SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen ja sosiaalisten ongelmien muokkaajina
Osahanke 5:
Miten sosiaalityö kykenee vähentämään asumiseen liittyviä ongelmia?
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen
9.12.2022
Tutkimuskysymykset
Miten sosiaalityö kykenee vähentämään segregaatioon liittyviä ongelmia
lähiökontekstissa?
1. Millä tavoin segregaatio ja alueellinen huono-osaisuus näkyvät ilmiöinä
sosiaalityössä?
2. Miten sosiaalityössä vaikutetaan (tai vaikutetaanko mitenkään) siihen, mistä
asiakkaille löytyy asunto? (Liittyy lähiösegregaatioon joko lisäävästi tai
vähentävästi).
3. Miten sosiaalitoimistojen aikuissosiaalityö ja toisaalta yhdyskuntatyö,
asumissosiaalinen työ, etsivä sosiaalityö ja matalan kynnyksen palvelut sekä
rakenteellinen sosiaalityö ottavat huomioon ja vaikuttavat lähiöalueiden
segregaatioon ja huono-osaisuuteen?
4. Pyritäänkö sosiaalityössä hyödyntämään tai luomaan paikallisia
(lähiö/kaupunginosatason) resursseja/palveluja? Miten sosiaalityö voi osaltaan
kehittää lähiympäristöä tai edistää asiakkaiden pärjäämistä asumisessaan ja/tai
hyödyntää lähiympäristöä siinä? 9.12.2022
Asumiseen liittyvä huono-osaisuus
• Useamman kuin yhden tekijän samanaikainen
esiintyminen:
• Asunnon saaminen tai pitäminen vaikeaa.
• Asuminen puutteellisesti tai ahtaasti.
• Vähäiset tai puuttuvat verotettavat tulot (alin tuloneljännes)
vaikeuttavat asumiskulujen hoitamista.
• Terveydelliset tai/ja sosiaaliset syyt vaikeuttavat asumista,
asunnon saamista tai pitämistä.
• Asumiskuluihin tarvitaan viimesijaisia etuuksia.
(ks. esim. Kainulainen 2006; Zitting & Anundi 2021)
9.12.2022
Segregaatio ja huono-osaisuus
• Pääkaupunkiseudulla on havaittu, että alueellinen erilaistumiskehitys on
edennyt korttelitasolla viimeksi kuluneen neljännesvuosisadan ajan
(Kortteinen & Vaattovaara 2015).
• Eriytyminen syntyperän mukaan myös hieman vahvistunut vuosien 2005–
2014 aikana, ja tulotason mukainen eriytyminen on voimistunut Turun ja
Tampereen seuduilla (Saikkonen ym. 2018).
• Alueellisesti keskittyneiksi ilmiöiksi nimetty sosiaalityössä
mielenterveysongelmat, köyhyys, elämänhallinnan ongelmat, velkaongelmat,
työttömyys ja asumiseen liittyvät ongelmat (Kivipelto & Karjalainen 2022).
• Pääkaupunkiseudulla sosiaalityön ammattilaiset arvioivat olevan eniten
asumiseen liittyvien ongelmien alueellista keskittymistä. (Kivipelto &
Karjalainen 2022).
• Pääkaupunkiseudulla myös työttömyys ja velkaongelmat painottuvat tietyille
alueille (Kivipelto & Karjalainen 2022).
9.12.2022
Aineistot
• Kysely sosiaalityöntekijöille ja kuntien asumisneuvojille
(syksy 2021)
• Haastattelut kolmen kunnan aikuissosiaalityön
ammattilaisille (kevät 2022)
9.12.2022
Segregaation ja huono-osaisuuden
näkyminen sosiaalityössä (1/2)
• Aikuissosiaalityön asiakkaat ovat usein myös Kelan asiakkaita.
• Asunto valikoituu sen mukaan, miten Kelan asumis-
ja toimeentulotuen normit säätelevät
hyväksyttäviä asumismenoja.
• Kelan normeihin sopivia asuntoja on yleensä muualla, kuin
kaupunkien lähiöissä, laitamilla ja syrjäkylillä.
• Näillä alueilla on puolestaan yleensä heikommin palveluja, kuin
kaupunkikeskuksissa.
• Asukkaiden vähävaraisuuden vuoksi myös liikkuminen palvelujen
piiriin on vaikeampaa.
9.12.2022
Segregaation ja huono-osaisuuden
