SlideShare a Scribd company logo
Kela tutkii kuntoutusta 27.4.2022
Etämusiikkiterapia:
Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Taru-Anneli Koivisto, MuM
musiikkiterapeutti, väitöskirjatutkija
Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto
taru.koivisto@uniarts.fi
Päivi Saukko, FT
musiikkiterapeutti, psykologi, työnohjaaja
paivi.saukko@musiikkivoimavarana.fi
25.4.2022
Koivisto & Saukko (tulossa)
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
1
Tarumusiikki Oy
Musiikkiterapiaa
ajan hermolla
• Musiikkiteknologia ja siihen liittyvät innovaatiot
ovat olennainen osa musiikkiterapiaa –
etämusiikkiterapian toteutus ja tutkimus vähäistä
ennen pandemiaa (ks. Baker ja Krout 2009; Schmid
ja Osterman 2010).
• Salminen ym. 2016: Tutkimusta reaaliaikaisesta ja
ajasta riippumattomasta etämusiikkiterapiasta
tarvitaan lisää, teknisten ja vuorovaikutukseen
liittyvien haasteiden ratkaiseminen musiikkiin
liittyen oleellista.
• Pandemia vauhditti erilaisten etämusiikkiterapian
muotojen käyttöönottoa ja kehittämistä, julkaisujen
ja tutkimuksen määrä on lisääntynyt vuodesta 2020
alkaen.
25.4.2022
Koivisto & Saukko (tulossa)
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
2
Etämusiikkiterapian
määrittelyä
• Kela: Etäkuntoutus on etäteknologiaa hyödyntävien
sovellusten tavoitteellista käyttöä ammattilaisten
ohjaamassa ja seuraamassa kuntoutuksessa, jossa on
selkeä tavoite, alku ja loppu (Salminen ym. 2016).
• Etämusiikkiterapia on vakiintunut kansainvälisesti osaksi
sähköisiä terveyspalveluja ja etäterveydenhuoltoa, joka
kattaa kaikki mahdolliset etäterveyspalvelut (Spooner ym.
2019; Kern 2021; Vaudreuil 2020).
• Etämusiikkiterapiapalvelujen eri muodot: 1) synkronoitu
eli reaaliaikainen etäkuntoutus; 2) asynkronoitu eli ajasta
riippumaton etäkuntoutus; ja 3) hybridi eli
yhdistelmämuotoinen etäkuntoutus (Kern 2021; ks. Brown
2011; Keck ja Doarn 2014, Salminen ja Hiekkala 2019).
• Etämusiikkiterapian määritelmät ja käsitteistö kehittyvät
tällä hetkellä nopeasti, terminologian käyttö on kirjavaa.
25.4.2022
Koivisto & Saukko (tulossa)
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
3
Kartoittavan
katsauksen toteutus
(Scoping review)
• Tavoitteena kartoittaa, (1) millaista tutkimustietoa etämusiikkiterapiasta on
saatavilla ja (2) millaista näyttöä etämusiikkiterapian vaikutuksista ja
vaikuttavuudesta tutkimuskirjallisuudesta löytyy.
• Teoreettisena lähtökohtana ICF-viitekehys: keskeistä kokonaisvaltainen
näkökulma asiakaslähtöisen kuntoutuksen toteutuksessa ja arvioinnissa.
• Hakustrategia: PICO(T)-menettely, systemaattinen PRISMA-P (Moher ym.
2020; PRISMA 2021) ja kartoittava JBI (Peters ym. 2015, 2020), laadullinen
katsaus.
• Mukaanoton kriteerejä: kirjallisuus vuosilta 2016–2021, kaikki
etämusiikkiterapian muodot ja tutkimustyypit, Kelan vaativan
lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasryhmät, soveltavat asiakasryhmät esim.
ikäihmiset, vastasyntyneet ja heidän perheensä.
• Katsaukseen sisällytetyt tutkimukset: 32 analysoitavaa julkaisua, joista
koeasetelmatutkimuksia 16 % (5 kpl). Yhtään Suomessa tai Pohjoismaissa
tehtyä tutkimusta ei löytynyt.
• Aineiston analyysi: julkaisu- ja kuvailutiedot, GRADE-näytönaste, RQ1
temaattinen analyysi (Braun ja Clarke 2006), RQ2
