SlideShare a Scribd company logo
Rinnakkaissessio 1:
Millaista tietoa
kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa
käytännön kuntoutustoimintaan?
Kela tutkii kuntoutusta -seminaari
27.4.2022
OHJELMA
Aloitussanat ja lyhyt alustus
Raha- ja digipeliongelmaisten kuntoutus – kartoittava kirjallisuuskatsaus
Anna-Marie Paavonen, Kelan tutkimus
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kuntoutusprosessien osana –
kartoittava kirjallisuuskatsaus
Farid Ramadan, Kuntoutussäätiö
Kuntoutuksen vaikuttavuus kehitysvammaisten toimintakykyyn ja työllistymiseen sekä sitä estävät ja
edistävät tekijät - järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus
Nina Nevala, Työterveyslaitos
Mielenterveyden ongelmien etäkuntoutus - järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus
Katariina Keinonen ja Anna-Lotta Lappalainen, Jyväskylän yliopisto
Kysymyksiä ja keskustelua
27.4.2022
Kela tutkii kuntoutusta / Rinnakkaissessio 1: Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla
voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan?
2
Alustus
Kirjallisuuskatsaukset
(esim. Chalmers ym. 2002; Grant ja Booth 2009; Sutton ym. 2019)
• Tapa koota yhteen, yhdistää ja arvioida aiemmin kerättyä tietoa tutkittavasta aiheesta
• Ensimmäiset kuvaukset 1700-luvulta (laivastolääkäri James Lind ja keripukin hoito)
• Voidaan toteuttaa tutkimuksen taustoittamiseksi tai voi olla itsenäinen menetelmä
• Itsenäisenä menetelmänä toteuttamista ohjaa tavallisesti tarkat protokollat tai ohjekirjat
(esim. toteuttamiseen tulisi osallistua vähintään kaksi tutkijaa)
• Mahdollistaa tuotetun tiedon arvioimisen ja uuden tiedon kerryttämisen aiemmin tehtyjen
havaintojen päälle (tutkimustiedon kumuloituminen)
• Viimeisen vuosikymmenen aikana suosio ja lajit lisääntyneet (esim. päätöksenteon tukena)
27.4.2022
Kela tutkii kuntoutusta / Rinnakkaissessio 1: Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla
voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan?
4
Kirjallisuuskatsausten lajeja
(esim. Grant ja Booth 2009; Sutton ym. 2019)
• Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus (systematic review)
• Kartoittava kirjallisuuskatsaus (scoping review)
• Kriittinen kirjallisuuskatsaus (critical review)
• Laadullinen järjestelmällinen katsaus (qualitative systematic review/evidence synthesis)
• Meta-analyysi (meta-analysis)
• Monimenetelmällinen katsaus (mixed studies review/mixed methods review)
• Nopea katsaus (rapid review)
• Sateenvarjokatsaus (umbrella review)
• Yleiskatsaus (overview)
27.4.2022
Kela tutkii kuntoutusta / Rinnakkaissessio 1: Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla
voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan?
5
Nopeus
Menetelmien
tarkkuus Harhan riski Perusteellisuus
(Brennan ym. 2020)
Kartoittava kirjallisuuskatsaus
(Arksey ja O’Malley 2005; Levac ym. 2010; Peters ym. 2020)
• Tavoite koota yhteen tietoa tarkastelun kohteena olevasta aiheesta mahdollisimman
monipuolisesti (esim. laajuus, kirjo; laaja ’scope’).
• Mukaan otetun kirjallisuuden tyypeissä usein vähän rajauksia (esim. tutkimuskirjallisuus,
suositukset).
• Ei tavallisesti kuulu mukaan otettavien tutkimusten menetelmällisen laadun arviointia.
• Voidaan sisällyttää myös asiantuntijahaastatteluja, jotta saadaan tietoa esimerkiksi
tutkimuskirjallisuuden perusteella tehtyjen havaintojen soveltuvuudesta paikallisiin
kehittämistarpeisiin.
• Voidaan tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi verrattain nopeasti.
27.4.2022
Kela tutkii kuntoutusta / Rinnakkaissessio 1: Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla
voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan?
6
Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus
(esim. Munn ym. 2018; Higgins ym. 2022)
• Tavoite koota yhteen tietoa, joka vastaa ennalta määriteltyyn tarkasti rajattuun
tutkimuskysymykseen (esim. PICO-työkalulla muodostettu).
• Keskeistä mukaan otettujen tutkimusten menetelmällisen laadun arviointi.
• Mukaan otetut tutkimukset usein myös menetelmällisesti rajattuja (esim. satunnaistetut
kontrolloidut tutkimukset).
• Mukaan otettujen tutkimusten menetelmällisen laadun arvioinnissa voidaan käyttää
esimerkiksi Cochrane risk-of-bias -työkalua tai Joanna Briggs -instituutin arviointikriteerejä.
• Tutkimusten tuottamaa näyttöä voidaan arvioida esimerkiksi GRADE-menetelmällä.
27.4.2022
Kela tutkii kuntoutusta / Rinnakkaissessio 1: Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla
voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan?
7
Satunnaistetut
kontrolloidut
tutkimukset
Kohorttitutkimukset
Tapaus-verrokkitutkimukset
Poikkileikkaustutkimukset
Tapaustutkimukset
Asiantuntijoiden näkemykset
Järjestelmälliset kirjallisuuskatsaukset
ja meta-analyysit
Näytön
aste
Harhan
riski
(Esim. Yetley ym. 2017)
Kirjallisuuskatsausten tavoitteita
(esim. Munn ym. 2018; Peters ym. 2020; Higgins ym. 2022)
