SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
SOSTEn jäsenjärjestöjen
näkemyksiä SOSTEn alueellisesta
toiminnasta
 Strategiaseminaari Turku 11.6.2012
 kokosi Sirpa Arvonen, Humap Oy
Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen
tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 1/2
• vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja sen
 näkökulmasta muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin
• kehittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskinäistä
 yhteistyötä ja niiden yhteistoimintaa muiden tahojen
 kanssa
• tekee vaikuttamistyönsä tueksi tutkimusta ja
 tiedontuotantoa
• harjoittaa viestintää ja julkaisutoimintaa
• tuottaa jäsenpalveluna koulutusta, konsultointia,
 arviointia sekä muita tukipalveluja
Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen
  tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 2/2
•   Mitä alueellinen toiminta on ja mitkä alueet ovat?
•   Yhteistyö järjestöjen kesken
•   Toimintaedellytysten vahvistaminen+ yhteistoiminnan
   kehittäminen
•   Yhteistoiminta + viestintä
•   Vahvistaa toimintaedellytyksiä
•   Vahvistaa kansalaistoimintaa
•   Kouluttaminen
•   Paljon järjestöjä->yhteistoimintaa alueellisesti
•   Terveyden edistäminen ja ehkäisevä työ!
Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea
sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 1/2
• Tiedottaminen ajankohtaisista asioista
• Yhdessä toiminnan lisäämistä
• Kerää järjestöt saman teeman ympärille-Temaattinen
 työskentely
• Samanhenkiset järjestöt yhteen esim.tilaisuuksien
 järjestämiseksi
• Riittävä rahoitus jatkossakin
• Foorumit- raja-aitoja ylittävät foorumit
• Avoin tiedottaminen
• Tukea ja apua
Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea
sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 2/2
•  Edistää järjestöjen ja kuntien yhteistyötä
•  Jäsenjärjestöjen asiantuntemuksen hyödyntäminen
•  Kehittää järjestöjen yhteistoimintaa. Edistää
•  Järjestöjen työ näkyväksi
•  Ennakkoluulot pois-> yhteistyö ja tiedotus
•  Edistää alueellista vuoropuhelua(julkinen vrt. 3 sektori)
•  Konsultointi
•  Päällekkäisyys
•  Järjestötalo; kaikenlaisten järjestöjen yhteistyön lisääminen
•  Edistää yhteistyötä eri vammaisjärjestöjen välillä alueella
Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-,
asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 1/3
• SOSTEn rooli vrt. oma keskusjärjestö
• Tiivis yhteistyö alueella järjestöjen kanssa- muuten
 on liian kaukana arjesta
• Työnjako selkeäksi- ei torta på torta
• Projekti-ja vaikuttamistyökoulutusta
• SOSTEn arviointikoulutus loppuvuodesta Turussa
• Edullista konsultointi esim. Projektin
 arviointiin/suunnitteluun
• Maahanmuuttajatyön näkökulma huomioon
Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-,
asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle?    2/3


•Ennakkopäätöspankki
•Hyvien käytäntöjen pankki; kerätään liitoilta,
järjestöiltä, yhdistyksiltä
•Tutkimus vertaistuesta
•Tutkimus järjestöjen vaikuttavuudesta
•Tutkimus->tiedonanto-> lobbausta
•Tietopankki; uudet tutkimukset järjestöalalta
•Vapaaehtoiskoulutusta
•Viestintäkoulutus; miten lähestymme kuntaa
Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-,
 asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle?    3/3
•Yhteiskunnan muutosten seuraaminen->järjestöjen
valmentaminen tulevaan esim. kilpailutukset
•SOSTE valtakunnallisesti; julkilausumat, kannanotot
•Sosiaalibarometri; pilkottu alueelliseen tietoon
•Sosiaalibarometri alueelliseksi; konkreettista ja lähellä
Osallistujien esille nostamat
teemat
Teema 1: SOSTEn alueellinen rooli       1/4


• Miten SOSTE voi auttaa paikallisten yhdistysten hankkeita?
• Mitä uutta SOSTE tuo alueellisesti?
• Mitä SOSTE tuo lisää jo olemassa oleviin kattojärjestöille?
 Millaista tukea?
• Miten sovitaan työnjaosta järjestöjen kanssa?
 Paikallinen,alueellinen ja valtakunnan taso
• Pienten järjestöjen alueellisen yhteistoiminnan edistäminen
 palvelujen tarjoamisessa
• Missä konkreettisissa asioissa järjestöt voivat kääntyä
 SOSTEn puoleen tällä hetkellä?
Teema 1: SOSTEn alueellinen rooli      2/4

