SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
SOSTEn jäsenjärjestöjen
näkemyksiä SOSTEn alueellisesta
toiminnasta
 Strategiaseminaari Jyväskylä 5.6.2012
 kokosi Sirpa Arvonen, Humap Oy
Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen
tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 1/1

•Vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja sen näkökulmasta
muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin
•Kehittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja
niiden yhteistoimintaa muiden tahojen kanssa
•Toteuttaa järjestötoiminnan ja sosiaali- ja terveysalan
kehittämistyötä
•Tekee vaikuttamistyönsä tueksi tutkimusta ja tiedontuotantoa
•Harjoittaa viestintää ja julkaisutoimintaa

•Kaikki tärkeitä!
Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea
sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 1/2
• Tehdä järjestöjä tutuksi toisilleen
• Tietojen välitys hyvistä toimintatavoista
• Kuntien ja järjestöjen yhteistyö
• Kansalaisten aktivoiminen ja keinoja siihen
• Järjestökoulutus
• Vahvistaa aluetoimintaa
• Vahvistamassa ja tukemassa alueellista verkottumista ja
 koordinointia
• Yhteistyön jatkuminen paikallisen SOTU-yhdistyksen
 kanssa
Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea
sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 2/2
• Huomioi toimintakentän laaja-alaisuuden(vastaa
 tämän hetken tarpeita)
• Terveyden edistämisen vahvistaminen alueella
• Tiedonvälitys maakunnassa
• Kuntien ja järjestöjen yhteistyön rakenteellistamisen
 edistäminen(hyvinvointi-,järjestö-,tms. Strategiat)
• Huomioida erityisryhmiä
• Asennemuutoksia
• Avoimuus, saavutettavuus
Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-,
asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 1/2
• Järjestötoiminnan pitäminen ajan hermolla
• Tuo valtakunnallisia tuulia alueelliseen
 kehittämistyöhön
• Alueellisen verkottumisen tukeminen
• Rekrytoinnin erityispiirteet tässä ajassa
• Alueellisen tiedon välittäminen päätöksenteon
 tueksi
• Tuki arvioinnin tekemiseen
Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-,
asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle?    2/2


•  Vaikuttamistoiminnan kehittäminen
•  Että tietäisimme, miten SOSTEa voisi hyödyntää
•  Yhteistyö median kanssa
•  Koulutusmateriaalin tuottaminen
Osallistujien esille nostamat
teemat
Teema 1: Yhteistyö                 1/2

• Miten SOSTE voisi vaikuttaa konkreettisesti järjestöjen
 väliseen ja julkisen sektorin kanssa tehtävään
 yhteistyöhön?
• Käytännön järjestöyhteistyön edistäminen
• Miten SOSTE tekee yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen
 kanssa?
• SOSTE koordinoimaan yhteisiä foorumeita- tarvitaan
 puolueeton taho-> taloustilanne-> palvelujen
 järjestäminen
• SOSTE rohkeasti rikkoisi rajoja
• Tulla kuulluksi on suuri motivaattori
Teema 1: Yhteistyö                2/2


• Ammatillisen ja arjen tiedon kohtaaminen
• Julkinen sektori kuuntelisi enemmän järjestöjen
 ääntä
• Riittävät resurssit aluetyöhön
• Järjestöt osana kuntien hyvinvointistrategiaa
• Yhteisten polkujen rakentaminen eläkeläisjärjestöjen
 kanssa-> roolit selkiytyisi
• Ilmapiiriin ja asenteisiin vaikuttaminen
• Yhteistyön ”tekemisen” koulutus
Teema 2: Sosten rooli              1/3

