SlideShare a Scribd company logo
Avosairaanhoidon palveluiden käyttö on eriytynyt
työmarkkina-aseman mukaan, mutta eri sektorit
täydentävät toisiaan
Jenni Blomgren, tutkimuspäällikkö, Kela
Tutkimuswebinaari 30.3.2022:
Etuuksien ja palveluiden risteyskohdassa –
mitä rekisteriaineisto kertoo palveluiden ja etuuksien
käytöstä eri väestöryhmissä
Esitys perustuu Lääkärilehdessä julkaistuun tutkimukseen
täydennettynä kirjoituksella Kelan Tutkimusblogissa
Yhteistyössä Sauli Jäppinen (Kela) ja Kaisla Lahdensuo (Mehiläinen)
Blomgren J, Jäppinen S, Lahdensuo K (2022): Avosairaanhoidon palvelujen
käyttö on vahvasti eriytynyt työmarkkina-aseman mukaan. Suomen Lääkärilehti
2022; 77 (7-8): 314; verkkojulkaisu 7.2.2022.
https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/avosairaanhoidon-
palvelujen-kaytto-on-vahvasti-eriytynyt-tyomarkkina-aseman-mukaan/
Blomgren J, Jäppinen S (2022): Työikäiset käyttävät avosairaanhoidon palveluita
eri tavoin, mutta sektorit kompensoivat toisiaan. Kelan Tutkimusblogi 23.2.2022.
https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/6400
Lähtökohdat
• Työikäisten avoterveyspalveluita tuotetaan julkisella ja yksityisellä sektorilla
sekä työterveyshuollossa – eri sektoreiden palvelujen käytölle on erilaiset
ehdot, saatavuus ja hinnoittelu
 eri osajärjestelmät palvelevat osin eri väestöryhmiä
 työterveyshuollon erillisaseman takia etenkin työmarkkina-asema
määrittelee vahvasti sitä, mitä palveluja ylipäänsä on käytettävissä
 eri sektoreiden terveyspalveluiden käyttö jakautuu epätasaisesti
sosioekonomisten ryhmien välillä
• Tieto terveyspalvelujen kokonaiskäytöstä eri väestöryhmissä on vähäistä,
pitkälti tietopohjan hajanaisuuden vuoksi
• Harvassa tutkimuksessa voitu hyödyntää yksilötason rekisteriaineistoa,
joka sisältää muiden sektorien lisäksi kattavasti myös työterveyshuollon
käyntitiedot tietyssä väestössä
Tutkimuksen tarkoitus
• Vain vähän aiempaa tietoa siitä, miten eri työmarkkina-asemissa
olevat käyttävät eri sektoreiden avosairaanhoidon palveluita sekä
palveluita yhteensä (vaikka avoterveyspalveluiden käyttömahdollisuudet
ovat erilaisia erityisesti työmarkkina-aseman mukaan)
• Tarkoituksena oli selvittää:
• kuinka suuri osuus eri työmarkkina-asemassa olevista käyttää eri
sektoreiden järjestämiä avosairaanhoidon palveluita ja palveluita yhteensä?
• kuinka monta käyntipäivää eri työmarkkina-asemissa oleville kertyy eri
sektoreilla ja yhteensä?
• selittyvätkö erot sosiodemografisilla ja sairastavuuteen liittyvillä
taustatekijöillä?
Aineisto
• Kohdejoukko
• Vuonna 2018 koko vuoden Oulussa asuneet
25–64-vuotiaat pl. opiskelijat (N=94 355)
• Työmarkkina-asema
• Työssä: yli 90 % vuodesta 2018 työssä
• Osin työssä: 50–90 % vuodesta työssä
• Työtön: yli 50 % vuodesta työttömänä
• Työvoiman ulkopuolella: alle 50 % vuodesta
työssä tai työttömänä
• Taustatekijät
• sukupuoli
• ikä
• koulutusaste
• veronalaiset tulot
• lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien määrä
• Kelan korvaamat sairauspäivärahajaksot
• Terveyskeskuskäynnit
• Oulun kaupungin tiedot
• Työterveyshuollon käynnit
• Attendon, Mehiläisen, Terveystalon ja Työterveys
Virran työterveyshuoltokäyntien tiedot
• Yksityislääkärikäynnit
• Kelan tiedot korvatuista yksityislääkärikäynneistä
• Sairaalan poliklinikalla käynnit
• THL:n Hilmo-rekisterin tiedot
• Päivystyskäynnit
• Oulun kaupungin ja Hilmo-rekisterin tiedot
• Kaikki yhteensä
• Kaikki em. yhteensä
Tarkastellut
avosairaanhoitopalvelut
Menetelmät
• Laskettiin lääkärillä tai hoitajalla käyneiden osuuksia ja kunkin sektorin
käyntipäivien (kontaktipäivien) määriä
• yksittäistä käyntiä osin mahdoton tunnistaa aineistoista luotettavasti
 mittarina käyntipäivät: yksi tai useampi käynti samalla sektorilla saman
päivän aikana = 1 käyntipäivä
• Käyntipäivien tarkastelut yhden vuoden (2018) ja kolmen vuoden
(2016–2018) ajalta
• Vuoden 2018 käyntipäivien mallinnus ja taustatekijöiden vakiointi
negatiivisen binomijakauman malleilla
Tutkitun kohdejoukon jakaumat
(25–64-vuotiaat oululaiset vuonna 2018, pl. opiskelijat)
N %
Työmarkkina-asema Työssä 65 739 69,7
Osin työssä 6 207 6,6
Työtön 8 039 8,5
Työvoiman ulkopuolella 14 370 15,2
Sukupuoli Mies 48 371 51,3
Nainen 45 984 48,7
Ikä 25–34 24 865 26,4
35–44 25 248 26,8
45–54 22 299 23,6
55–64 21 943 23,3
Koulutus Perusaste 9 235 9,8
Keskiaste 39 550 41,9
Alempi korkea-aste 27 117 28,7
Ylempi korkea-aste 18 453 19,6
Veronalaiset ansio- ja pääomatulot 1. kvintiili (alin) 18 871 20,0
2. kvintiili 18 871 20,0
3. kvintiili 18 871 20,0
4. kvintiili 18 871 20,0
5. kvintiili (ylin) 18 871 20,0
Lääkkeiden erityiskorvausoikeuksia 0 70 709 74,9
1 14 295 15,2
2+ 9 351 9,9
Sairauspäivärahajaksoja Ei 84 560 89,6
Kyllä 9 795 10,4
Yhteensä 94 355 100
Tulokset
Palveluita vuonna 2018 käyttäneiden osuudet sektoreittain
31
64
28
22
13
84
54
43
26 25
18
82
66
7
17
25
20
76
70
6
26
37
24
81
42
49
27 25
16
83
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Terveys-
keskus
Työterveys-
huolto
Yksityiset
palvelut
Sairaalan
poliklinikka
Päivystys Kaikki
avopalvelut
