SlideShare a Scribd company logo
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Kiril Häyrinen, 6.11.2015
@kirilhayrinen
SOSTEn rooli vapaaehtoistoiminnassa
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200
sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita toimijoita.
SOSTE tukee järjestöjä vapaaehtoistoiminnan muutokseen vastaamisessa asiantuntijatyön ja
jäsenpalveluiden keinoin.
Asiantuntijatyö (asiantuntijuutta tuotetaan verkostojen ja sidosryhmien avulla)
- ennakointi
- tutkimus
- kokonaiskuva, käsitteellistäminen ja seuranta
- toimintamallit ja kehittämisen ja arvioinnin menetelmät
- vaikuttaminen
Jäsenpalvelut
- asiantuntijaviestintä
- koulutukset ja tapahtumat
- neuvonta ja räätälöity tuki
- materiaalituotanto
- verkkotyökalut
Nyt Tulevaisuudessa
Visio
Ajurit ja
pullonkaulat
Kohderyhmien
tarpeet ja
elämäntilanteet
Kansalais- ja
palvelutoiminta
Mahdollistavat
tekijät
Vapaaehtoistoiminnan strateginen tiekartta
* Kilpailu vapaaehtoisista ja resursseista kiristyy erityisesti paikallisella tasolla
* Vapaamuotoinen kansalaistoiminta lisääntyy
* Vapaaehtoistoiminta kertaluontoistuu
* Vertaisuuden ja verkottumisen tarve
* Sosiaalisen tilan tarve
* Viihteellistyminen
* Yritykset mukana vapaaehtoistoiminnassa
* Potentiaalisten vapaaehtoisten määrä kasvaa
* Verkostomainen työtapa
* Pop-up vapaaehtoisuus
* Ihmisten mahdollisuuksien hyödyntäminen toimivaksi kokonaisuudeksi,
vaikka he haluaisivat sitoutua vain lyhytaikaisesti
* Palvelutoiminnan joukkoistaminen
* SOSTE on työstänyt yhdessä verkostojensa ja sidosryhmien kanssa järjestötoiminnan tulevaisuuskuvaa
erilaisissa työpajoissa. Tässä kuviossa on muutama ydinnosto prosessiin osallistuneiden järjestöjen
näkemyksistä vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuden osalta.
?
Tulevaisuudessa ei ole mitään, mistä emme
selviäisi jatkuvalla ketterällä kehittämisellä.
Toimintaympäristö muuttuu – kehittäminen on
pysyvää
I Toimintaympäristön muutoksia voidaan kuvailla monenlaisilla, erilaisilla, aina
uudistuvillakin teorioilla ja käsitteillä, mutta ihmisten perusolemuksessa ei ole
tapahtunut mitään mullistavaa: ihmiset liikkeelle saavan vetovoimaisuuden
ehdot ovat edelleen ja tulevat olemaan samat.
II Jos toiminta ei ole vetovoimaista on se merkki kehittämisen
epäonnistumisesta - ei toimintaympäristön muutoksista, joiden edessä
olisimme voimattomia.
III Koska kukaan ei voi varmasti tietää mitä tulevaisuudessa tapahtuu, tuleekin
keskittyä siihen, että kehittäminen on jatkuvaa ja ketterää (eli monipuolisia ja
kattavia kokeilu- ja suunnittelumenetelmiä sisältävää).
Käsitteiden määrittelyä:
