SlideShare a Scribd company logo
Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon
avoterveyspalveluiden rinnakkaiskäyttö –
tuloksia Oulu-aineistosta
Jenni Blomgren
Tutkimuspäällikkö, Kelan tutkimus
• Perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto
sote-integraatiossa -webinaari 9.11.2022
Lähtökohdat
Avosairaanhoidon eri sektorit palvelevat osin eri
väestöryhmiä
Julkinen sektori
• Koko väestön käytössä
• Edullinen tai ilmainen
• Monesti pitkät jonot ja
tiukka portinvartijuus
 Käyttäjissä painottuvat
työn ulkopuolella olevat,
joilla ei oikeutta
työterveyshuoltoon eikä
varaa maksaa
yksityispalveluista
Yksityinen sektori
• Korkea omavastuu
mutta nopea hoitoon
pääsy
• Kaikille, joilla varaa
maksaa
 Yksityispalveluiden
käyttäjissä painottuvat
hyvätuloiset asiakkaat
Työterveyshuolto
• Saatavilla vain työssä
oleville (tai vastikään
työttömäksi jääneille)
• Nopea hoitoon pääsy,
käyttäjälle ilmainen
 Hyvätuloiset työssäkäyvät
voivat käyttää kaikkia
kolmea sektoria
Eri työmarkkina-asemissa olevien palvelukäytöstä
puuttuu tietoa
• Koska eri sektorit käytännössä palvelevat erityyppisiä väestöryhmiä, eri sektoreiden
palveluiden käyttö jakautuu epätasaisesti sosioekonomisten ryhmien välillä
• Tieto terveyspalvelujen kokonaiskäytöstä eri väestöryhmissä on kuitenkin vähäistä
ja eri sektoreiden tarkastelut usein toisistaan erillisiä
• Työmarkkina-asema määrittelee vahvasti palveluiden saatavuutta, mutta on vain
vähän aiempaa tietoa siitä, miten eri työmarkkina-asemissa olevat työikäiset
käyttävät eri sektoreiden avosairaanhoidon palveluita sekä palveluita yhteensä
• Tietopohjan hajanaisuuden vuoksi on ollut hankalaa saada käyttöön
kattavaa yksilötason dataa kaikkien sektoreiden (ml. työterveyshuollon) käynneistä
Mitä selvitimme?
• Kuinka suuri osuus eri työmarkkina-asemassa olevista käyttää eri
sektoreiden järjestämiä avosairaanhoidon palveluita ja kaikkia
palveluita yhteensä?
• Kuinka monta käyntipäivää eri työmarkkina-asemissa oleville kertyy
eri sektoreilla ja yhteensä?
• Selittyvätkö erot sosiodemografisilla ja sairastavuuteen liittyvillä
taustatekijöillä?
Jäljempänä esitettävät tulokset perustuvat Lääkärilehdessä
julkaistuun tutkimukseen ja ko. aineiston lisäanalyyseihin
Blomgren Jenni, Jäppinen Sauli, Lahdensuo Kaisla (2022):
Avosairaanhoidon palveluiden käyttö on vahvasti eriytynyt
työmarkkina-aseman mukaan. Suomen Lääkärilehti 2022; 77:
e30509. www.laakarilehti.fi/e30509
Blomgren J, Jäppinen S (2022): Työikäiset käyttävät
avosairaanhoidon palveluita eri tavoin, mutta sektorit
kompensoivat toisiaan. Kelan Tutkimusblogi 23.2.2022.
https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/6400
Tutkimusaineistot
Kelan Oulu-tutkimushanke
• Hanke: Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sosiaaliturvaetuuksien
käyttö ja kustannukset Oulussa 2013–2018
• Hankkeessa selvitetään monipuolisella rekisteriaineistolla
sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreiden järjestämien
palveluiden ja sosiaaliturvaetuuksien käyttöä eri väestöryhmissä
• Erityinen mielenkiinto eri sektoreiden järjestämien palveluiden
ja etuuksien käytön yhdistelmissä ja rinnakkaiskäytössä
• Rekisteriaineistossa kaikki Oulussa vuosien 2013–2018
aikana asuneet; vuosittain 191 000 – 202 000 henkilöä,
yhteensä noin 240 000 eri henkilöä
• Tutkimushankkeen toteuttaa Kelan tutkimusyksikkö,
hanke käynnissä vuoteen 2023 Kuva:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oulu
_sijainti_Suomi.svg, CC BY-SA 3.0
Aineistoon kootut rekisteritiedot vuosilta 2013–2018
Julkiset avoterveyspalvelut
(Oulun kaupunki, THL)
Julkisten sosiaalipalveluiden
asiakkuudet
(Oulun kaupunki)
Julkinen erikoissairaanhoito,
päivystys, laitoshoito
(Oulun kaupunki, THL)
Sosiaaliturvaetuudet
(Kela, Oulun kaupunki, ETK)
Ansaintakaudet ja
palkattomat jaksot
(ETK)
Työeläketiedot
(ETK)
Sukupuoli, ikä, siviilisääty
(Kela)
Työterveyshuollon palvelut
(Työterveys Virta, Attendo, Mehiläinen,
Terveystalo)
Kela-korvattu yksityinen
sairaanhoito, lääkkeet, matkat
(Kela)
