu 27.9.2016Päivi Sinko
 • 10. www.lskl.fi Tieto arviointityön elementtinä • Vaikuttaa ratkaisevasti niihin tulkintoihin, joita sosiaalityöntekijä tekee arviointivaiheessa • Huolellisen tietojen hankkimisen tärkeys! • Yhteisen viitekehyksen puute tuottaa tiedon erilaista käyttöä ja tulkintaa • Joissakin tilanteissa työskentely on aikuiskeskeistä lapsikeskeisyyden sijaan • Lausuntojen ja diagnoosien merkitys – joskus vasta sijaishuollossa 27.9.2016Päivi Sinko
 • 11. www.lskl.fi ”Nopea case on harvoin hyvä case” • Tavoitteena hallittu ja suunnitelmallinen prosessi, mutta sijoitustilanteessa kiire ja hätä ovat usein päällimmäisiä • Suunnitelmallinen prosessi tukee lapsen ja vanhempien suurempaa osallisuutta työskentelyssä • Osallisuuden tukemisessa aika on keskeinen elementti • Aikaa tarvitaan varsinkin maahanmuuttajataustaisten perheiden kohdalla vuorovaikutukseen ja pysähtymiseen sekä molemminpuolisen ymmärryksen löytymiseen 27.9.2016Päivi Sinko
 • 12. www.lskl.fi ”Lapsen täytyy olla osallinen, ei oo muuta vaihtoehtoa” 27.9.2016Päivi Sinko
 • 13. www.lskl.fi Lapsi näkyväksi todella vasta sijaishuollossa Pitkästä avohuoltoasiakkuudesta huolimatta saattaa puuttua tieto siitä, mitä lapsi on itse elämässään kokenut ja nähnyt ja mitkä ovat lapsen omat mielipiteet ja toiveet Tarvitaan erityistä rohkeutta ottaa puheeksi myös kaikkein vaikeimmat asiat lapsen elämässä 27.9.2016Päivi Sinko
 • 14. www.lskl.fi Lapsi näkyväksi • Osallisuus vahva toimintaa ohjaava periaate sijoitusvaiheessa • Suuria työntekijä- ja kuntakohtaisia eroja sen käytännön toteutumisessa • Selvittää ymmärrettävällä tavalla, mitä sijoitus merkitsee lapsen elämässä, ja antaa lapselle tietoa tästä • Ajan ja osallisuuden tiivis yhteen kietoutuminen • Osallisuus haasteellista tilanteissa, joissa lapsi vastustaa sijoitusta voimakkaasti • Tarkka harkinta siitä, mitä tietoa ja missä vaiheessa lapselle annetaan 27.9.2016Päivi Sinko
 • 15. www.lskl.fi Havaintoja • Lapsen asema lapsena voi olla erilainen maahanmuuttajataustaisissa perheissä ja yhteisöissä • Vammaispalveluissa ajatus lapsen osallisuudesta on suhteellisen uusi asia – vahvistaminen on kehittämisen paikka – menetelmiä sen mahdollistamiseen on • Edunvalvonnan vahvistaminen: ilman huoltajaa tulleiden lasten kohdalla tilanne erityisen erityinen, jos lapsi huostaanotetaan 27.9.2016Päivi Sinko
 • 16. Läheissuhteet huomioidaan koko ajan paremmin – haasteena lapset, jotka läheiset ovat käytännössä hylänneet
 • 17. www.lskl.fi Sijaishuoltopaikan muutoksia • Kaikkea tietoa ei aina saada käyttöön ennen sijoitusta, hyvästä työskentelystä huolimatta – voi tuottaa yllätyksiä sijaishuollon aikana • Perhehoidossa ei välttämättä pystytä vastaamaan kaikkiin erityisiin tuen tarpeisiin, jolloin lapsen sijoitus laitokseen voi olla lapsen edun mukainen ratkaisu • Lapsi voi tulla myös kaltoinkohdelluksi sijaishuoltopaikassa • Kaikkea ei voi ennakoida, oli käytössä kuinka hyvä arviointimalli hyvänsä 27.9.2016Päivi Sinko
 • 18. Lapsen edun ja oikeuksien punninta sijoituksen tarpeellisuutta arvioitaessa ja sijaishuoltopaikan valintaa tehtäessä on vaativa ja moniulotteinen tehtävä – tätä avattu raportin loppuosassa konkreettisten kysymysesimerkkien avulla
 • 19. www.lskl.fi • Selkeät toimintaohjeet vammaisten lasten lastensuojelusijoituksiin • Erityishuomiota vammaisten ja maahanmuuttajataustaisten lasten osallisuuden toteutumiseen • Lasten- ja nuorisopsykiatria selkeästi yhteistyökumppaniksi ja vastuunkantajaksi arviointitilanteisiin • Johdonmukaisuutta edunvalvontakäytäntöihin • Lapsen kannalta relevantti tieto selvitettävä ja huomioitava • Yhteinen viitekehys arviointiin • ”Kun paikkaa ei tahdo löytyä” – tarvitaan valtakunnallista yhteistyötä • Työn tekemisen reunaehdot kuntoon Jatkopohdintaan 27.9.2016Päivi Sinko