SlideShare a Scribd company logo
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI, TYÖTERVEYSLAITOS, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
Työikäisten terveyden
tulevaisuus sote-integraatiossa
- TYÖOTE-toimintamalli
Pauliina Kangas, LT, ylilääkäri, Työterveyslaitos
Työikäisten sairastaminen aiheuttaa
huomattavat taloudelliset menetykset
• Menetetyn työpanoksen kokonaiskustannukset Suomessa n. 24 miljardia €/v.
(Rissanen&Kaseva, 2014)
• Huomattavaa on, että sairaanhoidon kustannukset kattavat tästä summasta vain alle
kolmanneksen. Eli suurin kustannus tulee siitä, kun työikäiset eivät ole töissä!
JOS SIIS TYÖKYVYTTÖMYYTTÄ AIHEUTTAVIIN
TEKIJÖIHIN PYSTYTÄÄN EDES HIEMAN NYKYISTÄ
PAREMMIN VAIKUTTAMAAN, ON KUSTANNUS-
VAIKUTUS HUOMATTAVA.
Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 9.11..2022
Työterveyshuollon merkitys työkyvyn tukijana
• Työterveyshuollolla on merkittävä rooli työikäisen väestön
työkyvyn tukemisessa ja se on mukana noin 2 miljoonan
työssäkäyvän terveydenhuollon järjestämisessä.
• Työterveyshuolto on ainoa terveydenhuollon toimija, jolla
on suora yhteys potilaan työpaikkaan -> työn
muokkausmahdollisuuksien hyödyntäminen.
• Työkyvyn arviointi sekä työkyvyn ja työhön paluun tuki
ovat työterveyshuollon ydinosaamista.
TYÖTERVEYSHUOLLON TYÖKYKYOSAAMISTA KANNATTAA
TEHOKKAAMMIN JA SYSTEMAATTISEMMIN HYÖDYNTÄÄ
TYÖIKÄISEN SOTE-PALVELUKOKONAISUUDESSA
Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS
TOIMINTAKYKY TYÖKUORMITUS
TYÖKYVYN ARVIOINTI
9.11..2022
Työterveyshuollolla on monenlaisia mahdollisuuksia
tukea työkykyä ja helpottaa työhön paluuta:
❖ työterveysneuvottelu
❖ korvaava työ
❖ muokattu työ
❖ osasairauspäiväraha
❖ työkokeilu ja muu eläkevakuutusyhtiön
ammatillinen kuntoutus
❖ työkokeilu työterveyshuollon päätöksellä
❖ erilaiset kuntoutusratkaisut
❖ moniammatillinen tiimi käytössä: työfysioterapeutti,
työterveyspsykologi, tarvittaessa usein myös eri
alojen erikoislääkärit ja sosiaalialan asiantuntija
9.11..2022
Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS
Oleellista on tarpeeksi
ajoissa aloitetut työkyvyn
tukitoimet
• Fokus jäljellä olevassa
työkyvyssä!
TYÖOTE (2020–2023) – Tausta ja tavoite 1/2
TYÖOTE-hanke tehostaa työterveyshuollon ja julkisen
terveydenhuollon yhteistyötä levittämällä Keski-Suomessa
käytössä olevan toimintamallin koko Suomeen syksyyn 2023
mennessä.
• TYÖOTE-toimintamallissa erikoissairaanhoidosta
kirjoitetaan tietyissä diagnooseissa vain lyhyt
sairauspoissaolo, ja potilas lähetetään työterveyshuoltoon
aktiivisia työkyvyn ja työhön paluun tukitoimia varten.
TYÖOTE-YHTEISTYÖ TUO TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNALLISEKSI
OSAKSI JULKISTA SOTEA.
Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS
• KSSHP hallinnoi
• Työterveyslaitos
levittää
toimintamallin
• Itä-Suomen
yliopisto tutkii
kustannus-
vaikutuksia
• STM rahoittaa
HANKKEESSA
9.11..2022
TYÖOTE (2020–2023) – Tausta ja tavoite 2/2
• Tavoitteena hankkeessa on lisätä yhteistyötä myös
perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon välille.
• Syntyvien toimintamallien laatu ja toimivuus varmistetaan
auditoinnein, ja hankkeeseen liittyy myös Itä-Suomen
yliopiston vastuulla oleva tutkimus toimintamallin
kustannusvaikutuksista.
Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS
TYÖOTE-YHTEISTYÖ TUO TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNALLISEKSI
OSAKSI JULKISTA SOTEA.
