SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähiöiden
väestörakenteen muokkaajana
Lähiöiden kehityskulut, muuttoliike ja sosiaalipolitiikka -seminaari, Kela 9.12.2022
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula
19.12.2022
Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähiöiden
väestörakenteen muokkaajana
• Tekijät: Timo Kauppinen (THL), Aleksi Karhula (HY)
• Tulossa tieteellinen artikkeli, ei vielä valmis
• Tutkimusaineistona Tilastokeskuksen muodostama koko väestön sisältävä
yksilötason pitkittäisrekisteriaineisto
• Tutkimuskohteena 40 kerrostalovaltaista lähiöaluetta yhdeksässä
kaupungissa (Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio, Jyväskylä,
Lahti, Pori)
• Ne kerrostalovaltaiset lähiöalueet 10 suurimmassa kaupungissa, joissa pienituloisten
osuus 20 v. täyttäneistä oli nopeassa kasvussa vuosina 1997-2019 ja vuoden 1997 arvo
oli yli mediaanin
• Tutkimuskysymykset: Missä määrin a) muuttoliike ja alueella pysyvien
tulotason muutos, ja b) erilaisissa elämäntilanteissa olevat ovat vaikuttaneet
pienituloisten osuuteen vuosien 1997 ja 2019 välillä?
• Pienituloisilla tarkoitetaan tässä 20 v. täyttäneen väestön 19.12.2022 2
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula
Kysymyksenasettelun taustaa
• Kansainvälisessä tutkimuksessa havaintoja sosioekonomisen
segregaation kasvusta (van Ham et al. 2021) ja köyhyyden
esikaupungistumisesta (Bailey & Minton 2018; Hochstenbach & Musterd 2018),
Suomessakin havaintoja tulotason mukaisen alueellisen eriytymisen
voimistumisesta (esim. Kauppinen & Mukkila 2022).
• Pienituloisuuden kasvulla on erilainen merkitys riippuen siitä, onko sen
taustalla väestön vaihtuminen muuttoliikkeen myötä vai alueilla
pysyvien tulotason muutokset (Bailey 2020; Bolt 2018). Eräissä
viimeaikaisissa tutkimuksissa (Cooke 2010; Schouten 2021; Boje-Kovacs ym. 2021)
on johtopäätöksenä ollut, että perinteisesti keskeisenä prosessina pidetyllä
muuttoliikkeellä olisi vain vähän merkitystä.
• Alueen pienituloisuuden ongelmallisuus voi riippua siitä, millaisessa
käytössä alue on asukkaiden asumisurilla: esim. nuorten aikuisten
muuttaminen köyhille alueille ja niiltä pois ei ole välttämättä merkki näiden
alueiden ongelmista (Bailey 2020), ja pienituloisilla alueilla asuminen voi olla
asumisuran alkuun (Lelévrier & Melic 2018) tai työttömyyden kokemiseen liittyvä
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula 19/12/2022 3
Vuosittaiset eri muutosprosessien nettovaikutukset pienituloisten ja ei-
pienituloisten 20 v. täyttäneiden määriin tutkimusalueilla vuosina 1998-2019
19/12/2022 4
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Pienituloiset Ei-pienituloiset
Muutos
tuhatta
20 v.
täyttänyttä
asukasta
kohti,
henkilöä
Ikääntyminen 20+ väestöön ja kuolleisuus
Tulotason muutos alueella asuttaessa
Muuttoliike
PROSESSIT YHTEENSÄ
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Pienituloiset Ei-pienituloiset
Muutos
tuhatta
kyseiseen
tuloryhmään
kuuluvaa
asukasta
kohti,
henkilöä
Ikääntyminen 20+ väestöön ja kuolleisuus
Tulotason muutos alueella asuttaessa
Muuttoliike
PROSESSIT YHTEENSÄ
Suhteutettuna koko 20+ väestöön Suhteutettuna kyseiseen tuloryhmään
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula
-15,0000 -10,0000 -5,0000 0,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000
20-29 opiskelija
20-29 työllinen
30-59 opiskelija
30-59 työllinen
30-59 muu
60+ eläkeläinen
YHTEENSÄ
Keskimääräinen vuosittainen nettomuutos tuhatta 20 v. täyttänyttä asukasta kohti, 1998-2019, henkilöä
Low income population
Muuttoliike Tulotason muutos alueella asuttaessa Ikääntyminen 20+ väestöön ja kuolleisuus
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
20-29 opiskelija
20-29 työtön
20-29 työllinen
20-29 muu
30-59 opiskelija
30-59 työtön
30-59 työllinen
30-59 eläkeläinen
30-59 muu
60+ työllinen
60+ eläkeläinen
60+ muu
Ei-pienituloiset
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
20-29 opiskelija
20-29 työtön
20-29 työllinen
20-29 muu
30-59 opiskelija
30-59 työtön
30-59 työllinen
30-59 eläkeläinen
30-59 muu
60+ työllinen
60+ eläkeläinen
60+ muu
Pienituloiset
Muutosprosessien vaikutukset eriteltynä henkilöiden
elämäntilanteiden mukaan (työura)
19/12/2022 5
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula
Vuosittaiset eri muutosprosessien nettovaikutukset pienituloisten ja
ei-pienituloisten 20 v. täyttäneiden määriin tutkimusalueilla ja muissa
kerrostalolähiöissä 1998-2019, suhteutettuna koko 20+ väestöön
19/12/2022 6
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Pienituloiset
tutkimusalueilla
Pienituloiset
muissa
kerrostalolähiöissä
Ei-pienituloiset
tutkimusalueilla
Ei-pienituloiset
muissa
kerrostalolähiöissä
Muutos
tuhatta
20 v.
täyttänyttä
asukasta
kohti,
henkilöä