Keitä vapaaehtoisella tarkoitetaan?
Luottamushenkilöitä?
Toimintojen järjestämisen
Vastuuhenkilöitä?
Jäseniä?
Varsinaisen toiminnan vapaaehtoisia?
Toimintaan osallistuvia?
Tukitoiminta
Varsinainen toiminta
Sidosryhmät ja verkostot
Kohderyhmät
Hallinto ja johtaminen Viestintä
Vaikuttaminen
Kansalais- ja palvelutoiminnan
organisointi
Talous
Sisäinen tuki
Kehittämistoiminta: ennakointi, tutkimus, strategia, kehittäminen, arviointi
Toimintaympäristö
Järjestö-
jen markki-
noille
tuottamat
palvelut
Järjestö-
jen
tuottamat
yleis-
hyödyl-
liset
palvelut
Järjestö-
lähtöisten
yritysten
markkina-
ehtoisesti
tuottamat
palvelut
Järjestö-
jen
tarjoama
vapaaeh-
toisuu-
teen
perustuva
vertaistuki
Kansalaistoiminta
Ehkäi-
sevä
työ
Palvelutoiminta
Ohjaus
ja neu-
vonta
Tiedon-
välitys
Vai-
kutta-
mistoi-
minta
Harras-
tus ja
vir-
kistys-
toi-
minta
Asian-
tunti-
juus
Kou-
lutus
Vapaaehtoistoiminta
Hankkeet ja projektit
Käsitteiden määrittelyä:
Puhutaanko vapaaehtoistoiminnasta synonyyminä järjestötoiminnalle
vai yhtenä sen osana?
Sisältö ja
toimintamuoto
Mielikuva
Tavoitettavuus
Miellyttävää ja
hyödyllistä
(fun, benefits)
Suosittua ja
normatiivista
(popular, normal)
Helppoa
(easy)
Social marketing
(Patrick Ladbury 2013)
Marketing mix
(Neil Borden 1965)
Tuote
(product)
Mainonta
(promotion)
Hinta ja paikka
(price, place)
1) Kohderyhmän tarpeisiin
juuri oikea sisältö
mielekkäällä ja
tarkoituksenmukaisella
toimintatavalla.
2) Kohderyhmän
tavoittavalla monipuolisella
viestinnällä välitetty oikea
mielikuva toiminnasta.
3) Kohderyhmälle oikeaan
aikaan ja oikeassa paikassa
tapahtuva toiminta, johon
on fyysisesti ja sosiaalisesti
helppo osallistua.
Vetovoimaisuuden ehdot eivät ole muuttuneet
Kenen tarpeisiin toiminnalla ja palveluilla
vastataan?
Vapaaehtoiset
Järjestö/yhteisö
Kohderyhmä
Toiminnan tarkoituksen
mukainen kohderyhmä
Toiminnan toteuttamisen
mahdollistava kohderyhmä
Luottamushenkilöt, aktiivit,
sidosryhmät, intressitahot,
rahoittajat yms.
I Strategia II Osaaminen
III Resursointi
1. paketointi
2. rekrytointi
3. sopimus
4. perehdytys5. Vuorovaikutus
ja motivointi
6. osallisuus
7. palkitseminen
8. Kunniakas
lopettaminen
V Arviointi ja kehittäminen
IV Johtaminen
Vapaaehtoistoiminta ei synny itsestään, vaan vaatii
määrittelyä, resurssia, organisointia ja johtamista
Tulevaisuus on aina epävarmaa, mutta jatkuvalla
ketterällä kehittämisellä pysymme ajan tasalla.
• Mitä todella yritämme tavoitella?
• Miten kohderyhmämme elävät ja toimivat, mitä he
tarvitsevat ja haluavat?
• Miten ideoimme?
• Osaammeko ja uskallammeko kokeilla?
• Miten opimme?
=> Miten vetovoimaista toimintamme on?

