SlideShare a Scribd company logo
Kardiovaskularni sistem
Srce (cor)
• Dvostruka mišićna pumpa
• Vezivno-mišićne pregrade ili septa
• 2 faze: sistola i dijastola
• Endokard (serozna presvlaka), miokard,
spoljašnja strana srca – seroza ili epikard
Atrijum = pretkomora
• Atrium dextrum – utiču gornja i donja šuplja vena te
sinus coronarius (krv iz srčana mišića)
• “ulaz” u atrium
• je ostium ili ušće, a prekriva ga valvula tricuspidalis koje
drže 2 chordae tendineae tj dva papilarna mišića
• Odatle venska krv odlazi u plućnu arteriju kroz ušće
plućne arterije tri polumesečasta zaliska (semilunarna)
• Pluća (plućne arterije-arteriole-kapilare...plućne vene)
• Plućne vene, vv pulmonales nose svežu krv u levi
atrijum – ventrikul.
• Aorta ima ušće, ostium aortae, koja ima valvulu sa 3
polumesečasta (semilunarna) zaliska
Provodno srčano mišićje
• Miociti u kojima nastaju i provode se impulsi
• SA čvor – AV čvor – AV snop – kraci desnog i levog AV
snopa – Purkinjeova vlakna
• SA čvor u gornjem dijelu desne pretkomore, AV čvor u
donjem delu desne pretkomore
• SA čvor “prima” informacije autonomnog sistema
• Purkinjeova vlakna dospevaju do srčanog mišića
• SA čvor čini “pacemaker” tj daje spontane impulse od
70/min. Šta ako otkaže?
• 0,16 sekunde AV čvor “zaustavlja” impuls
Perikard
• Vezivno-serozna ovojnica srca , početnih delova aorte i
plućne arterije, te završnih delova plućnih vena.
• Unutar njega je šupljina, sa malo serozne tečnosti
Srčani minutni volumen
• Količina krvi koju svaka komora izbaci u jednoj minuti
(cca 5L) i odgovara računu:
• 70mL X 70/min = 5 000mL
• Količina krvi koja dolazi u srce (venski priliv) automatski
se izbaci kontrakcijom ventrikula.
• Za to nije bitan rad (Frank Starlingov zakon).
• Više krvi – povoljniji položaj aktinskih i miozinskih niti
• Podražene SA ćelije
• Simpatikus povećava frekvenciju i snagu
• Hipertrofija srca
• I do 30 L SMV u zdravih sportista!
EKG - osnove
• P-talas (depolarizacija pretkomora)
• QRS (depolarizacija komora)
• T- talas(repolarizacija komora)
• PQ = vreme između početka kontrakcije pretkomora i
početka kontrakcije komora – 0,16s
• QT interval = trajanje sistole komora – 0,3s
• UZV srca: veličina srčanih komora, hipertrofija srčanog
mišića i funkcija zalistaka
Krvni sudovi
• Arterije, kapilari i vene
• Unutarnji endotelni sloj (tunica intima)
• Srednji mišićno-elastični sloj (tunica media)
• Spoljašnji vezivni sloj (tunica externa)
• Tunica media zbog krvi pod većimpritiskom ima deblji
mišićni sloj.
MALI KRVOTOK
• čine krvni sudovi priključeni plućima, tj. one dovode
vensku krv u pluća i arterijsku krv obogaćenu kiseonikom
odvode iz pluća.
• DSK-> plućna arterija - > gusta kapilarna mreža oko
alveola – > ogranci plućnih vena - > dve plućne vene –
> ulivaju se u levu srčanu pretkomoru
• Arteria pulmonalis (plućna arterija) počinje truncusom
pulmonalis i izlazi iz desne srčane komore, ona dovodi
vensku krv u pluća. Unutar šupljine osrčja je, a na izlazu
se deli na a. Pulmonalis dextra i a. Pulmonalis sinistra
teku prema plućnom hilusu te se unutar pluća dalje
razgranjuju
Plućne vene
• Iz pluća u levu srčanupretkomoru
• Vv pulmonales dextrae i vv pulmonales sinistrae
• Desne 3 : leve 2
Veliki krvotok