koeasetelmat/interventioiden kuvaus ja tutkimustiedon synteesi.
25.4.2022
Koivisto & Saukko (tulossa)
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
4
Tulokset osa 1: Etämusiikkiterapian käyttö ja edellytykset
• Pandemian vaikutus musiikkiterapeuttien työhön on ollut merkittävä: muutosresilienssi,
erilaiset turvatoimet, käytänteiden muutokset, etätyöskentelyn haasteet
• Etämusiikkiterapiapalvelujen kehittäminen ja käyttöönotto: kaukana palveluista olevien
palvelut, eri kohderyhmille räätälöidyt palvelut, pilottitutkimuksia ennen ja jälkeen
pandemian, innovatiivisia interventioita (yksilö- ja ryhmäterapia, ylisukupolvinen terapia)
• Knott ja Block (2020): etämusiikkiterapiapalvelujen kehittämisen ja käyttöönoton
kolmitasoinen malli
• Musiikkiterapian eri viitekehyksiä edustettuina, laaja variaatio eri-ikäisten ja eri
asiakasryhmien parissa toteutettavia etämusiikkiterapiapalveluja
25.4.2022 Koivisto & Saukko (tulossa) Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus 5
Tulokset osa 2:
Etämusiikkiterapian
vaikutukset ja vaikuttavuus
toimintakyvyn
näkökulmasta
• Aineisto sisälsi pääasiassa kokemuksellista arviointia
vaikutuksista (paljon pilotteja, vertailututkimus haastavaa
poikkeusoloissa).
• Vaikuttavuustutkimus on edelleen käynnistysvaiheessa.
25.4.2022 Koivisto & Saukko (tulossa) Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus 6
Julkaisu Asiakkaat N Interventio Vaikutukset ICF-luokkia
Bompard ym. 2021 Kehitysvammaiset ja
liikuntavammaiset lapset
(alle 12 v.)
12 12 päivän ajasta riippumaton
interventio, jossa yksilöllisen
videon katselua 3 krt päivässä
Lasten univaikeudet ja vanhempien kokema
stressi vähenivät, merkitsevät erot alku- ja
loppumittausten välillä SDSC:n
kokonaispistemäärässä sekä PSA-SF:n kahdessa
osiossa.
Unitoiminnot B134, Stressinhallinta D240,
Vanhemman suhde lapseen D7600
Fiore 2018 Opiskelijat (19-30 v.) 23 Ajasta riippumaton, musiikin
kuunteluun perustuva
etäinterventio
Stressin ja ahdistuneisuuden tunteet vähenivät
merkitsevästi intervention aikana.
Tunteiden säätely B1521, Stressinhallinta
D240
Giordano ym. 2020 Sairaalan lääkärit ja hoitajat
(22-59 v.)
34 5 viikon ajasta riippumaton,
musiikin kuunteluun perustuva
etäinterventio
Merkitsevää väsymyksen tunteen vähenemistä
sekä surun, pelon ja huolen tunteiden
lievenemistä.
Tunteiden säätely B1521, Stressinhallinta
D240
Stegemöller ym.
2020
Parkinsonin tautia
sairastavat henkilöt (67-82
v.)
14 8 kerran interventio, jossa ryhmä
kokoontui harjoittelemaan
musiikkiterapeutin tekemien
videoiden avulla
Havaittiin äänen tuotossa edistymistä ja
hengityksessä merkitsevää edistymistä. Tulokset
samanlaisia kuin kasvokkain toteutetussa
interventiossa.
Puheäänitoiminnot B310,
HengitystoiminnotB440
Wolfe 2020 Henkilöt, joilla eri syistä
aiheutunut aivovamma (34-
69 v.)
15 20 reaaliaikaista ryhmätapaamista
10 viikon aikana, osana laajempaa
etäkuntoutusprojektia
Myönteisiä vaikutuksia mielialaan,
rentoutuneisuuteen ja energisyyteen.
Temperamentti- ja
persoonallisuustoiminnot B126,
Tunteiden säätely B1521
Pohdintaa: musiikkiterapeutit uuden äärellä
• Mahdollisuudet: innovatiivisuus, aktiivisuus, monialainen kehitystyö, saavutettavuus, soveltuvuus
(yksilöt ja ryhmät, monet eri asiakasryhmät)
• Haasteet: yhteisen tilan puute, vuorovaikutus, kehollisuuden ja moniaistillisuuden huomioiminen,
