SlideShare a Scribd company logo
Sari Miettinen
Erikoistutkija
Kela, tutkimusyksikkö
Ismo Ukkola
Tutkija
Kela, tutkimusyksikkö
Kela ja
hyvinvointialueet:
Tutkimuksen avulla kohti
sujuvampaa kuntoutukseen
ohjautumista
27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
Kuntoutuksen alue-erot –tutkimus
Hankeryhmä: Sari Miettinen, Ismo Ukkola, Anna-Marie Paavonen, Hanna Rinne,
Jutta Pulkki (TAU), Pekka Heino, Leena Poikkeus
Tutkimuksen tavoite
Lisätä tietoa Kelan järjestämän
kuntoutuksen saatavuuden alueiden
välisten erojen syistä,
kuntoutusjärjestelmän näkökulmasta.
Aineisto ja menetelmät
• Moninäkökulmainen ja -menetelmäinen
lähestymistapa
• Rekisterit, kysely, haastattelut, työpaja,
kirjallisuus, dokumentit
• Ammattilaiset ja asiantuntijat, jotka osallistuvat
asiakkaiden ohjaamiseen Kelan
kuntoutukseen.
VAIHE 1
Kirjallisuus
VAIHE 2
Kela rekisterit
VAIHE 3
Kysely
VAIHE 4
Fokusryhmä-
haastattelut
VAIHE 5
Työpaja
3/2020 2020 2021 2021-2022 2022
8/2022
27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
Kela sairaalassa –tutkimus
Hankeryhmä: Sari Miettinen, Sonja Tuomisto
Tutkimuksen tavoite
Selvittää, millainen merkitys Kelan ja
erikoissairaanhoidon välisen
kumppanuuden kehittämisellä ja uusien
toimintamallien luomisella on asiakkaan
kuntoutuspolkuun ja sen toteutumiseen.
Tutkimuksella tuotetaan tietoa Kelan ja
erikoissairaanhoidon välisen
kuntoutusyhteistyön kehittämiseen.
Aineisto ja menetelmät
• Moninäkökulmainen ja -menetelmäinen
lähestymistapa
• Projektin dokumentit, kysely (esh
asiantuntijat), haastattelut (Kelan
projektityöntekijät ja esh asiantuntijat),
Kelan etuusrekisterit
VAIHE 1
Dokumentit
& Kirjallisuus Kela rekisterit
Kysely Haastattelut
4/2021 syksy2021 Kevät 2022 Syksy 2022
3/2023
VAIHE 2 VAIHE 3
Kela rekisterit
Kysely Haastattelut
2021-2022
VAIHE 4
Tulosten yhteenveto
Syksy 2022
27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
Kela sote-keskuksissa –tutkimus
Hankeryhmä: Sari Miettinen, Pekko Iso-Koivisto
Tutkimuksen tavoite
Tarkastella Kelan ja alueellisten
Työkyky/kokeiluhankkeiden asiakastyön
yhteistoimintaa ja sen merkitystä
osatyökykyisten työttömien
palvelutarpeeseen vastaamisessa.
Tutkimuksella tuotetaan tietoa Kelan ja
kokeiluhankkeiden välisen yhteistyön
kehittämiseen.
Aineisto ja menetelmät
• Moninäkökulmainen ja -
menetelmäinen lähestymistapa
• Haastattelut (Kelan projektityöntekijät),
kysely (kokeiluhankkeiden
asiantuntijat), rekisterit
• Asiakaskokemuksia THLn
arviointitutkimuksen kautta
VAIHE 1
Suunnittelu
VAIHE 2
Kela rekisterit
(alustava)
VAIHE 3
Haastattelut
VAIHE 4
Kysely
VAIHE 5
Tulosten yhteenveto
1/2021 Syksy 2021 Kevät2022 Kevät-kesä 2022 Syksy 2022
2/2023
27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
Kela
&
Erikoissairaanhoito ja
Sote-keskus
Kaikki ohjaukseen osallistuvat tahot
27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
Kuntoutuksen alue-erot –tutkimuksen tuloksia
• Ensimmäisessä osatutkimuksessa (Miettinen ym. 2022) tarkasteltiin rekistereistä asiakkaiden
osallistumista Kelan kuntoutukseen sairaanhoitopiireittäin.
• Rekisteritutkimuksessa havaittiin eroja Kelan kuntoutukseen osallistumisessa kaikissa kolmessa
tarkastellussa lakiperusteessa (ammatillinen kuntoutus, vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja
kuntoutuspsykoterapia). Yksilö- ja aluetekijöiden vakioinnin jälkeen korkean ja matalan osallistumisen
alueet pysyivät pääsääntöisesti samoina.
• Laajasta, usean palvelun rekisteritutkimuksesta siirryttiin valtakunnalliseen, neljä palvelua kattavaan
kyselyyn ja kyselystä jatkettiin haastatteluihin, joissa tarkasteltiin kuntoutukseen ohjautumisen
prosesseja kolmella alueella.
• Hankkeen osatutkimukset tuottavat kumuloitavaa tietoa
alueellisista, järjestelmätason eroista. Seuraavaksi
esittelemme lyhyesti kyselyn tuloksia ja haastatteluiden
alustavia tuloksia.
27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
Kyselyn toteutus
• Valtakunnallinen, sähköinen kysely suunnattiin ajalla 29.4.–19.5.2021
ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka osallistuvat asiakkaan
kuntoutukseen ohjautumiseen ja toteutumiseen.
• Kysely rakennettiin teemoittain ja väitteet koskivat kuntoutukseen
ohjautumisen vaiheita.
• Yksittäisistä, Likert-asteikollisista väitteistä laadittiin teemoja ja
kuntoutusprosessin vaiheita mittaavia summamuuttujia.
Summamuuttujien asteikko oli alkuperäisten väitteiden tavalla
viisiportainen.
Kysely-
lomakkeen
jako