Muuttoliike Tulotason muutos alueella asuttaessa
Ikääntyminen 20+ väestöön ja kuolleisuus PROSESSIT YHTEENSÄ
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula
Etnisiä eroja prosesseissa
• Sekä suomalais- että ulkomaalaistaustaisten muuttoliike on lisännyt
pienituloisia, hieman enemmän kyse ulkomaalaistaustaisista
• Opiskelijoiden pienituloisia lisäävässä muuttoliikkeessä on kyse lähinnä
suomalaistaustaisista, samoin 20 v. täyttäneeseen väestöön ikääntymisessä
• Ulkomaalaistaustaisen pienituloisen väestön kasvu perustuu lähinnä muuttoihin,
suomalaistaustaisilla ikääntyminen tutkimusväestöön suuremmassa roolissa
• Muiden kuin pienituloisten muuttoliike on vähentänyt ei-pienituloista
väestöä vain suomalaistaustaisilla
• Sekä suomalais- että ulkomaalaistaustaisilla tuloliikkuvuus on
vähentänyt pienituloisuutta, enemmän kyse suomalaistaustaisista
• Muutos suhteessa ryhmän kokoon kuitenkin samaa tasoa: suomalaistaustaisilla
nettomuutos (siirtymä pienituloisista ei-pienituloisiin) vuosittain keskimäärin 3,1
% suomalaistaustaisten pienituloisten keskiväkiluvusta, ulkomaalaistaustaisilla
vastaava suhde 3,4 %
19/12/2022 7
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula
Alustavia johtopäätöksiä
• Pienituloisuutta lisääviä prosesseja olivat etenkin muuttoliike ja
ikääntyminen 20 v. täyttäneeseen väestöön, ei juuri kyse alueella asuvien
tulotason laskusta.
• Pienituloisten määrän kasvu liittyi lähinnä 20-29-vuotiaisiin, erityisesti
opiskelijoihin, lapsettomiin ja vuokralla asujiin  tutkimusalueiden
(korostunut) rooli asumisuran alun asuinpaikkana selittää kasvua?
• Ulkomaalaistaustaisilla muuttovoittoa useammassa ryhmässä
• Opiskelijoiden suuri vaikutus  mahdollisesti vastaava analyysi 25 v. täyttäneillä
• Vanhemmissa ikäryhmissä tapahtuneet muutokset ovat etupäässä
vähentäneet ei-pienituloista väestöä
• Muuttoliike 30-59-vuotiailla, kuolleisuus 60 vuotta täyttäneillä
• Selvimmin tutkimusalueita erottaa muista alueista 30-59-vuotiaiden ei-
pienituloisten negatiivinen muuttotase, joka liittyy suomalaistaustaisiin
• Nousu pienituloisuudesta samantahtista suomalais- ja
ulkomaalaistaustaisilla
19/12/2022 8
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula
Lähteet (1/2)
Bailey N (2020) Understanding the processes of changing segregation. In: Musterd S (Ed.)
Handbook of Urban Segregation, pp. 367–377. Edward Elgar, Cheltenham.
Bailey N, Minton J (2018) The suburbanisation of poverty in British cities, 2004-16: extent,
processes and nature. Urban Geography, 39:6, 892–915.
https://doi.org/10.1080/02723638.2017.1405689
Boje-Kovacs B, Egsgaard-Pedersen A, Weatherall CD (2021) Residential mobility and
persistent neighborhood deprivation. Journal of Housing Economics 53,101771.
https://doi.org/10.1016/j.jhe.2021.101771
Bolt G (2018) Who Is to Blame for the Decline of Large Housing Estates? An Exploration of
Socio-Demographic and Ethnic Change. In: Hess DB, Tammaru T, van Ham M (Eds.) Housing
Estates in Europe. Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges, pp. 57–74. Springer.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-92813-5
Cooke TJ (2010) Residential Mobility of the Poor and the Growth of Poverty in Inner-Ring
Suburbs, Urban Geography, 31:2, 179–193. https://doi.org/10.2747/0272-3638.31.2.179
van Ham M, Tammaru T, Ubarevičienė R, Janssen H (2021) Rising Inequalities and a Changing
Social Geography of Cities. An Introduction to the Global Segregation Book. In: van Ham M,
Tammaru T, Ubarevičienė R, Janssen H (Eds.) Urban Socio-Economic Segregation and Income
Inequality. A Global Perspective, pp. 3–26. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64569-4
19/12/2022 9
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula
Lähteet (2/2)
Hochstenbach C, Musterd S (2018) Gentrification and the suburbanization of poverty: changing
urban geographies through boom and bust periods. Urban Geography, 39:1, 26–53.
https://doi.org/10.1080/02723638.2016.1276718
Kauppinen TM, Mukkila S (2022) Lähiöalueiden väestörakenteen kehitys suurissa
kaupungeissa vuosina 1995-2019. Työpaperi 38/2022. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos. https://www.julkari.fi/handle/10024/144980
Lelévrier C, Melic T (2018) Impoverishment and Social Fragmentation in Housing Estates of the
Paris Region, France. In: Hess DB, Tammaru T, van Ham M (Eds.) Housing Estates in Europe.
Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges, pp. 313–338. Springer.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-92813-5
Schouten A (2021) Residential mobility and the geography of low-income households. Urban
Studies, 58:9, 1846–1865. https://doi.org/10.1177/0042098020922127
19/12/2022 10
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula

More Related Content

Similar to Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähiöiden väestörakenteen muokkaajana

Elinvoimaiset ja vetovoimaiset kunnat nyt ja lähitulevaisuudessa!
Elinvoimaiset ja vetovoimaiset kunnat nyt ja lähitulevaisuudessa!Elinvoimaiset ja vetovoimaiset kunnat nyt ja lähitulevaisuudessa!
Elinvoimaiset ja vetovoimaiset kunnat nyt ja lähitulevaisuudessa!TimoAro
 
Demografinen kehitys nyt ja lähitulevaisuudessa
Demografinen kehitys nyt ja lähitulevaisuudessaDemografinen kehitys nyt ja lähitulevaisuudessa
Demografinen kehitys nyt ja lähitulevaisuudessaTimoAro
 
Suomi kaupungistumisen näkökulmasta 2030?
Suomi kaupungistumisen näkökulmasta 2030?Suomi kaupungistumisen näkökulmasta 2030?
Suomi kaupungistumisen näkökulmasta 2030?TimoAro
 
Alue ja väestörakenteen muutos ja kaupungistuminen
Alue ja väestörakenteen muutos ja kaupungistuminenAlue ja väestörakenteen muutos ja kaupungistuminen
Alue ja väestörakenteen muutos ja kaupungistuminenTimoAro
 