Kartoittava kirjallisuuskatsaus
• Koota yhteen, millaista tietoa aiheesta on
saatavilla (esim. kirjo, laajuus) ja miten
aihetta on tutkittu
• Selkeyttää avainkäsitteitä ja tunnistaa
käsitteisiin liittyviä ominaispiirteitä
• Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen
suunnittelu
• Tunnistaa ja tarkastella tietoaukkoja
aiheeseen liittyvässä kirjallisuudessa
Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus
• Koota yhteen kansainvälinen
tutkimusnäyttö
• Antaa vahvistusta nykyisille
hoitokäytännöille, tunnistaa eroavaisuuksia
käytännöissä, tunnistaa uusia käytänteitä
• Uusien tutkimusaiheiden tunnistaminen
• Ristiriitaisten tutkimuslöydösten
tunnistaminen ja tarkastelu
• Tuottaa tietoa esimerkiksi hoitopäätösten
tueksi
27.4.2022
Kela tutkii kuntoutusta / Rinnakkaissessio 1: Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla
voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan?
9
KIRJALLISUUSKATSAUKSIA KUNTOUTUKSEN TUTKIMUKSESSA
Poimintoja videopostereista
• Kuntoutusinterventiot ja niiden hyödyt
• Etäteknologian vaikuttavuus liikunnallisessa kuntoutuksessa. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi.
Rintala A¹, Hakala S¹, Sjögren T¹, ¹Jyväskylän yliopisto.
• Järjestelmälliset kirjallisuuskatsaukset fysioterapian vaikuttavuudesta ja merkityksellisyydestä aivoverenkiertohäiriö- ja
multippeliskleroosi kuntoutujilla - Kävelyn ja tasapainon meta-analyysit sekä koetun fysioterapian merkityksellisyyden
metasynteesit.
Sjögren T¹, Rintala A²,³, Paltamaa J⁴, Korpi H¹, ¹Jyväskylän yliopisto, ²Leuvenin yliopisto, ³ LAB-ammattikorkeakoulu,
⁴Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
• Pitkäaikaista kipua kokevien aikuisten kuntoutus. Kartoittava kirjallisuuskatsaus.
Paavonen A-M¹, Karinkanta S¹, ¹Kelan tutkimus.
• Toimintaterapian vaikuttavuus kehitysvammaisten lasten ja nuorten arjen toimintaan osallistumiseen. Järjestelmällinen
kirjallisuuskatsaus.
Karhula M¹,², Heiskanen T², Salminen A-L². ¹Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, ²Kela.
• Kuntoutuksessa käytettävät käsitteet
• ICF-luokituksen yksilötekijät kuntoutuksen tutkimuksessa.
Karhula M¹,², Saukkonen S¹, Kinnunen A³, Partanen T², Xiong E⁴, Anttila H⁵, ¹Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
²Kelan tutkimus, ³Savonia-ammattikorkeakoulu, ⁴Oulun ammattikorkeakoulu, ⁵Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
27.4.2022
Kela tutkii kuntoutusta / Rinnakkaissessio 1: Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla
voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan?
10
Kartoittava
kirjallisuuskatsaus
Järjestelmällinen
kirjallisuuskatsaus
LÄHTEITÄ
Arksey H, O'Malley L. Scoping studies. Towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology 2005; 8 (1): 19–32.
Brennan ML, Arlt SP, Belshaw Z, ym. Critically Appraised Topics (CATs) in Veterinary Medicine. Applying evidence in clinical practice. Frontiers in
Veterinary Science 2020; 7: 314. DOI: 10.3389/fvets.2020.00314.
Chalmers I, Hedges LV, Cooper H. A brief history of research synthesis. Evaluation & the Health Professions 2002; 25 (1): 12–37.
Grant MJ, Booth A. A typology of reviews. An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information & Libraries Journal 2009;
26 (2): 91–108.
Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, ym. (toim). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Version 6.3 (updated February 2022).
Lontoo: Cochrane, 2022. Saatavissa: www.training.cochrane.org/handbook.
Levac D, Colquhoun H, O'Brien KK. Scoping studies. Advancing the methodology. Implementation Science 2010; 5 (69). DOI: 10.1186/1748-5908-5-69.
Munn Z, Peters MDJ, Stern C, Tufanaru C, McArthur A, Aromataris E. Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing
between a systematic or scoping review approach. BMC Medical Research Methodology 2018; 18: 143. DOI: 10.1186/s12874-018-0611-x.
Peters MD, Godfrey CM, Khalil H, McInerney P, Parker D, Soares CB. Guidance for conducting systematic scoping reviews. International Journal of
Evidence-Based Healthcare 2015; 13 (3): 141–146.
Peters MDJ, Marnie C, Tricco AC, ym. Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. JBI Evidence Synthesis 2020; 18 (10):
2119–2126.
Sutton A, Clowes M, Preston L, Booth A. Meeting the review family. Exploring review types and associated information retrieval requirements. Health
Information & Libraries Journal 2019; 36 (3): 202–222.
Yetley EA, MacFarlane AJ, Greene-Finestone LS, ym. Options for basing Dietary Reference Intakes (DRIs) on chronic disease endpoints. Report from a
joint US-/Canadian-sponsored working group. The American Journal of Clinical Nutrition 2017; 105 (1): 249S–285S.
27.4.2022
Kela tutkii kuntoutusta / Rinnakkaissessio 1: Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla
voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan?
11