yhteensä
Työssä (N = 64 739)
Osin työssä (N = 6 207)
Työtön (N = 8 039)
Työvoiman ulkopuolella (N = 14 370)
Kaikki työikäiset (N = 94 355)
Eri sektoreiden avosairaanhoidon palveluita vähintään kerran vuonna 2018 käyttäneiden osuudet
työmarkkina-aseman mukaan (Oulussa vuonna 2018 asuneet 25–64-vuotiaat)
Palvelua käyttäneiden
osuus (%)
Palveluita 2016–2018 käyttäneiden osuudet sektoreittain
51
76
48
39
31
95
73
58
45
42
39
95
83
20
32
43 42
92
82
19
45
57
47
92
60 61
46
42
35
94
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Terveys-
keskus
Työterveys-
huolto
Yksityiset
palvelut
Sairaalan
poliklinikka
Päivystys Kaikki
avopalvelut
yhteensä
Työssä (N = 64 739)
Osin työssä (N = 6 207)
Työtön (N = 8 039)
Työvoiman ulkopuolella (N = 14 370)
Kaikki työikäiset (N = 94 355)
Eri sektoreiden avosairaanhoidon palveluita vähintään kerran vuosina 2016–2018 käyttäneiden
osuudet työmarkkina-aseman mukaan (Oulussa vuonna 2018 asuneet 25–64-vuotiaat)
Palvelua käyttäneiden
osuus (%)
Käyntipäivät eri sektoreiden palveluissa vuonna 2018
1,2
4,2
0,6 0,7
0,2
6,8
2,6
2,2
0,6
0,9
0,3
6,4
4,6
0,2 0,3
0,9
0,4
6,4
6,3
0,3
0,6
2,1
0,5
9,6
2,4
3,1
0,6
1,0
0,3
7,2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Terveys-
keskus
Työterveys-
huolto
Yksityiset
palvelut
Sairaalan
poliklinikka
Päivystys Kaikki
avopalvelut
yhteensä
Työssä (N = 64 739)
Osin työssä (N = 6 207)
Työtön (N = 8 039)
Työvoiman ulkopuolella (N = 14 370)
Kaikki työikäiset (N = 94 355)
Eri sektoreiden avosairaanhoidon palveluiden käyntipäiviä/hlö vuonna 2018 työmarkkina-aseman
mukaan (Oulussa vuonna 2018 asuneet 25–64-vuotiaat)
Käyntipäiviä keskimäärin
vuonna 2018
Käyntipäivät eri sektoreiden palveluissa 2016–2018
3,4
11,9
1,7 2,2
0,6
19,3
6,7 6,3
1,6
2,5
0,8
17,6
11,4
1,6 1,1
2,8
1,1
17,7
15,9
2,5
1,8
6,3
1,6
27,5
6,2
9,2
1,7
2,9
0,8
20,3
0
5
10
15
20
25
30
Terveys-
keskus
Työterveys-
huolto
Yksityiset
palvelut
Sairaalan
poliklinikka
Päivystys Kaikki
avopalvelut
yhteensä
Työssä (N = 64 739)
Osin työssä (N = 6 207)
Työtön (N = 8 039)
Työvoiman ulkopuolella (N = 14 370)
Kaikki työikäiset (N = 94 355)
Eri sektoreiden avosairaanhoidon palveluiden käyntipäiviä/hlö vuosina 2016–2018 yhteensä
työmarkkina-aseman mukaan (Oulussa vuonna 2018 asuneet 25–64-vuotiaat)
Käyntipäiviä keskimäärin
2016–2018
Taustamuuttujien vakioiminen: negatiivisen
binomijakauman mallit
• Mallinnettiin vuoden 2018 käyntipäivien määriä eri palveluissa ja yhteensä
• Vakioitiin erot taustatekijöissä eri työmarkkina-asemissa olevien välillä
• sukupuoli, ikä, koulutusaste, veronalaiset tulot, lääkkeiden erityiskorvausoikeudet,
sairauspäivärahajaksot
• Vertailuluokkana työssä olleet: kuinka moninkertainen on ennustettu
käyntipäivien määrä muissa työmarkkina-aseman luokissa koko vuoden
työssä olleisiin verrattuna
• Tulokset: IRR:t (incidence rate ratio = ilmaantumistiheyksien suhde)
ja 95 %:n luottamusvälit
0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
Työvoiman ulkopuolella
Työtön
Osin työssä
Työssä (vertailuryhmä)
IRR
Vakioimaton
Vakioitu
Työmarkkina-aseman yhteys ennustettujen käyntipäivien määrään vuonna 2018, kaikki
avosairaanhoidon sektorit yhteensä (negatiivisen binomijakauman mallit; IRR + 95 %
luottamusvälit)
Vakioidussa mallissa huomioitu:
sukupuoli, ikä, koulutusaste,
veronalaiset tulot, lääkkeiden
erityiskorvausoikeudet,
sairauspäivärahajaksot
Taustatekijöiden vakiointi tasoitti ennustetun käyntimäärän
eroja eri työmarkkina-asemissa olevien välillä
Vakioidussa mallissa huomioitu:
sukupuoli, ikä, koulutusaste,
veronalaiset tulot, lääkkeiden
erityiskorvausoikeudet,
sairauspäivärahajaksot
Tulokset
sektoreittain/
palvelu-
tyypeittäin
0,01 0,1 1 10
Työvoiman ulkopuolella
Työtön
Osin työssä
Työssä
PÄIVYSTYS
Työvoiman ulkopuolella
Työtön
Osin työssä
Työssä
POLIKLINIKKA
Työvoiman ulkopuolella
Työtön
Osin työssä
Työssä
YKSITYINEN
Työvoiman ulkopuolella
Työtön
Osin työssä
Työssä
TYÖTERVEYSHUOLTO
Työvoiman ulkopuolella
Työtön
Osin työssä
Työssä
TERVEYSKESKUS
IRR, logaritminen asteikko
Vakioimaton
Vakioitu
Työmarkkina-aseman yhteys ennustettujen käyntipäivien määrään vuonna 2018
sektoreittain/palvelutyypeittäin (negatiivisen binomijakauman mallit; IRR + 95 % luottamusvälit)
Mitä tutkimuksesta opittiin
Vaikka sektoreittain oli selviä eroja avosairaanhoidon käytössä eri työmarkkina-
asemissa olevien välillä, eri sektorit täydensivät toisiaan varsin hyvin
Vain harva oli kokonaan avosairaanhoidon palveluiden ulkopuolella: yhden vuoden
aikana palveluita oli käyttänyt 83 %, kolmen vuoden aikana 94 % työikäisistä
Työvoiman ulkopuolisilla oli enemmän käyntipäiviä kuin muilla, mutta erot
työvoimaan kuuluvien välillä olivat pienet, kun kaikkia palveluita tarkasteltiin
yhteensä – erot taustatekijöissä selittivät osan ryhmien välisistä eroista
Terveyspalveluiden järjestäjillä ja tuottajilla pitäisi olla käytettävissään laajasti tietoja
asiakkaan eri sektoreiden palveluiden käytöstä asiakkaan kokonaistilanteen
hallitsemiseksi – ja tutkijoilla ilmiöiden tutkimiseksi
1
2
3
4
Kiitos!
jenni.blomgren@kela.fi
@JenniBlomgren
@Kelantutkimus