ei sovellu kaikille asiakasryhmille (yksilöllinen arviointi tärkeää)
• Ympäristötekijöiden merkitys: avustava(t) henkilöt, luottamuksellisuus ja eettiset näkökulmat,
tavoitteiden laajentaminen esim. perheenjäsenten välisiin suhteisiin
• Tutkimus- ja kehittämistarpeet Suomessa: ajasta riippumaton ja yhdistelmämuotoinen
etämusiikkiterapia, Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasryhmät,
etämusiikkiterapian eri muotojen vaikuttavuus, virtuaalinen todellisuus ja siihen liittyvät
tieteidenväliset sovellukset
• Avoimia kysymyksiä: Koulutus, tarkemmat ohjeistukset, palveluntuottajien tekninen tuki
• Musiikkiterapian erityiskysymykset, esim. Mistä soittimet ym. välineistö asiakkaan kotiin? Mitä
tavoitteita ei ehkä voida saavuttaa, kun kaikkia musiikkiterapian menetelmiä ei voida käyttää?
25.4.2022 Koivisto & Saukko (tulossa) Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus 7
Lähteet
Baker F, Krout R. Song writing via Skype. An on-line music therapy intervention to enhance social skills in an adolescent diagnosed with Aspergers. British Journal
of Music Therapy 2009; 23 (2): 3–14. Doi: 10.1177/135945750902300202.
Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology 2006; 3 (2): 77–101. Doi: 10.1191/147808870qp063oa.
Brown J. (2011). ASHA and the evolution of telepractice. Perspectives on Telepractice 2011; 1 (1), 4–9.
Keck, CS, Doarn CR. Telehealth technology applications in speech-language pathology. Telemedicine and e-Health 2014; 20 (7): 653–659. Doi: 10.1089/tmj.2013.0295.
Kern P, toim. Imagine 2021. Saatavissa: <https://www.imagine.musictherapy.biz/current/>. Viitattu 2.1.2022.
Moher D, Liberati A, Tetzlaff J ym. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses The PRISMA statement. Annals of Internal Medicine 2009; 151
(4): 264‒269. Doi: 10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135.
Peters MD, Marnie C, Tricco AC ym. Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. JBI evidence synthesis 2020; 18(10): 2119–2126.
Salminen A-L, Hiekkala S, Stenberg JH. Etäkuntoutus. Helsinki: Kela, 2016.
Salminen A-L, Hiekkala S. Etäkuntoutuksen kehittäminen Kelassa. Julkaisussa: A.-L. Salminen A-L, Hiekkala, S, toim. Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Helsinki: Kela, 2019:
9‒12.
Saukko P, Hakomäki H. Musiikkiterapian vaikutus kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten toimintakykyyn. Kirjallisuuskatsaus. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja
terveysturvan raportteja 18, 2019.
Schmid W, Ostermann T. Home-based music therapy. A systematic overview of settings and conditions for an innovative service in healthcare. BMC Health Services
Research 2010; 10: 291.
Spooner H, Lee JB, Langston DG ym. Using distance technology to deliver the creative arts therapies to veterans: Case studies in art, dance/movement and music
therapy. The Arts in Psychotherapy 2019; 62: 12–18. Doi: 10.1016/j.aip.2018.11.012.
Vaudreuil R, Langston DG, Magee WL ym. Implementing music therapy through telehealth: Considerations for military populations. Disability and Rehabilitation
Assistive Technology 2020; 1–10. Doi: 10.1080/17483107.2020.1775312.
27.4.2022
Koivisto & Saukko (tulossa) Etämusiikkiterapia: Kartoittava
kirjallisuuskatsaus
8