Alueiden vetovoima ja viisi kasvuetua
Alueiden vetovoima ja viisi kasvuetuaAlueiden vetovoima ja viisi kasvuetua
Alueiden vetovoima ja viisi kasvuetuaTimoAro
 
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio SalonenSosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio SalonenSocca_osaamiskeskus
 
Muuttoliike ja aluekehitys 2010 2014
Muuttoliike ja aluekehitys 2010 2014Muuttoliike ja aluekehitys 2010 2014
Muuttoliike ja aluekehitys 2010 2014TimoAro
 
Erilaistuva Suomi -alueet, talous ja demografia
Erilaistuva Suomi -alueet, talous ja demografiaErilaistuva Suomi -alueet, talous ja demografia
Erilaistuva Suomi -alueet, talous ja demografiaTimoAro
 
Väestön kasvu pääkaupunkiseudulla strategiapaja 29 1 2014 tulkki
Väestön kasvu pääkaupunkiseudulla strategiapaja 29 1 2014 tulkkiVäestön kasvu pääkaupunkiseudulla strategiapaja 29 1 2014 tulkki
Väestön kasvu pääkaupunkiseudulla strategiapaja 29 1 2014 tulkkiAnna Munsterhjelm
 
Suomen väestö -missä ja minkälaista?
Suomen väestö -missä ja minkälaista?Suomen väestö -missä ja minkälaista?
Suomen väestö -missä ja minkälaista?TimoAro
 
Sosiaalinen kestävyys ja eriytymiskehitys Tampereella
Sosiaalinen kestävyys ja eriytymiskehitys TampereellaSosiaalinen kestävyys ja eriytymiskehitys Tampereella
Sosiaalinen kestävyys ja eriytymiskehitys TampereellaPaula Saikkonen
 
Muuttoliike ja asuntomarkkinoiden ostovoima
Muuttoliike ja asuntomarkkinoiden ostovoimaMuuttoliike ja asuntomarkkinoiden ostovoima
Muuttoliike ja asuntomarkkinoiden ostovoimaTimoAro
 
Maamerkit-barometri 2011: Maaseutu ja monipaikkaisuus
Maamerkit-barometri 2011: Maaseutu ja monipaikkaisuusMaamerkit-barometri 2011: Maaseutu ja monipaikkaisuus
Maamerkit-barometri 2011: Maaseutu ja monipaikkaisuusSitra Maamerkit
 
Ulkomaalaistaustaisten kotoutuminen kaupunki- ja seutukohtaisessa tarkastelussa
Ulkomaalaistaustaisten kotoutuminen kaupunki- ja seutukohtaisessa tarkastelussaUlkomaalaistaustaisten kotoutuminen kaupunki- ja seutukohtaisessa tarkastelussa
Ulkomaalaistaustaisten kotoutuminen kaupunki- ja seutukohtaisessa tarkastelussaTHL
 
Metropolialueen muuttoliikeananalyysi final
Metropolialueen muuttoliikeananalyysi finalMetropolialueen muuttoliikeananalyysi final
Metropolialueen muuttoliikeananalyysi finalTimoAro
 
Alue- ja väestörakenteen muutos kaupungistumisen näkökulmasta 28.9.2017
Alue- ja väestörakenteen muutos kaupungistumisen näkökulmasta 28.9.2017Alue- ja väestörakenteen muutos kaupungistumisen näkökulmasta 28.9.2017
Alue- ja väestörakenteen muutos kaupungistumisen näkökulmasta 28.9.2017TimoAro
 
Kuntien muuttovetovoima 2009 2013
Kuntien muuttovetovoima 2009 2013Kuntien muuttovetovoima 2009 2013
Kuntien muuttovetovoima 2009 2013TimoAro
 

Similar to Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähiöiden väestörakenteen muokkaajana (20)

Elinvoimaiset ja vetovoimaiset kunnat nyt ja lähitulevaisuudessa!
Elinvoimaiset ja vetovoimaiset kunnat nyt ja lähitulevaisuudessa!Elinvoimaiset ja vetovoimaiset kunnat nyt ja lähitulevaisuudessa!
Elinvoimaiset ja vetovoimaiset kunnat nyt ja lähitulevaisuudessa!
 