näkyminen sosiaalityössä (2/2)
• Aikuissosiaalityön asiakkaiden huono-osaisuus näkyy
vaikeuksina monilla eri osa-alueilla, kuten terveys, talous ja
sosiaaliset suhteet.
• Heikko terveys. Esim. liikkumisen vaikeudet, mielenterveys- ja
päihdeongelmat voivat olla esteenä työllistymiselle vapaille
työmarkkinoille.
• Heikko talous. Asumisolosuhteet voivat olla huonot, asutaan
kaukana palveluista eikä apua ole saatavilla läheltä.
• Sosiaaliset suhteet. Vähäiset, puuttuvat tai ongelmalliset.
Esimerkiksi ikääntynyt henkilö voi ajautua huono-osaisuuteen, jos
hänellä ei ole lähiverkostoja tukenaan. Tilanteet kriisiytyvät ja
tulevat esiin vasta, kun tapahtuu jotain äkillistä ja odottamatonta,
kuten sairauskohtaus, tulipalo tai häiriökäyttäytymistä. 9.12.2022
Sosiaalityön mahdollisuudet vaikuttaa
huono-osaisuuteen
9.12.2022
• Parhaiten voidaan
vaikuttaa asiakkaiden
hyvinvointiin,
taloustilanteeseen ja
harrastus- ja
liikkumismahdollisuuksiin
.
• Heikoiten voidaan
vaikuttaa tuloeroihin,
rikollisuuteen, alueen
turvallisuuteen ja
työpaikkojen saamiseen.
Segregaation huomioiminen
aikuissosiaalityössä
• Etuuksista eniten kritiikkiä saivat vähimmäisturvaetuudet,
kuten Kelan asumistuen ja perustoimeentulotuen normit,
joilla nähtiin olevan segregoitumista kiihdyttävä vaikutus.
• Yhdistettynä mikrotasolla oleviin terveydellisiin ja
toimintakyvyllisiin haasteisiin, haastateltavien mukaan
Kelan normit tukevat sitä, että asuinalueiden eriytyminen
jatkuu.
• Sosiaalityön keinot nähtiin liittyvän lähinnä tiedon
välittämiseen ja rakenteelliseen sosiaalityöhön, joihin
kuitenkin koetaan olevan liian niukasti resursseja.
9.12.2022
Huono-osaisuuden purkaminen edellyttää
toimia yhteiskunnan eri tasoilla
9.12.2022
Julkaisut
• Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna (2022) Alueellinen eriytyminen ja huono-osaisuus
sosiaalityössä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimuksesta tiiviisti 1/2022, Helsinki.
• Tutkimusartikkeli: Kivipelto, Minna & Ilmarinen, Katja & Karjalainen, Pekka (2022)
Sosiaalityön ammattilaisten näkemyksiä asumisesta ja siihen liittyvästä huono-
osaisuudesta. (Arvioitavana Yhdyskuntasuunnittelu-lehdessä)
• THL blogi: Köyhä ei voi valita asuinpaikkaansa (linkki).
Esitykset
• Karjalainen, Pekka. Huono-osaisuuden alueellinen keskittyminen. Alustus Pohjois-Karjalan
sosiaaliturvayhdistyksen vuosikokousseminaarissa 22.3.2022 (webinaari).
9.12.2022
Medianäkyvyys
Karjalainen, Pekka:
• Haastattelu. Yle, Radio Suomen Päivä, 17.1.2022. https://areena.yle.fi/audio/1-
61039534?utm_source=twitter-share
• Lähiöiden ongelmat kasautuvat THL: mukaan tiettyihin vuokrataloihin ja jopa rappuihin – "Ruotsin tiellä
ei olla, mutta hereillä pitää pysyä”. Yle 18.1.2022. Toim. Mikko Haapanen.
• Haastattelu. "Huono-osaisuus keskittyy - hyvinvointialueilta tarvitaan täsmätoimia, ettei osattomuus
yleisty". YLE Joensuu 23.3.2022. Toim. Marja-Liisa Kämppi.
Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna:
• Pääkaupunkiseudulla huono-osaisuudessa korostuu asuminen, muualla mielenterveys- ja
elämänhallinnan ongelmat. Kansan Uutiset. 17.1.2022.
• Ongelmalähiöt ovat jo arkipäivää Suomessa – THL: Lähipalvelut voivat loppua joiltain alueilta ja se voi
ruokkia huonoa kehitystä (Etelä-Suomen Media). 17.1.2022.
9.12.2022