More Related Content

Similar to Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan

Psykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuus
Psykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuusPsykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuus
Psykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuus
THL
 
Tutkimustiedon kumuloituminen. Esimerkkinä intensiivinen aivovammakuntoutus
Tutkimustiedon kumuloituminen. Esimerkkinä intensiivinen aivovammakuntoutusTutkimustiedon kumuloituminen. Esimerkkinä intensiivinen aivovammakuntoutus
Tutkimustiedon kumuloituminen. Esimerkkinä intensiivinen aivovammakuntoutus
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Taisto Leppäsaari: Kognitio, tarkkaavuus ja päihteet.
Taisto Leppäsaari: Kognitio, tarkkaavuus ja päihteet.Taisto Leppäsaari: Kognitio, tarkkaavuus ja päihteet.
Taisto Leppäsaari: Kognitio, tarkkaavuus ja päihteet.
THL
 
4 valkeinen heli_toimintakyvyn itsearviointimittarit ja uusi promis_04092017
4 valkeinen heli_toimintakyvyn itsearviointimittarit ja uusi promis_040920174 valkeinen heli_toimintakyvyn itsearviointimittarit ja uusi promis_04092017
4 valkeinen heli_toimintakyvyn itsearviointimittarit ja uusi promis_04092017
THL
 