• KSSHP hallinnoi
• Työterveyslaitos
levittää
toimintamallin
• Itä-Suomen
yliopisto tutkii
kustannus-
vaikutuksia
• STM rahoittaa
HANKKEESSA
9.11..2022
TYÖOTE-toimintamalli työkyvyn tukemisessa
HUOM! Lähete työkyvyn
arvioimiseksi ja tukemiseksi
voidaan tehdä riippumatta
potilaan
työterveyshuoltosopimuksen
laajuudesta.
Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 9.11..2022
Esim. lonkan ja polven
tekonivelleikatut,
lannerangan
välilevyleikatut potilaat,
masennus-,
sepelvaltimotauti- ja
rintasyöpäpotilaat
TYÖOTE-toimintamallin
vaikuttavuudesta on jo näyttöä
• Keski-Suomessa lannerangan
välilevyleikkauksen jälkeinen
työkyvyttömyysaika väheni peräti 50%:ia
TYÖOTE-toimintamallin käyttöönoton jälkeen
(n=28).
(Suomen Lääkärilehti 2019;74(17):1048-1051)
• Vielä julkaisemattomassa kyselyaineistossa
(N=210) 81%:ia kyselyyn vastanneista
lonkkaproteesipotilaista ja 59%:ia
polviproteesipotilaista pystyi palaaman töihin
alle 3kk:tta leikkauksen jälkeen.*
9.11..2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS
* Potilaita ohjattiin vastaamaan kyselyyn työhön
palaamisen aikoihin. Henkilöt, jotka eivät palanneet
työhön vuoden sisällä leikkauksesta, eivät ole mukana
näissä laskelmissa.
Miksi lähete työterveyshuoltoon?
• Lähete tth:sta tai sote-keskuksesta esh:oon, ja toisaalta hoitopalautteen/epikriisin
toimittaminen perustasolle pain on vakiintunut, pääosin toimiva käytäntö.
• Tth:ssa on erityistä osaamista nimenomaan työkyvyn arvioimiseen ja työkyvyn
tukemiseen, ja tth on ainoa terveydenhuollon toimija, jolla on suora yhteys potilaan
työpaikkaan.
❖Kun muussa terveydenhuollossa havaitaan potilaalla työkykyongelma, tulisi olla
mahdollista sujuvasti ohjata potilas työterveyshuoltoon.
➢Eli kuten muillekin erikoisaloille, myös työterveyshuoltoon tulisi olla mahdollisuus
tehdä lähete.
• Toisin kuin hoitopalaute, lähete siirtää hoitovastuun, juridisesti velvoittaa vastaanottajaa
reagoimaan.
• TYÖOTE-hankkeen myötä työterveyshuolloissa on rakennettu systemaattiset prosessit
lähetteiden käsittelemiseksi ja tehokkaan tiedonkulun varmistamiseksi.
❖Työterveyshuollosta otetaan yhteyttä potilaaseen.
9.11..2022
Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS
Toiminta alueilla – Yhteistyö
työterveyshuollon ja
perusterveydenhuollon välillä
• Erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon välisen
TYÖOTE-toimintamallin rakentamisen lisäksi
alueilla tiivistetään perusterveydenhuollon ja
työterveyshuollon välistä yhteistyötä.
❖ Tiedon lisääminen työterveyshuollon toiminnasta.
❖ Keskustelu siitä, milloin potilas tulisi ohjata
työterveyshuoltoon (siis muulloinkin kuin
sairauspoissaoloasioissa)
❖ Alueellisten yhteistyömallien luominen, jotta
työikäisen potilaan hoito sujuvoituu ja vältetään
päällekkäisiä toimintoja.
▪ Voitaisiinko työterveyshuollosta tietyissä tilanteissa
ohjata sote-keskukseen jotain yksittäistä
tutkimusta/toimenpidettä varten?
Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 9.11..2022
Työhön liittyviä oireita
▪ Työ pahentaa oireilua
▪ Oireet vaikeuttavat työssä
selviytymistä
Työkykyongelmia
▪ Toistuvia sairauspoissaoloja
▪ Pitkittyneitä sairauspoissaoloja
▪ Sairaus edellyttää työkyvyn tai
työhön paluun mahdollisuuksien
tarkempaa selvittelyä
Lisäksi
▪ Raskaana olevan työrajoitteet
▪ Työyhteistöongelmat
▪ Työergonomiaan liittyvät pulmat
▪ Työpaikan sisäilmasto-ongelmat
▪ Ammattitautiepäily
• Työhön liittyvien oireiden
selvittely
• Työkyvyn tukitoimet