Työvoimapalveluiden
asiakkuudet ja toimenpiteet
(TEM)
Koulutus, ammatti, sosio-
ekonominen asema, tulot
(Tilastokeskus, Verohallinto, Kela)
Omaishoitajuus
(Keva, Verohallinto)
Perusjoukko: kaikki Oulussa vuosina 2013–2018 asuneet (Lähde: Kela)
Tämän osatutkimuksen aineistorajaukset
Kohdejoukko
• Vuonna 2018 koko vuoden Oulussa asuneet
25–64-vuotiaat pl. opiskelijat (N=94 355)
Työmarkkina-aseman luokittelu
• Työssä: yli 90 % vuoden 2018 päivistä työssä
• Osin työssä: 50–90 % vuodesta työssä
• Työtön: yli 50 % vuodesta työttömänä
• Työvoiman ulkopuolella: alle 50 % vuodesta
työssä tai työttömänä
Taustatekijät
• Sukupuoli
• Ikä
• Koulutusaste
• Veronalaiset tulot
• Lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien määrä
• Kelan korvaamat sairauspäivärahajaksot
• Terveyskeskuskäynnit
• Oulun kaupungin tiedot
• Työterveyshuollon käynnit
• Attendon, Mehiläisen, Terveystalon ja Työterveys
Virran työterveyshuoltokäyntien tiedot
• Yksityislääkärikäynnit
• Kelan tiedot korvatuista yksityislääkärikäynneistä
• Sairaalan poliklinikalla käynnit
• THL:n Hilmo-rekisterin tiedot
• Päivystyskäynnit
• Oulun kaupungin ja Hilmo-rekisterin tiedot
• Kaikki em. käynnit yhteensä
Tarkastellut avosairaanhoitopalvelut
Menetelmät
• Laskettiin avosairaanhoidon eri sektoreilla lääkärillä tai hoitajalla
vuonna 2018 käyneiden osuuksia ja kunkin sektorin käyntipäivien määriä
• yksi tai useampi käynti samalla sektorilla saman päivän aikana = 1 käyntipäivä
• Käyntipäivien lukumäärän mallinnus ja taustatekijöiden vakiointi
negatiivisen binomijakauman malleilla
Tutkitun kohdejoukon jakaumat
(25–64-vuotiaat oululaiset vuonna 2018, pl. opiskelijat)
Tulokset
Palveluita käyttäneiden osuudet sektoreittain vuonna 2018
31
64
28
22
13
84
54
43
26 25
18
82
66
7
17
25
20
76
70
6
26
37
24
81
42
49
27 25
16
83
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Terveys-
keskus
Työterveys-
huolto
Yksityiset
palvelut
Sairaalan
poliklinikka
Päivystys Kaikki
avopalvelut
yhteensä
Työssä (>90 %)
Osin työssä (50–90 %)
Työtön (>50 %)
Työvoiman ulkopuolella (>50 %)
Kaikki työikäiset
Eri sektoreiden avosairaanhoidon palveluita vähintään kerran vuonna 2018 käyttäneiden osuudet
työmarkkina-aseman mukaan (Oulussa vuonna 2018 asuneet 25–64-vuotiaat)
Palvelua käyttäneiden
osuus (%)
Lähde: Blomgren ym. 2022,
Suomen Lääkärilehti.
Käyntipäivät eri sektoreiden palveluissa vuonna 2018
1.2
4.2
0.6 0.7
0.2
6.8
2.6
2.2
0.6
0.9
0.3
6.4
4.6
0.2 0.3
0.9
0.4
6.4
6.3
0.3
0.6
2.1
0.5
9.6
2.4
3.1
0.6
1.0
0.3
7.2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Terveys-
keskus
Työterveys-
huolto
Yksityiset
palvelut
Sairaalan
poliklinikka
Päivystys Kaikki
avopalvelut
yhteensä
Työssä (>90 %)
Osin työssä (50–90 %)
Työtön (>50 %)
Työvoiman ulkopuolella (>50 %)
Kaikki työikäiset
Eri sektoreiden avosairaanhoidon palveluiden käyntipäiviä/hlö vuonna 2018 työmarkkina-aseman
mukaan (Oulussa vuonna 2018 asuneet 25–64-vuotiaat)
Käyntipäiviä henkeä kohden
keskimäärin vuoden aikana
Lähde: Blomgren ym. 2022,
Suomen Lääkärilehti.
Taustamuuttujien vakioiminen
• Mallinnettiin vuoden 2018 käyntipäivien määriä eri palveluissa ja yhteensä
negatiivisen binomijakauman malleilla
• Vakioitiin erot taustatekijöissä eri työmarkkina-asemissa olevien välillä
• sukupuoli, ikä, koulutusaste, veronalaiset tulot, lääkkeiden erityiskorvausoikeudet,
sairauspäivärahajaksot
• Vertailuluokkana työssä olleet: kuinka moninkertainen on ennustettu
käyntipäivien määrä muissa työmarkkina-aseman luokissa koko vuoden
työssä olleisiin verrattuna
• Tulokset: IRR:t (incidence rate ratio = ilmaantumistiheyksien suhde)
ja 95 %:n luottamusvälit
Vakioidussa mallissa
huomioitu:
sukupuoli,
ikä,
koulutusaste,
veronalaiset tulot,
lääkekorvausoikeudet,
sairauspäivärahajaksot
Vakiointi
pääosin
tasoittaa
ryhmien
välisiä eroja
Lisätarkastelu 1: missä määrin perusterveydenhuollon eri
sektoreita käytettiin rinnakkain saman vuoden aikana?
19
18
20
27
22
19
8
23
51
48
7
4
8
11
18
10
13
16
3
2
5
6
7
1
2
25
33
15
2
2
9
12
6
1
1
5
6
5
4