Ammatti
-järjestöt
Yhdistyk-
set
Kelan
viestintä
Sosiaali-
nen
media
verkostot
Sähkö-
posti-
listat
ym.
1. Avun (kuntoutus)tarpeen
tunnistaminen /
ensikontakti
2. Kuntoutustarpeen arviointi
ja kuntoutussuunnitelman /
lausunnon laatiminen
(Kuntoutuspsykoterapia: Hoito
3kk ja sen aikana
kuntoutustarpeen arviointi)
3. Kuntoutukseen
hakeminen
4. Kuntoutuspäätöksen
tekeminen
5. Kuntoutuspalvelun
käyttö
Yhteistyön toteutuminen
Asiakkaan prosessin sujuvuus
Tiedon riittävyys
Toimintamallien käyttö
Resurssien riittävyys
Palveluihin osallistuminen
Työnjaon selkeys
Kyselyn taustatiedot
• 362 ammattilaisen vastausta.
• 68,7 % vastaajista omasi yli 10 vuoden
työkokemuksen.
• Vastaajat kertoivat ammatikseen yli 30 erilaista
ammattinimikettä. Suurin osa oli
puheterapeutteja (30,4%), psykoterapeutteja
(20,7%), lääkäreitä (9,7%), kuntoutusohjaajia
(8,0%) tai sosiaalityöntekijöitä (7,7%).
Palvelu Lukumäärä Prosenttiosuus
TEAK 78 21,5
Puheterapia 131 36,2
Kuntoutuspsykoterapia 120 33,1
AVH-kurssi 33 9,1
Erityisvastuualue (n =
362)
Lukumäärä Prosenttiosuus
HYKS 123 34,0
KYS 59 16,3
OYS 48 13,3
TAYS 64 17,7
TYKS 68 18,8
27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
Summamuuttujat kaikkien ammattilaisten osalta
• Vastaajat arvioivat parhaiten
kuntoutusprosessin sujuvuutta,
toimintamallien käyttöä ja
heikoiten resurssien riittävyyttä.
• Kuntoutukseen hakeminen
koettiin heikoimmaksi
osuudeksi asiakkaan
kuntoutukseen ohjautumisen
vaiheista.
Teemat N Keskiarvo Keskihajonta
Asiakkaan prosessin sujuvuus 362 3,7 0,84
Työnjaon selkeys 238 3,30 1,01
Yhteistyön toteutuminen 362 3,48 0,94
Tiedon riittävyys 362 3,32 0,88
Toimintamallien käyttö 353 3,52 1,11
Resurssien riittävyys 360 2,64 1,06
Palveluihin pääsy 360 3,01 0,90
Vaiheet N Keskiarvo Keskihajonta
Tuen tarpeen tunnistaminen 91 3,12 0,74
Kuntoutustarpeen arviointi ja -suunnitelman
laatiminen
118 3,31 0,71
Kuntoutukseen hakeminen 104 2,8 0,74
Palveluun osallistuminen 76 3,28 0,60
27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
Teemat erityisvastuualueittain
• Kyselyn vastaajat kokivat
teemojen ja vaiheiden
toteutumisen eri tavoin
riippuen erva-alueesta.
• Pääsääntöisesti HYKS-
ervan vastaajat arvioivat
teemoja ja vaiheita
myönteisemmin. OYS-
ervan vastaajat arvioivat
yhteistyön toteutumista
myönteisimmin.
HYKS KYS OYS TAYS TYKS
N
Keskiarvo
[keskihajo
nta]
N
Keskiarvo
[keskihajo
nta]
N
Keskiarvo
[keskihajo
nta]
N
Keskiarvo
[keskihajo
nta]
N
Keskiarvo
[keskihaj
onta]
Asiakkaan
prosessin
sujuvuus
123 3,87
[0,80]
59 3,49
[0,77]
48 3,81
[0,79]
64 3,61
[0,83]
68 3,62
[0,96]
Työnjaon selkeys 73 3,55
[0,94]
39 3,00
[0,86]
31 3,42
[0,96]
48 3,29
[0,92]
47 3,09
[1,27]
Yhteistyön
toteutuminen
123 3,56
[0,92]
59 3,49
[0,84]
48 3,65
[0,91]
64 3,38
[0,98]
68 3,31
[1,03]
Tiedon riittävyys 123 3,45
[0,77]
59 3,12
[0,91]
48 3,38
[1,02]
64 3,30
[0,81]
68 3,26
[0,99]
Toimintamallien
käyttö
118 3,77
[1,11]
58 3,22
[1,04]
48 3,50
[1,15]
62 3,44
[1,03]
67 3,42
[1,12]
Resurssien
riittävyys
121 2,79
[1,05]
59 2,54
[1,10]
48 2,77
[1,12]
64 2,45
[0,96]
68 2,53
[1,07]
Palveluihin pääsy 122 3,14
[0,86]
59 2,97
[0,98]
48 3,06
[0,98]
64 2,95
[0,86]
67 2,81
[0,89]
27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
Ohjautumisen vaiheet erityisvastuualueittain
• Teemoja koskevien väitteiden
tarkempi tarkastelu osoitti, että erot
koskivat toista vaihetta, eli
kuntoutustarpeen arviointia ja
kuntoutussuunnitelman laatimista;
HYKS-ervan vastaajat arvioivat sitä
paljon myönteisemmin.
• Eron syitä tarkasteltiin
sairaanhoitopiirikohtaisilla
vertailuilla, mutta selkeää selitystä
ei löydetty.
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Tuen tarpeen
tunnistaminen
Kuntoutustarp
een arviointi ja
suunnitelman
laatiminen
Kuntoutukseen
hakeminen
Kuntoutukseen
osallistuminen
HYKS KYS OYS TAYS TYKS
27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
Avovastaukset
• Vastaajilta kysyttiin ”millaiset asiat vaikeuttavat tai estävät asiakkaan
ohjautumista ja osallistumista Kelan järjestämään kuntoutukseen?”
• Samoja haasteita esitettiin jokaisella alueella ja merkittäviä, aluekohtaisia
ominaisuuksia ei noussut esiin.
• Haasteita nostettiin esiin myös myönteisimmin koettujen teemojen osalta.
• Kaikilla alueilla ja kaikissa tarkastelluissa palveluissa asiakkaan kuntoutukseen
ohjautumiseen vaikuttavaa ennen kaikkea tiedon puute.
• Muita laajasti eri alueita ja palveluita koskevia haasteita ovat työnjaon
