Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Turku kooste alueellinen seminaari.2012

611 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Turku kooste alueellinen seminaari.2012

 1. 1. SOSTEn jäsenjärjestöjennäkemyksiä SOSTEn alueellisestatoiminnasta Strategiaseminaari Turku 11.6.2012 kokosi Sirpa Arvonen, Humap Oy
 2. 2. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisentärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 1/2• vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja sen näkökulmasta muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin• kehittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja niiden yhteistoimintaa muiden tahojen kanssa• tekee vaikuttamistyönsä tueksi tutkimusta ja tiedontuotantoa• harjoittaa viestintää ja julkaisutoimintaa• tuottaa jäsenpalveluna koulutusta, konsultointia, arviointia sekä muita tukipalveluja
 3. 3. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 2/2• Mitä alueellinen toiminta on ja mitkä alueet ovat?• Yhteistyö järjestöjen kesken• Toimintaedellytysten vahvistaminen+ yhteistoiminnan kehittäminen• Yhteistoiminta + viestintä• Vahvistaa toimintaedellytyksiä• Vahvistaa kansalaistoimintaa• Kouluttaminen• Paljon järjestöjä->yhteistoimintaa alueellisesti• Terveyden edistäminen ja ehkäisevä työ!
 4. 4. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukeasosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 1/2• Tiedottaminen ajankohtaisista asioista• Yhdessä toiminnan lisäämistä• Kerää järjestöt saman teeman ympärille-Temaattinen työskentely• Samanhenkiset järjestöt yhteen esim.tilaisuuksien järjestämiseksi• Riittävä rahoitus jatkossakin• Foorumit- raja-aitoja ylittävät foorumit• Avoin tiedottaminen• Tukea ja apua
 5. 5. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukeasosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 2/2• Edistää järjestöjen ja kuntien yhteistyötä• Jäsenjärjestöjen asiantuntemuksen hyödyntäminen• Kehittää järjestöjen yhteistoimintaa. Edistää• Järjestöjen työ näkyväksi• Ennakkoluulot pois-> yhteistyö ja tiedotus• Edistää alueellista vuoropuhelua(julkinen vrt. 3 sektori)• Konsultointi• Päällekkäisyys• Järjestötalo; kaikenlaisten järjestöjen yhteistyön lisääminen• Edistää yhteistyötä eri vammaisjärjestöjen välillä alueella
 6. 6. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-,asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 1/3• SOSTEn rooli vrt. oma keskusjärjestö• Tiivis yhteistyö alueella järjestöjen kanssa- muuten on liian kaukana arjesta• Työnjako selkeäksi- ei torta på torta• Projekti-ja vaikuttamistyökoulutusta• SOSTEn arviointikoulutus loppuvuodesta Turussa• Edullista konsultointi esim. Projektin arviointiin/suunnitteluun• Maahanmuuttajatyön näkökulma huomioon
 7. 7. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-,asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 2/3•Ennakkopäätöspankki•Hyvien käytäntöjen pankki; kerätään liitoilta,järjestöiltä, yhdistyksiltä•Tutkimus vertaistuesta•Tutkimus järjestöjen vaikuttavuudesta•Tutkimus->tiedonanto-> lobbausta•Tietopankki; uudet tutkimukset järjestöalalta•Vapaaehtoiskoulutusta•Viestintäkoulutus; miten lähestymme kuntaa
 8. 8. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-, asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 3/3•Yhteiskunnan muutosten seuraaminen->järjestöjenvalmentaminen tulevaan esim. kilpailutukset•SOSTE valtakunnallisesti; julkilausumat, kannanotot•Sosiaalibarometri; pilkottu alueelliseen tietoon•Sosiaalibarometri alueelliseksi; konkreettista ja lähellä
 9. 9. Osallistujien esille nostamatteemat
 10. 10. Teema 1: SOSTEn alueellinen rooli 1/4• Miten SOSTE voi auttaa paikallisten yhdistysten hankkeita?• Mitä uutta SOSTE tuo alueellisesti?• Mitä SOSTE tuo lisää jo olemassa oleviin kattojärjestöille? Millaista tukea?• Miten sovitaan työnjaosta järjestöjen kanssa? Paikallinen,alueellinen ja valtakunnan taso• Pienten järjestöjen alueellisen yhteistoiminnan edistäminen palvelujen tarjoamisessa• Missä konkreettisissa asioissa järjestöt voivat kääntyä SOSTEn puoleen tällä hetkellä?