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kaikki
Työssä (>90 %)
Osin työssä (50–90 %)
Työtön (>50 %)
Työvoiman
ulkopuolella (>50 %)
Perusterveydenhuollon avopalveluiden rinnakkaiskäyttö vuonna 2018,
Oulun 25–64-vuotias väestö työmarkkina-aseman mukaan
Ei mitään Vain julkinen
Julkinen + yksityinen Julkinen + työterveys
Julkinen + työterveys + yksityinen Vain työterveys
Työterveys + yksityinen Vain yksityinen
Lähde: Julkaisemattomat
laskelmat Oulu-aineistosta.
Tarkastelussa ei mukana
julkinen erikoissairaan-
hoito eikä päivystys.
Työssä >90 % olleista
lähes puolet käytti vain
työterveyshuoltoa tai
työterveyshuoltoa +
yksityistä. Työttömistä ja
työvoiman ulkopuolisista
puolet käytti pelkkää
julkista sektoria.
Lisätarkastelu 2: missä määrin perusterveydenhuollon eri
sektoreita käytettiin rinnakkain saman vuoden aikana?
Lähde: Julkaisemattomat
laskelmat Oulu-aineistosta.
Tarkastelussa ei mukana
julkinen erikoissairaan-
hoito eikä päivystys.
Mitä korkeammat tulot,
sitä todennäköisemmin
ainoastaan
työterveyshuollon tai tt-
huollon ja yksityisen
sektorin käyttöä.
19
28
17
15
17
21
19
49
24
11
7
4
7
12
11
5
4
3
10
3
15
16
12
7
5
1
6
8
6
4
25
2
17
30
36
38
9
1
5
11
13
15
5
5
5
5
6
8
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kaikki
0–16 764 €
16 764– 28 888 €
28 888–37 846 €
37 846–51 719 €
51 719–max €
Perusterveydenhuollon avopalveluiden rinnakkaiskäyttö vuonna 2018,
Oulun 25–64-vuotias väestö tulokvintiilin mukaan
Ei mitään Vain julkinen
Julkinen + yksityinen Julkinen + työterveys
Julkinen + työterveys + yksityinen Vain työterveys
Työterveys + yksityinen Vain yksityinen
Johtopäätökset
Mitä tutkimuksesta opittiin
Vaikka sektoreittain oli selviä eroja avosairaanhoidon käytössä eri työmarkkina-
asemissa olevien välillä, kokonaiskäytössä erot olivat melko pieniä ja eri sektorit
täydensivät toisiaan varsin hyvin.
83 % käytti avosairaanhoidon palveluita vuoden aikana, käyntipäiviä
keskimäärin 7/hlö. Työttömistä palveluita käytti 76 %, muista ryhmistä 81–84 %.
Kaikkia käyntejä tarkasteltaessa käyntipäivien määrien erot työvoimaan kuuluvien
välillä olivat pienet. Työvoiman ulkopuolisilla oli enemmän käyntipäiviä kuin muilla.
Erot taustatekijöissä selittivät osan työmarkkina-asemaryhmien välisistä eroista.
Kuva terveyspalveluiden käytön jakaantumisesta väestössä on vahvasti riippuvainen
siitä, mitä sektoreita tarkastelussa otetaan huomioon.
1
2
3
4
5
Eri sektoreiden palveluiden laatua, hoitoon pääsyn nopeutta tai hakeutumiseen
vaikuttavia motivaatiotekijöitä ei voitu huomioida tässä tutkimuksessa.
Tietopohja saatava kuntoon – tietojen hajanaisuus
hankaloittaa sekä hoitoa että toisiokäyttöä
Ensikäyttötiedot
hajallaan erilaisissa
eri toimijoiden
rekistereissä.
Potilaan tilanteen ja
hoidon seuranta ja
kokonaistilanteen
hallinta riittämätöntä
ja hankalaa.
Tutkimus ja tilastointi
hankalaa.
Tietoa terveys-
palveluiden
kokonaiskäytöstä eri
väestöryhmissä on
nykyisellään vaikea
koota, tilastoida ja
tutkia luotettavasti.
Vaikeaa seurata,
saavatko eri
väestöryhmät
palveluita
yhdenvertaisesti
tarpeeseensa
nähden.
Lisätietoa aiheesta: työterveyshuolto huomioitu
useissa Oulu-hankkeen osatutkimuksissa
• Oulu-tutkimushankkeen tulokset ja julkaisulinkit löytyvät kootusti Kelan Tietotarjottimesta
hankkeen esittelysivulta
• Työterveyshuoltoa tarkasteltu myös mm. seuraavissa julkaisuissa (ja monissa muissa)
• Rättö ym. Valtaosa työikäisten lääkkeistä määrätään julkisella sektorilla, Yleislääkäri 2022
• Rinne ym. Use of outpatient and inpatient health care services by occupation, BMC Health Services Research 2022
• Rinne. Työterveyshuolto on kaikissa ammattiryhmissä eniten käytetty avosairaanhoidon muoto, mutta osuus käyntipäivistä
vaihtelee, Kelan tutkimusblogi 2022
• Nurminen ym. Associations of medical visits with dentist visits, IJERPH 2021
• Perhoniemi ym. Frequent attenders of three outpatient health care schemes in Finland, BMC Public Health 2021
Kiitos!
jenni.blomgren@kela.fi
@JenniBlomgren
@Kelantutkimus
www.tietotarjotin.fi/tutkimus-ja-tilastot