A. Voisiko SOSTEn roolina olla SOTE-alan
  kehittämistiedon kerääminen ja levittäminen
  valtakunnallisesti?
   - kyllä voi olla, ja tärkeää koska vapauttaisi resursseja
    - jollakin hyvä olla kaiken tiedon/taidon kokoajan rooli->
   politiikkaan vaikuttaminen
   - Tiedon palasteleminen->maakuntien väliset
   erot/erityispiirteet löydettävissä->mahdollistaa
   ruohonjuuritason kehittämistyön
B. Mitä jäsenjärjestöt saa SOSTElta?
   - onko konkreettinen jalkautuminen edes mahdollista vai
    onko painopiste poliittisen vaikuttamisen tasolla?
Teema 2: Sosten rooli            2/3


C. Mikä on SOSTEn rooli alueella?
   - maakunnallinen näkökulma tärkeä ja vaikuttavuus
   - pitääkö olla kaikkien alojen asiantuntija?
   - priorisointi tehtävissä
   - edellytysten huomioiminen järjestöille, joilla on
    kosketus kansalaisiin
  - kentän ääni -> SOSTEN kenttää vasten;
   päällekkäisen työn minimointi, aukkojen täyttäminen
Teema 2: Sosten rooli                 3/3


D. Miten ennaltaehkäisevän työn alueellinen tuki näkyy?
    - erityinen huolenaihe SOSTE- kokonaisuus  rakentamisessa
    huomioita tämä
     - näkyy monessa
E. Miten SOSTE huomioi koko maakunnan?
    - Toiminnan painopiste herkästi valtakunnan tai isojen kaupunkien
    alueella
F. Mitä mahdollisuuksia SOSTElla on vaikuttaa alueellisiin
toimintaedellytyksiin?
    -Kehittämistyön hallinnointi
    -Asioihin vaikuttamista julkisessa keskustelussa yhdessä
    -Jalkautua rahoituskeskusteluihin ja yhteistyöneuvotteluihin
    -Vaikuttaminen päättäjiin
Teema 3: Keinot konkreettiseen
vaikuttamiseen                         1/1


            - Tutkimustoiminta
            -Kunnalliseen päätöksentekoon
            -Mediaan
            -Rahoittajiin


            -Resurssi(työryhmä,henkilö,
            -Koulutus/innostus

            -Kuunteleminen
            -Alueiden mahdollisuudet vaikuttaa valtakunnan
            politiikkaan       Julkiset <-> järjestöt<->yritykset<->yhteistyö
Teema 4: Keinot kansalaisten aktivointiin    1/1 • Osallistumisen kynnys matalaksi
 • Vertaistoiminta
 • Tehtävien oikea mitoitus aktivoituneille
 • Tiedottaminen ja innostaminen median keinoin-
  innostavat jutut
 • ”Etsivä aktivointi”- koulutusta!
 • Aktiivisen kansalaisuuden mahdollisuudet näkyväksi
 • Miten varmistetaan aktiivisen toiminnan
  toteuttaminen
Osallistujien tekemä
yhteenveto keskustelujen
pohjalta
Yhteenvetoa                    1/5

• Hienoa olla mukana, tarpeellista
• Kuinka SOSTE pystyy alueella edistämään toimintaa
 erityisesti terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän
 työn merkeissä)?
• Allergia-ja astmaliitossa SOSTEn alueellisen strategian
 merkityksiä kerättiin jo etukäteen aluetyöntekijöiltä
• Työmuodot olivat osuvia, valtavan hienoa keskustelua!
• Toiveiden tynnyri voi vuotaa ylikin-> Raha-
 automaattiyhdistykseltä ymmärrystä-> aluetyötä
 tullaan tarvitsemaan
Yhteenvetoa                    2/5


• Millä tavalla valtakunnallinen poliittisen tason
 toiminta ja alueellinen konkreettisen tason toiminta
 nivoutuu yhteen? Olisiko kaksisuuntaista?
• Tosi paljon asioita ja työskentelytapa tuotti
 näkökulmia. Vaativaa tehdä johtopäätöksiä, jotka
 muuttuisivat konkretiaksi. Mitkä tärkeimpiä asioita?
• Toimme esille alueellisen työn koordinoinnin tarvetta
• Laajaa toimijaa tarvitaan kun järjestökenttä
 sektoroituu
Yhteenvetoa                    3/5