More Related Content

Similar to Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen ja sosiaalisten ongelmien muokkaajina. Osahanke 5: Miten sosiaalityö kykenee vähentämään asumiseen liittyviä ongelmia?

Toimeentulotukiuudistus, kuntakyselyn tuloksia
Toimeentulotukiuudistus, kuntakyselyn tuloksiaToimeentulotukiuudistus, kuntakyselyn tuloksia
Toimeentulotukiuudistus, kuntakyselyn tuloksiaTHL
 
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012Koordinaatti
 
Ilmo Keskimäki, THL & Tampereen yliopisto: Päätöksenteko
Ilmo Keskimäki, THL & Tampereen yliopisto: PäätöksentekoIlmo Keskimäki, THL & Tampereen yliopisto: Päätöksenteko
Ilmo Keskimäki, THL & Tampereen yliopisto: PäätöksentekoTHL
 
TEmaararaha webinaari Helldan 130820
TEmaararaha webinaari Helldan 130820TEmaararaha webinaari Helldan 130820
TEmaararaha webinaari Helldan 130820THL
 
Toimeentulotukiuudistus: vaikutuksia aikuissosiaalityölle
Toimeentulotukiuudistus: vaikutuksia aikuissosiaalityölle Toimeentulotukiuudistus: vaikutuksia aikuissosiaalityölle
Toimeentulotukiuudistus: vaikutuksia aikuissosiaalityölle Paula Saikkonen
 
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotJorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotTHL
 
Asiakkaiden ohjaamisen vaikeus toimeentulotukiuudistuksen jälkeen
Asiakkaiden ohjaamisen vaikeus toimeentulotukiuudistuksen jälkeenAsiakkaiden ohjaamisen vaikeus toimeentulotukiuudistuksen jälkeen
Asiakkaiden ohjaamisen vaikeus toimeentulotukiuudistuksen jälkeenKelan tutkimus / Research at Kela
 
Sote tulevaisuusseminaari seinajoki
Sote tulevaisuusseminaari seinajokiSote tulevaisuusseminaari seinajoki
Sote tulevaisuusseminaari seinajokiMinna Kivipelto
 
Aikuissosiaalityön kehittämisen näkymät
Aikuissosiaalityön kehittämisen näkymätAikuissosiaalityön kehittämisen näkymät
Aikuissosiaalityön kehittämisen näkymätTHL
 

Similar to Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen ja sosiaalisten ongelmien muokkaajina. Osahanke 5: Miten sosiaalityö kykenee vähentämään asumiseen liittyviä ongelmia? (9)

Toimeentulotukiuudistus, kuntakyselyn tuloksia
Toimeentulotukiuudistus, kuntakyselyn tuloksiaToimeentulotukiuudistus, kuntakyselyn tuloksia
Toimeentulotukiuudistus, kuntakyselyn tuloksia
 
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
 
Ilmo Keskimäki, THL & Tampereen yliopisto: Päätöksenteko
Ilmo Keskimäki, THL & Tampereen yliopisto: PäätöksentekoIlmo Keskimäki, THL & Tampereen yliopisto: Päätöksenteko
Ilmo Keskimäki, THL & Tampereen yliopisto: Päätöksenteko
 
TEmaararaha webinaari Helldan 130820
TEmaararaha webinaari Helldan 130820TEmaararaha webinaari Helldan 130820
TEmaararaha webinaari Helldan 130820
 
Toimeentulotukiuudistus: vaikutuksia aikuissosiaalityölle
Toimeentulotukiuudistus: vaikutuksia aikuissosiaalityölle Toimeentulotukiuudistus: vaikutuksia aikuissosiaalityölle
Toimeentulotukiuudistus: vaikutuksia aikuissosiaalityölle
 
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotJorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
 
Asiakkaiden ohjaamisen vaikeus toimeentulotukiuudistuksen jälkeen
Asiakkaiden ohjaamisen vaikeus toimeentulotukiuudistuksen jälkeenAsiakkaiden ohjaamisen vaikeus toimeentulotukiuudistuksen jälkeen
Asiakkaiden ohjaamisen vaikeus toimeentulotukiuudistuksen jälkeen
 
Sote tulevaisuusseminaari seinajoki
Sote tulevaisuusseminaari seinajokiSote tulevaisuusseminaari seinajoki
Sote tulevaisuusseminaari seinajoki
 
Aikuissosiaalityön kehittämisen näkymät
Aikuissosiaalityön kehittämisen näkymätAikuissosiaalityön kehittämisen näkymät
Aikuissosiaalityön kehittämisen näkymät
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela

Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäKelan tutkimus / Research at Kela
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaKelan tutkimus / Research at Kela
 
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsausRaha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsausKelan tutkimus / Research at Kela
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela (20)

Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
 
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
 
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
 
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksestaMeneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
 
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
 
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
 
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinatKuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
 
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsausEtämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
 
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
 
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
 
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessaKuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
 
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsausRaha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
 

Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen ja sosiaalisten ongelmien muokkaajina. Osahanke 5: Miten sosiaalityö kykenee vähentämään asumiseen liittyviä ongelmia?