•Työntekijä/koordinoija Turun ja Satakunnan alueelle
    -> alueellisen toiminnan vahvistaminen
•Mikä on SOSTEn mahdollisuus laaja-alaisen yhteistyön
koordinointiin->tehostamista toimintoihin?
•Haluaako SOSTE olla aidosti alueellinen toimija vai jääkö
sen toiminta ”ylätasolle”(resurssi 5/59)?
•Miten näin laajaa järjestökenttää edustava voi tuottaa
kaikille konkreettista hyötyä?
•Jokaiselle alueelle tulevaisuudessa oma koordinaattori
•Järjestöt kumppanina kuntiin päin
Teema 1: SOSTEn alueellinen rooli      3/4


• Vaikuttaminen rahoittajiin päin-> järjestöillä
 enemmän/riittävästi rahkeita jatkossa
• Järjestöjen yhteen kokoaminen yli sektori rajojen
• Mukana kuntauudistuksesa-> järjestöjen rooli
 näkyväksi
• Rahoituskanavien löytyminen alueellisesti, aikataulu
• Hyvinvoinnin tietoja maakunnallisesti vrt. muu maa
• Järjestöille tietoa kuntahallinnosta; kuntayhteistyö-
 >luottamuselinten koulutus
• Järjestöjen asiakaslähtöinen lähestymistapa
Teema 1: SOSTEn alueellinen rooli      4/4


• SOSTE kysyy, mitä järjestöt haluaa<->ei järjestöjen
 koon mukaan
• SOSTEn rooli yritysten ja järjestöjen välillä
• Järjestöt mukaan SOSTEn palvelujen muotoiluun
 säännöllisesti/jatkuvasti/aina/ikuisesti jne.
• RAY/SOSTE/valtio
Teema 2: Vapaaehtoistyön/järjestöjen rooli 1/2
• Järjestöjen rooli valtakunnallisesti/alueellisesti
• Miten turvataan järjestölähtöiset lähipalvelut?
• Syrjäytymisuhan alla olevat nuoret. Mitä yhteisiä toimia?
 Onko mahdollinen erityisteema?
• Tilaisuuksia eri teemoilla; nuoret, ikäihmiset. Tietoa ja
 keskustelua
• Järjestöjen välinen alueellinen yhteistyö;
 palkatut/vapaaehtoiset-> molempia hyödyntäen.
• Miten vuoropuhelu jatkuu tulevaisuudessa
 paikallisyhdistysten kanssa?
• SOSTE liimana. Mitä meillä annettavaa muille järjestöille?
Teema 2: Vapaaehtoistyön/järjestöjen rooli 2/2
• Onko SOSTE mukana kuntayhteistyössä yksin vai
 järjestöjen kautta/kanssa vai menevätkö järjestöt yksin?
• Huolehtiiko SOSTE(joku) alueellisen yhteistyön
 käynnistämisestä kun moni osallistuja toivoi
 yhteistoimintaa?
• Matalan kynnyksen vapaaehtoisvälittäjämalli. Turku
 pilotoi SOSTEn kanssa.VÄLITÄ
 LÄHIMMÄISESTÄSI/naapuristasi! ”Senssipaalu” netissä,
 kahvila,ABC-asema tai palvelukioski. Järjestöt
 koordinoijina,SOSTE käynnistäjänä
Teema 3: Koulutusyhteistyö           1/2• Mitkä tarpeet akuuteimpia?
• SOSTEN mahdollisuus tukea yhdistyksiä suoraan
 edunvalvonnassa-> koulutus ja konsultointi
• Miten tutustutetaan järjestöt uuteen
 vanhuspalvelulakiin.Näkökulmat järjestötoimijoiden
 kannalta?
• Koulutukset ilmaisia/huokeita. Ei aina vain
 Helsingissä
• Projektikoulutukset, vaikuttamistoiminta
Teema 3: Koulutusyhteistyö        2/2

• Laki yms. koulutukset
• Ulkopuolinen konsultointi projektihakemuksen
 tekoon, edunvalvontaan yms.
• Perusyhdistyskoulutus sekä vapaaehtoisille että
 palkollisille
• Onko peruskoulutus SOSTEn tehtävää? Moni muu
 tekee jo esim.OK-opintokeskus
Teema 4: Tiedotus           1/2