More Related Content

What's hot

Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus alueellisilla markkinoilla vuosina 20...
Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus alueellisilla markkinoilla vuosina 20...Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus alueellisilla markkinoilla vuosina 20...
Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus alueellisilla markkinoilla vuosina 20...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Timo Hujanen: Monikanavarahoitus avoterveydenhuollon palveluissa
Timo Hujanen: Monikanavarahoitus avoterveydenhuollon palveluissaTimo Hujanen: Monikanavarahoitus avoterveydenhuollon palveluissa
Timo Hujanen: Monikanavarahoitus avoterveydenhuollon palveluissa
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Olli Kangas: Perustulokokeilu Suomessa
Olli Kangas: Perustulokokeilu SuomessaOlli Kangas: Perustulokokeilu Suomessa
Olli Kangas: Perustulokokeilu Suomessa
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Asiakaslähtöinen palveluiden arviointi
Asiakaslähtöinen palveluiden arviointiAsiakaslähtöinen palveluiden arviointi
Asiakaslähtöinen palveluiden arviointi
Minna Kivipelto
 
Mikkola. Terveysturvan menestystarinat
Mikkola. Terveysturvan menestystarinatMikkola. Terveysturvan menestystarinat
Mikkola. Terveysturvan menestystarinat
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Annamari Tuulio-Henriksson: Oulu-hanke - Psykoterapiapalveluista
Annamari Tuulio-Henriksson: Oulu-hanke - PsykoterapiapalveluistaAnnamari Tuulio-Henriksson: Oulu-hanke - Psykoterapiapalveluista
Annamari Tuulio-Henriksson: Oulu-hanke - Psykoterapiapalveluista
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Sosiaalityö ja toimeentulotuki Kela-siirrossa
Sosiaalityö ja toimeentulotuki Kela-siirrossaSosiaalityö ja toimeentulotuki Kela-siirrossa
Sosiaalityö ja toimeentulotuki Kela-siirrossa
THL
 
Sitra, Kela ja Oulun kaupunki: Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö
Sitra, Kela ja Oulun kaupunki: Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttöSitra, Kela ja Oulun kaupunki: Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö
Sitra, Kela ja Oulun kaupunki: Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö
Sitra / Hyvinvointi
 
Tiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case Oulu
Tiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case OuluTiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case Oulu
Tiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case Oulu
THL
 
Tietoa perhevapaiden uudistamisen tueksi
Tietoa perhevapaiden uudistamisen tueksiTietoa perhevapaiden uudistamisen tueksi
Tietoa perhevapaiden uudistamisen tueksi
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Valinnanvapaus ja rahoituskanavat
Valinnanvapaus ja rahoituskanavatValinnanvapaus ja rahoituskanavat
Valinnanvapaus ja rahoituskanavat
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Omaishoito ja ikääntyneiden palvelut kunnissa
Omaishoito ja ikääntyneiden palvelut kunnissaOmaishoito ja ikääntyneiden palvelut kunnissa
Omaishoito ja ikääntyneiden palvelut kunnissa
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
THL
 
Sosiaaliasiamiehen selvitykset 2015
Sosiaaliasiamiehen selvitykset 2015Sosiaaliasiamiehen selvitykset 2015
Sosiaaliasiamiehen selvitykset 2015
Ritva Liukonen
 
Jani Miettinen: Oulun SOTEa kuvaava rekisteriaineisto ja sen mahdollisuudet -...
Jani Miettinen: Oulun SOTEa kuvaava rekisteriaineisto ja sen mahdollisuudet -...Jani Miettinen: Oulun SOTEa kuvaava rekisteriaineisto ja sen mahdollisuudet -...
Jani Miettinen: Oulun SOTEa kuvaava rekisteriaineisto ja sen mahdollisuudet -...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran
Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuranHyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran
Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran
Työterveyslaitos
 
Minimisairauspäivärahan saajat toimeentulotuella
Minimisairauspäivärahan saajat toimeentulotuella Minimisairauspäivärahan saajat toimeentulotuella
Minimisairauspäivärahan saajat toimeentulotuella
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Toimeentulotuen saajien elämäntilanne
Toimeentulotuen saajien elämäntilanneToimeentulotuen saajien elämäntilanne
Toimeentulotuen saajien elämäntilanne
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Ketkä käyttävät sairausvakuutusetuuksia?
Ketkä käyttävät sairausvakuutusetuuksia?Ketkä käyttävät sairausvakuutusetuuksia?
Ketkä käyttävät sairausvakuutusetuuksia?
Kelan tutkimus / Research at Kela
 

What's hot (20)

Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus alueellisilla markkinoilla vuosina 20...
Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus alueellisilla markkinoilla vuosina 20...Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus alueellisilla markkinoilla vuosina 20...
Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus alueellisilla markkinoilla vuosina 20...
 
Timo Hujanen: Monikanavarahoitus avoterveydenhuollon palveluissa
Timo Hujanen: Monikanavarahoitus avoterveydenhuollon palveluissaTimo Hujanen: Monikanavarahoitus avoterveydenhuollon palveluissa
Timo Hujanen: Monikanavarahoitus avoterveydenhuollon palveluissa
 
Olli Kangas: Perustulokokeilu Suomessa
Olli Kangas: Perustulokokeilu SuomessaOlli Kangas: Perustulokokeilu Suomessa
Olli Kangas: Perustulokokeilu Suomessa
 
Asiakaslähtöinen palveluiden arviointi
Asiakaslähtöinen palveluiden arviointiAsiakaslähtöinen palveluiden arviointi
Asiakaslähtöinen palveluiden arviointi
 
Mikkola. Terveysturvan menestystarinat
Mikkola. Terveysturvan menestystarinatMikkola. Terveysturvan menestystarinat
Mikkola. Terveysturvan menestystarinat
 
Annamari Tuulio-Henriksson: Oulu-hanke - Psykoterapiapalveluista
Annamari Tuulio-Henriksson: Oulu-hanke - PsykoterapiapalveluistaAnnamari Tuulio-Henriksson: Oulu-hanke - Psykoterapiapalveluista
Annamari Tuulio-Henriksson: Oulu-hanke - Psykoterapiapalveluista
 
Sosiaalityö ja toimeentulotuki Kela-siirrossa
Sosiaalityö ja toimeentulotuki Kela-siirrossaSosiaalityö ja toimeentulotuki Kela-siirrossa
Sosiaalityö ja toimeentulotuki Kela-siirrossa
 
Sitra, Kela ja Oulun kaupunki: Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö
Sitra, Kela ja Oulun kaupunki: Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttöSitra, Kela ja Oulun kaupunki: Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö
Sitra, Kela ja Oulun kaupunki: Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö
 
Tiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case Oulu
Tiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case OuluTiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case Oulu
Tiedon integraatiolla sote-solmuista kohti ratkaisuja – case Oulu
 
Tietoa perhevapaiden uudistamisen tueksi
Tietoa perhevapaiden uudistamisen tueksiTietoa perhevapaiden uudistamisen tueksi
Tietoa perhevapaiden uudistamisen tueksi
 
Valinnanvapaus ja rahoituskanavat
Valinnanvapaus ja rahoituskanavatValinnanvapaus ja rahoituskanavat
Valinnanvapaus ja rahoituskanavat
 
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
 
Omaishoito ja ikääntyneiden palvelut kunnissa
Omaishoito ja ikääntyneiden palvelut kunnissaOmaishoito ja ikääntyneiden palvelut kunnissa
Omaishoito ja ikääntyneiden palvelut kunnissa
 
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
 
Sosiaaliasiamiehen selvitykset 2015
Sosiaaliasiamiehen selvitykset 2015Sosiaaliasiamiehen selvitykset 2015
Sosiaaliasiamiehen selvitykset 2015
 
Jani Miettinen: Oulun SOTEa kuvaava rekisteriaineisto ja sen mahdollisuudet -...
Jani Miettinen: Oulun SOTEa kuvaava rekisteriaineisto ja sen mahdollisuudet -...Jani Miettinen: Oulun SOTEa kuvaava rekisteriaineisto ja sen mahdollisuudet -...
Jani Miettinen: Oulun SOTEa kuvaava rekisteriaineisto ja sen mahdollisuudet -...
 
Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran
Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuranHyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran
Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran
 
Minimisairauspäivärahan saajat toimeentulotuella
Minimisairauspäivärahan saajat toimeentulotuella Minimisairauspäivärahan saajat toimeentulotuella
Minimisairauspäivärahan saajat toimeentulotuella
 
Toimeentulotuen saajien elämäntilanne
Toimeentulotuen saajien elämäntilanneToimeentulotuen saajien elämäntilanne
Toimeentulotuen saajien elämäntilanne
 
Ketkä käyttävät sairausvakuutusetuuksia?
Ketkä käyttävät sairausvakuutusetuuksia?Ketkä käyttävät sairausvakuutusetuuksia?
Ketkä käyttävät sairausvakuutusetuuksia?
 

Similar to Blomgren 30.3.2022 Avosairaanhoidon palveluiden käyttö on eriytynyt.pdf

Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Työterveyslaitos
 
Työhyvinvoinnin kustannukset. Avaintiedot-verkkopalvelu työhyvinvointijohtami...
Työhyvinvoinnin kustannukset. Avaintiedot-verkkopalvelu työhyvinvointijohtami...Työhyvinvoinnin kustannukset. Avaintiedot-verkkopalvelu työhyvinvointijohtami...
Työhyvinvoinnin kustannukset. Avaintiedot-verkkopalvelu työhyvinvointijohtami...
Keva
 
Työikäisen väestön lääkkeet terveydenhuollon eri sektoreilla Oulun kaupungissa
Työikäisen väestön lääkkeet terveydenhuollon eri sektoreilla Oulun kaupungissaTyöikäisen väestön lääkkeet terveydenhuollon eri sektoreilla Oulun kaupungissa
Työikäisen väestön lääkkeet terveydenhuollon eri sektoreilla Oulun kaupungissa
TITA research
 
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
Työterveyslaitos
 
Satakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hanke
Satakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hankeSatakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hanke
Satakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hanke
Satakunnan sairaanhoitopiiri
 
Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittely
Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittelyTyökyvyttömyyskustannusten analyysi esittely
Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittely
Toni Pekka
 
Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018
Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018
Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018
THL
 
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissaTeija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
THL
 
Työterveyshuolto Suomessa nyt
Työterveyshuolto Suomessa nytTyöterveyshuolto Suomessa nyt
Työterveyshuolto Suomessa nyt
Työterveyslaitos
 
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-SuomessaMonikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Sitra / Hyvinvointi
 
Sote-palveluverkkoselvitys 2025
Sote-palveluverkkoselvitys 2025Sote-palveluverkkoselvitys 2025
Sote-palveluverkkoselvitys 2025
Sitra / Hyvinvointi
 
Tavoitteena Sote-palveluiden uudistamista tukeva ICT-kokonaisuus
Tavoitteena Sote-palveluiden uudistamista tukeva ICT-kokonaisuusTavoitteena Sote-palveluiden uudistamista tukeva ICT-kokonaisuus
Tavoitteena Sote-palveluiden uudistamista tukeva ICT-kokonaisuus
Karri Vainio
 
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointiPienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi
Työterveyslaitos
 
Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta
Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta
Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta
Työterveyslaitos
 
Riitta Pylvanen oman toiminnan kehittaminen jyvaskyla
Riitta Pylvanen oman toiminnan kehittaminen jyvaskylaRiitta Pylvanen oman toiminnan kehittaminen jyvaskyla
Riitta Pylvanen oman toiminnan kehittaminen jyvaskyla
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Kansalaiskysely kalvosetti
Kansalaiskysely kalvosettiKansalaiskysely kalvosetti
Kansalaiskysely kalvosetti
Sitra / Hyvinvointi
 
Jukka kivekäs työlääkärieuro_250914
Jukka kivekäs työlääkärieuro_250914Jukka kivekäs työlääkärieuro_250914
Jukka kivekäs työlääkärieuro_250914
Työeläkeyhtiö Varma
 
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
THL
 
Tuominen
TuominenTuominen

Similar to Blomgren 30.3.2022 Avosairaanhoidon palveluiden käyttö on eriytynyt.pdf (20)

Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
 
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
 
Työhyvinvoinnin kustannukset. Avaintiedot-verkkopalvelu työhyvinvointijohtami...
Työhyvinvoinnin kustannukset. Avaintiedot-verkkopalvelu työhyvinvointijohtami...Työhyvinvoinnin kustannukset. Avaintiedot-verkkopalvelu työhyvinvointijohtami...
Työhyvinvoinnin kustannukset. Avaintiedot-verkkopalvelu työhyvinvointijohtami...
 