More Related Content

What's hot

Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Sitra / Hyvinvointi
 
Palvelutori vapaaehtoistoiminnan tukena
Palvelutori vapaaehtoistoiminnan tukenaPalvelutori vapaaehtoistoiminnan tukena
Palvelutori vapaaehtoistoiminnan tukena
Sitra / Hyvinvointi
 
Heta esittely 2015
Heta esittely 2015Heta esittely 2015
Heta esittely 2015
Samuli Sukkula
 
Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...
Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...
Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...
Paivi Sutinen
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...Jari Kivirinta
 
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverinaAsiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Paivi Sutinen
 
Osallisuutta, työtä ja hyvinvointia - Osuuskunta Taidokkaat
Osallisuutta, työtä ja hyvinvointia - Osuuskunta TaidokkaatOsallisuutta, työtä ja hyvinvointia - Osuuskunta Taidokkaat
Osallisuutta, työtä ja hyvinvointia - Osuuskunta Taidokkaat
Aspa Foundation
 
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäKuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
THL
 
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössäMaarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
Socca_osaamiskeskus
 
STEA Teemarahoitus
STEA TeemarahoitusSTEA Teemarahoitus
STEA Teemarahoitus
Marjo Orava
 
Mitä sosiaalinen osallisuus tai asiakasosallisuus tarkoittaa? Virittelyä työp...
Mitä sosiaalinen osallisuus tai asiakasosallisuus tarkoittaa? Virittelyä työp...Mitä sosiaalinen osallisuus tai asiakasosallisuus tarkoittaa? Virittelyä työp...
Mitä sosiaalinen osallisuus tai asiakasosallisuus tarkoittaa? Virittelyä työp...
THL
 
Päihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira Reponen
Päihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira ReponenPäihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira Reponen
Päihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira Reponen
EHYT
 
Kotona Paras
Kotona Paras Kotona Paras
Kotona Paras
mtoljamo
 
Kumppanuuspaiva 2016 huoneentaulut
Kumppanuuspaiva 2016 huoneentaulutKumppanuuspaiva 2016 huoneentaulut
Kumppanuuspaiva 2016 huoneentaulut
Maaseutupolitiikan verkosto
 
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoitaKolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas Lähde
 
Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?
Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?
Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?
THL
 
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistäVapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Finnish Competition and Consumer Authority)
 
Mihin perustulo on ratkaisu?
Mihin perustulo on ratkaisu?Mihin perustulo on ratkaisu?
Mihin perustulo on ratkaisu?
Kela
 
Markku ehdokasesite a6_low_1
Markku ehdokasesite a6_low_1Markku ehdokasesite a6_low_1
Markku ehdokasesite a6_low_1
Markku Pyykkölä
 

What's hot (19)

Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
 
Palvelutori vapaaehtoistoiminnan tukena
Palvelutori vapaaehtoistoiminnan tukenaPalvelutori vapaaehtoistoiminnan tukena
Palvelutori vapaaehtoistoiminnan tukena
 
Heta esittely 2015
Heta esittely 2015Heta esittely 2015
Heta esittely 2015
 
Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...
Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...
Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
 
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverinaAsiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
 
Osallisuutta, työtä ja hyvinvointia - Osuuskunta Taidokkaat
Osallisuutta, työtä ja hyvinvointia - Osuuskunta TaidokkaatOsallisuutta, työtä ja hyvinvointia - Osuuskunta Taidokkaat
Osallisuutta, työtä ja hyvinvointia - Osuuskunta Taidokkaat
 
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäKuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
 
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössäMaarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
 
STEA Teemarahoitus
STEA TeemarahoitusSTEA Teemarahoitus
STEA Teemarahoitus
 
Mitä sosiaalinen osallisuus tai asiakasosallisuus tarkoittaa? Virittelyä työp...
Mitä sosiaalinen osallisuus tai asiakasosallisuus tarkoittaa? Virittelyä työp...Mitä sosiaalinen osallisuus tai asiakasosallisuus tarkoittaa? Virittelyä työp...
Mitä sosiaalinen osallisuus tai asiakasosallisuus tarkoittaa? Virittelyä työp...
 
Päihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira Reponen
Päihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira ReponenPäihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira Reponen
Päihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira Reponen
 
Kotona Paras
Kotona Paras Kotona Paras
Kotona Paras
 
Kumppanuuspaiva 2016 huoneentaulut
Kumppanuuspaiva 2016 huoneentaulutKumppanuuspaiva 2016 huoneentaulut
Kumppanuuspaiva 2016 huoneentaulut
 
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoitaKolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
 
Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?
Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?
Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?
 
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistäVapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä
 
Mihin perustulo on ratkaisu?
Mihin perustulo on ratkaisu?Mihin perustulo on ratkaisu?
Mihin perustulo on ratkaisu?
 
Markku ehdokasesite a6_low_1
Markku ehdokasesite a6_low_1Markku ehdokasesite a6_low_1
Markku ehdokasesite a6_low_1
 

Viewers also liked

Franco, natalia y candelaria 8
Franco, natalia y candelaria 8Franco, natalia y candelaria 8
Franco, natalia y candelaria 8
23fra
 
Tema 3 mudo
Tema 3 mudoTema 3 mudo
Tema 3 mudo
mitizamagica
 
Guia de emsamble y desemsamble impresora
Guia de emsamble y desemsamble impresoraGuia de emsamble y desemsamble impresora
Guia de emsamble y desemsamble impresora
xpollox
 
Tema1 victormuñoz
Tema1 victormuñozTema1 victormuñoz
Tema1 victormuñoz
Victor Muñoz Pérez
 
Juan manuel mejia 7ª
Juan manuel mejia 7ªJuan manuel mejia 7ª
Juan manuel mejia 7ª
caramelo741
 