• Aorta sa svojim ograncima
• Venski deo velikoga krvotoka tvore gornja i donja šuplja
vena sa svojim pritocima.
• Aorta ima grudni (torakalni) i trbušni (abdominalni) dio.
• Aorta ascendens, arcus aortae, pars thoracica aortae
descendentis
grudna aorta i ogranci
• Grane luka aorte su:
• Brahiocefalično arterijsko stablo (truncus
brachiocephalicus) - > ide na desnu zajedničku
karotidnu i desnu potključnu arteriju.
• Leva zajednička karotidna arterija (arteria carotis
communis sinistra)
• Leva potključna arteria (arteria subclavia sinistra)
Arterije glave i vrata
• Zajednička karotidna arterija – arteria carotis
communis
• Na desnoj strani se odvaja od brahiocefaličnog
arterijskog stabla, a na levoj strani je neposredni
ogranak luka aorte
• Ima grudni i vratni deo
• Deli se na a. carotis interna i a carotis externa
• Spoljašnja karotidna arterija - arteria carotis externa
se u nivou gornje vilice deli na :
• Površinsku slepoočnu arteriju – a. temporalis
superficialis
• Gornjoviličnu arteriju – a. maxillaris
A.
maxillaris
A. temporalis
superficialis
• Carotis interna
• Arteria vertebralis
• WILLISOV PRSTEN!
• Aneurizme
Delovi Willisovog prstena(ŠESTOUGLA)
• prednja cerebralna arterija, leva i desna - lat. arteria
cerebri anterior
• prednja spojna arterija - lat. arteria communicans
anterior
• unutrašnja arterija glave, leva i desna - lat. arteria
carotis interna) (tj.srednja cerebralna arterija, lat. arteria
cerebri media)
• stražnjacerebralna arterija, leva i desna - lat. arteria
cerebri posterior
• stražnja spojna arterija - lat. arteria communicans
posterior
Unutrašnja karotidna arterija
• Krvlju opskrbljuje oko, mozak, moždane ovojnice, nosnu
šupljinu, spoljašnjii deo nosa, paranazalne sinuse
• Prolazi kroz canalis arteriae carotis internae i daje arteria
cerebri anterior et media – prednja i srednja arterija
velikog mozga!
Grudna aorta – aorta thoracalis
• Grane silazne aorte:
• Parijetalne grane – stražnje izmeđurebrene arterije –
aa. Intercostales posteriores
• Visceralne grane grudnog dela silazne aorte
• Bronhijalne arterije, aa bronchiales
• Ogranci za jednjak, rami oesophagei
• Ogranci za ssredogruđe, rami mediastinales
• Ogranci za osrčje, rami pericardiaci
Trbušna aorta
• Nastavak prsnog dijela silazne aorte
• Proteže se ispred lijeve strane kralježnice i to od
otvora ošita kroz koji prolazi do 4 slabinskog kralješka
• Dijeli se na a iliaca communis dextra et sinistra
• Grane:
• Parijetalne grane trbušne aorte
• Slabinske arterije aa lumbales
• Neparne grane:
• Celijačno arterijsko stablo – truncus coeliacus
• Arteria mesenterica superior et inferior
• Parne grane:
• A suprarenales
• Aa renales
Celijačno arterijsko stablo
• A gastrica sinistra, a hepatica communis, a lienalis
• Arteria mezenterica superior – odvaja se sa prednje
strane u razini L1 sa opskrbnim područjem dvanaesnika,
gušterače, jejunuma, ileuma, slijepog crijeva, crvuljka,
uzlazni dio debelog crijeva
• Arteria mesenterica inferior – odvaja se s prednje strane
u razini L2, spušta se lijevo od aorte i ide pristupom u
malu zdjelicu kao arteria rectalis superior.
Zajednička ilijačna arterija
• Podeli se na desnu i levu zajedničku ilijačnu arteriju, a.
Iliaca communis dextra et sinistra