 • 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen ja sosiaalisten ongelmien muokkaajina Osahanke 5: Miten sosiaalityö kykenee vähentämään asumiseen liittyviä ongelmia? Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen 9.12.2022
 • 2. Tutkimuskysymykset Miten sosiaalityö kykenee vähentämään segregaatioon liittyviä ongelmia lähiökontekstissa? 1. Millä tavoin segregaatio ja alueellinen huono-osaisuus näkyvät ilmiöinä sosiaalityössä? 2. Miten sosiaalityössä vaikutetaan (tai vaikutetaanko mitenkään) siihen, mistä asiakkaille löytyy asunto? (Liittyy lähiösegregaatioon joko lisäävästi tai vähentävästi). 3. Miten sosiaalitoimistojen aikuissosiaalityö ja toisaalta yhdyskuntatyö, asumissosiaalinen työ, etsivä sosiaalityö ja matalan kynnyksen palvelut sekä rakenteellinen sosiaalityö ottavat huomioon ja vaikuttavat lähiöalueiden segregaatioon ja huono-osaisuuteen? 4. Pyritäänkö sosiaalityössä hyödyntämään tai luomaan paikallisia (lähiö/kaupunginosatason) resursseja/palveluja? Miten sosiaalityö voi osaltaan kehittää lähiympäristöä tai edistää asiakkaiden pärjäämistä asumisessaan ja/tai hyödyntää lähiympäristöä siinä? 9.12.2022
 • 3. Asumiseen liittyvä huono-osaisuus • Useamman kuin yhden tekijän samanaikainen esiintyminen: • Asunnon saaminen tai pitäminen vaikeaa. • Asuminen puutteellisesti tai ahtaasti. • Vähäiset tai puuttuvat verotettavat tulot (alin tuloneljännes) vaikeuttavat asumiskulujen hoitamista. • Terveydelliset tai/ja sosiaaliset syyt vaikeuttavat asumista, asunnon saamista tai pitämistä. • Asumiskuluihin tarvitaan viimesijaisia etuuksia. (ks. esim. Kainulainen 2006; Zitting & Anundi 2021) 9.12.2022
 • 4. Segregaatio ja huono-osaisuus • Pääkaupunkiseudulla on havaittu, että alueellinen erilaistumiskehitys on edennyt korttelitasolla viimeksi kuluneen neljännesvuosisadan ajan (Kortteinen & Vaattovaara 2015). • Eriytyminen syntyperän mukaan myös hieman vahvistunut vuosien 2005– 2014 aikana, ja tulotason mukainen eriytyminen on voimistunut Turun ja Tampereen seuduilla (Saikkonen ym. 2018). • Alueellisesti keskittyneiksi ilmiöiksi nimetty sosiaalityössä mielenterveysongelmat, köyhyys, elämänhallinnan ongelmat, velkaongelmat, työttömyys ja asumiseen liittyvät ongelmat (Kivipelto & Karjalainen 2022). • Pääkaupunkiseudulla sosiaalityön ammattilaiset arvioivat olevan eniten asumiseen liittyvien ongelmien alueellista keskittymistä. (Kivipelto & Karjalainen 2022). • Pääkaupunkiseudulla myös työttömyys ja velkaongelmat painottuvat tietyille alueille (Kivipelto & Karjalainen 2022). 9.12.2022
 • 5. Aineistot • Kysely sosiaalityöntekijöille ja kuntien asumisneuvojille (syksy 2021) • Haastattelut kolmen kunnan aikuissosiaalityön ammattilaisille (kevät 2022) 9.12.2022
 • 6. Segregaation ja huono-osaisuuden näkyminen sosiaalityössä (1/2) • Aikuissosiaalityön asiakkaat ovat usein myös Kelan asiakkaita. • Asunto valikoituu sen mukaan, miten Kelan asumis- ja toimeentulotuen normit säätelevät hyväksyttäviä asumismenoja. • Kelan normeihin sopivia asuntoja on yleensä muualla, kuin kaupunkien lähiöissä, laitamilla ja syrjäkylillä. • Näillä alueilla on puolestaan yleensä heikommin palveluja, kuin kaupunkikeskuksissa. • Asukkaiden vähävaraisuuden vuoksi myös liikkuminen palvelujen piiriin on vaikeampaa. 9.12.2022