More Related Content

Similar to Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalveluiden rinnakkaiskäyttö – tuloksia Oulu-aineistosta

Duunimentorin esittely, 2015 Kaisa Karvonan & Jaana Halin
Duunimentorin esittely, 2015 Kaisa Karvonan & Jaana HalinDuunimentorin esittely, 2015 Kaisa Karvonan & Jaana Halin
Duunimentorin esittely, 2015 Kaisa Karvonan & Jaana Halin
Kaisa Karvonen
 
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Riitta Pylvanen oman toiminnan kehittaminen jyvaskyla
Riitta Pylvanen oman toiminnan kehittaminen jyvaskylaRiitta Pylvanen oman toiminnan kehittaminen jyvaskyla
Riitta Pylvanen oman toiminnan kehittaminen jyvaskyla
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case Oulu
Tiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case OuluTiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case Oulu
Tiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case Oulu
THL
 
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Työterveyslaitos
 
Pekka Ruuhonen: Palveluväylän hyötyjä Verohallinnon näkökulmasta
Pekka Ruuhonen: Palveluväylän hyötyjä Verohallinnon näkökulmastaPekka Ruuhonen: Palveluväylän hyötyjä Verohallinnon näkökulmasta
Pekka Ruuhonen: Palveluväylän hyötyjä Verohallinnon näkökulmasta
Valtiovarainministeriö - Finansministeriet - Ministry of Finance of Finland
 
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
THL
 
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
THL
 
Palveluverkkoselvitys - Digitalisaation mahdollisuudet huomioitava sote-uudis...
Palveluverkkoselvitys - Digitalisaation mahdollisuudet huomioitava sote-uudis...Palveluverkkoselvitys - Digitalisaation mahdollisuudet huomioitava sote-uudis...
Palveluverkkoselvitys - Digitalisaation mahdollisuudet huomioitava sote-uudis...
Sitra / Hyvinvointi
 
Sote-palveluverkkoselvitys 2025
Sote-palveluverkkoselvitys 2025Sote-palveluverkkoselvitys 2025
Sote-palveluverkkoselvitys 2025
Sitra / Hyvinvointi
 
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseenKoti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
THL
 
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
THL
 
Osatyökykyisten reitit työllisyyteen
Osatyökykyisten reitit työllisyyteenOsatyökykyisten reitit työllisyyteen
Osatyökykyisten reitit työllisyyteen
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille ja järjestöille?
Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille ja järjestöille?Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille ja järjestöille?
Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille ja järjestöille?
Matti Heikkinen
 
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
Työterveyslaitos
 
Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018
Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018
Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018
THL
 
Sosiaaliasiamiehen selvitykset 2015
Sosiaaliasiamiehen selvitykset 2015Sosiaaliasiamiehen selvitykset 2015
Sosiaaliasiamiehen selvitykset 2015
Ritva Liukonen
 