Presentación1b
Presentación1bPresentación1b
Presentación1b
yoliz12
 
Gestión del conocimiento espea Y
Gestión del conocimiento espea YGestión del conocimiento espea Y
Gestión del conocimiento espea Y
Marielena Montaño
 
Angiee presentacion
Angiee presentacionAngiee presentacion
Angiee presentacion
angieegonzalez
 
El arte-de-la-guerra
El arte-de-la-guerraEl arte-de-la-guerra
El arte-de-la-guerra
Carlos Colosmos
 
KIC 8462852
KIC 8462852KIC 8462852
KIC 8462852
Octavio Beares
 
Universidad politécnica de san luis potosí
Universidad politécnica de san luis potosíUniversidad politécnica de san luis potosí
Universidad politécnica de san luis potosí
daniel_pineda
 
Tilapicultura
TilapiculturaTilapicultura
Tilapicultura
Sandra Ruiz
 
Presentacion post impresionismo
Presentacion post impresionismoPresentacion post impresionismo
Presentacion post impresionismo
Mordahay Melamed M.
 
მოსწავლეების პრეზენტაცია ქარტულ ენაზე ინტეგრირებული გაკვეთილისთვის
მოსწავლეების პრეზენტაცია ქარტულ ენაზე ინტეგრირებული გაკვეთილისთვისმოსწავლეების პრეზენტაცია ქარტულ ენაზე ინტეგრირებული გაკვეთილისთვის
მოსწავლეების პრეზენტაცია ქარტულ ენაზე ინტეგრირებული გაკვეთილისთვის
Maia Siradze
 
გაზეთი
გაზეთიგაზეთი
გაზეთი
Maia Siradze
 
ტყე და წყარო შველის
ტყე და წყარო შველისტყე და წყარო შველის
ტყე და წყარო შველის
kzurabashvili
 
Maqueta abril
Maqueta abrilMaqueta abril
Maqueta abril
lfelipera
 
Presentacion el uso de las tic´s y las ciencias
Presentacion el uso de las tic´s y las cienciasPresentacion el uso de las tic´s y las ciencias
Presentacion el uso de las tic´s y las ciencias
carolsamu
 
De rosco a rosco: la vuelta al mundo de cronicasviajeras.es
De rosco a rosco: la vuelta al mundo de cronicasviajeras.esDe rosco a rosco: la vuelta al mundo de cronicasviajeras.es
De rosco a rosco: la vuelta al mundo de cronicasviajeras.es
Crónicas Viajeras
 

Viewers also liked (20)

Franco, natalia y candelaria 8
Franco, natalia y candelaria 8Franco, natalia y candelaria 8
Franco, natalia y candelaria 8
 
Tema 3 mudo
Tema 3 mudoTema 3 mudo
Tema 3 mudo
 
Guia de emsamble y desemsamble impresora
Guia de emsamble y desemsamble impresoraGuia de emsamble y desemsamble impresora
Guia de emsamble y desemsamble impresora
 
Tema1 victormuñoz
Tema1 victormuñozTema1 victormuñoz
Tema1 victormuñoz
 
Juan manuel mejia 7ª
Juan manuel mejia 7ªJuan manuel mejia 7ª
Juan manuel mejia 7ª
 
Presentación1b
Presentación1bPresentación1b
Presentación1b
 
Gestión del conocimiento espea Y
Gestión del conocimiento espea YGestión del conocimiento espea Y
Gestión del conocimiento espea Y
 
Angiee presentacion
Angiee presentacionAngiee presentacion
Angiee presentacion
 
El arte-de-la-guerra
El arte-de-la-guerraEl arte-de-la-guerra
El arte-de-la-guerra
 
KIC 8462852
KIC 8462852KIC 8462852
KIC 8462852
 
201392163553500
201392163553500201392163553500
201392163553500
 
Universidad politécnica de san luis potosí
Universidad politécnica de san luis potosíUniversidad politécnica de san luis potosí
Universidad politécnica de san luis potosí
 
Tilapicultura
TilapiculturaTilapicultura
Tilapicultura
 
Presentacion post impresionismo
Presentacion post impresionismoPresentacion post impresionismo
Presentacion post impresionismo
 