• Yhteistyö työnantajan kanssa
PTH
LÄHETE
TYÖTERVEYSHUOLTO
Lähete siirtää vastuun
työkykyasiassa, sairauden
hoitovastuu voi edelleen säilyä
perusterveydenhuollossa (tai
erikoissairaanhoidossa) – Riippuu
työterveyshuoltosopimuksen
laajuudesta ja sairauden tilasta.
TYÖOTE ja hyvinvointialueet
• TYÖOTE-toimintaan liittyvissä yhteistyöfoorumeissa käsitellään työikäisten sote-
palvelukokonaisuutta laaja-alaisesti
▪ Mm. hankkeiden välinen yhteistyö
• TYÖOTE-toimintamalli on erinomainen esimerkki hyvinvointialueilla
tavoiteltavasta palveluiden integraatiosta.
9.11..2022
Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS
TYÖOTE TUO
TYÖTERVEYSHUOLLON
TOIMINNALLISEKSI OSAKSI
JULKISTA SOTEA
• TYÖOTE-toiminnassa pyritään edistämään työikäisten sote-palveluiden koordinaatiota
kullakin hyvinvointialueella.
❖ Tavoitteena, että työikäinen henkilö saa oikeat palvelut, oikeasta paikasta, oikeaan aikaan.
❖ Työikäisten sote-palveluiden koordinoinnissa keskiössä on työ- ja työllistymiskyvyn
tukeminen.
❖ Kun työterveyshuolto otetaan aidosti mukaan sote-kokonaisuuteen, vähentää se työpainetta
julkisessa terveydenhuollossa.
TYÖOTE-
TOIMINTA
-MALLI
WIN
-
WIN
SA IRA ALA J A S O T E - K E S K U S
• Voi keskittyä ydintoimintaansa: Työkyvyn
arviointi, työkyvyn tukeminen ja työhön
paluun järjestelyt ovat sovittuna
työterveyshuoltoon
• Sairaala-/tk-lääkäri ei yleensä tunne
potilaan työtä → TYÖOTE-
toimintamallissa hänen ei tarvitse arvioida
pidempiaikaista työkykyä
• Alle 2 kuukauden sairauspoissaolo ei
edellytä lääkärin kirjoittamaa
B-lausuntoa
• Sairaala ja sote-keskus saavat
täysipainoisen tuen TTL:n kehittäjiltä
uuden toimintamallin rakentamiseen
TYÖNA NTA JA
• Osa työntekijöistä palaa työhön aiemmin
kuin vanhalla toimintatavalla
→ sijaistarve vähenee, tuottavuus kasvaa
• Yhteistyö työterveyshuollon kanssa tiivistyy
TYÖTERVEYSHUOLTO
• Tieto tulee työterveyshuoltoon
ajoissa, joten työkyvyn arviointi,
työkyvyn tuen ja työhön paluun
järjestelyt ehditään hyvin
aikatauluttaa ja sopia
• Työterveyshuollon osaaminen tulee
nykyistä tehokkaammin käyttöön
• Työterveyshuolto saa
täysipainoisen tuen
Työterveyslaitoksen kehittäjiltä
uuden toimintamallin
rakentamiseen
YHTEISKUNTA
• Työkykyinen työntekijä palaa
aiemmin töihin → verotulot
kasvavat, sairauspäiväkulut
vähenevät, työllisyys ja tuottavuus
paranevat
T YÖ I K Ä I N E N P OT I L A S
• Saa yksillöllisen arvion työhön
paluun edellytyksistä ja
työterveyshuolto tukee
aktiivisesti toipumista
• Ajoissa kohdennetut työkyvyn
tukitoimet ylläpitävät henkilön
työkykyisyyttä ja ehkäisevät
pysyvää työkyvyttömyyttä
Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 9.11..2022
Tilanne TYÖOTE-toimintamallin
etenemisessä 11/2022
Neuvottelut TYÖOTE-toimintamallin
aloittamisesta kesken
TYÖOTE-toimintamallin rakentaminen aloitettu
TYÖOTE-toimintamalli käynnissä (potilas liikkuu)
vähintään yhdessä diagnoosiryhmässä
TYÖOTE-toimintamallia masennuspotilaille
rakennetaan MYÖTE-hankkeessa
L+LP
KS
EP
KYM
EK
ES+IS
PK
PS
PP
KAI
KH
P
S
KP
VS
HUS
PM
PH
Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 9.11..2022
@tyoterveys
@fioh
Tyoterveyslaitos
tyoterveys
ttl.fi tyoterveyslaitos
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI, TYÖTERVEYSLAITOS, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
www.ttl.fi/tyoote
https://www.ttl.fi/ajankohtaista/tiedote/hyvinvointialueil
la-tulee-koordinoida-vahvemmin-tyoikaisten-
sotepalveluja
KIITOS!