Prof. Jaakko Valvanne. Vanhuspalveluiden muuttuva maailma. ICT-Hypake -hankke...
Prof. Jaakko Valvanne. Vanhuspalveluiden muuttuva maailma. ICT-Hypake -hankke...Prof. Jaakko Valvanne. Vanhuspalveluiden muuttuva maailma. ICT-Hypake -hankke...
Prof. Jaakko Valvanne. Vanhuspalveluiden muuttuva maailma. ICT-Hypake -hankke...
Fluente Kumppanit Oy
 
Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...
Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...
Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...
THL
 

Similar to Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalveluiden rinnakkaiskäyttö – tuloksia Oulu-aineistosta (20)

Duunimentorin esittely, 2015 Kaisa Karvonan & Jaana Halin
Duunimentorin esittely, 2015 Kaisa Karvonan & Jaana HalinDuunimentorin esittely, 2015 Kaisa Karvonan & Jaana Halin
Duunimentorin esittely, 2015 Kaisa Karvonan & Jaana Halin
 
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...
 
Riitta Pylvanen oman toiminnan kehittaminen jyvaskyla
Riitta Pylvanen oman toiminnan kehittaminen jyvaskylaRiitta Pylvanen oman toiminnan kehittaminen jyvaskyla
Riitta Pylvanen oman toiminnan kehittaminen jyvaskyla
 
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
 
Tiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case Oulu
Tiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case OuluTiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case Oulu
Tiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case Oulu
 
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
 
Pekka Ruuhonen: Palveluväylän hyötyjä Verohallinnon näkökulmasta
Pekka Ruuhonen: Palveluväylän hyötyjä Verohallinnon näkökulmastaPekka Ruuhonen: Palveluväylän hyötyjä Verohallinnon näkökulmasta
Pekka Ruuhonen: Palveluväylän hyötyjä Verohallinnon näkökulmasta
 
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
 
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
 
Palveluverkkoselvitys - Digitalisaation mahdollisuudet huomioitava sote-uudis...
Palveluverkkoselvitys - Digitalisaation mahdollisuudet huomioitava sote-uudis...Palveluverkkoselvitys - Digitalisaation mahdollisuudet huomioitava sote-uudis...
Palveluverkkoselvitys - Digitalisaation mahdollisuudet huomioitava sote-uudis...
 
Sote-palveluverkkoselvitys 2025
Sote-palveluverkkoselvitys 2025Sote-palveluverkkoselvitys 2025
Sote-palveluverkkoselvitys 2025
 
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseenKoti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
 
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
 
Osatyökykyisten reitit työllisyyteen
Osatyökykyisten reitit työllisyyteenOsatyökykyisten reitit työllisyyteen
Osatyökykyisten reitit työllisyyteen
 
Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille ja järjestöille?
Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille ja järjestöille?Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille ja järjestöille?
Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille ja järjestöille?
 
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
 
Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018
Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018
Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018
 
Sosiaaliasiamiehen selvitykset 2015
Sosiaaliasiamiehen selvitykset 2015Sosiaaliasiamiehen selvitykset 2015
Sosiaaliasiamiehen selvitykset 2015
 
Prof. Jaakko Valvanne. Vanhuspalveluiden muuttuva maailma. ICT-Hypake -hankke...
Prof. Jaakko Valvanne. Vanhuspalveluiden muuttuva maailma. ICT-Hypake -hankke...Prof. Jaakko Valvanne. Vanhuspalveluiden muuttuva maailma. ICT-Hypake -hankke...
Prof. Jaakko Valvanne. Vanhuspalveluiden muuttuva maailma. ICT-Hypake -hankke...
 
Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...
Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...
Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela

Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysTimo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksestaMeneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinatKuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsausEtämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessaKuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kelan tutkimus / Research at Kela
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela (20)

Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysTimo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
 
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
 
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
 
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
 
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksestaMeneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
 
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
 
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
 
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinatKuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
 
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsausEtämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
 
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
 
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
 
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessaKuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
 

Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalveluiden rinnakkaiskäyttö – tuloksia Oulu-aineistosta