Heiskanen, Tuija: Eätoimintaterapia
Heiskanen, Tuija: EätoimintaterapiaHeiskanen, Tuija: Eätoimintaterapia
Heiskanen, Tuija: Eätoimintaterapia
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsausEtämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Potilastietojarjestelmat laakarin tyovalineena 2014 -tutkimusartikkeli
Potilastietojarjestelmat laakarin tyovalineena 2014 -tutkimusartikkeliPotilastietojarjestelmat laakarin tyovalineena 2014 -tutkimusartikkeli
Potilastietojarjestelmat laakarin tyovalineena 2014 -tutkimusartikkeli
laakariliitto
 
Tt tutkimuksellisena-lahestymistapana
Tt tutkimuksellisena-lahestymistapanaTt tutkimuksellisena-lahestymistapana
Tt tutkimuksellisena-lahestymistapana
Esko Johnson
 
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmastaMiten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Eläketurvakeskus
 
Toj tt-kt-3-2-2017
Toj tt-kt-3-2-2017Toj tt-kt-3-2-2017
Toj tt-kt-3-2-2017
Esko Johnson
 
Nelli Hankonen: Satunnaistetut käyttäytymistieteellisesti muotoillut kenttäko...
Nelli Hankonen: Satunnaistetut käyttäytymistieteellisesti muotoillut kenttäko...Nelli Hankonen: Satunnaistetut käyttäytymistieteellisesti muotoillut kenttäko...
Nelli Hankonen: Satunnaistetut käyttäytymistieteellisesti muotoillut kenttäko...
Kokeileva Suomi
 
Posteri: Monimenetelmäisyyden vaikeudet ja mahdollisuudet tutkittaessa avun s...
Posteri: Monimenetelmäisyyden vaikeudet ja mahdollisuudet tutkittaessa avun s...Posteri: Monimenetelmäisyyden vaikeudet ja mahdollisuudet tutkittaessa avun s...
Posteri: Monimenetelmäisyyden vaikeudet ja mahdollisuudet tutkittaessa avun s...
THL
 
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Psykologiset tutkimukset
Psykologiset tutkimuksetPsykologiset tutkimukset
Psykologiset tutkimukset
Satakunnan sairaanhoitopiiri
 
Psykologinen tutkimus
Psykologinen tutkimusPsykologinen tutkimus
Psykologinen tutkimusrmelehtonen
 
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Avoimuus ja tutkimusetiikka
Avoimuus ja tutkimusetiikkaAvoimuus ja tutkimusetiikka
Avoimuus ja tutkimusetiikka
Heidi Laine
 
Markku Peltonen: Terveyden ja hyvinvoinnin seuranta
Markku Peltonen: Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaMarkku Peltonen: Terveyden ja hyvinvoinnin seuranta
Markku Peltonen: Terveyden ja hyvinvoinnin seuranta
THL
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos
 
Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi
Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointiEläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi
Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointiEläketurvakeskus
 

Similar to Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan (20)

Psykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuus
Psykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuusPsykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuus
Psykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuus
 
Tutkimustiedon kumuloituminen. Esimerkkinä intensiivinen aivovammakuntoutus
Tutkimustiedon kumuloituminen. Esimerkkinä intensiivinen aivovammakuntoutusTutkimustiedon kumuloituminen. Esimerkkinä intensiivinen aivovammakuntoutus
Tutkimustiedon kumuloituminen. Esimerkkinä intensiivinen aivovammakuntoutus
 
Taisto Leppäsaari: Kognitio, tarkkaavuus ja päihteet.
Taisto Leppäsaari: Kognitio, tarkkaavuus ja päihteet.Taisto Leppäsaari: Kognitio, tarkkaavuus ja päihteet.
Taisto Leppäsaari: Kognitio, tarkkaavuus ja päihteet.
 
4 valkeinen heli_toimintakyvyn itsearviointimittarit ja uusi promis_04092017
4 valkeinen heli_toimintakyvyn itsearviointimittarit ja uusi promis_040920174 valkeinen heli_toimintakyvyn itsearviointimittarit ja uusi promis_04092017
4 valkeinen heli_toimintakyvyn itsearviointimittarit ja uusi promis_04092017
 
Heiskanen, Tuija: Eätoimintaterapia
Heiskanen, Tuija: EätoimintaterapiaHeiskanen, Tuija: Eätoimintaterapia
Heiskanen, Tuija: Eätoimintaterapia
 
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsausEtämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
 