Demografinen kehitys nyt ja lähitulevaisuudessa
Demografinen kehitys nyt ja lähitulevaisuudessaDemografinen kehitys nyt ja lähitulevaisuudessa
Demografinen kehitys nyt ja lähitulevaisuudessa
 
Matti Sarvimäki: Pakolaiskriisin taloudelliset vaikutukset
Matti Sarvimäki: Pakolaiskriisin taloudelliset vaikutuksetMatti Sarvimäki: Pakolaiskriisin taloudelliset vaikutukset
Matti Sarvimäki: Pakolaiskriisin taloudelliset vaikutukset
 
Suomi kaupungistumisen näkökulmasta 2030?
Suomi kaupungistumisen näkökulmasta 2030?Suomi kaupungistumisen näkökulmasta 2030?
Suomi kaupungistumisen näkökulmasta 2030?
 
Alue ja väestörakenteen muutos ja kaupungistuminen
Alue ja väestörakenteen muutos ja kaupungistuminenAlue ja väestörakenteen muutos ja kaupungistuminen
Alue ja väestörakenteen muutos ja kaupungistuminen
 
Alueiden vetovoima ja viisi kasvuetua
Alueiden vetovoima ja viisi kasvuetuaAlueiden vetovoima ja viisi kasvuetua
Alueiden vetovoima ja viisi kasvuetua
 
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio SalonenSosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen
 
Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen / Infotilaisuus 2.6.2014
Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen / Infotilaisuus 2.6.2014Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen / Infotilaisuus 2.6.2014
Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen / Infotilaisuus 2.6.2014
 
Muuttoliike ja aluekehitys 2010 2014
Muuttoliike ja aluekehitys 2010 2014Muuttoliike ja aluekehitys 2010 2014
Muuttoliike ja aluekehitys 2010 2014
 
Erilaistuva Suomi -alueet, talous ja demografia
Erilaistuva Suomi -alueet, talous ja demografiaErilaistuva Suomi -alueet, talous ja demografia
Erilaistuva Suomi -alueet, talous ja demografia
 
Väestön kasvu pääkaupunkiseudulla strategiapaja 29 1 2014 tulkki
Väestön kasvu pääkaupunkiseudulla strategiapaja 29 1 2014 tulkkiVäestön kasvu pääkaupunkiseudulla strategiapaja 29 1 2014 tulkki
Väestön kasvu pääkaupunkiseudulla strategiapaja 29 1 2014 tulkki
 
Suomen väestö -missä ja minkälaista?
Suomen väestö -missä ja minkälaista?Suomen väestö -missä ja minkälaista?
Suomen väestö -missä ja minkälaista?
 
Sosiaalinen kestävyys ja eriytymiskehitys Tampereella
Sosiaalinen kestävyys ja eriytymiskehitys TampereellaSosiaalinen kestävyys ja eriytymiskehitys Tampereella
Sosiaalinen kestävyys ja eriytymiskehitys Tampereella
 
Muuttoliike ja asuntomarkkinoiden ostovoima
Muuttoliike ja asuntomarkkinoiden ostovoimaMuuttoliike ja asuntomarkkinoiden ostovoima
Muuttoliike ja asuntomarkkinoiden ostovoima
 
Maamerkit-barometri 2011: Maaseutu ja monipaikkaisuus
Maamerkit-barometri 2011: Maaseutu ja monipaikkaisuusMaamerkit-barometri 2011: Maaseutu ja monipaikkaisuus
Maamerkit-barometri 2011: Maaseutu ja monipaikkaisuus
 
Ulkomaalaistaustaisten kotoutuminen kaupunki- ja seutukohtaisessa tarkastelussa
Ulkomaalaistaustaisten kotoutuminen kaupunki- ja seutukohtaisessa tarkastelussaUlkomaalaistaustaisten kotoutuminen kaupunki- ja seutukohtaisessa tarkastelussa
Ulkomaalaistaustaisten kotoutuminen kaupunki- ja seutukohtaisessa tarkastelussa
 
Metropolialueen muuttoliikeananalyysi final
Metropolialueen muuttoliikeananalyysi finalMetropolialueen muuttoliikeananalyysi final
Metropolialueen muuttoliikeananalyysi final
 