მოსწავლეების პრეზენტაცია ქარტულ ენაზე ინტეგრირებული გაკვეთილისთვის
მოსწავლეების პრეზენტაცია ქარტულ ენაზე ინტეგრირებული გაკვეთილისთვისმოსწავლეების პრეზენტაცია ქარტულ ენაზე ინტეგრირებული გაკვეთილისთვის
მოსწავლეების პრეზენტაცია ქარტულ ენაზე ინტეგრირებული გაკვეთილისთვის
 
გაზეთი
გაზეთიგაზეთი
გაზეთი
 
ტყე და წყარო შველის
ტყე და წყარო შველისტყე და წყარო შველის
ტყე და წყარო შველის
 
Maqueta abril
Maqueta abrilMaqueta abril
Maqueta abril
 
Presentacion el uso de las tic´s y las ciencias
Presentacion el uso de las tic´s y las cienciasPresentacion el uso de las tic´s y las ciencias
Presentacion el uso de las tic´s y las ciencias
 
De rosco a rosco: la vuelta al mundo de cronicasviajeras.es
De rosco a rosco: la vuelta al mundo de cronicasviajeras.esDe rosco a rosco: la vuelta al mundo de cronicasviajeras.es
De rosco a rosco: la vuelta al mundo de cronicasviajeras.es
 

Similar to Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus

AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön
AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön
AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön
Paula Saikkonen
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Allianssi-risteily 2014
 
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askelTuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Harri Laihonen
 
Ms soste ennakointilyh
Ms soste ennakointilyhMs soste ennakointilyh
Ms soste ennakointilyh
Päivi Rouvinen-Wilenius
 
Kuntoutussäätiön yleisesite
Kuntoutussäätiön yleisesiteKuntoutussäätiön yleisesite
Kuntoutussäätiön yleisesite
Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
 
Kuntoutussäätiö - kuntoutuksen suunnannäyttäjä
Kuntoutussäätiö - kuntoutuksen suunnannäyttäjäKuntoutussäätiö - kuntoutuksen suunnannäyttäjä
Kuntoutussäätiö - kuntoutuksen suunnannäyttäjä
Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
 
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo MelinSUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo MelinOulu Wellness Institute
 
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassaSosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
Palveluseteli-hanke
 
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...
THL
 
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
Ayla_Shakir
 
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Minna Kivipelto
 
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitysJarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014
Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014
Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014
Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite
 
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020
Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
 
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Games for Health Finland
 
Toimialaseminaari 180515 kunteko
Toimialaseminaari 180515 kuntekoToimialaseminaari 180515 kunteko
Toimialaseminaari 180515 kunteko
Tyoelama2020
 
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 OsallistumismpäristöKansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
Teemu Ropponen
 
Avoimuus 10.12.aalto
Avoimuus 10.12.aaltoAvoimuus 10.12.aalto
Avoimuus 10.12.aalto
Tuija Aalto
 
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
THL
 

Similar to Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus (20)

AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön
AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön
AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
 
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askelTuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
 
Ms soste ennakointilyh
Ms soste ennakointilyhMs soste ennakointilyh
Ms soste ennakointilyh
 
Kuntoutussäätiön yleisesite
Kuntoutussäätiön yleisesiteKuntoutussäätiön yleisesite
Kuntoutussäätiön yleisesite
 
Kuntoutussäätiö - kuntoutuksen suunnannäyttäjä
Kuntoutussäätiö - kuntoutuksen suunnannäyttäjäKuntoutussäätiö - kuntoutuksen suunnannäyttäjä
Kuntoutussäätiö - kuntoutuksen suunnannäyttäjä
 
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo MelinSUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
 
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassaSosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
 
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...
 
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
 
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
 
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitysJarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
 
Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014
Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014
Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014
 
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020
 
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
 
Toimialaseminaari 180515 kunteko
Toimialaseminaari 180515 kuntekoToimialaseminaari 180515 kunteko
Toimialaseminaari 180515 kunteko
 
Strategiakierros helsinki aamupaiva
Strategiakierros helsinki aamupaivaStrategiakierros helsinki aamupaiva
Strategiakierros helsinki aamupaiva
 
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 OsallistumismpäristöKansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
 
Avoimuus 10.12.aalto
Avoimuus 10.12.aaltoAvoimuus 10.12.aalto
Avoimuus 10.12.aalto
 