• Tiedottaminen; hyvät otsikot, lyhyt esiselvitys
• Seminaareja; Turussa valtakunnallisia
• Lyhyet, ajankohtaiset uutiskirjeet; valtakunnalliset ja
 alueelliset uutiset
• Tiedosta ymmärrykseen->jalkautuminen
• Tiedottaminen kuntapäättäjille alueen asioista
• Tiedottaminen tiedottamisesta yhdistyksille
• Tiedon pitäisi kulkea myös paikallisten järjestöjen
 välillä
• Monikanavaisuus tiedotuksessa
Teema 4: Tiedotus           2/2•  ”Lobbaaminen”= tehdä itsensä näkyväksi
•  Tiedotuksen oikea-aikaisuus
•  Miten torjua infoähky?
•  Tiedotteiden ohella juttuvinkit medialle
•  Nettiarkisto aiheittain
Teema 5: Tasa-arvo           1/2

• Leimautumisen ehkäiseminen->jokaisella oltava
 samanlaiset oikeudet vammasta tai sairaudesta
 huolimatta->tasapuolinen kasvun tukeminen
• Miten SOSTE toimii alueen järjestöjen hyväksi-> alueen
 asukkaat?
• Ikäihmisten arvostus kunniaan. Sukupolvien välisen
 yhteistyön aktiivinen kehittäminen.
• Eläkejärjestöjen yhteistyö
• Ikäihmisten osaamisen kunnioittaminen
• Yhteistyökumppaneiden mukaan ottamiseen
Teema 5: Tasa-arvo             2/2

•  Tahtotilan luomista; patistella yhteistyöhön
•  Uusia näkökulmia/lähestymistapoja
•  Maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen
•  Maahanmuuttaja vanhukset!
•  Vammaisten tasa-arvo; esteettömyys, tilat, avustajat
Teema 6: Tutkimus           1/2

• SOSTEn mahdollisuus toimia sosiaalisen tutkimuksen
 tekijänä? -> tutkimuksista alueelliset analyysit
• Miten SOSTE hyödyntää kunkin alueen asiantuntijoiden
 asiantuntijuutta?
• SOSTElla tutkimuskoordinaattori
• Sos.ja terveysalan tutkimusaiheiden kerääjä
• Yhteistyö yliopistojen kanssa;tutkimustyöt
• Olemassa olevan tiedon kerääminen->tiedottaminen
• Lähitutkimus
Teema 6: Tutkimus            2/2

• Hiljaisten signaalien kerääminen järjestöiltä alueen
 arjesta
• Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajatyön näkökulman
 huomioiminen
• Tiedon tuottaminen alueen hyvinvoinnista
• SOSTE tutkii yhdistyksiä-> esiin nostetaan alueellinen
 osaaminen
• SOSTE kerää tutkimusaihepankkia
• Opinnäytetöiden jakaminen myös muille kuin
 oppilaitos/tilaajataho
Osallistujien tekemä
yhteenveto keskustelujen
pohjalta
Yhteenvetoa                   1/5

• Ilahduttavaa. Turkulaisilla järjestöillä sosiaalista
 vastuuta. Otamme ohjakset omiin käsiin.
• Järjestöjen näkökulma; yhdessä oleminen ja
 kokoontuminen auttaa yhteistyön paranemisessa
• Yli järjestöjen yhteistyötä esim. tilojen osalta
• Tiedon ja osaamisen kierrättäminen
• Miten vapaaehtoistoimintaa voitaisiin välittää
 eteenpäin?Vapaaehtoiskioski tai ABC-asema
• SOSTEn roolista olen pihalla- odotan selvitystä
• Konsultoinnin idea hyvä esim. lobbaukseen konsultointi
Yhteenvetoa                    2/5


• Tutkimustoiminnasta virisi idea;onko sosiaalialan
 tutkimus jäänyt pienemmälle? Tutkimusaiheiden
 pankki!
• Paljon uusia kasvoja, vaikka olen toiminut pitkään
• Miten saisi palikoita sekoitettua, että jakaisimme
 osaamista? Voisimme vaihtaa taitoa ja hauskaakin
 tekemistä
• Tutkimusta ruohonjuuritasolta-> tämänkin
 alueseminaarin jatkoa voisi seurata
• Eläkeläisjärjestöjen kesken paljon yhteistoimintaa
Yhteenvetoa                     3/5

• Alueellisesti uusien asioiden yhteistä tietoutta esim.
 Ikäihmisten oikeudet
• Vapaaehtoistoiminnasta ”maitolaituri”esim.
 Vanhusneuvostolaiset ottaneet yhdessä vastaan
 pyyntöjä ja välittäneet vapaaehtoistyötä
• Millä tavalla kuntien resurssit riittävät? Huoltosuhde
 ”syyllistää”. Tulevat ikäihmiset palveluiden ostajia.
• Heikot signaalit ja tulevaisuus. Miten kerätään ja
 jatkojalostetaan paikallistoimijoilta?
• SOSTEn rooli vielä epäselvä
Yhteenvetoa                     4/5