 11. 11. Teema 1: SOSTEn alueellinen rooli 2/4•Työntekijä/koordinoija Turun ja Satakunnan alueelle -> alueellisen toiminnan vahvistaminen•Mikä on SOSTEn mahdollisuus laaja-alaisen yhteistyönkoordinointiin->tehostamista toimintoihin?•Haluaako SOSTE olla aidosti alueellinen toimija vai jääkösen toiminta ”ylätasolle”(resurssi 5/59)?•Miten näin laajaa järjestökenttää edustava voi tuottaakaikille konkreettista hyötyä?•Jokaiselle alueelle tulevaisuudessa oma koordinaattori•Järjestöt kumppanina kuntiin päin
 12. 12. Teema 1: SOSTEn alueellinen rooli 3/4• Vaikuttaminen rahoittajiin päin-> järjestöillä enemmän/riittävästi rahkeita jatkossa• Järjestöjen yhteen kokoaminen yli sektori rajojen• Mukana kuntauudistuksesa-> järjestöjen rooli näkyväksi• Rahoituskanavien löytyminen alueellisesti, aikataulu• Hyvinvoinnin tietoja maakunnallisesti vrt. muu maa• Järjestöille tietoa kuntahallinnosta; kuntayhteistyö- >luottamuselinten koulutus• Järjestöjen asiakaslähtöinen lähestymistapa
 13. 13. Teema 1: SOSTEn alueellinen rooli 4/4• SOSTE kysyy, mitä järjestöt haluaa<->ei järjestöjen koon mukaan• SOSTEn rooli yritysten ja järjestöjen välillä• Järjestöt mukaan SOSTEn palvelujen muotoiluun säännöllisesti/jatkuvasti/aina/ikuisesti jne.• RAY/SOSTE/valtio
 14. 14. Teema 2: Vapaaehtoistyön/järjestöjen rooli 1/2• Järjestöjen rooli valtakunnallisesti/alueellisesti• Miten turvataan järjestölähtöiset lähipalvelut?• Syrjäytymisuhan alla olevat nuoret. Mitä yhteisiä toimia? Onko mahdollinen erityisteema?• Tilaisuuksia eri teemoilla; nuoret, ikäihmiset. Tietoa ja keskustelua• Järjestöjen välinen alueellinen yhteistyö; palkatut/vapaaehtoiset-> molempia hyödyntäen.• Miten vuoropuhelu jatkuu tulevaisuudessa paikallisyhdistysten kanssa?• SOSTE liimana. Mitä meillä annettavaa muille järjestöille?
 15. 15. Teema 2: Vapaaehtoistyön/järjestöjen rooli 2/2• Onko SOSTE mukana kuntayhteistyössä yksin vai järjestöjen kautta/kanssa vai menevätkö järjestöt yksin?• Huolehtiiko SOSTE(joku) alueellisen yhteistyön käynnistämisestä kun moni osallistuja toivoi yhteistoimintaa?• Matalan kynnyksen vapaaehtoisvälittäjämalli. Turku pilotoi SOSTEn kanssa.VÄLITÄ LÄHIMMÄISESTÄSI/naapuristasi! ”Senssipaalu” netissä, kahvila,ABC-asema tai palvelukioski. Järjestöt koordinoijina,SOSTE käynnistäjänä
 16. 16. Teema 3: Koulutusyhteistyö 1/2• Mitkä tarpeet akuuteimpia?• SOSTEN mahdollisuus tukea yhdistyksiä suoraan edunvalvonnassa-> koulutus ja konsultointi• Miten tutustutetaan järjestöt uuteen vanhuspalvelulakiin.Näkökulmat järjestötoimijoiden kannalta?• Koulutukset ilmaisia/huokeita. Ei aina vain Helsingissä• Projektikoulutukset, vaikuttamistoiminta
 17. 17. Teema 3: Koulutusyhteistyö 2/2• Laki yms. koulutukset• Ulkopuolinen konsultointi projektihakemuksen tekoon, edunvalvontaan yms.• Perusyhdistyskoulutus sekä vapaaehtoisille että palkollisille• Onko peruskoulutus SOSTEn tehtävää? Moni muu tekee jo esim.OK-opintokeskus
 18. 18. Teema 4: Tiedotus 1/2• Tiedottaminen; hyvät otsikot, lyhyt esiselvitys• Seminaareja; Turussa valtakunnallisia• Lyhyet, ajankohtaiset uutiskirjeet; valtakunnalliset ja alueelliset uutiset• Tiedosta ymmärrykseen->jalkautuminen• Tiedottaminen kuntapäättäjille alueen asioista• Tiedottaminen tiedottamisesta yhdistyksille• Tiedon pitäisi kulkea myös paikallisten järjestöjen välillä• Monikanavaisuus tiedotuksessa
 19. 19. Teema 4: Tiedotus 2/2• ”Lobbaaminen”= tehdä itsensä näkyväksi• Tiedotuksen oikea-aikaisuus• Miten torjua infoähky?• Tiedotteiden ohella juttuvinkit medialle• Nettiarkisto aiheittain