• Unutarnja ilijačna arteria, a iliaca interna daje visceralne
ogranke (a uterina, a vesicalis, a rectalis), parijetalne
ogranke za mišiće glutealne regije i medijalnog dela
bedra.
• Spoljašnja ilijačna arterija prolazi ispod lig pubicuma te
se nastavlja u bedrenu arteriju – a femoralis
• Arteria femoralis – najveća opskrbna žila noge, nastavlja
se u arteriju kolenske jame – a popliteu, grane su joj aa
pudendae externae (grana spoljašnjih polnih) i a
profunda femoris (duboka arterija bedra).
Arterije ruke
• A subclavia na desnoj strani se odvaja od
brahiocefaličnoga arterijskog stabla, a na levoj strani je
ogranak luka aorte.
• Grane:
• Vertebralna arteria
• Arterijsko stablo štitnjače i vrata (truncus
thyrreocervicalis)
• Unutarnja grudna arteria (arteria thoracica interna)
• Vertebralna arterija ide kroz otvore poprečnih nastavaka
šestog do prvog vratnog pršljena te prolazi kroz veliki
zatiljni otvor i pristupa unutar lobanje – tu se one spajaju
i stvaraju a. basilaris – arterija bazilarna
• Arteria brachialis se nastavlja sve do u lakatnu jamu, gde
se podijeli na palčanu arteriju (a radialis) i lakatnu arteriju
(a ulnaris)
• Na dlanu tvore arcuse palmarise (arterijski lukovi za
vaskularizaciju šake i prstiju)
• Vertebralna arterija se uspinje kroz otvore poprečnih
nastavaka 6-1 cervikalnog pršljena , prolazi kroz veliki
zatiljni otvor i pristupa unutar lobanje.
• Obostrano spojene vertebralne arterije tvore a. basilaris
• Pazušna arterija – nastavak je potključne arterije i
proteže se od prostora između ključne kosti i prvog rebra
gdje se nastavlja na potključnu arteriju, pa do m
pectoralis majora gdje se nastavlja na pazušnu arteriju
nadlaktična arterija – a brachialis!
• A poplitea – a tibialis posterior et arteria tibialis anterior
• A tibialis posterior – iza medijalnog maleola goljenične
kosti se dijeli na a plantaris medialis i a plantaris
lateralis.
Vene
• Vena vaca superior dovodi krv iz gornjeg dela tela,
• v cava inferior iz donjeg dela tela,
• sinus coronarius vensku krv vodi iz srčanog mišića
• Gornja šuplja vena smeštena u gornjem sredogruđu
• i nastaje spajanjem desne i leve brahiocefalične
vene i ona dovodi krv iz ruke i glave
Vena vratnica – vena portae
• Vena portae (vena vratnica) sakuplja vensku krv iz
celoga probavnog sistema unutar trbušne šupljine i njima
pridodanu vensku krv slezine
• Celokupnu krv jetre odvode jetrene vene što utiču u
završni deo donje šuplje vene
Vene nogu
• Na spoljašnju ilijačnu venu se nastavlja vena femoralis,
pa prednja i stražnja golenična vena – v tibialis anterior
et posterior!
• varikoziteti
Limfni sistem i limfa
• Limfa teče samo jednim smerom tj .
• Od perifernih tkiva prema velikim venama (zalisci!)
• Najveći limfni vodovi su ductus thoracicus (grudni
limfovod) i ductus lymphaticus dexter (desni limfovod)
• Oba utiču u stecište potključne i unutrašnje jugularne
vene tj. Venski ugao.
Uloga limfe
• Neprekidno odnošenje belančevinskih molekula iz
međućelijskog prostora (ako ne = nagomilavanje)
• Prenos masti – nakon apsorpcije iz crevnih resica
izravno ulaze u nju
• Imunosna uloga
• Limfna crpka – stezanje glatkih mišićnih vlakana u zidu
limfne žile i pritisak spolja(npr. mišić)