• Toiveita monenlaisia eri kokoisilta järjestöiltä.
 Rohkeutta rajata asiakaslähtöisesti
• Jatkossakin pysyvästi tällainen aluekierros. Moderni
 tapa kohdata erityyppiset asiakkaat
• SOSTE voisi poistaa päällekkäisyyksiä
• Olisiko SOSTE valtakunnallisten järjestöjen katto, joka
 antaisi lisää painovoimaa?
• Kunnallisiin päättäjiin tietoa SOSTEsta!
• Erittäin hyvä päivä ja paljon kannanottoja
• Lähdetään tekemään ja tutkitaan mikä toimii
Yhteenvetoa                    5/5

•Kokeilemisen kautta toimiminen
•Keskinäinen vuoropuhelu mahdollista nykyisellä
tekniikalla.
•Toivotaan,että maakunnalliset viestit menevät perille
•Informaation toinen puoli on paljous. Annostelu ja
palastelu tärkeää
•Toivotamme onnea SOSTEn linjan valinnalle
•Valaiseva tilaisuus
•Alueellinen toiminta syventyisi palastelemalla.
Pienemmän ryhmän joukossa pienempiä asioita esille
•Samanlaiset toiveet ja päämäärät yhdistää
vapaaehtoistoimijoita

More Related Content

What's hot

THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittelyTHL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittelyTHL
 
Vapaaehtoiset toiminnan arvioijina Simpukka-yhdistyksessä
Vapaaehtoiset toiminnan arvioijina Simpukka-yhdistyksessäVapaaehtoiset toiminnan arvioijina Simpukka-yhdistyksessä
Vapaaehtoiset toiminnan arvioijina Simpukka-yhdistyksessäAnne Lindfors
 
Kotona Paras
Kotona Paras Kotona Paras
Kotona Paras mtoljamo
 
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajilleYhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajilleTyöterveyslaitos
 
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminenKunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminenSitra / Hyvinvointi
 
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölleVapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölleSitra / Hyvinvointi
 
Nuorten arki ja ilmiöt
Nuorten arki ja ilmiötNuorten arki ja ilmiöt
Nuorten arki ja ilmiötTommi Laitio
 
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...THL
 
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.ORSI
 
Nuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategiaNuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategiaTommi Laitio
 
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistäVapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistäSitra / Hyvinvointi
 
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossaJärjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossaJukka Helin
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...Jari Kivirinta
 

What's hot (18)

Aluekierros Oulu
Aluekierros OuluAluekierros Oulu
Aluekierros Oulu
 
Soste strategiakierros rovaniemi_7.5.2012
Soste strategiakierros rovaniemi_7.5.2012Soste strategiakierros rovaniemi_7.5.2012
Soste strategiakierros rovaniemi_7.5.2012
 
Aluekierros Kuopio
Aluekierros KuopioAluekierros Kuopio
Aluekierros Kuopio
 
Aluek helsinki ip_jasenjarjestot_yhteenveto
Aluek helsinki ip_jasenjarjestot_yhteenvetoAluek helsinki ip_jasenjarjestot_yhteenveto
Aluek helsinki ip_jasenjarjestot_yhteenveto
 
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittelyTHL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
 
Vapaaehtoiset toiminnan arvioijina Simpukka-yhdistyksessä
Vapaaehtoiset toiminnan arvioijina Simpukka-yhdistyksessäVapaaehtoiset toiminnan arvioijina Simpukka-yhdistyksessä
Vapaaehtoiset toiminnan arvioijina Simpukka-yhdistyksessä
 
Kotona Paras
Kotona Paras Kotona Paras
Kotona Paras
 
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajilleYhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
 
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminenKunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen
 
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölleVapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
 
Nuorten arki ja ilmiöt
Nuorten arki ja ilmiötNuorten arki ja ilmiöt
Nuorten arki ja ilmiöt
 
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
 
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
 
Nuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategiaNuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategia
 
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistäVapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä
 
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusVapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
 
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossaJärjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
 

Viewers also liked

Ludo Philippaerts
Ludo PhilippaertsLudo Philippaerts
Ludo PhilippaertsAino Lätti
 
Building high performance
Building high performanceBuilding high performance
Building high performanceRoy Sheinfeld
 
Ludo philippaerts
Ludo philippaertsLudo philippaerts
Ludo philippaertsAino Lätti
 
Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...
Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...
Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...haiyenphan
 
Interpersonal communication project
Interpersonal communication projectInterpersonal communication project
Interpersonal communication projectLolitaHansen
 

Viewers also liked (7)

Ludo Philippaerts
Ludo PhilippaertsLudo Philippaerts
Ludo Philippaerts
 
Building high performance
Building high performanceBuilding high performance
Building high performance
 
Ludo philippaerts
Ludo philippaertsLudo philippaerts
Ludo philippaerts
 
Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113
 
Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...
Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...
Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...
 
Välineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - TwitterVälineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - Twitter
 
Interpersonal communication project
Interpersonal communication projectInterpersonal communication project
Interpersonal communication project
 

Similar to Turku kooste alueellinen seminaari.2012

Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössäHimanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössäTHL
 
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenI&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenTHL
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenAllianssi-risteily 2014
 
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäTHL
 
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus TanjaLaatikainen
 
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014Suomen Latu ry
 
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?Minna Kivipelto
 
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...THL
 
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULUJärjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULUMS SOSTE
 
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...MS SOSTE
 
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...THL
 
Vates-säätiön esittely
Vates-säätiön esittelyVates-säätiön esittely
Vates-säätiön esittelyVates-saatio
 
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja EuroopassaKokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja EuroopassaKuPeKasvatus
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: PalojarviPäihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: PalojarviEHYT
 
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöilleSosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöilleJukka Helin
 
Vapaaehtoistoiminnan johtaminen, Karreinen ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry
Vapaaehtoistoiminnan johtaminen, Karreinen ja Suomen sairaanhoitajaliitto ryVapaaehtoistoiminnan johtaminen, Karreinen ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry
Vapaaehtoistoiminnan johtaminen, Karreinen ja Suomen sairaanhoitajaliitto ryMS SOSTE
 
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?THL
 
Anni Vilkko: Yhteisöllisyyttä ikäasumiseen
Anni Vilkko: Yhteisöllisyyttä ikäasumiseenAnni Vilkko: Yhteisöllisyyttä ikäasumiseen
Anni Vilkko: Yhteisöllisyyttä ikäasumiseenTHL
 
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...THL
 

Similar to Turku kooste alueellinen seminaari.2012 (20)

Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössäHimanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
 
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenI&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
 
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
 
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
 
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
 
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
 
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
 
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULUJärjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
 
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...
 
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
 
Vates-säätiön esittely
Vates-säätiön esittelyVates-säätiön esittely
Vates-säätiön esittely
 
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja EuroopassaKokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
 
Spek 190316
Spek 190316Spek 190316
Spek 190316
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: PalojarviPäihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
 
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöilleSosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
 
Vapaaehtoistoiminnan johtaminen, Karreinen ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry
Vapaaehtoistoiminnan johtaminen, Karreinen ja Suomen sairaanhoitajaliitto ryVapaaehtoistoiminnan johtaminen, Karreinen ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry
Vapaaehtoistoiminnan johtaminen, Karreinen ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry
 
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?
 
Anni Vilkko: Yhteisöllisyyttä ikäasumiseen
Anni Vilkko: Yhteisöllisyyttä ikäasumiseenAnni Vilkko: Yhteisöllisyyttä ikäasumiseen
Anni Vilkko: Yhteisöllisyyttä ikäasumiseen
 
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
 

More from SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksestaSosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksestaSOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 

More from SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (14)

SOSTE ja sote
SOSTE ja soteSOSTE ja sote
SOSTE ja sote
 
Välfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finlandVälfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finland
 
Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016
 
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
 
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksestaSosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
 
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmenSosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
 
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuunKokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
 
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
 
Blogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendiBlogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendi
 
SOSTEn verkostot
SOSTEn verkostotSOSTEn verkostot
SOSTEn verkostot
 
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitysJarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
 
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaanRatkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
 
Kohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointalouttaKohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointaloutta
 