More Related Content

Similar to Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus

5.10.2017 Liikunta, tunteet ja yhteisöllisyys -webinaaridiat
5.10.2017 Liikunta, tunteet ja yhteisöllisyys -webinaaridiat5.10.2017 Liikunta, tunteet ja yhteisöllisyys -webinaaridiat
5.10.2017 Liikunta, tunteet ja yhteisöllisyys -webinaaridiat
Työterveyslaitos
 
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Mielenterveys
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: MielenterveysKoronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Mielenterveys
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Mielenterveys
THL
 
Annamari Tuulio-Henriksson: Oulu-hanke - Psykoterapiapalveluista
Annamari Tuulio-Henriksson: Oulu-hanke - PsykoterapiapalveluistaAnnamari Tuulio-Henriksson: Oulu-hanke - Psykoterapiapalveluista
Annamari Tuulio-Henriksson: Oulu-hanke - Psykoterapiapalveluista
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Olli Sovijärvi - Itseohjautuvan Terveyden Seuranta 2024
Olli Sovijärvi - Itseohjautuvan Terveyden Seuranta 2024Olli Sovijärvi - Itseohjautuvan Terveyden Seuranta 2024
Olli Sovijärvi - Itseohjautuvan Terveyden Seuranta 2024
Olli Sovijärvi
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
THL
 
Sähköiset mielenterveyspalvelut
Sähköiset mielenterveyspalvelut Sähköiset mielenterveyspalvelut
Sähköiset mielenterveyspalvelut
ErjaMoore
 
Systemaattiset katsaukset
Systemaattiset katsauksetSystemaattiset katsaukset
Systemaattiset katsaukset
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Eero Siljander
 
Lapsi, perhe ja psykiatrinen kuntoutus
Lapsi, perhe ja psykiatrinen kuntoutusLapsi, perhe ja psykiatrinen kuntoutus
Lapsi, perhe ja psykiatrinen kuntoutus
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
THL
 
Sisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamalla
Sisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamallaSisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamalla
Sisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamalla
Katja Pulkkinen
 
Monimenetelmällinen terveystutkimus - Esimerkkinä tutkimusperustaisen interve...
Monimenetelmällinen terveystutkimus - Esimerkkinä tutkimusperustaisen interve...Monimenetelmällinen terveystutkimus - Esimerkkinä tutkimusperustaisen interve...
Monimenetelmällinen terveystutkimus - Esimerkkinä tutkimusperustaisen interve...
THL
 
Psykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuus
Psykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuusPsykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuus
Psykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuus
THL
 
Posteri: Monimenetelmäisyyden vaikeudet ja mahdollisuudet tutkittaessa avun s...
Posteri: Monimenetelmäisyyden vaikeudet ja mahdollisuudet tutkittaessa avun s...Posteri: Monimenetelmäisyyden vaikeudet ja mahdollisuudet tutkittaessa avun s...
Posteri: Monimenetelmäisyyden vaikeudet ja mahdollisuudet tutkittaessa avun s...
THL
 
Topo jakson esittely
Topo jakson esittelyTopo jakson esittely
Topo jakson esittely
vkrannila
 
Kuntoutusakatemia 12.12.2013 | Pekka Rapeli
Kuntoutusakatemia 12.12.2013 | Pekka RapeliKuntoutusakatemia 12.12.2013 | Pekka Rapeli
Kuntoutusakatemia 12.12.2013 | Pekka Rapeli
Kuntoutusportti
 
Nuorten aikuisten mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys
Nuorten aikuisten mielenterveysperusteinen työkyvyttömyysNuorten aikuisten mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys
Nuorten aikuisten mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Katri luukka päättötyö_21_11_2014
Katri luukka päättötyö_21_11_2014Katri luukka päättötyö_21_11_2014
Katri luukka päättötyö_21_11_2014
Katri Luukka
 