Työikäisen väestön lääkkeet terveydenhuollon eri sektoreilla Oulun kaupungissa
Työikäisen väestön lääkkeet terveydenhuollon eri sektoreilla Oulun kaupungissaTyöikäisen väestön lääkkeet terveydenhuollon eri sektoreilla Oulun kaupungissa
Työikäisen väestön lääkkeet terveydenhuollon eri sektoreilla Oulun kaupungissa
 
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
 
Satakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hanke
Satakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hankeSatakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hanke
Satakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hanke
 
Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittely
Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittelyTyökyvyttömyyskustannusten analyysi esittely
Työkyvyttömyyskustannusten analyysi esittely
 
Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018
Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018
Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018
 
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissaTeija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
 
Työterveyshuolto Suomessa nyt
Työterveyshuolto Suomessa nytTyöterveyshuolto Suomessa nyt
Työterveyshuolto Suomessa nyt
 
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-SuomessaMonikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
 
Sote-palveluverkkoselvitys 2025
Sote-palveluverkkoselvitys 2025Sote-palveluverkkoselvitys 2025
Sote-palveluverkkoselvitys 2025
 
Tavoitteena Sote-palveluiden uudistamista tukeva ICT-kokonaisuus
Tavoitteena Sote-palveluiden uudistamista tukeva ICT-kokonaisuusTavoitteena Sote-palveluiden uudistamista tukeva ICT-kokonaisuus
Tavoitteena Sote-palveluiden uudistamista tukeva ICT-kokonaisuus
 
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointiPienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi
Pienyritysten kehittäminen ja työhyvinvointi
 
Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta
Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta
Työterveytoiminnan ja -yhteistyön laadusta
 
Riitta Pylvanen oman toiminnan kehittaminen jyvaskyla
Riitta Pylvanen oman toiminnan kehittaminen jyvaskylaRiitta Pylvanen oman toiminnan kehittaminen jyvaskyla
Riitta Pylvanen oman toiminnan kehittaminen jyvaskyla
 
Kansalaiskysely kalvosetti
Kansalaiskysely kalvosettiKansalaiskysely kalvosetti
Kansalaiskysely kalvosetti
 
Jukka kivekäs työlääkärieuro_250914
Jukka kivekäs työlääkärieuro_250914Jukka kivekäs työlääkärieuro_250914
Jukka kivekäs työlääkärieuro_250914
 
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
 
Tuominen
TuominenTuominen
Tuominen
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela

Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysTimo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksestaMeneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinatKuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsausEtämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessaKuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kelan tutkimus / Research at Kela
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela (20)

Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysTimo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
 
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
 
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
 
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
 
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksestaMeneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
 
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
 
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
 
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinatKuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
 
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsausEtämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
 
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
 
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
 
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessaKuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
 