Turku kooste alueellinen seminaari.2012

 • 1. SOSTEn jäsenjärjestöjen näkemyksiä SOSTEn alueellisesta toiminnasta Strategiaseminaari Turku 11.6.2012 kokosi Sirpa Arvonen, Humap Oy
 • 2. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 1/2 • vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja sen näkökulmasta muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin • kehittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja niiden yhteistoimintaa muiden tahojen kanssa • tekee vaikuttamistyönsä tueksi tutkimusta ja tiedontuotantoa • harjoittaa viestintää ja julkaisutoimintaa • tuottaa jäsenpalveluna koulutusta, konsultointia, arviointia sekä muita tukipalveluja
 • 3. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 2/2 • Mitä alueellinen toiminta on ja mitkä alueet ovat? • Yhteistyö järjestöjen kesken • Toimintaedellytysten vahvistaminen+ yhteistoiminnan kehittäminen • Yhteistoiminta + viestintä • Vahvistaa toimintaedellytyksiä • Vahvistaa kansalaistoimintaa • Kouluttaminen • Paljon järjestöjä->yhteistoimintaa alueellisesti • Terveyden edistäminen ja ehkäisevä työ!
 • 4. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 1/2 • Tiedottaminen ajankohtaisista asioista • Yhdessä toiminnan lisäämistä • Kerää järjestöt saman teeman ympärille-Temaattinen työskentely • Samanhenkiset järjestöt yhteen esim.tilaisuuksien järjestämiseksi • Riittävä rahoitus jatkossakin • Foorumit- raja-aitoja ylittävät foorumit • Avoin tiedottaminen • Tukea ja apua
 • 5. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 2/2 • Edistää järjestöjen ja kuntien yhteistyötä • Jäsenjärjestöjen asiantuntemuksen hyödyntäminen • Kehittää järjestöjen yhteistoimintaa. Edistää • Järjestöjen työ näkyväksi • Ennakkoluulot pois-> yhteistyö ja tiedotus • Edistää alueellista vuoropuhelua(julkinen vrt. 3 sektori) • Konsultointi • Päällekkäisyys • Järjestötalo; kaikenlaisten järjestöjen yhteistyön lisääminen • Edistää yhteistyötä eri vammaisjärjestöjen välillä alueella
 • 6. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-, asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 1/3 • SOSTEn rooli vrt. oma keskusjärjestö • Tiivis yhteistyö alueella järjestöjen kanssa- muuten on liian kaukana arjesta • Työnjako selkeäksi- ei torta på torta • Projekti-ja vaikuttamistyökoulutusta • SOSTEn arviointikoulutus loppuvuodesta Turussa • Edullista konsultointi esim. Projektin arviointiin/suunnitteluun • Maahanmuuttajatyön näkökulma huomioon
 • 7. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-, asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 2/3 •Ennakkopäätöspankki •Hyvien käytäntöjen pankki; kerätään liitoilta, järjestöiltä, yhdistyksiltä •Tutkimus vertaistuesta •Tutkimus järjestöjen vaikuttavuudesta •Tutkimus->tiedonanto-> lobbausta •Tietopankki; uudet tutkimukset järjestöalalta •Vapaaehtoiskoulutusta •Viestintäkoulutus; miten lähestymme kuntaa
 • 8. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-, asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 3/3 •Yhteiskunnan muutosten seuraaminen->järjestöjen valmentaminen tulevaan esim. kilpailutukset •SOSTE valtakunnallisesti; julkilausumat, kannanotot •Sosiaalibarometri; pilkottu alueelliseen tietoon •Sosiaalibarometri alueelliseksi; konkreettista ja lähellä
 • 10. Teema 1: SOSTEn alueellinen rooli 1/4 • Miten SOSTE voi auttaa paikallisten yhdistysten hankkeita? • Mitä uutta SOSTE tuo alueellisesti? • Mitä SOSTE tuo lisää jo olemassa oleviin kattojärjestöille? Millaista tukea? • Miten sovitaan työnjaosta järjestöjen kanssa? Paikallinen,alueellinen ja valtakunnan taso • Pienten järjestöjen alueellisen yhteistoiminnan edistäminen palvelujen tarjoamisessa • Missä konkreettisissa asioissa järjestöt voivat kääntyä SOSTEn puoleen tällä hetkellä?