Potilastietojarjestelmat laakarin tyovalineena 2014 -tutkimusartikkeli
Potilastietojarjestelmat laakarin tyovalineena 2014 -tutkimusartikkeliPotilastietojarjestelmat laakarin tyovalineena 2014 -tutkimusartikkeli
Potilastietojarjestelmat laakarin tyovalineena 2014 -tutkimusartikkeli
 
Tt tutkimuksellisena-lahestymistapana
Tt tutkimuksellisena-lahestymistapanaTt tutkimuksellisena-lahestymistapana
Tt tutkimuksellisena-lahestymistapana
 
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmastaMiten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
 
Toj tt-kt-3-2-2017
Toj tt-kt-3-2-2017Toj tt-kt-3-2-2017
Toj tt-kt-3-2-2017
 
Nelli Hankonen: Satunnaistetut käyttäytymistieteellisesti muotoillut kenttäko...
Nelli Hankonen: Satunnaistetut käyttäytymistieteellisesti muotoillut kenttäko...Nelli Hankonen: Satunnaistetut käyttäytymistieteellisesti muotoillut kenttäko...
Nelli Hankonen: Satunnaistetut käyttäytymistieteellisesti muotoillut kenttäko...
 
Posteri: Monimenetelmäisyyden vaikeudet ja mahdollisuudet tutkittaessa avun s...
Posteri: Monimenetelmäisyyden vaikeudet ja mahdollisuudet tutkittaessa avun s...Posteri: Monimenetelmäisyyden vaikeudet ja mahdollisuudet tutkittaessa avun s...
Posteri: Monimenetelmäisyyden vaikeudet ja mahdollisuudet tutkittaessa avun s...
 
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
 
Psykologiset tutkimukset
Psykologiset tutkimuksetPsykologiset tutkimukset
Psykologiset tutkimukset
 
Psykologinen tutkimus
Psykologinen tutkimusPsykologinen tutkimus
Psykologinen tutkimus
 
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
 
Avoimuus ja tutkimusetiikka
Avoimuus ja tutkimusetiikkaAvoimuus ja tutkimusetiikka
Avoimuus ja tutkimusetiikka
 
Markku Peltonen: Terveyden ja hyvinvoinnin seuranta
Markku Peltonen: Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaMarkku Peltonen: Terveyden ja hyvinvoinnin seuranta
Markku Peltonen: Terveyden ja hyvinvoinnin seuranta
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi
Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointiEläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi
Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela

Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysTimo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksestaMeneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinatKuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessaKuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsausRaha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Etäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedolla
Etäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedollaEtäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedolla
Etäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedolla
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela (20)

Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysTimo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
 
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
 
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
 
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
 
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
 
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksestaMeneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
 
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
 
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinatKuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
 
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
 
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessaKuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
 
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsausRaha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
 
Etäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedolla
Etäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedollaEtäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedolla
Etäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedolla
 