Alue- ja väestörakenteen muutos kaupungistumisen näkökulmasta 28.9.2017
Alue- ja väestörakenteen muutos kaupungistumisen näkökulmasta 28.9.2017Alue- ja väestörakenteen muutos kaupungistumisen näkökulmasta 28.9.2017
Alue- ja väestörakenteen muutos kaupungistumisen näkökulmasta 28.9.2017
 
Kuntien muuttovetovoima 2009 2013
Kuntien muuttovetovoima 2009 2013Kuntien muuttovetovoima 2009 2013
Kuntien muuttovetovoima 2009 2013
 
Suomi kaupungistumisen näkökulmasta 2030 (Timo Aro)
Suomi kaupungistumisen näkökulmasta 2030 (Timo Aro)Suomi kaupungistumisen näkökulmasta 2030 (Timo Aro)
Suomi kaupungistumisen näkökulmasta 2030 (Timo Aro)
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela

Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäKelan tutkimus / Research at Kela
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaKelan tutkimus / Research at Kela
 
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsausRaha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsausKelan tutkimus / Research at Kela
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela (20)

Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
 
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
 
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
 
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksestaMeneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
 
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
 
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
 
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinatKuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
 
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsausEtämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
 
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
 
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
 
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessaKuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
 
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsausRaha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
 

Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähiöiden väestörakenteen muokkaajana