• Mikä arvo ennaltaehkäisevällä työllä on?
 Puhutaan paljon, mutta ei resursseja. Miksi ei voida
 panostaa? SOSTE voisi vaikuttaa tähän. Tarvitaan
 rohkeitakin ratkaisuja.
• ”Yhteistyö ja aktivointi”- gargonin rikkomista
 Aktivoiminen mihin ja miksi? Mitä sillä luvataan?
• Mitä tarkoittaa sana yhteistyö? Tapaamisista ja
 keskusteluista on yhteistyöhön pitkä matka
• Konkreettisia tavoitteita yhteistyölle. Sen pitää
 hyödyttää! Ei ole aikaa tehdä jonninjoutavaa.
Yhteenvetoa                    4/5

• Yhteistyö punnitaan sen tuottavuudessa. Hyötyä
 kaikille toimijoille ja toimijoiden toiminnan kautta.
• SOSTEn keskeinen kysymys; mitä järjestöt saavat
 yhteistyöstä
• Vaikuttaminen on iso yhteiskunnallinen kysymys->
 pitkäjänteistä ja jatkuvaa toimintaa
• Järjestöt kuntalaisten apuna vaikuttamistoiminnan
 suuntaamisessa
• 3.sektorin vastuuvetäjien kannustamisesta on paljon
 kiinni järjestötoiminnan eteneminen
Yhteenvetoa                    5/5•Europuolen resurssit keskeinen ongelma
ennaltaehkäisevässä työssäkin
•Valtakunnallisesti ja maakunnallisestikin päätöksiä
resurssien suuntaamisesta tehdään sillä perustein, mikä
tuottaa eniten haittaa? Haastaa näin ennaltaehkäisevän
työn perustelut.

More Related Content

What's hot

Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Business Arena Oy
 
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 finalHelkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
EevaKuuluvainen
 

What's hot (16)

Aluekierros Tampere
Aluekierros TampereAluekierros Tampere
Aluekierros Tampere
 
Aluekierros Oulu
Aluekierros OuluAluekierros Oulu
Aluekierros Oulu
 
Soste strategiakierros rovaniemi_7.5.2012
Soste strategiakierros rovaniemi_7.5.2012Soste strategiakierros rovaniemi_7.5.2012
Soste strategiakierros rovaniemi_7.5.2012
 
Aluek helsinki ip_jasenjarjestot_yhteenveto
Aluek helsinki ip_jasenjarjestot_yhteenvetoAluek helsinki ip_jasenjarjestot_yhteenveto
Aluek helsinki ip_jasenjarjestot_yhteenveto
 
Jukka Pyhäjoki: Dialogifoorumi HYTE-työn koordinaatiosta muodostumassa olevis...
Jukka Pyhäjoki: Dialogifoorumi HYTE-työn koordinaatiosta muodostumassa olevis...Jukka Pyhäjoki: Dialogifoorumi HYTE-työn koordinaatiosta muodostumassa olevis...
Jukka Pyhäjoki: Dialogifoorumi HYTE-työn koordinaatiosta muodostumassa olevis...
 
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
 
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittelyTHL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
 
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 OsallistumismpäristöKansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
 
Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...
Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...
Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...
 