 20. 20. Teema 5: Tasa-arvo 1/2• Leimautumisen ehkäiseminen->jokaisella oltava samanlaiset oikeudet vammasta tai sairaudesta huolimatta->tasapuolinen kasvun tukeminen• Miten SOSTE toimii alueen järjestöjen hyväksi-> alueen asukkaat?• Ikäihmisten arvostus kunniaan. Sukupolvien välisen yhteistyön aktiivinen kehittäminen.• Eläkejärjestöjen yhteistyö• Ikäihmisten osaamisen kunnioittaminen• Yhteistyökumppaneiden mukaan ottamiseen
 21. 21. Teema 5: Tasa-arvo 2/2• Tahtotilan luomista; patistella yhteistyöhön• Uusia näkökulmia/lähestymistapoja• Maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen• Maahanmuuttaja vanhukset!• Vammaisten tasa-arvo; esteettömyys, tilat, avustajat
 22. 22. Teema 6: Tutkimus 1/2• SOSTEn mahdollisuus toimia sosiaalisen tutkimuksen tekijänä? -> tutkimuksista alueelliset analyysit• Miten SOSTE hyödyntää kunkin alueen asiantuntijoiden asiantuntijuutta?• SOSTElla tutkimuskoordinaattori• Sos.ja terveysalan tutkimusaiheiden kerääjä• Yhteistyö yliopistojen kanssa;tutkimustyöt• Olemassa olevan tiedon kerääminen->tiedottaminen• Lähitutkimus
 23. 23. Teema 6: Tutkimus 2/2• Hiljaisten signaalien kerääminen järjestöiltä alueen arjesta• Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajatyön näkökulman huomioiminen• Tiedon tuottaminen alueen hyvinvoinnista• SOSTE tutkii yhdistyksiä-> esiin nostetaan alueellinen osaaminen• SOSTE kerää tutkimusaihepankkia• Opinnäytetöiden jakaminen myös muille kuin oppilaitos/tilaajataho
 24. 24. Osallistujien tekemäyhteenveto keskustelujenpohjalta
 25. 25. Yhteenvetoa 1/5• Ilahduttavaa. Turkulaisilla järjestöillä sosiaalista vastuuta. Otamme ohjakset omiin käsiin.• Järjestöjen näkökulma; yhdessä oleminen ja kokoontuminen auttaa yhteistyön paranemisessa• Yli järjestöjen yhteistyötä esim. tilojen osalta• Tiedon ja osaamisen kierrättäminen• Miten vapaaehtoistoimintaa voitaisiin välittää eteenpäin?Vapaaehtoiskioski tai ABC-asema• SOSTEn roolista olen pihalla- odotan selvitystä• Konsultoinnin idea hyvä esim. lobbaukseen konsultointi
 26. 26. Yhteenvetoa 2/5• Tutkimustoiminnasta virisi idea;onko sosiaalialan tutkimus jäänyt pienemmälle? Tutkimusaiheiden pankki!• Paljon uusia kasvoja, vaikka olen toiminut pitkään• Miten saisi palikoita sekoitettua, että jakaisimme osaamista? Voisimme vaihtaa taitoa ja hauskaakin tekemistä• Tutkimusta ruohonjuuritasolta-> tämänkin alueseminaarin jatkoa voisi seurata• Eläkeläisjärjestöjen kesken paljon yhteistoimintaa
 27. 27. Yhteenvetoa 3/5• Alueellisesti uusien asioiden yhteistä tietoutta esim. Ikäihmisten oikeudet• Vapaaehtoistoiminnasta ”maitolaituri”esim. Vanhusneuvostolaiset ottaneet yhdessä vastaan pyyntöjä ja välittäneet vapaaehtoistyötä• Millä tavalla kuntien resurssit riittävät? Huoltosuhde ”syyllistää”. Tulevat ikäihmiset palveluiden ostajia.• Heikot signaalit ja tulevaisuus. Miten kerätään ja jatkojalostetaan paikallistoimijoilta?• SOSTEn rooli vielä epäselvä
 28. 28. Yhteenvetoa 4/5• Toiveita monenlaisia eri kokoisilta järjestöiltä. Rohkeutta rajata asiakaslähtöisesti• Jatkossakin pysyvästi tällainen aluekierros. Moderni tapa kohdata erityyppiset asiakkaat• SOSTE voisi poistaa päällekkäisyyksiä• Olisiko SOSTE valtakunnallisten järjestöjen katto, joka antaisi lisää painovoimaa?• Kunnallisiin päättäjiin tietoa SOSTEsta!• Erittäin hyvä päivä ja paljon kannanottoja• Lähdetään tekemään ja tutkitaan mikä toimii
 29. 29. Yhteenvetoa 5/5•Kokeilemisen kautta toimiminen•Keskinäinen vuoropuhelu mahdollista nykyisellätekniikalla.•Toivotaan,että maakunnalliset viestit menevät perille•Informaation toinen puoli on paljous. Annostelu japalastelu tärkeää•Toivotamme onnea SOSTEn linjan valinnalle•Valaiseva tilaisuus•Alueellinen toiminta syventyisi palastelemalla.Pienemmän ryhmän joukossa pienempiä asioita esille•Samanlaiset toiveet ja päämäärät yhdistäävapaaehtoistoimijoita

×