toimimattomuus, palveluihin osallistumisen vaikeudet ja resurssien niukkuus.
27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
PÄÄTEEMA Pääteemojen sisältöjen kuvailua
Tiedon vähyys tai puute tiedon puute Kelan kuntoutuksesta
tiedon puute järjestelmästä/koko kuntoutuksen kentästä
ammattilaisten osaamisen puute
tiedon puute toimintamalleista ja prosesseista
yhteinen ymmärrys puuttuu
Yhteistyön toimimattomuus tai sen puute toimijoiden välinen yhteistyö on vähäistä, vaikeaa tai mahdotonta
toimijoiden välillä ei ole kontaktia
ammattilaisten välinen tiedonvaihto on vähäistä tai puuttuu
ammattilaiset eivät hyödynnä toistensa osaamista
yhteistyö ei ole luontevaa
Työnjaon toimimattomuus tai sen puute asiakkaan ohjaukseen liittyvä työnjako ei toimi sujuvasti
asiakkaan prosessin jatkuvuutta turvaava työnjako ei toimi sujuvasti
Palveluihin osallistumisen vaikeudet myönteisen
kuntoutuspäätöksen jälkeen
palveluun osallistuminen on vaivalloista (mm. majoittuminen)
liian pitkät etäisyydet palveluun, jolloin kulkeminen sinne on vaikeaa
tuki perhetilanteeseen kuntoutuksen ajalle puuttuu tai on liian vähäinen
palveluntuottajaa on vaikea löytää
etäpalvelut ei ole sopiva vaihtoehto
Resurssien puute palveluntuottajien määrä on liian vähäinen
ammattilaisten määrä on liian vähäinen
ammattilaisilla käytettävissä oleva aika on liian vähäinen
asiakkaiden taloudellinen tilanne vaikeuttaa kuntoutukseen osallistumista
Ammattilaisten kuntoutusmyönteisyyden puute ammattilainen näkee kuntoutukseen ohjaamisen ikävänä lisätyönä
ammattilaisella on negatiivinen asenne yleisesti kuntoutusta kohtaan
ammattilaisella on negatiivinen asenne tiettyä kuntoutuspalvelua kohtaan
kuntoutus ei kiinnosta ammattilaista
Tukiverkon puute asiakkaan tukiverkko puuttuu ja hän ei selviä yksin
27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
Haastatteluiden alustavia tuloksia
• Haastatteluaineisto kerättiin ryhmä-, pari- ja yksilöhaastatteluilla (n=15).
Haastateltavat (n=35) tulivat viidestä sairaanhoitopiiristä Pohjois-, Itä-, ja
Etelä-Suomesta.
• Mukana oli edustus ohjaavien tahojen, Kelan ja palveluntuottajien osalta.
• Tarkastelussa oli asiakkaan ohjautumisen prosessi neljään eri
kuntoutuspalveluun (TEAK, AVH-kurssi, puhe- ja kuntoutuspsykoterapia).
• Kiinnostuksen kohteena olivat aluekohtaiset mallit, toimintakulttuurit,
resurssien jakautuminen, työnjako ja vastuunjako.
• Haastattelujen ja analyysin edetessä huomattiin palvelu- ja aluekohtaisia
ratkaisuja, malleja ja haasteita.
27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
Haastatteluiden alustavia tuloksia
• Ammattilaisten tieto
– Missä määrin ammattilaisilla on tietoa palvelusta, ammattilaisten käsitykset palvelusta (esim.
ammatillisen kuntoutuksen palveluiden tavoitteista, kuntoutuspsykoterapian hyödyistä)
• Toimintamallit- ja kulttuuri
– Työnjako ja yhteistyö: verkostoyhteistyön mallit alueella, monialaryhmätyöskentely, vakiintunut
yhteistyö Kelan kanssa (esim. arkiyhteistyö)
– Perinteet: esim. pitkät perinteet TYP-työssä
• Paikallinen palvelujärjestelmä
– Hoidon ja kuntoutuksen organisointi alueella
– Kelan palveluiden rooli asiakkaiden hoito-/kuntoutusketjussa (esim. korvaavat tai paikkaavat
terveydenhuollon palveluita)
• Resurssit
– Terveydenhuollon ammattilaisten saatavuus, palveluntuottajien saatavuus, välimatkat
27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
Pohdintoja tutkimusten tuloksista tähän asti
Toimijoiden välisen
yhteistyön
ulottuvuuksia
kuntoutukseen
ohjautumisen
prosesseissa
27.4.2022
Yhteistyö
asiakkaan
ohjautumisen
prosesseissa
Monen-
laista
Moni-
ammatillista
Alue-
kohtaista
Palvelu-
kohtaista
Monen
yhteistyö-
väylän
kautta
Yhdessä
tekeminen
toivottua
Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
Pohdintaa: Millaiset asiat voisivat mahdollistaa sujuvan
ohjautumisen Kelan kuntoutukseen hyvinvointialueilla?
• Riittävästi ja selkeästi tietoa palveluista, kriteereistä, asiakkaan tarpeista ja ohjautumisen
prosesseista
• Yhtenäiset ja selkeät toimintamallit sekä vakiintuneet ja joustavat yhteistyömallit
• Alueellisen toimintakulttuurin tunnistaminen ja arviointi
• Terveydenhuollon henkilöstön ja palveluntuottajien riittävä määrä
• Paikallisen palvelujärjestelmän rakentumisen (mm. työnjako) tunnistaminen ja arviointi
• Asiakkaan tilanteen ”ison kuvan” ymmärtäminen
27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
Kiitos mielenkiinnosta
sari.miettinen@kela.fi
ismo.ukkola@kela.fi