More Related Content

Similar to Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖOTE-toimintamalli

Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
THL
 
Osasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksia
Osasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksiaOsasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksia
Osasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksia
Työterveyslaitos
 
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
JormaMakitalo
 
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissaTyöterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa
Työterveyslaitos
 
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko
Työterveyslaitos
 
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
Työterveyslaitos
 
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
Työterveyslaitos
 
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännötHuuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Työterveyslaitos
 
Työterveyshuolto Suomessa nyt
Työterveyshuolto Suomessa nytTyöterveyshuolto Suomessa nyt
Työterveyshuolto Suomessa nyt
Työterveyslaitos
 
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotestaTyöterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveyslaitos
 
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Työterveyslaitos
 
KUNKin seminaari 13.11.2013 | Markku Hupli
KUNKin seminaari 13.11.2013 | Markku HupliKUNKin seminaari 13.11.2013 | Markku Hupli
KUNKin seminaari 13.11.2013 | Markku Hupli
Kuntoutusportti
 
Työurien pidentämisen keinot ja mahdollisuudet työpaikoilla
Työurien pidentämisen keinot ja mahdollisuudet työpaikoillaTyöurien pidentämisen keinot ja mahdollisuudet työpaikoilla
Työurien pidentämisen keinot ja mahdollisuudet työpaikoilla
Johtamisen kehittämisverkosto
 
Ikäihmisten palveluihin uutta virtaa
Ikäihmisten palveluihin uutta virtaaIkäihmisten palveluihin uutta virtaa
Ikäihmisten palveluihin uutta virtaa
Sitra / Hyvinvointi
 
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
Työterveyslaitos
 
Viljamaa Työkyvyn tuki työpaikoilla
Viljamaa Työkyvyn tuki työpaikoillaViljamaa Työkyvyn tuki työpaikoilla
Viljamaa Työkyvyn tuki työpaikoilla
Työterveyslaitos
 