SHOK-hankkeet Lääketietokeskuksen työsarkana
SHOK-hankkeet Lääketietokeskuksen työsarkanaSHOK-hankkeet Lääketietokeskuksen työsarkana
SHOK-hankkeet Lääketietokeskuksen työsarkana
Lääketietokeskus
 

Similar to Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus (20)

5.10.2017 Liikunta, tunteet ja yhteisöllisyys -webinaaridiat
5.10.2017 Liikunta, tunteet ja yhteisöllisyys -webinaaridiat5.10.2017 Liikunta, tunteet ja yhteisöllisyys -webinaaridiat
5.10.2017 Liikunta, tunteet ja yhteisöllisyys -webinaaridiat
 
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Mielenterveys
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: MielenterveysKoronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Mielenterveys
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Mielenterveys
 
Annamari Tuulio-Henriksson: Oulu-hanke - Psykoterapiapalveluista
Annamari Tuulio-Henriksson: Oulu-hanke - PsykoterapiapalveluistaAnnamari Tuulio-Henriksson: Oulu-hanke - Psykoterapiapalveluista
Annamari Tuulio-Henriksson: Oulu-hanke - Psykoterapiapalveluista
 
Olli Sovijärvi - Itseohjautuvan Terveyden Seuranta 2024
Olli Sovijärvi - Itseohjautuvan Terveyden Seuranta 2024Olli Sovijärvi - Itseohjautuvan Terveyden Seuranta 2024
Olli Sovijärvi - Itseohjautuvan Terveyden Seuranta 2024
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
 
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
 
Sähköiset mielenterveyspalvelut
Sähköiset mielenterveyspalvelut Sähköiset mielenterveyspalvelut
Sähköiset mielenterveyspalvelut
 
Systemaattiset katsaukset
Systemaattiset katsauksetSystemaattiset katsaukset
Systemaattiset katsaukset
 
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
 
Lapsi, perhe ja psykiatrinen kuntoutus
Lapsi, perhe ja psykiatrinen kuntoutusLapsi, perhe ja psykiatrinen kuntoutus
Lapsi, perhe ja psykiatrinen kuntoutus
 
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
 
Sisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamalla
Sisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamallaSisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamalla
Sisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamalla
 
Monimenetelmällinen terveystutkimus - Esimerkkinä tutkimusperustaisen interve...
Monimenetelmällinen terveystutkimus - Esimerkkinä tutkimusperustaisen interve...Monimenetelmällinen terveystutkimus - Esimerkkinä tutkimusperustaisen interve...
Monimenetelmällinen terveystutkimus - Esimerkkinä tutkimusperustaisen interve...
 
Psykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuus
Psykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuusPsykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuus
Psykologityön nimikkeistö ja luokituskokonaisuus
 
Posteri: Monimenetelmäisyyden vaikeudet ja mahdollisuudet tutkittaessa avun s...
Posteri: Monimenetelmäisyyden vaikeudet ja mahdollisuudet tutkittaessa avun s...Posteri: Monimenetelmäisyyden vaikeudet ja mahdollisuudet tutkittaessa avun s...
Posteri: Monimenetelmäisyyden vaikeudet ja mahdollisuudet tutkittaessa avun s...
 
Topo jakson esittely
Topo jakson esittelyTopo jakson esittely
Topo jakson esittely
 
Kuntoutusakatemia 12.12.2013 | Pekka Rapeli
Kuntoutusakatemia 12.12.2013 | Pekka RapeliKuntoutusakatemia 12.12.2013 | Pekka Rapeli
Kuntoutusakatemia 12.12.2013 | Pekka Rapeli
 
Nuorten aikuisten mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys
Nuorten aikuisten mielenterveysperusteinen työkyvyttömyysNuorten aikuisten mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys
Nuorten aikuisten mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys
 
Katri luukka päättötyö_21_11_2014
Katri luukka päättötyö_21_11_2014Katri luukka päättötyö_21_11_2014
Katri luukka päättötyö_21_11_2014
 
SHOK-hankkeet Lääketietokeskuksen työsarkana
SHOK-hankkeet Lääketietokeskuksen työsarkanaSHOK-hankkeet Lääketietokeskuksen työsarkana
SHOK-hankkeet Lääketietokeskuksen työsarkana
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela

Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysTimo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksestaMeneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinatKuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessaKuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsausRaha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Kelan tutkimus / Research at Kela
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela (20)

Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysTimo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
 
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
 
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
 
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
 
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
 
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksestaMeneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
 
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
 
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
 
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinatKuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
 
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
 
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
 
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessaKuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
 
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsausRaha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
 

Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus

  • 1. Kela tutkii kuntoutusta 27.4.2022 Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus Taru-Anneli Koivisto, MuM musiikkiterapeutti, väitöskirjatutkija Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto taru.koivisto@uniarts.fi Päivi Saukko, FT musiikkiterapeutti, psykologi, työnohjaaja paivi.saukko@musiikkivoimavarana.fi 25.4.2022 Koivisto & Saukko (tulossa) Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus 1 Tarumusiikki Oy
  • 2. Musiikkiterapiaa ajan hermolla • Musiikkiteknologia ja siihen liittyvät innovaatiot ovat olennainen osa musiikkiterapiaa – etämusiikkiterapian toteutus ja tutkimus vähäistä ennen pandemiaa (ks. Baker ja Krout 2009; Schmid ja Osterman 2010). • Salminen ym. 2016: Tutkimusta reaaliaikaisesta ja ajasta riippumattomasta etämusiikkiterapiasta tarvitaan lisää, teknisten ja vuorovaikutukseen liittyvien haasteiden ratkaiseminen musiikkiin liittyen oleellista. • Pandemia vauhditti erilaisten etämusiikkiterapian muotojen käyttöönottoa ja kehittämistä, julkaisujen ja tutkimuksen määrä on lisääntynyt vuodesta 2020 alkaen. 25.4.2022 Koivisto & Saukko (tulossa) Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus 2
  • 3. Etämusiikkiterapian määrittelyä • Kela: Etäkuntoutus on etäteknologiaa hyödyntävien sovellusten tavoitteellista käyttöä ammattilaisten ohjaamassa ja seuraamassa kuntoutuksessa, jossa on selkeä tavoite, alku ja loppu (Salminen ym. 2016). • Etämusiikkiterapia on vakiintunut kansainvälisesti osaksi sähköisiä terveyspalveluja ja etäterveydenhuoltoa, joka kattaa kaikki mahdolliset etäterveyspalvelut (Spooner ym. 2019; Kern 2021; Vaudreuil 2020). • Etämusiikkiterapiapalvelujen eri muodot: 1) synkronoitu eli reaaliaikainen etäkuntoutus; 2) asynkronoitu eli ajasta riippumaton etäkuntoutus; ja 3) hybridi eli yhdistelmämuotoinen etäkuntoutus (Kern 2021; ks. Brown 2011; Keck ja Doarn 2014, Salminen ja Hiekkala 2019). • Etämusiikkiterapian määritelmät ja käsitteistö kehittyvät tällä hetkellä nopeasti, terminologian käyttö on kirjavaa. 25.4.2022 Koivisto & Saukko (tulossa) Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus 3