More Related Content

Similar to Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen ohjautumista

Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmastaMiten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Eläketurvakeskus
 
Työllistymisen edistäminen uudessa TEAK-kuntoutuksessa – Tutkimuksen lähtökoh...
Työllistymisen edistäminen uudessa TEAK-kuntoutuksessa – Tutkimuksen lähtökoh...Työllistymisen edistäminen uudessa TEAK-kuntoutuksessa – Tutkimuksen lähtökoh...
Työllistymisen edistäminen uudessa TEAK-kuntoutuksessa – Tutkimuksen lähtökoh...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työterveyslaitos
 
Tiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointi
Tiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointiTiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointi
Tiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointi
Eläketurvakeskus
 
Tuula Ahlgren: Tutkimuksen tilaajan tietotarpeet: Mihin Muutos-hanketta tarvi...
Tuula Ahlgren: Tutkimuksen tilaajan tietotarpeet: Mihin Muutos-hanketta tarvi...Tuula Ahlgren: Tutkimuksen tilaajan tietotarpeet: Mihin Muutos-hanketta tarvi...
Tuula Ahlgren: Tutkimuksen tilaajan tietotarpeet: Mihin Muutos-hanketta tarvi...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Työterveyslaitos
 
Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja heikompaan asemaan jäävät hakijat K...
Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja heikompaan asemaan jäävät hakijat K...Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja heikompaan asemaan jäävät hakijat K...
Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja heikompaan asemaan jäävät hakijat K...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Karhula & Heiskanen: Kannattaako avomuotoinen Tules-kuntoutus - siirtyykö opi...
Karhula & Heiskanen: Kannattaako avomuotoinen Tules-kuntoutus - siirtyykö opi...Karhula & Heiskanen: Kannattaako avomuotoinen Tules-kuntoutus - siirtyykö opi...
Karhula & Heiskanen: Kannattaako avomuotoinen Tules-kuntoutus - siirtyykö opi...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018
Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018
Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018
THL
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos
 
Esa nordling näkemyksiä kokemusasaintuntijatoiminnan vaikuttavuudesta
Esa nordling näkemyksiä kokemusasaintuntijatoiminnan vaikuttavuudestaEsa nordling näkemyksiä kokemusasaintuntijatoiminnan vaikuttavuudesta
Esa nordling näkemyksiä kokemusasaintuntijatoiminnan vaikuttavuudesta
Mielenterveysmessut
 
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslaitos
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Harkko: Kuinka onnistua Kuntoutuspalvelun jurruttamisessa? Havaintoja OPI-kun...
Harkko: Kuinka onnistua Kuntoutuspalvelun jurruttamisessa? Havaintoja OPI-kun...Harkko: Kuinka onnistua Kuntoutuspalvelun jurruttamisessa? Havaintoja OPI-kun...
Harkko: Kuinka onnistua Kuntoutuspalvelun jurruttamisessa? Havaintoja OPI-kun...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Annukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointi
Annukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointiAnnukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointi
Annukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointi
Kokeileva Suomi
 