OSY kansalaisraati 7.11.2011
OSY kansalaisraati 7.11.2011OSY kansalaisraati 7.11.2011
OSY kansalaisraati 7.11.2011
 
Nuorisotyö Helsingissä
Nuorisotyö HelsingissäNuorisotyö Helsingissä
Nuorisotyö Helsingissä
 
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
 
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 finalHelkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
 
Päihdepäivat 2019seminaari 26 Taina Meriluoto
Päihdepäivat 2019seminaari 26 Taina MeriluotoPäihdepäivat 2019seminaari 26 Taina Meriluoto
Päihdepäivat 2019seminaari 26 Taina Meriluoto
 

Similar to Aluekierros Jyväskylä

Similar to Aluekierros Jyväskylä (20)

Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
 
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenI&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
 
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014 KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
 
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
 
Tutkimuslaitokset alueyhteistyössä Harri Juvonen
Tutkimuslaitokset alueyhteistyössä Harri JuvonenTutkimuslaitokset alueyhteistyössä Harri Juvonen
Tutkimuslaitokset alueyhteistyössä Harri Juvonen
 
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotJorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
 
AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön
AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön
AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön
 
Timo hamalainen paneeli
Timo hamalainen  paneeliTimo hamalainen  paneeli
Timo hamalainen paneeli
 
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössäHimanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
 
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
 
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: PalojarviPäihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
 
Vaikuttamisen vinkkikortit 2014
Vaikuttamisen vinkkikortit 2014 Vaikuttamisen vinkkikortit 2014
Vaikuttamisen vinkkikortit 2014
 
Hinku-kuntien ilmastoviestintä- ja bränditutkimuksen alustavia tuloksia
Hinku-kuntien ilmastoviestintä- ja bränditutkimuksen alustavia tuloksia Hinku-kuntien ilmastoviestintä- ja bränditutkimuksen alustavia tuloksia
Hinku-kuntien ilmastoviestintä- ja bränditutkimuksen alustavia tuloksia
 
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja EuroopassaKokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
 
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöilleSosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
 
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossaJärjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
 
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
 
Tesoman miähet: Mieslähtöisyyttä monialaisesti 18.5
Tesoman miähet: Mieslähtöisyyttä monialaisesti 18.5Tesoman miähet: Mieslähtöisyyttä monialaisesti 18.5
Tesoman miähet: Mieslähtöisyyttä monialaisesti 18.5
 

More from SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

More from SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (17)

SOSTE ja sote
SOSTE ja soteSOSTE ja sote
SOSTE ja sote
 
Välfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finlandVälfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finland
 
Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016
 
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
 
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksestaSosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
 
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmenSosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
 
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusVapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
 
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuunKokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
 
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
 
Blogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendiBlogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendi
 
Välineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - TwitterVälineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - Twitter
 
SOSTEn verkostot
SOSTEn verkostotSOSTEn verkostot
SOSTEn verkostot
 
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitysJarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
 
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaanRatkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
 
Kohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointalouttaKohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointaloutta
 
Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113
 

Aluekierros Jyväskylä

 • 1. SOSTEn jäsenjärjestöjen näkemyksiä SOSTEn alueellisesta toiminnasta Strategiaseminaari Jyväskylä 5.6.2012 kokosi Sirpa Arvonen, Humap Oy
 • 2. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 1/1 •Vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja sen näkökulmasta muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin •Kehittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja niiden yhteistoimintaa muiden tahojen kanssa •Toteuttaa järjestötoiminnan ja sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä •Tekee vaikuttamistyönsä tueksi tutkimusta ja tiedontuotantoa •Harjoittaa viestintää ja julkaisutoimintaa •Kaikki tärkeitä!
 • 3. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 1/2 • Tehdä järjestöjä tutuksi toisilleen • Tietojen välitys hyvistä toimintatavoista • Kuntien ja järjestöjen yhteistyö • Kansalaisten aktivoiminen ja keinoja siihen • Järjestökoulutus • Vahvistaa aluetoimintaa • Vahvistamassa ja tukemassa alueellista verkottumista ja koordinointia • Yhteistyön jatkuminen paikallisen SOTU-yhdistyksen kanssa
 • 4. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 2/2 • Huomioi toimintakentän laaja-alaisuuden(vastaa tämän hetken tarpeita) • Terveyden edistämisen vahvistaminen alueella • Tiedonvälitys maakunnassa • Kuntien ja järjestöjen yhteistyön rakenteellistamisen edistäminen(hyvinvointi-,järjestö-,tms. Strategiat) • Huomioida erityisryhmiä • Asennemuutoksia • Avoimuus, saavutettavuus
 • 5. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-, asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 1/2 • Järjestötoiminnan pitäminen ajan hermolla • Tuo valtakunnallisia tuulia alueelliseen kehittämistyöhön • Alueellisen verkottumisen tukeminen • Rekrytoinnin erityispiirteet tässä ajassa • Alueellisen tiedon välittäminen päätöksenteon tueksi • Tuki arvioinnin tekemiseen
 • 6. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-, asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 2/2 • Vaikuttamistoiminnan kehittäminen • Että tietäisimme, miten SOSTEa voisi hyödyntää • Yhteistyö median kanssa • Koulutusmateriaalin tuottaminen
 • 8. Teema 1: Yhteistyö 1/2 • Miten SOSTE voisi vaikuttaa konkreettisesti järjestöjen väliseen ja julkisen sektorin kanssa tehtävään yhteistyöhön? • Käytännön järjestöyhteistyön edistäminen • Miten SOSTE tekee yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen kanssa? • SOSTE koordinoimaan yhteisiä foorumeita- tarvitaan puolueeton taho-> taloustilanne-> palvelujen järjestäminen • SOSTE rohkeasti rikkoisi rajoja • Tulla kuulluksi on suuri motivaattori
 • 9. Teema 1: Yhteistyö 2/2 • Ammatillisen ja arjen tiedon kohtaaminen • Julkinen sektori kuuntelisi enemmän järjestöjen ääntä • Riittävät resurssit aluetyöhön • Järjestöt osana kuntien hyvinvointistrategiaa • Yhteisten polkujen rakentaminen eläkeläisjärjestöjen kanssa-> roolit selkiytyisi • Ilmapiiriin ja asenteisiin vaikuttaminen • Yhteistyön ”tekemisen” koulutus
 • 10. Teema 2: Sosten rooli 1/3 A. Voisiko SOSTEn roolina olla SOTE-alan kehittämistiedon kerääminen ja levittäminen valtakunnallisesti? - kyllä voi olla, ja tärkeää koska vapauttaisi resursseja - jollakin hyvä olla kaiken tiedon/taidon kokoajan rooli-> politiikkaan vaikuttaminen - Tiedon palasteleminen->maakuntien väliset erot/erityispiirteet löydettävissä->mahdollistaa ruohonjuuritason kehittämistyön B. Mitä jäsenjärjestöt saa SOSTElta? - onko konkreettinen jalkautuminen edes mahdollista vai onko painopiste poliittisen vaikuttamisen tasolla?