 • 1. Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalveluiden rinnakkaiskäyttö – tuloksia Oulu-aineistosta Jenni Blomgren Tutkimuspäällikkö, Kelan tutkimus • Perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto sote-integraatiossa -webinaari 9.11.2022
 • 3. Avosairaanhoidon eri sektorit palvelevat osin eri väestöryhmiä Julkinen sektori • Koko väestön käytössä • Edullinen tai ilmainen • Monesti pitkät jonot ja tiukka portinvartijuus  Käyttäjissä painottuvat työn ulkopuolella olevat, joilla ei oikeutta työterveyshuoltoon eikä varaa maksaa yksityispalveluista Yksityinen sektori • Korkea omavastuu mutta nopea hoitoon pääsy • Kaikille, joilla varaa maksaa  Yksityispalveluiden käyttäjissä painottuvat hyvätuloiset asiakkaat Työterveyshuolto • Saatavilla vain työssä oleville (tai vastikään työttömäksi jääneille) • Nopea hoitoon pääsy, käyttäjälle ilmainen  Hyvätuloiset työssäkäyvät voivat käyttää kaikkia kolmea sektoria
 • 4. Eri työmarkkina-asemissa olevien palvelukäytöstä puuttuu tietoa • Koska eri sektorit käytännössä palvelevat erityyppisiä väestöryhmiä, eri sektoreiden palveluiden käyttö jakautuu epätasaisesti sosioekonomisten ryhmien välillä • Tieto terveyspalvelujen kokonaiskäytöstä eri väestöryhmissä on kuitenkin vähäistä ja eri sektoreiden tarkastelut usein toisistaan erillisiä • Työmarkkina-asema määrittelee vahvasti palveluiden saatavuutta, mutta on vain vähän aiempaa tietoa siitä, miten eri työmarkkina-asemissa olevat työikäiset käyttävät eri sektoreiden avosairaanhoidon palveluita sekä palveluita yhteensä • Tietopohjan hajanaisuuden vuoksi on ollut hankalaa saada käyttöön kattavaa yksilötason dataa kaikkien sektoreiden (ml. työterveyshuollon) käynneistä
 • 5. Mitä selvitimme? • Kuinka suuri osuus eri työmarkkina-asemassa olevista käyttää eri sektoreiden järjestämiä avosairaanhoidon palveluita ja kaikkia palveluita yhteensä? • Kuinka monta käyntipäivää eri työmarkkina-asemissa oleville kertyy eri sektoreilla ja yhteensä? • Selittyvätkö erot sosiodemografisilla ja sairastavuuteen liittyvillä taustatekijöillä?
 • 6. Jäljempänä esitettävät tulokset perustuvat Lääkärilehdessä julkaistuun tutkimukseen ja ko. aineiston lisäanalyyseihin Blomgren Jenni, Jäppinen Sauli, Lahdensuo Kaisla (2022): Avosairaanhoidon palveluiden käyttö on vahvasti eriytynyt työmarkkina-aseman mukaan. Suomen Lääkärilehti 2022; 77: e30509. www.laakarilehti.fi/e30509 Blomgren J, Jäppinen S (2022): Työikäiset käyttävät avosairaanhoidon palveluita eri tavoin, mutta sektorit kompensoivat toisiaan. Kelan Tutkimusblogi 23.2.2022. https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/6400
 • 8. Kelan Oulu-tutkimushanke • Hanke: Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sosiaaliturvaetuuksien käyttö ja kustannukset Oulussa 2013–2018 • Hankkeessa selvitetään monipuolisella rekisteriaineistolla sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreiden järjestämien palveluiden ja sosiaaliturvaetuuksien käyttöä eri väestöryhmissä • Erityinen mielenkiinto eri sektoreiden järjestämien palveluiden ja etuuksien käytön yhdistelmissä ja rinnakkaiskäytössä • Rekisteriaineistossa kaikki Oulussa vuosien 2013–2018 aikana asuneet; vuosittain 191 000 – 202 000 henkilöä, yhteensä noin 240 000 eri henkilöä • Tutkimushankkeen toteuttaa Kelan tutkimusyksikkö, hanke käynnissä vuoteen 2023 Kuva: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oulu _sijainti_Suomi.svg, CC BY-SA 3.0
 • 9. Aineistoon kootut rekisteritiedot vuosilta 2013–2018 Julkiset avoterveyspalvelut (Oulun kaupunki, THL) Julkisten sosiaalipalveluiden asiakkuudet (Oulun kaupunki) Julkinen erikoissairaanhoito, päivystys, laitoshoito (Oulun kaupunki, THL) Sosiaaliturvaetuudet (Kela, Oulun kaupunki, ETK) Ansaintakaudet ja palkattomat jaksot (ETK) Työeläketiedot (ETK) Sukupuoli, ikä, siviilisääty (Kela) Työterveyshuollon palvelut (Työterveys Virta, Attendo, Mehiläinen, Terveystalo) Kela-korvattu yksityinen sairaanhoito, lääkkeet, matkat (Kela) Työvoimapalveluiden asiakkuudet ja toimenpiteet (TEM) Koulutus, ammatti, sosio- ekonominen asema, tulot (Tilastokeskus, Verohallinto, Kela) Omaishoitajuus (Keva, Verohallinto) Perusjoukko: kaikki Oulussa vuosina 2013–2018 asuneet (Lähde: Kela)