Muutos-hankkeen ajankohtaista-info 17.11.2016
Muutos-hankkeen ajankohtaista-info 17.11.2016Muutos-hankkeen ajankohtaista-info 17.11.2016
Muutos-hankkeen ajankohtaista-info 17.11.2016
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutuksen näkymät
Kuntoutuksen näkymätKuntoutuksen näkymät
Kuntoutuksen näkymät
Kela
 
Toj tt-kt-3-2-2017
Toj tt-kt-3-2-2017Toj tt-kt-3-2-2017
Toj tt-kt-3-2-2017
Esko Johnson
 
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
THL
 

Similar to Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen ohjautumista (20)

Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmastaMiten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
 
Työllistymisen edistäminen uudessa TEAK-kuntoutuksessa – Tutkimuksen lähtökoh...
Työllistymisen edistäminen uudessa TEAK-kuntoutuksessa – Tutkimuksen lähtökoh...Työllistymisen edistäminen uudessa TEAK-kuntoutuksessa – Tutkimuksen lähtökoh...
Työllistymisen edistäminen uudessa TEAK-kuntoutuksessa – Tutkimuksen lähtökoh...
 
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
 
Tiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointi
Tiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointiTiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointi
Tiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointi
 
Tuula Ahlgren: Tutkimuksen tilaajan tietotarpeet: Mihin Muutos-hanketta tarvi...
Tuula Ahlgren: Tutkimuksen tilaajan tietotarpeet: Mihin Muutos-hanketta tarvi...Tuula Ahlgren: Tutkimuksen tilaajan tietotarpeet: Mihin Muutos-hanketta tarvi...
Tuula Ahlgren: Tutkimuksen tilaajan tietotarpeet: Mihin Muutos-hanketta tarvi...
 
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
 
Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja heikompaan asemaan jäävät hakijat K...
Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja heikompaan asemaan jäävät hakijat K...Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja heikompaan asemaan jäävät hakijat K...
Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja heikompaan asemaan jäävät hakijat K...
 
Karhula & Heiskanen: Kannattaako avomuotoinen Tules-kuntoutus - siirtyykö opi...
Karhula & Heiskanen: Kannattaako avomuotoinen Tules-kuntoutus - siirtyykö opi...Karhula & Heiskanen: Kannattaako avomuotoinen Tules-kuntoutus - siirtyykö opi...
Karhula & Heiskanen: Kannattaako avomuotoinen Tules-kuntoutus - siirtyykö opi...
 
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
 
Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018
Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018
Valinnanvapauskokeilujen keskeiset tulokset TERVE-SOS 2018
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
Esa nordling näkemyksiä kokemusasaintuntijatoiminnan vaikuttavuudesta
Esa nordling näkemyksiä kokemusasaintuntijatoiminnan vaikuttavuudestaEsa nordling näkemyksiä kokemusasaintuntijatoiminnan vaikuttavuudesta
Esa nordling näkemyksiä kokemusasaintuntijatoiminnan vaikuttavuudesta
 
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
 
Harkko: Kuinka onnistua Kuntoutuspalvelun jurruttamisessa? Havaintoja OPI-kun...
Harkko: Kuinka onnistua Kuntoutuspalvelun jurruttamisessa? Havaintoja OPI-kun...Harkko: Kuinka onnistua Kuntoutuspalvelun jurruttamisessa? Havaintoja OPI-kun...
Harkko: Kuinka onnistua Kuntoutuspalvelun jurruttamisessa? Havaintoja OPI-kun...
 
Annukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointi
Annukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointiAnnukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointi
Annukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointi
 
Muutos-hankkeen ajankohtaista-info 17.11.2016
Muutos-hankkeen ajankohtaista-info 17.11.2016Muutos-hankkeen ajankohtaista-info 17.11.2016
Muutos-hankkeen ajankohtaista-info 17.11.2016
 
Kuntoutuksen näkymät
Kuntoutuksen näkymätKuntoutuksen näkymät
Kuntoutuksen näkymät
 
Toj tt-kt-3-2-2017
Toj tt-kt-3-2-2017Toj tt-kt-3-2-2017
Toj tt-kt-3-2-2017
 
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela

Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysTimo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinatKuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsausEtämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessaKuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsausRaha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Etäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedolla
Etäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedollaEtäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedolla
Etäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedolla
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela (20)

Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysTimo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
 
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
 
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
 
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
 
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
 
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
 
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinatKuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
 
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsausEtämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
 
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessaKuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
 
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsausRaha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
 
Etäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedolla
Etäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedollaEtäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedolla
Etäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedolla
 