 • 11. Teema 1: SOSTEn alueellinen rooli 2/4 •Työntekijä/koordinoija Turun ja Satakunnan alueelle -> alueellisen toiminnan vahvistaminen •Mikä on SOSTEn mahdollisuus laaja-alaisen yhteistyön koordinointiin->tehostamista toimintoihin? •Haluaako SOSTE olla aidosti alueellinen toimija vai jääkö sen toiminta ”ylätasolle”(resurssi 5/59)? •Miten näin laajaa järjestökenttää edustava voi tuottaa kaikille konkreettista hyötyä? •Jokaiselle alueelle tulevaisuudessa oma koordinaattori •Järjestöt kumppanina kuntiin päin
 • 12. Teema 1: SOSTEn alueellinen rooli 3/4 • Vaikuttaminen rahoittajiin päin-> järjestöillä enemmän/riittävästi rahkeita jatkossa • Järjestöjen yhteen kokoaminen yli sektori rajojen • Mukana kuntauudistuksesa-> järjestöjen rooli näkyväksi • Rahoituskanavien löytyminen alueellisesti, aikataulu • Hyvinvoinnin tietoja maakunnallisesti vrt. muu maa • Järjestöille tietoa kuntahallinnosta; kuntayhteistyö- >luottamuselinten koulutus • Järjestöjen asiakaslähtöinen lähestymistapa
 • 13. Teema 1: SOSTEn alueellinen rooli 4/4 • SOSTE kysyy, mitä järjestöt haluaa<->ei järjestöjen koon mukaan • SOSTEn rooli yritysten ja järjestöjen välillä • Järjestöt mukaan SOSTEn palvelujen muotoiluun säännöllisesti/jatkuvasti/aina/ikuisesti jne. • RAY/SOSTE/valtio
 • 14. Teema 2: Vapaaehtoistyön/järjestöjen rooli 1/2 • Järjestöjen rooli valtakunnallisesti/alueellisesti • Miten turvataan järjestölähtöiset lähipalvelut? • Syrjäytymisuhan alla olevat nuoret. Mitä yhteisiä toimia? Onko mahdollinen erityisteema? • Tilaisuuksia eri teemoilla; nuoret, ikäihmiset. Tietoa ja keskustelua • Järjestöjen välinen alueellinen yhteistyö; palkatut/vapaaehtoiset-> molempia hyödyntäen. • Miten vuoropuhelu jatkuu tulevaisuudessa paikallisyhdistysten kanssa? • SOSTE liimana. Mitä meillä annettavaa muille järjestöille?
 • 15. Teema 2: Vapaaehtoistyön/järjestöjen rooli 2/2 • Onko SOSTE mukana kuntayhteistyössä yksin vai järjestöjen kautta/kanssa vai menevätkö järjestöt yksin? • Huolehtiiko SOSTE(joku) alueellisen yhteistyön käynnistämisestä kun moni osallistuja toivoi yhteistoimintaa? • Matalan kynnyksen vapaaehtoisvälittäjämalli. Turku pilotoi SOSTEn kanssa.VÄLITÄ LÄHIMMÄISESTÄSI/naapuristasi! ”Senssipaalu” netissä, kahvila,ABC-asema tai palvelukioski. Järjestöt koordinoijina,SOSTE käynnistäjänä
 • 16. Teema 3: Koulutusyhteistyö 1/2 • Mitkä tarpeet akuuteimpia? • SOSTEN mahdollisuus tukea yhdistyksiä suoraan edunvalvonnassa-> koulutus ja konsultointi • Miten tutustutetaan järjestöt uuteen vanhuspalvelulakiin.Näkökulmat järjestötoimijoiden kannalta? • Koulutukset ilmaisia/huokeita. Ei aina vain Helsingissä • Projektikoulutukset, vaikuttamistoiminta
 • 17. Teema 3: Koulutusyhteistyö 2/2 • Laki yms. koulutukset • Ulkopuolinen konsultointi projektihakemuksen tekoon, edunvalvontaan yms. • Perusyhdistyskoulutus sekä vapaaehtoisille että palkollisille • Onko peruskoulutus SOSTEn tehtävää? Moni muu tekee jo esim.OK-opintokeskus
 • 18. Teema 4: Tiedotus 1/2 • Tiedottaminen; hyvät otsikot, lyhyt esiselvitys • Seminaareja; Turussa valtakunnallisia • Lyhyet, ajankohtaiset uutiskirjeet; valtakunnalliset ja alueelliset uutiset • Tiedosta ymmärrykseen->jalkautuminen • Tiedottaminen kuntapäättäjille alueen asioista • Tiedottaminen tiedottamisesta yhdistyksille • Tiedon pitäisi kulkea myös paikallisten järjestöjen välillä • Monikanavaisuus tiedotuksessa
 • 19. Teema 4: Tiedotus 2/2 • ”Lobbaaminen”= tehdä itsensä näkyväksi • Tiedotuksen oikea-aikaisuus • Miten torjua infoähky? • Tiedotteiden ohella juttuvinkit medialle • Nettiarkisto aiheittain