 • 10. Tämän osatutkimuksen aineistorajaukset Kohdejoukko • Vuonna 2018 koko vuoden Oulussa asuneet 25–64-vuotiaat pl. opiskelijat (N=94 355) Työmarkkina-aseman luokittelu • Työssä: yli 90 % vuoden 2018 päivistä työssä • Osin työssä: 50–90 % vuodesta työssä • Työtön: yli 50 % vuodesta työttömänä • Työvoiman ulkopuolella: alle 50 % vuodesta työssä tai työttömänä Taustatekijät • Sukupuoli • Ikä • Koulutusaste • Veronalaiset tulot • Lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien määrä • Kelan korvaamat sairauspäivärahajaksot • Terveyskeskuskäynnit • Oulun kaupungin tiedot • Työterveyshuollon käynnit • Attendon, Mehiläisen, Terveystalon ja Työterveys Virran työterveyshuoltokäyntien tiedot • Yksityislääkärikäynnit • Kelan tiedot korvatuista yksityislääkärikäynneistä • Sairaalan poliklinikalla käynnit • THL:n Hilmo-rekisterin tiedot • Päivystyskäynnit • Oulun kaupungin ja Hilmo-rekisterin tiedot • Kaikki em. käynnit yhteensä Tarkastellut avosairaanhoitopalvelut
 • 11. Menetelmät • Laskettiin avosairaanhoidon eri sektoreilla lääkärillä tai hoitajalla vuonna 2018 käyneiden osuuksia ja kunkin sektorin käyntipäivien määriä • yksi tai useampi käynti samalla sektorilla saman päivän aikana = 1 käyntipäivä • Käyntipäivien lukumäärän mallinnus ja taustatekijöiden vakiointi negatiivisen binomijakauman malleilla
 • 12. Tutkitun kohdejoukon jakaumat (25–64-vuotiaat oululaiset vuonna 2018, pl. opiskelijat)
 • 14. Palveluita käyttäneiden osuudet sektoreittain vuonna 2018 31 64 28 22 13 84 54 43 26 25 18 82 66 7 17 25 20 76 70 6 26 37 24 81 42 49 27 25 16 83 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Terveys- keskus Työterveys- huolto Yksityiset palvelut Sairaalan poliklinikka Päivystys Kaikki avopalvelut yhteensä Työssä (>90 %) Osin työssä (50–90 %) Työtön (>50 %) Työvoiman ulkopuolella (>50 %) Kaikki työikäiset Eri sektoreiden avosairaanhoidon palveluita vähintään kerran vuonna 2018 käyttäneiden osuudet työmarkkina-aseman mukaan (Oulussa vuonna 2018 asuneet 25–64-vuotiaat) Palvelua käyttäneiden osuus (%) Lähde: Blomgren ym. 2022, Suomen Lääkärilehti.
 • 15. Käyntipäivät eri sektoreiden palveluissa vuonna 2018 1.2 4.2 0.6 0.7 0.2 6.8 2.6 2.2 0.6 0.9 0.3 6.4 4.6 0.2 0.3 0.9 0.4 6.4 6.3 0.3 0.6 2.1 0.5 9.6 2.4 3.1 0.6 1.0 0.3 7.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terveys- keskus Työterveys- huolto Yksityiset palvelut Sairaalan poliklinikka Päivystys Kaikki avopalvelut yhteensä Työssä (>90 %) Osin työssä (50–90 %) Työtön (>50 %) Työvoiman ulkopuolella (>50 %) Kaikki työikäiset Eri sektoreiden avosairaanhoidon palveluiden käyntipäiviä/hlö vuonna 2018 työmarkkina-aseman mukaan (Oulussa vuonna 2018 asuneet 25–64-vuotiaat) Käyntipäiviä henkeä kohden keskimäärin vuoden aikana Lähde: Blomgren ym. 2022, Suomen Lääkärilehti.
 • 16. Taustamuuttujien vakioiminen • Mallinnettiin vuoden 2018 käyntipäivien määriä eri palveluissa ja yhteensä negatiivisen binomijakauman malleilla • Vakioitiin erot taustatekijöissä eri työmarkkina-asemissa olevien välillä • sukupuoli, ikä, koulutusaste, veronalaiset tulot, lääkkeiden erityiskorvausoikeudet, sairauspäivärahajaksot • Vertailuluokkana työssä olleet: kuinka moninkertainen on ennustettu käyntipäivien määrä muissa työmarkkina-aseman luokissa koko vuoden työssä olleisiin verrattuna • Tulokset: IRR:t (incidence rate ratio = ilmaantumistiheyksien suhde) ja 95 %:n luottamusvälit