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
 
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
 

Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen ohjautumista

 • 1. Sari Miettinen Erikoistutkija Kela, tutkimusyksikkö Ismo Ukkola Tutkija Kela, tutkimusyksikkö Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutukseen ohjautumista 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
 • 2. Kuntoutuksen alue-erot –tutkimus Hankeryhmä: Sari Miettinen, Ismo Ukkola, Anna-Marie Paavonen, Hanna Rinne, Jutta Pulkki (TAU), Pekka Heino, Leena Poikkeus Tutkimuksen tavoite Lisätä tietoa Kelan järjestämän kuntoutuksen saatavuuden alueiden välisten erojen syistä, kuntoutusjärjestelmän näkökulmasta. Aineisto ja menetelmät • Moninäkökulmainen ja -menetelmäinen lähestymistapa • Rekisterit, kysely, haastattelut, työpaja, kirjallisuus, dokumentit • Ammattilaiset ja asiantuntijat, jotka osallistuvat asiakkaiden ohjaamiseen Kelan kuntoutukseen. VAIHE 1 Kirjallisuus VAIHE 2 Kela rekisterit VAIHE 3 Kysely VAIHE 4 Fokusryhmä- haastattelut VAIHE 5 Työpaja 3/2020 2020 2021 2021-2022 2022 8/2022 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
 • 3. Kela sairaalassa –tutkimus Hankeryhmä: Sari Miettinen, Sonja Tuomisto Tutkimuksen tavoite Selvittää, millainen merkitys Kelan ja erikoissairaanhoidon välisen kumppanuuden kehittämisellä ja uusien toimintamallien luomisella on asiakkaan kuntoutuspolkuun ja sen toteutumiseen. Tutkimuksella tuotetaan tietoa Kelan ja erikoissairaanhoidon välisen kuntoutusyhteistyön kehittämiseen. Aineisto ja menetelmät • Moninäkökulmainen ja -menetelmäinen lähestymistapa • Projektin dokumentit, kysely (esh asiantuntijat), haastattelut (Kelan projektityöntekijät ja esh asiantuntijat), Kelan etuusrekisterit VAIHE 1 Dokumentit & Kirjallisuus Kela rekisterit Kysely Haastattelut 4/2021 syksy2021 Kevät 2022 Syksy 2022 3/2023 VAIHE 2 VAIHE 3 Kela rekisterit Kysely Haastattelut 2021-2022 VAIHE 4 Tulosten yhteenveto Syksy 2022 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
 • 4. Kela sote-keskuksissa –tutkimus Hankeryhmä: Sari Miettinen, Pekko Iso-Koivisto Tutkimuksen tavoite Tarkastella Kelan ja alueellisten Työkyky/kokeiluhankkeiden asiakastyön yhteistoimintaa ja sen merkitystä osatyökykyisten työttömien palvelutarpeeseen vastaamisessa. Tutkimuksella tuotetaan tietoa Kelan ja kokeiluhankkeiden välisen yhteistyön kehittämiseen. Aineisto ja menetelmät • Moninäkökulmainen ja - menetelmäinen lähestymistapa • Haastattelut (Kelan projektityöntekijät), kysely (kokeiluhankkeiden asiantuntijat), rekisterit • Asiakaskokemuksia THLn arviointitutkimuksen kautta VAIHE 1 Suunnittelu VAIHE 2 Kela rekisterit (alustava) VAIHE 3 Haastattelut VAIHE 4 Kysely VAIHE 5 Tulosten yhteenveto 1/2021 Syksy 2021 Kevät2022 Kevät-kesä 2022 Syksy 2022 2/2023 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
 • 5. Kela & Erikoissairaanhoito ja Sote-keskus Kaikki ohjaukseen osallistuvat tahot 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
 • 6. Kuntoutuksen alue-erot –tutkimuksen tuloksia • Ensimmäisessä osatutkimuksessa (Miettinen ym. 2022) tarkasteltiin rekistereistä asiakkaiden osallistumista Kelan kuntoutukseen sairaanhoitopiireittäin. • Rekisteritutkimuksessa havaittiin eroja Kelan kuntoutukseen osallistumisessa kaikissa kolmessa tarkastellussa lakiperusteessa (ammatillinen kuntoutus, vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja kuntoutuspsykoterapia). Yksilö- ja aluetekijöiden vakioinnin jälkeen korkean ja matalan osallistumisen alueet pysyivät pääsääntöisesti samoina. • Laajasta, usean palvelun rekisteritutkimuksesta siirryttiin valtakunnalliseen, neljä palvelua kattavaan kyselyyn ja kyselystä jatkettiin haastatteluihin, joissa tarkasteltiin kuntoutukseen ohjautumisen prosesseja kolmella alueella. • Hankkeen osatutkimukset tuottavat kumuloitavaa tietoa alueellisista, järjestelmätason eroista. Seuraavaksi esittelemme lyhyesti kyselyn tuloksia ja haastatteluiden alustavia tuloksia. 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