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
 

Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan

  • 1. Rinnakkaissessio 1: Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan? Kela tutkii kuntoutusta -seminaari 27.4.2022
  • 2. OHJELMA Aloitussanat ja lyhyt alustus Raha- ja digipeliongelmaisten kuntoutus – kartoittava kirjallisuuskatsaus Anna-Marie Paavonen, Kelan tutkimus Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kuntoutusprosessien osana – kartoittava kirjallisuuskatsaus Farid Ramadan, Kuntoutussäätiö Kuntoutuksen vaikuttavuus kehitysvammaisten toimintakykyyn ja työllistymiseen sekä sitä estävät ja edistävät tekijät - järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus Nina Nevala, Työterveyslaitos Mielenterveyden ongelmien etäkuntoutus - järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus Katariina Keinonen ja Anna-Lotta Lappalainen, Jyväskylän yliopisto Kysymyksiä ja keskustelua 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta / Rinnakkaissessio 1: Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan? 2
  • 4. Kirjallisuuskatsaukset (esim. Chalmers ym. 2002; Grant ja Booth 2009; Sutton ym. 2019) • Tapa koota yhteen, yhdistää ja arvioida aiemmin kerättyä tietoa tutkittavasta aiheesta • Ensimmäiset kuvaukset 1700-luvulta (laivastolääkäri James Lind ja keripukin hoito) • Voidaan toteuttaa tutkimuksen taustoittamiseksi tai voi olla itsenäinen menetelmä • Itsenäisenä menetelmänä toteuttamista ohjaa tavallisesti tarkat protokollat tai ohjekirjat (esim. toteuttamiseen tulisi osallistua vähintään kaksi tutkijaa) • Mahdollistaa tuotetun tiedon arvioimisen ja uuden tiedon kerryttämisen aiemmin tehtyjen havaintojen päälle (tutkimustiedon kumuloituminen) • Viimeisen vuosikymmenen aikana suosio ja lajit lisääntyneet (esim. päätöksenteon tukena) 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta / Rinnakkaissessio 1: Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan? 4
  • 5. Kirjallisuuskatsausten lajeja (esim. Grant ja Booth 2009; Sutton ym. 2019) • Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus (systematic review) • Kartoittava kirjallisuuskatsaus (scoping review) • Kriittinen kirjallisuuskatsaus (critical review) • Laadullinen järjestelmällinen katsaus (qualitative systematic review/evidence synthesis) • Meta-analyysi (meta-analysis) • Monimenetelmällinen katsaus (mixed studies review/mixed methods review) • Nopea katsaus (rapid review) • Sateenvarjokatsaus (umbrella review) • Yleiskatsaus (overview) 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta / Rinnakkaissessio 1: Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan? 5 Nopeus Menetelmien tarkkuus Harhan riski Perusteellisuus (Brennan ym. 2020)
  • 6. Kartoittava kirjallisuuskatsaus (Arksey ja O’Malley 2005; Levac ym. 2010; Peters ym. 2020) • Tavoite koota yhteen tietoa tarkastelun kohteena olevasta aiheesta mahdollisimman monipuolisesti (esim. laajuus, kirjo; laaja ’scope’). • Mukaan otetun kirjallisuuden tyypeissä usein vähän rajauksia (esim. tutkimuskirjallisuus, suositukset). • Ei tavallisesti kuulu mukaan otettavien tutkimusten menetelmällisen laadun arviointia. • Voidaan sisällyttää myös asiantuntijahaastatteluja, jotta saadaan tietoa esimerkiksi tutkimuskirjallisuuden perusteella tehtyjen havaintojen soveltuvuudesta paikallisiin kehittämistarpeisiin. • Voidaan tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi verrattain nopeasti. 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta / Rinnakkaissessio 1: Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan? 6
  • 7. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus (esim. Munn ym. 2018; Higgins ym. 2022) • Tavoite koota yhteen tietoa, joka vastaa ennalta määriteltyyn tarkasti rajattuun tutkimuskysymykseen (esim. PICO-työkalulla muodostettu). • Keskeistä mukaan otettujen tutkimusten menetelmällisen laadun arviointi. • Mukaan otetut tutkimukset usein myös menetelmällisesti rajattuja (esim. satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset). • Mukaan otettujen tutkimusten menetelmällisen laadun arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi Cochrane risk-of-bias -työkalua tai Joanna Briggs -instituutin arviointikriteerejä. • Tutkimusten tuottamaa näyttöä voidaan arvioida esimerkiksi GRADE-menetelmällä. 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta / Rinnakkaissessio 1: Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan? 7