 • 20. Teema 5: Tasa-arvo 1/2 • Leimautumisen ehkäiseminen->jokaisella oltava samanlaiset oikeudet vammasta tai sairaudesta huolimatta->tasapuolinen kasvun tukeminen • Miten SOSTE toimii alueen järjestöjen hyväksi-> alueen asukkaat? • Ikäihmisten arvostus kunniaan. Sukupolvien välisen yhteistyön aktiivinen kehittäminen. • Eläkejärjestöjen yhteistyö • Ikäihmisten osaamisen kunnioittaminen • Yhteistyökumppaneiden mukaan ottamiseen
 • 21. Teema 5: Tasa-arvo 2/2 • Tahtotilan luomista; patistella yhteistyöhön • Uusia näkökulmia/lähestymistapoja • Maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen • Maahanmuuttaja vanhukset! • Vammaisten tasa-arvo; esteettömyys, tilat, avustajat
 • 22. Teema 6: Tutkimus 1/2 • SOSTEn mahdollisuus toimia sosiaalisen tutkimuksen tekijänä? -> tutkimuksista alueelliset analyysit • Miten SOSTE hyödyntää kunkin alueen asiantuntijoiden asiantuntijuutta? • SOSTElla tutkimuskoordinaattori • Sos.ja terveysalan tutkimusaiheiden kerääjä • Yhteistyö yliopistojen kanssa;tutkimustyöt • Olemassa olevan tiedon kerääminen->tiedottaminen • Lähitutkimus
 • 23. Teema 6: Tutkimus 2/2 • Hiljaisten signaalien kerääminen järjestöiltä alueen arjesta • Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajatyön näkökulman huomioiminen • Tiedon tuottaminen alueen hyvinvoinnista • SOSTE tutkii yhdistyksiä-> esiin nostetaan alueellinen osaaminen • SOSTE kerää tutkimusaihepankkia • Opinnäytetöiden jakaminen myös muille kuin oppilaitos/tilaajataho
 • 25. Yhteenvetoa 1/5 • Ilahduttavaa. Turkulaisilla järjestöillä sosiaalista vastuuta. Otamme ohjakset omiin käsiin. • Järjestöjen näkökulma; yhdessä oleminen ja kokoontuminen auttaa yhteistyön paranemisessa • Yli järjestöjen yhteistyötä esim. tilojen osalta • Tiedon ja osaamisen kierrättäminen • Miten vapaaehtoistoimintaa voitaisiin välittää eteenpäin?Vapaaehtoiskioski tai ABC-asema • SOSTEn roolista olen pihalla- odotan selvitystä • Konsultoinnin idea hyvä esim. lobbaukseen konsultointi
 • 26. Yhteenvetoa 2/5 • Tutkimustoiminnasta virisi idea;onko sosiaalialan tutkimus jäänyt pienemmälle? Tutkimusaiheiden pankki! • Paljon uusia kasvoja, vaikka olen toiminut pitkään • Miten saisi palikoita sekoitettua, että jakaisimme osaamista? Voisimme vaihtaa taitoa ja hauskaakin tekemistä • Tutkimusta ruohonjuuritasolta-> tämänkin alueseminaarin jatkoa voisi seurata • Eläkeläisjärjestöjen kesken paljon yhteistoimintaa
 • 27. Yhteenvetoa 3/5 • Alueellisesti uusien asioiden yhteistä tietoutta esim. Ikäihmisten oikeudet • Vapaaehtoistoiminnasta ”maitolaituri”esim. Vanhusneuvostolaiset ottaneet yhdessä vastaan pyyntöjä ja välittäneet vapaaehtoistyötä • Millä tavalla kuntien resurssit riittävät? Huoltosuhde ”syyllistää”. Tulevat ikäihmiset palveluiden ostajia. • Heikot signaalit ja tulevaisuus. Miten kerätään ja jatkojalostetaan paikallistoimijoilta? • SOSTEn rooli vielä epäselvä
 • 28. Yhteenvetoa 4/5 • Toiveita monenlaisia eri kokoisilta järjestöiltä. Rohkeutta rajata asiakaslähtöisesti • Jatkossakin pysyvästi tällainen aluekierros. Moderni tapa kohdata erityyppiset asiakkaat • SOSTE voisi poistaa päällekkäisyyksiä • Olisiko SOSTE valtakunnallisten järjestöjen katto, joka antaisi lisää painovoimaa? • Kunnallisiin päättäjiin tietoa SOSTEsta! • Erittäin hyvä päivä ja paljon kannanottoja • Lähdetään tekemään ja tutkitaan mikä toimii
 • 29. Yhteenvetoa 5/5 •Kokeilemisen kautta toimiminen •Keskinäinen vuoropuhelu mahdollista nykyisellä tekniikalla. •Toivotaan,että maakunnalliset viestit menevät perille •Informaation toinen puoli on paljous. Annostelu ja palastelu tärkeää •Toivotamme onnea SOSTEn linjan valinnalle •Valaiseva tilaisuus •Alueellinen toiminta syventyisi palastelemalla. Pienemmän ryhmän joukossa pienempiä asioita esille •Samanlaiset toiveet ja päämäärät yhdistää vapaaehtoistoimijoita