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
 

More from SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

SOSTE ja sote
SOSTE ja soteSOSTE ja sote
Välfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finlandVälfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finland
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksestaSosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmenSosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuunKokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Blogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendiBlogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendi
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Välineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - TwitterVälineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - Twitter
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
SOSTEn verkostot
SOSTEn verkostotSOSTEn verkostot
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaanRatkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Kohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointalouttaKohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointaloutta
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Aluekierros Lappeenranta
Aluekierros LappeenrantaAluekierros Lappeenranta
Aluekierros Lappeenranta
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Aluekierros Jyväskylä
Aluekierros JyväskyläAluekierros Jyväskylä
Aluekierros Jyväskylä
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Aluekierros Kuopio
Aluekierros KuopioAluekierros Kuopio
Aluekierros Oulu
Aluekierros OuluAluekierros Oulu

More from SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (20)

SOSTE ja sote
SOSTE ja soteSOSTE ja sote
SOSTE ja sote
 
Välfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finlandVälfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finland
 
Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016
 
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
 
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksestaSosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
 
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmenSosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
 
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuunKokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
 
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
 
Blogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendiBlogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendi
 
Välineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - TwitterVälineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - Twitter
 
SOSTEn verkostot
SOSTEn verkostotSOSTEn verkostot
SOSTEn verkostot
 
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaanRatkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
 
Kohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointalouttaKohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointaloutta
 
Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113
 
Aluekierros Lappeenranta
Aluekierros LappeenrantaAluekierros Lappeenranta
Aluekierros Lappeenranta
 
Turku kooste alueellinen seminaari.2012
Turku kooste alueellinen seminaari.2012Turku kooste alueellinen seminaari.2012
Turku kooste alueellinen seminaari.2012
 
Aluekierros Jyväskylä
Aluekierros JyväskyläAluekierros Jyväskylä
Aluekierros Jyväskylä
 