More Related Content

What's hot

FIZIOLOGIJA MIŠICA
FIZIOLOGIJA MIŠICAFIZIOLOGIJA MIŠICA
FIZIOLOGIJA MIŠICA
dr Šarac
 
GRADJA SRCA
GRADJA SRCAGRADJA SRCA
GRADJA SRCA
dr Šarac
 
Periferni i autonomni nervni sistem
Periferni i autonomni nervni sistemPeriferni i autonomni nervni sistem
Periferni i autonomni nervni sistem
Ivana Damnjanović
 
Veliki mozak
Veliki mozakVeliki mozak
Veliki mozak
dr Šarac
 
Fiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaFiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistemadr Šarac
 
MUŠKI POLNI ORGANI
MUŠKI POLNI ORGANIMUŠKI POLNI ORGANI
MUŠKI POLNI ORGANI
dr Šarac
 
Kosti-lobanje-
Kosti-lobanje-Kosti-lobanje-
Kosti-lobanje-
Anatomija dr Šarac
 
Kosti donjih ekstremiteta
Kosti donjih ekstremitetaKosti donjih ekstremiteta
Kosti donjih ekstremiteta
dr Šarac
 
Srce (cor)
Srce (cor)Srce (cor)
Srce (cor)
Antonio Kobaš
 
Misici glave, vrata i trupa
Misici glave, vrata i trupaMisici glave, vrata i trupa
Misici glave, vrata i trupa
dr Šarac
 
Kosti trupa i grudnog koša
Kosti trupa i grudnog košaKosti trupa i grudnog koša
Kosti trupa i grudnog košadr Šarac
 
Anatomija nervnog sistema
Anatomija nervnog sistemaAnatomija nervnog sistema
Anatomija nervnog sistema
Anatomija dr Šarac
 
21. Mali mozak i medjumozak
21. Mali mozak i medjumozak21. Mali mozak i medjumozak
21. Mali mozak i medjumozak
ltixomir
 

What's hot (20)

FIZIOLOGIJA MIŠICA
FIZIOLOGIJA MIŠICAFIZIOLOGIJA MIŠICA
FIZIOLOGIJA MIŠICA
 
Mišici
MišiciMišici
Mišici
 
Osteologija
OsteologijaOsteologija
Osteologija
 
GRADJA SRCA
GRADJA SRCAGRADJA SRCA
GRADJA SRCA
 
Periferni i autonomni nervni sistem
Periferni i autonomni nervni sistemPeriferni i autonomni nervni sistem
Periferni i autonomni nervni sistem
 
Veliki mozak
Veliki mozakVeliki mozak
Veliki mozak
 
Fiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaFiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 
KOSTI RUKE
KOSTI RUKEKOSTI RUKE
KOSTI RUKE
 
MUŠKI POLNI ORGANI
MUŠKI POLNI ORGANIMUŠKI POLNI ORGANI
MUŠKI POLNI ORGANI
 
Kosti-lobanje-
Kosti-lobanje-Kosti-lobanje-
Kosti-lobanje-
 
Kosti donjih ekstremiteta
Kosti donjih ekstremitetaKosti donjih ekstremiteta
Kosti donjih ekstremiteta
 
Srce (cor)
Srce (cor)Srce (cor)
Srce (cor)
 
Krvni sistem kičmenjaka
Krvni sistem kičmenjakaKrvni sistem kičmenjaka
Krvni sistem kičmenjaka
 
Anatomija uvod (1)
Anatomija uvod (1)Anatomija uvod (1)
Anatomija uvod (1)
 
Misici glave, vrata i trupa
Misici glave, vrata i trupaMisici glave, vrata i trupa
Misici glave, vrata i trupa
 
Kosti glave
Kosti glaveKosti glave
Kosti glave
 
Kosti trupa i grudnog koša
Kosti trupa i grudnog košaKosti trupa i grudnog koša
Kosti trupa i grudnog koša
 
Mozdano stablo
Mozdano stabloMozdano stablo
Mozdano stablo
 
Anatomija nervnog sistema
Anatomija nervnog sistemaAnatomija nervnog sistema
Anatomija nervnog sistema
 
21. Mali mozak i medjumozak
21. Mali mozak i medjumozak21. Mali mozak i medjumozak
21. Mali mozak i medjumozak
 

Viewers also liked

Arterijska hipertenzija
Arterijska hipertenzijaArterijska hipertenzija
Arterijska hipertenzija
dr Šarac
 
Semundja e hipertensionit
Semundja e hipertensionitSemundja e hipertensionit
Semundja e hipertensionit
Zajmira Thanasi
 
Fiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaFiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaMilica Sekelji
 
Hipertensioni
Hipertensioni Hipertensioni
Hipertensioni
Dani Muhaj
 
HTA
HTAHTA
Srce (Heart)
Srce (Heart)Srce (Heart)
Srce (Heart)
Milan Taradi
 
(2012-12-12) HIPERTENSION ARTERIAL (PPT)
(2012-12-12) HIPERTENSION ARTERIAL (PPT)(2012-12-12) HIPERTENSION ARTERIAL (PPT)
(2012-12-12) HIPERTENSION ARTERIAL (PPT)
UDMAFyC SECTOR ZARAGOZA II
 

Viewers also liked (7)

Arterijska hipertenzija
Arterijska hipertenzijaArterijska hipertenzija
Arterijska hipertenzija
 
Semundja e hipertensionit
Semundja e hipertensionitSemundja e hipertensionit
Semundja e hipertensionit
 
Fiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaFiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 
Hipertensioni
Hipertensioni Hipertensioni
Hipertensioni
 
HTA
HTAHTA
HTA
 
Srce (Heart)
Srce (Heart)Srce (Heart)
Srce (Heart)
 
(2012-12-12) HIPERTENSION ARTERIAL (PPT)
(2012-12-12) HIPERTENSION ARTERIAL (PPT)(2012-12-12) HIPERTENSION ARTERIAL (PPT)
(2012-12-12) HIPERTENSION ARTERIAL (PPT)
 

Similar to ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem

Arterije
ArterijeArterije
Arterije
Antonio Kobaš
 
Srce i krvne žile - repetitorij
Srce i krvne žile - repetitorijSrce i krvne žile - repetitorij
Srce i krvne žile - repetitorijVinko Bubic, MD
 
Vene
VeneVene
Vene
Au Medu
 
Vene
VeneVene
Dišni sustav
Dišni sustavDišni sustav
Dišni sustav
Antonio Kobaš
 
Zidovi grudnog kosa
Zidovi grudnog kosaZidovi grudnog kosa
Zidovi grudnog kosa
Au Medu
 
Limfni sustav
Limfni sustavLimfni sustav
Limfni sustav
Antonio Kobaš
 

Similar to ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem (7)

Arterije
ArterijeArterije
Arterije
 
Srce i krvne žile - repetitorij
Srce i krvne žile - repetitorijSrce i krvne žile - repetitorij
Srce i krvne žile - repetitorij
 
Vene
VeneVene
Vene
 
Vene
VeneVene
Vene
 
Dišni sustav
Dišni sustavDišni sustav
Dišni sustav
 
Zidovi grudnog kosa
Zidovi grudnog kosaZidovi grudnog kosa
Zidovi grudnog kosa
 
Limfni sustav
Limfni sustavLimfni sustav
Limfni sustav
 

More from Anatomija dr Šarac

Vene
Vene Vene
Aorta drugi deo
Aorta  drugi deoAorta  drugi deo
Aorta drugi deo
Anatomija dr Šarac
 
Arterijskahipertenzija
Arterijskahipertenzija Arterijskahipertenzija
Arterijskahipertenzija
Anatomija dr Šarac
 
Unutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
UnutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganijUnutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
Unutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
Anatomija dr Šarac
 
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
Anatomija dr Šarac
 
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Anatomija dr Šarac
 
Jetra
Jetra Jetra
Digestivni sistem
Digestivni sistemDigestivni sistem
Digestivni sistem
Anatomija dr Šarac
 
Ishrana
Ishrana Ishrana
25.zavisnost od-halucinogena
25.zavisnost od-halucinogena25.zavisnost od-halucinogena
25.zavisnost od-halucinogena
Anatomija dr Šarac
 
24.zavisnost od-opijata1289570690
24.zavisnost od-opijata128957069024.zavisnost od-opijata1289570690
24.zavisnost od-opijata1289570690
Anatomija dr Šarac
 
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
Anatomija dr Šarac
 
22.zavisnost od kanabinoida
22.zavisnost od kanabinoida22.zavisnost od kanabinoida
22.zavisnost od kanabinoida
Anatomija dr Šarac
 
21.narkomanija stepanic-tijana1
21.narkomanija stepanic-tijana121.narkomanija stepanic-tijana1
21.narkomanija stepanic-tijana1
Anatomija dr Šarac
 
Histologija cirkulatorni sistem
Histologija cirkulatorni sistem Histologija cirkulatorni sistem
Histologija cirkulatorni sistem
Anatomija dr Šarac
 
Histologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistem
Anatomija dr Šarac
 
Anatomija mali atlas
Anatomija mali atlasAnatomija mali atlas
Anatomija mali atlas
Anatomija dr Šarac
 

More from Anatomija dr Šarac (20)

Vene
Vene Vene
Vene
 
gornjaidonjaupljavena
gornjaidonjaupljavenagornjaidonjaupljavena
gornjaidonjaupljavena
 
Aorta drugi deo
Aorta  drugi deoAorta  drugi deo
Aorta drugi deo
 
Arterijskahipertenzija
Arterijskahipertenzija Arterijskahipertenzija
Arterijskahipertenzija
 
Unutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
UnutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganijUnutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
Unutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
 