Esimies ja eurot_ttk_jarna_savolainen_2013
Esimies ja eurot_ttk_jarna_savolainen_2013Esimies ja eurot_ttk_jarna_savolainen_2013
Esimies ja eurot_ttk_jarna_savolainen_2013
Työturvallisuuskeskus TTK
 
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Työterveyslaitos
 
Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin
Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäinTuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin
Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin
THL
 

Similar to Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖOTE-toimintamalli (20)

Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
 
Osasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksia
Osasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksiaOsasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksia
Osasairausvapaa ja työhön osallistuminen – Taustaa ja tutkimustuloksia
 
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
 
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissaTyöterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa
Työterveyshuollon skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa
 
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko
24.11.2017 Yrittäjä, palatko loppuun vai palaudutko
 
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
 
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
 
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännötHuuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
 
Työterveyshuolto Suomessa nyt
Työterveyshuolto Suomessa nytTyöterveyshuolto Suomessa nyt
Työterveyshuolto Suomessa nyt
 
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotestaTyöterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
 
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
 
KUNKin seminaari 13.11.2013 | Markku Hupli
KUNKin seminaari 13.11.2013 | Markku HupliKUNKin seminaari 13.11.2013 | Markku Hupli
KUNKin seminaari 13.11.2013 | Markku Hupli
 
Työurien pidentämisen keinot ja mahdollisuudet työpaikoilla
Työurien pidentämisen keinot ja mahdollisuudet työpaikoillaTyöurien pidentämisen keinot ja mahdollisuudet työpaikoilla
Työurien pidentämisen keinot ja mahdollisuudet työpaikoilla
 
Ikäihmisten palveluihin uutta virtaa
Ikäihmisten palveluihin uutta virtaaIkäihmisten palveluihin uutta virtaa
Ikäihmisten palveluihin uutta virtaa
 
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
 
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
 
Viljamaa Työkyvyn tuki työpaikoilla
Viljamaa Työkyvyn tuki työpaikoillaViljamaa Työkyvyn tuki työpaikoilla
Viljamaa Työkyvyn tuki työpaikoilla
 
Esimies ja eurot_ttk_jarna_savolainen_2013
Esimies ja eurot_ttk_jarna_savolainen_2013Esimies ja eurot_ttk_jarna_savolainen_2013
Esimies ja eurot_ttk_jarna_savolainen_2013
 
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
 
Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin
Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäinTuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin
Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela

Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysTimo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksestaMeneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinatKuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsausEtämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessaKuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kelan tutkimus / Research at Kela
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela (20)

Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysTimo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
 
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
 
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
 
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
 
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
 
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksestaMeneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
 
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
 
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
 
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinatKuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
 
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsausEtämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
 
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
 
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
 
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessaKuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
 

Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖOTE-toimintamalli

 • 1. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI, TYÖTERVEYSLAITOS, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖOTE-toimintamalli Pauliina Kangas, LT, ylilääkäri, Työterveyslaitos
 • 2. Työikäisten sairastaminen aiheuttaa huomattavat taloudelliset menetykset • Menetetyn työpanoksen kokonaiskustannukset Suomessa n. 24 miljardia €/v. (Rissanen&Kaseva, 2014) • Huomattavaa on, että sairaanhoidon kustannukset kattavat tästä summasta vain alle kolmanneksen. Eli suurin kustannus tulee siitä, kun työikäiset eivät ole töissä! JOS SIIS TYÖKYVYTTÖMYYTTÄ AIHEUTTAVIIN TEKIJÖIHIN PYSTYTÄÄN EDES HIEMAN NYKYISTÄ PAREMMIN VAIKUTTAMAAN, ON KUSTANNUS- VAIKUTUS HUOMATTAVA. Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 9.11..2022
 • 3. Työterveyshuollon merkitys työkyvyn tukijana • Työterveyshuollolla on merkittävä rooli työikäisen väestön työkyvyn tukemisessa ja se on mukana noin 2 miljoonan työssäkäyvän terveydenhuollon järjestämisessä. • Työterveyshuolto on ainoa terveydenhuollon toimija, jolla on suora yhteys potilaan työpaikkaan -> työn muokkausmahdollisuuksien hyödyntäminen. • Työkyvyn arviointi sekä työkyvyn ja työhön paluun tuki ovat työterveyshuollon ydinosaamista. TYÖTERVEYSHUOLLON TYÖKYKYOSAAMISTA KANNATTAA TEHOKKAAMMIN JA SYSTEMAATTISEMMIN HYÖDYNTÄÄ TYÖIKÄISEN SOTE-PALVELUKOKONAISUUDESSA Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS TOIMINTAKYKY TYÖKUORMITUS TYÖKYVYN ARVIOINTI 9.11..2022
 • 4. Työterveyshuollolla on monenlaisia mahdollisuuksia tukea työkykyä ja helpottaa työhön paluuta: ❖ työterveysneuvottelu ❖ korvaava työ ❖ muokattu työ ❖ osasairauspäiväraha ❖ työkokeilu ja muu eläkevakuutusyhtiön ammatillinen kuntoutus ❖ työkokeilu työterveyshuollon päätöksellä ❖ erilaiset kuntoutusratkaisut ❖ moniammatillinen tiimi käytössä: työfysioterapeutti, työterveyspsykologi, tarvittaessa usein myös eri alojen erikoislääkärit ja sosiaalialan asiantuntija 9.11..2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS Oleellista on tarpeeksi ajoissa aloitetut työkyvyn tukitoimet • Fokus jäljellä olevassa työkyvyssä!
 • 5. TYÖOTE (2020–2023) – Tausta ja tavoite 1/2 TYÖOTE-hanke tehostaa työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä levittämällä Keski-Suomessa käytössä olevan toimintamallin koko Suomeen syksyyn 2023 mennessä. • TYÖOTE-toimintamallissa erikoissairaanhoidosta kirjoitetaan tietyissä diagnooseissa vain lyhyt sairauspoissaolo, ja potilas lähetetään työterveyshuoltoon aktiivisia työkyvyn ja työhön paluun tukitoimia varten. TYÖOTE-YHTEISTYÖ TUO TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNALLISEKSI OSAKSI JULKISTA SOTEA. Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS • KSSHP hallinnoi • Työterveyslaitos levittää toimintamallin • Itä-Suomen yliopisto tutkii kustannus- vaikutuksia • STM rahoittaa HANKKEESSA 9.11..2022
 • 6. TYÖOTE (2020–2023) – Tausta ja tavoite 2/2 • Tavoitteena hankkeessa on lisätä yhteistyötä myös perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon välille. • Syntyvien toimintamallien laatu ja toimivuus varmistetaan auditoinnein, ja hankkeeseen liittyy myös Itä-Suomen yliopiston vastuulla oleva tutkimus toimintamallin kustannusvaikutuksista. Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS TYÖOTE-YHTEISTYÖ TUO TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNALLISEKSI OSAKSI JULKISTA SOTEA. • KSSHP hallinnoi • Työterveyslaitos levittää toimintamallin • Itä-Suomen yliopisto tutkii kustannus- vaikutuksia • STM rahoittaa HANKKEESSA 9.11..2022