Aluekierros Kuopio
Aluekierros KuopioAluekierros Kuopio
Aluekierros Kuopio
 
Aluekierros Oulu
Aluekierros OuluAluekierros Oulu
Aluekierros Oulu
 

Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus

 • 1. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus Kiril Häyrinen, 6.11.2015 @kirilhayrinen
 • 2. SOSTEn rooli vapaaehtoistoiminnassa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita toimijoita. SOSTE tukee järjestöjä vapaaehtoistoiminnan muutokseen vastaamisessa asiantuntijatyön ja jäsenpalveluiden keinoin. Asiantuntijatyö (asiantuntijuutta tuotetaan verkostojen ja sidosryhmien avulla) - ennakointi - tutkimus - kokonaiskuva, käsitteellistäminen ja seuranta - toimintamallit ja kehittämisen ja arvioinnin menetelmät - vaikuttaminen Jäsenpalvelut - asiantuntijaviestintä - koulutukset ja tapahtumat - neuvonta ja räätälöity tuki - materiaalituotanto - verkkotyökalut
 • 3. Nyt Tulevaisuudessa Visio Ajurit ja pullonkaulat Kohderyhmien tarpeet ja elämäntilanteet Kansalais- ja palvelutoiminta Mahdollistavat tekijät Vapaaehtoistoiminnan strateginen tiekartta * Kilpailu vapaaehtoisista ja resursseista kiristyy erityisesti paikallisella tasolla * Vapaamuotoinen kansalaistoiminta lisääntyy * Vapaaehtoistoiminta kertaluontoistuu * Vertaisuuden ja verkottumisen tarve * Sosiaalisen tilan tarve * Viihteellistyminen * Yritykset mukana vapaaehtoistoiminnassa * Potentiaalisten vapaaehtoisten määrä kasvaa * Verkostomainen työtapa * Pop-up vapaaehtoisuus * Ihmisten mahdollisuuksien hyödyntäminen toimivaksi kokonaisuudeksi, vaikka he haluaisivat sitoutua vain lyhytaikaisesti * Palvelutoiminnan joukkoistaminen * SOSTE on työstänyt yhdessä verkostojensa ja sidosryhmien kanssa järjestötoiminnan tulevaisuuskuvaa erilaisissa työpajoissa. Tässä kuviossa on muutama ydinnosto prosessiin osallistuneiden järjestöjen näkemyksistä vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuden osalta. ?
 • 4. Tulevaisuudessa ei ole mitään, mistä emme selviäisi jatkuvalla ketterällä kehittämisellä.
 • 5. Toimintaympäristö muuttuu – kehittäminen on pysyvää I Toimintaympäristön muutoksia voidaan kuvailla monenlaisilla, erilaisilla, aina uudistuvillakin teorioilla ja käsitteillä, mutta ihmisten perusolemuksessa ei ole tapahtunut mitään mullistavaa: ihmiset liikkeelle saavan vetovoimaisuuden ehdot ovat edelleen ja tulevat olemaan samat. II Jos toiminta ei ole vetovoimaista on se merkki kehittämisen epäonnistumisesta - ei toimintaympäristön muutoksista, joiden edessä olisimme voimattomia. III Koska kukaan ei voi varmasti tietää mitä tulevaisuudessa tapahtuu, tuleekin keskittyä siihen, että kehittäminen on jatkuvaa ja ketterää (eli monipuolisia ja kattavia kokeilu- ja suunnittelumenetelmiä sisältävää).
 • 6. Käsitteiden määrittelyä: Keitä vapaaehtoisella tarkoitetaan? Luottamushenkilöitä? Toimintojen järjestämisen Vastuuhenkilöitä? Jäseniä? Varsinaisen toiminnan vapaaehtoisia? Toimintaan osallistuvia?
 • 7. Tukitoiminta Varsinainen toiminta Sidosryhmät ja verkostot Kohderyhmät Hallinto ja johtaminen Viestintä Vaikuttaminen Kansalais- ja palvelutoiminnan organisointi Talous Sisäinen tuki Kehittämistoiminta: ennakointi, tutkimus, strategia, kehittäminen, arviointi Toimintaympäristö Järjestö- jen markki- noille tuottamat palvelut Järjestö- jen tuottamat yleis- hyödyl- liset palvelut Järjestö- lähtöisten yritysten markkina- ehtoisesti tuottamat palvelut Järjestö- jen tarjoama vapaaeh- toisuu- teen perustuva vertaistuki Kansalaistoiminta Ehkäi- sevä työ Palvelutoiminta Ohjaus ja neu- vonta Tiedon- välitys Vai- kutta- mistoi- minta Harras- tus ja vir- kistys- toi- minta Asian- tunti- juus Kou- lutus Vapaaehtoistoiminta Hankkeet ja projektit Käsitteiden määrittelyä: Puhutaanko vapaaehtoistoiminnasta synonyyminä järjestötoiminnalle vai yhtenä sen osana?
 • 8. Sisältö ja toimintamuoto Mielikuva Tavoitettavuus Miellyttävää ja hyödyllistä (fun, benefits) Suosittua ja normatiivista (popular, normal) Helppoa (easy) Social marketing (Patrick Ladbury 2013) Marketing mix (Neil Borden 1965) Tuote (product) Mainonta (promotion) Hinta ja paikka (price, place) 1) Kohderyhmän tarpeisiin juuri oikea sisältö mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella toimintatavalla. 2) Kohderyhmän tavoittavalla monipuolisella viestinnällä välitetty oikea mielikuva toiminnasta. 3) Kohderyhmälle oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tapahtuva toiminta, johon on fyysisesti ja sosiaalisesti helppo osallistua. Vetovoimaisuuden ehdot eivät ole muuttuneet
 • 9. Kenen tarpeisiin toiminnalla ja palveluilla vastataan? Vapaaehtoiset Järjestö/yhteisö Kohderyhmä Toiminnan tarkoituksen mukainen kohderyhmä Toiminnan toteuttamisen mahdollistava kohderyhmä Luottamushenkilöt, aktiivit, sidosryhmät, intressitahot, rahoittajat yms.
 • 10. I Strategia II Osaaminen III Resursointi 1. paketointi 2. rekrytointi 3. sopimus 4. perehdytys5. Vuorovaikutus ja motivointi 6. osallisuus 7. palkitseminen 8. Kunniakas lopettaminen V Arviointi ja kehittäminen IV Johtaminen Vapaaehtoistoiminta ei synny itsestään, vaan vaatii määrittelyä, resurssia, organisointia ja johtamista
 • 11. Tulevaisuus on aina epävarmaa, mutta jatkuvalla ketterällä kehittämisellä pysymme ajan tasalla. • Mitä todella yritämme tavoitella? • Miten kohderyhmämme elävät ja toimivat, mitä he tarvitsevat ja haluavat? • Miten ideoimme? • Osaammeko ja uskallammeko kokeilla? • Miten opimme? => Miten vetovoimaista toimintamme on?