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
 
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
 
Jetra
Jetra Jetra
Jetra
 
Digestivni sistem
Digestivni sistemDigestivni sistem
Digestivni sistem
 
Ishrana
Ishrana Ishrana
Ishrana
 
25.zavisnost od-halucinogena
25.zavisnost od-halucinogena25.zavisnost od-halucinogena
25.zavisnost od-halucinogena
 
24.zavisnost od-opijata1289570690
24.zavisnost od-opijata128957069024.zavisnost od-opijata1289570690
24.zavisnost od-opijata1289570690
 
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
 
22.zavisnost od kanabinoida
22.zavisnost od kanabinoida22.zavisnost od kanabinoida
22.zavisnost od kanabinoida
 
21.narkomanija stepanic-tijana1
21.narkomanija stepanic-tijana121.narkomanija stepanic-tijana1
21.narkomanija stepanic-tijana1
 
19.alkoholizam11 1
19.alkoholizam11 119.alkoholizam11 1
19.alkoholizam11 1
 
17.reaktivna stanja1
17.reaktivna stanja117.reaktivna stanja1
17.reaktivna stanja1
 
Histologija cirkulatorni sistem
Histologija cirkulatorni sistem Histologija cirkulatorni sistem
Histologija cirkulatorni sistem
 
Histologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistem
 
Anatomija mali atlas
Anatomija mali atlasAnatomija mali atlas
Anatomija mali atlas
 

ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem

 • 2.
 • 3. Srce (cor) • Dvostruka mišićna pumpa • Vezivno-mišićne pregrade ili septa • 2 faze: sistola i dijastola • Endokard (serozna presvlaka), miokard, spoljašnja strana srca – seroza ili epikard
 • 4.
 • 5.
 • 6. Atrijum = pretkomora • Atrium dextrum – utiču gornja i donja šuplja vena te sinus coronarius (krv iz srčana mišića) • “ulaz” u atrium • je ostium ili ušće, a prekriva ga valvula tricuspidalis koje drže 2 chordae tendineae tj dva papilarna mišića • Odatle venska krv odlazi u plućnu arteriju kroz ušće plućne arterije tri polumesečasta zaliska (semilunarna) • Pluća (plućne arterije-arteriole-kapilare...plućne vene)
 • 7. • Plućne vene, vv pulmonales nose svežu krv u levi atrijum – ventrikul. • Aorta ima ušće, ostium aortae, koja ima valvulu sa 3 polumesečasta (semilunarna) zaliska
 • 8. Provodno srčano mišićje • Miociti u kojima nastaju i provode se impulsi • SA čvor – AV čvor – AV snop – kraci desnog i levog AV snopa – Purkinjeova vlakna • SA čvor u gornjem dijelu desne pretkomore, AV čvor u donjem delu desne pretkomore • SA čvor “prima” informacije autonomnog sistema • Purkinjeova vlakna dospevaju do srčanog mišića • SA čvor čini “pacemaker” tj daje spontane impulse od 70/min. Šta ako otkaže? • 0,16 sekunde AV čvor “zaustavlja” impuls
 • 9. Perikard • Vezivno-serozna ovojnica srca , početnih delova aorte i plućne arterije, te završnih delova plućnih vena. • Unutar njega je šupljina, sa malo serozne tečnosti
 • 10. Srčani minutni volumen • Količina krvi koju svaka komora izbaci u jednoj minuti (cca 5L) i odgovara računu: • 70mL X 70/min = 5 000mL • Količina krvi koja dolazi u srce (venski priliv) automatski se izbaci kontrakcijom ventrikula. • Za to nije bitan rad (Frank Starlingov zakon). • Više krvi – povoljniji položaj aktinskih i miozinskih niti • Podražene SA ćelije
 • 11. • Simpatikus povećava frekvenciju i snagu • Hipertrofija srca • I do 30 L SMV u zdravih sportista!
 • 12. EKG - osnove • P-talas (depolarizacija pretkomora) • QRS (depolarizacija komora) • T- talas(repolarizacija komora) • PQ = vreme između početka kontrakcije pretkomora i početka kontrakcije komora – 0,16s • QT interval = trajanje sistole komora – 0,3s • UZV srca: veličina srčanih komora, hipertrofija srčanog mišića i funkcija zalistaka
 • 13.
 • 14. Krvni sudovi • Arterije, kapilari i vene • Unutarnji endotelni sloj (tunica intima) • Srednji mišićno-elastični sloj (tunica media) • Spoljašnji vezivni sloj (tunica externa) • Tunica media zbog krvi pod većimpritiskom ima deblji mišićni sloj.
 • 15. MALI KRVOTOK • čine krvni sudovi priključeni plućima, tj. one dovode vensku krv u pluća i arterijsku krv obogaćenu kiseonikom odvode iz pluća. • DSK-> plućna arterija - > gusta kapilarna mreža oko alveola – > ogranci plućnih vena - > dve plućne vene – > ulivaju se u levu srčanu pretkomoru • Arteria pulmonalis (plućna arterija) počinje truncusom pulmonalis i izlazi iz desne srčane komore, ona dovodi vensku krv u pluća. Unutar šupljine osrčja je, a na izlazu se deli na a. Pulmonalis dextra i a. Pulmonalis sinistra teku prema plućnom hilusu te se unutar pluća dalje razgranjuju
 • 16. Plućne vene • Iz pluća u levu srčanupretkomoru • Vv pulmonales dextrae i vv pulmonales sinistrae • Desne 3 : leve 2
 • 17.
 • 18. Veliki krvotok • Aorta sa svojim ograncima • Venski deo velikoga krvotoka tvore gornja i donja šuplja vena sa svojim pritocima. • Aorta ima grudni (torakalni) i trbušni (abdominalni) dio. • Aorta ascendens, arcus aortae, pars thoracica aortae descendentis
 • 19.
 • 20. grudna aorta i ogranci • Grane luka aorte su: • Brahiocefalično arterijsko stablo (truncus brachiocephalicus) - > ide na desnu zajedničku karotidnu i desnu potključnu arteriju. • Leva zajednička karotidna arterija (arteria carotis communis sinistra) • Leva potključna arteria (arteria subclavia sinistra)
 • 21. Arterije glave i vrata • Zajednička karotidna arterija – arteria carotis communis • Na desnoj strani se odvaja od brahiocefaličnog arterijskog stabla, a na levoj strani je neposredni ogranak luka aorte • Ima grudni i vratni deo • Deli se na a. carotis interna i a carotis externa • Spoljašnja karotidna arterija - arteria carotis externa se u nivou gornje vilice deli na : • Površinsku slepoočnu arteriju – a. temporalis superficialis • Gornjoviličnu arteriju – a. maxillaris
 • 23. • Carotis interna • Arteria vertebralis • WILLISOV PRSTEN! • Aneurizme
 • 24. Delovi Willisovog prstena(ŠESTOUGLA) • prednja cerebralna arterija, leva i desna - lat. arteria cerebri anterior • prednja spojna arterija - lat. arteria communicans anterior • unutrašnja arterija glave, leva i desna - lat. arteria carotis interna) (tj.srednja cerebralna arterija, lat. arteria cerebri media) • stražnjacerebralna arterija, leva i desna - lat. arteria cerebri posterior • stražnja spojna arterija - lat. arteria communicans posterior
 • 25. Unutrašnja karotidna arterija • Krvlju opskrbljuje oko, mozak, moždane ovojnice, nosnu šupljinu, spoljašnjii deo nosa, paranazalne sinuse • Prolazi kroz canalis arteriae carotis internae i daje arteria cerebri anterior et media – prednja i srednja arterija velikog mozga!
 • 26. Grudna aorta – aorta thoracalis • Grane silazne aorte: • Parijetalne grane – stražnje izmeđurebrene arterije – aa. Intercostales posteriores • Visceralne grane grudnog dela silazne aorte • Bronhijalne arterije, aa bronchiales • Ogranci za jednjak, rami oesophagei • Ogranci za ssredogruđe, rami mediastinales • Ogranci za osrčje, rami pericardiaci
 • 27. Trbušna aorta • Nastavak prsnog dijela silazne aorte • Proteže se ispred lijeve strane kralježnice i to od otvora ošita kroz koji prolazi do 4 slabinskog kralješka • Dijeli se na a iliaca communis dextra et sinistra • Grane: • Parijetalne grane trbušne aorte • Slabinske arterije aa lumbales • Neparne grane: • Celijačno arterijsko stablo – truncus coeliacus • Arteria mesenterica superior et inferior • Parne grane: • A suprarenales • Aa renales
 • 28. Celijačno arterijsko stablo • A gastrica sinistra, a hepatica communis, a lienalis • Arteria mezenterica superior – odvaja se sa prednje strane u razini L1 sa opskrbnim područjem dvanaesnika, gušterače, jejunuma, ileuma, slijepog crijeva, crvuljka, uzlazni dio debelog crijeva • Arteria mesenterica inferior – odvaja se s prednje strane u razini L2, spušta se lijevo od aorte i ide pristupom u malu zdjelicu kao arteria rectalis superior.
 • 29. Zajednička ilijačna arterija • Podeli se na desnu i levu zajedničku ilijačnu arteriju, a. Iliaca communis dextra et sinistra • Unutarnja ilijačna arteria, a iliaca interna daje visceralne ogranke (a uterina, a vesicalis, a rectalis), parijetalne ogranke za mišiće glutealne regije i medijalnog dela bedra. • Spoljašnja ilijačna arterija prolazi ispod lig pubicuma te se nastavlja u bedrenu arteriju – a femoralis • Arteria femoralis – najveća opskrbna žila noge, nastavlja se u arteriju kolenske jame – a popliteu, grane su joj aa pudendae externae (grana spoljašnjih polnih) i a profunda femoris (duboka arterija bedra).
 • 30.
 • 31.
 • 32. Arterije ruke • A subclavia na desnoj strani se odvaja od brahiocefaličnoga arterijskog stabla, a na levoj strani je ogranak luka aorte. • Grane: • Vertebralna arteria • Arterijsko stablo štitnjače i vrata (truncus thyrreocervicalis) • Unutarnja grudna arteria (arteria thoracica interna) • Vertebralna arterija ide kroz otvore poprečnih nastavaka šestog do prvog vratnog pršljena te prolazi kroz veliki zatiljni otvor i pristupa unutar lobanje – tu se one spajaju i stvaraju a. basilaris – arterija bazilarna
 • 33.
 • 34. • Arteria brachialis se nastavlja sve do u lakatnu jamu, gde se podijeli na palčanu arteriju (a radialis) i lakatnu arteriju (a ulnaris) • Na dlanu tvore arcuse palmarise (arterijski lukovi za vaskularizaciju šake i prstiju)
 • 35.
 • 36. • Vertebralna arterija se uspinje kroz otvore poprečnih nastavaka 6-1 cervikalnog pršljena , prolazi kroz veliki zatiljni otvor i pristupa unutar lobanje. • Obostrano spojene vertebralne arterije tvore a. basilaris • Pazušna arterija – nastavak je potključne arterije i proteže se od prostora između ključne kosti i prvog rebra gdje se nastavlja na potključnu arteriju, pa do m pectoralis majora gdje se nastavlja na pazušnu arteriju nadlaktična arterija – a brachialis!
 • 37. • A poplitea – a tibialis posterior et arteria tibialis anterior • A tibialis posterior – iza medijalnog maleola goljenične kosti se dijeli na a plantaris medialis i a plantaris lateralis.
 • 38. Vene • Vena vaca superior dovodi krv iz gornjeg dela tela, • v cava inferior iz donjeg dela tela, • sinus coronarius vensku krv vodi iz srčanog mišića • Gornja šuplja vena smeštena u gornjem sredogruđu • i nastaje spajanjem desne i leve brahiocefalične vene i ona dovodi krv iz ruke i glave
 • 39. Vena vratnica – vena portae • Vena portae (vena vratnica) sakuplja vensku krv iz celoga probavnog sistema unutar trbušne šupljine i njima pridodanu vensku krv slezine • Celokupnu krv jetre odvode jetrene vene što utiču u završni deo donje šuplje vene
 • 40.
 • 41. Vene nogu • Na spoljašnju ilijačnu venu se nastavlja vena femoralis, pa prednja i stražnja golenična vena – v tibialis anterior et posterior! • varikoziteti
 • 43. • Limfa teče samo jednim smerom tj . • Od perifernih tkiva prema velikim venama (zalisci!) • Najveći limfni vodovi su ductus thoracicus (grudni limfovod) i ductus lymphaticus dexter (desni limfovod) • Oba utiču u stecište potključne i unutrašnje jugularne vene tj. Venski ugao.
 • 44. Uloga limfe • Neprekidno odnošenje belančevinskih molekula iz međućelijskog prostora (ako ne = nagomilavanje) • Prenos masti – nakon apsorpcije iz crevnih resica izravno ulaze u nju • Imunosna uloga • Limfna crpka – stezanje glatkih mišićnih vlakana u zidu limfne žile i pritisak spolja(npr. mišić)