 • 7. TYÖOTE-toimintamalli työkyvyn tukemisessa HUOM! Lähete työkyvyn arvioimiseksi ja tukemiseksi voidaan tehdä riippumatta potilaan työterveyshuoltosopimuksen laajuudesta. Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 9.11..2022 Esim. lonkan ja polven tekonivelleikatut, lannerangan välilevyleikatut potilaat, masennus-, sepelvaltimotauti- ja rintasyöpäpotilaat
 • 8. TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuudesta on jo näyttöä • Keski-Suomessa lannerangan välilevyleikkauksen jälkeinen työkyvyttömyysaika väheni peräti 50%:ia TYÖOTE-toimintamallin käyttöönoton jälkeen (n=28). (Suomen Lääkärilehti 2019;74(17):1048-1051) • Vielä julkaisemattomassa kyselyaineistossa (N=210) 81%:ia kyselyyn vastanneista lonkkaproteesipotilaista ja 59%:ia polviproteesipotilaista pystyi palaaman töihin alle 3kk:tta leikkauksen jälkeen.* 9.11..2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS * Potilaita ohjattiin vastaamaan kyselyyn työhön palaamisen aikoihin. Henkilöt, jotka eivät palanneet työhön vuoden sisällä leikkauksesta, eivät ole mukana näissä laskelmissa.
 • 9. Miksi lähete työterveyshuoltoon? • Lähete tth:sta tai sote-keskuksesta esh:oon, ja toisaalta hoitopalautteen/epikriisin toimittaminen perustasolle pain on vakiintunut, pääosin toimiva käytäntö. • Tth:ssa on erityistä osaamista nimenomaan työkyvyn arvioimiseen ja työkyvyn tukemiseen, ja tth on ainoa terveydenhuollon toimija, jolla on suora yhteys potilaan työpaikkaan. ❖Kun muussa terveydenhuollossa havaitaan potilaalla työkykyongelma, tulisi olla mahdollista sujuvasti ohjata potilas työterveyshuoltoon. ➢Eli kuten muillekin erikoisaloille, myös työterveyshuoltoon tulisi olla mahdollisuus tehdä lähete. • Toisin kuin hoitopalaute, lähete siirtää hoitovastuun, juridisesti velvoittaa vastaanottajaa reagoimaan. • TYÖOTE-hankkeen myötä työterveyshuolloissa on rakennettu systemaattiset prosessit lähetteiden käsittelemiseksi ja tehokkaan tiedonkulun varmistamiseksi. ❖Työterveyshuollosta otetaan yhteyttä potilaaseen. 9.11..2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS
 • 10. Toiminta alueilla – Yhteistyö työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon välillä • Erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon välisen TYÖOTE-toimintamallin rakentamisen lisäksi alueilla tiivistetään perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä. ❖ Tiedon lisääminen työterveyshuollon toiminnasta. ❖ Keskustelu siitä, milloin potilas tulisi ohjata työterveyshuoltoon (siis muulloinkin kuin sairauspoissaoloasioissa) ❖ Alueellisten yhteistyömallien luominen, jotta työikäisen potilaan hoito sujuvoituu ja vältetään päällekkäisiä toimintoja. ▪ Voitaisiinko työterveyshuollosta tietyissä tilanteissa ohjata sote-keskukseen jotain yksittäistä tutkimusta/toimenpidettä varten? Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 9.11..2022
 • 11. Työhön liittyviä oireita ▪ Työ pahentaa oireilua ▪ Oireet vaikeuttavat työssä selviytymistä Työkykyongelmia ▪ Toistuvia sairauspoissaoloja ▪ Pitkittyneitä sairauspoissaoloja ▪ Sairaus edellyttää työkyvyn tai työhön paluun mahdollisuuksien tarkempaa selvittelyä Lisäksi ▪ Raskaana olevan työrajoitteet ▪ Työyhteistöongelmat ▪ Työergonomiaan liittyvät pulmat ▪ Työpaikan sisäilmasto-ongelmat ▪ Ammattitautiepäily • Työhön liittyvien oireiden selvittely • Työkyvyn tukitoimet • Yhteistyö työnantajan kanssa PTH LÄHETE TYÖTERVEYSHUOLTO Lähete siirtää vastuun työkykyasiassa, sairauden hoitovastuu voi edelleen säilyä perusterveydenhuollossa (tai erikoissairaanhoidossa) – Riippuu työterveyshuoltosopimuksen laajuudesta ja sairauden tilasta.