Blomgren 30.3.2022 Avosairaanhoidon palveluiden käyttö on eriytynyt.pdf

 • 1. Avosairaanhoidon palveluiden käyttö on eriytynyt työmarkkina-aseman mukaan, mutta eri sektorit täydentävät toisiaan Jenni Blomgren, tutkimuspäällikkö, Kela Tutkimuswebinaari 30.3.2022: Etuuksien ja palveluiden risteyskohdassa – mitä rekisteriaineisto kertoo palveluiden ja etuuksien käytöstä eri väestöryhmissä
 • 2. Esitys perustuu Lääkärilehdessä julkaistuun tutkimukseen täydennettynä kirjoituksella Kelan Tutkimusblogissa Yhteistyössä Sauli Jäppinen (Kela) ja Kaisla Lahdensuo (Mehiläinen) Blomgren J, Jäppinen S, Lahdensuo K (2022): Avosairaanhoidon palvelujen käyttö on vahvasti eriytynyt työmarkkina-aseman mukaan. Suomen Lääkärilehti 2022; 77 (7-8): 314; verkkojulkaisu 7.2.2022. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/avosairaanhoidon- palvelujen-kaytto-on-vahvasti-eriytynyt-tyomarkkina-aseman-mukaan/ Blomgren J, Jäppinen S (2022): Työikäiset käyttävät avosairaanhoidon palveluita eri tavoin, mutta sektorit kompensoivat toisiaan. Kelan Tutkimusblogi 23.2.2022. https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/6400
 • 3. Lähtökohdat • Työikäisten avoterveyspalveluita tuotetaan julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä työterveyshuollossa – eri sektoreiden palvelujen käytölle on erilaiset ehdot, saatavuus ja hinnoittelu  eri osajärjestelmät palvelevat osin eri väestöryhmiä  työterveyshuollon erillisaseman takia etenkin työmarkkina-asema määrittelee vahvasti sitä, mitä palveluja ylipäänsä on käytettävissä  eri sektoreiden terveyspalveluiden käyttö jakautuu epätasaisesti sosioekonomisten ryhmien välillä • Tieto terveyspalvelujen kokonaiskäytöstä eri väestöryhmissä on vähäistä, pitkälti tietopohjan hajanaisuuden vuoksi • Harvassa tutkimuksessa voitu hyödyntää yksilötason rekisteriaineistoa, joka sisältää muiden sektorien lisäksi kattavasti myös työterveyshuollon käyntitiedot tietyssä väestössä
 • 4. Tutkimuksen tarkoitus • Vain vähän aiempaa tietoa siitä, miten eri työmarkkina-asemissa olevat käyttävät eri sektoreiden avosairaanhoidon palveluita sekä palveluita yhteensä (vaikka avoterveyspalveluiden käyttömahdollisuudet ovat erilaisia erityisesti työmarkkina-aseman mukaan) • Tarkoituksena oli selvittää: • kuinka suuri osuus eri työmarkkina-asemassa olevista käyttää eri sektoreiden järjestämiä avosairaanhoidon palveluita ja palveluita yhteensä? • kuinka monta käyntipäivää eri työmarkkina-asemissa oleville kertyy eri sektoreilla ja yhteensä? • selittyvätkö erot sosiodemografisilla ja sairastavuuteen liittyvillä taustatekijöillä?
 • 5. Aineisto • Kohdejoukko • Vuonna 2018 koko vuoden Oulussa asuneet 25–64-vuotiaat pl. opiskelijat (N=94 355) • Työmarkkina-asema • Työssä: yli 90 % vuodesta 2018 työssä • Osin työssä: 50–90 % vuodesta työssä • Työtön: yli 50 % vuodesta työttömänä • Työvoiman ulkopuolella: alle 50 % vuodesta työssä tai työttömänä • Taustatekijät • sukupuoli • ikä • koulutusaste • veronalaiset tulot • lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien määrä • Kelan korvaamat sairauspäivärahajaksot • Terveyskeskuskäynnit • Oulun kaupungin tiedot • Työterveyshuollon käynnit • Attendon, Mehiläisen, Terveystalon ja Työterveys Virran työterveyshuoltokäyntien tiedot • Yksityislääkärikäynnit • Kelan tiedot korvatuista yksityislääkärikäynneistä • Sairaalan poliklinikalla käynnit • THL:n Hilmo-rekisterin tiedot • Päivystyskäynnit • Oulun kaupungin ja Hilmo-rekisterin tiedot • Kaikki yhteensä • Kaikki em. yhteensä Tarkastellut avosairaanhoitopalvelut
 • 6. Menetelmät • Laskettiin lääkärillä tai hoitajalla käyneiden osuuksia ja kunkin sektorin käyntipäivien (kontaktipäivien) määriä • yksittäistä käyntiä osin mahdoton tunnistaa aineistoista luotettavasti  mittarina käyntipäivät: yksi tai useampi käynti samalla sektorilla saman päivän aikana = 1 käyntipäivä • Käyntipäivien tarkastelut yhden vuoden (2018) ja kolmen vuoden (2016–2018) ajalta • Vuoden 2018 käyntipäivien mallinnus ja taustatekijöiden vakiointi negatiivisen binomijakauman malleilla
 • 7. Tutkitun kohdejoukon jakaumat (25–64-vuotiaat oululaiset vuonna 2018, pl. opiskelijat) N % Työmarkkina-asema Työssä 65 739 69,7 Osin työssä 6 207 6,6 Työtön 8 039 8,5 Työvoiman ulkopuolella 14 370 15,2 Sukupuoli Mies 48 371 51,3 Nainen 45 984 48,7 Ikä 25–34 24 865 26,4 35–44 25 248 26,8 45–54 22 299 23,6 55–64 21 943 23,3 Koulutus Perusaste 9 235 9,8 Keskiaste 39 550 41,9 Alempi korkea-aste 27 117 28,7 Ylempi korkea-aste 18 453 19,6 Veronalaiset ansio- ja pääomatulot 1. kvintiili (alin) 18 871 20,0 2. kvintiili 18 871 20,0 3. kvintiili 18 871 20,0 4. kvintiili 18 871 20,0 5. kvintiili (ylin) 18 871 20,0 Lääkkeiden erityiskorvausoikeuksia 0 70 709 74,9 1 14 295 15,2 2+ 9 351 9,9 Sairauspäivärahajaksoja Ei 84 560 89,6 Kyllä 9 795 10,4 Yhteensä 94 355 100