 • 7. Segregaation ja huono-osaisuuden näkyminen sosiaalityössä (2/2) • Aikuissosiaalityön asiakkaiden huono-osaisuus näkyy vaikeuksina monilla eri osa-alueilla, kuten terveys, talous ja sosiaaliset suhteet. • Heikko terveys. Esim. liikkumisen vaikeudet, mielenterveys- ja päihdeongelmat voivat olla esteenä työllistymiselle vapaille työmarkkinoille. • Heikko talous. Asumisolosuhteet voivat olla huonot, asutaan kaukana palveluista eikä apua ole saatavilla läheltä. • Sosiaaliset suhteet. Vähäiset, puuttuvat tai ongelmalliset. Esimerkiksi ikääntynyt henkilö voi ajautua huono-osaisuuteen, jos hänellä ei ole lähiverkostoja tukenaan. Tilanteet kriisiytyvät ja tulevat esiin vasta, kun tapahtuu jotain äkillistä ja odottamatonta, kuten sairauskohtaus, tulipalo tai häiriökäyttäytymistä. 9.12.2022
 • 8. Sosiaalityön mahdollisuudet vaikuttaa huono-osaisuuteen 9.12.2022 • Parhaiten voidaan vaikuttaa asiakkaiden hyvinvointiin, taloustilanteeseen ja harrastus- ja liikkumismahdollisuuksiin . • Heikoiten voidaan vaikuttaa tuloeroihin, rikollisuuteen, alueen turvallisuuteen ja työpaikkojen saamiseen.
 • 9. Segregaation huomioiminen aikuissosiaalityössä • Etuuksista eniten kritiikkiä saivat vähimmäisturvaetuudet, kuten Kelan asumistuen ja perustoimeentulotuen normit, joilla nähtiin olevan segregoitumista kiihdyttävä vaikutus. • Yhdistettynä mikrotasolla oleviin terveydellisiin ja toimintakyvyllisiin haasteisiin, haastateltavien mukaan Kelan normit tukevat sitä, että asuinalueiden eriytyminen jatkuu. • Sosiaalityön keinot nähtiin liittyvän lähinnä tiedon välittämiseen ja rakenteelliseen sosiaalityöhön, joihin kuitenkin koetaan olevan liian niukasti resursseja. 9.12.2022
 • 10. Huono-osaisuuden purkaminen edellyttää toimia yhteiskunnan eri tasoilla 9.12.2022
 • 11. Julkaisut • Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna (2022) Alueellinen eriytyminen ja huono-osaisuus sosiaalityössä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimuksesta tiiviisti 1/2022, Helsinki. • Tutkimusartikkeli: Kivipelto, Minna & Ilmarinen, Katja & Karjalainen, Pekka (2022) Sosiaalityön ammattilaisten näkemyksiä asumisesta ja siihen liittyvästä huono- osaisuudesta. (Arvioitavana Yhdyskuntasuunnittelu-lehdessä) • THL blogi: Köyhä ei voi valita asuinpaikkaansa (linkki). Esitykset • Karjalainen, Pekka. Huono-osaisuuden alueellinen keskittyminen. Alustus Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen vuosikokousseminaarissa 22.3.2022 (webinaari). 9.12.2022
 • 12. Medianäkyvyys Karjalainen, Pekka: • Haastattelu. Yle, Radio Suomen Päivä, 17.1.2022. https://areena.yle.fi/audio/1- 61039534?utm_source=twitter-share • Lähiöiden ongelmat kasautuvat THL: mukaan tiettyihin vuokrataloihin ja jopa rappuihin – "Ruotsin tiellä ei olla, mutta hereillä pitää pysyä”. Yle 18.1.2022. Toim. Mikko Haapanen. • Haastattelu. "Huono-osaisuus keskittyy - hyvinvointialueilta tarvitaan täsmätoimia, ettei osattomuus yleisty". YLE Joensuu 23.3.2022. Toim. Marja-Liisa Kämppi. Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna: • Pääkaupunkiseudulla huono-osaisuudessa korostuu asuminen, muualla mielenterveys- ja elämänhallinnan ongelmat. Kansan Uutiset. 17.1.2022. • Ongelmalähiöt ovat jo arkipäivää Suomessa – THL: Lähipalvelut voivat loppua joiltain alueilta ja se voi ruokkia huonoa kehitystä (Etelä-Suomen Media). 17.1.2022. 9.12.2022