 • 11. Teema 2: Sosten rooli 2/3 C. Mikä on SOSTEn rooli alueella? - maakunnallinen näkökulma tärkeä ja vaikuttavuus - pitääkö olla kaikkien alojen asiantuntija? - priorisointi tehtävissä - edellytysten huomioiminen järjestöille, joilla on kosketus kansalaisiin - kentän ääni -> SOSTEN kenttää vasten; päällekkäisen työn minimointi, aukkojen täyttäminen
 • 12. Teema 2: Sosten rooli 3/3 D. Miten ennaltaehkäisevän työn alueellinen tuki näkyy? - erityinen huolenaihe SOSTE- kokonaisuus rakentamisessa huomioita tämä - näkyy monessa E. Miten SOSTE huomioi koko maakunnan? - Toiminnan painopiste herkästi valtakunnan tai isojen kaupunkien alueella F. Mitä mahdollisuuksia SOSTElla on vaikuttaa alueellisiin toimintaedellytyksiin? -Kehittämistyön hallinnointi -Asioihin vaikuttamista julkisessa keskustelussa yhdessä -Jalkautua rahoituskeskusteluihin ja yhteistyöneuvotteluihin -Vaikuttaminen päättäjiin
 • 13. Teema 3: Keinot konkreettiseen vaikuttamiseen 1/1 - Tutkimustoiminta -Kunnalliseen päätöksentekoon -Mediaan -Rahoittajiin -Resurssi(työryhmä,henkilö, -Koulutus/innostus -Kuunteleminen -Alueiden mahdollisuudet vaikuttaa valtakunnan politiikkaan Julkiset <-> järjestöt<->yritykset<->yhteistyö
 • 14. Teema 4: Keinot kansalaisten aktivointiin 1/1 • Osallistumisen kynnys matalaksi • Vertaistoiminta • Tehtävien oikea mitoitus aktivoituneille • Tiedottaminen ja innostaminen median keinoin- innostavat jutut • ”Etsivä aktivointi”- koulutusta! • Aktiivisen kansalaisuuden mahdollisuudet näkyväksi • Miten varmistetaan aktiivisen toiminnan toteuttaminen
 • 16. Yhteenvetoa 1/5 • Hienoa olla mukana, tarpeellista • Kuinka SOSTE pystyy alueella edistämään toimintaa erityisesti terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn merkeissä)? • Allergia-ja astmaliitossa SOSTEn alueellisen strategian merkityksiä kerättiin jo etukäteen aluetyöntekijöiltä • Työmuodot olivat osuvia, valtavan hienoa keskustelua! • Toiveiden tynnyri voi vuotaa ylikin-> Raha- automaattiyhdistykseltä ymmärrystä-> aluetyötä tullaan tarvitsemaan
 • 17. Yhteenvetoa 2/5 • Millä tavalla valtakunnallinen poliittisen tason toiminta ja alueellinen konkreettisen tason toiminta nivoutuu yhteen? Olisiko kaksisuuntaista? • Tosi paljon asioita ja työskentelytapa tuotti näkökulmia. Vaativaa tehdä johtopäätöksiä, jotka muuttuisivat konkretiaksi. Mitkä tärkeimpiä asioita? • Toimme esille alueellisen työn koordinoinnin tarvetta • Laajaa toimijaa tarvitaan kun järjestökenttä sektoroituu
 • 18. Yhteenvetoa 3/5 • Mikä arvo ennaltaehkäisevällä työllä on? Puhutaan paljon, mutta ei resursseja. Miksi ei voida panostaa? SOSTE voisi vaikuttaa tähän. Tarvitaan rohkeitakin ratkaisuja. • ”Yhteistyö ja aktivointi”- gargonin rikkomista Aktivoiminen mihin ja miksi? Mitä sillä luvataan? • Mitä tarkoittaa sana yhteistyö? Tapaamisista ja keskusteluista on yhteistyöhön pitkä matka • Konkreettisia tavoitteita yhteistyölle. Sen pitää hyödyttää! Ei ole aikaa tehdä jonninjoutavaa.
 • 19. Yhteenvetoa 4/5 • Yhteistyö punnitaan sen tuottavuudessa. Hyötyä kaikille toimijoille ja toimijoiden toiminnan kautta. • SOSTEn keskeinen kysymys; mitä järjestöt saavat yhteistyöstä • Vaikuttaminen on iso yhteiskunnallinen kysymys-> pitkäjänteistä ja jatkuvaa toimintaa • Järjestöt kuntalaisten apuna vaikuttamistoiminnan suuntaamisessa • 3.sektorin vastuuvetäjien kannustamisesta on paljon kiinni järjestötoiminnan eteneminen
 • 20. Yhteenvetoa 5/5 •Europuolen resurssit keskeinen ongelma ennaltaehkäisevässä työssäkin •Valtakunnallisesti ja maakunnallisestikin päätöksiä resurssien suuntaamisesta tehdään sillä perustein, mikä tuottaa eniten haittaa? Haastaa näin ennaltaehkäisevän työn perustelut.