 • 12. TYÖOTE ja hyvinvointialueet • TYÖOTE-toimintaan liittyvissä yhteistyöfoorumeissa käsitellään työikäisten sote- palvelukokonaisuutta laaja-alaisesti ▪ Mm. hankkeiden välinen yhteistyö • TYÖOTE-toimintamalli on erinomainen esimerkki hyvinvointialueilla tavoiteltavasta palveluiden integraatiosta. 9.11..2022 Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS TYÖOTE TUO TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNALLISEKSI OSAKSI JULKISTA SOTEA • TYÖOTE-toiminnassa pyritään edistämään työikäisten sote-palveluiden koordinaatiota kullakin hyvinvointialueella. ❖ Tavoitteena, että työikäinen henkilö saa oikeat palvelut, oikeasta paikasta, oikeaan aikaan. ❖ Työikäisten sote-palveluiden koordinoinnissa keskiössä on työ- ja työllistymiskyvyn tukeminen. ❖ Kun työterveyshuolto otetaan aidosti mukaan sote-kokonaisuuteen, vähentää se työpainetta julkisessa terveydenhuollossa.
 • 13. TYÖOTE- TOIMINTA -MALLI WIN - WIN SA IRA ALA J A S O T E - K E S K U S • Voi keskittyä ydintoimintaansa: Työkyvyn arviointi, työkyvyn tukeminen ja työhön paluun järjestelyt ovat sovittuna työterveyshuoltoon • Sairaala-/tk-lääkäri ei yleensä tunne potilaan työtä → TYÖOTE- toimintamallissa hänen ei tarvitse arvioida pidempiaikaista työkykyä • Alle 2 kuukauden sairauspoissaolo ei edellytä lääkärin kirjoittamaa B-lausuntoa • Sairaala ja sote-keskus saavat täysipainoisen tuen TTL:n kehittäjiltä uuden toimintamallin rakentamiseen TYÖNA NTA JA • Osa työntekijöistä palaa työhön aiemmin kuin vanhalla toimintatavalla → sijaistarve vähenee, tuottavuus kasvaa • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa tiivistyy TYÖTERVEYSHUOLTO • Tieto tulee työterveyshuoltoon ajoissa, joten työkyvyn arviointi, työkyvyn tuen ja työhön paluun järjestelyt ehditään hyvin aikatauluttaa ja sopia • Työterveyshuollon osaaminen tulee nykyistä tehokkaammin käyttöön • Työterveyshuolto saa täysipainoisen tuen Työterveyslaitoksen kehittäjiltä uuden toimintamallin rakentamiseen YHTEISKUNTA • Työkykyinen työntekijä palaa aiemmin töihin → verotulot kasvavat, sairauspäiväkulut vähenevät, työllisyys ja tuottavuus paranevat T YÖ I K Ä I N E N P OT I L A S • Saa yksillöllisen arvion työhön paluun edellytyksistä ja työterveyshuolto tukee aktiivisesti toipumista • Ajoissa kohdennetut työkyvyn tukitoimet ylläpitävät henkilön työkykyisyyttä ja ehkäisevät pysyvää työkyvyttömyyttä Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 9.11..2022
 • 14. Tilanne TYÖOTE-toimintamallin etenemisessä 11/2022 Neuvottelut TYÖOTE-toimintamallin aloittamisesta kesken TYÖOTE-toimintamallin rakentaminen aloitettu TYÖOTE-toimintamalli käynnissä (potilas liikkuu) vähintään yhdessä diagnoosiryhmässä TYÖOTE-toimintamallia masennuspotilaille rakennetaan MYÖTE-hankkeessa L+LP KS EP KYM EK ES+IS PK PS PP KAI KH P S KP VS HUS PM PH Pauliina Kangas ©TYÖTERVEYSLAITOS 9.11..2022
 • 15. @tyoterveys @fioh Tyoterveyslaitos tyoterveys ttl.fi tyoterveyslaitos KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI, TYÖTERVEYSLAITOS, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO www.ttl.fi/tyoote https://www.ttl.fi/ajankohtaista/tiedote/hyvinvointialueil la-tulee-koordinoida-vahvemmin-tyoikaisten- sotepalveluja KIITOS!