  • 9. Kirjallisuuskatsausten tavoitteita (esim. Munn ym. 2018; Peters ym. 2020; Higgins ym. 2022) Kartoittava kirjallisuuskatsaus • Koota yhteen, millaista tietoa aiheesta on saatavilla (esim. kirjo, laajuus) ja miten aihetta on tutkittu • Selkeyttää avainkäsitteitä ja tunnistaa käsitteisiin liittyviä ominaispiirteitä • Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen suunnittelu • Tunnistaa ja tarkastella tietoaukkoja aiheeseen liittyvässä kirjallisuudessa Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus • Koota yhteen kansainvälinen tutkimusnäyttö • Antaa vahvistusta nykyisille hoitokäytännöille, tunnistaa eroavaisuuksia käytännöissä, tunnistaa uusia käytänteitä • Uusien tutkimusaiheiden tunnistaminen • Ristiriitaisten tutkimuslöydösten tunnistaminen ja tarkastelu • Tuottaa tietoa esimerkiksi hoitopäätösten tueksi 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta / Rinnakkaissessio 1: Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan? 9
  • 10. KIRJALLISUUSKATSAUKSIA KUNTOUTUKSEN TUTKIMUKSESSA Poimintoja videopostereista • Kuntoutusinterventiot ja niiden hyödyt • Etäteknologian vaikuttavuus liikunnallisessa kuntoutuksessa. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi. Rintala A¹, Hakala S¹, Sjögren T¹, ¹Jyväskylän yliopisto. • Järjestelmälliset kirjallisuuskatsaukset fysioterapian vaikuttavuudesta ja merkityksellisyydestä aivoverenkiertohäiriö- ja multippeliskleroosi kuntoutujilla - Kävelyn ja tasapainon meta-analyysit sekä koetun fysioterapian merkityksellisyyden metasynteesit. Sjögren T¹, Rintala A²,³, Paltamaa J⁴, Korpi H¹, ¹Jyväskylän yliopisto, ²Leuvenin yliopisto, ³ LAB-ammattikorkeakoulu, ⁴Jyväskylän ammattikorkeakoulu. • Pitkäaikaista kipua kokevien aikuisten kuntoutus. Kartoittava kirjallisuuskatsaus. Paavonen A-M¹, Karinkanta S¹, ¹Kelan tutkimus. • Toimintaterapian vaikuttavuus kehitysvammaisten lasten ja nuorten arjen toimintaan osallistumiseen. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus. Karhula M¹,², Heiskanen T², Salminen A-L². ¹Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, ²Kela. • Kuntoutuksessa käytettävät käsitteet • ICF-luokituksen yksilötekijät kuntoutuksen tutkimuksessa. Karhula M¹,², Saukkonen S¹, Kinnunen A³, Partanen T², Xiong E⁴, Anttila H⁵, ¹Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, ²Kelan tutkimus, ³Savonia-ammattikorkeakoulu, ⁴Oulun ammattikorkeakoulu, ⁵Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta / Rinnakkaissessio 1: Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan? 10 Kartoittava kirjallisuuskatsaus Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus
  • 11. LÄHTEITÄ Arksey H, O'Malley L. Scoping studies. Towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology 2005; 8 (1): 19–32. Brennan ML, Arlt SP, Belshaw Z, ym. Critically Appraised Topics (CATs) in Veterinary Medicine. Applying evidence in clinical practice. Frontiers in Veterinary Science 2020; 7: 314. DOI: 10.3389/fvets.2020.00314. Chalmers I, Hedges LV, Cooper H. A brief history of research synthesis. Evaluation & the Health Professions 2002; 25 (1): 12–37. Grant MJ, Booth A. A typology of reviews. An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information & Libraries Journal 2009; 26 (2): 91–108. Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, ym. (toim). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Version 6.3 (updated February 2022). Lontoo: Cochrane, 2022. Saatavissa: www.training.cochrane.org/handbook. Levac D, Colquhoun H, O'Brien KK. Scoping studies. Advancing the methodology. Implementation Science 2010; 5 (69). DOI: 10.1186/1748-5908-5-69. Munn Z, Peters MDJ, Stern C, Tufanaru C, McArthur A, Aromataris E. Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. BMC Medical Research Methodology 2018; 18: 143. DOI: 10.1186/s12874-018-0611-x. Peters MD, Godfrey CM, Khalil H, McInerney P, Parker D, Soares CB. Guidance for conducting systematic scoping reviews. International Journal of Evidence-Based Healthcare 2015; 13 (3): 141–146. Peters MDJ, Marnie C, Tricco AC, ym. Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. JBI Evidence Synthesis 2020; 18 (10): 2119–2126. Sutton A, Clowes M, Preston L, Booth A. Meeting the review family. Exploring review types and associated information retrieval requirements. Health Information & Libraries Journal 2019; 36 (3): 202–222. Yetley EA, MacFarlane AJ, Greene-Finestone LS, ym. Options for basing Dietary Reference Intakes (DRIs) on chronic disease endpoints. Report from a joint US-/Canadian-sponsored working group. The American Journal of Clinical Nutrition 2017; 105 (1): 249S–285S. 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta / Rinnakkaissessio 1: Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutustoimintaan? 11