 • 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähiöiden väestörakenteen muokkaajana Lähiöiden kehityskulut, muuttoliike ja sosiaalipolitiikka -seminaari, Kela 9.12.2022 Timo Kauppinen & Aleksi Karhula 19.12.2022
 • 2. Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähiöiden väestörakenteen muokkaajana • Tekijät: Timo Kauppinen (THL), Aleksi Karhula (HY) • Tulossa tieteellinen artikkeli, ei vielä valmis • Tutkimusaineistona Tilastokeskuksen muodostama koko väestön sisältävä yksilötason pitkittäisrekisteriaineisto • Tutkimuskohteena 40 kerrostalovaltaista lähiöaluetta yhdeksässä kaupungissa (Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio, Jyväskylä, Lahti, Pori) • Ne kerrostalovaltaiset lähiöalueet 10 suurimmassa kaupungissa, joissa pienituloisten osuus 20 v. täyttäneistä oli nopeassa kasvussa vuosina 1997-2019 ja vuoden 1997 arvo oli yli mediaanin • Tutkimuskysymykset: Missä määrin a) muuttoliike ja alueella pysyvien tulotason muutos, ja b) erilaisissa elämäntilanteissa olevat ovat vaikuttaneet pienituloisten osuuteen vuosien 1997 ja 2019 välillä? • Pienituloisilla tarkoitetaan tässä 20 v. täyttäneen väestön 19.12.2022 2 Timo Kauppinen & Aleksi Karhula
 • 3. Kysymyksenasettelun taustaa • Kansainvälisessä tutkimuksessa havaintoja sosioekonomisen segregaation kasvusta (van Ham et al. 2021) ja köyhyyden esikaupungistumisesta (Bailey & Minton 2018; Hochstenbach & Musterd 2018), Suomessakin havaintoja tulotason mukaisen alueellisen eriytymisen voimistumisesta (esim. Kauppinen & Mukkila 2022). • Pienituloisuuden kasvulla on erilainen merkitys riippuen siitä, onko sen taustalla väestön vaihtuminen muuttoliikkeen myötä vai alueilla pysyvien tulotason muutokset (Bailey 2020; Bolt 2018). Eräissä viimeaikaisissa tutkimuksissa (Cooke 2010; Schouten 2021; Boje-Kovacs ym. 2021) on johtopäätöksenä ollut, että perinteisesti keskeisenä prosessina pidetyllä muuttoliikkeellä olisi vain vähän merkitystä. • Alueen pienituloisuuden ongelmallisuus voi riippua siitä, millaisessa käytössä alue on asukkaiden asumisurilla: esim. nuorten aikuisten muuttaminen köyhille alueille ja niiltä pois ei ole välttämättä merkki näiden alueiden ongelmista (Bailey 2020), ja pienituloisilla alueilla asuminen voi olla asumisuran alkuun (Lelévrier & Melic 2018) tai työttömyyden kokemiseen liittyvä Timo Kauppinen & Aleksi Karhula 19/12/2022 3
 • 4. Vuosittaiset eri muutosprosessien nettovaikutukset pienituloisten ja ei- pienituloisten 20 v. täyttäneiden määriin tutkimusalueilla vuosina 1998-2019 19/12/2022 4 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 Pienituloiset Ei-pienituloiset Muutos tuhatta 20 v. täyttänyttä asukasta kohti, henkilöä Ikääntyminen 20+ väestöön ja kuolleisuus Tulotason muutos alueella asuttaessa Muuttoliike PROSESSIT YHTEENSÄ -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 Pienituloiset Ei-pienituloiset Muutos tuhatta kyseiseen tuloryhmään kuuluvaa asukasta kohti, henkilöä Ikääntyminen 20+ väestöön ja kuolleisuus Tulotason muutos alueella asuttaessa Muuttoliike PROSESSIT YHTEENSÄ Suhteutettuna koko 20+ väestöön Suhteutettuna kyseiseen tuloryhmään Timo Kauppinen & Aleksi Karhula
 • 5. -15,0000 -10,0000 -5,0000 0,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 20-29 opiskelija 20-29 työllinen 30-59 opiskelija 30-59 työllinen 30-59 muu 60+ eläkeläinen YHTEENSÄ Keskimääräinen vuosittainen nettomuutos tuhatta 20 v. täyttänyttä asukasta kohti, 1998-2019, henkilöä Low income population Muuttoliike Tulotason muutos alueella asuttaessa Ikääntyminen 20+ väestöön ja kuolleisuus -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 20-29 opiskelija 20-29 työtön 20-29 työllinen 20-29 muu 30-59 opiskelija 30-59 työtön 30-59 työllinen 30-59 eläkeläinen 30-59 muu 60+ työllinen 60+ eläkeläinen 60+ muu Ei-pienituloiset -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 20-29 opiskelija 20-29 työtön 20-29 työllinen 20-29 muu 30-59 opiskelija 30-59 työtön 30-59 työllinen 30-59 eläkeläinen 30-59 muu 60+ työllinen 60+ eläkeläinen 60+ muu Pienituloiset Muutosprosessien vaikutukset eriteltynä henkilöiden elämäntilanteiden mukaan (työura) 19/12/2022 5 Timo Kauppinen & Aleksi Karhula
 • 6. Vuosittaiset eri muutosprosessien nettovaikutukset pienituloisten ja ei-pienituloisten 20 v. täyttäneiden määriin tutkimusalueilla ja muissa kerrostalolähiöissä 1998-2019, suhteutettuna koko 20+ väestöön 19/12/2022 6 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 Pienituloiset tutkimusalueilla Pienituloiset muissa kerrostalolähiöissä Ei-pienituloiset tutkimusalueilla Ei-pienituloiset muissa kerrostalolähiöissä Muutos tuhatta 20 v. täyttänyttä asukasta kohti, henkilöä Muuttoliike Tulotason muutos alueella asuttaessa Ikääntyminen 20+ väestöön ja kuolleisuus PROSESSIT YHTEENSÄ Timo Kauppinen & Aleksi Karhula