 • 7. Kyselyn toteutus • Valtakunnallinen, sähköinen kysely suunnattiin ajalla 29.4.–19.5.2021 ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka osallistuvat asiakkaan kuntoutukseen ohjautumiseen ja toteutumiseen. • Kysely rakennettiin teemoittain ja väitteet koskivat kuntoutukseen ohjautumisen vaiheita. • Yksittäisistä, Likert-asteikollisista väitteistä laadittiin teemoja ja kuntoutusprosessin vaiheita mittaavia summamuuttujia. Summamuuttujien asteikko oli alkuperäisten väitteiden tavalla viisiportainen. Kysely- lomakkeen jako Ammatti -järjestöt Yhdistyk- set Kelan viestintä Sosiaali- nen media verkostot Sähkö- posti- listat ym. 1. Avun (kuntoutus)tarpeen tunnistaminen / ensikontakti 2. Kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutussuunnitelman / lausunnon laatiminen (Kuntoutuspsykoterapia: Hoito 3kk ja sen aikana kuntoutustarpeen arviointi) 3. Kuntoutukseen hakeminen 4. Kuntoutuspäätöksen tekeminen 5. Kuntoutuspalvelun käyttö Yhteistyön toteutuminen Asiakkaan prosessin sujuvuus Tiedon riittävyys Toimintamallien käyttö Resurssien riittävyys Palveluihin osallistuminen Työnjaon selkeys
 • 8. Kyselyn taustatiedot • 362 ammattilaisen vastausta. • 68,7 % vastaajista omasi yli 10 vuoden työkokemuksen. • Vastaajat kertoivat ammatikseen yli 30 erilaista ammattinimikettä. Suurin osa oli puheterapeutteja (30,4%), psykoterapeutteja (20,7%), lääkäreitä (9,7%), kuntoutusohjaajia (8,0%) tai sosiaalityöntekijöitä (7,7%). Palvelu Lukumäärä Prosenttiosuus TEAK 78 21,5 Puheterapia 131 36,2 Kuntoutuspsykoterapia 120 33,1 AVH-kurssi 33 9,1 Erityisvastuualue (n = 362) Lukumäärä Prosenttiosuus HYKS 123 34,0 KYS 59 16,3 OYS 48 13,3 TAYS 64 17,7 TYKS 68 18,8 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
 • 9. Summamuuttujat kaikkien ammattilaisten osalta • Vastaajat arvioivat parhaiten kuntoutusprosessin sujuvuutta, toimintamallien käyttöä ja heikoiten resurssien riittävyyttä. • Kuntoutukseen hakeminen koettiin heikoimmaksi osuudeksi asiakkaan kuntoutukseen ohjautumisen vaiheista. Teemat N Keskiarvo Keskihajonta Asiakkaan prosessin sujuvuus 362 3,7 0,84 Työnjaon selkeys 238 3,30 1,01 Yhteistyön toteutuminen 362 3,48 0,94 Tiedon riittävyys 362 3,32 0,88 Toimintamallien käyttö 353 3,52 1,11 Resurssien riittävyys 360 2,64 1,06 Palveluihin pääsy 360 3,01 0,90 Vaiheet N Keskiarvo Keskihajonta Tuen tarpeen tunnistaminen 91 3,12 0,74 Kuntoutustarpeen arviointi ja -suunnitelman laatiminen 118 3,31 0,71 Kuntoutukseen hakeminen 104 2,8 0,74 Palveluun osallistuminen 76 3,28 0,60 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
 • 10. Teemat erityisvastuualueittain • Kyselyn vastaajat kokivat teemojen ja vaiheiden toteutumisen eri tavoin riippuen erva-alueesta. • Pääsääntöisesti HYKS- ervan vastaajat arvioivat teemoja ja vaiheita myönteisemmin. OYS- ervan vastaajat arvioivat yhteistyön toteutumista myönteisimmin. HYKS KYS OYS TAYS TYKS N Keskiarvo [keskihajo nta] N Keskiarvo [keskihajo nta] N Keskiarvo [keskihajo nta] N Keskiarvo [keskihajo nta] N Keskiarvo [keskihaj onta] Asiakkaan prosessin sujuvuus 123 3,87 [0,80] 59 3,49 [0,77] 48 3,81 [0,79] 64 3,61 [0,83] 68 3,62 [0,96] Työnjaon selkeys 73 3,55 [0,94] 39 3,00 [0,86] 31 3,42 [0,96] 48 3,29 [0,92] 47 3,09 [1,27] Yhteistyön toteutuminen 123 3,56 [0,92] 59 3,49 [0,84] 48 3,65 [0,91] 64 3,38 [0,98] 68 3,31 [1,03] Tiedon riittävyys 123 3,45 [0,77] 59 3,12 [0,91] 48 3,38 [1,02] 64 3,30 [0,81] 68 3,26 [0,99] Toimintamallien käyttö 118 3,77 [1,11] 58 3,22 [1,04] 48 3,50 [1,15] 62 3,44 [1,03] 67 3,42 [1,12] Resurssien riittävyys 121 2,79 [1,05] 59 2,54 [1,10] 48 2,77 [1,12] 64 2,45 [0,96] 68 2,53 [1,07] Palveluihin pääsy 122 3,14 [0,86] 59 2,97 [0,98] 48 3,06 [0,98] 64 2,95 [0,86] 67 2,81 [0,89] 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
 • 11. Ohjautumisen vaiheet erityisvastuualueittain • Teemoja koskevien väitteiden tarkempi tarkastelu osoitti, että erot koskivat toista vaihetta, eli kuntoutustarpeen arviointia ja kuntoutussuunnitelman laatimista; HYKS-ervan vastaajat arvioivat sitä paljon myönteisemmin. • Eron syitä tarkasteltiin sairaanhoitopiirikohtaisilla vertailuilla, mutta selkeää selitystä ei löydetty. 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Tuen tarpeen tunnistaminen Kuntoutustarp een arviointi ja suunnitelman laatiminen Kuntoutukseen hakeminen Kuntoutukseen osallistuminen HYKS KYS OYS TAYS TYKS 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