  • 4. Kartoittavan katsauksen toteutus (Scoping review) • Tavoitteena kartoittaa, (1) millaista tutkimustietoa etämusiikkiterapiasta on saatavilla ja (2) millaista näyttöä etämusiikkiterapian vaikutuksista ja vaikuttavuudesta tutkimuskirjallisuudesta löytyy. • Teoreettisena lähtökohtana ICF-viitekehys: keskeistä kokonaisvaltainen näkökulma asiakaslähtöisen kuntoutuksen toteutuksessa ja arvioinnissa. • Hakustrategia: PICO(T)-menettely, systemaattinen PRISMA-P (Moher ym. 2020; PRISMA 2021) ja kartoittava JBI (Peters ym. 2015, 2020), laadullinen katsaus. • Mukaanoton kriteerejä: kirjallisuus vuosilta 2016–2021, kaikki etämusiikkiterapian muodot ja tutkimustyypit, Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasryhmät, soveltavat asiakasryhmät esim. ikäihmiset, vastasyntyneet ja heidän perheensä. • Katsaukseen sisällytetyt tutkimukset: 32 analysoitavaa julkaisua, joista koeasetelmatutkimuksia 16 % (5 kpl). Yhtään Suomessa tai Pohjoismaissa tehtyä tutkimusta ei löytynyt. • Aineiston analyysi: julkaisu- ja kuvailutiedot, GRADE-näytönaste, RQ1 temaattinen analyysi (Braun ja Clarke 2006), RQ2 koeasetelmat/interventioiden kuvaus ja tutkimustiedon synteesi. 25.4.2022 Koivisto & Saukko (tulossa) Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus 4
  • 5. Tulokset osa 1: Etämusiikkiterapian käyttö ja edellytykset • Pandemian vaikutus musiikkiterapeuttien työhön on ollut merkittävä: muutosresilienssi, erilaiset turvatoimet, käytänteiden muutokset, etätyöskentelyn haasteet • Etämusiikkiterapiapalvelujen kehittäminen ja käyttöönotto: kaukana palveluista olevien palvelut, eri kohderyhmille räätälöidyt palvelut, pilottitutkimuksia ennen ja jälkeen pandemian, innovatiivisia interventioita (yksilö- ja ryhmäterapia, ylisukupolvinen terapia) • Knott ja Block (2020): etämusiikkiterapiapalvelujen kehittämisen ja käyttöönoton kolmitasoinen malli • Musiikkiterapian eri viitekehyksiä edustettuina, laaja variaatio eri-ikäisten ja eri asiakasryhmien parissa toteutettavia etämusiikkiterapiapalveluja 25.4.2022 Koivisto & Saukko (tulossa) Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus 5
  • 6. Tulokset osa 2: Etämusiikkiterapian vaikutukset ja vaikuttavuus toimintakyvyn näkökulmasta • Aineisto sisälsi pääasiassa kokemuksellista arviointia vaikutuksista (paljon pilotteja, vertailututkimus haastavaa poikkeusoloissa). • Vaikuttavuustutkimus on edelleen käynnistysvaiheessa. 25.4.2022 Koivisto & Saukko (tulossa) Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus 6 Julkaisu Asiakkaat N Interventio Vaikutukset ICF-luokkia Bompard ym. 2021 Kehitysvammaiset ja liikuntavammaiset lapset (alle 12 v.) 12 12 päivän ajasta riippumaton interventio, jossa yksilöllisen videon katselua 3 krt päivässä Lasten univaikeudet ja vanhempien kokema stressi vähenivät, merkitsevät erot alku- ja loppumittausten välillä SDSC:n kokonaispistemäärässä sekä PSA-SF:n kahdessa osiossa. Unitoiminnot B134, Stressinhallinta D240, Vanhemman suhde lapseen D7600 Fiore 2018 Opiskelijat (19-30 v.) 23 Ajasta riippumaton, musiikin kuunteluun perustuva etäinterventio Stressin ja ahdistuneisuuden tunteet vähenivät merkitsevästi intervention aikana. Tunteiden säätely B1521, Stressinhallinta D240 Giordano ym. 2020 Sairaalan lääkärit ja hoitajat (22-59 v.) 34 5 viikon ajasta riippumaton, musiikin kuunteluun perustuva etäinterventio Merkitsevää väsymyksen tunteen vähenemistä sekä surun, pelon ja huolen tunteiden lievenemistä. Tunteiden säätely B1521, Stressinhallinta D240 Stegemöller ym. 2020 Parkinsonin tautia sairastavat henkilöt (67-82 v.) 14 8 kerran interventio, jossa ryhmä kokoontui harjoittelemaan musiikkiterapeutin tekemien videoiden avulla Havaittiin äänen tuotossa edistymistä ja hengityksessä merkitsevää edistymistä. Tulokset samanlaisia kuin kasvokkain toteutetussa interventiossa. Puheäänitoiminnot B310, HengitystoiminnotB440 Wolfe 2020 Henkilöt, joilla eri syistä aiheutunut aivovamma (34- 69 v.) 15 20 reaaliaikaista ryhmätapaamista 10 viikon aikana, osana laajempaa etäkuntoutusprojektia Myönteisiä vaikutuksia mielialaan, rentoutuneisuuteen ja energisyyteen. Temperamentti- ja persoonallisuustoiminnot B126, Tunteiden säätely B1521