 • 7. Etnisiä eroja prosesseissa • Sekä suomalais- että ulkomaalaistaustaisten muuttoliike on lisännyt pienituloisia, hieman enemmän kyse ulkomaalaistaustaisista • Opiskelijoiden pienituloisia lisäävässä muuttoliikkeessä on kyse lähinnä suomalaistaustaisista, samoin 20 v. täyttäneeseen väestöön ikääntymisessä • Ulkomaalaistaustaisen pienituloisen väestön kasvu perustuu lähinnä muuttoihin, suomalaistaustaisilla ikääntyminen tutkimusväestöön suuremmassa roolissa • Muiden kuin pienituloisten muuttoliike on vähentänyt ei-pienituloista väestöä vain suomalaistaustaisilla • Sekä suomalais- että ulkomaalaistaustaisilla tuloliikkuvuus on vähentänyt pienituloisuutta, enemmän kyse suomalaistaustaisista • Muutos suhteessa ryhmän kokoon kuitenkin samaa tasoa: suomalaistaustaisilla nettomuutos (siirtymä pienituloisista ei-pienituloisiin) vuosittain keskimäärin 3,1 % suomalaistaustaisten pienituloisten keskiväkiluvusta, ulkomaalaistaustaisilla vastaava suhde 3,4 % 19/12/2022 7 Timo Kauppinen & Aleksi Karhula
 • 8. Alustavia johtopäätöksiä • Pienituloisuutta lisääviä prosesseja olivat etenkin muuttoliike ja ikääntyminen 20 v. täyttäneeseen väestöön, ei juuri kyse alueella asuvien tulotason laskusta. • Pienituloisten määrän kasvu liittyi lähinnä 20-29-vuotiaisiin, erityisesti opiskelijoihin, lapsettomiin ja vuokralla asujiin  tutkimusalueiden (korostunut) rooli asumisuran alun asuinpaikkana selittää kasvua? • Ulkomaalaistaustaisilla muuttovoittoa useammassa ryhmässä • Opiskelijoiden suuri vaikutus  mahdollisesti vastaava analyysi 25 v. täyttäneillä • Vanhemmissa ikäryhmissä tapahtuneet muutokset ovat etupäässä vähentäneet ei-pienituloista väestöä • Muuttoliike 30-59-vuotiailla, kuolleisuus 60 vuotta täyttäneillä • Selvimmin tutkimusalueita erottaa muista alueista 30-59-vuotiaiden ei- pienituloisten negatiivinen muuttotase, joka liittyy suomalaistaustaisiin • Nousu pienituloisuudesta samantahtista suomalais- ja ulkomaalaistaustaisilla 19/12/2022 8 Timo Kauppinen & Aleksi Karhula
 • 9. Lähteet (1/2) Bailey N (2020) Understanding the processes of changing segregation. In: Musterd S (Ed.) Handbook of Urban Segregation, pp. 367–377. Edward Elgar, Cheltenham. Bailey N, Minton J (2018) The suburbanisation of poverty in British cities, 2004-16: extent, processes and nature. Urban Geography, 39:6, 892–915. https://doi.org/10.1080/02723638.2017.1405689 Boje-Kovacs B, Egsgaard-Pedersen A, Weatherall CD (2021) Residential mobility and persistent neighborhood deprivation. Journal of Housing Economics 53,101771. https://doi.org/10.1016/j.jhe.2021.101771 Bolt G (2018) Who Is to Blame for the Decline of Large Housing Estates? An Exploration of Socio-Demographic and Ethnic Change. In: Hess DB, Tammaru T, van Ham M (Eds.) Housing Estates in Europe. Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges, pp. 57–74. Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-92813-5 Cooke TJ (2010) Residential Mobility of the Poor and the Growth of Poverty in Inner-Ring Suburbs, Urban Geography, 31:2, 179–193. https://doi.org/10.2747/0272-3638.31.2.179 van Ham M, Tammaru T, Ubarevičienė R, Janssen H (2021) Rising Inequalities and a Changing Social Geography of Cities. An Introduction to the Global Segregation Book. In: van Ham M, Tammaru T, Ubarevičienė R, Janssen H (Eds.) Urban Socio-Economic Segregation and Income Inequality. A Global Perspective, pp. 3–26. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64569-4 19/12/2022 9 Timo Kauppinen & Aleksi Karhula
 • 10. Lähteet (2/2) Hochstenbach C, Musterd S (2018) Gentrification and the suburbanization of poverty: changing urban geographies through boom and bust periods. Urban Geography, 39:1, 26–53. https://doi.org/10.1080/02723638.2016.1276718 Kauppinen TM, Mukkila S (2022) Lähiöalueiden väestörakenteen kehitys suurissa kaupungeissa vuosina 1995-2019. Työpaperi 38/2022. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.julkari.fi/handle/10024/144980 Lelévrier C, Melic T (2018) Impoverishment and Social Fragmentation in Housing Estates of the Paris Region, France. In: Hess DB, Tammaru T, van Ham M (Eds.) Housing Estates in Europe. Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges, pp. 313–338. Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-92813-5 Schouten A (2021) Residential mobility and the geography of low-income households. Urban Studies, 58:9, 1846–1865. https://doi.org/10.1177/0042098020922127 19/12/2022 10 Timo Kauppinen & Aleksi Karhula