 • 18. Lisätarkastelu 1: missä määrin perusterveydenhuollon eri sektoreita käytettiin rinnakkain saman vuoden aikana? 19 18 20 27 22 19 8 23 51 48 7 4 8 11 18 10 13 16 3 2 5 6 7 1 2 25 33 15 2 2 9 12 6 1 1 5 6 5 4 6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki Työssä (>90 %) Osin työssä (50–90 %) Työtön (>50 %) Työvoiman ulkopuolella (>50 %) Perusterveydenhuollon avopalveluiden rinnakkaiskäyttö vuonna 2018, Oulun 25–64-vuotias väestö työmarkkina-aseman mukaan Ei mitään Vain julkinen Julkinen + yksityinen Julkinen + työterveys Julkinen + työterveys + yksityinen Vain työterveys Työterveys + yksityinen Vain yksityinen Lähde: Julkaisemattomat laskelmat Oulu-aineistosta. Tarkastelussa ei mukana julkinen erikoissairaan- hoito eikä päivystys. Työssä >90 % olleista lähes puolet käytti vain työterveyshuoltoa tai työterveyshuoltoa + yksityistä. Työttömistä ja työvoiman ulkopuolisista puolet käytti pelkkää julkista sektoria.
 • 19. Lisätarkastelu 2: missä määrin perusterveydenhuollon eri sektoreita käytettiin rinnakkain saman vuoden aikana? Lähde: Julkaisemattomat laskelmat Oulu-aineistosta. Tarkastelussa ei mukana julkinen erikoissairaan- hoito eikä päivystys. Mitä korkeammat tulot, sitä todennäköisemmin ainoastaan työterveyshuollon tai tt- huollon ja yksityisen sektorin käyttöä. 19 28 17 15 17 21 19 49 24 11 7 4 7 12 11 5 4 3 10 3 15 16 12 7 5 1 6 8 6 4 25 2 17 30 36 38 9 1 5 11 13 15 5 5 5 5 6 8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki 0–16 764 € 16 764– 28 888 € 28 888–37 846 € 37 846–51 719 € 51 719–max € Perusterveydenhuollon avopalveluiden rinnakkaiskäyttö vuonna 2018, Oulun 25–64-vuotias väestö tulokvintiilin mukaan Ei mitään Vain julkinen Julkinen + yksityinen Julkinen + työterveys Julkinen + työterveys + yksityinen Vain työterveys Työterveys + yksityinen Vain yksityinen
 • 21. Mitä tutkimuksesta opittiin Vaikka sektoreittain oli selviä eroja avosairaanhoidon käytössä eri työmarkkina- asemissa olevien välillä, kokonaiskäytössä erot olivat melko pieniä ja eri sektorit täydensivät toisiaan varsin hyvin. 83 % käytti avosairaanhoidon palveluita vuoden aikana, käyntipäiviä keskimäärin 7/hlö. Työttömistä palveluita käytti 76 %, muista ryhmistä 81–84 %. Kaikkia käyntejä tarkasteltaessa käyntipäivien määrien erot työvoimaan kuuluvien välillä olivat pienet. Työvoiman ulkopuolisilla oli enemmän käyntipäiviä kuin muilla. Erot taustatekijöissä selittivät osan työmarkkina-asemaryhmien välisistä eroista. Kuva terveyspalveluiden käytön jakaantumisesta väestössä on vahvasti riippuvainen siitä, mitä sektoreita tarkastelussa otetaan huomioon. 1 2 3 4 5 Eri sektoreiden palveluiden laatua, hoitoon pääsyn nopeutta tai hakeutumiseen vaikuttavia motivaatiotekijöitä ei voitu huomioida tässä tutkimuksessa.
 • 22. Tietopohja saatava kuntoon – tietojen hajanaisuus hankaloittaa sekä hoitoa että toisiokäyttöä Ensikäyttötiedot hajallaan erilaisissa eri toimijoiden rekistereissä. Potilaan tilanteen ja hoidon seuranta ja kokonaistilanteen hallinta riittämätöntä ja hankalaa. Tutkimus ja tilastointi hankalaa. Tietoa terveys- palveluiden kokonaiskäytöstä eri väestöryhmissä on nykyisellään vaikea koota, tilastoida ja tutkia luotettavasti. Vaikeaa seurata, saavatko eri väestöryhmät palveluita yhdenvertaisesti tarpeeseensa nähden.
 • 23. Lisätietoa aiheesta: työterveyshuolto huomioitu useissa Oulu-hankkeen osatutkimuksissa • Oulu-tutkimushankkeen tulokset ja julkaisulinkit löytyvät kootusti Kelan Tietotarjottimesta hankkeen esittelysivulta • Työterveyshuoltoa tarkasteltu myös mm. seuraavissa julkaisuissa (ja monissa muissa) • Rättö ym. Valtaosa työikäisten lääkkeistä määrätään julkisella sektorilla, Yleislääkäri 2022 • Rinne ym. Use of outpatient and inpatient health care services by occupation, BMC Health Services Research 2022 • Rinne. Työterveyshuolto on kaikissa ammattiryhmissä eniten käytetty avosairaanhoidon muoto, mutta osuus käyntipäivistä vaihtelee, Kelan tutkimusblogi 2022 • Nurminen ym. Associations of medical visits with dentist visits, IJERPH 2021 • Perhoniemi ym. Frequent attenders of three outpatient health care schemes in Finland, BMC Public Health 2021