 • 9. Palveluita vuonna 2018 käyttäneiden osuudet sektoreittain 31 64 28 22 13 84 54 43 26 25 18 82 66 7 17 25 20 76 70 6 26 37 24 81 42 49 27 25 16 83 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Terveys- keskus Työterveys- huolto Yksityiset palvelut Sairaalan poliklinikka Päivystys Kaikki avopalvelut yhteensä Työssä (N = 64 739) Osin työssä (N = 6 207) Työtön (N = 8 039) Työvoiman ulkopuolella (N = 14 370) Kaikki työikäiset (N = 94 355) Eri sektoreiden avosairaanhoidon palveluita vähintään kerran vuonna 2018 käyttäneiden osuudet työmarkkina-aseman mukaan (Oulussa vuonna 2018 asuneet 25–64-vuotiaat) Palvelua käyttäneiden osuus (%)
 • 10. Palveluita 2016–2018 käyttäneiden osuudet sektoreittain 51 76 48 39 31 95 73 58 45 42 39 95 83 20 32 43 42 92 82 19 45 57 47 92 60 61 46 42 35 94 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Terveys- keskus Työterveys- huolto Yksityiset palvelut Sairaalan poliklinikka Päivystys Kaikki avopalvelut yhteensä Työssä (N = 64 739) Osin työssä (N = 6 207) Työtön (N = 8 039) Työvoiman ulkopuolella (N = 14 370) Kaikki työikäiset (N = 94 355) Eri sektoreiden avosairaanhoidon palveluita vähintään kerran vuosina 2016–2018 käyttäneiden osuudet työmarkkina-aseman mukaan (Oulussa vuonna 2018 asuneet 25–64-vuotiaat) Palvelua käyttäneiden osuus (%)
 • 11. Käyntipäivät eri sektoreiden palveluissa vuonna 2018 1,2 4,2 0,6 0,7 0,2 6,8 2,6 2,2 0,6 0,9 0,3 6,4 4,6 0,2 0,3 0,9 0,4 6,4 6,3 0,3 0,6 2,1 0,5 9,6 2,4 3,1 0,6 1,0 0,3 7,2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terveys- keskus Työterveys- huolto Yksityiset palvelut Sairaalan poliklinikka Päivystys Kaikki avopalvelut yhteensä Työssä (N = 64 739) Osin työssä (N = 6 207) Työtön (N = 8 039) Työvoiman ulkopuolella (N = 14 370) Kaikki työikäiset (N = 94 355) Eri sektoreiden avosairaanhoidon palveluiden käyntipäiviä/hlö vuonna 2018 työmarkkina-aseman mukaan (Oulussa vuonna 2018 asuneet 25–64-vuotiaat) Käyntipäiviä keskimäärin vuonna 2018
 • 12. Käyntipäivät eri sektoreiden palveluissa 2016–2018 3,4 11,9 1,7 2,2 0,6 19,3 6,7 6,3 1,6 2,5 0,8 17,6 11,4 1,6 1,1 2,8 1,1 17,7 15,9 2,5 1,8 6,3 1,6 27,5 6,2 9,2 1,7 2,9 0,8 20,3 0 5 10 15 20 25 30 Terveys- keskus Työterveys- huolto Yksityiset palvelut Sairaalan poliklinikka Päivystys Kaikki avopalvelut yhteensä Työssä (N = 64 739) Osin työssä (N = 6 207) Työtön (N = 8 039) Työvoiman ulkopuolella (N = 14 370) Kaikki työikäiset (N = 94 355) Eri sektoreiden avosairaanhoidon palveluiden käyntipäiviä/hlö vuosina 2016–2018 yhteensä työmarkkina-aseman mukaan (Oulussa vuonna 2018 asuneet 25–64-vuotiaat) Käyntipäiviä keskimäärin 2016–2018
 • 13. Taustamuuttujien vakioiminen: negatiivisen binomijakauman mallit • Mallinnettiin vuoden 2018 käyntipäivien määriä eri palveluissa ja yhteensä • Vakioitiin erot taustatekijöissä eri työmarkkina-asemissa olevien välillä • sukupuoli, ikä, koulutusaste, veronalaiset tulot, lääkkeiden erityiskorvausoikeudet, sairauspäivärahajaksot • Vertailuluokkana työssä olleet: kuinka moninkertainen on ennustettu käyntipäivien määrä muissa työmarkkina-aseman luokissa koko vuoden työssä olleisiin verrattuna • Tulokset: IRR:t (incidence rate ratio = ilmaantumistiheyksien suhde) ja 95 %:n luottamusvälit
 • 14. 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 Työvoiman ulkopuolella Työtön Osin työssä Työssä (vertailuryhmä) IRR Vakioimaton Vakioitu Työmarkkina-aseman yhteys ennustettujen käyntipäivien määrään vuonna 2018, kaikki avosairaanhoidon sektorit yhteensä (negatiivisen binomijakauman mallit; IRR + 95 % luottamusvälit) Vakioidussa mallissa huomioitu: sukupuoli, ikä, koulutusaste, veronalaiset tulot, lääkkeiden erityiskorvausoikeudet, sairauspäivärahajaksot Taustatekijöiden vakiointi tasoitti ennustetun käyntimäärän eroja eri työmarkkina-asemissa olevien välillä
 • 15. Vakioidussa mallissa huomioitu: sukupuoli, ikä, koulutusaste, veronalaiset tulot, lääkkeiden erityiskorvausoikeudet, sairauspäivärahajaksot Tulokset sektoreittain/ palvelu- tyypeittäin 0,01 0,1 1 10 Työvoiman ulkopuolella Työtön Osin työssä Työssä PÄIVYSTYS Työvoiman ulkopuolella Työtön Osin työssä Työssä POLIKLINIKKA Työvoiman ulkopuolella Työtön Osin työssä Työssä YKSITYINEN Työvoiman ulkopuolella Työtön Osin työssä Työssä TYÖTERVEYSHUOLTO Työvoiman ulkopuolella Työtön Osin työssä Työssä TERVEYSKESKUS IRR, logaritminen asteikko Vakioimaton Vakioitu Työmarkkina-aseman yhteys ennustettujen käyntipäivien määrään vuonna 2018 sektoreittain/palvelutyypeittäin (negatiivisen binomijakauman mallit; IRR + 95 % luottamusvälit)
 • 16. Mitä tutkimuksesta opittiin Vaikka sektoreittain oli selviä eroja avosairaanhoidon käytössä eri työmarkkina- asemissa olevien välillä, eri sektorit täydensivät toisiaan varsin hyvin Vain harva oli kokonaan avosairaanhoidon palveluiden ulkopuolella: yhden vuoden aikana palveluita oli käyttänyt 83 %, kolmen vuoden aikana 94 % työikäisistä Työvoiman ulkopuolisilla oli enemmän käyntipäiviä kuin muilla, mutta erot työvoimaan kuuluvien välillä olivat pienet, kun kaikkia palveluita tarkasteltiin yhteensä – erot taustatekijöissä selittivät osan ryhmien välisistä eroista Terveyspalveluiden järjestäjillä ja tuottajilla pitäisi olla käytettävissään laajasti tietoja asiakkaan eri sektoreiden palveluiden käytöstä asiakkaan kokonaistilanteen hallitsemiseksi – ja tutkijoilla ilmiöiden tutkimiseksi 1 2 3 4