  • 7. Pohdintaa: musiikkiterapeutit uuden äärellä • Mahdollisuudet: innovatiivisuus, aktiivisuus, monialainen kehitystyö, saavutettavuus, soveltuvuus (yksilöt ja ryhmät, monet eri asiakasryhmät) • Haasteet: yhteisen tilan puute, vuorovaikutus, kehollisuuden ja moniaistillisuuden huomioiminen, ei sovellu kaikille asiakasryhmille (yksilöllinen arviointi tärkeää) • Ympäristötekijöiden merkitys: avustava(t) henkilöt, luottamuksellisuus ja eettiset näkökulmat, tavoitteiden laajentaminen esim. perheenjäsenten välisiin suhteisiin • Tutkimus- ja kehittämistarpeet Suomessa: ajasta riippumaton ja yhdistelmämuotoinen etämusiikkiterapia, Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasryhmät, etämusiikkiterapian eri muotojen vaikuttavuus, virtuaalinen todellisuus ja siihen liittyvät tieteidenväliset sovellukset • Avoimia kysymyksiä: Koulutus, tarkemmat ohjeistukset, palveluntuottajien tekninen tuki • Musiikkiterapian erityiskysymykset, esim. Mistä soittimet ym. välineistö asiakkaan kotiin? Mitä tavoitteita ei ehkä voida saavuttaa, kun kaikkia musiikkiterapian menetelmiä ei voida käyttää? 25.4.2022 Koivisto & Saukko (tulossa) Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus 7
  • 8. Lähteet Baker F, Krout R. Song writing via Skype. An on-line music therapy intervention to enhance social skills in an adolescent diagnosed with Aspergers. British Journal of Music Therapy 2009; 23 (2): 3–14. Doi: 10.1177/135945750902300202. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology 2006; 3 (2): 77–101. Doi: 10.1191/147808870qp063oa. Brown J. (2011). ASHA and the evolution of telepractice. Perspectives on Telepractice 2011; 1 (1), 4–9. Keck, CS, Doarn CR. Telehealth technology applications in speech-language pathology. Telemedicine and e-Health 2014; 20 (7): 653–659. Doi: 10.1089/tmj.2013.0295. Kern P, toim. Imagine 2021. Saatavissa: <https://www.imagine.musictherapy.biz/current/>. Viitattu 2.1.2022. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J ym. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses The PRISMA statement. Annals of Internal Medicine 2009; 151 (4): 264‒269. Doi: 10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135. Peters MD, Marnie C, Tricco AC ym. Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. JBI evidence synthesis 2020; 18(10): 2119–2126. Salminen A-L, Hiekkala S, Stenberg JH. Etäkuntoutus. Helsinki: Kela, 2016. Salminen A-L, Hiekkala S. Etäkuntoutuksen kehittäminen Kelassa. Julkaisussa: A.-L. Salminen A-L, Hiekkala, S, toim. Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Helsinki: Kela, 2019: 9‒12. Saukko P, Hakomäki H. Musiikkiterapian vaikutus kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten toimintakykyyn. Kirjallisuuskatsaus. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 18, 2019. Schmid W, Ostermann T. Home-based music therapy. A systematic overview of settings and conditions for an innovative service in healthcare. BMC Health Services Research 2010; 10: 291. Spooner H, Lee JB, Langston DG ym. Using distance technology to deliver the creative arts therapies to veterans: Case studies in art, dance/movement and music therapy. The Arts in Psychotherapy 2019; 62: 12–18. Doi: 10.1016/j.aip.2018.11.012. Vaudreuil R, Langston DG, Magee WL ym. Implementing music therapy through telehealth: Considerations for military populations. Disability and Rehabilitation Assistive Technology 2020; 1–10. Doi: 10.1080/17483107.2020.1775312. 27.4.2022 Koivisto & Saukko (tulossa) Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus 8