 • 12. Avovastaukset • Vastaajilta kysyttiin ”millaiset asiat vaikeuttavat tai estävät asiakkaan ohjautumista ja osallistumista Kelan järjestämään kuntoutukseen?” • Samoja haasteita esitettiin jokaisella alueella ja merkittäviä, aluekohtaisia ominaisuuksia ei noussut esiin. • Haasteita nostettiin esiin myös myönteisimmin koettujen teemojen osalta. • Kaikilla alueilla ja kaikissa tarkastelluissa palveluissa asiakkaan kuntoutukseen ohjautumiseen vaikuttavaa ennen kaikkea tiedon puute. • Muita laajasti eri alueita ja palveluita koskevia haasteita ovat työnjaon toimimattomuus, palveluihin osallistumisen vaikeudet ja resurssien niukkuus. 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
 • 13. PÄÄTEEMA Pääteemojen sisältöjen kuvailua Tiedon vähyys tai puute tiedon puute Kelan kuntoutuksesta tiedon puute järjestelmästä/koko kuntoutuksen kentästä ammattilaisten osaamisen puute tiedon puute toimintamalleista ja prosesseista yhteinen ymmärrys puuttuu Yhteistyön toimimattomuus tai sen puute toimijoiden välinen yhteistyö on vähäistä, vaikeaa tai mahdotonta toimijoiden välillä ei ole kontaktia ammattilaisten välinen tiedonvaihto on vähäistä tai puuttuu ammattilaiset eivät hyödynnä toistensa osaamista yhteistyö ei ole luontevaa Työnjaon toimimattomuus tai sen puute asiakkaan ohjaukseen liittyvä työnjako ei toimi sujuvasti asiakkaan prosessin jatkuvuutta turvaava työnjako ei toimi sujuvasti Palveluihin osallistumisen vaikeudet myönteisen kuntoutuspäätöksen jälkeen palveluun osallistuminen on vaivalloista (mm. majoittuminen) liian pitkät etäisyydet palveluun, jolloin kulkeminen sinne on vaikeaa tuki perhetilanteeseen kuntoutuksen ajalle puuttuu tai on liian vähäinen palveluntuottajaa on vaikea löytää etäpalvelut ei ole sopiva vaihtoehto Resurssien puute palveluntuottajien määrä on liian vähäinen ammattilaisten määrä on liian vähäinen ammattilaisilla käytettävissä oleva aika on liian vähäinen asiakkaiden taloudellinen tilanne vaikeuttaa kuntoutukseen osallistumista Ammattilaisten kuntoutusmyönteisyyden puute ammattilainen näkee kuntoutukseen ohjaamisen ikävänä lisätyönä ammattilaisella on negatiivinen asenne yleisesti kuntoutusta kohtaan ammattilaisella on negatiivinen asenne tiettyä kuntoutuspalvelua kohtaan kuntoutus ei kiinnosta ammattilaista Tukiverkon puute asiakkaan tukiverkko puuttuu ja hän ei selviä yksin 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
 • 14. Haastatteluiden alustavia tuloksia • Haastatteluaineisto kerättiin ryhmä-, pari- ja yksilöhaastatteluilla (n=15). Haastateltavat (n=35) tulivat viidestä sairaanhoitopiiristä Pohjois-, Itä-, ja Etelä-Suomesta. • Mukana oli edustus ohjaavien tahojen, Kelan ja palveluntuottajien osalta. • Tarkastelussa oli asiakkaan ohjautumisen prosessi neljään eri kuntoutuspalveluun (TEAK, AVH-kurssi, puhe- ja kuntoutuspsykoterapia). • Kiinnostuksen kohteena olivat aluekohtaiset mallit, toimintakulttuurit, resurssien jakautuminen, työnjako ja vastuunjako. • Haastattelujen ja analyysin edetessä huomattiin palvelu- ja aluekohtaisia ratkaisuja, malleja ja haasteita. 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
 • 15. Haastatteluiden alustavia tuloksia • Ammattilaisten tieto – Missä määrin ammattilaisilla on tietoa palvelusta, ammattilaisten käsitykset palvelusta (esim. ammatillisen kuntoutuksen palveluiden tavoitteista, kuntoutuspsykoterapian hyödyistä) • Toimintamallit- ja kulttuuri – Työnjako ja yhteistyö: verkostoyhteistyön mallit alueella, monialaryhmätyöskentely, vakiintunut yhteistyö Kelan kanssa (esim. arkiyhteistyö) – Perinteet: esim. pitkät perinteet TYP-työssä • Paikallinen palvelujärjestelmä – Hoidon ja kuntoutuksen organisointi alueella – Kelan palveluiden rooli asiakkaiden hoito-/kuntoutusketjussa (esim. korvaavat tai paikkaavat terveydenhuollon palveluita) • Resurssit – Terveydenhuollon ammattilaisten saatavuus, palveluntuottajien saatavuus, välimatkat 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa
 • 18. Pohdintaa: Millaiset asiat voisivat mahdollistaa sujuvan ohjautumisen Kelan kuntoutukseen hyvinvointialueilla? • Riittävästi ja selkeästi tietoa palveluista, kriteereistä, asiakkaan tarpeista ja ohjautumisen prosesseista • Yhtenäiset ja selkeät toimintamallit sekä vakiintuneet ja joustavat yhteistyömallit • Alueellisen toimintakulttuurin tunnistaminen ja arviointi • Terveydenhuollon henkilöstön ja palveluntuottajien riittävä määrä • Paikallisen palvelujärjestelmän rakentumisen (mm. työnjako) tunnistaminen ja arviointi • Asiakkaan tilanteen ”ison kuvan” ymmärtäminen 27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa